Round up

Age

almost 2 years

Released: 2012-06-26

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

1

last updated: 2014-03-11

Overall Ratings

72,125

with average of 2.0

Global Rank

#105

Within the Top 1%

Top 25 Overall

144 Countries

top 1 in Namibia

Global Rank Positions

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

向您介绍全新的“播客”应用程序,它是您发现、订阅以及播放喜爱的播客的最佳途径。在“精品推荐”标签中探索成千上万个免费的音频和视频播客,或者浏览“排行榜”以查看目前最热门的播客。将喜爱的播客添加到个人电台,可在新单集上线后将播客内容保持最新。您可以从 iTunes 同步播放列表,或创建 On-The-Go 播放列表以仅播放想要的单集。iCloud 会在您的所有设备、电脑和 Apple TV 之间同步您的订阅内容、电台和播放位置。 

探索
• 探索成千上万个涵盖各种主题的免费播客,包括艺术、商业、喜剧、音乐、新闻、体育等等
• 轻按“订阅”来订阅您喜爱的播客,并在新单集上线后自动免费获取
• 按音频或视频播客浏览,或者在“排行榜”中查看最受欢迎的播客

播放
• 在单个应用程序中欣赏您所有的音频和视频播客
• 流化单集或下载后离线收听
• 使用简单的回放控制向前跃进或向后跃进
• 调整音频或视频播客的回放速度
• 躺在床上收听时,可以打开“睡眠计时器”以自动停止播放播客
• 使用 AirPlay 和 Apple TV 在电视上欣赏您喜爱的播客

整理
• 创建喜爱的播客的自定电台,在新单集上线后自动更新
• 使用 On-The-Go 播放列表仅播放您想要的单集
• 即使未打开应用程序,当新单集上线后也可选取并自动下载
• 订阅要求认证的播客,只需在“我的播客”中将播客的 URL 输入搜索栏
• 使用“信息”和“邮件”与朋友共享您喜爱的单集

同步
• 选择性地同步 Mac 或 PC 上 iTunes 中的单集和播放列表
• iCloud 会记住您在单集、订阅的内容和电台中暂停的位置,并让它们在您的设置、Mac、PC 和 Apple TV 上保持最新

要求:

• 要求设备运行 iOS 7 或更高版本
• 选择性地同步单集要求 iTunes 10.6.3 或更高版本
• 使用 iCloud 同步订阅的内容、电台和播放位置要求 iTunes 11.1 或更高版本,以及 Apple TV 软件 6.0 或更高版本
• 流化或下载单集要求通过 Wi-Fi 或蜂窝移动数据连接访问互联网
• iTunes 播放列表同步与 iTunes Match 不兼容

Giới thiệu ứng dụng Podcast hoàn toàn mới, một cách tuyệt vời để khám phá, đăng ký và phát các podcast ưa thích của bạn. Khám phá hàng trăm nghìn podcast âm thanh và video miễn phí trong tab Nổi bật hoặc duyệt Bảng xếp hạng để xem nội dung nào đang nổi bật. Thêm podcast ưa thích vào đài phát cá nhân, cập nhật khi các tập mới có sẵn. Bạn có thể đồng bộ hóa danh sách phát từ iTunes hoặc tạo danh sách phát On-The-Go để chỉ phát các tập bạn muốn. iCloud đồng bộ hóa các đăng ký, đài phát và vị trí phát của bạn trên tất cả các thiết bị của bạn, máy tính và Apple TV. 

Khám phá
• Khám phá hàng trăm nghìn podcast miễn phí thuộc nhiều chủ đề gồm nghệ thuật, kinh doanh, hài kịch, nhạc, tin tức, thể thao và nội dung khác
• Chạm Đăng ký cho các mục ưa thích của bạn và tự động tải các tập mới miễn phí khi có sẵn
• Duyệt theo podcast âm thanh hoặc video, hoặc xem nội dung nào phổ biến nhất trong Bảng xếp hạng

Phát
• Thưởng thức tất cả các podcast âm thanh và video trong một ứng dụng
• Phát trực tiếp các tập hoặc tải về để nghe khi ngoại tuyến
• Bỏ qua về phía trước và phía sau bằng các điều khiển phát lại đơn giản
• Điều chỉnh tốc độ phát lại của các podcast âm thanh hoặc video của bạn
• Bật Hẹn giờ Tắt để tự động dừng phát podcast khi đang nghe trên giường
• Thưởng thức podcast ưa thích của bạn trên TV với AirPlay và Apple TV

Tổ chức
• Tạo đài phát tùy chỉnh từ các podcast ưa thích của bạn, tự động cập nhật khi các tập mới có sẵn
• Sử dụng danh sách phát On-The-Go để chỉ phát các tập bạn muốn
• Chọn để tự động tải về các tập mới khi có sẵn, ngay cả khi không mở ứng dụng
• Đăng ký vào các podcast yêu cầu xác thực — chỉ cần nhập URL podcast vào Tìm kiếm trong Podcast của tôi
• Chia sẻ các tập ưa thích của bạn với bạn bè bằng Facebook, Twitter, Tin nhắn và Mail

Đồng bộ hóa
• Đồng bộ hóa tùy chọn các tập và danh sách phát từ iTunes trên máy Mac hoặc PC
• iCloud ghi nhớ vị trí của bạn trong tập, các đăng ký và đài phát của bạn, đồng thời cập nhật chúng trên các thiết bị, máy Mac và Apple TV của bạn

Yêu cầu:

• Yêu cầu thiết bị có iOS 7 hoặc mới hơn
• Việc đồng bộ hóa tùy chọn các tập yêu cầu iTunes 10.6.3 hoặc mới hơn
• Việc đồng bộ hóa các đăng ký, đài phát và vị trí phát bằng iCloud yêu cầu iTunes 11.1 hoặc mới hơn và Phần mềm Apple TV 6.0 hoặc mới hơn
• Việc phát trực tiếp hoặc tải về các tập yêu cầu truy cập Internet qua kết nối Wi-Fi hoặc dữ liệu di động
• Đồng bộ hóa danh sách phát iTunes không tương thích với iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Karşınızda; favori podcast’lerinizi bulmanın, onlara abone olmanın ve onları dinlemenin en kolay yolu olan yepyeni Podcast’ler uygulaması. Öne Çıkanlar sekmesinde yüz binlerce ücretsiz sesli ve görüntülü podcast’i keşfedin veya şu anda nelerin yeni olduğunu görmek için En İyiler’i tarayın. Favori podcast’lerinizi, yeni bölümler kullanılabilir oldukça güncellenen kişisel istasyonlara ekleyin. Listeleri iTunes’dan eşzamanlayarak aktarabilir veya yalnızca istediğiniz bölümleri çalmak için bir On-The-Go listesi yaratabilirsiniz. iCloud; aboneliklerinizi, istasyonlarınızı ve çalma konumunu tüm aygıtlarınızda, bilgisayarlarınızda ve Apple TV’nizde eşzamanlı tutar. 

Keşfedin
• Sanat, iş, komedi, müzik, haber, spor vb. dahil olmak üzere çeşitli konulardaki yüz binlerce ücretsiz podcast’i keşfedin
• Favori podcast’leriniz için Abone Ol’a dokunun ve yeni bölümler kullanılabilir oldukça onları otomatik olarak ücretsiz alın
• Sesli veya görüntülü podcast’leri tarayın veya nelerin en popüler olduğunu En İyiler’de görün

Çalın
• Tek bir uygulamada tüm sesli ve görüntülü podcast’lerinizin keyfini çıkarın
• Bölümleri duraksız yayımlayın veya çevrimdışıyken dinlemek için indirin
• Basit çalma denetimleriyle ileri ve geri atlayın
• Sesli veya görüntülü podcast’lerinizin çalma hızını ayarlayın
• Yatakta dinlerken podcast’in çalınmasını otomatik olarak durdurmak için Uyku İçin Sayaç’ı açın
• AirPlay ve Apple TV ile TV’de favori podcast’lerinizin keyfini çıkarın

Düzenleyin
• Favori podcast’lerinizden oluşan ve yeni bölümler kullanılabilir oldukça otomatik olarak güncellenen özel istasyonlar yaratın
• Yalnızca istediğiniz bölümleri dinlemek için On-The-Go listesini kullanın
• Uygulama açık olmasa bile, yeni bölümler kullanılabilir olduğunda onları otomatik olarak indirmeyi seçin
• Kimlik doğrulama gerektiren podcast’lere abone olun — Podcast’lerim bölümündeki Ara alanına podcast’in URL’sini girmeniz yeterlidir
• Favori bölümlerinizi Facebook’u, Twitter’ı, Mesajlar’ı ve Mail’i kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın

Eşzamanlayın
• İsteğe bağlı olarak, bölümleri ve listeleri Mac’inizdeki veya PC’inizdeki iTunes’dan eşzamanlayarak aktarın
• iCloud bölümdeki yerinizi, aboneliklerinizi ve istasyonlarınızı anımsar ve bunları aygıtlarınızda, Mac’inizde, PC’nizde ve Apple TV’nizde güncel tutar

Gereksinimler:

• iOS 7 veya daha yenisine sahip bir aygıt gerektirir
• İsteğe bağlı olarak bölümlerin eşzamanlanması iTunes 10.6.3 veya daha yenisini gerektirir
• Aboneliklerin, istasyonların ve çalma konumunun iCloud kullanılarak eşzamanlanması iTunes 11.1 veya daha yenisini ve Apple TV Yazılımı 6.0 veya daha yenisini gerektirir
• Bölümlerin duraksız yayımlanması veya indirilmesi Wi-Fi veya hücresel veri bağlantısı üzerinden Internet erişimini gerektirir
• iTunes listelerini eşzamanlama iTunes Match ile uyumlu değildir

ขอแนะนำแอปฯ พ็อดคาสท์ใหม่หมดที่น่าทึ่งสำหรับใช้สืบค้น สมัครรับ และเล่นพ็อดคาสท์ที่คุณชื่นชอบ สำรวจพ็อดคาสท์ทั้งแบบเสียงและแบบวิดีโอจำนวนหลายแสนได้ฟรีในแถบรายการแนะนำ หรือเลือกดูจากอันดับยอดนิยมว่าพ็อดคาสท์ใดที่นิยมกันอยู่ในขณะนี้ เพิ่มพ็อดคาสท์ที่คุณชื่นชอบไปยังสถานีส่วนตัวที่คอยอัปเดตตอนออกใหม่ให้ตลอดเวลา คุณสามารถเชื่อมข้อมูลเพลย์ลิสต์ได้จาก iTunes หรือสร้างเพลย์ลิสต์ On-The-Go เพื่อเล่นเฉพาะตอนที่คุณต้องการ iCloud ช่วยเก็บรักษาข้อมูลรายการสมัครหรือสถานีของคุณ และเล่นจากตำแหน่งเล่นบนอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Apple TV เหล่านี้ทั้งหมดของคุณได้ตรงเหมือนกันหมด

สืบค้น
• สืบค้นพ็อดคาสท์ฟรีจำนวนหลายแสนตามหัวข้อที่หลากหลายรวมทั้งศิลปะ ธุรกิจ เรื่องตลก ดนตรี ข่าว กีฬา และอื่นๆ
• แตะสมัครรับรายการที่คุณชื่นชอบ และรับตอนออกใหม่ได้ฟรีอัตโนมัติ
• เลือกหาพ็อดคาสท์ตามแบบเสียงหรือแบบวิดีโอ หรือดูรายการที่นิยมกันมากจากอันดับยอดนิยม

เล่น
• เพลิดเพลินกับพ็อดคาสท์ของคุณได้ทั้งแบบเสียงและแบบวิดีโอทั้งหมดในแอปฯ ตัวเดียวกัน
• ถ่ายทอดตอนหรือดาวน์โหลดเพื่อรับฟังเวลาที่ไม่ได้ออนไลน์
• เลื่อนข้ามไปข้างหน้าและถอยหลังโดยใช้แถบควบคุมการเล่นอย่างง่าย
• ปรับความเร็วการเล่นของพ็อดคาสท์แบบเสียงหรือแบบวิดีโอของคุณได้ทั้งหมด
• เปิดตัวตั้งเวลาพักเล่นเพื่อให้หยุดเล่นพ็อดคาสท์อย่างอัตโนมัติขณะนอนฟังอยู่
• เพลิดเพลินไปกับพ็อดคาสท์ที่คุณชื่นชอบได้บนทีวีของคุณด้วย AirPlay และ Apple TV

จัดระเบียบ
• สร้างสถานีที่กำหนดเองด้วยพ็อดคาสท์ที่คุณชื่นชอบ ซึ่งจะอัปเดตตอนออกใหม่ให้อัตโนมัติ
• ใช้เพลย์ลิสต์ On-The-Go เพื่อเล่นเฉพาะตอนของพ็อดคาสท์ที่คุณต้องการ
• เลือกเพื่อดาวน์โหลดตอนใหม่อัตโนมัติเมื่อมีถึงแม้ว่าแอปฯ พ็อดคาสท์จะไม่ได้เปิดอยู่
• สมัครรับพ็อดคาสท์ที่ต้องใช้การรับรองความถูกต้องโดยเพียงป้อน URL ของพ็อดคาสท์ลงใน “ค้นหาในพ็อดคาสท์ของฉัน”
• แบ่งปันตอนที่คุณชื่นชอบกับเพื่อนๆ โดยใช้ข้อความ, Facebook, Twitter และ Mail

เชื่อมข้อมูล
• เชื่อมข้อมูลตอนและเพลย์ลิสต์ (ไม่บังคับ) จาก iTunes บนเครื่อง Mac หรือ PC ของคุณ
• iCloud จะจดจำตำแหน่งที่คุณเล่นตอน รายการสมัคร และสถานี และคอยเก็บรักษารายการเหล่านี้ให้ล่าสุดอยู่เสมอบนอุปกรณ์, Mac, PC และ Apple TV ของคุณ

รายการที่ต้องใช้:

• ต้องใช้กับอุปกรณ์ที่เป็น iOS 7 ขึ้นไป
• การเชื่อมข้อมูลตอน (ไม่บังคับ) ต้องใช้กับ iTunes 10.6.3 ขึ้นไป
• การเชื่อมข้อมูลรายการสมัคร สถานี และตำแหน่งเล่นโดยใช้ iCloud ต้องใช้กับ iTunes 11.1 ขึ้นไป และซอฟต์แวร์ Apple TV เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป
• การถ่ายทอดหรือดาวน์โหลดตอนต้องใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือข้อมูลเซลลูลาร์
• การเชื่อมข้อมูลเพลย์ลิสต์ iTunes ใช้ไม่ได้กับ iTunes Match

Vi presenterar helt nya Podcaster, ett fantastiskt sätt att upptäcka, prenumerera på och spela upp dina favoritpodcaster. Du kan utforska hundratusentals gratis ljud- och videopodcaster under fliken I blickfånget eller bläddra bland Topplistor för att se vad som är på gång just nu. Lägg till dina favoritpodcaster i egna stationer som uppdateras automatiskt när nya avsnitt blir tillgängliga. Du kan synkronisera spellistor från iTunes eller skapa On-The-Go-spellistor som bara spelar upp de avsnitt du vill. iCloud håller prenumerationer, stationer och uppspelningspositioner synkroniserade på alla dina enheter, datorer och Apple TV.

Upptäck
• Utforska hundratusentals gratis podcaster inom en rad olika ämnen, som konst, ekonomi, komedi, musik, nyheter, idrott och mycket annat.
• Tryck på prenumerationsknappen för dina favoriter så får du automatiskt nya avsnitt gratis så länge de finns tillgängliga.
• Bläddra bland ljud- eller videopodcaster, eller se vad som är populärt just nu i topplistorna.

Spela
• Njut av alla dina ljud- och videopodcaster i ett och samma program.
• Det går att strömma avsnitt via nätet eller hämta dem till enheten och lyssna när du inte är uppkopplad.
• Det är lätt att hoppa framåt och bakåt med uppspelningsreglagen.
• Ljud- och videopodcasters uppspelningshastighet kan justeras.
• Använd timern till att automatiskt sluta spela upp en podcast när du ligger och lyssnar i sängen.
• Njut av dina favoritpodcaster på TV med hjälp av AirPlay och Apple TV.

Organisera
• Skapa egna stationer med dina favoritpodcaster som uppdateras automatiskt när nya avsnitt blir tillgängliga.
• Använd On-The-Go-spellistan till att spela bara de avsnitt du vill.
• Välj om du vill att nya avsnitt hämtas automatiskt när de blir tillgängliga, även om appen inte är öppen.
• Du kan prenumerera på podcaster som kräver autentisering genom att ange URL:en som sökning i Mina podcaster.
• Dela dina favoritavsnitt med vänner via Facebook, Twitter, Meddelanden och Mail.

Synkronisera
• Du kan välja att synkronisera avsnitt och spellistor från iTunes med din Mac eller PC.
• iCloud kommer ihåg var du var i ett avsnitt, dina prenumerationer och dina stationer, och håller allting uppdaterat på alla dina enheter, Mac, PC och Apple TV.

Systemkrav:

• Kräver en enhet med iOS 7 eller senare.
• För avsnittssynkronisering krävs iTunes 10.6.3 eller senare.
• För synkronisering av prenumerationer, stationer och uppspelningsposition med iCloud krävs iTunes 11.1 eller senare och Apple TV-programvara 6.0 eller senare.
• För att strömma eller hämta avsnitt krävs en internetanslutning via Wi-Fi eller mobildatanät.
• Synkronisering av iTunes-spellistor är inte kompatibelt med iTunes-matchning.

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Обновленная программа «Подкасты» — это прекрасный способ находить новые подкасты, подписываться на них и воспроизводить понравившиеся. Открывайте для себя сотни тысяч бесплатных аудио- и видеоподкастов во вкладке «Подборка» или просматривайте категорию «Топ-чарты», чтобы найти самое интересное на данный момент. Можно создавать собственные станции из любимых подкастов. Новые выпуски будут появляться в них автоматически. Можно синхронизировать плейлисты из iTunes или создавать плейлисты On-The-Go только с нужными выпусками. Станции, подписки и места приостановки воспроизведения синхронизируются через iCloud между всеми Вашими устройствами, компьютерами и Apple TV. 

Поиск новинок
• Выбор из сотен тысяч бесплатных подкастов и огромного разнообразия тем, включая искусство, бизнес, юмор, музыку, новости, спорт и многое другое.
• Подписка на любимые подкасты нажатием кнопки «Подписаться», а также автоматическое получение новых выпусков бесплатно по мере их поступления.
• Поиск подкастов в разделах «Аудио» и «Видео» или ознакомление с наиболее популярными из них в разделе «Топ-чарты».

Воспроизведение
• Просмотр и прослушивание аудио- и видеоподкастов, собранных в единой программе.
• Потоковая передача выпусков или загрузка их для прослушивания в режиме офлайн.
• Быстрая прокрутка вперед и назад с помощью простых элементов управления воспроизведением.
• Изменение скорости прослушивания аудио- и видеоподкастов.
• Использование Таймера сна для автоматического выключения воспроизведения подкаста при прослушивании в кровати.
• Передача любимых подкастов на телеустройство с помощью AirPlay и Apple TV.

Упорядочивание
• Создание собственных станций любимых подкастов, обновляющихся автоматически при появлении новых выпусков.
• Возможность создания плейлиста On-The-Go с Вашим собственным списком выпусков.
• Возможность автоматического получения новых выпусков по мере их появления, даже если программа «Подкасты» не запущена.
• Подписка на подкасты, требующие аутентификации, простым введением ссылки на подкаст в поле поиска в Моих подкастах.
• Отправка любимых выпусков подкастов друзьям с помощью Facebook или Twitter, а также программ «Сообщения» и Mail.

Синхронизация
• Возможность синхронизировать любимые выпуски подкастов из iTunes на компьютер Mac или ПК под управлением Windows.
• iCloud запоминает место воспроизведения в выпуске, а также Ваши подписки и станции, поддерживая их актуальность на всех Ваших устройствах, компьютерах и Apple TV.

Требования:

• Требуется устройство с iOS 7 или более новой версией.
• Для выборочной синхронизации выпусков подкастов требуется iTunes 10.6.3 или более новой версии.
• Для синхронизации подписок, станций и точек приостановки воспроизведения с помощью iCloud требуется iTunes 11.1 или более новой версии и ПО для Apple TV версии 6.0 или более новой.
• Для потоковой передачи и загрузки выпусков подкастов требуется интернет-подключение через Wi-Fi или подключение по сотовой сети.
• Синхронизация плейлистов iTunes не совместима с функцией iTunes Match.

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Apresentamos o novo aplicativo Podcasts, uma maneira incrível de descobrir, assinar e reproduzir seus podcasts favoritos. Explore centenas de milhares de podcasts de áudio e vídeo na aba “Destaques” ou navegue pelo “Top charts” para ver os itens mais populares do momento. Adicione seus podcasts favoritos a emissoras pessoais que permanecem atualizadas quando novos episódios são disponibilizados. Você pode sincronizar listas de reprodução do iTunes ou criar uma lista On-The-Go para reproduzir apenas os episódios desejados. O iCloud agora mantém suas assinaturas, emissoras e a posição da reprodução sincronizadas em todos os seus dispositivos, computadores e o Apple TV.

Descubra
• Explore centenas de milhares de podcasts gratuitos sobre uma grande variedade de assuntos, tais como artes, negócios, comédia, música, notícias, esportes, entre outros.
• Toque em “Assinar” nos seus podcasts favoritos e obtenha automaticamente novos episódios de forma gratuita conforme eles forem ficando disponíveis.
• Busque por podcasts de áudio ou de vídeo ou veja quais são os mais populares em “Top charts”.

Reproduza
• Aprecie todos os seus podcasts de áudio e vídeo em um único aplicativo.
• Ouça episódios transmitidos via Internet ou transfira-os para poder ouvi-los quando não houver uma conexão à Internet disponível.
• Avance e retroceda os podcasts com os controles de reprodução fáceis de usar.
• Ajuste a velocidade da reprodução dos seus podcasts de áudio ou vídeo.
• Ative o Timer para interromper automaticamente a reprodução quando estiver ouvindo um podcast na cama.
• Assista aos seus podcasts favoritos em sua televisão com o AirPlay e o Apple TV.

Organize
• Crie emissoras personalizadas a partir de seus podcasts favoritos, as quais são atualizadas automaticamente quando novos episódios são disponibilizados.
• Use a lista On-The-Go para reproduzir apenas os episódios desejados.
• Escolha a opção que transfere automaticamente os novos episódios conforme eles forem ficando disponíveis, mesmo quando o aplicativo não estiver aberto.
• Assine podcasts que exigem autenticação: basta digitar o URL do podcast no campo “Buscar Meus Podcasts”.
• Compartilhe seus episódios favoritos com os amigos via Facebook, Twitter, Mensagens e Mail.

Sincronize
• Você também pode sincronizar episódios e listas de reprodução no iTunes do seu Mac ou PC.
• O iCloud memoriza a posição da reprodução de um episódio, suas assinaturas e suas emissoras, mantendo tudo atualizado nos seus dispositivos e também no Mac, no PC e no Apple TV.

Requisitos:

• Requer um dispositivo com o iOS 7 ou uma versão mais recente.
• A sincronização opcional de episódios requer o iTunes 10.6.3 ou uma versão mais recente.
• A sincronização das assinaturas, das emissoras e da posição da reprodução usando o iCloud requer o iTunes 11.1 (ou uma versão posterior) e o Software 6.0 do Apple TV (ou uma versão posterior).
• A reprodução por transmissão via Internet ou a transferência de episódios requerem acesso à Internet via conexão a uma rede Wi-Fi ou via conexão de dados celulares.
• A sincronização de listas de reprodução do iTunes não é compatível com o recurso iTunes Match.

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

I det nye Podcaster-programmet kan du lett oppdage, abonnere på og spille av podcaster. Utforsk hundretusenvis av gratis lyd- og videopodcaster i fanen Aktuelt, eller gå til Topplister for å se hva som er populært nå. Legg til favorittpodcastene dine i egne stasjoner som oppdateres automatisk når nye episoder blir tilgjengelige. Du kan synkronisere spillelister fra iTunes, eller opprette en On-The-Go-spilleliste med kun de episodene du vil spille. iCloud synkroniserer abonnementer, stasjoner og avspillingsposisjoner på tvers av enheter, datamaskiner og Apple TV. 

Oppdag
• Utforsk hundretusener av gratis podcaster i mange ulike kategorier, deriblant kunst og kultur, næringsliv, komedie, musikk, nyheter, sport og annet.
• Abonner på favoritter og motta automatisk nye episoder gratis etter hvert som de blir gjort tilgjengelige.
• Bla gjennom podcaster etter lyd eller video, eller se hva som er populært nå i Topplister.

Spill av
• Få tilgang til alle lyd- og videopodcastene dine i ett program.
• Strøm episoder eller last ned for å lytte uten Internett-tilkobling.
• Hopp fram og tilbake med enkle avspillingskontroller.
• Juster avspillingshastigheten for lyd- og videopodcaster.
• Slå på Dvaleinnstillinger for å automatisk stoppe avspillingen av en podcast etter en viss tid.
• Vis favorittene dine på TV med AirPlay og Apple TV.

Organiser
• Lag dine egne stasjoner med favorittpodcaster som automatisk laster ned nye episoder når de blir tilgjengelige.
• Bruk On-The-Go-spillelisten til å kun spille de episodene du vil.
• Velg om du vil laste ned nye episoder automatisk når de blir tilgjengelige, selv når programmet er lukket.
• Abonner på podcaster som krever godkjenning, ved å skrive inn en URL for podcasten i søkefeltet i Mine podcaster.
• Del favorittepisoder med venner via Facebook, Twitter, Mail eller Meldinger.

Synkroniser
• Velg om du vil synkronisere episoder og spillelister fra iTunes på Mac eller PC.
• iCloud husker abonnementene og stasjonene dine, og hvor langt du er kommet i en episode, og holder deg oppdatert på alle enheter, Mac, PC og Apple TV.

Enhetskrav:

• Enheter må inneholde iOS 7 eller nyere.
• Synkronisering av episoder med iTunes krever iTunes 10.6.3 eller nyere.
• Du trenger iTunes 11.1 eller nyere og en Apple TV med programvareversjon 6.0 eller nyere for å synkronisere abonnementer, stasjoner og avspillingsposisjon med iCloud.
• Strømming eller nedlasting av episoder krever Internett-tilgang over Wi-Fi- eller mobilnett.
• Synkronisering av iTunes-spillelister er ikke kompatibelt med iTunes Match.

Deze volledig vernieuwde versie van Podcasts is de ideale manier om podcasts te ontdekken, je erop te abonneren en ze af te spelen. Op het tabblad 'Uitgelicht' kun je kiezen uit honderdduizenden gratis audio-en videopodcasts en in 'Toplijsten' kun je zien wat populair is. Als je je favoriete podcasts aan je eigen stations toevoegt, worden ze automatisch bijgewerkt als er nieuwe afleveringen beschikbaar zijn. Je kunt afspeellijsten synchroniseren vanuit iTunes of een On-The-Go-afspeellijst aanmaken om alleen specifieke afleveringen af te spelen. iCloud onthoudt waar je gebleven bent in een aflevering, waar je op geabonneerd bent en welke stations je hebt, en synchroniseert deze informatie met je apparaten, computers en Apple TV. 

Ontdekken
• Keuze uit honderdduizenden gratis podcasts over uiteenlopende onderwerpen, waaronder kunst, ondernemen, comedy, muziek, nieuws en sport.
• Met één tikje neem je een abonnement op je favoriete podcasts zodat je nieuwe afleveringen gratis en automatisch ontvangt zodra ze beschikbaar zijn.
• Je kunt door audio-of videopodcasts bladeren of in 'Toplijsten' de populairste podcasts bekijken.

Afspelen
• In één app genieten van al je audio-en videopodcasts.
• Je kunt afleveringen streamen of ze downloaden om er offline naar te luisteren.
• Vooruit-en terugspoelen doe je met eenvoudig te gebruiken afspeelregelaars.
• Je kunt de afspeelsnelheid van audio-en videopodcasts aanpassen.
• Met de slaaptimer stop je het afspelen automatisch als je in bed naar een podcast luistert.
• Via AirPlay en Apple TV kun je op je tv van je favoriete podcasts genieten.

Ordenen
• Je kunt aangepaste stations met je favoriete podcasts aanmaken. De stations worden automatisch bijgewerkt zodra er nieuwe afleveringen beschikbaar zijn.
• De On-The-Go-afspeellijst is handig als je alleen specifieke afleveringen wilt afspelen.
• Nieuwe afleveringen kunnen automatisch worden gedownload zodra ze beschikbaar zijn, zelfs wanneer de app gesloten is.
• Je kunt een abonnement nemen op podcasts waarvoor identiteitscontrole is vereist door de URL van de postcast in te voeren in het zoekvak in 'Mijn podcasts'.
• Favoriete afleveringen kun je delen met vrienden via Facebook, Twitter, Berichten en Mail.

Synchroniseren
• Als je wilt, kun je afleveringen en afspeellijsten via iTunes op je Mac of pc synchroniseren.
• iCloud onthoudt waar je gebleven bent in een aflevering, waar je op geabonneerd bent en welke stations je hebt. En alles wordt op je apparaten, Mac, pc en Apple TV up-to-date gehouden.

Vereisten:

• Een apparaat met iOS 7 of hoger.
• iTunes 10.6.3 of hoger als je afleveringen wilt synchroniseren.
• iTunes 11.1 of hoger en Apple TV-software 6.0 of hoger om abonnementen, stations en je afspeelpositie te synchroniseren via iCloud.
• Een internetverbinding via een Wi-Fi- of mobiel datanetwerk om afleveringen te streamen of te downloaden.
• Synchronisatie van iTunes-afspeellijsten is niet compatibel met iTunes Match.

Memperkenalkan aplikasi Podcast serba baru, cara yang menakjubkan untuk menemui, melanggan dan memainkan podcast kegemaran anda. Terokai beratus ribu podcast audio dan video dalam tab Ditampilkan atau layari Carta Teratas untuk melihat podcast paling menarik sekarang. Tambah podcast kegemaran anda pada stesen peribadi yang dikemas kini apabila episod baru tersedia. Anda boleh menyelaraskan senarai main daripada iTunes atau mencipta senarai main On-The-Go untuk memainkan episod yang anda mahukan sahaja. iCloud menyelaraskan semua langganan, stesen dan kedudukan main anda merentas semua peranti, komputer dan Apple TV anda. 

Temui
• Terokai beratus ribu podcast percuma mengenai pelbagai topik, termasuk kesenian, perniagaan, komedi, muzik, berita, sukan dan banyak lagi
• Ketik Langgan untuk kegemaran anda dan dapatkan episod baru yang percuma secara automatik apabila ia tersedia
• Layari mengikut podcast audio atau video atau lihat perkara paling popular dalam Carta Teratas

Main
• Nikmati semua podcast audio dan video anda dalam satu aplikasi
• Strim episod atau muat turun untuk mendengar semasa di luar talian
• Langkah ke depan dan belakang menggunakan kawalan main balik ringkas
• Laraskan kelajuan main balik podcast audio atau video anda
• Aktifkan Pemasa Tidur untuk menghentikan main balik podcast secara automatik semasa mendengar pada waktu tidur
• Nikmati podcast kegemaran anda pada TV anda dengan AirPlay dan Apple TV

Susun
• Cipta stesen tersuai dengan podcast kegemaran anda yang mengemas kini secara automatik apabila episod baru tersedia
• Gunakan senarai main On-The-Go untuk memainkan episod yang anda mahukan sahaja
• Pilih untuk memuat turun episod baru secara automatik apabila tersedia, walaupun apabila aplikasi tidak dibuka
• Langgan podcast yang memerlukan pengesahan — hanya masukkan URL podcast ke dalam Carian dalam Podcast Saya
• Kongsi episod kegemaran anda dengan rakan menggunakan Facebook, Twitter, Mesej dan Mail

Selaraskan
• Selaraskan episod dan senarai main secara pilihan daripada iTunes pada Mac atau PC anda
• iCloud mengingati tempat anda dalam episod, langganan anda dan stesen anda dan memastikan ia dikemas kini pada peranti, Mac, PC dan Apple TV anda

Keperluan:

• Memerlukan peranti dengan iOS 7 atau lebih baru
• Menyelaraskan episod secara pilihan memerlukan iTunes 10.6.3 atau lebih baru
• Menyelaraskan langganan, stesen dan kedudukan main menggunakan iCloud memerlukan iTunes 11.1 atau lebih baru dan Perisian Apple TV 6.0 atau lebih baru
• Menstrim atau memuat turun episod memerlukan akses Internet melalui sambungan Wi-Fi atau data selular
• Penyelarasan senarai main iTunes tidak serasi dengan iTunes Match

완전히 새로워진 Podcast App을 소개합니다. 좋아하는 Podcast를 간단한 방법으로 탐색, 구독 및 재생할 수 있습니다. 추천 탭에서 수십만 개의 무료 오디오 및 비디오 Podcast를 살펴보거나 인기 차트를 검색하여 지금 가장 인기있는 항목을 볼 수 있습니다. 새로운 에피소드를 사용할 수 있을 때 최신으로 유지할 수 있는 개인 방송국에 즐겨찾는 Podcast를 추가할 수 있습니다. iTunes의 재생목록을 동기화하거나 On-The-Go 재생목록을 생성하여 원하는 에피소드만 재생할 수 있습니다. iCloud를 사용하여 사용자의 모든 장비, 컴퓨터 및 Apple TV 간에 구독 항목, 방송국 및 재생 위치를 동기화할 수 있습니다. 

탐색
• 예술, 비즈니스, 코미디, 음악, 뉴스, 스포츠 등을 포함한 다양한 주제로 된 수십만 개의 무료 Podcast 시리즈 탐색
• 즐겨찾기에 대해 구독을 탭하여 사용 가능할 때 새로운 에피소드를 무료로 자동 받기
• 오디오 또는 비디오 Podcast별로 탐색하거나 인기 차트에서 가장 인기있는 Podcast 보기

재생
• 하나의 App에서 모든 오디오 및 비디오 Podcast 감상
• 오프라인일 때 에피소드 스트리밍 또는 다운로드하여 듣기
• 간단한 재생 제어기를 사용하여 앞으로 및 뒤로 건너뛰기
• 오디오 또는 비디오 Podcast의 재생 속도 조절하기
• 잠자리에서 Podcast를 듣다 자동으로 재생이 중단되도록 잠자기 타이머 켜기
• AirPlay를 사용한 TV 및 Apple TV에서 좋아하는 Podcast 감상

구성
• 새로운 에피소드가 사용 가능할 때 자동으로 업데이트되는 사용자 설정 방송국을 좋아하는 Podcast로 생성
• On-The-Go 재생목록을 사용하여 원하는 에피소드만 재생
• App이 열려 있지 않을 때도 에피소드가 사용 가능할 때 새로운 에피소드를 자동으로 다운로드하도록 선택
• Podcast URL을 나의 Podcast에서 검색에 입력하여 인증이 필요한 Podcast 구독
• Facebook, Twitter, 메시지 및 Mail을 사용하여 친구들과 좋아하는 에피소드 공유

동기화
• Mac 또는 PC의 iTunes에서 에피소드 및 재생목록 동기화(옵션)
• iCloud는 에피소드의 재생 위치, 구독 항목 및 방송국을 기억하며 사용자의 장비, Mac, PC 및 Apple TV에서 최신으로 유지

요구사항:

• iOS 7 이상이 설치된 장비 필요
• 선택적으로 에피소드를 동기화하려면 iTunes 10.6.3 이상 필요
• iCloud를 사용하여 구독 항목, 방송국 및 재생 위치를 동기화하려면 iTunes 11.1 이상 및 Apple TV 소프트웨어 6.0 이상 필요
• 에피소드를 스트리밍 또는 다운로드하려면 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터 연결을 통한 인터넷 연결 필요
* iTunes 재생목록 동기화는 iTunes Match와 호환되지 않음

すべてが新しくなったPodcast Appは、お気に入りのPodcastを発見し、購読し、再生するためのすばらしい方法です。“おすすめ”タブで何十万本もの無料オーディオPodcast、ビデオPodcastから探したり、“ランキング”をブラウズして今一番ホットな番組を知ることができます。お気に入りのPodcastをマイステーションに追加すると、新しいエピソードが入手可能になるたびに自動的にアップデートされます。iTunesからプレイリストを同期したり、好みのエピソードだけを再生するOn-The-Goプレイリストを作成したりするのも簡単です。デバイス、コンピュータ、Apple TV間での購読内容、ステーション、再生位置の同期は、iCloudにおまかせください。

発見する
• アート、ビジネス、コメディ、音楽、ニュース、スポーツなどtさまざまな話題を扱う何十万本もの無料Podcastから探せます
• お気に入りで“購読”をタップすれば、新しいエピソードが入手可能になるたびに無料で自動的にアップデートされます
• Podcastをオーディオ/ビデオ別にブラウズできます。“ランキング”で今最も人気のある番組が分かります

再生する
• オーディオPodcastとビデオPodcastをすべて、このAppだけで楽しめます
• エピソードをストリーム再生することも、ダウンロードしてオフラインで視聴することも可能です
• シンプルな再生コントロールを使って前後にスキップできます
• オーディオまたはビデオPodcastの再生速度を調整できます
• “スリープタイマー”をオンにすれば、就寝時にPodcastの再生を自動的に停止できます
• AirPlayとApple TVを使ってお気に入りのPodcastをテレビで楽しめます

整理する
• お気に入りのPodcastで構成したカスタムステーションを作成し、新しいエピソードが入手可能になるたびに自動的にアップデートできます
• On-The-Goプレイリストを使って、好みのエピソードだけを再生できます
• Appが開いていなくても、新しいエピソードが入手可能になるたびに自動的にダウンロードするように設定できます
• 認証が必要なPodcastも購読できます— PodcastのURLを“マイPodcastを検索”に入力するだけです
• Facebook、Twitter、“メッセージ”、“メール”でお気に入りのエピソードを友達と共有できます

同期する
• オプションで、MacやPCのiTunesからエピソードとプレイリストを同期できます
• エピソードをどこまで再生したか、購読内容、およびステーションはiCloudに記録され、お使いのデバイス、Mac、PC、Apple TVで最新の状態に保たれます

必要条件:

• iOS 7以降を搭載したデバイスが必要です
• オプションのエピソードの同期にはiTunes 10.6.3以降が必要です
• iCloudを使用した購読内容、ステーション、再生位置の同期には、iTunes 11.1以降およびApple TVソフトウェア6.0以降が必要です
• エピソードのストリーミングまたはダウンロードには、Wi-Fiまたはモバイルデータ通信経由のインターネットアクセスが必要です
• iTunesプレイリストの同期は、iTunes Matchと互換性がありません

Ecco l'app Podcast completamente rinnovata: il modo migliore per scoprire, riprodurre e iscriverti ai tuoi podcast preferiti. Sfoglia centinaia di migliaia di podcast audio e video gratuiti in “In primo piano” o guarda in Classifiche per scoprire i podcast più in voga. Aggiungi i tuoi podcast preferiti alle stazioni personali, che si aggiornano automaticamente quando diventa disponibile una nuova puntata. Sincronizza le playlist da iTunes o crea una playlist On-The-Go per riprodurre solo le puntate che vuoi. iCloud mantiene sincronizzate le tue iscrizioni, stazioni e posizioni di riproduzione tra tutti i tuoi dispositivi, computer e Apple TV. 

Scopri
• Sfoglia centinaia di migliaia di podcast su un'ampia gamma di argomenti, tra cui arte, affari, spettacolo, musica, notizie, sport e altro ancora.
• Tocca Iscriviti accanto ai tuoi podcast preferiti e riceverai automaticamente le nuove puntate gratuitamente non appena saranno disponibili.
• Sfoglia i podcast in Audio o Video, oppure controlla quali siano quelli più popolari in Classifiche.

Riproduci
• Goditi tutti i tuoi podcast audio e video in un'unica app.
• Riproduci le puntate in streaming o scaricale per guardarle o sentirle quando non sei in linea.
• Vai avanti velocemente o riavvolgi utilizzando i semplici controlli di riproduzione.
• Regola la velocità di riproduzione dei tuoi podcast audio o video.
• Attiva “Timer stop” per interrompere automaticamente la riproduzione di un podcast quando lo ascolti o lo guardi prima di addormentarti.
• Goditi i tuoi podcast preferiti in TV con AirPlay e Apple TV.

Organizza
• Crea stazioni personalizzate con i tuoi podcast preferiti che verranno aggiornate automaticamente non appena saranno disponibili nuove puntate.
• Usa la playlist On-The-Go per riprodurre solo le puntate che desideri.
• Scegli di scaricare le nuove puntate automaticamente quando diventano disponibili, anche quando l'app non è aperta.
• Iscriviti ai podcast che richiedono autenticazione semplicemente inserendo l'URL del podcast nel campo di ricerca in Podcast.
• Condividi le tue puntate preferite con gli amici tramite Facebook, Twitter, Messaggi e Mail.

Sincronizza
• Se lo desideri, sincronizza le tue puntate preferite con iTunes sul tuo Mac o PC.
• iCloud ricorda il punto in cui hai interrotto la riproduzione di una puntata, quali sono le tue iscrizioni e le tue stazioni, e mantiene tutto ciò aggiornato sui tuoi dispositivi, sul Mac, sul PC e su Apple TV.

Requisiti:

• Richiede un dispositivo con iOS 7 o successivo.
• Per l'eventuale sincronizzazione delle puntate è necessario iTunes 10.6.3 o versione successiva.
• Per la sincronizzazione di iscrizioni, stazioni e posizioni di riproduzione tramite iCloud sono necessari iTunes 11.1 o versione successiva e Apple TV con software 6.0 o successivo.
• Per lo streaming o il download delle puntate è necessaria una connessione Internet su Wi-Fi o dati cellulare.
• La sincronizzazione delle playlist di iTunes non è compatibile con iTunes Match.

Memperkenalkan app Podcast terbaru, cara yang menakjubkan untuk menemukan, berlangganan, dan memutar podcast favorit Anda. Jelajahi ratusan ribu podcast audio dan video gratis di tab Unggulan, atau telusuri Peringkat Teratas untuk melihat podcast baru. Tambahkan podcast favorit Anda ke stasiun pribadi yang diperbarui saat episode baru tersedia. Anda dapat menyelaraskan daftar putar dari iTunes, atau membuat daftar putar On-The-Go untuk memutar episode yang Anda inginkan saja. iCloud menjaga agar langganan, stasiun, dan posisi pemutaran Anda tetap selaras di semua perangkat, komputer, dan Apple TV Anda.

Temukan
• Jelajahi ratusan ribu podcast gratis dengan beragam topik, termasuk, seni, bisnis, komedi, musik, berita, olahraga, dan lainnya
• Ketuk Berlangganan untuk favorit Anda dan dapatkan episode baru secara otomatis saat tersedia
• Telusuri menurut podcast audio atau video, lihat apa yang paling populer di Peringkat Teratas

Putar
• Nikmati semua podcast audio dan video Anda dalam satu app
• Stream episode atau unduh untuk didengarkan offline
• Lewati maju dan mundur menggunakan kontrol pemutaran
• Sesuaikan kecepatan pemutaran podcast audio atau video Anda
• Nyalakan Timer Tidur untuk menghentikan pemutaran podcast secara otomatis saat mendengarkan di tempat tidur
• Nikmati podcast favorit Anda di TV dengan AirPlay dan Apple TV

Kelola
• Buat stasiun khusus dari podcast favorit Anda yang diperbarui secara otomatis saat episode baru tersedia
• Gunakan daftar putar On-The-Go untuk memutar episode yang Anda inginkan saja
• Pilih untuk mengunduh episode baru secara otomatis saat tersedia, bahkan saat app tidak terbuka
• Berlangganan ke podcast yang memerlukan pengesahan — masukkan URL podcast ke Cari di Podcast Saya
• Bagikan episode favorit Anda dengan teman menggunakan Facebook, Twitter, Pesan, dan Mail

Selaraskan
• Selaraskan episode dan daftar putar dari iTunes di Mac atau PC Anda jika Anda mau
• iCloud dapat mengingat posisi Anda di suatu episode, langganan Anda, dan stasiun Anda dan terus memperbaruinya di perangkat, Mac, PC, dan Apple TV Anda

Persyaratan:

• Memerlukan perangkat dengan iOS 7 atau lebih baru
• Pilihan untuk menyelaraskan episode memerlukan iTunes 10.6.3 atau lebih baru
• Penyelarasan langganan, stasiun, dan posisi pemutaran menggunakan iCloud memerlukan iTunes 11.1 atau lebih baru dan Apple TV Software 6.0 atau lebih baru
• Streaming atau pengunduhan episode memerlukan akses Internet melalui koneksi Wi-Fi atau data seluler
• Penyelarasan daftar putar iTunes tidak kompatibel dengan iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

L’app Podcasts est le moyen le plus facile de découvrir des podcasts, vous y abonner et les écouter ou les visionner. Explorez le Podcasts Store et ses centaines de milliers de podcasts audio et vidéo gratuits. Créez des stations personnelles qui ajoutent automatiquement les nouveaux épisodes. Ou bien, écoutez ou visionnez les podcasts les plus populaires, directement depuis la fonction Meilleurs classements intégrée.

Fonctionnalités :

• Rassemblez tous vos podcasts audio et vidéo au sein d’une app unique.
• Découvrez des centaines de milliers de podcasts dans plus de 40 langues.
• Créez des stations personnelles avec vos podcasts favoris, qui ajoutent automatiquement les nouveaux épisodes.
• Profitez de la fonction Meilleurs classements pour découvrir de nouvelles séries de podcasts dans différents domaines, notamment art, affaires, comédie, musique, actualité ou sports.
• Explorez par type de podcast (audio ou vidéo) ou découvrez les plus populaires dans Meilleurs classements.
• Touchez « S’abonner » pour vos podcasts préférés afin de recevoir gratuitement les nouveaux épisodes dès qu’ils sont disponibles.
• Diffusez les épisodes ou téléchargez-les pour les écouter ou les visionner hors ligne.
• Passez facilement à l’épisode précédent ou suivant grâce aux commandes de lecture.
• Activez Minuterie de veille pour arrêter automatiquement la lecture d’un podcast que vous écoutez au lit.
• Créez une liste de lecture On-The-Go composée de votre propre choix d’épisodes.
• Partagez vos épisodes préférés par Facebook, Twitter, Messages et Mail.
• Synchronisez facultativement vos épisodes préférés à partir d’iTunes sur votre Mac ou PC.
• iCloud mémorise votre avancée dans la lecture, vos abonnements et vos stations et les maintient à jour sur tous vos appareils.

Configuration requise :

• Requiert un appareil équipé d’iOS 5.1 ou ultérieur.
• La synchronisation facultative d’épisodes requiert iTunes 10.6.3 ou ultérieur.
• La diffusion et le téléchargement d’épisodes requièrent une connexion Internet Wi-Fi ou cellulaire.
* La synchronisation de la liste de lecture iTunes n’est pas compatible avec iTunes Match

Esittelyssä täysin uusi Podcastit-ohjelma. Sen avulla voit etsiä, tilata ja toistaa suosikkipodcastejasi. Tutustu satoihintuhansiin ilmaisiin ääni- ja videopodcasteihin Esittelyssä-välilehdellä tai selaa tämän hetken suosituimpia podcasteja Top-listat-välilehdellä. Lisää suosikkipodcastisi henkilökohtaisiin asemiin. Asemat pysyvät ajan tasalla, kun uusia jaksoja tulee saataville. Voit synkronoida toistolistoja iTunesista tai luoda On-The-Go-toistolistan, joka toistaa vain haluamiasi jaksoja. iCloud pitää tilaukset, asemat ja toistokohdat ajan tasalla kaikissa laitteissasi, tietokoneissasi sekä Apple TV:ssä. 

Löydä
• Tutustu satoihintuhansiin ilmaisiin podcasteihin eri aiheittain, kuten taide, liiketoiminta, komedia, musiikki, uutiset ja urheilu
• Tilaa haluamiasi podcasteja napauttamalla Tilaa, ja saat automaattisesti uusia jaksoja ilmaiseksi, kun ne tulevat saataville
• Selaa ääni- tai videopodcasteittain tai tarkista Top-listojen suosituimmat

Toista
• Nauti ääni- ja videopodcasteista samalla ohjelmalla
• Suoratoista jaksoja tai lataa niitä kuunneltavaksi offline-tilassa
• Siirry eteenpäin ja taaksepäin helppokäyttöisillä toistosäätimillä
• Säädä ääni- ja videopodcastien toistonopeutta
• Uniajastimen avulla voit asettaa podcastin toiston päättymään automaattisesti, kun kuuntelet podcastia nukkumaan mennessäsi
• Nauti suosikkipodcasteistasi TV:ssä AirPlayn ja Apple TV:n avulla

Järjestä
• Luo suosikkipodcasteistasi muokattuja asemia. Ne päivittyvät automaattisesti, kun uusia jaksoja tulee saataville
• On-The-Go-toistolista toistaa ainoastaan haluamiasi jaksoja
• Uusia jaksoja voidaan ladata automaattisesti, kun ne tulevat saataville – myös silloin, kun ohjelma ei ole auki
• Tilaa todentamista vaativia podcasteja syöttämällä podcastin verkko-osoite Omien podcastien hakukenttään
• Jaa suosikkijaksosi ystävien kanssa Facebookin, Twitterin, Mailin ja Viestien avulla

Synkronoi
• Voit vaihtoehtoisesti synkronoida jaksoja ja toistolistoja Macin tai PC:n iTunesista
• iCloud muistaa jakson kohdan, johon jäit, tilauksesi ja asemasi ja pitää ne ajan tasalla laitteissasi, Macissa, PC:ssä ja Apple TV:ssä

Vaatimukset:

• Vaatii laitteen, jossa on iOS 7 tai uudempi
• Jaksojen valinnainen synkronointi iTunesista vaatii iTunes 10.6.3:n tai uudemman
• Tilausten, asemien ja toistokohtien synkronointi iCloudin avulla vaatii iTunes 11.1:n tai uudemman ja Apple TV 6.0:n tai uudemman
• Jaksojen suoratoisto tai lataaminen vaatii internet-yhteyden Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta
• iTunes-toistolistojen synkronointi ei ole yhteensopiva iTunes Matchin kanssa

Presentamos la nueva app Podcasts, un forma increíble de descubrir y reproducir sus podcasts favoritos, y de suscribirse a ellos. Explore los cientos de miles de podcasts de audio y video gratuitos en la pestaña Destacado, o explore los Éxitos para conocer las tendencias de la temporada. Añada sus podcasts favoritos a emisoras personales que se actualizan automáticamente con los nuevos episodios. Puede sincronizar las listas de reproducción de iTunes o crear una lista “On-The-Go” para reproducir solo los episodios que desee. iCloud sincroniza sus suscripciones, sus emisoras y la posición del cursor de reproducción en todos sus dispositivos, ordenadores y el Apple TV. 

Detección
• Explore cientos de miles de podcasts gratuitos sobre diversos temas, como arte, negocios, comedia, música, noticias o deportes.
• Pulse el botón de suscripción de sus podcasts favoritos y recibirá automáticamente los episodios nuevos de forma gratuita en cuanto estén disponibles.
• Discrimine las búsquedas por audio o vídeo, o vea los podcasts más populares en la sección Éxitos.

Reproducción
• Disfrute de todos sus podcasts de audio y vídeo en una única aplicación.
• Vea los episodios en tiempo real o descárguelos para disfrutar de ellos cuando esté sin conexión.
• Avance y retroceda con los sencillos controles de reproducción.
• Ajuste la velocidad de reproducción de sus podcasts de audio o vídeo.
• Active el temporizador de reposo para detener automáticamente la reproducción de un podcast cuando está en la cama.
• Vea sus podcasts favoritos en un televisor con AirPlay y en el Apple TV.

Organización
• Cree emisoras personales con sus podcasts favoritos que actualicen automáticamente los episodios nuevos cuando estén disponibles.
• Use la lista “On-The-Go” para reproducir únicamente los episodios que desee.
• Descargue los episodios nuevos automáticamente en cuanto estén disponibles, incluso cuando la app está cerrada.
• Suscríbase a podcasts que requieren autenticación, solo tiene que introducir la URL del podcast en el campo de búsqueda de Mis podcasts
• Comparta sus episodios favoritos con sus amigos mediante Facebook, Twitter, Mensajes y Mail.

Sincronización
• Sincronice sus episodios y listas de reproducción desde iTunes en un Mac o PC.
• iCloud recuerda el punto donde dejó el episodio, sus suscripciones y sus emisoras, y actualiza esta información en todos sus dispositivos, Mac, PC y Apple TV.

Requisitos:

• Requiere un dispositivo con iOS 7 o posterior.
• La sincronización opcional de episodios requiere iTunes 10.6.3 o posterior.
• La sincronización de suscripciones, emisoras y posición del cursor de reproducción mediante iCloud requiere iTunes 11.1 o la versión 6.0 del software del Apple TV, o versiones posteriores.
• La reproducción en tiempo real y la descarga de episodios requiere acceso a Internet mediante una conexión de datos móviles o Wi-Fi.
• La sincronización de la lista de reproducción de iTunes no es compatible con iTunes Match.

Σας παρουσιάζουμε την ολοκαίνουργια εφαρμογή Podcast, έναν εκπληκτικό τρόπο για να ανακαλύπτετε, να εγγράφεστε συνδρομητές και να αναπαράγετε τα αγαπημένα σας podcast. Εξερευνήστε εκατοντάδες χιλιάδες δωρεάν podcast ήχου και βίντεο στην καρτέλα «Προτεινόμενα» ή περιηγηθείτε στα Κορυφαία για να δείτε ποια είναι δημοφιλή ανά πάσα στιγμή. Προσθέστε τα αγαπημένα σας podcast σε προσωπικούς σταθμούς που ενημερώνονται όταν είναι διαθέσιμα νέα επεισόδια. Μπορείτε να συγχρονίσετε λίστες αναπαραγωγής από το iTunes ή να δημιουργήσετε μια λίστα On-The-Go για την αναπαραγωγή μόνο των επεισοδίων που θέλετε. Το iCloud διατηρεί τις συνδρομές, τους σταθμούς και τη θέση αναπαραγωγής σας συγχρονισμένα σε όλες τις συσκευές και υπολογιστές σας, καθώς και στο Apple TV. 

Εξερεύνηση
• Ανακαλύψτε εκατοντάδες χιλιάδες δωρεάν podcast σε ποικιλία θεμάτων, όπως τέχνες, εργασία, κωμωδία, μουσική, ειδήσεις, αθλητικά και πολλά ακόμη
• Αγγίξτε «Συνδρομή» στα αγαπημένα σας ώστε να πραγματοποιείται αυτόματη και δωρεάν λήψη νέων επεισοδίων μόλις είναι διαθέσιμα
• Περιηγηθείτε κατά podcast ήχου ή βίντεο ή δείτε ποια είναι τα πιο δημοφιλή στα Κορυφαία

Αναπαραγωγή
• Απολαύστε όλα τα podcast ήχου και βίντεο σε μία μοναδική εφαρμογή
• Αναπαραγωγή ροής επεισοδίων ή λήψη για ακρόαση/παρακολούθηση ενώ βρίσκεστε εκτός σύνδεσης
• Γρήγορη προώθηση ή επαναφορά με χρήση απλών χειριστηρίων αναπαραγωγής
• Προσαρμογή της ταχύτητας αναπαραγωγής στα podcast ήχου ή βίντεο
• Ενεργοποιήστε τον Χρονοδιακόπτη ύπνου για την αυτόματη διακοπή αναπαραγωγής ενός podcast προτού κοιμηθείτε
• Απολαύστε τα αγαπημένα σας podcast στην τηλεόραση με χρήση των AirPlay και Apple TV

Οργάνωση
• Δημιουργήστε προσαρμοσμένους σταθμούς των αγαπημένων σας podcast που θα ενημερώνονται αυτόματα μόλις υπάρχουν διαθέσιμα νέα επεισόδια
• Χρησιμοποιήστε τη λίστα On-The-Go για την αναπαραγωγή μόνο των επεισοδίων που επιθυμείτε
• Επιλέξτε την αυτόματη λήψη νέων επεισοδίων όταν είναι διαθέσιμα, ακόμη κι αν η εφαρμογή δεν είναι ανοιχτή
• Εγγραφείτε συνδρομητές σε podcast που απαιτούν έλεγχο ταυτότητας — απλώς εισαγάγετε τη διεύθυνση URL του podcast στην «Αναζήτηση στα podcast μου»
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας επεισόδια με φίλους μέσω Facebook, Twitter, Μηνυμάτων και Mail

Συγχρονισμός
• Προαιρετικά, μπορείτε να συγχρονίσετε επεισόδια και λίστες αναπαραγωγής από το iTunes στο Mac ή το PC σας
• Το iCloud απομνημονεύει τη θέση αναπαραγωγής σας σε ένα επεισόδιο, καθώς και τις συνδρομές και τους σταθμούς σας και τα διατηρεί ενημερωμένα στις συσκευές, Mac, PC και Apple TV σας

Απαιτήσεις:

• Συσκευή με iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Ο προαιρετικός συγχρονισμός επεισοδίων απαιτεί iTunes 10.6.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Ο συγχρονισμός συνδρομών, σταθμών και θέσης αναπαραγωγής μέσω iCloud απαιτεί iTunes 11.1 ή μεταγενέστερη έκδοση και λογισμικό Apple TV 6.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Η αναπαραγωγή ροής ή λήψη επεισοδίων απαιτεί πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή κινητού δικτύου
• Ο συγχρονισμός λιστών αναπαραγωγής iTunes δεν είναι συμβατός με το iTunes Match

Die innovative Podcast-App bietet großartige Möglichkeiten, um Podcasts zu entdecken, zu abonnieren und abzuspielen. Endecken Sie in den Highlights Hunderttausende von kostenlosen Audio- und Videopodcasts oder navigieren Sie durch die Topcharts, um die aktuellsten Podcasts zu finden. Legen Sie persönliche Sender an, die automatisch mit neuen Folgen aktualisiert werden. Synchronisieren Sie Wiedergabelisten über iTunes oder erstellen Sie eine On-The-Go-Liste, um nur die Folgen zu spielen, die Sie wollen. iCloud synchronisiert Ihre Abonnements, Sender und Wiedergabepositionen automatisch auf all Ihren Geräten, Computern und auf Apple TV. 

Entdecken
• Entdecken Sie Hunderttausende kostenfreier Podcasts zu einer Vielzahl an Themen wie Kunst, Business, Comedy, Musik, Nachrichten, Sport und mehr.
• Abonnieren Sie Ihre Lieblings-Podcasts per Fingertipp, um neue Folgen sofort nach Verfügbarkeit zu erhalten.
• Navigieren Sie durch Audio- oder Videopodcasts oder finden Sie die beliebtesten Podcasts in den Topcharts.

Wiedergeben
• Genießen Sie alle Audio- und Videopodcasts in einer einzigen App.
• Streamen Sie Folgen oder laden Sie sie für die spätere Offline-Wiedergabe.
• Springen Sie mit den Wiedergabesteuerungen schnell vorwärts und rückwärts.
• Passen Sie das Wiedergabetempo Ihrer Audio- oder Videopodcasts an.
• Aktivieren Sie den Ruhezustandstimer, um die Podcastwiedergabe nach Ablauf einer voreingestellten Zeit automatisch zu stoppen.
• Sehen Sie Ihre Lieblingspodcasts mit AirPlay und Apple TV auf Ihrem Fernsehgerät an.

Verwalten
• Erstellen Sie eigene Sender mit Ihren Lieblingspodcasts, die automatisch aktualisiert werden, sobald neue Folgen verfügbar werden.
• Verwenden Sie die On-The-Go-Wiedergabeliste, um nur die gewünschten Folgen abzuspielen.
• Legen Sie fest, dass neue Folgen automatisch geladen werden, sobald sie verfügbar sind, auch, wenn die App nicht geöffnet ist.
• Abonnieren Sie Podcasts, die eine Authentifizierung erfordern. Geben Sie einfach die Podcast-URL in das Feld „Podcasts durchsuchen“ ein.
• Teilen Sie Lieblingsfolgen über Facebook, Twitter, Nachrichten und Mail mit Freunden.

Synchronisieren
• Synchronisieren Sie optional Folgen und Wiedergabelisten aus iTunes mit Ihrem Mac oder PC.
• iCloud merkt sich Ihre Abonnements und Sender sowie die Stelle, an der eine Folge angehalten wurde, und synchronisiert sie auf all Ihren Geräten, Mac, PC und Apple TV.

Voraussetzungen:

• Erfordert ein Gerät mit iOS 7 (oder neuer)
• Für die optionale Synchronisierung von Folgen ist iTunes 10.6.3 (oder neuer) erforderlich.
• Für die Synchronisierung von Abonnements, Sendern und Wiedergabepositionen über iCloud sind iTunes 11.1 (oder neuer) und Apple TV Software 6.0 (oder neuer) erforderlich.
• Das Streamen oder Laden von Folgen erfordert einen Internetzugang via WLAN oder Mobilfunk.
• Die Synchronisierung von iTunes-Wiedergabelisten ist mit nicht iTunes Match kompatibel.

Vi præsenterer den helt nye Podcasts-app, som er fantastisk til at finde, abonnere på og afspille dine yndlingspodcasts. Find hundredtusindvis af gratis lyd-og videopodcasts i fanen Udvalgte, eller søg i Populære for at se, hvad der er populært. Tilføj dine yndlingspodcasts til personlige stationer, der automatisk opdateres med nye episoder, efterhånden som de bliver tilgængelige. Du kan synkronisere spillelister fra iTunes, eller oprette On-The-Go-spillelister og afspille lige netop de episoder, du vil. iCloud holder dine abonnementer og hvor langt du er nået i en episode ajour på alle dine enheder computere og Apple TV. 

Opdag
• Find hundredtusindvis af gratis lyd-og videopodcasts om en række emner bl.a. kunst, erhvervsliv, komedie, musik, nyheder, sport m.m.
• Tryk på Abonner ved dine favoritter, og modtag automatisk nye episoder gratis, når de bliver tilgængelige
• Søg efter lyd- eller videopodcasts, eller se de mest populære podcasts i Populære

Afspil
• Nyd alle lyd- og videopodcasts i en app
• Stream episoder, eller hent dem for at lytte til dem, når du er offline
• Hop frem eller tilbage med enkle betjeningsfunktioner til afspilning
• Juster afspilningshastigheden for dine lyd-eller videopodcasts
• Slå Vågeblus til, som automatisk slukker for afspilning af en podcast, når du lytter til podcasts i sengen
• Nyd dine yndlingspodscats på dit tv med AirPlay og Apple TV

Organiser
• Opret specielle stationer med dine yndlingspodcasts, der automatisk opdateres med nye episoder, efterhånden som de bliver tilgængelige.
• Brug On-The-Go-spillelisten til at afspille lige netop de episoder, du vil
• Vælg, at nye episoder skal hentes automatisk, efterhånden som de bliver tilgængelige, selv når appen ikke er åben
• Abonner på podcasts, der kræver godkendelse — bare ved at skrive URL-adressen til podcastet i feltet Søg i Mine podcasts
• Del dine yndlingsepisoder med venner via Facebook, Twitter, Beskeder og Mail

Synkroniser
• Mulighed for at synkronisere episoder og spillelister fra iTunes på din Mac eller pc
• iCloud husker, hvor langt du er nået i en episode, dine abonnementer og dine stationer, og holder dem ajour på alle dine enheder, Mac, pc og Apple TV.

Systemkrav:

• Kræver en enhed med iOS 7 eller en nyere version
• Valgfri synkronisering af episoder kræver iTunes 10.6.3 eller en nyere version
• Synkronisering af abonnementer, stationer og hvor langt du er kommet vha. iCloud kræver iTunes 11.1 eller en nyere version og Apple TV-software 6.0 eller en nyere version
• Streaming eller overførsel af episoder kræver internetadgang via en Wi-Fi-eller mobildataforbindelse
• Synkronisering af iTunes-spilleliste er ikke kompatibel med iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Introducing the all-new Podcasts app, an amazing way to discover, subscribe to, and play your favorite podcasts. Explore hundreds of thousands of free audio and video podcasts in the Featured tab, or browse Top Charts to see what's hot right now. Add your favorite podcasts to personal stations that stay up to date when new episodes become available. You can sync playlists from iTunes, or create an On-The-Go playlist to play just the episodes you want. iCloud keeps your subscriptions, stations, and play position in sync across all your devices, computers, and Apple TV. 

Discover
• Explore hundreds of thousands of free podcasts on a variety of topics, including arts, business, comedy, music, news, sports, and more
• Tap Subscribe for your favorites and automatically get new episodes for free as they become available
• Browse by audio or video podcasts, or see what's most popular in Top Charts

Play
• Enjoy all of your audio and video podcasts in a single app
• Stream episodes or download to listen while offline
• Skip forward and back using simple playback controls
• Adjust the playback speed of your audio or video podcasts
• Turn on Sleep Timer to automatically stop playing a podcast while listening in bed
• Enjoy your favorite podcasts on your TV with AirPlay and Apple TV

Organize
• Create custom stations of your favorite podcasts that update automatically when new episodes become available
• Use the On-The-Go playlist to play just the episodes you want
• Choose to download new episodes automatically when they become available, even when the app is not open
• Subscribe to podcasts that require authentication — just enter the podcast URL into Search in My Podcasts
• Share your favorite episodes with friends using Facebook, Twitter, Messages, and Mail

Sync
• Optionally sync episodes and playlists from iTunes on your Mac or PC
• iCloud remembers your place in an episode, your subscriptions, and your stations and keeps them up to date on your devices, Mac, PC, and Apple TV

Requirements:

• Requires a device with iOS 7 or later
• Optionally syncing episodes requires iTunes 10.6.3 or later
• Syncing subscriptions, stations, and play position using iCloud requires iTunes 11.1 or later and Apple TV Software 6.0 or later
• Streaming or downloading episodes requires Internet access over a Wi-Fi or cellular data connection
• iTunes playlist syncing is not compatible with iTunes Match

Screenshots
Read more
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.0 Stars 960 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
11%
Addictive
 
10%
Crashes
 
34%
Negative
 
43%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
2.0.2
March 11, 2014
2.0.1
January 25, 2014
2.0
October 23, 2013
1.2.3
September 06, 2013
1.2.2
August 23, 2013
1.2.1
March 24, 2013
1.2
March 22, 2013
1.1.2
November 04, 2012
1.1.1
September 22, 2012
1.1
September 20, 2012
1.0.2
August 11, 2012
1.0.1
July 27, 2012
Initial release
June 26, 2012