Round up

Age

about 4 years

Released: 2015-01-28

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

8

last updated: 2019-04-10

Overall Ratings

3,965,871

with average of 4.5

Global Rank

#128

Within the Top 1%

Top 25 Overall

23 Countries

top 3 in France

Global Rank Positions

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

借助 Outlook,可将所有电子邮件帐户和日历置于一处。无论是随时掌握收件箱动态,还是安排下一个重要事宜,均可让你轻松实现最高效率、有条不紊和保持连接。

Outlook for iOS 具有以下优势:

- 智能收件箱可帮助你按顺序排列需要立即处理的邮件和其他邮件,让你专注于正确的事情。

- 轻扫即可快速安排、删除和存档邮件。

- 点击一下即可共享会议空闲时间,轻松找到时间与他人约会。

- 利用全新的搜索体验,找到所需的一切内容,包括文件、联系人和接下来的行程。

- 从电子邮件、OneDrive、Dropbox 等查看和附加任何文件,而无需将其下载到手机中。

- 将你喜爱的所有应用关联到 Outlook,包括 Facebook、Evernote、Trello 等。

- 打开 Word、Excel 或其他 Office 文档附件,在相应的应用中直接进行编辑,并将其附加回电子邮件。

--

Outlook for iOS 适用于 Microsoft Exchange、Office 365、Outlook.com(包括 Hotmail 和 MSN)、Gmail、Yahoo Mail 和 iCloud。

--

要在应用内购买 Office 365 家庭版或个人版订阅,请打开应用、转到“设置”,再点击 Outlook.com 或 Hotmail.com 帐户旁边的“升级”。在美国,订阅起步价为每月 6.99 美元,具体价格因区域而异。通过 Office 365 订阅,可对每位用户获取 1TB 的存储空间,访问 iPad、iPhone 和 iPod Touch 版 Word、Excel 和 PowerPoint 中的所有功能,还可在电脑或 Mac 上安装 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 OneNote。

对于从应用内购买的 Office 365 订阅,将向 iTunes 帐户收费,且会在当前订阅期结束前 24 小时内自动续订,除非在此之前禁用了自动续订。若要在购买后管理订阅或禁用自动续订,请转到 iTunes 帐户设置。有效订阅期内不可取消订阅。在适用情况下,当用户购买到此发布项的订阅时,任何未使用的免费试用期部分(若提供)均将作废。

隐私和 Cookie:https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
使用条款:http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook cho phép bạn đưa toàn bộ tài khoản email và lịch của mình vào một vị trí thuận tiện. Dù bạn muốn kiểm soát hộp thư đến hay lên lịch cho sự kiện quan trọng tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được tính năng suất, gọn gàng và kết nối cao độ nhất.

Sau đây là những điều bạn sẽ thích trong Outlook for iOS:

- Tập trung vào đúng trọng tâm với hộp thư đến thông minh - chúng tôi sẽ giúp bạn sắp xếp giữa những thư yêu cầu bạn hành động ngay và những thư khác.

- Trượt nhanh để nhanh chóng lên lịch, xóa và lưu trữ thư.

- Chia sẻ trạng thái sẵn sàng họp chỉ với một thao tác nhấn và dễ dàng tìm được thời gian họp với những người khác.

- Tìm kiếm mọi thứ với trải nghiệm tìm kiếm mới của chúng tôi, bao gồm các tệp, liên hệ và các chuyến đi sắp tới của bạn.

- Xem và đính kèm tệp bất kỳ từ email, OneDrive, Dropbox và nhiều nơi khác mà không cần tải xuống điện thoại.

- Đưa toàn bộ ứng dụng bạn yêu thích vào Outlook, bao gồm Facebook, Evernote, Trello và các ứng dụng khác.

- Mở Word, Excel hoặc tài liệu Office đính kèm khác để chỉnh sửa trực tiếp trong ứng dụng tương ứng rồi đính kèm trở lại email.

--

Outlook for iOS hoạt động với Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (bao gồm Hotmail và MSN), Gmail, Yahoo Mail và iCloud.

--

Để thực hiện mua đăng ký Office 365 Home hoặc Personal trong ứng dụng, hãy mở ứng dụng, đi tới Cài đặt, rồi nhấn vào Nâng cấp cạnh tài khoản Outlook.com hoặc Hotmail.com của bạn. Các đăng ký có giá khởi điểm ở mức 6,99 USD một tháng tại Hoa Kỳ và có thể thay đổi theo khu vực. Với đăng ký Office 365, bạn nhận được 1 TB dung lượng lưu trữ cho mỗi người dùng, truy nhập vào mọi tính năng trong Word, Excel và PowerPoint trên iPad, iPhone và iPod touch, đồng thời, bạn có thể cài đặt Word, Excel, PowerPoint, Outlook và OneNote trên PC hoặc máy Mac.

Các đăng ký Office 365 được mua từ ứng dụng sẽ được tính phí vào tài khoản iTunes của bạn và sẽ tự động gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện tại, trừ khi tính năng gia hạn tự động được tắt trước đó. Để quản lý các đăng ký của bạn hoặc để tắt tính năng gia hạn tự động, sau khi mua, hãy đi tới cài đặt tài khoản iTunes của bạn. Không thể hủy bỏ đăng ký trong thời gian đăng ký hiện hoạt. Mọi khoảng thời gian chưa dùng tới trong giai đoạn dùng thử miễn phí, nếu được cung cấp, sẽ mất hiệu lực khi người dùng mua đăng ký cho ấn phẩm đó, nếu áp dụng.

Quyền riêng tư và cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Điều khoản sử dụng: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook, tüm e-posta hesaplarınızı ve takvimlerinizi tek bir yerde toplamanızı sağlar. Gelen kutunuzu takip etmeniz veya bir sonraki önemli işinizi planlamanız gereken durumlarda, mümkün olan en üretken, düzenli ve bağlantılı biçimde çalışmanızı kolaylaştırabiliriz.

İşte iOS için Outlook’ta hoşunuza gidecek özellikler:

- Akıllı gelen kutumuz sayesinde önemli öğelere odaklanın. Hemen ilgilenmeniz gereken iletilerle diğer iletileri ayırmanıza yardımcı oluruz.

- İletileri hızla zamanlamak, silmek ve arşivlemek için çekin.

- Toplantı için uygunluk durumunuzu yalnızca bir dokunuşla paylaşın ve başkaları için de uygun olan zamanları kolayca bulun.

- Yeni arama deneyimimiz sayesinde dosyalar, kişiler ve yaklaşan gezileriniz de dahil olmak üzere aradığınız her şeyi bulun.

- E-postanızda, OneDrive’da, Dropbox’ta veya diğer uygulamalarda bulunan herhangi bir dosyayı, telefonunuza indirmeye gerek kalmadan görüntüleyin ve ekleyin.

- Facebook, Evernote, Trello ve daha fazlası dahil olmak üzere, sevdiğiniz tüm uygulamaları Outlook’a getirin.

- Word, Excel ve diğer Office belgelerini ilgili uygulamalarda doğrudan açıp düzenleyin ve yeniden e-postaya ekleyin.

--

iOS için Outlook uygulaması Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (Hotmail ve MSN dahil), Gmail, Yahoo Mail ve iCloud ile çalışır.

--

Office 365 Ev veya Bireysel aboneliğini uygulama içinden satın almak için uygulamayı açın, Ayarlar’a gidin ve Outlook.com veya Hotmail.com hesabınızın yanındaki Yükselt seçeneğine dokunun. Abonelikler, ABD'de ayda 6,99 dolardan başlar ve bölgeye göre değişebilir. Office 365 aboneliği ile her kullanıcı için 1 TB depolama alanı elde etmenin yanı sıra iPad, iPhone ve iPod touch’ta Word, Excel ve PowerPoint’in tüm özelliklerine erişebilir ve Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve OneNote’u PC veya Mac bilgisayarlarınıza yükleyebilirsiniz.

Uygulama içinden satın alınan Office 365 aboneliklerinin ücreti iTunes hesabınıza yansıtılır ve otomatik yenileme özelliğini devre dışı bırakmamanız durumunda geçerli abonelik döneminin bitmesinden önceki 24 saat içinde otomatik olarak yenilenir. Aboneliklerinizi yönetmek veya otomatik yenilemeyi devre dışı bırakmak için, satın alma işlemini tamamladıktan sonra iTunes hesap ayarlarınıza gidin. Abonelikler, etkin abonelik dönemi sırasında iptal edilemez. Kullanıcı bir abonelik satın aldığında bu ürün için sunulmuş bir ücretsiz deneme sürümü varsa, bu deneme süresinin kullanılmayan kısmı satın alma işleminin ardından iptal edilir.

Gizlilik ve Tanımlama Bilgileri: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Kullanım Koşulları: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook ช่วยให้คุณสามารถนำบัญชีอีเมลและปฏิทินทั้งหมดมาไว้ในจุดที่สะดวกจุดเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกล่องขาเข้าของคุณอยู่เสมอหรือการจัดกำหนดการเรื่องสำคัญถัดไป เราได้ทำให้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระเบียบ และตามติดอยู่เสมอเป็นเรื่องง่าย

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณจะหลงรักเกี่ยวกับ Outlook for iOS:

- โฟกัสสิ่งที่เหมาะสมด้วยกล่องขาเข้าอัจฉริยะของเรา โดยเราจะช่วยคุณแยกแยะข้อความที่คุณจำเป็นต้องจัดการในทันทีออกจากข้อความอื่นๆ

- ปัดเพื่อจัดกำหนดการ ลบ และเก็บข้อความถาวรอย่างรวดเร็ว

- แชร์เวลาที่คุณพร้อมเข้าร่วมประชุมได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว และหาเวลาประชุมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

- ค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วยประสบการณ์การค้นหาใหม่ของเรา ซึ่งรวมถึงไฟล์ ที่ติดต่อ และการเดินทางที่กำลังจะมาถึงของคุณ

- ดูและแนบไฟล์ใดๆ จากอีเมล, OneDrive, Dropbox และอื่นๆ อีกมาก โดยไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นลงในมือถือของคุณก่อน

- นำโปรแกรมทั้งหมดที่คุณชื่นชอบมาไว้ใน Outlook ซึ่งรวมถึง Facebook, Evernote, Trello และอื่นๆ อีกมาก

- เปิดไฟล์ Word, Excel หรือเอกสาร Office อื่นๆ ที่แนบมาเพื่อแก้ไขในแอปที่เกี่ยวข้องโดยตรงและแนบไฟล์เหล่านั้นกลับไว้ในอีเมล

--

Outlook for iOS ทำงานได้กับ Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (รวมถึง Hotmail และ MSN), Gmail, Yahoo Mail และ iCloud

--

หากต้องการซื้อการสมัครใช้งาน Office 365 Home หรือ Personal จากในแอป ให้เปิดแอป ไปที่ การตั้งค่า และแตะที่ อัปเกรด ถัดจากบัญชี Outlook.com หรือ Hotmail.com ของคุณ การสมัครใช้งานมีราคาเริ่มต้นที่ $6.99 ต่อเดือนในสหรัฐอเมริกา และอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ด้วยการสมัครใช้งาน Office 365 คุณจะได้รับที่เก็บข้อมูลขนาด 1TB สำหรับผู้ใช้แต่ละราย การเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมดใน Word, Excel และ PowerPoint บน iPad, iPhone และ iPod touch และคุณสามารถติดตั้ง Word, Excel, PowerPoint, Outlook และ OneNote บนพีซีหรือ Mac ได้

การสมัครใช้งาน Office 365 ที่ซื้อจากแอปจะเรียกเก็บเงินไปยังบัญชี iTunes ของคุณและจะต่ออายุโดยอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมงก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครใช้งานปัจจุบัน เว้นแต่ว่าจะปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการจัดการการสมัครใช้งานหรือปิดใช้งานการต่ออายุอัตโนมัติ หลังจากซื้อแล้วให้ไปที่การตั้งค่าบัญชี iTunes ของคุณ คุณไม่สามารถยกเลิกการสมัครใช้งานในระหว่างระยะเวลาที่ใช้งานอยู่ ส่วนใดๆ ที่ไม่ได้ใช้งานของช่วงทดลองใช้ฟรีถ้ามีการเสนอจะถูกยกเลิกเมื่อผู้ใช้ซื้อการสมัครใช้งานกับการเผยแพร่ดังกล่าวตามความเหมาะสม

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
ข้อตกลงการใช้งาน: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

I Outlook kan du samla alla dina e-postkonton och kalendrar på ett ställe. Vi gör det enkelt för dig att vara produktiv och organiserad, oavsett om det handlar att planera stora saker eller hålla kolla på inkorgen.

Det här kommer du gilla med Outlook för iOS:

– Fokusera på rätt saker med vår smarta inkorg. Vi hjälper dig att sortera mellan meddelanden du behöver följa upp på direkten och allt annat.

– Svep för att snabbt schemalägga, ta bort och arkivera meddelanden.

– Dela din mötestillgänglighet med bara ett tryck och hitta enkelt tider för möten med andra.

– Hitta allt du behöver med vår nya sökfunktion, inklusive filer, kontakter och dina kommande resor.

– Visa och bifoga en fil från din e-post, OneDrive, Dropbox och mer utan att behöva ladda ned dem till telefonen.

– Ta med alla appar du gillar till Outlook, bland annat Facebook, Evernote, Trello med mera.

– Öppna Word, Excel och andra Office-dokument som bifogade filer, redigera dem direkt i appen och skicka tillbaka dem i ett e-postmeddelande.

--

Outlook för iOS fungerar med Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (inklusive Hotmail och MSN), Gmail, Yahoo Mail och iCloud.

--

Om du vill köpa en Office 365 Home- eller Personal-prenumeration från appen öppnar du appen, går till Inställningar och trycker på Uppgradera bredvid ditt Outlook.com- eller Hotmail.com-konto. Prenumerationer kostar från $6,99 per månad i USA och kan variera mellan olika regioner. Med en Office 365-prenumeration får du 1 TB lagringsutrymme för varje användare, tillgång till alla funktioner i Word, Excel och PowerPoint på iPad, iPhone och iPod touch, och du kan installera Word, Excel, PowerPoint, Outlook och OneNote på PC- eller Mac-datorer.

Office 365-prenumerationer som köpts från appen kommer att belastas ditt iTunes-konto och förnyas inom 24 timmar före utgången av den aktuella prenumerationsperioden, såvida inte automatisk förnyelse inaktiveras i förväg. Du kan hantera dina prenumerationer eller inaktivera automatisk förnyelse efter inköp i inställningarna för ditt iTunes-konto. En prenumeration kan inte avbrytas under den aktiva prenumerationsperioden. Eventuell oanvänd del av den kostnadsfria provperioden förverkas när användaren köper en prenumeration för programmet.

Sekretess och cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Användningsvillkor: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

С Outlook все учетные записи электронной почты и календари у вас под рукой. Контролируйте сообщения и стройте большие планы — здесь есть все для организации работы.

Вот несколько особенностей Outlook для iOS, которые вам понравятся.

- Интеллектуальная папка "Входящие" позволит вам не упустить из виду важную информацию и события — с помощью одного фильтра отсортируйте все сообщения, на которые вам необходимо ответить, и многое другое.

- Движением пальца планируйте свое расписание, удаляйте сообщения и отправляйте их в архив.

- Одним касанием делитесь сведениями о своей доступности и находите подходящее время для собраний.

- Выполняйте поиск важной информации, включая файлы, контакты и запланированные поездки, с помощью новых, усовершенствованных функций.

- Просматривайте и вкладывайте в сообщения любые файлы из почты, OneDrive, Dropbox и других служб, ничего не скачивая на телефон.

- Прямо в Outlook открывайте свои любимые приложения: Facebook, Evernote, Trello и другие.

- Открывайте файлы Word, Excel и другие вложенные документы Office сразу в нужном приложении, а затем без проблем добавляйте их обратно в сообщения.

--

Outlook для iOS поддерживает Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (включая Hotmail и MSN), Gmail, Yahoo Mail и iCloud.

--

Вы можете купить Office 365 для дома или Office 365 персональный прямо в приложении. Откройте приложение, перейдите в раздел настроек и нажмите "Обновить" рядом с вашей учетной записью Outlook.com или Hotmail.com. Стоимость подписки начинается от 6,99 $ в месяц в США и зависит от региона. С подпиской на Office 365 вы получите 1 ТБ места в хранилище для каждого пользователя, доступ ко всем функциям Word, Excel и PowerPoint на iPad, iPhone или iPod touch и сможете установить Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote на компьютеры с Windows или Mac.

Оплата за приобретенную в приложении подписку на Office 365 будет снята со счета вашей учетной записи iTunes. Подписка будет автоматически продлеваться в последние 24 часа перед окончанием текущего периода, если только вы не отключите заблаговременно эту функцию. Чтобы управлять подписками или отключить автоматическое продление, после покупки зайдите в настройки учетной записи iTunes. Подписку нельзя отменить, пока не закончится активный период ее использования. Все неиспользованное время бесплатного пробного периода (если такой предлагался) будет списано, когда вы приобретете соответствующую подписку.

Конфиденциальность и использование cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Условия использования: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

O Outlook permite que você reúna todas as contas de email e calendários convenientemente em um único lugar. Seja mantendo o controle sobre sua Caixa de Entrada ou programando o próximo grande evento, facilitamos o uso para que você se torne uma pessoa cada vez mais conectada e organizada.

Confira o que você vai adorar sobre o Outlook para iOS:

– Concentre-se nas coisas certas com a nossa Caixa de Entrada inteligente: ajudamos você a separar as mensagens que precisam ser respondidas imediatamente das demais;

– Deslize para agendar, excluir e arquivar rapidamente mensagens;

– Compartilhe sua disponibilidade com apenas um toque e localize facilmente horários para se encontrar com outras pessoas;

– Encontre tudo o que está procurando com nossa nova experiência de pesquisa, incluindo arquivos, contatos e suas próximas viagens;

– Exiba e anexe qualquer arquivo do seu email, OneDrive, Dropbox e muito mais, sem precisar baixá-los no seu telefone;

– Exiba todos os aplicativos que você adora no Outlook, incluindo o Facebook, Evernote, Trello e muito mais;

– Abra o Word, Excel ou outros anexos de documento do Office para editá-los diretamente no aplicativo correspondente e anexá-los novamente a um email.

--

O Outlook para iOS funciona com o Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (incluindo Hotmail e MSN), Gmail, Yahoo Mail e iCloud.

--

Para realizar uma compra no aplicativo de uma assinatura do Office 365 Home ou Personal, abra o aplicativo, vá até Configurações e toque em Atualizar, ao lado da sua conta do Hotmail.com ou do Outlook.com. Os preços das assinaturas começam em US$ 6,99 por mês nos Estados Unidos e podem variar por região. Com uma assinatura do Office 365, você tem 1 TB de armazenamento para cada usuário, acesso a todos os recursos dos aplicativos Word, Excel e PowerPoint nos dispositivos iPad, iPhone e iPod Touch, além de poder instalar os aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote em PCs ou Macs.

As assinaturas do Office 365 compradas no aplicativo serão cobradas na conta do iTunes e renovadas automaticamente dentro de 24 horas antes do final do período de assinatura atual, a menos que a renovação automática tenha sido desabilitada. Para gerenciar as assinaturas ou desabilitar a renovação automática, acesse as configurações da conta no iTunes após a compra. Não é possível cancelar a assinatura durante o período da assinatura ativa. A parte não usada de um período de avaliação gratuita, caso tenha sido oferecido, será perdida quando o usuário comprar uma assinatura para aquela publicação, onde aplicável.

Privacidade e cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Termos de uso: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

In Outlook kunt u al uw e-mailaccounts en agenda's bijeenbrengen en productief, georganiseerd en verbonden zijn, of u nu uw Postvak IN bijhoudt of grote projecten plant.

Dit zijn de voordelen die u kunt verwachten van Outlook voor iOS:

- Concentreer u op de juiste dingen met ons slimme Postvak IN. We helpen u uw berichten te sorteren en te zien waarop u meteen actie moet ondernemen en wat kan wachten.

- Swipe om berichten snel te plannen, verwijderen en archiveren.

- Deel uw beschikbaarheid voor vergaderingen met één tik en vind gemakkelijk tijden om met anderen af te spreken.

- Vind alles wat u zoekt met onze nieuwe zoekervaring, zoals bestanden, contactpersonen en aanstaande reizen.

- Geef bestanden weer en voeg ze bij vanuit uw e-mail, OneDrive, Dropbox en meer, zonder dat u ze op uw telefoon hoeft te downloaden.

- Breng al uw favoriete apps samen in Outlook, zoals Facebook, Evernote, Trello en meer.

- Open Word-, Excel- of andere Office-documentbijlagen om ze rechtstreeks in de bijbehorende app te bewerken en ze weer bij een e-mailbericht te voegen.

--

Outlook voor iOS werkt met Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (inclusief Hotmail en MSN), Gmail, Yahoo Mail en iCloud.

--

Als u in de app een Office 365 Home- of Personal-abonnement wilt kopen, opent u de app, gaat u naar Instellingen en tikt u op Upgrade naast uw Outlook.com- of Hotmail.com-account. Abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf $ 6,99 per maand in de VS, en kunnen per regio verschillen. Met een Office 365-abonnement krijgt u 1 TB aan opslagruimte voor elke gebruiker en toegang tot alle functies in Word, Excel en PowerPoint voor iPad, iPhone en iPod touch, en kunt u Word, Excel, PowerPoint, Outlook en OneNote op pc's of Macs installeren.

Office 365-abonnementen die vanuit de app zijn aangeschaft, worden in rekening gebracht bij uw iTunes-account en worden automatisch binnen 24 uur vóór het einde van de huidige abonnementsperiode verlengd, tenzij automatisch verlengen van tevoren is uitgeschakeld. Ga naar de instellingen van uw iTunes-account om uw abonnementen te beheren of om automatisch verlengen uit te schakelen. Een abonnement kan niet worden geannuleerd tijdens de actieve abonnementsperiode. Een niet-gebruikt deel van een gratis proefperiode, indien aangeboden, vervalt wanneer de gebruiker een abonnement op die publicatie aanschaft, indien van toepassing.

Privacy en cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Gebruiksvoorwaarden: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook membolehkan anda membawa semua akaun e-mel dan kalendar anda ke satu tempat yang sesuai. Sama ada untuk tidak ketinggalan mengendalikan peti masuk anda atau menjadualkan perkara popular yang akan datang, kami menjadikannya mudah untuk menjadi produk popular anda, teratur dan bersambung.

Berikut adalah perkara yang anda akan suka tentang Outlook for iOS:

- Tumpukan pada perkara yang betul dengan peti masuk pintar kami - kami membantu anda mengisih antara mesej yang anda perlu ambil tindakan serta-merta dengan perkara-perkara lain.

- Leret untuk jadualkan, padamkan dan arkibkan mesej dengan pantas.

- Berkongsi ketersediaan mesyuarat anda dengan hanya satu ketikan dan cari masa untuk bertemu dengan individu lain dengan mudah.

- Cari segala-galanya yang anda inginkan dengan pengalaman carian kami yang baru, termasuk fail, kenalan dan perjalanan anda yang akan datang.

- Lihat dan melampirkan sebarang fail dari e-mel anda, OneDrive, Dropbox dan banyak lagi, tanpa perlu memuat turunnya ke telefon anda.

- Bawa semua aplikasi yang anda suka dalam Outlook, termasuk Facebook, Evernote, Trello dan banyak lagi.

- Buka Word, Excel atau lampiran dokumen Office lain untuk mengeditnya terus dalam aplikasi yang sepadan dan lampirkannya kembali pada e-mel.

--

Outlook for iOS berfungsi dengan Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (termasuk Hotmail dan MSN), Gmail, Yahoo Mail dan iCloud.

--

Untuk membuat pembelian dalam aplikasi langganan Office 365 Home atau Personal, buka aplikasi tersebut, pergi ke Seting, dan ketik Naik taraf bersebelahan akaun Outlook.com atau Hotmail.com anda. Langganan bermula dengan harga $6.99 sebulan di AS, dan mungkin berubah mengikut rantau. Dengan langganan Office 365, anda mendapat 1TB storan bagi setiap pengguna, capaian kepada semua ciri dalam Word, Excel dan PowerPoint pada iPad, iPhone dan iPod touch, dan anda boleh memasang Word, Excel, PowerPoint, Outlook dan OneNote pada PC atau Mac.

Langganan Office 365 yang dibeli daripada aplikasi akan dicaj pada akaun iTunes anda dan akan diperbaharu secara automatik dalam masa 24 jam sebelum berakhirnya tempoh langganan semasa anda, melainkan pembaharuan auto dinyahdayakan terlebih dahulu. Untuk mengurus langganan anda atau menyahdayakan pembaharuan auto, selepas pembelian, pergi ke seting akaun iTunes anda. Langganan tidak boleh dibatalkan semasa tempoh langganan aktif. Sebarang tempoh percubaan percuma yang tidak digunakan, jika ditawarkan, akan terlupus apabila pengguna membeli langganan keluaran tersebut, mana berkaitan.

Privasi dan Kuki: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Syarat Penggunaan: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook을 이용하면 편리하게 한곳에서 모든 전자 메일 계정과 일정을 관리할 수 있습니다. 받은 편지함을 관리하는 작업도, 중요한 일정을 예약하는 작업도 뛰어난 생산성과 정돈된 방식으로 언제 어디서나 간편하게 처리할 수 있도록 지원해 드립니다.

마음에 드실만한 iOS용 Outlook 기능은 다음과 같습니다.

- 스마트 받은 편지함에서는 즉시 처리가 필요한 메시지와 그렇지 않은 메시지가 구분되어 중요한 일에 집중할 수 있습니다.

- 메시지를 살짝 밀어서 신속하고 일정을 예약하거나 메시지를 삭제하거나 보관할 수 있습니다.

- 탭 한 번으로 모임 가능 시간을 공유하고, 다른 사람들과 시간을 조율할 수 있습니다.

- 파일, 연락처, 예정된 여행 등을 모두 포괄하는 새로운 검색 환경에서 필요한 모든 것을 찾을 수 있습니다.

- 전자 메일, OneDrive, Dropbox 등에 있는 파일을 휴대폰으로 다운로드하지 않고도 확인하고 첨부할 수 있습니다.

- Facebook, Evernote, Trello와 같이 자주 사용하는 앱을 Outlook에서 집적 사용할 수 있습니다.

- Word, Excel 또는 기타 Office 문서로 된 첨부 파일을 열어서 해당 앱에서 편집한 다음 다시 전자 메일에 첨부할 수 있습니다.

--

iOS용 Outlook은 Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com(Hotmail 및 MSN 포함), Gmail, Yahoo Mail, iCloud에서 실행됩니다.

이 앱과 관련된 사용 권한 지침: 다음 선택적 범주의 경우 앱에서 장치에 액세스하도록 허용할 수 있습니다.

- 연락처: 연락처를 추가, 편집, 삭제하고 내보낼 수 있습니다.
- 위치: 이벤트 위치를 추가하고 “출발 시간" 기능을 사용할 수 있습니다.
- 카메라: 첨부 파일 또는 Office Lens 흐름을 통해 카메라를 실행할 수 있습니다.
- 사진: 첨부 파일 흐름에서 카메라 앨범을 열 수 있습니다.
- 알림: 푸시 알림을 사용할 수 있습니다.

Office 365 Home 또는 Office 365 Personal 구독을 앱에서 바로 구매하려면 앱을 열고 설정으로 이동한 후 Outlook.com 또는 Hotmail.com 계정 옆에 있는 업그레이드를 탭합니다. 구독은 미국에서 1개월에 6,990원부터 시작하며 지역에 따라 다를 수 있습니다. Office 365 구독이 있으면 각 사용자에게 1TB의 저장소가 제공되며 iPad, iPhone 및 iPod touch에서 Word, Excel 및 PowerPoint의 모든 기능에 액세스할 수 있으며 PC 또는 Mac에서 Word, Excel, PowerPoint, Outlook 및 OneNote를 설치할 수 있습니다.

앱에서 구매한 Office 365 구독은 iTunes 계정으로 청구되며 미리 자동 갱신을 사용하지 않도록 설정하지 않으면 현재 구독 기간이 끝나기 24시간 전에 자동으로 갱신됩니다. 구매 후 구독을 관리하거나 자동 갱신을 사용하지 않도록 설정하려면 iTunes 계정 설정으로 이동합니다. 활성 구독 기간에는 구독을 취소할 수 없습니다. 무료 평가판 기간 중 사용되지 않은 부분(제공된 경우)은 사용자가 해당 게시물에 대한 구독을 구매할 때 상실하게 됩니다(해당하는 경우).

개인정보처리방침: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
사용 약관: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

「最強の iPhone 用メール アプリ」- The Verge

iOS 版 Outlook は、何百万人ものユーザーのあらゆるメール、予定表、ファイルを 1 か所にまとめることができる便利なアプリです。新しくデザインされた iOS 版 Outlook では、高機能な受信トレイからさまざまな操作ができます。

重要なメッセージは常に優先受信トレイに入るので、最も優先すべきメールから確認できます。メールと予定表を切り替えて、会議のスケジュール設定や空き情報の共有を数回のタップで行うことができます。また、ファイル一覧からドキュメントを簡単にメールに添付することもできます。

わずかな操作で必要なことすべてができるので、忙しい毎日のタスク管理がこれまで以上に簡単になります。

iOS 版 Outlook は、Microsoft Exchange、Office 365、Outlook.com (Hotmail と MSN を含む)、Gmail、Yahoo メール、iCloud に対応しています。

--

iOS 版 Outlook の機能:

スムーズな受信トレイの管理

- 「優先」受信トレイでは、最も重要なメッセージが一番上に表示されます。判定の精度は使えば使うほど向上します。
- スワイプ ジェスチャでメッセージのアーカイブや削除、スケジュールの設定が簡単にできます。
- 便利なフィルター機能で、受信トレイのメールを効果的に並べ替えられます。

予定表とファイルへのアクセスが簡単

- 都合の良い会議の日時を 1 回のタップで共有でき、他のメンバーの予定も簡単に確認できます。
- 添付ファイルや OneDrive、Dropbox のファイルをスマートフォンにダウンロードすることなく表示、添付することが可能です。

外出先でも作業できる

- 添付された Word や Excel などの Office のファイルを開いて、それぞれのアプリで直接編集し、再度メールに添付することができます。
- 不在時の自動応答メッセージを iPhone または iPad から直接設定できます。
- iOS 9 でフル サポートされた画面分割機能により、シームレスなマルチタスクが可能です。

--

Outlook 以外のアプリもあります。
以下の Microsoft の iOS 向けアプリもぜひ使ってみてください。Word、Excel、PowerPoint、OneNote、OneDrive、Skype、Wunderlist

--

アプリ内で Office 365 Solo サブスクリプションを購入するには、アプリを開き、[設定] に移動し、Outlook.com または Hotmail.com アカウントの隣にある [アップグレード] をタップします。サブスクリプションの価格は国/地域によって異なります。Office 365 サブスクリプションに加入していれば、ユーザーあたり 1 TB のストレージ、Word、Excel、PowerPoint のすべての機能を iPad、iPhone、iPod touch で利用でき、Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote を PC または Mac にインストールできます。

アプリから購入した Office 365 サブスクリプションは、iTunes アカウントに課金され、現在のサブスクリプション期間の終了前 24 時間以内に自動的に更新されます (事前に自動更新を無効にした場合を除きます)。サブスクリプションを管理する、または自動更新を無効にするには、購入後に iTunes アカウントの設定画面に移動してください。サブスクリプションが有効である期間中は、サブスクリプションをキャンセルすることはできません。無料試用期間の未使用部分については、該当する場合、サブスクリプションの購入時に無効となります。

プライバシーと Cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
使用条件: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Con Outlook puoi riunire comodamente tutti i tuoi account email e calendari in un unico posto. Sia che si tratti di organizzare la posta in arrivo o di pianificare un evento importante, potrai ottimizzare facilmente la tua produttività, organizzazione e connessione.

Ecco cosa puoi fare in Outlook per iOS:

- Concentrarti su ciò che conta di più con la posta in arrivo intelligente: un aiuto prezioso per distinguere i messaggi che richiedono attenzione immediata da tutto il resto.

- Scorrere rapidamente per pianificare, eliminare e archiviare messaggi velocemente.

- Condividere la tua disponibilità per le riunioni con un tocco e trovare facilmente gli orari per incontrarti con gli altri.

- Trovare tutto ciò che cerchi con la nuova esperienza di ricerca, compresi i file, i contatti e i viaggi in programma.

- Visualizzare e allegare file dall'email e da OneDrive, Dropbox e altre posizioni, senza doverli scaricare nel telefono.

- Riunire in Outlook tutte le app che preferisci, tra cui Facebook, Evernote, Trello e così via.

- Aprire documenti allegati di Word, Excel o di altre applicazioni di Office, modificarli direttamente nell'app corrispondente e quindi allegarli di nuovo in un'email.

--

Outlook per iOS funziona con Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (inclusi Hotmail e MSN), Gmail, Yahoo Mail e iCloud.

--

Per effettuare un acquisto in-app di un abbonamento a Office 365 Home o Personal, apri l'app, accedi a Impostazioni e tocca Aggiorna accanto al tuo account Outlook.com o Hotmail.com. Il costo dell'abbonamento parte da $ 6,99 al mese negli Stati Uniti e può variare in base all'area geografica. Con un abbonamento a Office 365, ottieni 1 TB di spazio di archiviazione per ogni utente, l'accesso a tutte le caratteristiche di Word, Excel e PowerPoint su iPad, iPhone e iPod touch e la possibilità di installare Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote su PC o Mac.

Gli abbonamenti a Office 365 acquistati dall'app verranno addebitati sul tuo account iTunes e verranno rinnovati automaticamente entro le 24 ore precedenti la fine del periodo di abbonamento corrente, a meno che il rinnovo automatico non venga disabilitato. Per gestire i tuoi abbonamenti o disabilitare il rinnovo automatico, dopo l'acquisto vai alle impostazioni del tuo account iTunes. Un abbonamento non può essere annullato quando è già attivo. Un'eventuale porzione inutilizzata di un periodo di prova gratuito, se disponibile, viene persa quando l'utente acquista un abbonamento per tale prodotto, se applicabile.

Privacy e cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Condizioni per l'utilizzo: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook memungkinkan Anda menyatukan semua akun email dan kalender di satu tempat praktis. Baik untuk mengikuti informasi dalam kotak masuk maupun menjadwalkan acara besar, Anda dapat terus produktif, tertata, dan terhubung dengan mudah.

Berikut yang akan Anda sukai dari Outlook untuk iOS:

- Alihkan fokus pada hal yang tepat dengan kotak masuk cerdas kami, membantu Anda mengurutkan pesan yang harus segera ditangani di antara hal-hal lainnya.

- Geser untuk menjadwalkan, menghapus, dan mengarsipkan pesan dengan cepat.

- Bagikan ketersediaan rapat hanya dengan sekali ketuk, dan atur waktu untuk rapat bersama orang lain dengan mudah.

- Temukan semua yang Anda cari dengan pengalaman pencarian baru kami, termasuk file, kontak, dan perjalanan mendatang.

- Tampilkan dan lampirkan file apa pun dari email, OneDrive, Dropbox, dan lainnya, tanpa harus mengunduhnya ke ponsel.

- Gunakan semua aplikasi yang Anda sukai di Outlook, termasuk Facebook, Evernote, Trello, dan banyak lagi.

- Buka lampiran Word, Excel, atau dokumen Office lainnya untuk diedit secara langsung dalam aplikasi yang sesuai, lalu lampirkan file kembali ke email.

--

Outlook untuk iOS berfungsi dengan Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (termasuk Hotmail dan MSN), Gmail, Yahoo Mail, dan iCloud.

--

Untuk membeli langganan Office 365 Home atau Personal dalam aplikasi, buka aplikasi, masuk ke Pengaturan, lalu ketuk Mutakhirkan di samping akun Outlook.com atau Hotmail.com Anda. Harga langganan dimulai dari $6,99 per bulan di AS dan dapat bervariasi menurut kawasan. Dengan langganan Office 365, Anda mendapatkan 1 TB penyimpanan untuk setiap pengguna, akses ke semua fitur Word, Excel, dan PowerPoint di iPad, iPhone, dan iPod touch, serta dapat menginstal Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan OneNote di PC atau Mac.

Biaya langganan Office 365 yang dibeli dari aplikasi akan dikenakan pada akun iTunes Anda dan akan otomatis diperpanjang dalam 24 jam sebelum periode langganan saat ini berakhir, kecuali jika perpanjangan otomatis telah dinonaktifkan. Untuk mengelola langganan atau menonaktifkan perpanjangan otomatis, masuk ke pengaturan akun iTunes Anda setelah pembelian. Langganan tidak dapat dibatalkan selama periode aktif. Jika uji coba gratis ditawarkan, sisa periode yang tidak digunakan akan hangus apabila pengguna membeli langganan pada masa tersebut, jika ada.

Privasi dan Cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Ketentuan Penggunaan: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook vous permet d’afficher tous vos comptes de messagerie et calendriers à un emplacement pratique. Que vous vouliez garder la maîtrise de votre boîte de réception ou planifier le prochain événement important, nous vous permettons d’être au summum en matière de productivité, d’organisation et de connexion.

Outlook pour iOS offre les avantages suivants :

- Concentrez-vous sur les éléments appropriés avec notre boîte de réception active : nous vous aidons à effectuer le tri entre les messages pour lesquels vous devez agir immédiatement et tout le reste.

- Balayez pour planifier, supprimer et archiver des messages rapidement.

- Identifiez aisément vos disponibilités et partagez-les en un clic.

- Recherchez tout ce que vous voulez avec notre nouvelle expérience de recherche, y compris les fichiers, les contacts et vos déplacements à venir.

- Consultez et joignez des fichiers à partir de votre messagerie électronique, de OneDrive, de Dropbox, etc., sans avoir à les télécharger sur votre téléphone.

- Intégrez toutes les applications que vous aimez à Outlook, y compris Facebook, Evernote, Trello et bien plus encore.

- Ouvrez des documents Word, Excel ou d’autres documents Office en pièce jointe et modifiez-les directement dans l’application correspondante, avant de les ajouter à un message électronique.

--

Outlook pour iOS fonctionne avec Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (y compris Hotmail et MSN), Gmail, Yahoo Mail et iCloud.

--

Pour acheter un abonnement Office 365 Famille ou Personnel au sein d’une application, ouvrez l’application, accédez aux Paramètres, puis appuyez sur Mettre à niveau en regard de votre compte Outlook.com ou Hotmail.com. Les abonnements commencent à 6,99 $ par mois aux États-Unis et peuvent varier selon la région. Avec un abonnement Office 365, vous avez accès à 1 To d’espace de stockage pour chaque utilisateur, ainsi qu’à toutes les fonctionnalités de Word, Excel et PowerPoint sur iPad, iPhone et iPod Touch. Vous pouvez également installer Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote sur PC ou Mac.

Les abonnements Office 365 achetés à partir de l’application sont facturés sur votre compte iTunes et automatiquement renouvelés dans les 24 heures précédant la fin de votre période d’abonnement actuelle, sauf si le renouvellement automatique est désactivé. Pour gérer vos abonnements ou désactiver le renouvellement automatique, après l’achat, accédez aux paramètres de votre compte iTunes. Vous ne pouvez pas annuler votre abonnement tant que la période d’abonnement est en cours. Le cas échéant, toute portion inutilisée d’une période d’essai gratuit est perdue dès l’achat d’un abonnement à cette publication.

Confidentialité et cookies : https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Conditions d’utilisation : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlookin avulla voit tuoda kaikki sähköpostitilisi ja kalenterisi kätevästi yhteen paikkaan. Haluatpa pysyä ajan tasalla Saapuneet-kansiosi suhteen tai ajoittaa seuraavan tärkeän tapahtuman, voit nyt helposti parantaa tuottavuuttasi, organisoituneisuuttasi ja yhteydenpitoasi.

Seuraavassa on Outlook for iOS -sovelluksen käteviä ominaisuuksia:

– Voit keskittyä oikeisiin asioihin älykkään Saapuneet-kansion avulla: autamme sinua lajittelemaan muista erilleen viestit, jotka edellyttävät toimenpiteitä heti.

– Voit ajoittaa, poistaa ja arkistoida viestejä nopeasti sipaisemalla.

– Voit jakaa tavoitettavuustietosi kokousta varten napauttamalla ja etsiä helposti ajat, jotka vastaavat muiden vapaita aikoja.

– Uuden hakutoiminnon avulla löydät kaiken tarvitsemasi, kuten tiedostot, yhteystiedot ja tulevat matkasi.

– Voit näyttää ja liittää minkä tahansa tiedoston esimerkiksi sähköpostistasi, OneDrivesta tai Dropboxista lataamatta tiedostoa puhelimeesi.

– Voit tuoda Outlookiin kaikki haluamasi sovellukset, kuten Facebookin, Evernoten ja Trellon.

– Voit avata Word- tai Excel-tiedostoliitteet tai muut Office-tiedostoliitteet muokattaviksi vastaavissa sovelluksissa ja liittää ne takaisin sähköpostiviestiin.

--

Outlook for iOS toimii Microsoft Exchangen, Office 365:n, Outlook.comin (mukaan lukien Hotmail ja MSN), Gmailin, Yahoo Mailin ja iCloudin kanssa.

--

Jos haluat ostaa Office 365 Home- tai Personal-tilauksen sovelluksen kautta, avaa sovellus, valitse Asetukset ja napauta sitten Päivitä Outlook.com- tai Hotmail.com-tilisi vieressä. Tilausten hinnat alkaen 6,99 $ kuukaudessa Yhdysvalloissa, ja ne voivat vaihdella alueittain. Office 365 -tilauksen avulla saat 1 Tt:n tallennustilan jokaiselle käyttäjälle ja voit käyttää kaikkia Wordin, Excelin ja PowerPointin ominaisuuksia iPadissa, iPhonessa ja iPod touchissa. Lisäksi voit asentaa Wordin, Excelin, PowerPointin, Outlookin ja OneNoten PC- tai Mac-tietokoneisiin.

Sovelluksesta ostetut Office 365 -tilaukset veloitetaan iTunes-tililtä ja uusitaan automaattisesti 24 tuntia ennen voimassa olevan tilauksen päättymistä, ellei automaattista uusintaa ole poistettu käytöstä etukäteen. Tilauksen hankkimisen jälkeen voit hallita tilauksia tai ottaa automaattisen uusinnan pois käytöstä iTunes-tilin asetuksissa. Tilausta ei voi peruuttaa aktiivisen tilauskauden aikana. Mahdollisesti tarjottavan maksuttoman kokeilujakson käyttämätön osa menetetään soveltuvin osin, kun käyttäjä ostaa kyseisen julkaisun tilauksen.

Tietosuoja ja evästeet: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Käyttöehdot: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook le permite incorporar todas las cuentas de correo electrónico y todos los calendarios en un lugar práctico. Tanto si se trata de clasificar los correos por orden de prioridad como si hay que programar un evento importante, le ayudamos a organizarse, estar conectado y ser productivo.

Aquí tiene una serie de características de Outlook para iOS que le gustarán:

- Céntrese en lo más importante con nuestra bandeja de entrada inteligente: le ayudamos a ordenar los mensajes para priorizar los que debe gestionar de inmediato por encima de los demás.

- Deslice el dedo para programar, eliminar y archivar mensajes rápidamente.

- Comparta su disponibilidad para las reuniones con un solo toque y encuentre fácilmente tiempo para reunirse con los demás.

- Encuentre todo lo que necesita con nuestra nueva experiencia de búsqueda, incluidos los archivos, contactos y próximos viajes.

- Vea y adjunte archivos desde el correo electrónico, OneDrive, Dropbox y muchos más, sin tener que descargarlos en el teléfono.

- Incorpore a Outlook sus aplicaciones preferidas, como Facebook, Evernote y Trello, entre otras.

- Abra Word, Excel u otros documentos adjuntos de Office para editarlos directamente en la aplicación correspondiente y volver a adjuntarlos en un correo electrónico.

--

Outlook para iOS funciona con Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (incluidos Hotmail y MSN), Gmail, Yahoo Mail y iCloud.

--

Para realizar una compra en la aplicación de una suscripción de Office 365 Hogar o Personal, abre la aplicación, ve a Configuración y pulsa en Actualizar, junto a la cuenta de Outlook.com o Hotmail.com. Es posible suscribirse desde 6,99 $ al mes en los Estados Unidos (el precio puede variar según la región). Con una suscripción de Office 365, recibirás 1 TB de almacenamiento para cada usuario, acceso a todas las características de Word, Excel y PowerPoint en iPad, iPhone y iPod touch, y podrás instalar Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en PC o Mac.

Las suscripciones a Office 365 compradas desde la aplicación se cargarán a tu cuenta de iTunes y se renovarán automáticamente en las 24 horas previas al final del período de suscripción actual, a menos que se deshabilite previamente la renovación automática. Para administrar tus suscripciones o para desactivar la renovación automática, después de la compra, ve a la configuración de tu cuenta de iTunes. No se puede cancelar una suscripción durante el período de suscripción activa. Cualquier parte de un período de prueba gratuito sin usar, si se ofrece, se perderá cuando el usuario adquiera una suscripción a la publicación, siempre que sea aplicable.

Privacidad y cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Términos de uso: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Χάρη στο Outlook μπορείτε να έχετε όλους τους λογαριασμούς email και τα ημερολόγιά σας σε ένα εύχρηστο σημείο. Διατηρήστε υπό έλεγχο τα εισερχόμενά σας ή προγραμματίστε το επόμενο σημαντικό γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, εμείς σας διευκολύνουμε να παραμένετε παραγωγικοί, οργανωμένοι και συνδεδεμένοι.

Δείτε τις δυνατότητες που θα αγαπήσετε στο Outlook για iOS:

- Εστιάστε στα σημαντικά με τα έξυπνα εισερχόμενα - σας βοηθούμε να ταξινομήσετε τα μηνύματα διαχωρίζοντας αυτά που απαιτούν άμεση δράση από όλα τα άλλα.

- Με μια κίνηση σάρωσης, προγραμματίστε γρήγορα, διαγράψτε και αρχειοθετήστε μηνύματα.

- Θέστε σε κοινή χρήστη τη διαθεσιμότητά σας για σύσκεψη με ένα μόνο πάτημα και βρείτε εύκολα τις ώρες που μπορείτε να συναντηθείτε με άλλα άτομα.

- Βρείτε ό,τι αναζητάτε με τη νέα εμπειρία αναζήτησης που σας παρέχουμε, όπως αρχεία, επαφές και τα επικείμενα ταξίδια σας.

- Προβάλετε και επισυνάψτε οποιοδήποτε αρχείο από το email σας, το OneDrive, το Dropbox και άλλα, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε λήψη του στο τηλέφωνό σας.

- Μεταφέρετε όλες τις εφαρμογές που αγαπάτε στο Outlook, όπως το Facebook, το Evernote, το Trello και άλλα.

- Ανοίξτε το Word, το Excel ή άλλα συνημμένα έγγραφα του Office για να τα επεξεργαστείτε απευθείας στην αντίστοιχη εφαρμογή και επισυνάψτε τα πάλι σε ένα email.

--

Το Outlook για iOS λειτουργεί με το Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (καθώς και Hotmail και MSN), Gmail, Yahoo Mail και iCloud.

--

Για να αγοράσετε μέσω της εφαρμογής συνδρομή στο Office 365 για Οικιακή Χρήση ή στο Office 365 για Προσωπική χρήση, ανοίξτε την εφαρμογή, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε στην επιλογή "Αναβάθμιση" δίπλα από τον λογαριασμό σας Outlook.com ή Hotmail.com. Οι συνδρομές ξεκινούν από 6,99 $/μήνα στις ΗΠΑ και ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή. Με μια συνδρομή Office 365, αποκτάτε 1 TB χώρου αποθήκευσης για κάθε χρήστη, πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του Word, του Excel και του PowerPoint για συσκευές iPad, iPhone και iPod touch, και μπορείτε να εγκαταστήσετε το Word, το Excel, το PowerPoint, το Outlook και το OneNote σε υπολογιστές PC ή Mac.

Οι συνδρομές Office 365 που αγοράζονται μέσω της εφαρμογής χρεώνονται στον προσωπικό σας λογαριασμό στο iTunes και ανανεώνονται αυτόματα εντός 24 ωρών πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου συνδρομής, εκτός αν η αυτόματη ανανέωση είναι απενεργοποιημένη εκ των προτέρων. Για να διαχειριστείτε τις συνδρομές σας ή για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση, μεταβείτε μετά την αγορά στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας στο iTunes. Δεν είναι δυνατή η ακύρωση μιας συνδρομής κατά την ενεργή περίοδο συνδρομής. Όπου ισχύει, μόλις ο χρήστης αγοράσει μια συνδρομή σε ένα πρόγραμμα, τυχόν υπολειπόμενη ενεργή περίοδος δωρεάν δοκιμής, εάν προσφέρεται, θα διακοπεί.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και cookie: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Όροι χρήσης: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Mit Outlook vereinen Sie alle Ihre E-Mail-Konten und Kalender bequem an einem Ort. Gleich, ob Sie bei E-Mails auf dem Laufenden bleiben wollen oder Ihren nächsten großen Wurf planen, mit uns zeigen Sie Ihr produktivstes, organisiertestes und verbundenstes Selbst.

Das werden Sie an Outlook für iOS lieben:

– Konzentrieren Sie sich mit unserem intelligenten Posteingang auf die wichtigen Dinge – wir helfen Ihnen beim Sortieren in Nachrichten, auf die Sie sofort reagieren müssen, und alle anderen.

– Terminieren, löschen und archivieren Sie Nachrichten mit einem Wisch.

– Teilen Sie Ihre Verfügbarkeit für Besprechungen einfach mit einem Tippen, und finden Sie komfortabel Zeiten, um sich mit anderen zu treffen.

– Finden Sie mit unserer neuen Suchoberfläche alles, wonach Sie suchen, einschließlich Dateien, Kontakten und Ihren anstehenden Reisen.

– Sie können beliebige Dateien aus Ihrer E-Mail sowie von OneDrive, Dropbox und mehr anzeigen und anhängen, ohne sie auf Ihr Smartphone herunterzuladen.

– Vereinen Sie all die Apps, die Sie lieben, in Outlook, einschließlich Facebook, Evernote, Trello und mehr.

– Öffnen Sie Word, Excel oder andere Office-Dokumentanlagen, um sie direkt in der entsprechenden App zu bearbeiten, und fügen Sie sie einfach wieder an eine E-Mail an.

Outlook für iOS funktioniert mit Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (einschließlich Hotmail und MSN), Gmail, Yahoo Mail und iCloud.

--

Um ein Office 365 Home- oder Personal-Abonnement als In-App-Kauf zu erwerben, öffnen Sie die App, navigieren Sie zu "Einstellungen", und tippen Sie neben Ihrem Outlook.com- oder Hotmail.com-Konto auf "Upgrade". Abonnementpreise in den USA beginnen bei 6,99 $ pro Monat und können regional unterschiedlich ausfallen. Mit einem Office 365-Abonnement erhalten Sie 1 TB Speicherplatz für jeden Benutzer, außerdem Zugriff auf alle Features in Word, Excel und PowerPoint auf iPad, iPhone und iPod touch, und Sie können Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote auf PCs oder Macs installieren.

Aus der App erworbene Office 365-Abonnements werden Ihrem iTunes-Konto in Rechnung gestellt und innerhalb von 24 Stunden vor dem Ende des aktuellen Abonnementzeitraums automatisch verlängert – es sei denn, Sie deaktivieren zuvor die automatische Verlängerung. Um Ihre Abonnements zu verwalten oder die automatische Verlängerung zu deaktivieren, wechseln Sie nach dem Kauf zu Ihren iTunes-Kontoeinstellungen. Nicht in Anspruch genommene Teile eines kostenlosen Probezeitraums – sofern angeboten– verfallen, wenn der Benutzer ein Abonnement der betreffenden Veröffentlichung erwirbt.

Datenschutz und Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Nutzungsbedingungen: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Med Outlook kan du samle alle dine mailkonti og kalendere ét praktisk sted. Uanset om det drejer sig om at holde styr på din indbakke eller at planlægge den næste store begivenhed, gør vi det nemt for dig at være så produktiv, organiseret og forbundet som muligt.

Her er hvad du vil elske ved Outlook til iOS:

– Fokuser på de rigtige ting med vores smarte indbakke – vi hjælper dig med at sortere mellem meddelelser, du skal handle på med det samme og alt andet.

– Stryg til siden for hurtigt at planlægge, slette og arkivere meddelelser.

– Del din mødetilgængelighed med blot et tryk, og find nemt tid til møder med andre.

– Find alt, hvad du leder efter med vores nye søgeoplevelse, herunder filer, kontakter og dine kommende rejser.

– Få vist og vedhæft en hvilken som helst fil fra din mail, OneDrive, Dropbox og andet, uden at skulle downloade dem til din telefon.

– Brug alle de apps, du elsker i Outlook, herunder Facebook, Evernote, Trello og meget mere.

– Åbn Word, Excel eller andre vedhæftede Office-dokumenter for at redigere dem direkte i den tilsvarende app og vedhæft dem tilbage til en mail.

Outlook til iOS fungerer sammen med Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (herunder Hotmail og MSN), Gmail, Yahoo Mail og iCloud.

--

Ønsker du at købe et abonnement på Office 365 Home eller Personal via app, skal du åbne appen, gå til Indstillinger og trykke på Opgrader ved siden af din konto for Outlook.com eller Hotmail.com. Abonnementer koster fra 6,99 USD pr. måned i USA og kan variere efter område. Med et Office 365-abonnement får du 1 TB lagerplads pr. bruger, adgang til alle funktioner i Word, Excel og PowerPoint på iPad, iPhone og iPod touch, og du kan installere Word, Excel, PowerPoint, Outlook og OneNote på pc eller Mac.

Prisen for Office 365-abonnementer, der er købt via app, fratrækkes din iTunes-konto og fornys automatisk inden for 24 timer, før den aktuelle abonnementsperiode udløber, medmindre automatisk fornyelse på forhånd er deaktiveret. For at administrere dine abonnementer eller deaktivere automatisk fornyelse efter køb kan du gå til indstillingerne for din iTunes-konto. Et abonnement kan ikke annulleres under en igangværende abonnementsperiode. Ubrugte dele af en gratis prøveperiode bortfalder, når brugeren køber et abonnement på den pågældende publikation, hvor dette er relevant.

Beskyttelse af personlige oplysninger og cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Vilkår for anvendelse: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook le permite incorporar todas las cuentas de correo electrónico y todos los calendarios en un lugar práctico. Tanto si se trata de clasificar los correos por orden de prioridad como si hay que programar un evento importante, le ayudamos a organizarse, estar conectado y ser productivo.

Aquí tiene una serie de características de Outlook para iOS que le gustarán:

- Céntrese en lo más importante con nuestra bandeja de entrada inteligente: le ayudamos a ordenar los mensajes para priorizar los que debe gestionar de inmediato por encima de los demás.

- Deslice el dedo para programar, eliminar y archivar mensajes rápidamente.

- Comparta su disponibilidad para las reuniones con un solo toque y encuentre fácilmente tiempo para reunirse con los demás.

- Encuentre todo lo que necesita con nuestra nueva experiencia de búsqueda, incluidos los archivos, contactos y próximos viajes.

- Vea y adjunte archivos desde el correo electrónico, OneDrive, Dropbox y muchos más, sin tener que descargarlos en el teléfono.

- Incorpore a Outlook sus aplicaciones preferidas, como Facebook, Evernote y Trello, entre otras.

- Abra Word, Excel u otros documentos adjuntos de Office para editarlos directamente en la aplicación correspondiente y volver a adjuntarlos en un correo electrónico.

--

Outlook para iOS funciona con Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (incluidos Hotmail y MSN), Gmail, Yahoo Mail y iCloud.

--

Para realizar una compra en la aplicación de una suscripción de Office 365 Hogar o Personal, abre la aplicación, ve a Configuración y pulsa en Actualizar, junto a la cuenta de Outlook.com o Hotmail.com. Es posible suscribirse desde 6,99 $ al mes en los Estados Unidos (el precio puede variar según la región). Con una suscripción de Office 365, recibirás 1 TB de almacenamiento para cada usuario, acceso a todas las características de Word, Excel y PowerPoint en iPad, iPhone y iPod touch, y podrás instalar Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneNote en PC o Mac.

Las suscripciones a Office 365 compradas desde la aplicación se cargarán a tu cuenta de iTunes y se renovarán automáticamente en las 24 horas previas al final del período de suscripción actual, a menos que se deshabilite previamente la renovación automática. Para administrar tus suscripciones o para desactivar la renovación automática, después de la compra, ve a la configuración de tu cuenta de iTunes. No se puede cancelar una suscripción durante el período de suscripción activa. Cualquier parte de un período de prueba gratuito sin usar, si se ofrece, se perderá cuando el usuario adquiera una suscripción a la publicación, siempre que sea aplicable.

Privacidad y cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Términos de uso: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Outlook lets you bring all your email accounts and calendars in one convenient spot. Whether it's staying on top of your inbox or scheduling the next big thing, we make it easy to be your most productive, organized, and connected self.

Here's what you'll love about Outlook for iOS:

- Focus on the right things with our smart inbox - we help you sort between messages you need to act on straight away and everything else.

- Swipe to quickly schedule, delete and archive messages.

- Share your meeting availability with just a tap and easily find times to meet with others.

- Find everything you're looking for with our new search experience, including files, contacts, and your upcoming trips.

- View and attach any file from your email, OneDrive, Dropbox, and more, without having to download them to your phone.

- Bring all the apps you love in Outlook, including Facebook, Evernote, Trello, and more.

- Open Word, Excel, or other Office document attachments to edit them directly in the corresponding app and attach them back to an email.

--

Outlook for iOS works with Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (including Hotmail and MSN), Gmail, Yahoo Mail, and iCloud.

--

To make an in-app purchase of an Office 365 Home or Personal subscription, open the app, go to Settings, and tap on Upgrade next to your Outlook.com or Hotmail.com account. Subscriptions begin at $6.99 a month in the US, and can vary by region. With an Office 365 subscription, you get 1TB of storage for each user, access to all features in Word, Excel, and PowerPoint on iPad, iPhone, and iPod touch, and you can install Word, Excel, PowerPoint, Outlook and OneNote on PCs or Macs.

Office 365 subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes account and will automatically renew within 24 hours prior to the end of the current subscription period, unless auto-renewal is disabled beforehand. To manage your subscriptions or to disable auto-renewal, after purchase, go to your iTunes account settings. A subscription cannot be cancelled during the active subscription period. Any unused portion of a free trial period, if offered will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable.

Privacy and Cookies: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
Terms of Use: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 40,276 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
34%
Addictive
 
9%
Crashes
 
17%
Negative
 
16%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
3.18.0
April 10, 2019
3.17.0
April 04, 2019
3.16.0
March 27, 2019
3.15.0
March 20, 2019
3.14.0
March 14, 2019
3.13.0
March 04, 2019
3.12.0
February 26, 2019
3.11.0
February 20, 2019
3.10.1
February 13, 2019
3.10.0
February 12, 2019
3.8.1
January 30, 2019
3.8.0
January 29, 2019
3.7.1
January 25, 2019
3.7.0
January 24, 2019
3.6.2
January 18, 2019
3.5.0
January 08, 2019
3.2.2
December 22, 2018
3.2.1
December 20, 2018
3.2.0
December 19, 2018
3.1.0
December 11, 2018
2.106.0
November 30, 2018
2.105.0
November 21, 2018
2.104.0
November 16, 2018
2.103.0
November 07, 2018
2.102.0
October 31, 2018
2.101.0
October 23, 2018
2.100.0
October 16, 2018
2.99.0
October 09, 2018
2.98.0
October 01, 2018
2.97.0
September 25, 2018
2.96.0
September 17, 2018
2.95.0
September 13, 2018
2.94.0
September 07, 2018
2.93.0
September 03, 2018
2.91.0
August 20, 2018
2.90.0
August 14, 2018
2.89.0
August 08, 2018
2.88.0
August 02, 2018
2.86.1
July 23, 2018
2.85.0
July 11, 2018
2.83.0
June 27, 2018
2.82.0
June 20, 2018
2.81.0
June 12, 2018
2.80.0
June 06, 2018
2.79.0
May 27, 2018
2.77.0
May 16, 2018
2.76.0
May 08, 2018
2.75
May 01, 2018
2.74.2
April 30, 2018
2.74.0
April 27, 2018
2.73.0
April 17, 2018
2.72.0
April 10, 2018
2.71.1
April 04, 2018
2.70.0
March 27, 2018
2.69.1
March 20, 2018
2.68.0
March 15, 2018
2.67.0
March 07, 2018
2.66.0
February 28, 2018
2.65.0
February 24, 2018
2.64.0
February 14, 2018
2.63.0
February 08, 2018
2.62.0
January 31, 2018
2.60.0
January 17, 2018
2.56.0
December 19, 2017
2.55.0
December 12, 2017
2.54.1
December 06, 2017
2.53.0
November 28, 2017
2.51.0
November 16, 2017
2.48.0
October 26, 2017
2.47.0
October 17, 2017
2.46.0
October 11, 2017
2.45.0
October 03, 2017
2.43.0
September 26, 2017
2.42.0
September 13, 2017
2.41.0
September 12, 2017
2.39.0
August 24, 2017
2.38.0
August 19, 2017
2.37.0
August 09, 2017
2.36.0
August 03, 2017
2.35.0
July 26, 2017
2.34
July 19, 2017
2.33
July 13, 2017
2.32.0
July 05, 2017
2.31.0
June 29, 2017
2.29.0
June 13, 2017
2.27.0
June 01, 2017
2.26.0
May 24, 2017
2.25.0
May 18, 2017
2.24.1
May 11, 2017
2.24.0
May 09, 2017
2.23.1
May 06, 2017
2.23.0
May 02, 2017
2.22.0
April 26, 2017
2.21.1
April 22, 2017
2.21.0
April 20, 2017
2.20.0
April 12, 2017
2.19.0
April 06, 2017
2.18.0
March 28, 2017
2.16.0
March 15, 2017
2.15.0
March 09, 2017
2.14.0
March 06, 2017
2.12.0
February 16, 2017
2.10.0
February 04, 2017
2.9.1
January 25, 2017
2.8.0
January 18, 2017
2.7.1
January 11, 2017
2.7.0
January 10, 2017
2.6.4
December 21, 2016
2.6.3
December 15, 2016
2.6.2
December 10, 2016
2.6.0
November 23, 2016
2.5.8
November 08, 2016
2.5.6
October 25, 2016
2.5.4
October 12, 2016
2.5.3
October 04, 2016
2.5.0
September 13, 2016
2.4.9
September 07, 2016
2.4.7
August 25, 2016
2.4.6
August 19, 2016
2.4.5
August 17, 2016
2.4.4
August 10, 2016
2.4.3
August 04, 2016
2.4.2
July 29, 2016
2.4.1
July 27, 2016
2.3.10
July 15, 2016
2.3.9
July 13, 2016
2.3.6
June 29, 2016
2.3.5
June 15, 2016
2.3.2
June 01, 2016
2.3.0
May 17, 2016
2.2.9
May 04, 2016
2.2.5
April 12, 2016
2.2.3
March 29, 2016
2.2.2
March 12, 2016
2.2.0
March 09, 2016
2.1.7
February 18, 2016
2.1.5
January 28, 2016
2.1.3
January 13, 2016
2.1.1
December 23, 2015
2.0.9
December 17, 2015
2.0.8
December 15, 2015
2.0.5
December 08, 2015
2.0.2
November 14, 2015
2.0.0
October 29, 2015
1.4.6
October 22, 2015
1.4.5
October 06, 2015
1.4.3
September 24, 2015
1.4.3
September 19, 2015
1.4.2
September 16, 2015
1.3.8
August 25, 2015
1.3.7
August 18, 2015
1.3.5
August 06, 2015
1.3.4
July 28, 2015
1.3.3
July 22, 2015
1.3.1
July 12, 2015
1.2.8
July 09, 2015
1.2.7
July 01, 2015
1.2.6
June 22, 2015
1.2.5
June 13, 2015
1.2.3
June 10, 2015
1.2.2
May 30, 2015
1.2.1
May 27, 2015
1.2.0
May 24, 2015
1.1.9
May 12, 2015
1.1.8
May 05, 2015
1.1.7
May 03, 2015
1.1.6
April 25, 2015
1.1.5
April 20, 2015
1.1.4
April 11, 2015
1.1.3
April 02, 2015
1.1.2
March 27, 2015
1.1.1
March 21, 2015
1.1.0
March 17, 2015
1.0.7
March 10, 2015
1.0.6
March 01, 2015
1.0.5
February 22, 2015
1.0.4
February 15, 2015
1.0.2
February 09, 2015