Round up

Age

about 5 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2016-09-14

Overall Ratings

57,888

with average of 4.0

Global Rank

#16,344

Within the Top 9%

Top 25 Overall

67 Countries

top 1 in Tanzania, united republic of

Global Rank Positions

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

有了 iTunes U,教师完全可以将课堂搬到 iPad 上来:使用应用和自己的教材创建课程、收集学生的作业并评分、开展课堂讨论或与学生进行一对一谈话来解答问题和提供反馈。

任何拥有 iPhone、iPad 或 iPod touch 的用户均可使用 iTunes U 来学习世界上收藏最多的免费教育内容,其中包括来自顶尖学校、大学、博物馆和文化机构的公开课程和精选教材。

对于教师:
• 直接通过 iPad 备课、给作业评分以及与学生保持联系
• 添加自己的教学材料,包括来自不同文稿服务商的文稿、工作表、网页链接、照片和视频
• 通过使用来自 iTunes、App Store 和 iBooks 中的应用、图书、视频、播客等内容让每位学习者都参与其中
• 使用内建注解工具给 PDF 添加说明或注释
• 查看学生何时浏览或完成了自己的作业,并提醒学生作业的截止时间
• 在成绩册中给学生的作业评分和跟踪班级的进度
• 使用单个学生视图来单独进行快速签到或开家长会
• 在一对一聊天中回答问题,或者使用群组讨论与班级展开讨论
• 使用通知让学生了解和预习课程
• 使用“Apple 校园教务管理”和“管理式 Apple ID”的机构可以导入花名册,以精简课程创建流程
• 隶属于合格机构的教师可以将课程发布到 iTunes U 目录,让每个人都可以免费获取
 
对于学生:
• 在一个位置即可查看作业和课程更新,并在完成作业后进行核对检查
• 从 Apple 任一款创造性应用或数十款第三方应用提交家庭作业,或者以注解 PDF 形式提交私人课程的作业
• 通过一对一信息,在课外时间向教师提问或者让教师检查您的家庭作业
• 与整个班级展开群组讨论或者加入群组讨论
• 查看过去所有作业的评分和教师反馈

浏览全球最大的免费教育内容编录:
• 超过一百万套由全球顶尖教育机构和文化机构提供的免费课程、视频、图书和其他资源供您选择,涵盖数以千计的不同学科
• 使用“邮件”和“信息”与朋友分享您喜爱的课程
• iTunes U 中的教材由斯坦福大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、麦吉尔大学、拉筹伯大学、东京大学、普拉多博物馆、史密森尼图书馆、国家剧院、美国国会图书馆等机构提供

要求:
• 参与课程需要 iPhone、iPad 或 iPod touch
• “共用的 iPad”和“管理式 Apple ID”需要 iOS 9.3 或更高版本
• 内建 PDF 注解需要 iPad(第 4 代)或后续机型、iPad mini 2 或后续机型
• 与电脑同步需要 iTunes 12 或更高版本
• 将公开课程发布到 iTunes U 需要教师隶属于合格的机构
• 导入花名册要需要“Apple 校园教务管理”和“管理式 Apple ID”
• 3D Touch 需要运行 iOS 9.0 或更高版本的 iPhone 6s 或 iPhone 6s Plus

iTunes U cung cấp mọi thứ mà giảng viên cần để đưa phòng học lên iPad—xây dựng các bài học bằng các ứng dụng và tài liệu của riêng bạn, thu và chấm điểm bài tập từ sinh viên, bắt đầu các cuộc thảo luận lớp hoặc trò chuyện cá nhân với các sinh viên để trả lời các câu hỏi và cung cấp phản hồi.

iTunes U cũng cho phép bất kỳ ai có iPhone, iPad hoặc iPod touch học tập từ bộ sưu tập nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới—bao gồm các khóa học và bộ sưu tập công cộng từ các trường, trường đại học, bảo tàng và tổ chức văn hóa hàng đầu.

Dành cho Giảng viên:
• Soạn bài học, chấm điểm bài tập và giữ kết nối—ngay từ iPad của bạn
• Thêm tài liệu giảng dạy của riêng bạn—bao gồm tài liệu, tờ bài làm, liên kết web, ảnh và video từ nhiều người cung cấp tài liệu
• Thu hút mọi người học bằng cách bao gồm các ứng dụng, sách, video, podcast, v.v. từ iTunes, App Store và iBooks
• Thêm hướng dẫn hoặc nhận xét vào PDF bằng các công cụ chú thích tích hợp
• Xem thời điểm sinh viên xem hoặc hoàn thành bài tập của họ và nhắc sinh viên khi đến hạn nộp bài tập
• Chấm điểm bài làm của sinh viên và theo dõi sự tiến bộ của cả lớp trong sổ điểm
• Sử dụng chế độ xem một sinh viên để có sự tập trung cá nhân để điểm danh nhanh hoặc hội thảo giữa phụ huynh và giáo viên
• Trả lời các câu hỏi bằng trò chuyện 1:1 hoặc bắt đầu cuộc tranh luận với cả lớp bằng thảo luận nhóm
• Cập nhật thông tin cho sinh viên và chuẩn bị sẵn sàng cho lớp bằng các thông báo
• Các tổ chức sử dụng Apple School Manager với ID Apple Được quản lý có thể nhập bảng phân công để tổ chức hợp lý việc tạo khóa học
• Giáo viên thuộc các tổ chức đủ tiêu chuẩn có thể xuất bản khóa học lên danh mục iTunes U để cung cấp miễn phí cho mọi người
 
Dành cho Sinh viên:
• Xem bài tập và cập nhật khóa học tại một nơi và đánh dấu bài tập khi bạn hoàn thành
• Nộp bài làm của bạn từ bất kỳ ứng dụng sáng tạo nào của Apple, hàng chục ứng dụng của bên thứ ba hoặc dưới dạng PDF được chú thích cho khóa học riêng tư
• Đặt câu hỏi cho giảng viên hoặc đề nghị giảng viên xem lại bài làm của bạn ngoài giờ trên lớp bằng các thảo luận cá nhân
• Bắt đầu hoặc tham gia các cuộc thảo luận nhóm với cả lớp
• Xem điểm số của bạn và phản hồi của giảng viên cho tất cả các bài tập trong quá khứ

Duyệt danh mục nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới:
• Chọn từ trên 1 triệu bài giảng, video, sách và tài nguyên miễn phí khác trong hàng nghìn chủ đề từ các tổ chức giáo dục và văn hóa hàng đầu trên khắp thế giới
• Chia sẻ các khóa học ưa thích với bạn bè bằng Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn
• iTunes U bao gồm các tài liệu từ Stanford, Yale, MIT, Oxford, Đại học McGill, Đại học La Trobe, Đại học Tokyo, Bảo tàng Quốc gia Prado, Thư viện Smithsonian, Nhà hát Quốc gia, Thư viện Quốc hội và nhiều nơi khác 

Yêu cầu:
• Việc tham gia khóa học yêu cầu có iPhone, iPad hoặc iPod touch
• iPad Được chia sẻ và ID Apple Được quản lý yêu cầu iOS 9.3 hoặc mới hơn
• Chú thích PDF tích hợp yêu cầu iPad (thế hệ 4) hoặc mới hơn, iPad mini 2 hoặc mới hơn
• Yêu cầu iTunes 12 hoặc mới hơn để đồng bộ hóa với máy tính
• Việc xuất bản khóa học công cộng lên iTunes U yêu cầu giáo viên phải là thành viên của một tổ chức đủ tiêu chuẩn
• Việc nhập bảng phân công yêu cầu Apple School Manager và ID Apple Được quản lý
• 3D Touch yêu cầu iPhone 6s hoặc iPhone 6s Plus có iOS 9.0 hoặc mới hơn

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U, öğretmenlerin sınıf öğrencilerini iPad üzerinden bir araya getirebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Kendi malzemelerinizle uygulamaları kullanarak ders hazırlayın, ödevleri öğrencilerden toplayın ve not verin, sınıf tartışmaları başlatın veya soruları yanıtlamak ve geri bildirim sağlamak için öğrencilerle bire bir konuşun.

iTunes U aynı zamanda iPhone, iPad veya iPod touch sahibi herkesin dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği koleksiyonunu kullanarak öğrenmesine de olanak tanır. Bu koleksiyonda tanınmış okulların, üniversitelerin, müzelerin ve kültür kurumlarının herkese açık dersleri ve koleksiyonları yer alır.

Öğretmenler için:
• Doğrudan iPad’inizi kullanarak ders planı yapın, ödevlere not verin ve bağlantıda kalın
• Çeşitli belge sağlayıcılarından belgeler, çalışma sayfaları, web bağlantıları, fotoğraflar ve videolar da dahil olmak üzere kendi öğretim malzemelerinizi ekleyin
• iTunes, App Store ve iBooks üzerindeki uygulamaları, kitapları, videoları, podcast’leri ve daha fazlasını kullanarak her öğrenciyi derse çekin
• Yerleşik açıklama araçları ile PDF’lere yönergeler veya yorumlar ekleyin
• Öğrencilerin ödevlerine ne zaman baktığını veya tamamladığını görün ve öğrencilere ödev teslim tarihlerini anımsatın
• Öğrenci çalışmalarına not verin ve not defterinde sınıfınızın başarı durumunu takip edin 
• Hızlı göz atma veya veli-öğretmen toplantıları için bireysel takip sağlayan tek öğrenci görüntüsünü kullanın
• 1:1 görüşmelerde soruları yanıtlayın veya grup tartışmalarını kullanarak sınıfta münazaralar başlatın
• Bildirimlerle öğrencilerin bağlantıda kalmasını ve derse hazırlıklı olmasını sağlayın
• Kurumlar, ders yaratmayı kolaylaştırmak için Apple Okul Yönetimi ile Yönetilen Apple Kimlikleri’ni kullanarak sınıf listelerini içe aktarabilir
• Yetkili kurumlarla ilişkili öğretmenler, dersleri herkesin ücretsiz kullanımına sunmak amacıyla iTunes U kataloğunda yayımlayabilirler
 
Öğrenciler için:
• Ödevleri ve ders güncellemelerini tek bir yerde görüntüleyin ve tamamladığınız ödevleri işaretleyin
• Çalışmalarınızı herhangi bir Apple yaratıcılık uygulamasından, düzinelerce üçüncü parti uygulamadan veya özel dersler için açıklamalı PDF’ler olarak gönderin
• Öğretmenlere bire bir mesaj göndererek sorular sorun veya onlardan sınıf dışı çalışmalarınızı değerlendirmelerini isteyin
• Tüm sınıfla grup tartışmalarına katılın veya böyle tartışmalar başlatın
• Tüm geçmiş ödevlerinizin puanlarını ve öğretmen geri bildirimlerini görüntüleyin

Dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği kataloğuna göz atın:
• Dünyanın önde gelen eğitim ve kültür kurumlarının sağladığı binlerce konu hakkında 1 milyondan fazla ücretsiz ders, video, kitap ve benzeri kaynak arasından seçim yapın
• En sevdiğiniz dersleri Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın
• iTunes U; Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill Üniversitesi, La Trobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Kütüphaneleri, National Theatre, Library of Congress ve diğer birçok kurumun malzemelerini içerir 

Gereksinimler:
• Derslere katılmak için iPhone, iPad veya iPod touch gerekir
• Paylaşılan iPad ve Yönetilen Apple Kimlikleri için iOS 9.3 veya daha yenisi gerekir
• Yerleşik PDF açıklama ekleme özelliği için iPad (4. nesil) veya daha yenisi, iPad mini 2 veya daha yenisi gerekir
• Bilgisayarla eşzamanlamak için iTunes 12 veya daha yenisi gerekir
• iTunes U’da herkese açık ders yayımlamak için öğretmenlerin yetkili bir kurum ile ilişkili olması gerekir
• Sınıf listelerini içe aktarmak için Apple Okul Yönetimi ve Yönetilen Apple Kimlikleri gerekir
• 3D Touch için iOS 9.0 veya daha yenisi yüklü iPhone 6s ya da iPhone 6s Plus gerekir

iTunes U ช่วยให้ผู้สอนมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อควบคุมทุกเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนได้จาก iPad ตั้งแต่สร้างบทเรียนต่างๆ ด้วยแอพและเอกสารประกอบของตัวคุณเอง เก็บรวบรวมและให้คะแนนงานมอบหมายของนักเรียน เริ่มการสนทนาแบบทั้งชั้นเรียนหรือพูดคุยให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มเพื่อตอบคำถามและให้ข้อติชม

iTunes U ยังช่วยให้ทุกคนที่มี iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเลือกเรียนจากคอลเลกชั่นเนื้อหาด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย โดยเนื้อหานี้มีทั้งหลักสูตรแบบสาธารณะและคอลเลกชั่นเนื้อหาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถาบันด้านวัฒนธรรมชั้นนำต่างๆ

สำหรับผู้สอน:
• วางแผนบทเรียน ให้คะแนนงานมอบหมาย และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เสมอ โดยคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้ใน iPad ของคุณ
• เพิ่มเอกสารประกอบการสอนของตัวคุณเองซึ่งรวมถึงเอกสาร แผ่นงาน ลิงก์เว็บ รูปภาพ และวิดีโอจากผู้ให้บริการด้านเอกสารต่างๆ
• เข้าถึงผู้เรียนทุกคนได้โดยใช้แอพ หนังสือ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และอื่นๆ จาก iTunes, App Store และ iBooks
• เพิ่มคำแนะนำหรือความเห็นให้ PDF ด้วยเครื่องมือสร้างคำอธิบายประกอบที่มีในตัว
• เห็นว่านักเรียนเข้ามาดูมอบหมายเมื่อใด ทำงานเสร็จเมื่อใด หรือเตือนนักเรียนเมื่อถึงกำหนดส่ง
• ให้คะแนนผลงานของนักเรียนและติตตามการพัฒนาของชั้นเรียนของคุณในสมุดพก 
• ใช้มุมมองนักเรียนคนเดียวเพื่อดูแลนักเรียนแต่ละคนแบบเป็นส่วนตัวด้วยการทักทายอย่างรวดเร็วหรือใช้ในการประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครอง
• ตอบคำถามของนักเรียนแบบรายบุคคลด้วยการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือเริ่มอภิปรายกับทั้งห้องเรียนโดยใช้การปรึกษาแบบกลุ่ม
• ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลล่าสุดและเตรียมส่งการแจ้งเตือนให้นักเรียนทั้งชั้นเรียน
• สถาบันที่ใช้ตัวจัดการโรงเรียนของ Apple ที่มี Apple ID ที่มีการจัดการจะสามารถนำเข้าบัญชีรายชื่อได้แล้วเพื่อลดขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร
• ครูที่สังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติจะสามารถเผยแพร่หลักสูตรลงในแค็ตตาล็อก iTunes U เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี
 
สำหรับนักเรียน:
• ดูงานมอบหมายของคุณและการอัพเดทจากผู้สอนได้ในที่เดียว และทำเครื่องหมายที่งานมอบหมายเมื่อคุณทำเสร็จ
• ส่งงานของคุณจากแอพความคิดสร้างสรรค์ของ Apple แอพใดก็ได้ แอพของผู้พัฒนาอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนในหลักสูตรส่วนตัว คุณยังสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ที่มีคำอธิบายประกอบ PDF ได้อีกด้วย
• ถามคำถามกับผู้สอนและขอให้ผู้สอนตรวจทานงานของคุณนอกเวลาเรียนด้วยการปรึกษาแบบตัวต่อตัว
• เริ่มหรือเข้าร่วมการปรึกษาแบบกลุ่มกับทั้งชั้นเรียน
• ดูผลคะแนนของคุณและคำติชมจากผู้สอนที่ได้รับจากงานมอบหมายทั้งหมดที่ผ่านมา

เลือกดูแค็ตตาล็อกเนื้อหาด้านการศึกษาแบบฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
• เลือกจากคำบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานฟรีมากกว่า 1 ล้านรายการในหลายพันหัวข้อจากสถาบันด้านการศึกษาและวัฒนธรรมทั่วโลก
• แชร์หลักสูตรที่คุณชื่นชอบกับเพื่อนๆ โดยใช้ทวิตเตอร์ Facebook แอพเมล และแอพข้อความ
• iTunes U มีเนื้อหาจากสแตนฟอร์ด, เยล, MIT, อ๊อกซ์ฟอร์ด, มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์, มหาวิทยาลัยลาโทรบ, มหาวิทยาลัยโตเกียว, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราโด, ห้องสมุดสมิธโซเนียน, โรงละครแห่งชาติ, หอสมุดคองเกรส และอื่นๆ อีกมากมาย 

รายการที่ต้องใช้:
• การเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 8.3 ขึ้นไป
• iPad ที่แชร์และ Apple ID ที่มีการจัดการต้องใช้ iOS 9.3 ขึ้นไป
• การใส่คำอธิบายประกอบ PDF แบบในตัวต้องใช้ iPad (รุ่นที่ 3) ขึ้นไป, iPad mini 2 ขึ้นไป
• ต้องใช้ iTunes 12 ขึ้นไปเพื่อเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
• การเผยแพร่หลักสูตรสาธารณะไปที่ iTunes U นั้นทำได้โดยครูที่สังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น
• การนำเข้าบัญชีรายชื่อต้องใช้ Apple ID ที่มีการจัดการ
• 3D Touch ต้องใช้ iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus ที่มี iOS 9.0 ขึ้นไป

iTunes U erbjuder allt en lärare behöver för att sammanställa undervisningen på sin iPad. De kan bygga upp lektioner kring appar och eget material, samla in och betygsätta studenternas hemuppgifter, starta klassdiskussioner eller prata enskilt med studenter för att besvara frågor och ge feedback.

iTunes U gör det även möjligt för alla vetgiriga som har en iPhone, iPad eller iPod touch att lära sig från världens största samling kostnadsfritt utbildningsmaterial med offentliga kurser och samlingar från ledande skolor, universitet, museer och kulturinstitutioner.

För lärare:
• Planera lektioner, betygsätt uppgifter och håll kontakten – direkt från iPad.
• Lägg till eget utbildningsmaterial i form av dokument, arbetsblad, webblänkar, bilder och videor från en mängd olika källor.
• Engagera studenterna genom att använda appar, böcker, videor, podcaster och annat från iTunes, App Store och iBooks.
• Lägg till anvisningar eller kommentarer i PDF:er med hjälp av inbyggda anteckningsverktyg.
• Håll koll på om studenterna har läst eller slutfört sina uppgifter och påminn dem inför inlämningen.
• Använd betygsboken till att föra in betyg och se hur hela klassen utvecklas.
• Använd enstudentsvyn när du vill ge enskild uppmärksamhet till en student för att stämma av läget eller hålla ett föräldramöte.
• Besvara enskilda studenters frågor i privata chattar, eller dra igång en debatt med hela klassen i en gruppdiskussion.
• Se till att studenterna håller sig uppdaterade och förberedda inför lektionerna genom att skicka notiser.
• Institutioner som använder Apple School Manager med hanterade Apple-ID:n kan importera klasslistor och därmed göra det enklare att skapa nya kurser.
• Lärare som samarbetar med erkända institutioner har möjlighet att publicera kurser i iTunes U-katalogen så att de kostnadsfritt blir tillgängliga för alla som är intresserade.  

För studenter:
• Se alla uppgifter och kursuppdateringar på en plats, och bocka av dina uppgifter i takt med att du slutför dem.
• Skicka in dina arbetsuppgifter från Apples kreativitetsappar, dussintals appar från tredje part eller som kommenterade PDF-filer för privata kurser.
• Ställ frågor till lärare, eller be att de granskar ditt arbete utanför lektionstiden via privata meddelanden.
• Starta eller anslut dig till gruppdiskussioner med hela klassen.
• Se dina betyg och lärarfeedback för alla tidigare uppgifter.

Välj och vraka ur världens största katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial:
• Välj bland över 1 miljon kostnadsfria föreläsningar, videor, böcker och andra resurser inom tusentals ämnen från ledande utbildnings- och kulturinstitutioner över hela världen.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.
• iTunes U innehåller material från Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, Tokyos universitet, Pradomuseet, Smithsonian Libraries, National Theatre, den amerikanska kongressens bibliotek och många fler. 

Systemkrav:
• För att kunna delta i kurser krävs en iPhone, iPad eller iPod touch.
• Delad iPad och hanterade Apple-ID:n kräver iOS 9.3 eller senare.
• Inbyggd PDF-kommentering kräver iPad (fjärde generationen) eller senare, iPad mini 2 eller senare.
• iTunes 12 eller senare krävs för synkronisering med en dator.
• Lärare som vill publicera offentliga kurser på iTunes U måste samarbeta med en erkänd institution.
• Import av klasslistor kräver Apple School Manager och hanterade Apple ID:n.
• 3D Touch kräver iPhone 6s eller iPhone 6s Plus med iOS 9.0 eller senare.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

Благодаря iTunes U у лектора на iPad есть все необходимое для проведения занятия — возможность создавать интерактивные уроки, используя программы и собственные материалы, собирать у студентов выполненные задания и оценивать их, проводить групповые и индивидуальные обсуждения, чтобы отвечать на вопросы и сообщать свое мнение.

Кроме того, iTunes U позволяет любому пользователю iPhone, iPad или iPod touch работать с крупнейшим в мире каталогом бесплатных образовательных материалов, в том числе с общедоступными курсами и подборками от ведущих школ, университетов, музеев и культурных учреждений.

Для лекторов
• Планирование занятий, оценка выполненных заданий и связь со студентами — прямо с iPad.
• Добавление собственных учебных материалов, в том числе документов, электронных таблиц, веб‑ссылок, фотографий и видеороликов из различных источников и программ.
• Вовлечение студентов в учебный процесс за счет использования программ, книг, видео, подкастов и других материалов из iTunes, App Store и iBooks.
• Добавление инструкций и комментариев в файлы PDF с помощью встроенных инструментов.
• Возможность следить за тем, когда студенты получили свои задания и когда их выполнили, а также напоминать им о сроке сдачи.
• Использование встроенного журнала для выставления оценок и удобного отслеживания успеваемости всего класса.
• Использование режима индивидуального занятия, чтобы уделить внимание конкретному студенту, проверить его успеваемость или связаться с родителями.
• Поддержка индивидуальных чатов для ответов на вопросы и групповых обсуждений для проведения дискуссий со всем классом.
• Информирование и подготовка студентов к занятиям с помощью уведомлений.
• В учебных заведениях, где используется Apple School Manager с управляемыми Apple ID, теперь можно импортировать реестры для быстрого создания курсов.
• Преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям, могут публиковать в каталоге iTunes U курсы, которые будут бесплатно доступны всем желающим.

Для студентов
• Просмотр заданий и обновлений курса, а также возможность отмечать выполненные задания в одной программе.
• Отправка результатов работы из любых творческих программ Apple, десятков сторонних программ, а также экспорт файлов PDF с комментариями для индивидуальных курсов.
• Возможность задать лектору вопросы или попросить его проверить работу во внеучебное время в личных сообщениях.
• Создание групповых обсуждений со всем классом и участие в уже созданных дискуссиях.
• Просмотр оценок и отзывов лектора по всем прошлым заданиям.

Крупнейший в мире каталог бесплатных образовательных материалов
• Более 1 миллиона бесплатных лекций, видеороликов, книг и других ресурсов по тысячам предметов, созданных в ведущих образовательных и культурных учреждениях по всему миру.
• Возможность делиться любимыми курсами с друзьями, используя Twitter, Facebook, Почту и Сообщения.
• В iTunes U собраны материалы, созданные в таких учреждениях, как Стэнфордский, Йельский и Оксфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Университет Макгилла, Университет Ла Троб, Университет Токио, Национальный музей Прадо, Библиотека Смитсоновского института, Национальный театр (г. Вашингтон), Библиотека Конгресса, и многих других.

Требования
• iPhone, iPad или iPod touch для участия в курсах.
• iOS 9.3 или новее для использования общих iPad и управляемых Apple ID.
• iPad (4-го поколения) или новее, iPad mini 2 или новее для использования встроенной функции добавления примечаний к файлам PDF.
• iTunes 12 или новее для синхронизации с компьютером.
• Публиковать общедоступные курсы в iTunes U могут только преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям.
• Apple School Manager и управляемые Apple ID для импорта реестров.
• Для использования 3D Touch требуется iPhone 6s или iPhone 6s Plus с iOS 9.0 или новее.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

O iTunes U fornece tudo o que um professor precisa levar para a sala de aula junto com o iPad — monte aulas usando aplicativos e o seu próprio material, colete e avalie tarefas de alunos, inicie discussões na turma ou fale individualmente com os alunos para responder perguntas e fornecer comentários.

O iTunes U também permite que qualquer pessoa com um iPhone, iPad ou iPod touch aprenda usando a maior coleção de conteúdo educacional do mundo — incluindo cursos públicos e coleções das principais escolas, universidades, museus e instituições culturais.

Para Professores:
• Planeje aulas, avalie tarefas e mantenha-se conectado — diretamente do seu iPad;
• Adicione o seu próprio material didático — incluindo documentos, planilhas, links da web, fotos e vídeos de diversos provedores de documentos;
• Interaja com todos os estudantes usando aplicativos, livros, vídeos, podcasts e outras mídias do iTunes, App Store e iBooks;
• Adicione instruções ou comentários a PDFs com ferramentas de anotação integradas;
• Saiba quando os alunos virem ou concluírem as tarefas e lembre-os sobre as datas de entrega;
• Avalie o trabalho dos alunos e acompanhe o progresso da turma no livro de notas;
• Use a visualização individual de alunos para dar atenção de forma particular em acompanhamentos rápidos ou em conferências entre responsáveis/professor;
• Responda perguntas em bate-papos particulares ou inicie debates com toda a turma usando discussões em grupo;
• Mantenha os alunos informados e preparados para a aula com notificações;
• Instituições que usam o Administrador da Apple School e IDs Apple Gerenciados podem importar listas para acelerar a criação de cursos;
• Professores afiliados a instituições qualificadas podem publicar cursos no catálogo do iTunes U para disponibilizá-los gratuitamente para todo mundo.

Para Alunos:
• Visualize tarefas e atualizações do curso em um só lugar, e marque as tarefas conforme as conclui;
• Envie seu trabalho a partir de qualquer aplicativo de criação de conteúdo da Apple, dezenas de aplicativos de terceiros ou, em cursos privados, como PDFs anotados;
• Faça perguntas a instrutores ou peça-lhes para que revisem o seu trabalho fora da turma através de mensagens individuais;
• Inicie ou entre em discussões com toda a turma;
• Visualize suas notas e comentários do instrutor em todas as tarefas já concluídas.

Explore o maior catálogo de conteúdo educacional gratuito do mundo:
• Escolha entre mais de 1 milhão de aulas, vídeos, livros e outros recursos gratuitos sobre milhares de assuntos, fornecidos por instituições educacionais e culturais de todo o mundo;
• Compartilhe seus cursos favoritos com amigos usando Twitter, Facebook, Mail e Mensagens;
• O iTunes U inclui materiais de Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress e muitos outros.

Requisitos:
• A participação em cursos requer um iPhone, iPad ou iPod touch;
• iPad Compartilhado e IDs Apple Gerenciados requerem o iOS 9.3 ou posterior;
• A anotação integrada em PDF requer um iPad (4ª geração) ou posterior, ou um iPad mini 2 ou posterior;
• O iTunes 12 ou posterior é necessário para sincronizar com um computador;
• A publicação de cursos públicos no iTunes U requer afiliação de professores a uma instituição qualificada;
• A importação de listas requer Administrador da Apple School e IDs Apple Gerenciados;
• 3D Touch requer o iPhone 6s ou iPhone 6s plus com iOS 9.0 ou posterior.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U har alt en lærer trenger for å holde klassen samlet på iPad. Læreren kan lage undervisningsopplegg med apper og egne ressurser, samle inn oppgaver og sette karakterer, starte diskusjoner i klassen og kommunisere med enkeltstudenter for å svare på spørsmål og gi tilbakemeldinger.

iTunes U gir også alle som har en iPhone, iPad eller iPod touch, tilgang til verdens største samling av gratis undervisningsressurser – inkludert offentlig tilgjengelige kurs og samlinger fra ledende skoler, universiteter, museer og kulturinstitusjoner.

For lærere/instruktører:
• Lag undervisningsopplegg, sett karakter på oppgaver, og hold kontakten – alt rett på iPad.
• Legg til dine egne undervisningsressurser – med dokumenter, oppgaveark, nettkoblinger, bilder og videoer fra en rekke ulike kilder.
• Vekk engasjementet ved å bruke apper, bøker, videoer, podkaster og mye mer fra iTunes, App Store og iBooks.
• Legg til instruksjoner eller kommentarer i PDF-dokumenter med innebygde verktøy.
• Se når studentene har lest eller fullført oppgaven, og send dem påminnelser om innleveringsfrister.
• Sett karakterer, og følg framgangen til hele klassen i karakterboken.
• Bruk studentvisning når du skal hjelpe enkeltstudenter eller holde foreldremøter.
• Svar på enkeltspørsmål i chatten med enkeltstudenter, eller kjør debatt med klassen i gruppediskusjoner.
• Send varsler for å gi studentene informasjon og sørge for at de er klare til timen.
• Institusjoner som bruker Apple School Manager med administrerte Apple-ID-er, kan forenkle opprettingen av kurs ved å importere klasselister. 
• Lærere som er tilknyttet kvalifiserte institusjoner, kan publisere kurs i iTunes U-katalogen og gi alle gratis tilgang til dem.

For studenter og elever:
• Se oppgaver og oppdateringer på ett sted, og kryss av for oppgaver etter hvert som du er ferdig med dem.
• Lever arbeidet ditt direkte fra kreativitetsapper fra Apple, dusinvis av apper fra tredjeparter, eller som PDF-filer med kommentarer i private kurs.
• Still spørsmål til læreren, eller be læreren se på arbeidet ditt via meldinger når det ikke er undervisning.
• Start eller delta i gruppediskusjoner med hele klassen.
• Se karakterer og tilbakemeldinger for alle oppgavene du har gjort.

Velg fra verdens største katalog med gratis undervisningsressurser:
• Velg blant over én million gratis ressurser med undervisningsopplegg, videoer og bøker om tusenvis av emner fra undervisnings- og kulturinstitusjoner over hele verden.
• Del favorittkursene dine med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.
• iTunes U inneholder ressurser fra Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, universitetet i Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress og mange flere.

Krav:
• Kursdeltakelse krever iPhone, iPad eller iPod touch.
• Delt iPad og administrerte Apple-ID-er krever iOS 9.3 eller nyere.
• Den innebygde PDF-merknadsfunksjonen krever iPad (fjerde generasjon) eller nyere eller iPad mini 2 eller nyere.
• iTunes 12 eller nyere kreves for å synkronisere med en datamaskin.
• Lærere må være tilknyttet en kvalifisert institusjon for å publisere kurs på iTunes U.
• Importering av klasselister krever Apple School Manager og administrerte Apple-ID-er.
• 3D Touch krever iPhone 6s eller iPhone 6s Plus med iOS 9.0 eller nyere.

iTunes U biedt alles wat een docent nodig heeft om les te geven op een iPad: lessen samenstellen met apps of met eigen materiaal, opdrachten van studenten verzamelen en beoordelen, klassikale discussies starten of individuele gesprekken met leerlingen voeren om vragen te beantwoorden en feedback te geven.

Daarnaast kan iedereen met een iPhone, iPad of iPod touch via iTunes U gebruikmaken van de grootste verzameling onderwijsmateriaal ter wereld, waaronder openbare cursussen en verzamelingen van toonaangevende scholen, universiteiten, musea en culturele instellingen.

Voor docenten:
• Je kunt lessen plannen, opdrachten beoordelen en contact houden, gewoon vanaf je iPad.
• Je kunt je eigen lesmateriaal toevoegen, zoals documenten, werkbladen, webkoppelingen, foto's en video's van uiteenlopende aanbieders van documenten.
• Je kunt je studenten enthousiast krijgen en houden door apps, boeken, video's, podcasts en nog veel meer te gebruiken uit iTunes, de App Store en iBooks.
• Met ingebouwde annotatiefuncties kun je instructies en opmerkingen toevoegen aan pdf-bestanden.
• Je kunt zien wanneer studenten hun opdrachten hebben bekeken of afgerond en je kunt je studenten eraan herinneren wanneer opdrachten moeten worden ingeleverd.
• Met de cijferlijst kun je het werk van studenten beoordelen en de voortgang van de gehele klas bekijken.
• In de studentweergave kun je individuele aandacht geven aan studenten, op eenvoudige wijze contact onderhouden en overleggen met ouders.
• Je kunt vragen beantwoorden in één-op-één-chats of via groepsdiscussies met de gehele klas een onderwerp aansnijden.
• Je kunt studenten via meldingen voorzien van informatie zodat ze goed zijn voorbereid op hun lessen.
• Instellingen die Apple School Manager gebruiken met beheerde Apple ID's kunnen roosters importeren om het aanmaken van cursussen eenvoudiger te maken.
• Docenten die zijn aangesloten bij gekwalificeerde instellingen kunnen cursussen publiceren in de iTunes U-catalogus zodat deze voor iedereen gratis beschikbaar komen.

Voor studenten:
• Alle opdrachten en cursusupdates zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen.
• Je kunt je werk aanleveren vanuit elke creativiteitsapp van Apple en tientallen apps van derden of als geannoteerde pdf-bestanden voor privécursussen.
• Je kunt docenten vragen stellen of je werk na de les bespreken via één-op-één-berichten.
• Je kunt een groepsdiscussie starten met de hele klas of deelnemen aan een groepsdiscussie die door iemand anders is gestart.
• Je kunt voor alle eerdere opdrachten je beoordelingen en feedback van je docent zien.

Bladeren door 's werelds grootste catalogus van gratis lesmateriaal:
• Je kunt kiezen uit meer dan 1 miljoen gratis lezingen, video's, boeken en ander bronmateriaal over duizenden onderwerpen van toonaangevende onderwijsinstellingen en culturele instellingen over de gehele wereld.
• Je kunt je vrienden via Twitter, Facebook, Mail en Berichten laten weten wat je favoriete cursussen zijn.
• iTunes U bevat materiaal van Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, Universiteit van Tokio, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress en nog veel meer instellingen.

Vereisten:
• Voor deelname aan cursussen is een iPhone, iPad of iPod touch vereist.
• Voor gedeelde iPads en beheerde Apple ID's is iOS 9.3 of hoger vereist.
• Voor de ingebouwde pdf-annotatiefuncties is een iPad van de vierde generatie of later, of een iPad mini 2 of later vereist.
• iTunes 12 of hoger is vereist als je wilt synchroniseren met een computer.
• Docenten die openbare cursussen willen publiceren op iTunes U moeten zijn aangesloten bij een gekwalificeerde instelling.
• Voor het importeren van roosters zijn Apple School Manager en beheerde Apple ID's vereist.
• Voor 3D Touch is een iPhone 6s of iPhone 6s Plus met iOS 9.0 of hoger vereist.

iTunes U menyediakan semua yang diperlukan oleh pengajar untuk membawa keseluruhan bilik darjah ke iPad—bina pelajaran dengan aplikasi dan bahan anda sendiri, kumpulkan dan gredkan tugasan dari pelajar, mulakan perbincangan kelas atau bercakap dengan pelajar seorang ke seorang untuk menjawab soalan dan memberikan maklum balas.

iTunes U juga membenarkan sesiapa dengan iPhone, iPad atau iPod touch boleh belajar menerusi kandungan pendidikan percuma—termasuk kursus umum dan koleksi dari sekolah, universiti, muzium dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Pengajar:
• Rancang pengajaran, gredkan tugasan dan kekal berhubung—semuanya daripada iPad anda
• Tambah bahan pengajaran anda—termasuk dokumen, lembaran kerja, pautan web, foto dan video daripada pelbagai pembekal dokumen
• Libatkan setiap pelajar dengan memasukkan aplikasi, buku, video, podcast dan banyak lagi dari iTunes, App Store dan iBooks
• Tambah arahan atau komen ke PDF dengan alat anotasi terbina dalam
• Lihat apabila pelajar sudah melihat tugasan mereka, menyiapkan kerja mereka, atau ingatkan mereka tentang tarikh jangka
• Gredkan hasil kejar pelajar dan lihat kemajuan kelas anda dalam buku gred
• Gunakan paparan pelajar tunggal untuk menawarkan perhatian individu untuk semakan cepat atau persidangan ibu bapa dan guru
• Jawab soalan dalam perbualan 1:1 atau mulakan perdebatan dengan seluruh kelas menggunakan perbincangan berkumpulan
• Pastikan pelajar mengetahui perkembangan dan sentiasa bersedia untuk kelas dengan pemberitahuan
• Institusi menggunakan Apple School Manager atau Apple ID Diuruskan boleh mengimport jadual untuk memperkemaskan penciptaan kursus
• Guru bersekutu dengan institusi berkelayakan boleh menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk menjadikannya percuma dan tersedia untuk semua orang. 

Untuk Pelajar:
• Lihat kemas kini tugasan dan kursus anda di satu tempat dan tandakan tugasan sebagai selesai sambil anda menyelesaikannya
• Hantar kerja anda daripada sebarang aplikasi kreativiti Apple, berdozen aplikasi pihak ketiga atau sebagai anotasi PDF untuk kursus peribadi
• Tanya soalan kepada pengajar atau bolehkan mereka menyemak kerja anda di luar waktu kelas dengan perbincangan seorang ke seorang
• Mulakan atau sertai perbincangan berkumpulan dengan seluruh kelas
• Lihat gred anda dan maklum balas pengajar untuk semua tugasan terdahulu

Layari katalog kandungan pendidikan percuma terbesar di dunia:
• Pilih daripada lebih 1 juta kuliah percuma, video, buku dan sumber lain mengenai ribuan subjek daripada institusi pendidikan dan kebudayaan terkenal seluruh dunia
• Kongsikan kursus kegemaran anda dengan rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Mesej
• iTunes U menyertakan bahan dari Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universiti McGill, Universiti La Trobe, Universiti Tokyo, Museo Nacional del Prado, Perpustakaan Smithsonian, Teater Kebangsaan Amerika Syarikat, Library of Congress dan banyak lagi 

Keperluan:
• Penyertaan kursus memerlukan iPhone, iPad atau iPod touch
• iPad Dikongsi dan Apple ID Diurus memerlukan iOS 9.3 atau lebih baru
• Anotasi PDF terbina dalam memerlukan iPad (generasi keempat) atau lebih baru, iPad mini 2 atau lebih baru
• iTunes 12 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaras dengan komputer
• Penerbitan kursus awam ke iTunes U memerlukan guru bersekutu dengan institusi yang berkelayakan
• Mengimport jadual memerlukan Apple School Manager dan Apple ID Diuruskan
• 3D Touch memerlukan iPhone 6s atau iPhone 6s Plus dengan iOS 9.0 atau lebih baru

iTunes U는 교사가 iPad를 사용하여 학급을 하나로 연결시키는 데에 필요한 모든 것을 제공합니다. 앱 및 자신만의 자료를 사용하여 강의를 생성하고, 학생의 과제를 수집 및 채점하고, 강의에 대한 토론을 시작하고 학생들과 일대일로 대화하면서 질문에 대답하고 피드백을 제공해보세요.

또한 iPhone, iPad 또는 iPod touch가 있는 사용자인 경우 누구나 iTunes U에 있는 명문 학교, 대학교, 박물관 및 문화시설의 콘텐츠를 포함한 전 세계에서 가장 큰 무료 교육 콘텐츠 모음으로 학습할 수 있습니다.

교사의 새로운 기능:
• iPad로 강의를 계획하고, 과제를 평가하고 정보 확인 가능
• 다양한 도큐멘트 제공업체의 도큐멘트, 워크시트, 웹 링크, 사진 및 비디오를 포함한 교육 자료 추가
• 학생들이 흥미를 갖도록 iTunes, App Store 및 iBooks의 앱, 책, 비디오, Podcast 등을 사용 가능
• 내장된 주석 도구를 사용하여 PDF에 지침 또는 댓글 추가
• 학생이 언제 과제를 확인하고 완료했는지 보거나 학생에게 과제 마감일을 알려주는 알림을 보내도록 설정 가능
• 성적표에서 학생의 과제를 채점하고 학급의 성적을 확인 가능
• 단일 학생 보기를 사용하여 해당 학생에 대한 정보만 간단히 확인하거나 학부모와 교사 간에 대화 가능
• 1:1 대화방에서 질문에 답변하고 그룹 토론을 사용하여 학급과 토론 가능
• 학생이 강의를 준비할 수 있도록 학생에게 알림을 보내도록 설정 가능
• 관리되는 Apple ID와 Apple School Manager를 사용하는 기관에서 학생 명단 가져오기 기능을 통해 강의 생성 간소화 가능 
• 정식 기관과 연계된 교사는 iTunes U 카탈로그에 강의를 게시하고 무료로 제공 가능 

학생의 새로운 기능:
• 과제 및 강의의 업데이트 내용을 한 곳에서 확인하고 완료한 과제에 체크 표시 가능
• Apple의 생산성 앱, 여러 타사 업체 앱으로 과제를 제출하거나 또는 개인 강의에 대해 PDF에 주석을 표시하여 제출 가능
• 수업 시간 외에 일대일 메시지로 교사에게 질문하거나 교사에게 과제 검토 요청 가능
• 전체 학급과 그룹 토론을 시작하거나 그룹 토론에 참여 가능
• 이전에 제출한 모든 과제의 성적과 교사 피드백 확인 가능

전 세계에서 가장 큰 무료 교육 콘텐츠 카탈로그를 탐색해보세요.
• 전 세계의 앞서가는 교육 및 문화 시설에서 제공하는 다양한 주제를 다루는 백만 개 이상의 무료 강의, 비디오, 책 및 기타 자료 중 선택할 수 있습니다.
• 트위터, Facebook, Mail, 및 메시지를 사용하여 마음에 드는 강의를 친구과 공유해 보세요.
• iTunes U는 스탠포드, 예일, MIT, 옥스포드, 맥길 대학교, 라트로브 대학교, 도쿄 대학교, 프라도 미술관, 스미스소니언 도서관, 내셔널시어터, 미국 의회 도서관 외 많은 기관의 자료를 포함합니다. 

요구사항:
• 강의에 참여하려면 iPhone, iPad 또는 iPod touch 필요
• 공유 iPad 및 관리되는 Apple ID는 iOS 9.3 이상 필요
• 내장 PDF 주석은 iPad(4세대) 또는 이후 모델, iPad mini 2 또는 이후 모델 필요
• 컴퓨터와 동기화하려면 iTunes 12 이상 필요
• iTunes U에 공개 강의 게시는 정식 기관과 연계된 교사만 가능
• 학생 명단을 가져오려면 Apple School Manager 및 관리되는 Apple ID 필요
• 3D Touch를 사용하려면 iOS 9.0 이상이 설치된 iPhone 6s 또는 iPhone 6s Plus 필요

iTunes Uには教師に必要なものがすべてそろっているので、クラスをiPad上で一元管理できます。Appや独自の教材を使って授業を組み立てたり、生徒から課題を回収して成績を付けたり、クラス討議を開始したり、さらには生徒とのマンツーマンのチャットで質問に答えたりフィードバックを送信したりできます。

また、iTunes Uでは、iPhone、iPad、またはiPod touchを持っている人ならだれでも、無料教育コンテンツの世界最大のコレクションから学ぶことができます。主要な学校、大学、博物館、文化機関の公開コースやコレクションなどを利用できます。

教師向けの機能:
• 授業の計画を立てる、課題に成績を付ける、受講生とつながる――これらすべてをiPadから直接行えます。
• さまざまなドキュメントプロバイダの書類、ワークシート、Webリンク、写真、ビデオなどの独自の教材を追加できます
• iTunes、App Store、iBooksにあるブック、ビデオ、Podcastなどを使って、学習者全員を引きつけることができます
• 内蔵の注釈ツールを使って、PDFに指示やコメントを追加できます
• 生徒がいつ課題を見たか、いつ完了したかを確認したり、課題の提出期限が来たときにリマインドしたりできます
• 生徒の課題の成績やクラスの進捗状況を成績評価に記録できます
• 生徒別の表示を使って、すばやい登録や保護者面談に関する通知を個々に提供できます
• マンツーマンのチャットで質問に答えたり、グループ討議機能を使ってクラスで討議を開始したりできます
• 常に生徒に最新情報を提供して、クラスの準備をして通知することができます
• Apple School Managerと管理対象Apple IDを使用する教育機関は、名簿を読み込んで効率的にコースを作成できます
• 認定教育機関に所属している教師は、自分のコースをiTunes Uカタログで公開して、だれでも無料で利用できるようにすることができます。
 
生徒向けの機能:
• すべての課題やコースのアップデートを1か所で確認したり、課題が完了するたびに照合したりできます
• 非公開コースの課題を、Appleの任意の制作Appや数十もの他社製Appで仕上げて提出したり、注釈付きのPDFとして提出したりできます
• マンツーマンのメッセージで、授業時間外に教師に質問したり、課題を見てもらったりすることができます
• クラス全体での討議を開始したり、討議に参加したりできます
• 過去の全課題について、自分の成績や教師からのフィードバックを確認できます

無料教育コンテンツの世界最大のカタログをブラウズ:
• 数千の科目について、世界中の主要な教育機関および文化施設の100万を超える無料の講義、ビデオ、ブック、その他のリソースから選択できます
• Twitter、Facebook、「メール」、および「メッセージ」を使って、好きな講座を友人と共有できます
• iTunes Uには、スタンフォード、エール、MIT、オックスフォード、マギル大学、ラ・トローブ大学、東京大学、プラド美術館、スミソニアンライブラリー、イギリス国立劇場、アメリカ議会図書館など数多くの機関から提供された教材があります

要件:
• コースに参加するには、iPhone、iPad、またはiPod touchが必要です
• 共有iPadおよび管理対象Apple IDには、iOS 9.3以降が必要です
• 内蔵のPDF注釈機能を使用するには、iPad第4世代以降、iPad mini 2以降が必要です
• コンピュータと同期するには、iTunes 12以降が必要です
• iTunes Uにコースを公開するには、教師が認定教育機関に所属している必要があります
• 名簿の読み込みには、Apple School Managerおよび管理対象Apple IDが必要です
• 3D Touch を使用するには、iOS 9.0以降を搭載したiPhone 6sまたはiPhone 6s Plusが必要です

iTunes U fornisce agli insegnanti tutto il necessario per l'attività didattica direttamente su iPad: preparazione delle lezioni con app e materiale personale, possibilità di raccogliere e valutare i compiti degli studenti, di iniziare conversazioni di classe o di parlare con i singoli studenti per rispondere alle domande e commentare i risultati ottenuti.

iTunes U consente inoltre agli utenti di iPhone, iPad o iPod touch di apprendere utilizzando la raccolta di contenuti educativi gratuiti più grande del mondo, che include corsi pubblici e contenuti delle principali scuole, università, musei e istituzioni culturali.

Per gli insegnanti:
• Programma le lezioni, valuta i compiti e rimani connesso; tutto direttamente da iPad.
• Aggiungi materiale didattico personale, tra cui documenti, fogli di lavoro, link web, foto e video da una serie di fornitori di documenti.
• Coinvolgi gli studenti grazie all'utilizzo di app, libri, video, podcast e altri contenuti di iTunes, App Store e iBooks.
• Aggiungi istruzioni o commenti ai documenti PDF utilizzando gli strumenti di annotazione integrati.
• Controlla quando gli studenti hanno visualizzato o completato i compiti assegnati e ricorda loro le date di consegna dei compiti.
• Assegna un voto al lavoro degli studenti e monitora i progressi della classe utilizzando il registro voti. 
• Utilizza la vista focalizzata su ogni singolo studente, in grado di offrire un'attenzione privata e individuale, per verifiche veloci e riunioni tra genitori e insegnanti.
• Rispondi alle domande degli studenti mediante conversazioni private o inizia una discussione con la classe in conversazioni di gruppo.
• Coinvolgi gli studenti e invia loro notifiche per prepararli alle lezioni successive.
• Gli istituti che utilizzano Apple School Manager con ID Apple gestiti possono importare i registri per ottimizzare la creazione dei corsi.
• Gli insegnanti affiliati a istituzioni qualificate possono pubblicare corsi sul catalogo di iTunes U per renderli disponibili a tutti in modo gratuito. 
 
Per gli studenti:
• Visualizza i compiti assegnati e gli aggiornamenti dei corsi in un'unica posizione e verifica i compiti man mano che li completi.
• Invia il tuo lavoro direttamente dalle app di creatività di Apple, da numerose app di terze parti o come annotazioni su documenti PDF per i corsi privati.
• Fai domande agli insegnanti o chiedi loro di controllare il tuo lavoro al di fuori delle lezioni con messaggi privati.
• Inizia o unisciti a conversazioni di gruppo con l'intera classe.
• Consulta i voti e la valutazione dell'insegnante per tutti i compiti già svolti e valutati.

Sfoglia il catalogo con i contenuti educativi gratuiti più grande del mondo:
• Scegli fra oltre un milione di lezioni, video, libri e altre risorse gratuite su migliaia di argomenti pubblicati da istituzioni educative e culturali qualificate di tutto il mondo.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con amici utilizzando Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.
• iTunes U include materiali di Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, l'Università di Tokyo, il Museo Nacional del Prado, le biblioteche Smithsonian Libraries, il National Theatre, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e altro ancora. 

Requisiti:
• La partecipazione ai corsi richiede un dispositivo iPhone, iPad o iPod touch.
• Gli iPad condivisi e gli ID Apple gestiti richiedono iOS 9.3 o versione successiva.
• La funzionalità di annotazione su PDF integrata richiede iPad (4ª generazione) o successivo oppure iPad mini 2 o successivo.
• È richiesto iTunes 12 o versione successiva per la sincronizzazione con un computer.
• Per la pubblicazione di corsi pubblici su iTunes U, gli insegnanti devono far parte di un istituto qualificato.
• Per l'importazione dei registri sono necessari Apple School Manager e gli ID Apple gestiti.
• 3D Touch richiede iPhone 6s o iPhone 6s Plus con iOS 9.0 o versione successiva.

iTunes U menyediakan semua yang diperlukan instruktur untuk mengajar kelas di iPad—buat pelajaran dengan app dan materi Anda sendiri, kumpulkan dan beri nilai tugas dari murid, mulai diskusi kelas atau berbicara dengan murid secara pribadi untuk menjawab pertanyaan dan memberikan umpan balik.

iTunes U juga memungkinkan semua orang dengan iPhone, iPad, atau iPod touch untuk belajar dari koleksi konten pendidikan gratis terbesar di seluruh dunia—termasuk kursus umum dan koleksi dari sekolah, universitas, museum, dan institusi budaya terkemuka.

Untuk Instruktur:
• Rencanakan pelajaran, beri nilai tugas, dan tetap terhubung—langsung dari iPad Anda
• Tambahkan materi ajar Anda sendiri—termasuk dokumen, lembar kerja, tautan web, foto, dan video dari berbagai penyedia dokumen
• Berinteraksi dengan setiap murid menggunakan app, buku, video, podcast, dan lainnya dari iTunes, App Store, dan iBooks
• Tambahkan instruksi atau komentar ke PDF dengan alat anotasi internal
• Lihat kapan murid melihat atau menyelesaikan tugas, dan ingatkan mereka saat tugas telah tenggat
• Beri nilai pekerjaan murid dan lacak kemajuan kelas Anda di buku nilai 
• Gunakan tampilan satu murid untuk memeriksa murid secara terpisah dengan cepat atau konferensi guru-orangtua
• Jawab pertanyaan dalam obrolan 1:1 atau mulai debat dengan kelas menggunakan diskusi grup
• Jaga agar murid tidak ketinggalan informasi dan selalu siap untuk mengikuti kelas dengan pemberitahuan
• Institusi yang menggunakan Apple School Manager dan ID Apple yang Dikelola dapat mengimpor daftar ke pembuatan kursus yang minimalis
• Guru yang berafiliasi dengan institusi yang berkualifikasi dapat menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk membuatnya tersedia bagi semua orang secara gratis
 
Untuk Murid:
• Lihat pembaruan tugas dan kursus di satu tempat, dan centang tugas setelah Anda menyelesaikannya
• Kirim pekerjaan Anda dari app kreativitas Apple mana pun, lusinan app pihak ketiga, atau sebagai PDF beranotasi untuk kursus pribadi
• Tanya instruktur atau minta mereka meninjau pekerjaan Anda di luar kelas dengan pesan pribadi
• Mulai atau bergabung dengan diskusi dengan seluruh kelas
• Lihat nilai Anda dan umpan balik instruktur untuk semua tugas yang telah selesai

Telusuri katalog konten pendidikan gratis terbesar di dunia:
• Pilih dari 1 juta lebih kuliah, video, buku, dan sumber gratis lainnya mengenai ribuan subjek dari institusi budaya dan pendidikan terkemuka di seluruh dunia
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Pesan
• iTunes U disertai dengan materi dari Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, dan banyak lainnya 

Persyaratan:
• Berpartisipasi dalam kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch
• iPad Bersama dan ID Apple yang Dikelola memerlukan iOS 9.3 atau lebih baru
• Anotasi PDF internal memerlukan iPad (generasi ke-4) atau lebih baru, iPad mini 2 atau lebih baru
• iTunes 12 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaraskan dengan komputer
• Penerbitan kursus umum ke iTunes U mengharuskan guru untuk berafiliasi dengan institusi yang berkualifikasi
• Pengimporan daftar memerlukan Apple School Manager dan ID Apple yang Dikelola
• 3D Touch memerlukan iPhone 6s atau iPhone 6s Plus dengan iOS 9.0 atau lebih baru

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U offre tout ce dont un professeur a besoin pour tenir un cours sur iPad : organisation des cours grâce à des apps et les ressources personnelles du professeur, collecte et notation des devoirs des étudiants, discussions en groupe ou individuelles pour répondre à des questions et transmettre vos commentaires sur le travail fourni.

iTunes U permet également à tout utilisateur d’un iPhone, iPad ou iPod touch d’apprendre grâce à la plus grande collection de contenu éducatif gratuit au monde, comprenant notamment des cours publics et des collections des meilleurs musées, écoles, universités et institutions culturelles.

Pour les professeurs :
• Organisez vos cours, notez les devoirs rendus et maintenez la communication avec vos étudiants, directement depuis votre iPad.
• Ajoutez vos propres ressources au cours, notamment des documents, des feuilles de travail, des URL, des photos et des vidéos provenant de différents fournisseurs de documents.
• Suscitez l’intérêt de chaque apprenant à l’aide d’apps, de livres, de vidéos, de podcasts et plus depuis iTunes, l’App Store et iBooks.
• Ajoutez des instructions et des commentaires à des PDF grâce aux outils d’annotation intégrés.
• Sachez quand un étudiant a consulté ou terminé un devoir, et rappelez les dates des devoirs à rendre aux étudiants.
• Notez le travail des étudiants et suivez les progrès de votre classe dans le carnet de notes. 
• Utilisez la présentation par étudiant pour offrir un suivi personnalisé lors des bilans rapides ou des réunions parents-professeur.
• Répondez aux questions de chaque étudiant grâce à une messagerie instantanée individuelle ou lancez des débats dans la classe par des discussions de groupe.
• Assurez-vous que les étudiants ont reçu les dernières informations et sont prêts pour votre cours grâce aux notifications.
• Les institutions utilisant Apple School Manager et les identifiants Apple gérés peuvent importer les listes des étudiants pour faciliter la création des cours.
• Les professeurs affiliés à des institutions qualifiées peuvent publier leurs cours dans le catalogue iTunes U ; ils sont alors accessibles à tous, gratuitement.
 
Pour les étudiants :
• Consultez vos devoirs et les mises à jour du cours en un seul endroit, et cochez les devoirs réalisés à mesure que vous les terminez.
• Envoyez votre travail depuis toute app de création Apple, des dizaines d’apps de tierce partie ou en tant que PDF annoté pour les cours privés.
• Posez des questions à vos professeurs ou étudiez vos travaux avec eux en dehors des cours grâce aux messages privés.
• Lancez une discussion de groupe avec toute votre classe ou participez à une discussion existante.
• Consultez toutes vos notes et tous les commentaires de vos professeurs.

Parcourez le plus grand catalogue de contenu éducatif gratuit au monde :
• Choisissez parmi plus de 1 million de cours, vidéos, livres et autres ressources gratuites sur des milliers de sujets, publiées par les meilleures institutions éducatives et culturelles du monde entier.
• Partagez vos cours préférés avec vos amis à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.
• iTunes U propose des ressources des universités Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe, de Tokyo et du musée national du Prado, des bibliothèques Smithsonian Libraries, du théâtre national des États-Unis, de la bibliothèque du Congrès des États-Unis, et bien plus. 

Conditions :
• La participation à des cours requiert un iPhone, iPad ou iPod touch.
• iPad partagé et les identifiants Apple gérés requièrent iOS 9.3 ou ultérieur.
• L’annotation intégrée des PDF requiert un iPad (4e génération) ou ultérieur ou un iPad mini 2 ou ultérieur.
• iTunes 12 ou ultérieur est nécessaire pour synchroniser avec un ordinateur.
• La publication de cours publics dans iTunes U requiert une affiliation du professeur à une institution éligible.
• 3D Touch requiert un iPhone 6s ou un iPhone 6s Plus avec iOS 9.0 ou ultérieur.

iTunes U tarjoaa kaiken, mitä ohjaaja tarvitsee tuodakseen luokan yhteen iPadilla. Luo oppitunteja apeilla ja omalla materiaalillasi, kerää ja arvostele oppilaiden tehtävät ja aloita luokan yhteiskeskusteluja tai vastaa kysymyksiin ja anna palautetta kahdenkeskisellä keskustelulla oppilaan kanssa.

iTunes U:ssa kuka tahansa, jolla on iPhone, iPad tai iPod touch, voi opiskella maailman laajimmasta ilmaisesta koulutussisällöstä, jossa on julkisia kursseja ja kokoelmia johtavilta kouluilta, yliopistoilta, museoilta ja kulttuuri-instituutioilta.

Ohjaajille:
• Suunnittele oppitunteja, arvostele tehtäviä ja pysy yhteyksissä suoraan omalta iPadiltasi
• Lisää omaa oppimateriaaliasi, mukaan lukien dokumentteja, taulukoita, verkkolinkkejä, kuvia ja videoita useilta materiaalin tuottajilta
• Aktivoi opiskelijoitasi käyttämällä appeja, kirjoja, videoita, podcasteja ja muuta iTunesista, App Storesta ja iBooksista
• Lisää PDF-tiedostoihin ohjeita ja kommentteja sisäänrakennetuilla merkintätyökaluilla
• Näet, kun opiskelijat ovat katselleet tehtäviään ja suorittaneet työnsä, ja voit muistuttaa määräpäivistä
• Arvostele oppilaiden työt ja seuraa luokkasi edistymistä arvosteluvihkossa 
• Käytä yhden opiskelijan näkymää tarjotaksesi henkilökohtaista tukea tai vanhempien ja opettajien väliseen yhteydenpitoon
• Vastaa kysymyksiin kahdenkeskisessä keskustelussa tai aloita yleinen keskustelu luokan kesken ryhmäkeskusteluilla
• Pidä opiskelijat ajan tasalla ja valmiina oppitunteihin muistutuksilla
• Organisaatiot, jotka käyttävät Apple School Manageria ja hallittuja Apple ID:itä, voivat tuoda opiskelijaluetteloita yksinkertaistaakseen kurssin luomista
• Opettajat, jotka työskentelevät hyväksytyissä oppilaitoksissa, voivat julkaista kursseja iTunes U -luetteloon, jossa ne ovat saatavilla kaikille ilmaiseksi
 
Opiskelijoille:
• Näet tehtäväsi ja kurssin päivitykset yhdessä paikassa, ja voit merkitä tehtäviä tehdyiksi sitä mukaa, kun saat ne valmiiksi
• Palauta työsi tehtynä millä tahansa Applen luovalla apilla, kymmenillä kolmannen osapuolen apeilla tai yksityisillä kursseilla huomautuksin varustettuna PDF-tiedostona
• Kysy ohjaajilta tai pyydä heitä arvioimaan töitäsi koulun ulkopuolella kahdenkeskisillä viesteillä
• Aloita tai liity koko luokan ryhmäkeskusteluihin
• Näet kaikkien aikaisempien tehtäviesi arvostelut ja ohjaajan palautteen

Selaa maailman laajinta ilmaisen oppimateriaalin luetteloa:
• Valitse yli miljoonasta ilmaisesta kurssista, videosta, kirjasta tai muusta resurssista johtavilta opetus- ja kulttuuri-instituutioilta maailmanlaajuisesti.
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterillä, Facebookilla, Maililla tai Viestit-apilla
• iTunes U sisältää materiaalia Stanfordilta, Yalelta, MIT:ltä, Oxfordilta, McGill Universityltä, La Trobe Universityltä, University of Tokyolta, Museo Nacional del Pradolta, Smithsonian Librariesistä, National Theatrelta, Library of Congressilta ja monilta muilta tahoilta 

Vaatimukset:
• Kurssille osallistuminen vaatii iPhonen, iPadin tai iPod touchin
• Jaetut iPadit ja hallitut Apple ID:t vaativat iOS 9.3:n tai uudemman
• Sisäänrakennettu PDF-merkintä vaatii iPadin (4. sukupolvi) tai uudemman tai iPad mini 2:n tai uudemman
• Tietokoneen kanssa synkronoimiseen tarvitaan iTunes 12 tai uudempi
• Kurssien julkaiseminen iTunes U:hun vaatii, että opettaja on töissä hyväksytyssä organisaatiossa
• Opiskelijaluettelon tuonti vaatii Apple School Managerin ja hallitut Apple ID:t
• 3D Touch vaatii iPhone 6s:n tai iPhone 6s Plussan, jossa on iOS 9.0 tai uudempi

iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de aplicaciones y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas de los estudiantes, inicio de debates en clase o conversaciones individuales con los estudiantes para responder a sus preguntas y enviarles comentarios.

Además, iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a la colección de contenido educativo gratuito más grande del mundo, que incluye colecciones y cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes (documentos, hojas de cálculo, enlaces web, fotos y vídeos) de una serie de proveedores de documentos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante aplicaciones, libros, vídeos, podcasts y muchas más opciones de iTunes, App Store y iBooks.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF.
• Consulta cuándo los estudiantes han visto o terminado sus tareas, o recuérdales la fecha de entrega.
• Califica el trabajo de los estudiantes y haz un seguimiento del progreso de toda la clase en el boletín de notas.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención individual en consultas rápidas o reuniones con los padres.
• Responde a preguntas en conversaciones individuales de chat o inicia debates en grupo con la clase.
• Mantén a los estudiantes al corriente de las clases con notificaciones.
• Las instituciones académicas que utilizan Apple School Manager e ID de Apple gestionados pueden importar listas de las clases para agilizar la creación de los cursos.
• Los profesores que estén afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que estén disponibles de forma gratuita.
 
Para estudiantes:
• Consulta tus tareas y las actualizaciones del curso en un mismo lugar, y marca las tareas como completadas a medida que las vayas terminando.
• Envía tu trabajo desde cualquier aplicación de creatividad de Apple o decenas de aplicaciones de terceros, o como archivos PDF con anotaciones para los cursos privados.
• Plantea preguntas a los profesores o pídeles que revisen tu trabajo fuera de clase mediante mensajes personales.
• Inicia debates en grupo con toda la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas y los comentarios del profesor de todas las tareas que has hecho.

Explora el catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo:
• Elige entre más de un millón de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas de las principales instituciones educativas y culturales de todo el mundo.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.
• iTunes U incluye materiales de las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe y Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y muchas otras instituciones.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch.
• Para usar iPad compartidos e ID de Apple gestionados, se requiere iOS 9.3 o posterior.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de PDF, se requiere un iPad (4.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Para sincronizar el dispositivo con un ordenador, se requiere iTunes 12 o posterior.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.
• Para importar listas de clase, se requiere el uso de Apple School Manager e ID de Apple gestionados.
• Para poder utilizar la función 3D Touch, se requiere un iPhone 6s o iPhone 6s Plus con iOS 9.0 o posterior.

Το iTunes U παρέχει όλα όσα χρειάζεται ένας καθηγητής για να οργανώσει την τάξη του στο iPad. Δημιουργήστε μαθήματα με εφαρμογές και τη δική σας ύλη, συγκεντρώστε και βαθμολογήστε εργασίες των μαθητών, ξεκινήστε συζητήσεις στην τάξη ή μιλήστε με μαθητές προσωπικά για να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να δώσετε συμβουλές.

Το iTunes U επιτρέπει σε όλους όσοι έχουν iPhone, iPad ή iPod touch να μαθαίνουν χάρη στη μεγαλύτερη συλλογή δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο, στην οποία περιλαμβάνονται μαθήματα και συλλογές από κορυφαίες σχολές, πανεπιστήμια, μουσεία και πολιτισμικά ιδρύματα.

Για τους καθηγητές:
• Σχεδιάστε μαθήματα, βαθμολογήστε εργασίες και διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές σας –όλα απευθείας από το iPad
• Προσθέστε τη δική σας ύλη διδασκαλίας, όπως έγγραφα, φύλλα εργασίας, συνδέσμους Ιστού, φωτογραφίες και βίντεο μέσω διάφορων παρόχων εγγράφων
• Κερδίστε την προσοχή κάθε μαθητή χάρη σε εφαρμογές, βιβλία, βίντεο, podcast και πολλά ακόμη από το iTunes, το App Store και το iBooks
• Προσθέστε οδηγίες ή σχόλια σε PDF χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα εργαλεία σχολιασμού
• Δείτε πότε οι μαθητές προβάλλουν και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους και στείλτε τους υπενθυμίσεις για προθεσμίες εργασιών
• Βαθμολογήστε εργασίες μαθητών και παρακολουθήστε την πρόοδο της τάξης σας στο βιβλίο βαθμολογιών 
• Χρησιμοποιήστε την ατομική προβολή μαθητή για να προσφέρετε ατομικές συμβουλές σε γρήγορες συνεδρίες ή συνδιασκέψεις γονέα-καθηγητή
• Απαντήστε σε ερωτήσεις μέσω ατομικών συζητήσεων ή ξεκινήστε διάλογο με ολόκληρη την τάξη χρησιμοποιώντας ομαδικές συζητήσεις
• Διατηρήστε ενημερωμένους τους μαθητές και προετοιμάστε τους για το μάθημα στην τάξη μέσω γνωστοποιήσεων
• Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το Apple School Manager με Διαχειριζόμενα Apple ID μπορούν να εισάγουν καταλόγους ονομάτων για ταχύτερη και ευκολότερη δημιουργία μαθημάτων 
• Οι καθηγητές που συνεργάζονται με αναγνωρισμένες σχολές μπορούν να δημοσιεύουν μαθήματα στον κατάλογο iTunes U ώστε να είναι διαθέσιμα στον καθένα δωρεάν

Για τους μαθητές:
• Δείτε τις εργασίες σας και τις ενημερώσεις μαθημάτων σε ένα σημείο και δυνατότητα σήμανσης εργασιών ως ολοκληρωμένων καθώς τις ολοκληρώνετε
• Υποβάλετε την εργασία σας από οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργικότητας της Apple, από δεκάδες εφαρμογές τρίτων, ή ως σχολιασμένα PDF για ιδιωτικά μαθήματα
• Υποβάλετε ερωτήσεις στους καθηγητές ή ζητήστε τους να ελέγξουν την εργασία σας σε ώρες εκτός μαθήματος μέσω ατομικών μηνυμάτων
• Ξεκινήστε ή συμμετάσχετε σε ομαδικές συζητήσεις με ολόκληρη την τάξη
• Δείτε τους βαθμούς σας και σχόλια από τους καθηγητές για όλες τις εργασίες που έχετε κάνει

Περιηγηθείτε στον μεγαλύτερο κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο:
• Επιλέξτε από 1 εκατομμύριο και πλέον δωρεάν διαλέξεις, βίντεο, βιβλία και άλλους πόρους για χιλιάδες θέματα από κορυφαία εκπαιδευτικά και πολιτισμικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω Twitter, Facebook, Mail και Μηνυμάτων
• Το iTunes U περιλαμβάνει ύλη από πανεπιστήμια και ιδρύματα όπως τα Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress και πολλά άλλα 

Απαιτήσεις:
• Για τη συμμετοχή σε μαθήματα, απαιτείται iPhone, iPad ή iPod touch
• Το Κοινόχρηστο iPad και τα Διαχειριζόμενα Apple ID απαιτούν iOS 9.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Για την ενσωματωμένη δυνατότητα σχολιασμού PDF, απαιτείται iPad (4ης γενιάς) ή μεταγενέστερο, iPad mini 2 ή μεταγενέστερο
• Για τον συγχρονισμό με υπολογιστή, απαιτείται iTunes 12 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Για τη δημοσίευση δημόσιων μαθημάτων στο iTunes U, οι καθηγητές πρέπει να συνεργάζονται με αναγνωρισμένη σχολή
• Για την εισαγωγή καταλόγων ονομάτων, απαιτούνται το Apple School Manager και Διαχειριζόμενα Apple ID
• Για το 3D Touch, απαιτείται iPhone 6s ή iPhone 6s Plus με iOS 9.0 ή μεταγενέστερη έκδοση

iTunes U bietet alles, was Dozenten benötigen, um das Klassenzimmer auf das iPad zu bringen: Erstellen Sie Übungen mit Apps und eigenen Materialien, sammeln Sie Aufgaben der Teilnehmer ein und bewerten Sie sie, diskutieren Sie in Einzelgesprächen oder mit der ganzen Klasse, beantworten Sie Fragen.

Bei iTunes U kann außerdem jeder mit einem iPhone, iPad oder iPod touch die größte Sammlung an kostenlosen Bildungsinhalten der Welt mit kostenlosen Kursen und Sammlungen führender Schulen, Universitäten, Museen und Kultureinrichtungen zur Fortbildung nutzen.

Für Dozenten:
• Direkt auf dem iPad Übungen planen, Aufgaben bewerten und in Verbindung bleiben
• Eigene Materialien von vielen verschiedenen Anbietern hinzufügen, wie Dokumente, Arbeitsblätter, Weblinks, Fotos und Videos
• Beziehen Sie alle Teilnehmer mit ein, indem Sie Apps, Bücher, Videos, Podcasts und mehr aus iTunes, iBooks und dem App Store einbauen
• Fügen Sie PDFs mit integrierten Anmerkungswerkzeugen Anleitungen oder Kommentare hinzu
• Sehen Sie, wann Kursteilnehmer ihre Aufgaben angesehen oder fertiggestellt haben und erinnern Sie sie an Abgabetermine
• Verwenden Sie den Notenspiegel, um die Arbeit der Teilnehmer zu benoten und den Fortschritt der gesamten Klasse auf einen Blick einzusehen
• Lassen Sie sich einzelne Teilnehmer anzeigen, um ihnen bei Stichproben oder Elternabenden besondere Aufmerksamkeit zu schenken
• Beantworten Sie im Chat in Einzelgesprächen Fragen oder starten Sie über Gruppendiskussionen eine Debatte
• Halten Sie die Teilnehmer mithilfe von Mitteilungen auf dem Laufenden, sodass sie auf den Unterricht vorbereitet sind
• Bildungseinrichtungen, die Apple School Manager mit verwalteten Apple-IDs verwenden, können nun Teilnehmerlisten importieren und so das Erstellen von Kursen optimieren
• An qualifizierte Bildungseinrichtungen angeschlossene Dozenten können Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen, sodass sie allen Nutzern kostenlos bereitgestellt werden

Für Kursteilnehmer:
• Ihre Aufgaben und Kursupdates werden an einem Ort angezeigt und abgeschlossene Aufgaben können abgehakt werden
• Reichen Sie Ihre Arbeiten über eine der Kreativitäts-Apps von Apple oder einer von Dutzenden Apps anderer Anbieter oder als PDF-Datei mit Kommentaren für private Kurse ein
• Stellen Sie Fragen an die Dozenten oder lassen Sie sie Ihre Arbeit außerhalb des Unterrichts in Einzelgesprächen korrigieren
• Nehmen Sie an Diskussionen mit der gesamten Klasse teil oder starten Sie eine Diskussion
• Noten und Feedback vom Dozenten für alle früheren Aufgaben einsehen

Durchsuchen Sie das größte Angebot an kostenlosen Bildungsangeboten der Welt:
• Wählen Sie aus über 1 Million an kostenlosen Vorlesungen, Videos, Büchern und anderen Ressourcen von führenden Bildungs- und Kultureinrichtungen aus der ganzen Welt zu Tausenden von Themen
• Teilen Sie Ihre Lieblingskurse über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten mit Ihren Freunden
• iTunes U enthält Materialien von Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress und vielen mehr

Anforderungen:
• Zur Teilnahme an Kursen wird ein iPhone, iPad oder iPod touch benötigt
• Für „Geteiltes iPad“ und das Verwalten von Apple-IDs wird iOS 9.3 oder neuer benötigt
• Integrierte PDF-Anmerkungswerkzeuge benötigen ein iPad (4. Generation) oder neuer oder ein iPad mini 2 oder neuer
• Zum Synchronisieren mit einem Computer wird iTunes 12 oder neuer benötigt
• Um Kurse in iTunes U zu veröffentlichen, müssen Dozenten an qualifizierte Institutionen angeschlossen sein
• Zum Importieren von Teilnehmerlisten werden verwaltete Apple-IDs und Apple School Manager benötigt
• 3D Touch benötigt iPhone 6s oder iPhone 6s Plus mit iOS 9.0 oder neuer

iTunes U sørger for alt det, en underviser skal have med i klassen på iPad – opbyg lektioner med apps og dine egne materialer, indsaml og giv karakterer til opgaver fra kursister, start diskussioner i klassen eller diskuter privat med kursisterne for at besvare spørgsmål og give feedback.

iTunes U giver også alle med en iPhone, iPad eller iPod touch lov til at lære fra verdens største samling af gratis uddannelsesindhold – inkl. offentlige kurser og samlinger fra førende skoler, universiteter, museer og kulturelle institutioner.

Til undervisere:
• Planlæg lektioner, giv karakterer til opgaver og hold forbindelsen ved lige – direkte fra din iPad
• Tilføj dit eget undervisningsmateriale – inkl. dokumenter, arbejdsark, weblinks, fotografier og videoer fra et stort udvalg af dokumentudbydere
• Engager alle kursister ved at bruge apps, bøger, videoer, podcasts m.m. fra iTunes, App Store og iBooks
• Føj instruktioner eller kommentarer til PDF-dokumenter med indbyggede noteværktøjer
• Se, hvornår kursisterne har set på eller færdiggjort deres opgaver, og mind dem om, hvornår de skal afleveres
• Giv karakterer til kursisternes arbejde, og hold styr på klassens fremskridt i karakterbogen 
• Brug oversigten med en enkelt kursist til at tilbyde individuel kontakt til hurtige spørgsmål og konferencer mellem forældre og lærere
• Besvar spørgsmål i private chats, eller start debatter med klassen vha. gruppediskussioner
• Hold kursister opdateret og klar til undervisningen med meddelelser
• Institutioner, der bruger Apple School Manager og administrerede Apple-id'er kan importere deltagerlister, så de kan strømline oprettelse af kurser
• Undervisere, der har tilknytning til kvalificerede institutioner, kan publicere kurser til iTunes U-kataloget og gøre dem tilgængelige for alle gratis
 
Til kursister:
• Se opgaver og opdateringer fra underviseren på et sted, og hak opgaver af, efterhånden som du bliver færdig med dem
• Indsend dit arbejde fra alle kreative apps fra Apple, dusinvis af apps fra tredjeparter eller som PDF-dokumenter med noter til private kurser
• Stil spørgsmål til undervisere, eller få den til at gennemgå dit arbejde individuelt med private beskeder
• Start eller deltag i gruppediskussioner med hele klassen
• Se dine karakterer og feedback fra underviseren for alle tidligere opgaver

Gennemse verdens største katalog med gratis uddannelsesindhold:
• Vælg mellem mere end en million gratis forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer om tusindvis af emner fra førende uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner i hele verden
• Del dine favoritkurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder
• iTunes U indeholder materialer fra Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress og mange flere 

Systemkrav:
• Deltagelse i kurser kræver iPhone, iPad eller iPod touch
• Delt iPad og Administrer Apple-id kræver iOS 9.3 eller en nyere version
• Indbyggede PDF-noter kræver iPad (4. generation) eller en nyere model, iPad mini 2 eller en nyere model
• iTunes 12 eller en nyere version kræves til synkronisering med en computer
• Publicering af offentlige kurser til iTunes U kræver, at undervisere har tilknytning til en berettiget institution
• Import af deltagerlister kræver Apple School Manager og administrerede Apple-id'er
• 3D Touch kræver iPhone 6s eller iPhone 6s Plus med iOS 9.0 eller en nyere version

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, start class discussions or talk with students one-on-one to answer questions and provide feedback.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos from a variety of document providers
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed or completed assignments, and remind students when assignments are due
• Grade student work and track the progress of your class in the grade book 
• Use the single-student view to offer individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer questions in 1:1 chats or start debates with the class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Institutions using Apple School Manager and Managed Apple IDs can import rosters to streamline course creation
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
 
For Students:
• View assignments and course updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class with one-on-one messages
• Start or join group discussions with the whole class
• View your grades and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from leading educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (4th generation) or later, iPad mini 2 or later
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Apple School Manager and Managed Apple IDs
• 3D Touch requires iPhone 6S or iPhone 6S Plus with iOS 9.0 or later

Screenshots
Read more
Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 1,194 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
40%
Addictive
 
7%
Crashes
 
23%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.4
September 14, 2016
3.3
June 09, 2016
3.2
March 26, 2016
3.1
October 23, 2015
3.0.1
September 17, 2015
3.0
June 27, 2015
2.1.1
January 28, 2015
2.1
September 18, 2014
2.0
July 13, 2014
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012