Round up

Age

over 6 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2017-10-18

Overall Ratings

62,193

with average of 4.0

Global Rank

#30,886

Within the Top 24%

Top 25 Overall

11 Countries

top 1 in Sierra leone

Global Rank Positions

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

有了 iTunes U,教师完全可以将课堂搬到 iPad 上来:使用应用和自己的教材创建课程、收集学生的作业并评分、开展课堂讨论或与学生进行一对一聊天来解答问题和提供反馈。

任何拥有 iPhone、iPad 或 iPod touch 的用户均可使用 iTunes U 来通过顶尖学校、大学、博物馆和文化机构的公开课程学习丰富广泛的免费教育内容。

对于教师:
• 直接通过 iPad 备课、给作业评分以及与学生保持联系
• 添加自己的教学材料,包括来自不同文稿服务商的工作表、网页链接、照片和视频
• 通过使用来自 iTunes、App Store 和 iBooks 中的应用、图书、视频、播客等内容让每位学习者都参与其中
• 使用内建注解工具给 PDF 和照片添加说明或注释
• 查看学生何时浏览或完成了自己的作业,并提醒学生作业的截止时间
• 在成绩册中给学生的作业评分和跟踪学生的进度
• 使用单个学生视图单独开家长会
• 在一对一聊天中回答问题或提供视频反馈,或者使用群组讨论与班级展开讨论
• 使用通知让学生预习课程并及时了解消息
• 使用“Apple 校园教务管理”和“管理式 Apple ID”的机构可以导入花名册,以精简课程创建流程
• 隶属于合格机构的教师可以将课程发布到 iTunes U 目录,让任何人都可以免费在 iOS 设备上获取

对于学生:
• 在一个位置即可查看作业和更新,并核对检查完成的作业
• 从 Apple 任一款创造性应用、众多第三方应用或者以注解 PDF 和照片形式提交私人课程的作业
• 直接在其他应用中打开音频或视频文件
• 通过一对一信息,向教师提问或者让教师检查您的家庭作业
• 与您的班级展开群组讨论或者加入群组讨论
• 查看过去所有作业的评分和教师反馈

浏览丰富的免费教育内容编录:
• 由全球顶尖教育机构和文化机构提供的各种免费课程、视频、图书和其他资源供您选择,涵盖一系列广泛的学科
• 使用“邮件”和“信息”与朋友分享您喜爱的课程
• iTunes U 中的教材由斯坦福大学、麻省理工学院、耶鲁大学、拉筹伯大学、东京大学、史密森尼图书馆、国家剧院等机构提供

要求:
• 参与课程需要 iPhone、iPad 或 iPod touch
• 内建 PDF 或照片注解需要 iPad(第 4 代或后续机型)、iPad mini 2 或后续机型
• 将公开课程发布到 iTunes U 需要教师隶属于合格的机构

iTunes U cung cấp mọi thứ mà giảng viên cần để đưa phòng học lên iPad—xây dựng các bài học bằng các ứng dụng và tài liệu của riêng bạn, thu và chấm điểm bài tập từ sinh viên, bắt đầu các cuộc thảo luận lớp hoặc trò chuyện cá nhân với các sinh viên để trả lời các câu hỏi và cung cấp phản hồi.

iTunes U cũng cho phép bất kỳ ai có iPhone, iPad hoặc iPod touch học tập từ bộ sưu tập nội dung giáo dục miễn phí rộng lớn qua các khóa học công cộng từ các trường, trường đại học, bảo tàng và tổ chức văn hóa hàng đầu.

Dành cho giảng viên:
• Soạn bài học, chấm điểm bài tập và giữ kết nối—ngay từ iPad của bạn
• Thêm tài liệu giảng dạy của riêng bạn—bao gồm tờ bài làm, liên kết web, ảnh và video từ nhiều người cung cấp tài liệu
• Thu hút mọi người học bằng các ứng dụng, sách, video, podcast, v.v. từ iTunes, App Store và iBooks
• Thêm hướng dẫn hoặc nhận xét vào PDF và ảnh bằng các công cụ chú thích tích hợp
• Xem thời điểm sinh viên xem hoặc hoàn thành bài tập của họ và nhắc sinh viên về bài tập sắp đến hạn
• Chấm điểm bài làm của sinh viên và theo dõi tiến trình của sinh viên trong sổ điểm
• Sử dụng chế độ xem một sinh viên để có sự tập trung cá nhân tại cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên
• Trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp phản hồi video bằng trò chuyện cá nhân hoặc bắt đầu cuộc tranh luận với cả lớp bằng cuộc hội thoại nhóm
• Chuẩn bị sẵn sàng và cập nhật thông tin cho sinh viên bằng các thông báo
• Các tổ chức sử dụng Apple School Manager với ID Apple được quản lý có thể nhập bảng phân công để tổ chức hợp lý việc tạo khóa học
• Giáo viên thuộc các tổ chức đủ tiêu chuẩn có thể xuất bản khóa học lên danh mục iTunes U để cung cấp miễn phí cho bất kỳ ai trên các thiết bị iOS

Dành cho sinh viên:
• Xem bài tập và cập nhật tại một nơi và đánh dấu bài tập khi bạn hoàn thành
• Nộp bài làm của bạn trong các khóa học riêng tư từ bất kỳ ứng dụng sáng tạo nào của Apple, nhiều ứng dụng của bên thứ ba hoặc dưới dạng PDF và ảnh được chú thích
• Mở trực tiếp các tệp âm thanh hoặc video trong các ứng dụng khác
• Đặt câu hỏi cho giảng viên hoặc đề nghị giảng viên xem lại bài làm của bạn bằng các tin nhắn cá nhân
• Bắt đầu hoặc tham gia các cuộc thảo luận nhóm với lớp của bạn
• Xem điểm số của bạn và phản hồi của giảng viên cho tất cả các bài tập trong quá khứ

Duyệt danh mục đa dạng về nội dung giáo dục miễn phí:
• Chọn từ vô số bài giảng, video, sách và tài nguyên miễn phí khác trong nhiều chủ đề từ các tổ chức giáo dục và văn hóa hàng đầu trên khắp thế giới
• Chia sẻ các khóa học ưa thích với bạn bè bằng Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn
• iTunes U bao gồm các tài liệu từ Stanford, MIT, Yale, Đại học La Trobe, Đại học Tokyo, Thư viện Smithsonian, Nhà hát quốc gia và nhiều nơi khác

Yêu cầu:
• Việc tham gia khóa học yêu cầu có iPhone, iPad hoặc iPod touch
• Chú thích PDF hoặc ảnh được tích hợp yêu cầu iPad (thế hệ 4 hoặc mới hơn), iPad mini (phiên bản 2 hoặc mới hơn)
• Việc xuất bản khóa học công cộng lên iTunes U yêu cầu giáo viên phải là thành viên của một tổ chức đủ tiêu chuẩn

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U, öğretmenlerin sınıf öğrencilerini iPad üzerinden bir araya getirebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Kendi malzemelerinizle uygulamaları kullanarak ders hazırlayın, ödevleri öğrencilerden toplayın ve not verin, sınıf tartışmaları başlatın veya soruları yanıtlamak ve geri bildirim sağlamak için öğrencilerle bire bir konuşun.

iTunes U aynı zamanda, iPhone, iPad veya iPod touch sahibi herkesin tanınmış okulların, üniversitelerin, müzelerin ve kültür kurumlarının herkese açık dersleri yoluyla kapsamlı bir ücretsiz eğitim içeriği koleksiyonunu kullanarak öğrenmesine de olanak tanır.

Öğretmenler için:
• Doğrudan iPad’inizi kullanarak ders planı yapın, ödevlere not verin ve bağlantıda kalın
• Çeşitli belge sağlayıcılarından çalışma sayfaları, web bağlantıları, fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere kendi öğretim malzemelerinizi ekleyin
• iTunes, App Store ve iBooks üzerindeki uygulamaları, kitapları, videoları, podcast’leri ve daha fazlasını kullanarak her öğrenciyi derse çekin
• Yerleşik açıklama araçları ile PDF’lere ve fotoğraflara yönergeler veya yorumlar ekleyin
• Öğrencilerin ödevlerine ne zaman baktığını veya tamamladığını görün ve öğrencilere ödev teslim tarihlerini anımsatın
• Öğrenci çalışmalarına not verin ve not defterinde öğrencilerin başarı durumunu takip edin
• Veli-öğretmen toplantılarında bireysel takip için tek öğrenci görüntüsünü kullanın
• Bire bir görüşmelerde soruları yanıtlayın ya da videolu geri bildirim sağlayın veya grup tartışmalarını kullanarak sınıfta münazaralar başlatın
• Öğrencilerin hazırlıklı olmasını ve bildirimlerden haberdar olmalarını sağlayın
• Kurumlar, ders yaratmayı kolaylaştırmak için Apple Okul Yönetimi ile Yönetilen Apple Kimlikleri’ni kullanarak sınıf listelerini içe aktarabilir
• Yetkili kurumlarla ilişkili öğretmenler, dersleri iOS aygıtlarında herkesin ücretsiz kullanımına sunmak amacıyla iTunes U kataloğunda yayımlayabilirler

Öğrenciler için:
• Ödevleri ve güncellemeleri tek bir yerde görüntüleyin ve tamamladığınız ödevleri işaretleyin
• Özel derslerdeki çalışmalarınızı herhangi bir Apple yaratıcılık uygulamasından, birçok üçüncü parti uygulamadan veya açıklamalı PDF ve fotoğraf olarak gönderin
• Ses veya video dosyalarını doğrudan diğer uygulamalarda açın
• Bire bir mesajlarla öğretmenlere sorular sorun ya da öğretmenlerden çalışmanızı değerlendirmelerini isteyin
• Sınıfınızla grup tartışmalarına katılın veya böyle tartışmalar başlatın
• Tüm geçmiş ödevlerinizin puanlarını ve öğretmen geri bildirimlerini görüntüleyin

Zengin ücretsiz eğitim içeriği kataloğuna göz atın:
• Dünyanın önde gelen eğitim ve kültür kurumlarının sağladığı çeşitli konularda birçok ücretsiz ders, video, kitap ve benzeri kaynak arasından seçim yapın
• En sevdiğiniz dersleri Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın
• iTunes U; Stanford, MIT, Yale, La Trobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Smithsonian Kütüphaneleri, National Theatre ve diğer birçok kurumun malzemelerini içerir

Gereksinimler:
• Derslere katılmak için iPhone, iPad veya iPod touch gerekir
• Yerleşik PDF veya fotoğrafa açıklama ekleme özelliği için iPad (4. nesil veya daha yenisi), iPad mini (sürüm 2 veya daha yenisi) gerekir
• iTunes U’da herkese açık ders yayımlamak için öğretmenlerin yetkili bir kurum ile ilişkili olması gerekir

iTunes U ช่วยให้ผู้สอนมีทุกสิ่งที่ต้องการ เพื่อควบคุมทุกเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนได้จาก iPad ตั้งแต่สร้างบทเรียนด้วยแอพและเอกสารประกอบของคุณเอง รวบรวมและให้คะแนนงานมอบหมายของนักเรียน เริ่มการอภิปรายในชั้นเรียนหรือการพูดคุยกับนักเรียนแบบหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อตอบคำถามและให้คำติชม

iTunes U ยังช่วยให้ผู้ที่มี iPhone, iPad หรือ iPod touch เรียนรู้จากคอลเลกชั่นเนื้อหาด้านการศึกษาแบบฟรีผ่านหลักสูตรสาธารณะจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถาบันด้านวัฒนธรรมชั้นนำต่างๆ

สำหรับผู้สอน:
• วางแผนบทเรียน ให้คะแนนงานมอบหมาย และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เสมอ โดยคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้ใน iPad ของคุณ
• เพิ่มเอกสารประกอบการสอน ซึ่งรวมถึงแผ่นงาน ลิงก์เว็บ รูปภาพและวิดีโอจากผู้จัดทำที่หลากหลาย ได้ด้วยตัวคุณเอง
• เข้าถึงผู้เรียนทุกคนได้โดยใช้แอพ หนังสือ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และอื่นๆ จาก iTunes, App Store และ iBooks
• เพิ่มคำแนะนำหรือความคิดเห็นลงใน PDF และรูปภาพต่างๆ โดยใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายประกอบที่มีในตัว
• เห็นว่านักเรียนเข้ามาดูมอบหมายหรือทำงานเสร็จเมื่อใด และเตือนนักเรียนเรื่องกำหนดส่งงานมอบหมาย
• ให้คะแนนงานนักเรียนและติดตามความคืบหน้าของนักเรียนในสมุดพก
• ใช้มุมมองนักเรียนคนเดียวเพื่อดูแลนักเรียนเป็นรายคนในการประชุมหว่างครูกับผู้ปกครอง
• ตอบคำถามหรือให้ผลตอบรับวิดีโอในการแชทแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือเร่ิมอภิปรายในชั้นเรียนโดยใช้การอภิปรายแบบกลุ่ม
• ช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมและได้รับการแจ้งเตือน
• สถาบันที่ใช้ตัวจัดการโรงเรียนของ Apple ที่มี Apple ID ที่มีการจัดการจะสามารถนำเข้าบัญชีรายชื่อได้เพื่อลดขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร
• ครูในสังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติจะสามารถเผยแพร่หลักสูตรลงในแค็ตตาล็อก iTunes U เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีบนอุปกรณ์ iOS

สำหรับนักเรียน:
• ดูงานมอบหมายและการอัพเดทในที่เดียว แล้วทำเครื่องหมายที่งานมอบหมายเมื่อคุณทำเสร็จสมบูรณ์
• ส่งงานของหลักสูตรส่วนตัวของคุณได้จากแอพความคิดสร้างสรรค์ของ Apple แอพใดก็ได้ แอพของผู้พัฒนาอื่นๆ หลายแอพ หรือส่งเป็นไฟล์ PDF และรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบ
• เปิดไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยตรงในแอพอื่นๆ
• ถามคำถามกับผู้สอนหรือขอให้ผู้สอนตรวจทานงานของคุณด้วยการส่งข้อความแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
• เริ่มหรือเข้าร่วมการอภิปรายแบบกลุ่มกับชั้นเรียนของคุณ
• ดูผลคะแนนของคุณและคำติชมจากผู้สอนที่ได้รับจากงานมอบหมายทั้งหมดที่ผ่านมา

เลือกดูแค็ตตาล็อกเนื้อหาด้านการศึกษาแบบฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
• เลือกจากการบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่หลากหลายและมีให้งานฟรีครอบคลุมหลากหลายหัวข้อจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวัฒนธรรมชั้นนำทั่วโลก
• แชร์หลักสูตรโปรดของคุณกับเพื่อนๆ โดยใช้ Twitter, Facebook, แอพเมล และแอพข้อความ
• iTunes U มีเนื้อหาจากสแตนฟอร์ด MIT เยล มหาวิทยาลัยลาโทรบ มหาวิทยาลัยโตเกียว ห้องสมุดสมิธโซเนียน โรงละครแห่งชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย

รายการที่ต้องใช้:
• การเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch
• การใส่คำอธิบายประกอบ PDF หรือรูปภาพแบบในตัวต้องใช้ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป), iPad mini (เวอร์ชั่น 2 ขึ้นไป)
• การเผยแพร่หลักสูตรสาธารณะไปที่ iTunes U ทำได้โดยครูในสังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น

iTunes U erbjuder allt en lärare behöver för att sammanställa undervisningen på sin iPad. De kan bygga upp lektioner kring appar och eget material, samla in och betygsätta studenternas hemuppgifter, starta klassdiskussioner eller prata enskilt med studenter för att besvara frågor och ge feedback.

iTunes U gör det även möjligt för alla vetgiriga som har en iPhone, iPad eller iPod touch att lära sig från världens största samling kostnadsfritt utbildningsmaterial med offentliga kurser och samlingar från ledande skolor, universitet, museer och kulturinstitutioner.

För lärare:
• Planera lektioner, betygsätt uppgifter och håll kontakten – direkt från iPad.
• Lägg till eget utbildningsmaterial i form av arbetsblad, webblänkar, bilder och videor från en mängd olika källor.
• Engagera studenterna genom att använda appar, böcker, videor, podcaster och annat från iTunes, App Store och iBooks.
• Lägg till anvisningar eller kommentarer i PDF:er och bilder med hjälp av inbyggda anteckningsverktyg.
• Håll koll på om studenterna har läst eller slutfört sina uppgifter och påminn dem inför inlämningen.
• Använd betygsboken till att föra in betyg och se hur studenterna utvecklas.
• Använd enstudentsvyn när du vill fokusera på en student under föräldramöten.
• Besvara frågor eller ge videofeedback i privata chattar, eller dra igång en debatt med hela klassen i en gruppdiskussion.
• Se till att studenterna håller sig uppdaterade och förberedda inför lektionerna genom att skicka notiser.
• Institutioner som använder Apple School Manager med hanterade Apple-ID:n kan importera klasslistor och därmed göra det enklare att skapa nya kurser.
• Lärare som samarbetar med erkända institutioner har möjlighet att publicera kurser i iTunes U-katalogen så att de kostnadsfritt blir tillgängliga för alla som är intresserade.  

För studenter:
• Se alla uppgifter och uppdateringar på en plats och bocka av uppgifter du är klar med.
• Skicka in dina arbetsuppgifter i privata kurser från någon av Apples kreativitetsappar, många appar från tredje part eller som kommenterade PDF-filer och bilder.
• Öppna ljud- eller videofiler direkt i andra appar.
• Ställ frågor till lärare, eller be att de granskar ditt arbete via privata meddelanden.
• Starta eller anslut dig till gruppdiskussioner med hela klassen.
• Se dina betyg och lärarfeedback för alla tidigare uppgifter.

Välj och vraka ur en enorm katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial:
• Välj bland massor av kostnadsfria föreläsningar, videor, böcker och andra resurser, inom mängder av ämnesområden, från ledande utbildnings- och kulturinstitutioner över hela världen.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.
• iTunes U innehåller material från Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, Tokyos universitet, Smithsonian Libraries, National Theatre och många fler. 

Systemkrav:
• För att kunna delta i kurser krävs en iPhone, iPad eller iPod touch.
• Inbyggd PDF- eller bildkommentering kräver iPad (fjärde generationen) eller senare, iPad mini (version 2 eller senare).
• Lärare som vill publicera offentliga kurser på iTunes U måste samarbeta med en erkänd institution.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Благодаря iTunes U у лектора на iPad есть все необходимое для проведения занятия — возможность создавать интерактивные уроки, используя программы и собственные материалы, собирать у студентов выполненные задания и оценивать их, начинать обсуждения с классом или одним из учащихся, отвечая на вопросы и комментируя работу в классе.

Кроме того, iTunes U позволяет любому пользователю iPhone, iPad или iPod touch работать с широким каталогом бесплатных образовательных материалов в рамках общедоступных курсов от ведущих школ, университетов, музеев и культурных учреждений.

Для лекторов
• Планирование занятий, оценка выполненных заданий и связь со студентами — прямо с iPad.
• Добавление собственных учебных материалов, в том числе электронных таблиц, веб-ссылок, фотографий и видеороликов из различных источников.
• Вовлечение студентов в учебный процесс за счет использования программ, книг, видео, подкастов и других материалов из iTunes, App Store и iBooks.
• Добавление инструкций и комментариев в файлы PDF и фотографии с помощью встроенных инструментов.
• Возможность следить за тем, когда студенты получили или выполнили свои задания, а также напоминать о сроке сдачи.
• Оценка работы студентов и отслеживание их прогресса при выполнении задания.
• Использование индивидуального режима во время связи с родителями.
• Поддержка чатов для ответов на вопросы или индивидуальной видеосвязи, а также возможность начать групповое обсуждение с участием всего класса.
• Отправка студентам информации и напоминаний о том, что необходимо подготовиться к занятиям.
• В учебных заведениях, где используются Apple School Manager и управляемые Apple ID, теперь можно импортировать реестры для быстрого создания курсов.
• Преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям, могут публиковать в каталоге iTunes U курсы, которые доступны бесплатно на устройствах iOS.

Для студентов
• Просмотр заданий, новой информации, а также возможность отмечать выполненные задания в одной программе.
• Отправка работ в рамках индивидуальных курсов из любых творческих программ Apple, множества сторонних программ, а также экспорт файлов PDF и фотографий с примечаниями.
• Открытие аудио- и видеофайлов непосредственно в других программах.
• Возможность задать лекторам вопросы или попросить проверить работу в рамках индивидуального обсуждения.
• Создание групповых обсуждений с классом и участие в уже созданных дискуссиях.
• Просмотр оценок и отзывов лектора по всем прошлым заданиям.

Широкий каталог бесплатных образовательных материалов
• Предоставленные ведущими образовательными и культурными учреждениями по всему миру бесплатные лекции, видеоролики, книги и другие ресурсы по множеству предметов.
• Возможность делиться любимыми курсами с друзьями, используя Twitter, Facebook, Почту и Сообщения.
• В iTunes U собраны материалы, созданные в таких учреждениях, как Стэнфордский и Йельский университеты, Массачусетский технологический институт, Университет Ла Троб, Университет Токио, Библиотека Смитсоновского института, Национальный театр (г. Вашингтон), и многих других.

Требования
• iPhone, iPad или iPod touch для участия в курсах.
• iPad (4-го поколения или новее), iPad mini (2-го поколения или новее) для использования встроенной функции добавления примечаний к файлам PDF и фотографиям.
• Публиковать общедоступные курсы в iTunes U могут только преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

O iTunes U fornece tudo o que um professor precisa levar para a sala de aula junto com o iPad — monte aulas usando aplicativos e o seu próprio material, colete e avalie tarefas de alunos, inicie discussões na turma ou fale individualmente com os alunos para responder perguntas e fornecer comentários.

O iTunes U também permite que qualquer pessoa com um iPhone, iPad ou iPod touch aprenda usando a maior coleção de conteúdo educacional do mundo — incluindo cursos públicos e coleções das principais escolas, universidades, museus e instituições culturais.

Para Professores:
• Planeje aulas, avalie tarefas e mantenha-se conectado — diretamente do seu iPad;
• Adicione o seu próprio material didático — incluindo documentos, planilhas, links da web, fotos e vídeos de diversos provedores de documentos;
• Interaja com todos os estudantes usando aplicativos, livros, vídeos, podcasts e outras mídias do iTunes, App Store e iBooks;
• Adicione instruções ou comentários a PDFs com ferramentas de anotação integradas;
• Saiba quando os alunos virem ou concluírem as tarefas e lembre-os sobre as datas de entrega;
• Avalie o trabalho dos alunos e acompanhe o progresso da turma no livro de notas;
• Use a visualização individual de alunos para dar atenção de forma particular em acompanhamentos rápidos ou em conferências entre responsáveis/professor;
• Responda perguntas em bate-papos particulares ou inicie debates com toda a turma usando discussões em grupo;
• Mantenha os alunos informados e preparados para a aula com notificações;
• Instituições que usam o Administrador da Apple School e IDs Apple Gerenciados podem importar listas para acelerar a criação de cursos;
• Professores afiliados a instituições qualificadas podem publicar cursos no catálogo do iTunes U para disponibilizá-los gratuitamente para todo mundo.

Para Alunos:
• Visualize tarefas e atualizações do curso em um só lugar, e marque as tarefas conforme as conclui;
• Envie seu trabalho a partir de qualquer aplicativo de criação de conteúdo da Apple, dezenas de aplicativos de terceiros ou, em cursos privados, como PDFs anotados;
• Abra arquivos de áudio ou vídeo diretamente em outros aplicativos;
• Faça perguntas a professores ou peça-lhes que revisem o seu trabalho por meio de mensagens individuais;
• Inicie ou entre em discussões com a turma;
• Visualize suas notas e comentários do professor em todas as tarefas já concluídas.

Explore o maior catálogo de conteúdo educacional gratuito do mundo:
• Escolha entre mais de 1 milhão de aulas, vídeos, livros e outros recursos gratuitos sobre milhares de assuntos, fornecidos por instituições educacionais e culturais de todo o mundo;
• Compartilhe seus cursos favoritos com amigos usando Twitter, Facebook, Mail e Mensagens;
• O iTunes U inclui materiais de Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress e muitos outros.

Requisitos:
• A participação em cursos requer um iPhone, iPad ou iPod touch;
• A anotação integrada em PDF requer um iPad (4ª geração) ou posterior, ou um iPad mini 2 ou posterior;
• O iTunes 12 ou posterior é necessário para sincronizar com um computador;
• A publicação de cursos públicos no iTunes U requer afiliação de professores a uma instituição qualificada;
• O 3D Touch requer o iPhone 6s, iPhone 6s Plus ou posterior.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U har alt en lærer trenger for å holde klassen samlet på iPad. Læreren kan lage undervisningsopplegg med apper og egne ressurser, samle inn oppgaver og sette karakterer, starte diskusjoner i klassen og kommunisere med enkeltstudenter for å svare på spørsmål og gi tilbakemeldinger.

iTunes U gir også alle som har en iPhone, iPad eller iPod touch, tilgang til en stor samling av gratis undervisningsressurser – via offentlig tilgjengelige kurs fra ledende skoler, universiteter, museer og kulturinstitusjoner.

For lærere/undervisere:
• Lag undervisningsopplegg, sett karakter på oppgaver, og hold kontakten – alt rett på iPad.
• Legg til dine egne undervisningsressurser – inkludert oppgaveark, nettkoblinger, bilder og videoer fra ulike kilder.
• Vekk engasjement ved å bruke apper, bøker, videoer, podkaster og mye mer fra iTunes, App Store og iBooks.
• Legg til instruksjoner og kommentarer i PDF-dokumenter og bilder med de innebygde merknadsverktøyene.
• Se når studentene har lest eller fullført oppgaven, og send dem påminnelser om innleveringsfrister.
• Sett karakterer, og følg utviklingen til studentene i karakterboken.
• Bruk studentvisning når du skal holde foreldremøter.
• Svar på spørsmål eller gi videotilbakemelding i direktesamtaler med studenter, eller kjør debatt med klassen med gruppediskusjoner.
• Hold studentene oppdatert med varslinger.
• Institusjoner som bruker Apple School Manager med administrerte Apple-ID-er, kan forenkle opprettingen av kurs ved å importere klasselister. 
• Lærere som er tilknyttet kvalifiserte institusjoner, kan publisere kurs i iTunes U-katalogen og gi alle gratis tilgang til dem.

For studenter og elever:
• Se oppgaver og oppdateringer på ett sted, og kryss av for oppgaver du er ferdig med.
• Lever oppgaver i private kurs direkte fra Apples kreativitetsapper, fra et stort utvalg av tredjepartsapper eller som PDF-filer og bilder med kommentarer.
• Åpne lyd- og videofiler direkte i andre apper.
• Still spørsmål til læreren, eller be læreren se på arbeidet ditt via direktemeldinger.
• Start eller delta i gruppediskusjoner med klassen.
• Se karakterer og tilbakemeldinger for alle oppgavene du har gjort.

Velg fra en rikholdig katalog med gratis undervisningsressurser:
• Velg blant en rekke ulike gratis ressurser med forelesninger, videoer og bøker som dekker et bredt utvalg av emner fra undervisnings- og kulturinstitusjoner over hele verden.
• Del favorittkursene dine med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.
• iTunes U inneholder ressurser fra Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, universitetet i Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre og mange flere.

Krav:
• Kursdeltakelse krever iPhone, iPad eller iPod touch.
• Den innebygde merknadsfunksjonen for PDF-dokumenter og bilder krever iPad (fjerde generasjon eller nyere) eller iPad mini (versjon 2 eller nyere).
• Lærere må være tilknyttet en kvalifisert institusjon for å publisere kurs på iTunes U.

iTunes U biedt alles wat een docent nodig heeft om les te geven op een iPad: lessen samenstellen met apps of met eigen materiaal, opdrachten van studenten verzamelen en beoordelen, klassikale discussies starten of individuele gesprekken met leerlingen voeren om vragen te beantwoorden en feedback te geven.

Daarnaast kan iedereen met een iPhone, iPad of iPod touch via iTunes U gebruikmaken van een grote verzameling gratis onderwijsmateriaal via openbare cursussen van toonaangevende scholen, universiteiten, musea en culturele instellingen.

Voor docenten:
• Je kunt lessen plannen, opdrachten beoordelen en contact houden, gewoon vanaf je iPad.
• Je kunt je eigen lesmateriaal toevoegen, zoals werkbladen, webkoppelingen, foto's en video's van uiteenlopende aanbieders van documenten.
• Je kunt je studenten enthousiast krijgen en houden door apps, boeken, video's, podcasts en nog veel meer te gebruiken uit iTunes, de App Store en iBooks.
• Met ingebouwde annotatiefuncties kun je instructies en opmerkingen toevoegen aan pdf-bestanden en foto's.
• Je kunt zien wanneer studenten hun opdrachten hebben bekeken of afgerond en je kunt je studenten eraan herinneren wanneer opdrachten moeten worden ingeleverd.
• Met de cijferlijst kun je het werk van studenten beoordelen en hun voortgang bekijken. 
• Gebruik de studentweergave voor individuele aandacht tijdens overleg met ouders.
• Beantwoord vragen of geef videofeedback in één-op-één-chats of snijd een onderwerp aan via groepsdiscussies met de gehele klas.
• Je kunt studenten via notificaties voorzien van informatie zodat ze goed zijn voorbereid op hun lessen.
• Instellingen die Apple School Manager gebruiken met beheerde Apple ID's kunnen roosters importeren om het aanmaken van cursussen eenvoudiger te maken.
• Docenten die zijn aangesloten bij gekwalificeerde instellingen kunnen cursussen publiceren in de iTunes U-catalogus zodat deze voor iedereen gratis beschikbaar komen op iOS-apparaten.
 
Voor studenten:
• Alle opdrachten en updates zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen.
• Je kunt je werk voor privécursussen aanleveren vanuit elke creativiteitsapp van Apple, een groot aantal apps van derden of als geannoteerde pdf-bestanden en foto's.
• Je kunt audio- en videobestanden rechtstreeks in andere apps openen.
• Je kunt docenten vragen stellen of je werk bespreken via één-op-één-berichten.
• Je kunt een groepsdiscussie starten met de klas of deelnemen aan een groepsdiscussie die door iemand anders is gestart.
• Je kunt voor alle eerdere opdrachten je beoordelingen en feedback van je docent zien.

Bladeren door een uitgebreide catalogus met gratis lesmateriaal:
• Je kunt kiezen uit een groot aantal gratis lezingen, video's, boeken en ander bronmateriaal over uiteenlopende onderwerpen van toonaangevende onderwijsinstellingen en culturele instellingen over de gehele wereld.
• Je kunt je vrienden via Twitter, Facebook, Mail en Berichten laten weten wat je favoriete cursussen zijn.
• iTunes U bevat materiaal van Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre en nog veel meer instellingen.

Vereisten:
• Voor deelname aan cursussen is een iPhone, iPad of iPod touch vereist.
• Voor de ingebouwde pdf- en fotoannotatiefuncties is een iPad van de vierde generatie of later, of een iPad mini 2 of later vereist.
• Docenten die openbare cursussen willen publiceren moeten zijn aangesloten bij een gekwalificeerde instelling.

iTunes U menyediakan semua yang diperlukan oleh pengajar untuk membawa keseluruhan bilik darjah ke iPad—bina pelajaran dengan app dan bahan anda sendiri, kumpulkan dan gredkan tugasan daripada pelajar, mulakan perbincangan kelas atau bercakap dengan pelajar seorang ke seorang untuk menjawab soalan dan memberikan maklum balas.

iTunes U juga membenarkan sesiapa dengan iPhone, iPad atau iPod touch untuk belajar menerusi koleksi besar kandungan pendidikan percuma daripada kursus umum dari sekolah, universiti, muzium dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Pengajar:
• Rancang pelajaran, gredkan tugasan dan kekal berhubung—semuanya daripada iPad anda
• Tambah bahan pengajaran anda—termasuk lembaran kerja, pautan web, foto dan video daripada pelbagai pembekal dokumen
• Libatkan setiap pelajar menggunakan app, buku, video, podcast dan banyak lagi dari iTunes, App Store dan iBooks
• Tambah arahan atau komen ke PDF dan foto dengan alat anotasi terbina dalam
• Lihat apabila pelajar sudah melihat atau menyiapkan tugasan dan ingatkan mereka tentang tugasan yang perlu dihantar
• Gredkan hasil kerja pelajar dan lihat kemajuan pelajar dalam buku gred
• Gunakan paparan pelajar tunggal untuk menawarkan perhatian individu pada persidangan ibu bapa dan guru
• Jawab soalan atau beri maklum balas video dalam perbualan seorang ke seorang atau mulakan perdebatan kelas menggunakan perbincangan berkumpulan
• Pastikan pelajar sentiasa bersedia dan mengetahui perkembangan dengan pemberitahuan
• Institusi yang menggunakan Apple School Manager dan Apple ID Terurus boleh mengimport jadual untuk memperkemaskan penciptaan kursus
• Guru bersekutu dengan institusi berkelayakan boleh menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk menjadikannya tersedia untuk semua orang secara percuma pada peranti iOS

Untuk Pelajar:
• Lihat tugasan dan kemas kini di satu tempat dan tandakan tugasan yang anda telah selesaikan
• Hantar kerja anda dalam kursus peribadi daripada sebarang app kreativiti Apple, banyak app pihak ketiga, atau sebagai PDF dianotasi dan foto
• Buka fail audio atau video secara terus dalam app lain
• Tanya soalan kepada pengajar atau bolehkan mereka menyemak kerja anda dengan mesej seorang ke seorang
• Mulakan atau sertai perbincangan berkumpulan dengan kelas anda
• Lihat gred anda dan maklum balas pengajar untuk semua tugasan terdahulu

Layari katalog yang kaya dengan kandungan pendidikan percuma:
• Pilih daripada pelbagai kuliah, video, buku dan sumber percuma lain tentang pelbagai subjek daripada institusi pendidikan dan kebudayaan terkenal seluruh dunia
• Kongsikan kursus kegemaran anda dengan rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Mesej
• iTunes U menyertakan bahan dari Stanford, MIT, Yale, Universiti La Trobe, Universiti Tokyo, Perpustakaan Smithsonian, Teater Kebangsaan Amerika Syarikat dan banyak lagi

Keperluan:
• Penyertaan kursus memerlukan iPhone, iPad atau iPod touch
• Anotasi PDF atau foto terbina dalam memerlukan iPad (generasi ke-4 atau lebih baru), iPad mini (versi 2 atau lebih baru)
• Penerbitan kursus awam ke iTunes U memerlukan guru bersekutu dengan institusi yang berkelayakan

iTunes U는 교사가 iPad를 사용하여 학급을 하나로 연결하는 데에 필요한 모든 것을 제공합니다. 앱 및 자신만의 자료를 사용하여 강의를 생성하고, 학생의 과제를 수집 및 채점하고, 토론 수업을 진행하거나 1:1로 대화하면서 학생의 질문에 답변하고 피드백을 전달해보세요.

또한 iPhone, iPad 또는 iPod touch가 있는 사용자인 경우 누구나 iTunes U에 있는 명문 학교, 대학교, 박물관 및 문화기관의 공개 강의를 통한 다양한 무료 교육 콘텐츠 모음으로 학습할 수 있습니다.

교사의 새로운 기능:
• iPad로 강의를 계획하고, 과제를 평가하고, 정보를 바로 확인하기
• 다양한 도큐멘트 제공업체의 워크시트, 웹 링크, 사진 및 비디오를 포함한 교육 자료를 추가하기
• iTunes, App Store 및 iBooks의 앱, 책, 비디오, Podcast 등을 사용하여 모든 학생들의 수업 참여 유발하기
• 내장된 주석 도구를 사용하여 PDF 및 사진에 지침 또는 댓글 추가하기
• 학생이 언제 과제를 확인하거나 완료했는지 보고 학생에게 과제 마감일을 미리 알려주기
• 성적표에서 학생의 과제를 채점하고 성적을 확인하기
• 학부모와 교사 간의 대화에서 학생 개인의 수업 정보를 확인하기 위한 단일 학생 보기를 사용하기
• 1:1 대화방에서 질문에 답변하거나 비디오 피드백을 전달하고 그룹 토론을 사용하여 학급 토론 진행하기
• 학생이 수업을 준비할 수 있도록 공지사항 전달하기
• 관리되는 Apple ID와 Apple School Manager를 사용하는 기관에서 학생 명단 가져오기 기능을 통해 강의 생성 간소화하기
• 정식 기관과 연계된 교사가 iTunes U 카탈로그에 강의를 게시하고 iOS 기기를 사용하는 누구나 무료로 이용할 수 있도록 제공하기

학생의 새로운 기능:
• 과제 및 업데이트된 내용을 한 곳에서 확인하고 완료한 과제에 체크 표시하기
• 개인 강의에 대해 Apple의 생산성 앱, 여러 타사 업체 앱으로 과제를 제출하거나 PDF 및 사진에 주석을 표시하여 제출하기
• 기타 앱에서 바로 오디오 및 비디오 파일 열기
• 1:1 메시지로 교사에게 질문을 하거나 과제 검토를 요청하기
• 학급에서 그룹 토론을 시작하거나 참여하기
• 이전에 제출한 모든 과제의 성적 및 교사 피드백 확인하기

풍부한 무료 교육 콘텐츠 카탈로그를 탐색해보세요.
• 전 세계의 명문 교육 및 문화 기관에서 다양한 주제로 제공하는 폭넓은 무료 강의, 비디오, 책 그리고 기타 자료를 선택할 수 있습니다.
• 트위터, Facebook, Mail, 및 메시지를 사용하여 마음에 드는 강의를 친구와 공유해 보세요.
• iTunes U는 스탠퍼드, MIT, 예일, 라트로브 대학교, 도쿄 대학교, 스미스소니언 도서관, 내셔널시어터 외 많은 기관의 자료를 포함합니다. 

요구사항:
• 강의에 참여하려면 iPhone, iPad 또는 iPod touch 필요
• 내장 PDF 또는 사진 주석은 iPad(4세대 또는 이후 모델), iPad mini(버전 2 또는 이후 모델) 필요
• iTunes U에 공개 강의 게시는 정식 기관과 연계된 교사만 가능

iTunes Uには教師に必要なものがすべてそろっているので、クラスをiPad上で一元管理できます。Appや独自の教材を使って授業を組み立てたり、生徒から課題を回収して成績を付けたり、クラス討議を開始したり、さらには生徒との1対1のチャットで質問に答えたりフィードバックを送信したりできます。

また、iTunes Uでは、iPhone、iPad、またはiPod touchを持っている人ならだれでも、無料教育コンテンツのたくさんのコレクションから学ぶことができます。主要な学校、大学、博物館、文化機関の公開コースを利用できます。

教師向けの機能:
• iPadから直接、授業の計画を立てたり、課題に成績を付けたり、生徒とつながったりできます
• さまざまなドキュメントプロバイダのワークシート、Webリンク、写真、ビデオなどの独自の教材を追加できます
• iTunes、App Store、iBooksにあるブック、ビデオ、Podcastなどを使って、学習者全員を引きつけることができます
• 内蔵の注釈ツールを使って、PDFや写真に指示やコメントを追加できます
• 生徒がいつ課題を見たかいつ完了したかを確認したり、課題の提出期限を生徒にリマインドしたりできます
• 生徒の課題の成績や生徒の進捗状況を成績評価に記録できます
• 生徒別の表示を使って、保護者面談で個別の通知を提供できます
• 1対1のチャットで質問に答えたりビデオフィードバックを提供したり、グループ討議機能を使ってクラス討議を開始したりできます
• 常に生徒に授業の準備をして、最新情報を提供して通知することができます
• Apple School Managerと管理対象Apple IDを使用する教育機関は、名簿を読み込んで効率的にコースを作成できます
• 認定教育機関に所属している教師は、自分のコースをiTunes Uカタログで公開して、だれでもiOSデバイスで無料で利用できるようにすることができます

生徒向けの機能:
• すべての課題やアップデートを1個所で確認したり、完了した課題を照合したりできます
• 非公開コースの課題を、Appleの任意の制作Appや多くの他社製Appで仕上げて提出したり、注釈付きのPDFや写真として提出したりできます
• オーディオまたはビデオファイルをほかのApp内で直接開くことができます
• 1対1のメッセージで、教師に質問したり、課題を見てもらうことができます
• クラスでの討議を開始したり、討議に参加したりできます
• 過去の全課題について、自分の成績や教師からのフィードバックを確認できます

無料教育コンテンツの豊富なカタログをブラウズ:
• さまざまな科目について、世界中の主要な教育機関および文化施設のさまざまな無料の講義、ビデオ、ブック、その他のリソースから選択できます
• Twitter、Facebook、“メール”、および“メッセージ”を使って好きな講座を友人と共有できます
• iTunes Uには、スタンフォード、MIT、エール、ラ・トローブ大学、東京大学、スミソニアンライブラリー、イギリス国立劇場など数多くの機関から提供された教材があります

要件:
• コースに参加するには、iPhone、iPad、またはiPod touchが必要です
• 内蔵のPDFや写真注釈機能を使用するには、iPad(第4世代以降)、iPad mini (バージョン2以降)が必要です
• iTunes Uにコースを公開するには、教師が認定教育機関に所属している必要があります

iTunes U fornisce ai docenti tutto il necessario per l'attività didattica direttamente su iPad: preparazione delle lezioni con app e materiale personale, possibilità di raccogliere e valutare i compiti degli studenti, di iniziare conversazioni di classe o di parlare con i singoli studenti per rispondere alle domande e commentare i risultati ottenuti.

iTunes U consente, inoltre, agli utenti di iPhone, iPad o iPod touch di apprendere utilizzando la raccolta di contenuti formativi gratuiti più grande del mondo, che include corsi pubblici e contenuti delle principali scuole, università, musei e istituzioni culturali.

Per i docenti:
• Programma le lezioni, valuta i compiti e rimani sempre in contatto con gli studenti; tutto direttamente da iPad.
• Aggiungi materiale didattico personale, tra cui fogli di lavoro, link web, foto e video da una serie di sorgenti di documenti.
• Coinvolgi gli studenti grazie all'utilizzo di app, libri, video, podcast e altri contenuti di iTunes, App Store e iBooks.
• Aggiungi istruzioni o commenti ai documenti PDF e alle foto utilizzando gli strumenti di annotazione integrati.
• Controlla quando gli studenti hanno visualizzato o completato i compiti assegnati e ricorda loro i compiti da consegnare.
• Assegna un voto al lavoro degli studenti e monitora i loro progressi utilizzando il registro voti. 
• Utilizza la vista focalizzata su un singolo studente per dare feedback individuale alle riunioni tra genitori e docenti.
• Rispondi alle domande degli studenti o fornisci commenti video mediante conversazioni private o inizia discussioni con la classe tramite le conversazioni di gruppo.
• Tieni aggiornati gli studenti e invia loro notifiche per prepararli alle lezioni successive.
• Gli istituti che utilizzano Apple School Manager con ID Apple gestiti possono importare i registri per ottimizzare la creazione dei corsi.
• I docenti affiliati a istituzioni qualificate possono pubblicare corsi sul catalogo di iTunes U per renderli disponibili a tutti in modo gratuito. 

Per gli studenti:
• Visualizza i compiti assegnati e gli aggiornamenti in un'unica posizione e spunta i compiti che hai completato.
• Invia il tuo lavoro direttamente dalle app di creatività di Apple, da numerose app di terze parti oppure come documenti PDF annotati o foto per i corsi privati.
• Apri file audio o video direttamente in altre app.
• Fai domande ai docenti o chiedi loro di controllare il tuo lavoro con messaggi privati.
• Inizia o unisciti a conversazioni di gruppo con la tua classe.
• Consulta i voti e la valutazione del docente per tutti i compiti già svolti e valutati.

Sfoglia un ricco catalogo dii contenuti formativi gratuiti:
• Scegli fra oltre un milione di lezioni, video, libri e altre risorse gratuite su migliaia di argomenti pubblicati da istituzioni formative e culturali qualificate di tutto il mondo.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con amici utilizzando Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.
• iTunes U include materiali di Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, l'Università di Tokyo, il Museo Nacional del Prado, le biblioteche Smithsonian Libraries, il National Theatre, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e altro ancora. 

Requisiti:
• La partecipazione ai corsi richiede un iPhone, iPad o iPod touch.
• La funzionalità integrata di annotazione su PDF o foto richiede iPad (4ª generazione) oppure iPad mini 2 o modelli successivi.
• Per la pubblicazione di corsi pubblici su iTunes U, i docenti devono far parte di un istituto qualificato.

iTunes U menyediakan semua yang diperlukan instruktur untuk mengajar kelas di iPad—buat pelajaran dengan app dan materi Anda sendiri, kumpulkan dan beri nilai tugas dari murid, mulai diskusi kelas atau berbicara dengan murid secara pribadi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik.

iTunes U juga memungkinkan semua orang dengan iPhone, iPad, atau iPod touch untuk belajar dari banyak koleksi konten pendidikan gratis melalui kursus umum dari sekolah, universitas, museum, dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Instruktur:
• Rencanakan pelajaran, beri nilai tugas, dan tetap terhubung—langsung dari iPad Anda
• Tambahkan materi ajar Anda sendiri—termasuk lembar kerja, tautan web, foto, dan video dari berbagai penyedia dokumen
• Berinteraksi dengan setiap murid menggunakan app, buku, video, podcast, dan lainnya dari iTunes, App Store, dan iBooks
• Tambahkan instruksi atau komentar ke PDF dan foto dengan alat anotasi internal
• Lihat kapan murid melihat atau menyelesaikan tugas, dan ingatkan mereka mengenai tugas yang harus dikumpulkan
• Beri nilai pekerjaan murid dan lacak kemajuan murid di buku nilai
• Gunakan tampilan satu murid untuk pertemuan pribadi di konferensi guru-orangtua
• Jawab pertanyaan atau berikan umpan balik video dalam obrolan 1:1 atau mulai debat kelas menggunakan diskusi grup
• Jaga agar murid selalu siap dan tidak ketinggalan informasi dengan pemberitahuan
• Institusi yang menggunakan Apple School Manager dan ID Apple yang Dikelola dapat mengimpor daftar ke pembuatan kursus yang minimalis
• Guru yang berafiliasi dengan institusi yang berkualifikasi dapat menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk membuatnya tersedia bagi semua orang secara gratis di perangkat iOS
 
Untuk Murid:
• Lihat pembaruan tugas dan kursus di satu tempat, dan centang tugas yang telah Anda selesaikan
• Kirim pekerjaan Anda di kursus pribadi dari app kreativitas Apple mana pun, beragam pilihan app pihak ketiga, atau sebagai PDF dan foto beranotasi
• Buka file audio atau video langsung di app lain
• Tanya instruktur atau minta mereka meninjau pekerjaan Anda dengan pesan 1:1
• Mulai atau bergabung dengan diskusi grup dengan kelas Anda
• Lihat nilai dan umpan balik instruktur Anda di semua tugas sebelumnya

Telusuri katalog yang kaya akan konten pendidikan gratis:
• Pilih dari berbagai kuliah, video, buku, dan sumber gratis lainnya dalam cakupan yang luas pada subjek dari institusi kebudayaan dan pendidikan terkemuka di seluruh dunia
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Pesan
• iTunes U disertai dengan materi dari Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, dan lebih banyak lagi

Persyaratan:
• Berpartisipasi dalam kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch
• Anotasi PDF atau foto internal memerlukan iPad (generasi ke-4 atau lebih baru), iPad mini (versi 2 atau lebih baru)
• Penerbitan kursus umum ke iTunes U mengharuskan guru untuk berafiliasi dengan institusi yang berkualifikasi

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U offre tout ce dont un professeur a besoin pour tenir un cours sur iPad : organisation des cours grâce à des apps et aux ressources personnelles du professeur, collecte et notation des devoirs des étudiants, discussions en groupe ou individuelles pour répondre à des questions et donner un retour sur le travail fourni.

iTunes U permet également à tout utilisateur d’un iPhone, iPad ou iPod touch d’apprendre grâce à une grande collection de contenu éducatif gratuit rassemblant des cours publics des meilleurs musées, écoles, universités et institutions culturelles.

Pour les professeurs :
• Organisez vos cours, notez les devoirs rendus et maintenez la communication avec vos étudiants, directement depuis votre iPad.
• Ajoutez vos propres ressources au cours, notamment des feuilles de travail, des URL, des photos et des vidéos provenant de différents fournisseurs de documents.
• Suscitez l’intérêt de chaque étudiant à l’aide d’apps, de livres, de vidéos, de podcasts et plus depuis iTunes, l’App Store et iBooks.
• Ajoutez des instructions et des commentaires à des PDF grâce aux outils d’annotation intégrés.
• Soyez averti lorsque vos étudiants ont consulté ou terminé un devoir, et rappelez-leur les échéances.
• Notez le travail des étudiants et suivez leur progrès dans le carnet de notes. 
• Utilisez la présentation par étudiant pour offrir un suivi personnalisé lors des réunions parents-professeur.
• Répondez aux questions et fournissez des commentaires vidéo grâce à une messagerie instantanée individuelle ou lancez des débats dans la classe avec des discussions de groupe.
• Gardez les étudiants prêts et informés à l’aide de notifications.
• Les institutions utilisant Apple School Manager et les identifiants Apple gérés peuvent importer les listes des étudiants pour faciliter la création des cours.
• Les professeurs affiliés à des institutions qualifiées peuvent publier leurs cours dans le catalogue iTunes U ; ils sont alors accessibles à tous depuis un appareil iOS, gratuitement.

Pour les étudiants :
• Consultez vos devoirs et les mises à jour du cours en un seul endroit, et cochez les devoirs réalisés.
• Envoyez votre travail dans le cadre de cours privés depuis toute app de création Apple, de nombreuses apps de tierce partie ou en tant que PDF et photos annotés.
• Ouvrez des fichiers audio ou vidéo directement dans d’autres apps.
• Posez des questions à vos professeurs ou étudiez vos travaux avec eux grâce aux messages privés.
• Lancez une discussion de groupe avec votre classe ou participez à une discussion existante.
• Consultez toutes vos notes et tous les commentaires de vos professeurs.

Parcourez un grand catalogue de contenu éducatif gratuit :
• Choisissez parmi un grand nombre de cours, vidéos, livres et autres ressources gratuites sur un large éventail de sujets, publiées par les meilleures institutions éducatives et culturelles du monde entier.
• Partagez vos cours préférés avec vos amis à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.
• iTunes U propose des ressources des universités Stanford, MIT, Yale, La Trobe et de Tokyo, ainsi que des bibliothèques Smithsonian Libraries, du théâtre national des États-Unis, et bien plus.

Conditions :
• La participation à des cours requiert un iPhone, iPad ou iPod touch.
• L’annotation intégrée des PDF ou des photos requiert un iPad (4e génération ou ultérieure) ou un iPad mini (version 2 ou ultérieure).
• La publication de cours publics dans iTunes U requiert l’affiliation du professeur à une institution éligible.

iTunes U tarjoaa kaiken, mitä ohjaaja tarvitsee tuodakseen luokan yhteen iPadilla. Luo oppitunteja apeilla ja omalla materiaalillasi, kerää ja arvostele oppilaiden tehtävät ja aloita luokan yhteiskeskusteluja tai vastaa kysymyksiin ja anna palautetta kahdenkeskisellä keskustelulla oppilaan kanssa.

iTunes U:ssa kuka tahansa, jolla on iPhone, iPad tai iPod touch, voi opiskella laajasta ilmaisesta koulutussisällöstä, jossa on julkisia kursseja johtavilta kouluilta, yliopistoilta, museoilta ja kulttuuri-instituutioilta.

Ohjaajille:
• Suunnittele oppitunteja, arvostele tehtäviä ja pysy yhteydessä suoraan omalta iPadiltasi
• Lisää omaa oppimateriaaliasi, mukaan lukien taulukoita, verkkolinkkejä, kuvia ja videoita useilta materiaalin tuottajilta
• Aktivoi opiskelijoitasi käyttämällä appeja, kirjoja, videoita, podcasteja ja muuta iTunesista, App Storesta ja iBooksista
• Lisää PDF-tiedostoihin ja kuviin ohjeita ja kommentteja sisäänrakennetuilla merkintätyökaluilla
• Näet, kun opiskelijat ovat katselleet tehtäviään ja suorittaneet työnsä, ja voit muistuttaa tehtävien määräpäivistä
• Arvostele opiskelijoiden työt ja seuraa heidän edistymistään arvosteluvihkossa
• Käytä yhden opiskelijan näkymää saadaksesi opiskelijakohtaista tietoa opettajan ja vanhempien tapaamisissa
• Vastaa kysymyksiin ja anna videopalautetta kahdenvälisissä chateissa tai aloita luokansisäinen keskustelu ryhmäkeskusteluilla
• Pidä opiskelijat valmistautuneina ja ajan tasalla ilmoituksilla
• Organisaatiot, jotka käyttävät Apple School Manageria ja hallittuja Apple ID:itä, voivat tuoda opiskelijaluetteloita yksinkertaistaakseen kurssin luomista
• Opettajat, jotka työskentelevät hyväksytyissä oppilaitoksissa, voivat julkaista kursseja iTunes U -luetteloon, jossa ne ovat saatavilla kaikille ilmaiseksi iOS-laitteilla

Opiskelijoille:
• Näet tehtäväsi ja päivitykset yhdessä paikassa, ja voit merkitä tehtäviä suoritetuiksi
• Palauta yksityisten kurssiesi työt tehtyinä millä tahansa Applen luovuusapilla, useilla kolmannen osapuolen apeilla tai huomautuksin varustettuina PDF-tiedostoina tai kuvina
• Avaa ääni- ja videotiedostoja suoraan muissa apeissa
• Kysy ohjaajilta tai pyydä heitä arvioimaan töitäsi kahdenkeskisillä viesteillä
• Aloita tai liity luokan ryhmäkeskusteluihin
• Näet kaikkien aikaisempien tehtäviesi arvostelut ja ohjaajan palautteen

Selaa laajaa ilmaisen opetussisällön luetteloa:
• Valitse laajan aihekirjon kattavasta suuresta määrästä ilmaisia kursseja, videoita, kirjoja ja muita resursseja johtavilta opetus- ja kulttuuri-instituutioilta maailmanlaajuisesti
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterillä, Facebookilla, Maililla tai Viestit-apilla
• iTunes U sisältää materiaalia Stanfordilta, MIT:ltä, Yalelta, La Trobe Universityltä, University of Tokyolta, Smithsonian Librariesistä, National Theatrelta ja monilta muilta tahoilta

Vaatimukset:
• Kurssille osallistuminen vaatii iPhonen, iPadin tai iPod touchin
• Sisäänrakennettu PDF- tai kuvamerkintä vaatii iPadin (4. sukupolvi tai uudempi) tai iPad minin (versio 2 tai uudempi)
• Kurssien julkaiseminen iTunes U:hun vaatii, että opettaja on töissä hyväksytyssä organisaatiossa

iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de aplicaciones y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas de los estudiantes, inicio de debates en clase o conversaciones individuales con los estudiantes para responder a sus preguntas y enviarles comentarios.

Además, iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a la colección de contenido educativo gratuito más grande del mundo, que incluye colecciones y cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes (hojas de cálculo, enlaces web, fotos y vídeos) de una serie de proveedores de documentos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante aplicaciones, libros, vídeos, podcasts y muchas más opciones de iTunes, App Store y iBooks.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF y fotos.
• Consulta cuándo los estudiantes han visto o terminado sus tareas, o recuérdales cuándo deben entregarlas.
• Califica el trabajo de los estudiantes y haz un seguimiento de sus progresos en el boletín de notas.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención individual en reuniones con los padres.
• Responde a preguntas o envía vídeos de explicación en conversaciones de chat individuales o inicia debates en grupo con toda la clase.
• Mantén a los estudiantes al corriente de las clases con notificaciones.
• Las instituciones académicas que utilizan Apple School Manager e ID de Apple gestionados pueden importar listas de las clases para agilizar la creación de los cursos.
• Los profesores que estén afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que estén disponibles de forma gratuita.

Para estudiantes:
• Consulta las tareas y las actualizaciones del curso en un mismo lugar, y marca las tareas que ya hayas completado.
• Envía tu trabajo desde cualquier aplicación de creatividad de Apple o muchas aplicaciones de terceros, o como archivos PDF o fotos con anotaciones para los cursos privados.
• Abre archivos de audio o vídeo directamente en otras aplicaciones.
• Plantea preguntas a los profesores o pídeles que revisen tu trabajo mediante mensajes personales.
• Inicia debates en grupo con la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas y los comentarios del profesor en todas las tareas que has hecho.

Explora el catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo:
• Elige entre más de un millón de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas de las principales instituciones educativas y culturales de todo el mundo.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.
• iTunes U incluye materiales de las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe y Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y muchas otras instituciones.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de archivos PDF y fotos, se requiere un iPad (4.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.

Το iTunes U παρέχει όλα όσα χρειάζεται ένας καθηγητής για να οργανώσει την τάξη του στο iPad –δημιουργήστε μαθήματα με εφαρμογές και τη δική σας ύλη, συγκεντρώστε και βαθμολογήστε εργασίες των μαθητών, ξεκινήστε συζητήσεις στην τάξη ή μιλήστε με μαθητές προσωπικά για να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να δώσετε συμβουλές.

Το iTunes U επιτρέπει σε όλους όσοι έχουν iPhone, iPad ή iPod touch να μαθαίνουν χάρη στη μεγαλύτερη συλλογή δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο, στην οποία περιλαμβάνονται μαθήματα και συλλογές από κορυφαίες σχολές, πανεπιστήμια, μουσεία και πολιτισμικά ιδρύματα.

Για τους καθηγητές:
• Σχεδιάστε μαθήματα, βαθμολογήστε εργασίες και διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές σας –όλα απευθείας από το iPad
• Προσθέστε τη δική σας ύλη διδασκαλίας, όπως φύλλα εργασίας, συνδέσμους Ιστού, φωτογραφίες και βίντεο μέσω διάφορων παρόχων εγγράφων
• Κερδίστε την προσοχή κάθε μαθητή χάρη σε εφαρμογές, βιβλία, βίντεο, podcast και πολλά ακόμη από το iTunes, το App Store και το iBooks
• Προσθέστε οδηγίες ή σχόλια σε PDF και φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία σχολιασμού
• Δείτε πότε οι μαθητές προβάλλουν και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και στείλτε τους υπενθυμίσεις για προθεσμίες εργασιών
• Βαθμολογήστε εργασίες μαθητών και παρακολουθήστε την πρόοδό τους στο βιβλίο βαθμολογιών 
• Χρησιμοποιήστε την ατομική προβολή μαθητή για να προσφέρετε ατομικές συμβουλές σε συνδιασκέψεις γονέα-καθηγητή
• Απαντήστε σε ερωτήσεις ή μεταφέρετε τα σχόλιά σας με βίντεο μέσω ατομικών συζητήσεων ή ξεκινήστε διάλογο με ολόκληρη την τάξη χρησιμοποιώντας ομαδικές συζητήσεις
• Διατηρήστε ενημερωμένους τους μαθητές και προετοιμάστε τους για το μάθημα στην τάξη μέσω γνωστοποιήσεων
• Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το Apple School Manager με Διαχειριζόμενα Apple ID μπορούν να εισάγουν καταλόγους ονομάτων για ταχύτερη και ευκολότερη δημιουργία μαθημάτων
• Οι καθηγητές που συνεργάζονται με αναγνωρισμένες σχολές μπορούν να δημοσιεύουν μαθήματα στον κατάλογο iTunes U ώστε να είναι διαθέσιμα στον καθένα δωρεάν

Για τους μαθητές:
• Δείτε τις εργασίες σας και τις ενημερώσεις σε ένα σημείο και επισημάνετε εργασίες ως ολοκληρωμένες
• Υποβάλετε την εργασία σας από οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργικότητας της Apple, από πολλές εφαρμογές τρίτων, ή ως σχολιασμένα PDF και φωτογραφίες για ιδιωτικά μαθήματα
• Ανοίξτε αρχεία ήχου ή βίντεο απευθείας σε άλλες εφαρμογές
• Υποβάλετε ερωτήσεις στους καθηγητές ή ζητήστε τους να ελέγξουν την εργασία σας μέσω ατομικών μηνυμάτων
• Ξεκινήστε ή συμμετάσχετε σε ομαδικές συζητήσεις με την τάξη σας
• Δείτε τους βαθμούς σας και σχόλια από τους καθηγητές για όλες τις εργασίες που έχετε κάνει

Περιηγηθείτε σε έναν πλούσιο κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου:
• Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία δωρεάν διαλέξεων, βίντεο, βιβλίων και άλλων πόρων σε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων από κορυφαία εκπαιδευτικά και πολιτισμικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω Twitter, Facebook, Mail και Μηνυμάτων
• Το iTunes U περιλαμβάνει ύλη από πανεπιστήμια και ιδρύματα όπως τα Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre και πολλά άλλα

Απαιτήσεις:
• Για τη συμμετοχή σε μαθήματα απαιτείται iPhone, iPad ή iPod touch
• Για την ενσωματωμένη δυνατότητα σχολιασμού PDF ή φωτογραφιών απαιτείται iPad (4ης γενιάς ή μεταγενέστερο), iPad mini (έκδοση 2 ή μεταγενέστερο)
• Για τη δημοσίευση δημόσιων μαθημάτων στο iTunes U οι καθηγητές πρέπει να συνεργάζονται με αναγνωρισμένη σχολή

iTunes U bietet alles, was Dozenten benötigen, um das Klassenzimmer auf das iPad zu bringen: Erstelle Übungen mit Apps und eigenen Materialien, sammle Aufgaben der Teilnehmer ein und bewerte sie, diskutiere in Einzelgesprächen oder mit der ganzen Klasse, beantworte Fragen.

Bei iTunes U kann außerdem jeder mit einem iPhone, iPad oder iPod touch die riesige Sammlung an kostenlosen Bildungsinhalten der Welt mit kostenlosen Kursen und Sammlungen führender Schulen, Universitäten, Museen und Kultureinrichtungen zur Fortbildung nutzen.

Für Dozenten:
• Plane Übungen direkt auf dem iPad, bewerte Aufgaben und bleibe in Verbindung
• Füge eigene Materialien von vielen verschiedenen Anbietern hinzu, wie Dokumente, Arbeitsblätter, Weblinks, Fotos und Videos
• Beziehe alle Teilnehmer mit ein, indem du Apps, Bücher, Videos, Podcasts und mehr aus iTunes, iBooks und dem App Store einbaust
• Ergänze PDFs mit den integrierten Anmerkungswerkzeugen mit Anleitungen oder Kommentaren
• Sieh, wann Kursteilnehmer ihre Aufgaben angesehen oder fertiggestellt haben und erinnere sie an Abgabetermine
• Verwende den Notenspiegel, um die Arbeit der Teilnehmer zu benoten und den Fortschritt der gesamten Klasse auf einen Blick einzusehen
• Lasse dir einzelne Teilnehmer anzeigen, um ihnen bei Stichproben oder Elternabenden besondere Aufmerksamkeit zu schenken
• Beantworte im Chat in Einzelgesprächen Fragen oder starte über Gruppendiskussionen eine Debatte
• Halte die Teilnehmer mithilfe von Mitteilungen auf dem Laufenden, sodass sie auf den Unterricht vorbereitet sind
• Bildungseinrichtungen, die Apple School Manager mit verwalteten Apple-IDs verwenden, können nun Teilnehmerlisten importieren und so das Erstellen von Kursen optimieren
• An qualifizierte Bildungseinrichtungen angeschlossene Dozenten können Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen, sodass sie allen Nutzern kostenlos auf iOS-Geräten bereitgestellt werden

Für Kursteilnehmer:
• Deine Aufgaben und Kursupdates werden an einem Ort angezeigt und abgeschlossene Aufgaben können abgehakt werden
• Reiche deine Arbeiten in privaten Kursen über eine der Kreativitäts-Apps von Apple oder einer von Dutzenden Apps anderer Anbieter oder als PDF-Datei mit Kommentaren ein
• Öffne Audio- und Videodateien direkt in anderen Apps
• Stelle Fragen an die Dozenten oder lasse sie deine Arbeit außerhalb des Unterrichts in Einzelgesprächen korrigieren
• Nimm an Diskussionen mit der gesamten Klasse teil oder starte eine Diskussion
• Lass dir Noten und Feedback vom Dozenten für alle früheren Aufgaben anzeigen

Durchsuche das riesige Angebot an kostenlosen Bildungsangeboten:
• Wähle aus einer Vielzahl an kostenlosen Vorlesungen, Videos, Büchern und anderen Ressourcen von führenden Bildungs- und Kultureinrichtungen aus der ganzen Welt zu einer großen Bandbreite an Themen
• Teile deine Lieblingskurse über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten mit deine Freunden
• iTunes U enthält Materialien von Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre und vielen mehr

Anforderungen:
• Zur Teilnahme an Kursen wird ein iPhone, iPad oder iPod touch benötigt
• Integrierte PDF-Anmerkungswerkzeuge benötigen ein iPad (4. Generation) oder neuer oder ein iPad mini 2 oder neuer
• Um öffentliche Kurse in iTunes U zu veröffentlichen, müssen Dozenten an qualifizierte Institutionen angeschlossen sein

iTunes U sørger for alt det, en underviser skal have med i klassen på iPad – opbyg lektioner med apps og dine egne materialer, indsaml og giv karakterer til opgaver fra kursister, start diskussioner i klassen eller diskuter privat med kursisterne for at besvare spørgsmål og give feedback.

iTunes U giver også alle med en iPhone, iPad eller iPod touch lov til at lære fra en stor samling af gratis uddannelsesindhold via offentlige kurser fra førende skoler, universiteter, museer og kulturelle institutioner.

Til undervisere:
• Planlæg lektioner, giv karakterer til opgaver, og hold forbindelsen ved lige – direkte fra din iPad
• Tilføj dit eget undervisningsmateriale – inkl. arbejdsark, weblinks, fotografier og videoer fra et stort udvalg af dokumentudbydere
• Engager alle kursister ved at bruge apps, bøger, videoer, podcasts m.m. fra iTunes, App Store og iBooks
• Føj instruktioner eller kommentarer til PDF-dokumenter og fotos med indbyggede noteværktøjer
• Se, hvornår kursisterne har set på eller færdiggjort deres opgaver, og mind dem om, hvornår de skal afleveres
• Giv karakterer til kursisternes arbejde, og hold styr på elevers fremskridt i karakterbogen
• Brug den individuelle kursistoversigt til at give målrettet opmærksomhed ved konferencer mellem forældre og undervisere
• Besvar spørgsmål eller giv feedback via video i personlige chats, eller start klassedebatter vha. gruppediskussioner
• Sørg for, at kursisterne er forberedte og velunderrettede med meddelelser
• Institutioner, der bruger Apple School Manager og administrerede Apple-id'er, kan importere deltagerlister, så de kan strømline oprettelsen af kurser
• Undervisere, der har tilknytning til godkendte institutioner, kan publicere kurser til iTunes U-kataloget og gøre dem tilgængelige for alle gratis på iOS-enheder

Til kursister:
• Se opgaver og opdateringer på et sted, og hak de opgaver af, som du er færdig med
• Indsend dit arbejde i private kurser fra alle kreative apps fra Apple, mange apps fra tredjeparter eller som PDF-dokumenter og fotos med noter
• Åbn lyd- eller videoarkiver direkte i andre apps
• Stil spørgsmål til undervisere, eller få dem til at gennemgå dit arbejde med personlige beskeder
• Start eller deltag i gruppediskussioner med din klasse
• Se dine karakterer og feedback fra underviseren for alle tidligere opgaver

Gennemse et fyldigt katalog med gratis uddannelsesindhold:
• Vælg mellem mange gratis forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer om et meget bredt udvalg af emner fra førende uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner i hele verden
• Del dine favoritkurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder
• iTunes U indeholder materialer fra Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre og mange flere

Systemkrav:
• Deltagelse i kurser kræver iPhone, iPad eller iPod touch
• Indbyggede PDF- eller fotonoter kræver iPad (4. generation) eller en nyere model, iPad mini (version 2 eller en nyere model)
• Publicering af offentlige kurser til iTunes U kræver, at undervisere har tilknytning til en godkendt institution.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de aplicaciones y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas de los estudiantes, inicio de debates en clase o conversaciones individuales con los estudiantes para responder a sus preguntas y enviarles comentarios.

Además, iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a la colección de contenido educativo gratuito más grande del mundo, que incluye colecciones y cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes (hojas de cálculo, enlaces web, fotos y vídeos) de una serie de proveedores de documentos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante aplicaciones, libros, vídeos, podcasts y muchas más opciones de iTunes, App Store y iBooks.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF y fotos.
• Consulta cuándo los estudiantes han visto o terminado sus tareas, o recuérdales cuándo deben entregarlas.
• Califica el trabajo de los estudiantes y haz un seguimiento de sus progresos en el boletín de notas.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención individual en reuniones con los padres.
• Responde a preguntas o envía vídeos de explicación en conversaciones de chat individuales o inicia debates en grupo con toda la clase.
• Mantén a los estudiantes al corriente de las clases con notificaciones.
• Las instituciones académicas que utilizan Apple School Manager e ID de Apple gestionados pueden importar listas de las clases para agilizar la creación de los cursos.
• Los profesores que estén afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que estén disponibles de forma gratuita.

Para estudiantes:
• Consulta las tareas y las actualizaciones del curso en un mismo lugar, y marca las tareas que ya hayas completado.
• Envía tu trabajo desde cualquier aplicación de creatividad de Apple o muchas aplicaciones de terceros, o como archivos PDF o fotos con anotaciones para los cursos privados.
• Abre archivos de audio o vídeo directamente en otras aplicaciones.
• Plantea preguntas a los profesores o pídeles que revisen tu trabajo mediante mensajes personales.
• Inicia debates en grupo con la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas y los comentarios del profesor en todas las tareas que has hecho.

Explora el catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo:
• Elige entre más de un millón de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas de las principales instituciones educativas y culturales de todo el mundo.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.
• iTunes U incluye materiales de las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe y Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y muchas otras instituciones.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de archivos PDF y fotos, se requiere un iPad (4.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content via public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind students of due assignments
• Grade student work and track student progress in the grade book
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions or provide video feedback in 1:1 chats or start class debates using group discussions
• Keep students prepared and in the loop with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to anyone for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you’ve completed
• Submit your work in private courses from any Apple creativity app, many third-party apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or have them review your work with 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and other resources on a wide range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and many more

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 3,890 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
40%
Addictive
 
7%
Crashes
 
23%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.6
October 18, 2017
3.5
March 29, 2017
3.4
September 14, 2016
3.3
June 09, 2016
3.2
March 26, 2016
3.1
October 23, 2015
3.0.1
September 17, 2015
3.0
June 27, 2015
2.1.1
January 28, 2015
2.1
September 18, 2014
2.0
July 13, 2014
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012