Round up

Age

over 6 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

1

last updated: 2018-05-20

Overall Ratings

63,613

with average of 4.0

Global Rank

#9,193

Within the Top 4%

Top 25 Overall

67 Countries

top 1 in Virgin islands, british

Global Rank Positions

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

有了 iTunes U,教师完全可以将课堂搬到 iPad 上来:使用应用和自己的教材创建课程、收集作业并评分、开展课堂讨论或与学生聊天来解答问题和提供反馈。

任何拥有 iPhone、iPad 或 iPod touch 的用户均可使用 iTunes U 来通过顶尖学校、大学、博物馆和文化机构的公开课程学习丰富广泛的免费教育内容。

对于教师:
• 直接通过 iPad 备课、给作业评分以及与学生保持联系
• 添加自己的教学材料,包括来自不同文稿服务商的工作表、链接、照片和视频
• 通过使用应用、图书、视频、播客等内容让每位学习者都参与其中
• 使用内建注解工具给 PDF 和照片添加说明或注释
• 查看学生何时浏览或完成了自己的作业,并提醒他们作业的截止时间
• 使用单个学生视图单独开家长会
• 使用群组讨论回答问题和提供视频反馈或者与班级展开讨论
• 使用“Apple 校园教务管理”和“管理式 Apple ID”的机构可以导入花名册,以精简课程创建流程
• 隶属于合格机构的教师可以将课程发布到 iTunes U 目录,让任何人都可以免费在 iOS 设备上查看

对于学生:
• 在一个位置即可查看作业和更新,并核对检查完成的作业
• 从其他应用或者以注解 PDF 和照片的形式提交私人课程的作业
• 直接在其他应用中打开音频或视频文件
• 通过一对一信息,向教师提问或者获得反馈
• 与您的班级展开群组讨论或者加入群组讨论
• 查看过去所有作业的评分和教师反馈

浏览丰富的免费教育内容编录:
• 由全球顶尖教育机构和文化机构提供的各种免费课程、视频、图书等内容供您选择,涵盖一系列广泛的学科,包括斯坦福大学、麻省理工学院、耶鲁大学、拉筹伯大学、东京大学、史密森尼图书馆、国家剧院等机构。
• 使用“邮件”和“信息”与朋友分享您喜爱的课程

隐私:
iTunes U 将有关您活动的信息储存在应用内,如您上传的教材。为改进应用,iTunes U 会收集与应用使用和公共内容浏览历史记录相关的信息,该信息不含可识别您个人身份的信息。在通过所提供的任何方式移除前这些数据都会保留。

要求:
• 参与课程需要 iPhone、iPad 或 iPod touch
• 内建 PDF 或照片注解需要 iPad(第 4 代或后续机型)、iPad mini 2 或后续机型
• 将公开课程发布到 iTunes U 需要教师隶属于合格的机构

iTunes U cung cấp mọi thứ mà giảng viên cần để đưa phòng học lên iPad—xây dựng các bài học bằng các ứng dụng và tài liệu của riêng bạn, thu và chấm điểm bài tập, bắt đầu các cuộc thảo luận lớp hoặc trò chuyện cá nhân với các sinh viên để trả lời các câu hỏi và cung cấp phản hồi.

iTunes U cũng cho phép bất kỳ ai có iPhone, iPad hoặc iPod touch học tập từ bộ sưu tập nội dung giáo dục miễn phí rộng lớn trong các khóa học công cộng từ các trường, trường đại học, bảo tàng và tổ chức văn hóa hàng đầu.

Dành cho giảng viên:
• Soạn bài học, chấm điểm bài tập và giữ kết nối—ngay từ iPad của bạn
• Thêm tài liệu giảng dạy của riêng bạn—bao gồm tờ bài làm, liên kết, ảnh và video từ nhiều người cung cấp tài liệu
• Thu hút mọi người học bằng các ứng dụng, sách, video, podcast, v.v. từ iTunes, App Store và iBooks
• Thêm hướng dẫn hoặc nhận xét vào PDF và ảnh bằng các công cụ chú thích tích hợp
• Xem thời điểm sinh viên xem hoặc hoàn thành bài tập của họ và nhắc họ về bài tập sắp đến hạn
• Sử dụng chế độ xem một sinh viên để có sự tập trung cá nhân tại cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên
• Trả lời các câu hỏi và cung cấp phản hồi video hoặc bắt đầu cuộc tranh luận với cả lớp bằng cuộc hội thoại nhóm
• Các tổ chức sử dụng Apple School Manager với ID Apple được quản lý có thể nhập bảng phân công để tổ chức hợp lý việc tạo khóa học
• Giáo viên thuộc các tổ chức đủ tiêu chuẩn có thể xuất bản khóa học lên danh mục iTunes U cho mọi người xem miễn phí trên các thiết bị iOS

Dành cho sinh viên:
• Xem bài tập và cập nhật tại một nơi và đánh dấu bài tập khi bạn hoàn thành
• Nộp bài làm của bạn trong các khóa học riêng tư từ các ứng dụng khác hoặc dưới dạng PDF và ảnh được chú thích
• Mở trực tiếp các tệp âm thanh hoặc video trong các ứng dụng khác
• Đặt câu hỏi cho giảng viên hoặc nhận phản hồi bằng các tin nhắn cá nhân
• Bắt đầu hoặc tham gia các cuộc thảo luận nhóm với lớp của bạn
• Xem điểm số của bạn và phản hồi của giảng viên cho tất cả các bài tập trong quá khứ

Duyệt danh mục đa dạng về nội dung giáo dục miễn phí:
• Chọn từ vô số bài giảng, video, sách miễn phí, v.v về nhiều chủ đề từ các tổ chức giáo dục và văn hóa hàng đầu trên khắp thế giới, bao gồm Stanford, MIT, Yale, Đại học La Trobe, Đại học Tokyo, Thư viện Smithsonian, Nhà hát quốc gia và nhiều nơi khác.
• Chia sẻ các khóa học ưa thích với bạn bè bằng Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn

Quyền riêng tư:
iTunes U sẽ lưu trữ thông tin về hoạt động của bạn trong ứng dụng, chẳng hạn như tài liệu bạn tải lên. Nhằm cải thiện ứng dụng, iTunes U sẽ thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân liên quan đến việc sử dụng ứng dụng và lịch sử duyệt nội dung công cộng. Dữ liệu được giữ lại cho đến khi một hành động được thực hiện nhằm xóa dữ liệu đó bằng bất kỳ phương cách nào được cung cấp.

Yêu cầu:
• Việc tham gia khóa học yêu cầu có iPhone, iPad hoặc iPod touch
• Chú thích PDF hoặc ảnh được tích hợp yêu cầu iPad (thế hệ 4 hoặc mới hơn), iPad mini (phiên bản 2 hoặc mới hơn)
• Việc xuất bản khóa học công cộng lên iTunes U yêu cầu giáo viên phải là thành viên của một tổ chức đủ tiêu chuẩn

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U, öğretmenlerin sınıftaki öğrencileri iPad kullanarak bir araya getirebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Kendi malzemelerinizle uygulamaları kullanarak ders hazırlayın, ödevleri toplayın ve ödevlere not verin, sınıf tartışmaları başlatın veya soruları yanıtlamak ve geri bildirim göndermek için öğrencilerle bire bir konuşun.

iTunes U aynı zamanda iPhone, iPad, veya iPod touch sahibi herkesin; önde gelen okulların, üniversitelerin, müzelerin ve kültür merkezlerinin halka açık derslerinin geniş kapsamlı ücretsiz eğitim içeriğini kullanarak öğrenmesine olanak tanır.

Öğretmenler için:
• Doğrudan iPad’inizi kullanarak ders planı yapın, ödevlere not verin ve bağlantıda kalın
• Çeşitli belge sağlayıcılarından çalışma sayfaları, bağlantılar, fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere kendi öğretim malzemelerinizi ekleyin
• Uygulamaları, kitapları, videoları, podcast’leri ve daha fazlasını kullanarak her öğrenciyi derse çekin
• Yerleşik açıklama araçları ile PDF’lere ve fotoğraflara yönergeler veya yorumlar ekleyin
• Öğrencilerin ödevlerini ne zaman gördüklerini veya tamamladıklarını takip edin ve öğrencilere ödev teslim tarihlerini anımsatın
• Veli-öğretmen toplantılarında bireysel takip için tek öğrenci görüntüsünü kullanın
• Grup tartışmalarını kullanarak soruları yanıtlayın ve videolu geri bildirim gönderin veya sınıfta münazaralar başlatın
• Kurumlar, ders yaratmayı kolaylaştırmak için Apple Okul Yönetimi ile Yönetilen Apple Kimlikleri’ni kullanarak sınıf listelerini içe aktarabilir
• Yetkili kurumlarla ilişkili öğretmenler, dersleri iOS aygıtlarında herkesin ücretsiz görüntülemesi için iTunes U kataloğunda yayımlayabilirler

Öğrenciler için:
• Ödevleri ve güncellemeleri tek bir yerde görüntüleyin ve tamamladığınız ödevleri işaretleyin
• Özel derslerdeki çalışmalarınızı herhangi bir uygulamadan veya açıklamalı PDF ve fotoğraf olarak gönderin
• Ses veya video dosyalarını doğrudan diğer uygulamalarda açın
• Bire bir mesajlarda öğretmenlere sorular sorun ya da öğretmenlerden geri bildirim alın
• Sınıfınızla grup tartışmalarına katılın veya böyle tartışmalar başlatın
• Tüm geçmiş ödevlerinizin puanlarını ve öğretmen geri bildirimlerini görüntüleyin

Zengin ücretsiz eğitim içeriği kataloğuna göz atın:
• Aralarında Stanford, MIT, Yale, La Trobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Smithsonian Kütüphaneleri, National Theatre ve daha fazlasının olduğu dünyanın önde gelen eğitim ve kültür kurumlarının sağladığı çeşitli konularda birçok ücretsiz ders, video, kitap ve daha fazlası arasından seçim yapın.
• En sevdiğiniz dersleri Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın

Gizlilik:
iTunes U, uygulamadaki aktiviteleriniz hakkındaki (indirdiğiniz malzemeler gibi) bilgileri saklar. Uygulamayı geliştirmek için iTunes U, uygulamanın kullanılması ve herkese açık içeriklere göz atma tarihçesi ile ilgili bilgileri, kişisel bilgiler tespit edilemeyecek şekilde toplar. Veriler, sağlanan yöntemlerden biri ile silininceye kadar tutulur.

Gereksinimler:
• Derslere katılmak için iPhone, iPad veya iPod touch gerekir
• Yerleşik PDF veya fotoğrafa açıklama ekleme özelliği için iPad (4. nesil veya daha yenisi), iPad mini (sürüm 2 veya daha yenisi) gerekir
• iTunes U’da herkese açık ders yayımlamak için öğretmenlerin yetkili bir kurum ile ilişkili olması gerekir

iTunes U ช่วยให้ผู้สอนมีทุกสิ่งที่ต้องการ เพื่อควบคุมทุกเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนได้จาก iPad ตั้งแต่สร้างบทเรียนด้วยแอพและเอกสารประกอบของคุณเอง รวบรวมและให้คะแนนงานที่มอบหมาย เริ่มการอภิปรายในชั้นเรียนหรือการพูดคุยกับผู้เรียนเพื่อตอบคำถามและให้คำติชม

iTunes U ยังช่วยให้ผู้ที่มี iPhone, iPad หรือ iPod touch เรียนรู้จากคอลเลกชั่นเนื้อหาด้านการศึกษาแบบฟรีในหลักสูตรสาธารณะจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถาบันด้านวัฒนธรรมชั้นนำต่างๆ

สำหรับผู้สอน:
• วางแผนบทเรียน ให้คะแนนงานมอบหมาย และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เสมอ โดยคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้จาก iPad ของคุณ
• เพิ่มเอกสารประกอบการสอนได้ด้วยตัวคุณเอง ซึ่งรวมถึงแผ่นงาน ลิงก์ รูปภาพและวิดีโอจากผู้จัดทำที่หลากหลาย
• มีส่วนร่วมกับผู้เรียนทุกคนได้โดยใช้แอพ หนังสือ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และอื่นๆ
• เพิ่มคำแนะนำหรือความคิดเห็นลงในไฟล์ PDF และรูปภาพต่างๆ โดยใช้เครื่องมือสร้างคำอธิบายประกอบที่มีในตัว
• เห็นว่าผู้เรียนเข้ามาดูงานมอบหมายหรือทำงานเสร็จเมื่อใด และเตือนผู้เรียนเรื่องกำหนดส่งงานมอบหมาย
• ใช้มุมมองผู้เรียนคนเดียวเพื่อดูแลผู้เรียนเป็นรายคนในการประชุมระหว่างผู้สอนกับผู้ปกครอง
• ตอบคำถามและให้ผลตอบรับในรูปแบบวิดีโอ หรือเร่ิมอภิปรายในชั้นเรียนโดยใช้การอภิปรายแบบกลุ่ม
• สถาบันที่ใช้ Apple School Manager และ Apple ID ที่ได้รับการจัดการจะสามารถนำเข้าบัญชีรายชื่อได้เพื่อลดขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร
• ผู้สอนในสังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติจะสามารถเผยแพร่หลักสูตรลงในแค็ตตาล็อก iTunes U เพื่อให้ทุกคนสามารถดูได้ฟรีบนอุปกรณ์ iOS

สำหรับผู้เรียน:
• ดูงานมอบหมายและการอัพเดทได้ในที่เดียว แล้วทำเครื่องหมายที่งานมอบหมายเมื่อคุณทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว
• ส่งงานของหลักสูตรส่วนตัวของคุณจากแอพอื่นๆ หรือส่งเป็นไฟล์ PDF และรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบ
• เปิดไฟล์เสียงหรือวิดีโอโดยตรงในแอพอื่นๆ
• ถามคำถามกับผู้สอนหรือรับคำติชมด้วยการส่งข้อความแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
• เริ่มหรือเข้าร่วมการอภิปรายแบบกลุ่มกับชั้นเรียนของคุณ
• ดูผลคะแนนของคุณและคำติชมจากผู้สอนที่ได้รับจากงานมอบหมายทั้งหมดที่ผ่านมา

เลือกดูแค็ตตาล็อกเนื้อหาด้านการศึกษาแบบฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
• เลือกจากการบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่หลากหลายและมีให้ใช้งานฟรีครอบคลุมหัวข้อต่างๆ จากสถาบันการศึกษาและสถาบันวัฒนธรรมชั้นนำทั่วโลก ซึ่งรวมถึง สแตนฟอร์ด, MIT, เยล, มหาวิทยาลัยลาโทรบ, มหาวิทยาลัยโตเกียว, ห้องสมุดสมิธโซเนียน, โรงละครแห่งชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย
• แชร์หลักสูตรโปรดของคุณกับเพื่อนๆ โดยใช้ทวิตเตอร์, Facebook, แอพเมล และแอพข้อความ

ความเป็นส่วนตัว:
iTunes U จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณไว้ในแอพ เช่น เอกสารประกอบที่คุณอัพโหลด ในการปรับปรุงแอพให้ดีขึ้น iTunes U จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานแอพและประวัติการเลือกดูเนื้อหาสาธารณะ ระบบจะเก็บข้อมูลไว้จนกว่าจะมีการดำเนินการเพื่อนำข้อมูลออกตามวิธีการใดๆ ที่มีให้

รายการที่ต้องใช้:
• การเข้าร่วมในหลักสูตรต่างๆ ต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch
• การใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF หรือรูปภาพแบบในตัวต้องใช้ iPad (รุ่นที่ 4 ขึ้นไป), iPad mini (เวอร์ชั่น 2 ขึ้นไป)
• การเผยแพร่หลักสูตรสาธารณะไปที่ iTunes U ทำได้โดยผู้สอนในสังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น

iTunes U erbjuder allt en lärare behöver för att sammanställa undervisningen på sin iPad. De kan bygga upp lektioner kring appar och eget material, samla in och betygsätta studenternas hemuppgifter, starta klassdiskussioner eller prata enskilt med studenter för att besvara frågor och ge feedback.

iTunes U gör det även möjligt för alla vetgiriga som har en iPhone, iPad eller iPod touch att lära sig från en stor samling kostnadsfritt utbildningsmaterial med offentliga kurser och samlingar från ledande skolor, universitet, museer och kulturinstitutioner.

För lärare:
• Planera lektioner, betygsätt uppgifter och håll kontakten – direkt från iPad.
• Lägg till eget utbildningsmaterial i form av arbetsblad, webblänkar, bilder och videor från en mängd olika källor.
• Engagera studenterna genom att använda appar, böcker, videor, podcaster och annat.
• Lägg till anvisningar eller kommentarer i PDF:er och bilder med hjälp av inbyggda anteckningsverktyg.
• Håll koll på om studenterna har läst eller slutfört sina uppgifter och påminn dem inför inlämningen.
• Använd enstudentsvyn när du vill fokusera på en student under föräldramöten.
• Besvara frågor eller ge videofeedback i privata chattar, eller dra igång en debatt med hela klassen i en gruppdiskussion.
• Institutioner som använder Apple School Manager med hanterade Apple-ID:n kan importera klasslistor och därmed göra det enklare att skapa nya kurser.
• Lärare som samarbetar med erkända institutioner har möjlighet att publicera kurser i iTunes U-katalogen så att de kostnadsfritt blir tillgängliga för alla som har en iOS-enhet.

För studenter:
• Se alla uppgifter och uppdateringar på en plats och bocka av uppgifter du är klar med.
• Skicka in dina arbetsuppgifter i privata kurser från andra appar eller som kommenterade PDF-filer och bilder.
• Öppna ljud- eller videofiler direkt i andra appar.
• Ställ frågor till lärare, eller be att de granskar ditt arbete via privata meddelanden.
• Starta eller anslut dig till gruppdiskussioner med hela klassen.
• Se dina betyg och lärarfeedback för alla tidigare uppgifter.

Välj och vraka ur en enorm katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial:
• Välj bland massor av kostnadsfria föreläsningar, videor, böcker och andra resurser, inom mängder av ämnesområden, från ledande utbildnings- och kulturinstitutioner över hela världen som Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, Tokyos universitet, Smithsonian Libraries, National Theatre och många fler.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.

Integritet:
iTunes U lagrar information om din aktivitet i appen, exempelvis material du överför. I syfte att förbättra appen samlar iTunes U in information som inte är personligt identifierbar gällande appanvändning och bläddringshistorik i offentligt innehåll. Data sparas tills en åtgärd vidtas för att ta bort dem via någon av metoderna som tillhandahålls.

Systemkrav:
• För att kunna delta i kurser krävs en iPhone, iPad eller iPod touch.
• Inbyggd PDF- eller bildkommentering kräver iPad (fjärde generationen eller senare), iPad mini (version 2 eller senare).
• Lärare som vill publicera offentliga kurser på iTunes U måste samarbeta med en erkänd institution.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Благодаря iTunes U у лектора на iPad есть все необходимое для проведения занятия — возможность создавать интерактивные уроки, используя программы и собственные материалы, собирать выполненные задания и оценивать их, начинать обсуждения с классом или отдельными учащимися, отвечая на вопросы и комментируя работу в классе.

Кроме того, iTunes U позволяет любому пользователю iPhone, iPad или iPod touch работать с широким каталогом бесплатных образовательных материалов в общедоступных курсах от ведущих школ, университетов, музеев и культурных учреждений.

Для лекторов
• Планирование занятий, оценка выполненных заданий и связь со студентами — прямо с iPad.
• Добавление собственных учебных материалов, в том числе электронных таблиц, ссылок, фотографий и видеороликов из различных источников.
• Вовлечение студентов в учебный процесс за счет использования программ, книг, видео, подкастов и других материалов.
• Добавление инструкций и комментариев в файлы PDF и фотографии с помощью встроенных инструментов.
• Возможность следить за тем, когда студенты получили или выполнили свои задания, а также напоминать о сроке сдачи.
• Использование индивидуального режима во время связи с родителями.
• Возможность отвечать на вопросы, предоставлять отзывы в видеоформате, а также начинать групповые обсуждения с участием всего класса.
• В учебных заведениях, где используются Apple School Manager и управляемые Apple ID, теперь можно импортировать реестры для быстрого создания курсов.
• Преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям, могут публиковать в каталоге iTunes U курсы, которые доступны для просмотра бесплатно на устройствах iOS.

Для студентов
• Просмотр заданий, новой информации, а также возможность отмечать выполняемые задания в одной программе.
• Отправка работ в рамках индивидуальных курсов из других программ и экспорт файлов PDF и фотографий с примечаниями.
• Открытие аудио- и видеофайлов непосредственно в других программах.
• Возможность задать лекторам вопросы или попросить предоставить отзыв о выполненной работе в рамках индивидуального обсуждения.
• Создание групповых обсуждений с классом и участие в уже созданных дискуссиях.
• Просмотр оценок и отзывов лектора по всем прошлым заданиям.

Обширный каталог бесплатных образовательных материалов
• Бесплатные лекции, видеоролики, книги и другие обучающие материалы по целому ряду предметов, предоставленные ведущими образовательными и культурными учреждениями по всему миру, среди которых — Стэнфордский и Йельский университеты, Массачусетский технологический институт, Университет Ла Троб, Университет Токио, Библиотека Смитсоновского института, Национальный театр (г. Вашингтон) и другие.
• Возможность делиться любимыми курсами с друзьями, используя Twitter, Facebook, Почту и Сообщения.

Конфиденциальность
Программа iTunes U сохраняет информацию о действиях, совершаемых Вами в программе, например о выгрузке материалов. В целях улучшения работы программы iTunes U собирает не идентифицирующую Вас лично информацию, относящуюся к использованию программы и истории просмотров общедоступного контента. Данные хранятся до тех пор, пока не будет выполнено их удаление любым из доступных методов.

Требования
• iPhone, iPad или iPod touch для участия в курсах.
• iPad (4-го поколения или новее), iPad mini (2-го поколения или новее) для использования встроенной функции добавления примечаний к файлам PDF и фотографиям.
• Публиковать общедоступные курсы в iTunes U могут только преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

O iTunes U fornece tudo o que um professor precisa levar para a sala de aula junto com o iPad — monte aulas usando apps e o seu próprio material, e inicie discussões na turma.

O iTunes U também permite que qualquer pessoa com um iPhone, iPad ou iPod touch aprenda usando uma grande coleção de conteúdo educacional de cursos públicos das principais escolas, universidades, museus e instituições culturais.

Para Professores:
• Adicione o seu próprio material didático — incluindo documentos, planilhas, links, fotos e vídeos de diversos provedores de documentos;
• Interaja com todos os estudantes usando apps, livros, vídeos, podcasts e muito mais;
• Adicione instruções ou comentários a PDFs com ferramentas de anotação integradas;
• Saiba quando os alunos virem ou concluírem as tarefas e lembre-os sobre as datas de entrega;
• Use a visualização individual de alunos para dar atenção de forma particular em acompanhamentos rápidos ou em conferências entre responsáveis/professor;
• Instituições que usam o Apple School Manager e IDs Apple Gerenciados podem importar listas para acelerar a criação de cursos;
• Professores afiliados a instituições qualificadas podem publicar cursos no catálogo do iTunes U para que qualquer pessoa os visualize gratuitamente em dispositivos iOS.

Para Alunos:
• Visualize tarefas e atualizações do curso em um só lugar, e marque as tarefas concluídas;
• Envie seu trabalho em cursos privados a partir de outros apps ou como PDFs anotados e fotos;
• Abra arquivos de áudio ou vídeo diretamente em outros apps;
• Inicie ou entre em discussões com a turma.

Explore o maior catálogo de conteúdo educacional gratuito do mundo:
• Escolha entre uma variedade aulas, vídeos, livros e muito mais sobre milhares de assuntos, fornecidos por instituições educacionais e culturais de todo o mundo, incluindo Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre e outras.
• Compartilhe seus cursos favoritos com amigos usando Twitter, Facebook, Mail e Mensagens;

Privacidade:
O iTunes U armazena informações sobre a sua atividade no app, como os materiais que você envia. Para melhorar o app, o iTunes U coleta informações que não identificam você pessoalmente, relacionadas ao uso do app e ao histórico de navegação de conteúdo público. Os dados são retidos até que uma ação seja tomada para removê-los por um dos meios fornecidos.

Requisitos:
• A participação em cursos requer um iPhone, iPad ou iPod touch;
• A anotação integrada em PDF requer um iPad (4ª geração) ou posterior, ou um iPad mini 2 ou posterior;
• A publicação de cursos públicos no iTunes U requer afiliação de professores a uma instituição qualificada.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U har alt en lærer trenger for å holde klassen samlet på iPad. Læreren kan lage undervisningsopplegg med apper og egne ressurser, samle inn oppgaver og sette karakterer, starte diskusjoner i klassen og kommunisere med studenter for å svare på spørsmål og gi tilbakemeldinger.

iTunes U gir også alle som har en iPhone, iPad eller iPod touch, tilgang til en stor samling av gratis undervisningsressurser – i offentlig tilgjengelige kurs fra ledende skoler, universiteter, museer og kulturinstitusjoner.

For lærere/undervisere:
• Lag undervisningsopplegg, sett karakter på oppgaver, og hold kontakten – alt rett på iPad.
• Legg til dine egne undervisningsressurser – inkludert oppgaveark, koblinger, bilder og videoer fra ulike kilder.
• Vekk engasjement ved å bruke apper, bøker, videoer, podkaster og mye mer.
• Legg til instruksjoner og kommentarer i PDF-dokumenter og bilder med de innebygde merknadsverktøyene.
• Se når studentene har lest eller fullført oppgaven, og send dem påminnelser om innleveringsfrister.
• Bruk studentvisning når du skal holde foreldremøter.
• Svar på spørsmål og gi videotilbakemelding, og kjør debatt med klassen med gruppediskusjoner.
• Institusjoner som bruker Apple School Manager med administrerte Apple-ID-er, kan forenkle opprettingen av kurs ved å importere klasselister. 
• Lærere som er tilknyttet kvalifiserte institusjoner, kan publisere kurs i iTunes U-katalogen, slik at alle med iOS-enheter får gratis tilgang.

For studenter og elever:
• Se oppgaver og oppdateringer på ett sted, og kryss av for oppgaver når du fullfører dem.
• Lever oppgaver i private kurs fra andre apper eller som PDF-filer og bilder med kommentarer.
• Åpne lyd- og videofiler direkte i andre apper.
• Still spørsmål til læreren og få tilbakemeldinger i direktemeldinger.
• Start eller delta i gruppediskusjoner med klassen.
• Se karakterer og tilbakemeldinger for alle oppgavene du har gjort.

Velg fra en rikholdig katalog med gratis undervisningsressurser:
• Velg blant en rekke ulike gratis ressurser med forelesninger, videoer og bøker og annet som dekker et utvalg av emner fra undervisnings- og kulturinstitusjoner over hele verden, deriblant Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, universitetet i Tokyo, Smithsonian Libraries og National Theatre.
• Del favorittkursene dine med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.

Personvern:
iTunes U lagrer informasjon om appaktiviteten din, deriblant materiale som du laster opp. For å kunne forbedre appen samler iTunes U inn informasjon som ikke kan knyttes til identiteten din, om appbruk og navigeringshistorikk om offentlig innhold. Data bevares til de fjernes ved hjelp av en av metodene som er gjort tilgjengelig.

Krav:
• Kursdeltakelse krever iPhone, iPad eller iPod touch.
• Den innebygde merknadsfunksjonen for PDF-dokumenter og bilder krever iPad (fjerde generasjon eller nyere) eller iPad mini (versjon 2 eller nyere).
• Lærere må være tilknyttet en kvalifisert institusjon for å publisere kurs på iTunes U.

iTunes U biedt alles wat een docent nodig heeft om les te geven op een iPad: lessen samenstellen met apps of met eigen materiaal, opdrachten verzamelen en beoordelen, klassikale discussies starten of gesprekken met leerlingen voeren om vragen te beantwoorden en feedback te geven.

Daarnaast kan iedereen met een iPhone, iPad of iPod touch via iTunes U gebruikmaken van een grote verzameling gratis onderwijsmateriaal via openbare cursussen van toonaangevende scholen, universiteiten, musea en culturele instellingen.

Voor docenten:
• Je kunt lessen plannen, opdrachten beoordelen en contact houden, gewoon vanaf je iPad.
• Je kunt je eigen lesmateriaal toevoegen, zoals werkbladen, koppelingen, foto's en video's van uiteenlopende aanbieders van documenten.
• Je kunt je studenten enthousiast krijgen en houden door apps, boeken, video's, podcasts en nog veel meer te gebruiken.
• Met ingebouwde annotatiefuncties kun je instructies en opmerkingen toevoegen aan pdf-bestanden en foto's.
• Je kunt zien wanneer studenten hun opdrachten hebben bekeken of afgerond en je kunt hen eraan herinneren wanneer opdrachten moeten worden ingeleverd.
• Gebruik de studentweergave voor individuele aandacht tijdens overleg met ouders.
• Beantwoord vragen en geef videofeedback of snijd een onderwerp aan via groepsdiscussies met de gehele klas.
• Instellingen die Apple School Manager gebruiken met beheerde Apple ID's kunnen roosters importeren om het aanmaken van cursussen eenvoudiger te maken.
• Docenten die zijn aangesloten bij gekwalificeerde instellingen kunnen cursussen publiceren in de iTunes U-catalogus zodat iedereen deze gratis kan bekijken op iOS-apparaten.
 
Voor studenten:
• Alle opdrachten en updates zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen.
• Je kunt je werk voor privécursussen aanleveren vanuit andere apps of als geannoteerde pdf-bestanden en foto's.
• Je kunt audio- en videobestanden rechtstreeks in andere apps openen.
• Je kunt docenten vragen stellen of je werk bespreken via één-op-één-berichten.
• Je kunt een groepsdiscussie starten met de klas of deelnemen aan een groepsdiscussie die door iemand anders is gestart.
• Je kunt voor alle eerdere opdrachten je beoordelingen en feedback van je docent zien.

Bladeren door een uitgebreide catalogus met gratis lesmateriaal:
• Je kunt kiezen uit een groot aantal gratis lezingen, video's, boeken en ander materiaal over uiteenlopende onderwerpen van toonaangevende onderwijsinstellingen en culturele instellingen over de gehele wereld, zoals Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries en National Theatre.
• Je kunt je vrienden via Twitter, Facebook, Mail en Berichten laten weten wat je favoriete cursussen zijn.

Privacy:
iTunes U bewaart informatie over je activiteiten in de app, zoals materiaal dat je uploadt. Om de app te verbeteren, verzamelt iTunes U informatie over het gebruik van de app en het openbare materiaal dat wordt bekeken. Uit deze informatie kan je identiteit niet worden afgeleid. De gegevens worden bewaard tot er actie wordt ondernomen om de gegevens te verwijderen via een van de beschikbare methoden.

Vereisten:
• Voor deelname aan cursussen is een iPhone, iPad of iPod touch vereist.
• Voor de ingebouwde pdf- en fotoannotatiefuncties is een iPad van de vierde generatie of later, of een iPad mini 2 of later vereist.
• Docenten die openbare cursussen willen publiceren moeten zijn aangesloten bij een gekwalificeerde instelling.

iTunes U menyediakan semua yang diperlukan oleh pengajar untuk membawa keseluruhan bilik darjah ke iPad—bina pelajaran dengan app dan bahan anda sendiri, kumpulkan dan gredkan tugasan, mulakan perbincangan kelas atau bercakap dengan pelajar untuk menjawab soalan dan memberikan maklum balas.

iTunes U juga membenarkan sesiapa dengan iPhone, iPad atau iPod touch untuk belajar menerusi koleksi besar kandungan pendidikan percuma daripada kursus awam dari sekolah, universiti, muzium dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Pengajar:
• Rancang pelajaran, gredkan tugasan dan kekal berhubung—semuanya daripada iPad anda
• Tambah bahan pengajaran anda—termasuk lembaran kerja, pautan, foto dan video daripada pelbagai pembekal dokumen
• Libatkan setiap pelajar menggunakan app, buku, video, podcast dan banyak lagi
• Tambah arahan atau komen ke PDF dan foto dengan alat anotasi terbina dalam
• Lihat apabila pelajar sudah melihat atau menyiapkan tugasan dan ingatkan mereka tentang tugasan yang perlu dihantar
• Gunakan paparan pelajar tunggal untuk menawarkan perhatian individu pada persidangan ibu bapa dan guru
• Jawab soalan dan beri maklum balas video atau mulakan perdebatan kelas menggunakan perbincangan berkumpulan
• Institusi yang menggunakan Apple School Manager dan Apple ID Terurus boleh mengimport jadual untuk memperkemaskan penciptaan kursus
• Guru bersekutu dengan institusi berkelayakan boleh menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk dilihat oleh semua orang secara percuma pada peranti iOS

Untuk Pelajar:
• Lihat tugasan dan kemas kini di satu tempat dan tandakan tugasan yang anda telah selesaikan
• Hantar kerja anda dalam kursus peribadi daripada app lain, atau sebagai PDF dan foto yang dianotasi
• Buka fail audio atau video secara terus dalam app lain
• Tanya soalan kepada pengajar atau dapatkan maklum balas dalam mesej seorang ke seorang
• Mulakan atau sertai perbincangan berkumpulan dengan kelas anda
• Lihat gred anda dan maklum balas pengajar untuk semua tugasan terdahulu

Layari katalog yang kaya dengan kandungan pendidikan percuma:
• Pilih daripada pelbagai kuliah, video, buku dan banyak lagi tentang pelbagai subjek daripada institusi pendidikan dan kebudayaan terkemuka seluruh dunia, termasuk Stanford, MIT, Yale, Universiti La Trobe, Universiti Tokyo, Perpustakaan Smithsonian, Teater Kebangsaan Amerika Syarikat dan banyak lagi secara percuma.
• Kongsikan kursus kegemaran anda dengan rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Mesej

Privasi:
iTunes U menyimpan maklumat tentang aktiviti anda dalam app, seperti bahan yang anda muat naik. Untuk meningkatkan app, iTunes U mengumpul maklumat pengenalpastian bukan peribadi yang berkaitan dengan penggunaan app dan sejarah pelayaran kandungan awam. Data dikekalkan sehingga tindakan diambil untuk mengeluarkannya menggunakan sebarang cara yang disediakan.

Keperluan:
• Penyertaan kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch
• Anotasi PDF atau foto terbina dalam memerlukan iPad (generasi ke-4 atau lebih baru), iPad mini (versi 2 atau lebih baru)
• Penerbitan kursus awam ke iTunes U memerlukan guru bersekutu dengan institusi yang berkelayakan

iTunes U는 교사가 iPad를 사용하여 학급을 하나로 연결하는 데에 필요한 모든 것을 제공합니다. 앱 및 자신만의 자료를 사용하여 강의를 생성하고, 과제를 수집 및 채점하고, 토론 수업을 진행하거나 대화하면서 학생의 질문에 답변하고 피드백을 전달해 보세요.

또한 iPhone, iPad 또는 iPod touch가 있는 사용자는 누구나 iTunes U에 있는 명문 학교, 대학교, 박물관 및 문화기관에서 제공하는 공개 강의의 다양한 무료 교육 콘텐츠 모음으로 학습할 수 있습니다.

교사의 새로운 기능:
• iPad로 강의를 계획하고, 과제를 평가하고, 정보를 바로 확인하기
• 다양한 도큐멘트 제공업체의 워크시트, 링크, 사진 및 비디오를 포함한 교육 자료를 추가하기
• iTunes, App Store 및 iBooks의 앱, 책, 비디오, Podcast 등을 사용하여 모든 학생들의 수업 참여 유발하기
• 내장된 주석 도구를 사용하여 PDF 및 사진에 지침 또는 댓글 추가하기
• 학생이 언제 과제를 확인했고 완료했는지 보고 학생에게 과제 마감일을 다시 알려주기
• 학부모와 교사 간의 대화에서 학생 개인의 수업 정보를 확인하기 위한 단일 학생 보기를 사용하기
• 질문에 답변하거나 비디오 피드백을 전달하고 그룹 토론을 사용하여 학급 토론 진행하기
• 관리되는 Apple ID와 Apple School Manager를 사용하는 기관에서 학생 명단 가져오기 기능을 통해 강의 생성 간소화하기
• 정식 기관과 연계된 교사가 iTunes U 카탈로그에 강의를 게시하고 iOS 기기를 사용하는 누구나 무료로 볼 수 있도록 제공하기

학생의 새로운 기능:
• 과제 및 업데이트된 내용을 한 곳에서 확인하고 완료한 과제에 체크 표시하기
• 개인 강의에 대해 다른 앱으로 과제를 제출하거나 PDF 및 사진에 주석을 표시하여 제출하기
• 기타 앱에서 바로 오디오 및 비디오 파일 열기
• 1:1 메시지로 교사에게 질문을 하거나 피드백 받기
• 학급에서 그룹 토론을 시작하거나 참여하기
• 이전에 제출한 모든 과제의 성적 및 교사 피드백 확인하기

풍부한 무료 교육 콘텐츠 카탈로그 탐색하기:
• 스탠포드, MIT, 예일 및 라트로브 대학교, 도쿄대학, 스미스소니언 도서관, 내셔널시어터 외 다수의 전 세계의 명문 교육 및 문화 기관에서 다양한 주제로 제공하는 폭넓은 무료 강의, 비디오, 책 등을 선택할 수 있습니다.
• 트위터, Facebook, Mail 및 메시지를 사용하여 마음에 드는 강의를 친구와 공유해 보세요.

개인 정보 보호:
iTunes U는 사용자가 업로드한 자료 등 사용자의 앱 내 활동에 관한 정보를 보관합니다. iTunes U는 앱을 개선하기 위해 앱 사용 및 공개 자료 탐색 기록과 관련된 개인 식별 용도 외의 정보를 수집합니다. 데이터는 명시된 방법을 통해 삭제하기 전까지 보관됩니다.

요구 사항:
• 강의에 참여하려면 iPhone, iPad 또는 iPod touch 필요
• 내장 PDF 또는 사진 주석은 iPad(4세대 또는 이후 모델), iPad mini(버전 2 또는 이후 모델) 필요
• iTunes U에 공개 강의 게시는 정식 기관과 연계된 교사만 가능

iTunes Uには教師に必要なものがすべてそろっているので、クラスをiPad上で一元管理できます。Appや独自の教材を使って授業を組み立てたり、課題を回収して成績を付けたり、クラス討議を開始したり、さらには生徒とのチャットで質問に答えたりフィードバックを送信したりできます。

また、iTunes Uでは、iPhone、iPad、またはiPod touchを持っている人ならだれでも、無料教育コンテンツのたくさんのコレクションから学ぶことができます。主要な学校、大学、博物館、文化機関の公開コースを利用できます。

教師向けの機能:
• iPadから直接、授業の計画を立てたり、課題に成績を付けたり、生徒とつながったりできます
• さまざまなドキュメントプロバイダのワークシート、リンク、写真、ビデオなどの独自の教材を追加できます
• App、ブック、ビデオ、Podcastなどを使って、学習者全員を引きつけることができます
• 内蔵の注釈ツールを使って、PDFや写真に指示やコメントを追加できます
• 生徒がいつ課題を見たかいつ完了したかを確認したり、課題の提出期限を生徒にリマインドしたりできます
• 生徒別の表示を使って、保護者面談で個別の通知を提供できます
• 質問に答えたりビデオフィードバックを提供したり、グループ討議機能を使ってクラス討議を開始したりできます
• Apple School Managerと管理対象Apple IDを使用する教育機関は、名簿を読み込んで効率的にコースを作成できます
• 認定教育機関に所属している教師は、自分のコースをiTunes Uカタログで公開して、だれでもiOSデバイスで無料で閲覧できるようにすることができます

生徒向けの機能:
• すべての課題やアップデートを1か所で確認したり、完了した課題を照合したりできます
• 非公開コースの課題を、その他のAppで仕上げて提出したり、注釈付きのPDFや写真として提出したりできます
• オーディオまたはビデオファイルをほかのApp内で直接開くことができます
• 1対1のメッセージで、教師に質問したり、フィードバックをもらったりすることができます
• クラスでの討議を開始したり、討議に参加したりできます
• 過去の全課題について、自分の成績や教師からのフィードバックを確認できます

無料教育コンテンツの豊富なカタログをブラウズ:
• さまざまな科目について、スタンフォード、MIT、エール、ラ・トローブ大学、東京大学、スミソニアンライブラリー、イギリス国立劇場など世界中の主要な教育機関および文化施設のさまざまな無料の講義、ビデオ、ブックなどから選択できます
• Twitter、Facebook、“メール”、および“メッセージ”を使って好きな講座を友人と共有できます

プライバシー:
• iTunes Uでは、アップロードする教材など、App内でのアクティビティに関する情報を保存します。Appを改善するため、iTunes Uは、Appの使用状況や公開コンテンツの閲覧履歴に関連する個人を特定できない情報を収集します。利用可能ないずれかの方法で削除する操作を実行しない限り、データは保持されます。

要件:
• コースに参加するには、iPhone、iPad、またはiPod touchが必要です
• 内蔵のPDFや写真注釈機能を使用するには、iPad(第4世代以降)、iPad mini(バージョン2以降)が必要です
• iTunes Uにコースを公開するには、教師が認定教育機関に所属している必要があります

iTunes U offre tutte le funzionalità che consentono ai docenti di comunicare in modo efficiente con la classe tramite iPad, come la possibilità di preparare le lezioni tramite app e materiali personali, di raccogliere e valutare i compiti degli studenti, di iniziare conversazioni di classe o di parlare con i singoli studenti per rispondere alle domande e commentare i risultati ottenuti.

iTunes U consente, inoltre, agli utenti di iPhone, iPad o iPod touch di accedere a un’ampia raccolta di contenuti formativi gratuiti presentati tramite corsi pubblici offerti dai migliori istituti, università, musei e istituzioni culturali.

Per i docenti:
• Organizza le lezioni, valuta i compiti e rimani sempre in contatto con gli studenti, semplicemente usando il tuo iPad.
• Aggiungi materiale didattico personale, tra cui fogli di lavoro, link web, foto e video da una serie di fonti.
• Coinvolgi gli studenti grazie all'utilizzo di app, libri, video, podcast e molto altro ancora.
• Aggiungi istruzioni o commenti ai documenti PDF e alle foto grazie agli strumenti di annotazione integrati.
• Controlla quando gli studenti hanno visualizzato o completato i compiti e ricorda loro le scadenze successive.
• La vista individuale per studente ti consente di concentrarti su ciascuno di loro per le riunioni con i genitori.
• Rispondi alle domande degli studenti e fornisci commenti video o inizia discussioni con la classe tramite le conversazioni di gruppo.
• Gli istituti che utilizzano Apple School Manager e ID Apple gestiti possono importare i registri per ottimizzare la creazione dei corsi.
• I docenti affiliati a istituzioni qualificate possono pubblicare corsi sul catalogo di iTunes U per renderli disponibili in modo gratuito sui dispositivi iOS. 

Per gli studenti:
• Visualizza i compiti assegnati e gli aggiornamenti in un'unica posizione e spunta i compiti che hai completato.
• Invia il lavoro svolto nei corsi privati tramite app di terze parti oppure come documenti PDF annotati o foto.
• Apri i file audio o video direttamente in app di terze parti.
• Fai domande ai docenti o chiedi un riscontro sul tuo lavoro tramite i messaggi privati.
• Inizia o unisciti a conversazioni di gruppo con la tua classe.
• Visualizza i voti e i commenti del docente per tutti i compiti già svolti.

Sfoglia un ricco catalogo di contenuti formativi gratuiti:
• Scegli fra un’ampia gamma di lezioni, video, libri e molte altre risorse gratuite su migliaia di argomenti, pubblicati da istituzioni formative e culturali qualificate di tutto il mondo, quali Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, l’Università di Tokyo, le biblioteche Smithsonian Libraries, il National Theatre e molte altre ancora.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con gli amici utilizzando Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.

Privacy:
iTunes U archivia le informazioni relative alle attività che svolgi all’interno dell’app, ad esempio i materiali che carichi. Allo scopo di migliorare il funzionamento dell’app, iTunes U raccoglie una serie di informazioni che non consentono di identificarti personalmente, come quelle relative all’utilizzo dell’app e alla cronologia di navigazione dei contenuti pubblici. Questi dati vengono conservati fino a quando non vengono attivamente rimossi, mediante i mezzi a disposizione.

Requisiti:
• La partecipazione ai corsi richiede un iPhone, iPad o iPod touch.
• La funzionalità integrata di annotazione su PDF o foto richiede iPad (4ª generazione) o modelli successivi oppure iPad mini (2ª generazione) o modelli successivi.
• Per la pubblicazione di corsi pubblici su iTunes U, i docenti devono far parte di un istituto qualificato.

iTunes U menyediakan semua yang diperlukan instruktur untuk mengajar kelas di iPad—buat pelajaran dengan app dan materi Anda sendiri, kumpulkan dan beri nilai tugas, mulai diskusi kelas atau berbicara dengan murid untuk menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik.

iTunes U juga memungkinkan semua orang dengan iPhone, iPad, atau iPod touch untuk belajar dari banyak koleksi konten pendidikan gratis di kursus umum dari sekolah, universitas, museum, dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Instruktur:
• Rencanakan pelajaran, beri nilai tugas, dan tetap terhubung—langsung dari iPad Anda
• Tambahkan materi ajar Anda sendiri—termasuk lembar kerja, tautan, foto, dan video dari berbagai penyedia dokumen
• Berinteraksi dengan setiap murid menggunakan app, buku, video, podcast, dan lainnya
• Tambahkan instruksi atau komentar ke PDF dan foto dengan alat anotasi internal
• Lihat kapan murid melihat atau menyelesaikan tugas, dan ingatkan mereka mengenai tugas yang harus dikumpulkan
• Gunakan tampilan satu murid untuk pertemuan pribadi di konferensi guru-orangtua
• Jawab pertanyaan dan berikan umpan balik video atau mulai debat kelas menggunakan diskusi grup
• Institusi yang menggunakan Apple School Manager dan ID Apple yang Dikelola dapat mengimpor daftar ke pembuatan kursus yang minimalis
• Guru yang berafiliasi dengan institusi yang berkualifikasi dapat menerbitkan kursus ke katalog iTunes U agar dapat dilihat untuk semua orang secara gratis di perangkat iOS

Untuk Murid:
• Lihat tugas dan pembaruan di satu tempat, dan centang tugas yang Anda selesaikan
• Kirim pekerjaan Anda di kursus pribadi dari app lainnya, atau sebagai PDF dan foto beranotasi
• Buka file audio atau video langsung di app lain
• Tanya instruktur atau dapatkan umpan balik dalam pesan 1:1
• Mulai atau bergabung ke diskusi grup dengan kelas Anda
• Lihat nilai dan umpan balik instruktur Anda di semua tugas sebelumnya

Telusuri katalog yang kaya akan konten pendidikan gratis:
• Pilih dari berbagai kuliah, video, buku, dan lainnya dalam cakupan subjek dari institusi kebudayaan dan pendidikan terkemuka di seluruh dunia, termasuk Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, dan lainnya.
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Pesan

Privasi:
iTunes U menyimpan informasi mengenai aktivitas Anda di app, seperti materi yang Anda unggah. Untuk meningkatkan app, iTunes U mengumpulkan informasi yang dapat diidentifikasi secara umum yang terkait dengan penggunaan app dan riwayat penelusuran konten publik. Data disimpan hingga tindakan diambil untuk menghapusnya dengan cara apa pun yang diberikan.

Persyaratan:
• Berpartisipasi dalam kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch
• Anotasi PDF atau foto internal memerlukan iPad (generasi ke-4 atau lebih baru), iPad mini (versi 2 atau lebih baru)
• Penerbitan kursus umum ke iTunes U mengharuskan guru untuk berafiliasi dengan institusi yang berkualifikasi

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U offre tout ce dont un professeur a besoin pour tenir un cours sur iPad : organisation des cours grâce à des apps et aux ressources personnelles du professeur, collecte et notation des devoirs, discussions en groupe ou individuelles pour répondre à des questions et donner un retour sur le travail fourni.

iTunes U permet également à tout utilisateur d’un iPhone, iPad ou iPod touch d’apprendre grâce à une grande collection de contenu éducatif gratuit rassemblant des cours publics des meilleurs musées, écoles, universités et institutions culturelles.

Pour les professeurs :
• Organisez vos cours, notez les devoirs rendus et maintenez la communication avec vos étudiants, directement depuis votre iPad.
• Ajoutez vos propres ressources au cours, notamment des feuilles de travail, des liens, des photos et des vidéos provenant de différents fournisseurs de documents.
• Suscitez l’intérêt de chaque étudiant à l’aide d’apps, de livres, de vidéos, de podcasts et plus encore.
• Ajoutez des instructions et des commentaires à des PDF grâce aux outils d’annotation intégrés.
• Soyez averti lorsque vos étudiants ont consulté ou terminé un devoir, et rappelez-leur les échéances.
• Utilisez la présentation par étudiant pour offrir un suivi personnalisé lors des réunions parents-professeur.
• Répondez aux questions et fournissez des commentaires vidéo ou lancez des débats dans la classe avec des discussions de groupe.
• Les institutions utilisant Apple School Manager et les identifiants Apple gérés peuvent importer les listes des étudiants pour faciliter la création des cours.
• Les professeurs affiliés à des institutions qualifiées peuvent publier leurs cours dans le catalogue iTunes U ; ils sont alors accessibles à tous depuis un appareil iOS, gratuitement.

Pour les étudiants :
• Consultez vos devoirs et les mises à jour du cours en un seul endroit, et cochez les devoirs réalisés.
• Envoyez votre travail dans le cadre de cours privés depuis d’autres apps ou en tant que PDF et photos annotés.
• Ouvrez des fichiers audio ou vidéo directement dans d’autres apps.
• Posez des questions à vos professeurs ou obtenez un retour sur votre travail grâce aux messages privés.
• Lancez une discussion de groupe avec votre classe ou participez à une discussion existante.
• Consultez toutes vos notes et tous les commentaires de vos professeurs.

Parcourez un grand catalogue de contenu éducatif gratuit :
• Choisissez parmi un grand nombre de ressources gratuites (cours, vidéos, livres et plus encore) portant sur un large éventail de sujets et publiées par les meilleures institutions éducatives et culturelles du monde, notamment les universités Stanford, MIT, Yale, La Trobe et de Tokyo, ainsi que les bibliothèques Smithsonian Libraries, du théâtre national des États-Unis, et bien plus.
• Partagez vos cours préférés avec vos amis à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.

Confidentialité :
iTunes U stocke des informations sur votre activité dans l’app, comme les ressources que vous chargez. Pour améliorer l’app, iTunes U collecte des données concernant son utilisation et l’historique de navigation du contenu public. Ces données, qui ne permettent pas de vous identifier personnellement, sont conservées jusqu’à leur suppression via l’un ou l’autre des moyens proposés.

Conditions :
• La participation à des cours requiert un iPhone, iPad ou iPod touch.
• L’annotation intégrée des PDF ou des photos requiert un iPad (4e génération ou ultérieure) ou un iPad mini (version 2 ou ultérieure).
• La publication de cours publics dans iTunes U requiert l’affiliation du professeur à une institution éligible.

iTunes U tarjoaa kaiken, mitä ohjaaja tarvitsee tuodakseen luokan yhteen iPadilla. Luo oppitunteja apeilla ja omalla materiaalillasi, kerää ja arvostele tehtävät ja aloita luokan yhteiskeskusteluja tai vastaa kysymyksiin ja anna palautetta keskustelemalla opiskelijan kanssa.

iTunes U:ssa kuka tahansa, jolla on iPhone, iPad tai iPod touch, voi opiskella laajasta ilmaisesta koulutussisällöstä, jossa on julkisia kursseja johtavilta kouluilta, yliopistoilta, museoilta ja kulttuuri-instituutioilta.

Ohjaajille:
• Suunnittele oppitunteja, arvostele tehtäviä ja pysy yhteydessä suoraan omalta iPadiltasi.
• Lisää omaa oppimateriaaliasi, mukaan lukien taulukoita, linkkejä, kuvia ja videoita useilta materiaalin tuottajilta.
• Aktivoi opiskelijoitasi käyttämällä appeja, kirjoja, videoita, podcasteja ja muuta.
• Lisää PDF-tiedostoihin ja kuviin ohjeita ja kommentteja sisäänrakennetuilla merkintätyökaluilla.
• Näet, kun opiskelijat ovat katselleet tehtäviään ja suorittaneet työnsä, ja voit muistuttaa tehtävien määräpäivistä.
• Käytä yhden opiskelijan näkymää saadaksesi opiskelijakohtaista tietoa opettajan ja vanhempien tapaamisissa.
• Vastaa kysymyksiin ja anna videopalautetta tai aloita luokansisäinen keskustelu ryhmäkeskusteluilla.
• Organisaatiot, jotka käyttävät Apple School Manageria ja hallittuja Apple ID:itä, voivat yksinkertaistaa kurssien luomista tuomalla opiskelijaluetteloita.
• Opettajat, jotka työskentelevät hyväksytyissä oppilaitoksissa, voivat julkaista kursseja iTunes U -luetteloon, jossa ne ovat saatavilla kaikille ilmaiseksi iOS-laitteilla.

Opiskelijoille:
• Näet tehtäväsi ja päivitykset yhdessä paikassa, ja voit merkitä tehtäviä suoritetuiksi.
• Palauta yksityisten kurssiesi työt, jotka on tehty muilla apeilla, tai huomautuksin varustettuina PDF-tiedostoina tai kuvina.
• Avaa ääni- ja videotiedostoja suoraan muissa apeissa.
• Kysy ohjaajilta kysymyksiä tai pyydä palautetta kahdenkeskisillä viesteillä.
• Aloita tai liity luokan ryhmäkeskusteluihin.
• Näet kaikkien aikaisempien tehtäviesi arvostelut ja ohjaajan palautteen.

Selaa laajaa ilmaisen opetussisällön luetteloa:
• Valitse laajan aihekirjon kattavasta suuresta määrästä ilmaisia kursseja, videoita, kirjoja ja muita materiaaleja johtavilta opetus- ja kulttuuri-instituutioilta maailmanlaajuisesti, kuten Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries ja National Theatre.
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterillä, Facebookilla, Maililla tai Viestit-apilla.

Tietosuoja:
iTunes U tallentaa tietoja toiminnastasi apista, kuten lähettämistäsi materiaaleista. Apin parantamiseksi iTunes U kerää ei-yksilöiviä apin käyttöön ja julkisen sisällön selaushistoriaan liittyviä tietoja. Tiedot säilytetään, kunnes ne poistetaan jollakin tarjolla olevista tavoista.

Vaatimukset:
• Kurssille osallistuminen vaatii iPhonen, iPadin tai iPod touchin.
• Sisäänrakennettu PDF- tai kuvamerkintä vaatii iPadin (4. sukupolvi tai uudempi) tai iPad minin (versio 2 tai uudempi).
• Kurssien julkaiseminen iTunes U:hun vaatii, että opettaja on töissä hyväksytyssä organisaatiossa.

iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de apps y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas, inicio de debates en clase o conversaciones con los estudiantes para responder a sus preguntas y enviarles comentarios.

Además, iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a una amplia colección de contenido educativo gratuito mediante cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes (hojas de cálculo, enlaces, fotos y vídeos) de una serie de proveedores de documentos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante apps, libros, vídeos, podcasts y muchos otros materiales.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF y fotos.
• Consulta cuándo los estudiantes han visto o terminado sus tareas, o recuérdales cuándo deben entregarlas.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención individual en reuniones con los padres.
• Responde a preguntas y envía vídeos de explicación o inicia debates en grupo con toda la clase.
• Las instituciones académicas que utilizan Apple School Manager e ID de Apple gestionados pueden importar listas de las clases para agilizar la creación de los cursos.
• Los profesores afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que cualquiera pueda verlos gratuitamente en dispositivos iOS.

Para estudiantes:
• Consulta las tareas y las actualizaciones del curso en un mismo lugar, y marca las tareas que completes.
• Envía tu trabajo desde otras apps o como archivos PDF o fotos con anotaciones para los cursos privados.
• Abre archivos de audio o vídeo directamente en otras apps.
• Plantea preguntas a los profesores o recibe sus comentarios mediante mensajes personales.
• Inicia debates en grupo con la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas y los comentarios del profesor en todas las tareas que has hecho.

Explora un amplio catálogo de contenido educativo gratuito:
• Elige entre una gran variedad de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre multitud de temas de las principales instituciones educativas y culturales de todo el mundo, como Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe, la Universidad de Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos y muchas otras instituciones.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.

Privacidad:
iTunes U almacena información sobre tu actividad en la app, como los materiales que cargas. Para mejorar la app, iTunes U recopila información que no puede identificarte personalmente relacionada con el uso de la app y el historial de navegación de contenido público. Los datos se conservarán hasta que se tomen las medidas necesarias para eliminarlos mediante uno de los métodos disponibles.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de archivos PDF y fotos, se requiere un iPad (4.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.

Το iTunes U παρέχει όλα όσα χρειάζεται ένας καθηγητής για να οργανώσει την τάξη του στο iPad–δημιουργήστε μαθήματα με εφαρμογές και τη δική σας ύλη, συγκεντρώστε και βαθμολογήστε εργασίες των μαθητών, ξεκινήστε συζητήσεις στην τάξη ή μιλήστε με μαθητές για να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να παρέχετε σχόλια.

Το iTunes U επιτρέπει σε όλους όσοι έχουν iPhone, iPad ή iPod touch να μαθαίνουν χάρη σε μια μεγάλη συλλογή δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου, στην οποία περιλαμβάνονται δημόσια μαθήματα από κορυφαία σχολεία, πανεπιστήμια, μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα.

Για τους καθηγητές:
• Σχεδιάστε μαθήματα, βαθμολογήστε εργασίες και διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές σας–όλα απευθείας από το iPad
• Προσθέστε τη δική σας ύλη διδασκαλίας, όπως φύλλα εργασίας, συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο μέσω διάφορων παρόχων εγγράφων
• Κερδίστε την προσοχή κάθε μαθητή χάρη σε εφαρμογές, βιβλία, βίντεο, podcast και πολλά ακόμη
• Προσθέστε οδηγίες ή σχόλια σε PDF και φωτογραφίες χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία σχολιασμού
• Δείτε πότε οι μαθητές προβάλλουν και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και στείλτε τους υπενθυμίσεις για προθεσμίες εργασιών
• Χρησιμοποιήστε την ατομική προβολή μαθητή για να προσφέρετε ατομικές συμβουλές σε συνδιασκέψεις γονέα-καθηγητή
• Απαντήστε σε ερωτήσεις και μεταφέρετε τα σχόλιά σας μέσω βίντεο ή ξεκινήστε διάλογο με ολόκληρη την τάξη χρησιμοποιώντας ομαδικές συζητήσεις
• Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν το Apple School Manager με Διαχειριζόμενα Apple ID μπορούν να εισάγουν καταλόγους ονομάτων για ταχύτερη και ευκολότερη δημιουργία μαθημάτων
• Οι καθηγητές που συνεργάζονται με εγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να δημοσιεύουν μαθήματα στον κατάλογο iTunes U, ώστε να είναι διαθέσιμα για προβολή σε οποιονδήποτε χρήστη σε συσκευές iOS

Για τους μαθητές:
• Δείτε τις εργασίες και τις ενημερώσεις σε ένα σημείο και επισημάνετε ως ολοκληρωμένες τις εργασίες που έχετε τελειώσει
• Υποβάλετε την εργασία σας για ιδιωτικά μαθήματα από άλλες εφαρμογές ή ως σχολιασμένα PDF και φωτογραφίες
• Ανοίξτε αρχεία ήχου ή βίντεο απευθείας σε άλλες εφαρμογές
• Υποβάλετε ερωτήσεις στους καθηγητές ή ζητήστε τους να σας στείλουν σχόλια μέσω ατομικών μηνυμάτων
• Ξεκινήστε ή συμμετάσχετε σε ομαδικές συζητήσεις με την τάξη σας
• Δείτε τους βαθμούς σας και σχόλια από τους καθηγητές για όλες τις εργασίες που έχετε κάνει

Περιηγηθείτε σε έναν πλούσιο κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου:
• Επιλέξτε από εκτεταμένη ποικιλία δωρεάν διαλέξεων, βίντεο, βιβλίων και άλλων πόρων σε μεγάλο εύρος θεμάτων από κορυφαία εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων Στάνφορντ, MIT, Γέιλ, του Πανεπιστημίου La Trobe, του Πανεπιστημίου του Τόκιο, των Βιβλιοθηκών Σμιθσόνιαν, του National Theatre, και άλλων
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω Twitter, Facebook, Mail και Μηνυμάτων

Απόρρητο:
Το iTunes U αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την δραστηριότητα σας στην εφαρμογή, όπως π.χ. το υλικό που δημοσιεύετε. Για βελτίωση της εφαρμογής, το iTunes U συλλέγει μη ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής και το ιστορικό περιήγησης σε δημόσιο περιεχόμενο. Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι να πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια για διαγραφή τους με οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα μέσα

Απαιτήσεις:
• Για τη συμμετοχή σε μαθήματα, απαιτείται iPhone, iPad ή iPod touch
• Για την ενσωματωμένη δυνατότητα σχολιασμού PDF ή φωτογραφιών, απαιτείται iPad (4ης γενιάς ή μεταγενέστερο), iPad mini (έκδοση 2 ή μεταγενέστερο)
• Για τη δημοσίευση δημόσιων μαθημάτων στο iTunes U, οι καθηγητές πρέπει να συνεργάζονται με εγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα

iTunes U bietet alles, was Dozenten benötigen, um Unterrichtsinhalte direkt über das iPad zu vermitteln: Erstellen von Übungen mit Apps und eigenen Materialien, Einsammeln und Bewerten von Aufgaben, Diskutieren in Einzelgesprächen oder mit der ganzen Klasse, Beantworten von Fragen und Bereitstellen von Feedback.

Mit iTunes U kann außerdem jeder, der ein iPhone, iPad oder iPod touch hat, die riesige Sammlung an öffentlich zugänglichen Bildungsinhalten mit kostenlosen Kursen führender Schulen, Universitäten, Museen und Kultureinrichtungen zur Fortbildung nutzen.

Für Dozenten:
• Plane Übungen direkt auf dem iPad, bewerte Aufgaben und bleibe in Verbindung.
• Füge eigene Materialien von vielen verschiedenen Anbietern hinzu, wie Dokumente, Arbeitsblätter, Links, Fotos und Videos.
• Beziehe alle Teilnehmer mit ein, indem du Apps, Bücher, Videos, Podcasts und mehr einbaust.
• Ergänze PDFs mit den integrierten Anmerkungswerkzeugen mit Anleitungen oder Kommentaren.
• Sieh, wann Kursteilnehmer ihre Aufgaben angesehen oder fertiggestellt haben und erinnere sie an Abgabetermine.
• Lasse dir einzelne Teilnehmer anzeigen, um ihnen bei Stichproben oder Elternabenden besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
• Beantworte Fragen, biete Videofeedback an und starte über Gruppendiskussionen eine Debatte.
• Bildungseinrichtungen, die Apple School Manager mit verwalteten Apple-IDs verwenden, können nun Teilnehmerlisten importieren und so das Erstellen von Kursen optimieren.
• An qualifizierte Bildungseinrichtungen angeschlossene Dozenten können Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen, sodass alle Nutzern diese kostenlos auf iOS-Geräten anzeigen können.

Für Kursteilnehmer:
• Deine Aufgaben und Kursupdates werden an einem Ort angezeigt und abgeschlossene Aufgaben können abgehakt werden.
• Reiche deine Arbeiten in privaten Kursen über andere Apps oder als PDF-Datei mit Kommentaren ein.
• Öffne Audio- und Videodateien direkt in anderen Apps.
• Stelle Fragen an die Dozenten oder erhalte in Einzelgesprächen Feedback.
• Nimm an Diskussionen mit der gesamten Klasse teil oder starte eine Diskussion.
• Lass dir Noten und Feedback vom Dozenten für alle früheren Aufgaben anzeigen.

Das riesige Angebot an kostenlosen Bildungsangeboten durchsuchen:
• Wähle aus einer Vielzahl an kostenlosen Vorlesungen, Videos, Büchern und mehr zu einer großen Bandbreite an Themen von führenden Bildungs- und Kultureinrichtungen auf der ganzen Welt, darunter Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre und mehr.
• Teile deine Lieblingskurse über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten mit deine Freunden.

Datenschutz:
iTunes U speichert Informationen über deine Aktivitäten in der App, etwa Materialien, die du hochlädst. Zur Verbesserung der App sammelt iTunes U nicht persönlich identifizierbare Informationen zu App-Verwendung und Suchverlauf öffentlicher Inhalte. Daten werden gespeichert, bis eine Aktion erfolgt, um sie auf einem der angebotenen Wege zu entfernen.

Anforderungen:
• Zur Teilnahme an Kursen wird ein iPhone, iPad oder iPod touch benötigt.
• Integrierte PDF-Anmerkungswerkzeuge benötigen ein iPad (4. Generation) oder neuer oder ein iPad mini 2 oder neuer.
• Um öffentlich zugängliche Kurse in iTunes U zu veröffentlichen, müssen Dozenten an qualifizierte Institutionen angeschlossen sein.

iTunes U sørger for alt, hvad en underviser skal bruge for at samle klassen, på iPad – opbyg lektioner med apps og dine egne materialer, indsaml og giv karakterer til opgaver, start diskussioner i klassen eller tal med kursisterne for at besvare spørgsmål og give feedback.

iTunes U giver også alle med en iPhone, iPad eller iPod touch lov til at lære fra en stor samling af gratis uddannelsesindhold i offentlige kurser fra førende skoler, universiteter, museer og kulturelle institutioner.

Til undervisere:
• Planlæg lektioner, giv karakterer til opgaver, og hold forbindelsen ved lige – direkte fra din iPad
• Tilføj dit eget undervisningsmateriale – inkl. arbejdsark, links, fotografier og videoer fra et stort udvalg af dokumentudbydere
• Engager alle kursister ved at bruge apps, bøger, videoer, podcasts m.m.
• Føj instruktioner eller kommentarer til PDF-dokumenter og fotos med indbyggede noteværktøjer
• Se, hvornår kursisterne har set på eller færdiggjort deres opgaver, og mind dem om, hvornår de skal afleveres
• Brug den individuelle kursistoversigt til at give målrettet opmærksomhed ved forældresamtaler
• Besvar spørgsmål og giv feedback via video, eller start klassedebatter vha. gruppediskussioner
• Institutioner, der bruger Apple School Manager og administrerede Apple-id'er, kan importere deltagerlister, så de kan strømline oprettelsen af kurser
• Undervisere, der har tilknytning til godkendte institutioner, kan publicere kurser til iTunes U-kataloget, som alle kan se gratis på iOS-enheder

Til kursister:
• Se opgaver og opdateringer på et sted, og hak de opgaver af, som du færdiggør
• Indsend dit arbejde i private kurser fra andre apps eller som PDF-dokumenter og fotos med noter
• Åbn lyd- eller videoarkiver direkte i andre apps
• Stil spørgsmål til undervisere, eller få feedback i personlige beskeder
• Start eller deltag i gruppediskussioner med din klasse
• Se dine karakterer og feedback fra underviseren for alle tidligere opgaver

Gennemse et indholdsrigt katalog med gratis uddannelsesindhold:
• Vælg mellem mange gratis forelæsninger, videoer, bøger og m.m. om et bredt udvalg af emner fra førende uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner i hele verden, bl.a. Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre og mange flere
• Del dine favoritkurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder

Anonymitet:
iTunes U opbevarer oplysninger om din aktivitet i appen, f.eks. hvilke materialer du overfører. iTunes U indsamler oplysninger, som ikke kan identificere dig personligt, vedrørende brugen af appen og browserhistorik af offentligt indhold med henblik på at forbedre appen. Data opbevares, indtil der foretages en handling for at fjerne dem ved hjælp af de metoder, der er til rådighed.

Systemkrav:
• Deltagelse i kurser kræver iPhone, iPad eller iPod touch
• Indbyggede PDF- eller fotonoter kræver iPad (4. generation) eller en nyere model, iPad mini (version 2 eller en nyere model)
• Publicering af offentlige kurser til iTunes U kræver, at undervisere har tilknytning til en godkendt institution.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de apps y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas, inicio de debates en clase o conversaciones con los estudiantes para responder a sus preguntas y enviarles comentarios.

Además, iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a una amplia colección de contenido educativo gratuito mediante cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes (hojas de cálculo, enlaces, fotos y vídeos) de una serie de proveedores de documentos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante apps, libros, vídeos, podcasts y muchos otros materiales.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF y fotos.
• Consulta cuándo los estudiantes han visto o terminado sus tareas, o recuérdales cuándo deben entregarlas.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención individual en reuniones con los padres.
• Responde a preguntas y envía vídeos de explicación o inicia debates en grupo con toda la clase.
• Las instituciones académicas que utilizan Apple School Manager e ID de Apple gestionados pueden importar listas de las clases para agilizar la creación de los cursos.
• Los profesores afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que cualquiera pueda verlos gratuitamente en dispositivos iOS.

Para estudiantes:
• Consulta las tareas y las actualizaciones del curso en un mismo lugar, y marca las tareas que completes.
• Envía tu trabajo desde otras apps o como archivos PDF o fotos con anotaciones para los cursos privados.
• Abre archivos de audio o vídeo directamente en otras apps.
• Plantea preguntas a los profesores o recibe sus comentarios mediante mensajes personales.
• Inicia debates en grupo con la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas y los comentarios del profesor en todas las tareas que has hecho.

Explora un amplio catálogo de contenido educativo gratuito:
• Elige entre una gran variedad de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre multitud de temas de las principales instituciones educativas y culturales de todo el mundo, como Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe, la Universidad de Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos y muchas otras instituciones.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.

Privacidad:
iTunes U almacena información sobre tu actividad en la app, como los materiales que cargas. Para mejorar la app, iTunes U recopila información que no puede identificarte personalmente relacionada con el uso de la app y el historial de navegación de contenido público. Los datos se conservarán hasta que se tomen las medidas necesarias para eliminarlos mediante uno de los métodos disponibles.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de archivos PDF y fotos, se requiere un iPad (4.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments, start class discussions or talk with students to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from a large collection of free education content in public courses from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including worksheets, links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more
• Add instructions or comments to PDFs and photos with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments and remind them of due assignments
• Use the single-student view for individual attention at parent-teacher conferences
• Answer questions and provide video feedback or start class debates using group discussions
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog for anyone to view for free on iOS devices

For Students:
• View assignments and updates in one place, and check off assignments you complete
• Submit your work in private courses from other apps, or as annotated PDFs and photos
• Open audio or video files directly in other apps
• Ask instructors questions or get feedback in 1:1 messages
• Start or join group discussions with your class
• View your grades and instructor feedback on all past assignments

Browse a rich catalog of free education content:
• Choose from a variety of free lectures, videos, books, and more on a range of subjects from leading educational and cultural institutions around the world, including Stanford, MIT, Yale, La Trobe University, University of Tokyo, Smithsonian Libraries, National Theatre, and more.
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail and Messages

Privacy:
iTunes U stores information about your activity in the app, such as materials you upload. To improve the app, iTunes U collects non-personally identifiable information related to app usage and browsing history of public content. Data is retained until an action is taken to remove it by any of the means provided.

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Built-in PDF or photo annotation requires iPad (4th generation or later), iPad mini (version 2 or later)
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.0 Stars 1,356 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
40%
Addictive
 
7%
Crashes
 
23%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.6.1
May 20, 2018
3.6
October 18, 2017
3.5
March 29, 2017
3.4
September 14, 2016
3.3
June 09, 2016
3.2
March 26, 2016
3.1
October 23, 2015
3.0.1
September 17, 2015
3.0
June 27, 2015
2.1.1
January 28, 2015
2.1
September 18, 2014
2.0
July 13, 2014
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012