Round up

Age

over 4 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

1

last updated: 2016-03-26

Overall Ratings

55,962

with average of 4.0

Global Rank

#3

Within the Top 1%

Top 25 Overall

155 Countries

top 1 in Singapore

Global Rank Positions

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

产品描述
有了 iTunes U,教师完全可以将课堂搬到 iPad 上来:使用应用和自己的教材创建课程、收集学生的作业并评分、进行一对一讨论或群组讨论以及为 PDF 作业添加注解。

任何拥有 iPhone、iPad 或 iPod touch 的用户均可使用 iTunes U 来学习世界上收藏最多的免费教育内容,其中包括来自顶尖学校、大学、博物馆和文化机构的公开课程和精选教材。

对于教师:
• 规划课程、给作业评分以及与学生保持联系—所有一切均可直接在 iPad 上操作
• 添加自己的教学教材—包括文稿、工作表、Web 链接、照片和视频
• 通过包括来自 iTunes、App Store 和 iBooks 中的应用、图书、视频、播客等内容让每位学习者都参与其中
• 使用内建注解工具给 PDF 添加说明或注释
• 查看学生何时浏览了自己的作业、完成了家庭作业或者提醒学生作业的截止时间
• 使用综合成绩册随时随地给学生评分并一览整个班级的进度
• 使用单个学生视图来以私人方式进行快速签到或开家长会
• 在一对一聊天中回答单个学生的问题,或者使用群组讨论与整个班级展开讨论
• 使用通知让学生了解和预习课程
• 隶属于合格机构的教师可以将课程发布到 iTunes U 目录,让每个人都可以免费获取。

对于学生:
• 在一个位置即可查看您的作业和教师更新,并在完成作业后进行核对检查
• 从 Apple 任一款创造性应用或数十款第三方应用提交家庭作业,或者以注解 PDF 形式提交私人课程的作业
• 通过一对一讨论,在课外时间向教师提问或者让教师检查您的家庭作业
• 与整个班级展开群组讨论或者加入群组讨论
• 查看过去所有作业的评分结果

浏览全球最大的免费教育内容编录:
• 超过一百万套由全球教育机构和文化机构提供的免费课程、视频、图书和其他资源供您选择,涵盖数以千计的不同学科,从代数到动物学,应有尽有
• 使用“邮件”和“信息”与朋友分享您喜爱的课程
• iTunes U 中的教材由斯坦福大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、麦吉尔大学、拉筹伯大学、东京大学、普拉多博物馆、史密森尼图书馆、国家剧院、美国国会图书馆等机构提供

要求:
• 参与课程需要运行 iOS 8.3 或更高版本的 iPhone、iPad 或 iPod touch
• 创建课程需要运行 iOS 8.3 或更高版本的 iPad
• “共用的 iPad”和“可管理式 Apple ID”需要 iOS 9.3 或更高版本
• 内建 PDF 注解需要 iPad(第 3 代)或后续机型、iPad mini 2 或后续机型
• 设置用于 iTunes Store 的 Apple ID
• 与电脑同步需要 iTunes 12 或更高版本
• 将公开课程发布到 iTunes U 需要教师隶属于合格的机构

Mô tả Sản phẩm
iTunes U cung cấp mọi thứ mà giảng viên cần để đưa phòng học lên iPad—xây dựng các bài học bằng các ứng dụng và tài liệu của riêng bạn, thu và chấm điểm bài tập từ sinh viên, thảo luận cá nhân hoặc trong nhóm và chú thích bài tập PDF.

iTunes U cũng vẫn là nơi mà bất kỳ ai có iPhone, iPad hoặc iPod touch có thể học tập từ bộ sưu tập nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới—bao gồm các khóa học và bộ sưu tập công cộng từ các trường, trường đại học, bảo tàng và tổ chức văn hóa hàng đầu.

Dành cho Giảng viên:
• Soạn bài học, chấm điểm bài tập và giữ kết nối—tất cả ngay từ iPad
• Thêm tài liệu giảng dạy của riêng bạn—bao gồm tài liệu, tờ bài làm, liên kết web, ảnh và video
• Thu hút mọi người học bằng cách bao gồm các ứng dụng, sách, video, podcast, v.v từ iTunes, App Store và iBooks
• Thêm hướng dẫn hoặc nhận xét vào PDF bằng các công cụ chú thích tích hợp
• Xem thời điểm sinh viên xem bài tập của họ, hoàn thành công việc hoặc nhắc họ khi đến hạn
• Sử dụng sổ điểm tích hợp để nhập điểm số khi bạn chấm và theo dõi nhanh sự tiến bộ của cả lớp
• Sử dụng chế độ xem một sinh viên để mang lại sự tập trung riêng tư và cá nhân để kiểm tra nhanh hoặc hội thảo giữa phụ huynh và giáo viên
• Trả lời các câu hỏi cá nhân trong trò chuyện trực tiếp hoặc bắt đầu cuộc tranh luận với cả lớp bằng thảo luận nhóm
• Cập nhật thông tin cho sinh viên và chuẩn bị sẵn sàng cho lớp bằng các thông báo
• Giáo viên thuộc các tổ chức đủ tiêu chuẩn có thể xuất bản khóa học lên danh mục iTunes U để cung cấp miễn phí cho mọi người. 

Dành cho Sinh viên:
• Xem bài tập của bạn và cập nhật của giảng viên tại một nơi và đánh dấu bài tập khi bạn hoàn thành
• Nộp bài làm của bạn từ bất kỳ ứng dụng sáng tạo nào của Apple, hàng tá ứng dụng của bên thứ ba hoặc dưới dạng PDF được chú thích cho khóa học riêng tư
• Đặt câu hỏi cho giảng viên hoặc đề nghị giảng viên xem xét bài làm của bạn ngoài giờ trên lớp bằng các thảo luận trực tiếp
• Bắt đầu hoặc tham gia thảo luận nhóm với cả lớp
• Xem kết quả theo điểm số của bạn cho tất cả bài tập trong quá khứ

Duyệt danh mục nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới:
• Chọn từ trên 1 triệu bài giảng, video, sách và tài nguyên miễn phí khác trong hàng nghìn chủ đề từ Đại số đến Động vật học từ các tổ chức giáo dục và văn hóa trên khắp thế giới
• Chia sẻ các khóa học riêng tư với bạn bè bằng Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn
• iTunes U bao gồm các tài liệu từ Đại học McGill, Stanford, Yale, MIT, Oxford, Đại học La Trobe, Đại học Tokyo, Bảo tàng Quốc gia Prado, Thư viện Smithsonian, Nhà hát Quốc gia, Thư viện Quốc hội Mỹ, v.v. 

Yêu cầu:
• Việc tham gia khóa học yêu cầu iPhone, iPad hoặc iPod touch có iOS 8.3 hoặc mới hơn
• Việc tạo khóa học yêu cầu iPad có iOS 8.3 hoặc mới hơn
• iPad Được chia sẻ và ID Apple Được quản lý yêu cầu iOS 9.3 hoặc mới hơn
• Chú thích PDF được tích hợp yêu cầu iPad (thế hệ 3) hoặc mới hơn, iPad mini 2 hoặc mới hơn
• ID Apple được thiết lập để sử dụng trên iTunes Store
• Yêu cầu iTunes 12 hoặc mới hơn để đồng bộ hóa với máy tính
• Việc xuất bản khóa học công cộng lên iTunes U yêu cầu giáo viên phải là thành viên của một tổ chức đủ tiêu chuẩn

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Ürün Açıklaması
iTunes U, öğretmenlerin sınıf öğrencilerini iPad üzerinden bir araya getirebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Kendi malzemelerinizle uygulamaları kullanarak ders hazırlayın, ödevleri öğrencilerden toplayın ve not verin, bire bir veya grup olarak tartışın ve PDF biçimindeki ödevlere açıklama ekleyin.

iTunes U aynı zamanda iPhone, iPad veya iPod touch sahibi herkesin dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği koleksiyonunu kullanarak öğrenebileceği yerdir. Bu koleksiyonda tanınmış okulların, üniversitelerin, müzelerin ve kültür kurumlarının herkese açık dersleri ve koleksiyonları yer alır.

Öğretmenler için:
• Doğrudan iPad’inizi kullanarak ders planı yapın, ödevlere not verin ve bağlantıda kalın
• Belgeler, çalışma sayfaları, web bağlantıları, fotoğraflar ve videolar gibi kendi öğretim malzemelerinizi ekleyin
• iTunes, App Store ve iBooks üzerinden uygulamalar, kitaplar, videolar, podcast’ler ve daha fazlasını kullanarak her öğrenciyi derse çekin
• Yerleşik açıklama araçları ile PDF’lere yönergeler veya yorumlar ekleyin
• Öğrencilerin ödevlerine ne zaman baktığını, çalışmalarını ne zaman tamamladığını takip edin veya teslim tarihinin yaklaştığını onlara hatırlatın
• Yerleşik not defterine notları girerken bir yandan da tüm sınıfınızın başarı durumunu takip edin
• Hızlı göz atma veya veli-öğretmen toplantıları için özel ve bire bir takip sağlayan tek öğrenci görünümünü kullanın
• Bire bir görüşmelerde soruları yanıtlayın veya grup tartışmalarını kullanarak sınıfın tamamında münazaralar gerçekleştirin
• Bildirimlerle öğrencilerin bağlantıda kalmasını ve derse hazırlıklı olmasını sağlayın
• Yetkili kurumlarla ilişkili öğretmenler iTunes U kataloğunda herkese açık ücretsiz dersler yayımlayabilir. 

Öğrenciler için:
• Ödevlerinize ve öğretmeninizden gelen güncellemelere tek bir yerden ulaşın ve tamamladığınız ödevlerinizi işaretleyin
• Çalışmalarınızı herhangi bir Apple yaratıcılık uygulamasından, düzinelerce üçüncü parti uygulamadan veya özel dersler için açıklamalı PDF’ler olarak gönderin
• Öğretmenlerle bire bir görüşmeler yaparak onlara sorular sorun veya onlardan sınıf dışındaki çalışmalarınızı değerlendirmelerini isteyin
• Tüm sınıfla grup tartışmalarına katılın veya böyle tartışmalar başlatın
• Tüm geçmiş ödevlerinizin puanlarını görün

Dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği kataloğuna göz atın:
• Dünyadaki eğitim ve kültür kurumlarının sağladığı cebirden zoolojiye kadar binlerce konu hakkındaki 1 milyondan fazla ücretsiz ders, video, kitap ve benzeri kaynak arasından seçim yapın
• En sevdiğiniz dersleri Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın
• iTunes U; Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill Üniversitesi, La Trobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Kütüphaneleri, National Theatre, Library of Congress ve diğer birçok kurumun malzemelerini içerir 

Gereksinimler:
• Derslere katılmak için iOS 8.3 veya daha yenisine sahip iPhone, iPad veya iPod touch gerekir
• Ders yaratmak için iOS 8.3 veya daha yenisine sahip iPad gerekir
• Paylaşılan iPad ve Yönetilen Apple Kimlikleri, iOS 9.3 veya yenisini gerektirir
• Yerleşik PDF açıklama ekleme özelliği için iPad (3. nesil) veya daha yenisi, iPad mini 2 veya daha yenisi gereklidir
• iTunes Store’da kullanım için ayarlanmış bir Apple kimliği
• Bilgisayar ile eşzamanlamak için iTunes 12 veya daha yenisi
• iTunes U’da herkese açık ders yayımlamak için öğretmenlerin yetkili bir kurum ile ilişkili olması gerekir

คำอธิบายผลิตภัณฑ์
iTunes U มอบทุกสิ่งที่ผู้สอนต้องการเพื่อรวมห้องเรียนเข้าด้วยกันบน iPad โดยการสร้างบทเรียนด้วยแอพต่างๆ และเนื้อหาของคุณเอง รวบรวมงานมอบหมายจากนักเรียนและให้คะแนน ให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม และใส่คำอธิบายประกอบลงในงานมอบหมายที่เป็น PDF

iTunes U ยังเป็นที่ที่ทุกคนที่มี iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเรียนรู้จากคอลเลคชั่นเนื้อหาทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ฟรีอีกด้วย รวมถึงหลักสูตรและคอลเลคชั่นที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถาบันวัฒนธรรมชั้นนำ

สำหรับผู้สอน:
• วางแผนบทเรียน ให้คะแนนงานมอบหมาย และติดต่อพูดคุย โดยทั้งหมดนี้สามารถทำจาก iPad ของคุณได้โดยตรง
• เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนของคุณเอง รวมถึงเอกสาร แผ่นงาน ลิงก์เว็บ รูปภาพ และวิดีโอ
• มีส่วนร่วมกับผู้เรียนทุกคนโดยการใส่แอพ หนังสือ วิดีโอ พ็อดคาสต์ และอื่นๆ อีกมากจาก iTunes, App Store และ iBooks
• เพิ่มคำแนะนำหรือความเห็นลงใน PDF ด้วยเครื่องมือใส่คำอธิบายประกอบในตัว
• เห็นว่านักเรียนดูงานมอบหมายของพวกเขาและทำงานเสร็จเมื่อใด หรือเตือนพวกเขาเมื่อถึงกำหนด
• ใช้สมุดพกแบบรวมเพื่อป้อนเกรดในขณะที่คุณกำลังเดินทาง และติดตามความคืบหน้าของทั้งชั้นเรียนได้เพียงปรายตามอง
• ใช้มุมมองนักเรียนคนเดียวเพื่อดูแลนักเรียนแต่ละคนเป็นการส่วนตัวด้วยการทักทายหรือประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครองอย่างรวดเร็ว
• ตอบคำถามส่วนตัวในการสนทนาแบบตัวต่อตัว หรือเริ่มอภิปรายกับทั้งห้องเรียนโดยใช้การปรึกษาแบบกลุ่ม
• ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลล่าสุดและเตรียมตัวสำหรับชั้นเรียนด้วยการแจ้งเตือน
• ครูที่สังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติจะสามารถเผยแพร่หลักสูตรลงในแค็ตตาล็อก iTunes U เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี 

สำหรับนักเรียน:
• ดูงานมอบหมายของคุณและการอัพเดทของผู้สอนในที่เดียว และทำเครื่องหมายงานมอบหมายเมื่อคุณทำเสร็จ
• ส่งงานของคุณจากแอพความคิดสร้างสรรค์ของ Apple แอพใดก็ได้ แอพของผู้พัฒนาอื่นอีกมากมาย หรือส่งเป็นคำอธิบายประกอบ PDF สำหรับหลักสูตรส่วนตัว
• ถามคำถามกับผู้สอนและขอให้ผู้สอนตรวจทานงานของคุณนอกเวลาเรียนด้วยการปรึกษาแบบตัวต่อตัว
• สร้างหรือเข้าร่วมการปรึกษาแบบกลุ่มกับทั้งชั้นเรียน
• ดูคะแนนของคุณจากงานมอบหมายที่ผ่านมาทั้งหมด

เลือกดูแค็ตตาล็อกเนื้อหาด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
• เลือกจากคำบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานฟรีมากกว่า 1 ล้านรายการ ในหลายพันหัวข้อ ตั้งแต่พีชคณิตไปจนถึงสัตววิทยา จากสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมทั่วโลก
• แชร์หลักสูตรโปรดของคุณกับเพื่อนๆ โดยใช้ทวิตเตอร์, Facebook, แอพเมล และแอพข้อความ
• iTunes U มีเนื้อหาจากสแตนฟอร์ด, เยล, MIT, อ๊อกซ์ฟอร์ด, มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์, มหาวิทยาลัยลาโทรบ, มหาวิทยาลัยโตเกียว, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราโด, ห้องสมุดสมิธโซเนียน, โรงละครแห่งชาติ, หอสมุดคองเกรส และอื่นๆ อีกมาก

รายการที่ต้องใช้:
• การเข้าร่วมหลักสูตรต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 8.3 ขึ้นไป
• การสร้างหลักสูตรต้องใช้ iPad ที่มี iOS 8.3 ขึ้นไป
• iPad ที่แชร์และ Apple ID ที่มีการจัดการต้องใช้ iOS 9.3 ขึ้นไป
• การใส่คำอธิบายประกอบ PDF ในตัวต้องใช้ iPad (รุ่นที่ 3) ขึ้นไป, iPad mini 2 ขึ้นไป
• Apple ID ที่ตั้งค่าสำหรับใช้บน iTunes Store
• ต้องใช้ iTunes 12 ขึ้นไปเพื่อเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
• การเผยแพร่หลักสูตรสาธารณไปที่ iTunes U ทำได้โดยครูที่สังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น

Produktbeskrivning
iTunes U erbjuder allt en instruktör behöver för att sammanställa undervisningen på sin iPad. De kan bygga upp lektioner kring appar och eget material, samla in och betygsätta studenternas hemuppgifter, diskutera på tu man hand eller i grupp och skriva kommentarer i PDF-uppgifter.

iTunes U är också den plats där alla vetgiriga som har en iPhone, iPad eller iPod touch kan lära sig från världens största samling kostnadsfritt utbildningsmaterial med offentliga kurser och samlingar från ledande skolor, universitet, museer och kulturinstitutioner.

För instruktörer:
• Planera lektioner, betygsätt uppgifter och håll kontakten – direkt från iPad.
• Lägg till eget utbildningsmaterial i form av dokument, arbetsblad, webblänkar, bilder, videor med mera.
• Engagera studenterna genom att väva in appar, böcker, videor, podcaster och annat från iTunes, App Store och iBooks.
• Lägg till anvisningar eller kommentarer i PDF:er med hjälp av inbyggda anteckningsverktyg.
• Håll koll på om studenterna har läst sina uppgifter, när de slutfört dem, eller påminn dem inför inlämningen.
• Använd den integrerade betygsboken till att föra in betyg allteftersom och se hur hela klassen utvecklas med ett ögonkast.
• Använd enstudentsvyn när du vill ge ostörd, enskild uppmärksamhet till en student för att stämma av läget eller hålla ett föräldramöte.
• Besvara enskilda studenters frågor i privata chattar, eller dra igång en debatt med hela klassen i en gruppdiskussion.
• Se till att studenterna håller sig uppdaterade och förberedda inför lektionerna genom att skicka meddelanden.
• Lärare som samarbetar med erkända institutioner har möjlighet att publicera kurser i iTunes U-katalogen så att de kostnadsfritt blir tillgängliga för alla som är intresserade. 

För studenter:
• Se alla uppgifter och uppdateringar från instruktören på en plats, och bocka av dina uppgifter i takt med att du slutför dem.
• Skicka in dina arbetsuppgifter från Apples kreativitetsappar, dussintals appar från tredje part eller som kommenterade PDF-filer för privata kurser.
• Ställ frågor till instruktörer, eller be att de granskar ditt arbete utanför lektionstiden via diskussioner på tu man hand.
• Starta eller anslut dig till gruppdiskussioner med hela klassen.
• Se dina betygsresultat för alla tidigare uppgifter.

Välj och vraka ur världens största katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial:
• Välj bland över 1 miljon kostnadsfria föreläsningar, videor, böcker och andra resurser inom tusentals ämnen, från algebra till ölets historia, från utbildnings- och kulturinstitutioner över hela världen.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.
• iTunes U innehåller material från Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, LaTrobe University, Tokyos universitet, Pradomuseet, Smithsonian Libraries, National Theatre, den amerikanska kongressens bibliotek och många fler. 

Systemkrav:
• För att kunna delta i kurser krävs en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8.3 eller senare.
• För att kunna skapa kurser krävs en iPad med iOS 8.3 eller senare.
• Delad iPad och hanterade Apple-ID:n kräver iOS 9.3 eller senare.
• Inbyggd PDF-kommentering kräver iPad (tredje generationen) eller senare, iPad mini 2 eller senare.
• Ett Apple-ID som är förberett för användning i iTunes Store.
• iTunes 12 eller senare krävs för synkronisering med en dator.
• Lärare som vill publicera offentliga kurser på iTunes U måste samarbeta med en erkänd institution.

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Описание продукта
Благодаря iTunes U у лектора на iPad есть все необходимое для проведения занятия — возможность создавать интерактивные уроки, используя программы и собственные материалы, собирать у студентов выполненные задания и оценивать их, проводить индивидуальные и групповые обсуждения, а также добавлять примечания к файлам PDF.

Кроме того, iTunes U позволяет любому пользователю iPhone, iPad или iPod touch работать с крупнейшим в мире каталогом бесплатных образовательных материалов, в том числе с общедоступными курсами и подборками от ведущих школ, университетов, музеев и культурных учреждений.

Для лекторов
• Планирование занятий, оценка выполненных заданий и связь со студентами — прямо с iPad.
• Добавление собственных учебных материалов, в том числе документов, электронных таблиц, веб‑ссылок, фотографий и видеороликов.
• Вовлечение студентов в учебный процесс за счет использования программ, книг, видео, подкастов и других материалов из iTunes, App Store и iBooks.
• Добавление инструкций и комментариев в файлы PDF с помощью встроенных инструментов.
• Возможность следить за тем, когда студенты получили свои задания и когда выполнили работу, а также напоминать им о сроке сдачи.
• Использование встроенного журнала для оперативного выставления оценок и удобного отслеживания успеваемости всего класса.
• Возможность уделить внимание конкретному студенту, проверить его успеваемость или связаться с родителями.
• Поддержка индивидуальных чатов для ответов на вопросы и групповых обсуждений для проведения дискуссий со всем классом.
• Информирование и подготовка студентов к занятиям с помощью уведомлений.
• Преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям, могут публиковать в каталоге iTunes U курсы, которые будут бесплатно доступны всем желающим.

Для студентов
• Просмотр заданий и комментариев лектора, а также возможность отмечать выполненные задания в одной программе.
• Отправка результатов работы из любых творческих программ Apple, десятков сторонних программ, а также экспорт файлов PDF с комментариями для индивидуальных курсов.
• Возможность задать лектору вопросы или попросить его проверить работу во внеучебное время в рамках индивидуального обсуждения.
• Создание групповых обсуждений со всем классом и участие в уже созданных дискуссиях.
• Просмотр оценок за все прошлые задания.

Крупнейший в мире каталог бесплатных образовательных материалов
• Более 1 миллиона бесплатных лекций, видеороликов, книг и других ресурсов по тысячам предметов, от алгебры до зоологии, созданных в различных образовательных и культурных учреждениях по всему миру.
• Возможность делиться любимыми курсами с друзьями, используя Twitter, Facebook, Почту и Сообщения.
• В iTunes U собраны материалы, созданные в таких учреждениях, как Стэнфордский, Йельский и Оксфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Университет Макгилла, Университет Ла Троб, Университет Токио, Национальный музей Прадо, Библиотека Смитсоновского института, Национальный театр (г. Вашингтон), Библиотека Конгресса, и многих других.

Требования
• iPhone, iPad или iPod touch с iOS 8.3 или новее для участия в курсах.
• iPad с iOS 8.3 или новее для создания курсов.
• iOS 9.3 или новее для общих iPad и управляемых Apple ID.
• iPad (3-го поколения) или новее, iPad mini 2 или новее для использования встроенной функции добавления примечаний к файлам PDF.
• Apple ID, настроенный для использования в iTunes Store.
• iTunes 12 или новее для синхронизации с компьютером.
• Публиковать общедоступные курсы в iTunes U могут только преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям.

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Descrição do Produto
O iTunes U fornece tudo o que um professor precisa para montar sua sala de aula no iPad—construir lições com aplicativos e seus materiais próprios, coletar e avaliar tarefas de alunos, discutir individualmente ou em grupos e fazer anotações em tarefas em formato PDF.

O iTunes U também é o lugar onde qualquer pessoa que tenha um iPhone, iPad ou iPod touch pode aprender da maior coleção mundial de conteúdo educacional gratuito—inclusive cursos públicos e coleções das principais escolas, universidades, museus e instituições culturais.

Para professores:
• Planeje lições, avalie tarefas e mantenha-se conectado, tudo isso diretamente do seu iPad
• Adicione seus materiais de ensino próprios, inclusive documentos, planilhas, links da web, fotos e vídeos
• Desperte o interesse de todos os alunos por meio de aplicativos, livros, vídeos, podcasts e muito mais obtidos do iTunes, App Store e iBooks
• Adicione instruções ou comentários a PDFs com as ferramentas de anotação integradas
• Veja quando os alunos visualizaram suas tarefas, concluíram o trabalho ou lembre-os quando estiverem atrasados
• Use o diário de notas integrado para inserir notas à medida que trabalha e rastreie o progresso da turma inteira em uma visualização geral
• Use a visualização individual de aluno para oferecer atenção particular ou individual para verificações rápidas ou reuniões de pais e professores
• Responda a perguntas em bate-papos individuais ou comece debates com a turma inteira usando as discussões em grupo
• Mantenha os alunos engajados e preparados para a aula por meio de notificações
• Professores afiliados a instituições qualificadas podem publicar cursos no catálogo do iTunes U para disponibilizá-los a todos gratuitamente

Para alunos:
• Veja suas tarefas e atualizações do professor em um lugar, além de assinalar tarefas à medida que concluí-las
• Envie seu trabalho a partir de qualquer aplicativo de criatividade da Apple, inúmeros aplicativos de terceiros ou PDFs com anotações para cursos privados
• Faça perguntas aos professores ou peça que eles revisem seu trabalho fora do horário de aula por meio de discussões individuais
• Comece ou participe de discussões em grupo com a turma inteira
• Veja as notas de todas as suas tarefas anteriores

Navegue pelo maior catálogo mundial de conteúdo educacional gratuito:
• Escolha entre mais de um milhão de palestras, vídeos, livros e outros recursos gratuitos, de Álgebra a Zoologia, de instituições educacionais e culturais do mundo todo
• Compartilhe seus cursos favoritos com amigos por meio de Twitter, Facebook, Mail e Mensagens
• O iTunes U inclui materiais de Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universidade McGill, Universidade La Trobe, Universidade de Tóquio, Museo Nacional del Prado, Bibliotecas do Instituto Smithsonian, Teatro Nacional, Biblioteca do Congresso dos EUA e muito mais 

Requisitos:
• A participação nos cursos requer iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 8.3 ou posterior
• A criação de cursos requer iPad com iOS 8.3 ou posterior
• iPad Compartilhado e IDs Apple Gerenciados requerem o iOS 9.3 ou posterior
• Anotação integrada em PDF requer iPad (3ª geração) ou posterior, iPad mini 2 ou posterior
• Um ID Apple configurado para uso na iTunes Store
• É necessário o iTunes 12 ou posterior para sincronização com um computador
• A publicação de cursos públicos no iTunes U requer que os professores sejam afiliados a uma instituição qualificada

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Produktbeskrivelse
iTunes U har alt en lærer trenger for å holde klassen samlet på iPad. Læreren kan lage undervisningsopplegg med apper og egne ressurser, samle inn elevoppgaver og sette karakterer, starte diskusjoner mellom to og to eller i grupper, og legge til kommentarer i PDF-dokumenter.

iTunes U er også stedet der alle som har en iPhone, iPad eller iPod touch, har tilgang til verdens største samling av gratis undervisningsressurser – inkludert offentlig tilgjengelige kurs og samlinger fra ledende skoler, universiteter, museer og kulturinstitusjoner.

For lærere:
• Lag undervisningsopplegg, sett karakter på oppgaver, og hold kontakten – alt rett på iPad.
• Legg til dine egne undervisningsressurser – med dokumenter, oppgaveark, nettkoblinger, bilder og videoer.
• Vekk engasjementet hos alle studenter ved hjelp av apper, bøker, videoer, podcaster og mye mer fra iTunes, App Store og iBooks.
• Legg til instruksjoner eller kommentarer i PDF-dokumenter med innebygde verktøy.
• Se når studentene har lest oppgaven og når de har gjort den, eller send dem påminnelser når de skal levere.
• Bruk den integrerte karakterboken til å sette karakterer underveis, og følg framgangen til hele klassen.
• Bruk studentvisning når du skal hjelpe enkeltstudenter eller holde foreldremøter.
• Svar på enkeltspørsmål i chatten, eller kjør debatt med hele klassen i gruppediskusjoner.
• Send varsler for å gi studentene informasjon og sørge for at de er klare til timen.
• Lærere som er tilknyttet kvalifiserte institusjoner, kan publisere kurs i iTunes U-katalogen og gi alle gratis tilgang til dem.

For studenter og elever:
• Se oppgaver og oppdateringer fra læreren på ett sted, og kryss av for oppgaver etter hvert som du er ferdig med dem.
• Lever arbeidet ditt direkte fra kreativitetsapper fra Apple, dusinvis av apper fra tredjeparter, eller som PDF-filer med kommentarer i private kurs.
• Still spørsmål til læreren, eller be læreren se på arbeidet ditt i en privat diskusjon utenfor timen.
• Start eller delta i gruppediskusjoner med hele klassen.
• Se hvilken karakter du har fått på alle oppgavene du har gjort.

Velg fra verdens største katalog med gratis undervisningsressurser:
• Velg blant over én million gratis ressurser med undervisningsopplegg, videoer og bøker om tusenvis av emner innen alt fra algebra til zoologi fra undervisnings- og kulturinstitusjoner over hele verden.
• Del favorittkursene dine med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.
• iTunes U inneholder ressurser fra Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, universitetet i Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress og mange flere.

Krav:
• Du må ha iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8.3 eller nyere for å delta på kurs.
• Du må ha iPad med iOS 8.3 eller nyere for å lage kurs.
• Delt iPad og administrerte Apple-ID-er krever iOS 9.3 eller nyere.
• Den innebygde PDF-merknadsfunksjonen krever iPad (tredje generasjon) eller nyere eller iPad mini 2 eller nyere.
• Du må ha en Apple-ID som er satt opp for bruk på iTunes Store.
• iTunes 12 eller nyere kreves for å synkronisere med en datamaskin.
• Lærere må være tilknyttet en kvalifisert institusjon for å publisere kurs på iTunes U.

Productbeschrijving
iTunes U biedt alles wat een docent nodig heeft om les te geven op een iPad: lessen samenstellen met apps of met eigen materiaal, opdrachten van studenten verzamelen en beoordelen, privé- of groepsdiscussies voeren en pdf-opdrachten annoteren.

Daarnaast is iTunes U ook de plaats waar iedereen met een iPhone, iPad of iPod touch gebruik kan maken van de grootste verzameling onderwijsmateriaal ter wereld, waaronder openbare cursussen en verzamelingen van toonaangevende scholen, universiteiten, musea en culturele instellingen.

Voor docenten:
• Je kunt lessen plannen, opdrachten beoordelen en contact houden, gewoon vanaf je iPad.
• Je kunt je eigen lesmateriaal toevoegen, zoals documenten, werkbladen, webkoppelingen, foto's en video's.
• Je kunt je studenten enthousiast krijgen en houden door apps, boeken, video's, podcasts en nog veel meer te gebruiken uit iTunes, App Store en iBooks.
• Met ingebouwde annotatiefuncties kun je instructies en opmerkingen toevoegen aan pdf-bestanden.
• Je kunt zien wanneer studenten hun opdrachten hebben bekeken en wanneer ze klaar zijn met hun werk. Ook kun je studenten eraan herinneren wanneer opdrachten moeten worden ingeleverd.
• Met de geïntegreerde cijferlijst kun je in een handomdraai beoordelingen toevoegen en in een oogopslag kun je de voortgang van de gehele klas bekijken.
• In de studentweergave kun je individuele aandacht geven aan studenten, op eenvoudige wijze contact onderhouden en overleggen met ouders.
• Je kunt afzonderlijke vragen beantwoorden in één-op-één-chats of via groepsdiscussies met de gehele klas een onderwerp aansnijden.
• Je kunt studenten via notificaties voorzien van informatie zodat ze goed zijn voorbereid op hun lessen.
• Docenten die zijn aangesloten bij gekwalificeerde instellingen kunnen cursussen publiceren in de iTunes U-catalogus zodat deze voor iedereen gratis beschikbaar komen. 

Voor studenten:
• Alle opdrachten en informatie van je docent zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen.
• Je kunt je werk aanleveren vanuit elke creativiteitsapp van Apple, tientallen apps van derden of als geannoteerde pdf-bestanden voor privécursussen.
• Je kunt docenten vragen stellen of je werk na lestijd bespreken via één-op-één-discussies.
• Je kunt een groepsdiscussie starten met de hele klas of deelnemen aan een groepsdiscussie die door iemand anders is gestart.
• Je kunt je beoordelingen voor alle eerdere opdrachten zien.

Bladeren door 's werelds grootste catalogus van gratis lesmateriaal:
• Je kunt kiezen uit meer dan 1 miljoen gratis lezingen, video's, boeken en ander bronmateriaal over duizenden onderwerpen variërend van algebra tot zoölogie, van onderwijsinstellingen en culturele instellingen over de gehele wereld.
• Je kunt je vrienden via Twitter, Facebook, Mail en Berichten laten weten wat je favoriete cursussen zijn
• iTunes U bevat materiaal van Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, Universiteit van Tokio, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress en nog veel meer instellingen. 

Vereisten:
• Voor deelname aan cursussen is een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 8.3 of hoger vereist.
• Voor het aanmaken van cursussen is een iPad met iOS 8.3 of hoger vereist.
• Voor gedeelde iPads en beheerde Apple ID's is iOS 9.3 of hoger vereist.
• Voor de ingebouwde pdf-annotatiefuncties is een iPad van de derde generatie of later, of een iPad mini 2 of later vereist.
• Een Apple ID die geschikt is voor gebruik in de iTunes Store.
• iTunes 12 of hoger als je wilt synchroniseren met een computer.
• Docenten die openbare cursussen willen publiceren moeten zijn aangesloten bij een gekwalificeerde instelling.

Perihalan Produk
iTunes U menyediakan semua yang diperlukan oleh pengajar untuk membawa keseluruhan bilik darjah ke iPad—bina pelajaran dengan aplikasi dan bahan anda sendiri, kumpulkan dan gredkan tugasan dari pelajar, berbincang secara satu ke satu atau dalam kumpulan, dan anotasikan tugasan PDF.

iTunes U juga merupakan tempat dimana sesiapa dengan iPhone, iPad, atau iPod touch boleh belajar menerusi kandungan pendidikan percuma—termasuk kursus umum dan koleksi dari sekolah, universiti, muzium dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Pengajar:
• Rancang pengajaran, gredkan tugasan, dan kekal berhubung—semuanya daripada iPad anda
• Tambah bahan pengajaran anda—termasuk dokumen, lembaran kerja, pautan web, foto, dan video
• Tarik perhatian setiap pelajar dengan memasukkan aplikasi, buku, video, podcast dan banyak lagi dari iTunes, App Store, dan iBooks
• Tambahkan arahan atau komen ke PDF dengan alat anotasi terbina dalam
• Lihat apabila pelajar sudah melihat tugasan mereka, menyiapkan kerja mereka, atau ingatkan mereka tentang tarikh hantar
• Gunakan buku gred bersepadu untuk memasukkan gred sambil melihat kemajuan seluruh kelas secara sekilas pandang
• Gunakan paparan pelajar tunggal untuk menawarkan perhatian peribadi dan individu untuk semakan cepat atau persidangan ibu bapa dan guru
• Jawab soalan individu menggunakan perbualan satu ke satu atau mulakan perdebatan dengan seluruh kelas menggunakan perbincangan berkumpulan
• Pastikan pelajar sentiasa bersedia untuk kelas dengan pemberitahuan
• Guru yang menjadi ahli institusi berkelayakan boleh menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk menjadikannya percuma dan tersedia untuk semua orang. 

Untuk Pelajar:
• Lihat kemas kini tugasan dan pengajar anda di tempat yang sama, dan semak tugasan apabila menyelesaikannya
• Hantar kerja anda dari sebarang aplkasi kreativiti Apple, berdozen aplikasi pihak ketiga, atau sebagai anotasi PDF untuk kursus peribadi
• Tanya soalan pada pengajar atau bolehkan mereka mengulas kerja anda di luar waktu kelas dengan perbincangan satu ke satu
• Mulakan atau sertai perbincangan berkumpulan dengan seluruh kelas
• Lihat keputusan gred anda untuk tugasan terdahulu

Layari katalog kandungan pendidikan percuma terbesar di dunia:
• Pilih dari 1 juta kuliah percuma, video, buku, dan sumber mengenai ribuan subjek dari Algebra ke Zoologi  dari institusi pendidikan dan kebudayaan seluruh dunia
• Kongsikan kursus kegemaran anda dengan rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Mesej
• iTunes U menyertakan bahan dari Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universiti McGill, Universiti La Trobe, Universiti Tokyo, Museo Nacional del Prado, Perpustakaan Smithsonian, Teater Kebangsaan Amerika Syarikat, Perpustakaan Kongress dan banyak lagi 

Keperluan:
• Penyertaan kursus memerlukan iPhone, iPad, or iPod touch dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• Penciptaan kursus memerlukan iPad dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• iPad Dikongsi dan Apple ID Diurus memerlukan iOS 9.3 atau lebih baru
• Anotasi PDF terbina dalam memerlukan iPad (generasi ketiga) atau lebih baru, iPad mini 2 atau lebih baru
• Apple ID yang disediakan untuk digunakan pada iTunes Store
• iTunes 12 atau lebih baru perlu diselaraskan dengan komputer
• Untuk menerbitkan kursus ke iTunes U, guru perlu menjadi ahli institusi yang berkelayakan

제품 설명
iTunes U는 강사가 iPad를 사용하여 학급을 하나로 연결시키는 데에 필요한 모든 것을 제공합니다. App 및 자신만의 자료를 사용하여 강의를 생성하고, 학생의 과제를 수집 및 채점하고, 일대일로 또는 그룹에서 논의하고, PDF 과제 및 성적표에 주석을 달아보세요.

또한 iPhone, iPad 또는 iPod touch가 있는 사용자인 경우 누구나 iTunes U에 있는 명문 학교, 대학교, 박물관 및 문화시설의 콘텐츠를 포함한 전 세계에서 가장 큰 무료 교육 콘텐츠 모음으로 학습할 수 있습니다.

강사의 새로운 기능:
• iPad로 강의를 계획하고, 과제를 평가하고 정보 확인 가능
• 도큐멘트, 워크시트, 웹 링크, 사진 및 비디오를 포함한 교육 자료 추가
• 학생들이 흥미를 갖도록 iTunes, App Store 및 iBooks의 App, 책, 비디오, Podcast 등을 포함 가능
• 내장된 주석 도구를 사용하여 PDF에 지침 또는 댓글 추가
• 학생이 언제 과제를 확인하거나 완료했는지 보거나 학생에게 과제 마감일을 알려주는 알림을 보내도록 설정 가능
• 통합 성적표를 사용하여 채점을 진행하는 동시에 성적을 입력하고 전체 학급의 성적을 한 눈에 확인 가능
• 단일 학생 보기를 사용하여 해당 학생에 대한 정보만 간단히 확인하거나 학부모와 강사 간에 대화 가능
• 일대일 대화방에서 개인 질문에 답변하고 그룹 토론을 사용하여 전체 학급과 토론 가능
• 학생이 강의를 준비할 수 있도록 학생에게 알림을 보내도록 설정 가능
• 정식 기관과 연계된 강사는 iTunes U 카탈로그에 강의를 게시하고 무료로 제공 가능 

학생의 새로운 기능:
• 과제 및 강사의 업데이트 내용을 한 곳에서 확인하고 완료한 과제에 체크 표시 가능
• Apple의 생산성 App, 여러 타사 업체 App으로 과제를 제출하거나 또는 개인 강의에 대해 PDF에 주석을 표시하여 제출 가능
• 수업 시간 외에 일대일 토론으로 강사에게 질문하거나 강사에게 과제 검토 요청 가능
• 전체 학급과 그룹 토론을 시작하거나 그룹 토론에 참여 가능
• 이전에 제출한 모든 과제의 성적 확인 가능

전 세계에서 가장 큰 무료 교육 콘텐츠 카탈로그를 탐색해보세요.
• 전 세계의 교육 및 문화 시설에서 제공하는 대수학부터 동물학까지 다양한 주제를 다루는 백만 개 이상의 무료 강의, 비디오, 책 및 기타 자료 중 선택할 수 있습니다.
• 트위터, Facebook, Mail, 및 메시지를 사용하여 마음에 드는 강의를 친구과 공유해 보세요.
• iTunes U는 스탠포드, 예일, MIT, 옥스포드, 맥길 대학교, 라트로브 대학교, 도쿄 대학교, 프라도 미술관, 스미스소니언 도서관, 내셔널시어터, 미국 의회 도서관 외 많은 기관의 자료를 포함합니다. 

요구사항:
• 강의에 참여하려면 iOS 8.3 이상이 설치된 iPhone, iPad 또는 iPod touch 필요
• 강의를 생성하려면 iOS 8.3 이상이 설치된 iPad 필요
• 공유 iPad 및 관리되는 Apple ID는 iOS 9.3 이상 필요
• 내장 PDF 주석은 iPad(3세대) 또는 이후 모델, iPad mini 2 또는 이후 모델 필요
• iTunes Store용으로 설정된 Apple ID
• 컴퓨터와 동기화하려면 iTunes 12 이상 필요
• iTunes U에 공개 강의 게시는 정식 기관과 연계된 강사만 가능

製品の説明
iTunes Uには、講師がiPad上でクラスを運営していくために必要な機能がすべて用意されています。Appや独自の教材を使って授業を組み立てたり、受講者から課題を集めて成績を付けたり、1対1またはグループで討議したり、PDFの課題に注釈を付けたりできます。

また、iTunes Uは、iPhone、iPad、またはiPod touchを持っている人ならだれでも、無料教育コンテンツの世界最大のコレクションから学ぶことができます。主要な学校、大学、博物館、文化機関の公開コースやコレクションなどを利用できます。

講師向けの機能:
• iPadから直接、授業の計画を立てたり、課題に成績を付けたり、受講生とつながったりできます
• 書類、ワークシート、Webリンク、写真、ビデオなどの独自の教材を追加できます
• iTunes、App Store、iBooksにあるブック、ビデオ、Podcastなどを取り入れて、学習者全員を引きつけることができます
• 内蔵の注釈ツールを使って、PDFに指示やコメントを追加できます
• 受講者がいつ課題を見たか、いつ完了したかを確認したり、提出期限が来たときにリマインドしたりできます
• 総合成績評価を使って、その場で成績を付けたり、クラス全体の進捗状況を一目で確認したりできます
• 受講者別の表示を使って、すばやい登録や保護者面談に関する非公開の通知を個々に提供できます
• 1対1のチャットで個々の質問に答えたり、グループ討議機能を使ってクラス全体で討議したりできます
• 常に受講者に最新情報を提供して、授業の準備をして通知することができます
• 認定教育機関に所属している講師は、自分のコースをiTunes Uカタログで公開して、だれでも無料で利用できるようにすることができます。 

受講者向けの機能:
• 講師から与えられるすべての課題やアップデートを1個所で確認したり、課題が完了するたびに照合できます
• 非公開コースの課題を、Appleの任意の制作Appや数十もの他社製Appで仕上げて提出したり、注釈付きのPDFとして提出したりできます
• 1対1の会話で、授業時間外に講師に質問したり、課題を見てもらうことができます
• クラス全体での討議を開始したり、討議に参加したりできます
• 過去の全課題について、自分の成績を確認できます

無料教育コンテンツの世界最大のカタログをブラウズ:
• 代数学から動物学まで数千の科目について、世界中の教育および文化施設の100万を超える無料の講義、ビデオ、ブック、その他のリソースから選択できます
• Twitter、Facebook、「メール」、および「メッセージ」を使って、好きな講座を友人と共有できます
• iTunes Uには、スタンフォード、エール、MIT、オックスフォード、マギル大学、ラ・トローブ大学、東京大学、プラド美術館、スミソニアンライブラリー、イギリス国立劇場、アメリカ議会図書館など数多くの機関から提供された教材があります

要件:
• コースに参加するには、iOS 8.3以降を搭載したiPhone、iPad、またはiPod touchが必要です
• コースを作成するには、iOS 8.3以降を搭載したiPadが必要です
• 共有iPadおよび管理対象Apple IDには、iOS 9.3以降が必要です
• 内蔵のPDF注釈機能を使用するには、iPad第3世代以降、iPad mini 2以降が必要です
• iTunes Storeで使用するように設定されたApple ID
• コンピュータと同期するには、iTunes 12以降が必要です
• iTunes Uにコースを公開するには、講師が認定教育機関に所属している必要があります

Descrizione del prodotto
iTunes U fornisce agli insegnati tutto il necessario per svolgere le loro lezioni direttamente su iPad; lezioni preparate con app e materiale didattico personale, possibilità di raccogliere e valutare i compiti degli studenti, conversazioni private con l'insegnante o in gruppo e annotazione sui compiti in formato PDF.

Inoltre, grazie a iTunes U, gli utenti di iPhone, iPad o iPod touch possono apprendere utilizzando la raccolta di contenuti educativi gratuiti più grande del mondo, che include corsi pubblici e contenuti delle principali scuole, università, musei e istituzioni culturali.

Per gli insegnanti:
• Programma le lezioni, valuta i compiti e rimani connesso; tutto direttamente da iPad.
• Aggiungi materiale didattico personale, tra cui documenti, fogli di lavoro, link web, foto e video.
• Coinvolgi gli studenti grazie all'utilizzo di app, libri, video, podcast e altri contenuti di iTunes, App Store e iBooks.
• Aggiungi istruzioni o commenti ai documenti PDF utilizzando gli strumenti di annotazione integrati.
• Controlla quando gli studenti hanno visualizzato i compiti assegnati, quando hanno terminato il lavoro oppure ricorda loro le date di consegna.
• Utilizza un registro voti per inserire i voti e monitorare i progressi dell'intera classe in modo immediato.
• Utilizza la vista focalizzata su ogni singolo studente, in grado di offrire un'attenzione privata e individuale, per verifiche veloci e riunioni tra genitori e insegnanti.
• Rispondi alle domande dei singoli studenti mediante chat private o inizia una discussione con l'intera classe in conversazioni di gruppo.
• Coinvolgi gli studenti e invia loro notifiche per prepararli alle lezioni successive.
• Gli insegnanti affiliati a istituzioni qualificate possono pubblicare corsi sul catalogo di iTunes U per renderli disponibili a tutti in modo gratuito. 

Per gli studenti:
• Consulta i compiti assegnati e gli aggiornamenti degli insegnanti in un'unica posizione e verifica i compiti man mano che li completi.
• Invia il tuo lavoro direttamente dalle app di creatività di Apple, da numerose app di terze parti o come annotazioni su documenti PDF per i corsi privati.
• Porgi domande agli insegnanti o chiedi loro di rivedere il lavoro fuori dall'orario delle lezioni in conversazioni private.
• Inizia o unisciti a conversazioni di gruppo con l'intera classe.
• Consulta i voti per tutti i compiti già svolti e valutati.

Sfoglia il catalogo con i contenuti educativi gratuiti più grande del mondo:
• Scegli fra oltre un milione di lezioni, video, libri e altre risorse gratuite su migliaia di argomenti, dall'algebra alla zoologia, pubblicati da istituzioni educative e culturali di tutto il mondo.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con amici utilizzando Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.
• iTunes U include materiali di Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, l'Università di Tokyo, il Museo Nacional del Prado, le biblioteche Smithsonian Libraries, il National Theatre, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e altro ancora. 

Requisiti:
• La partecipazione ai corsi richiede un dispositivo iPhone, iPad o iPod touch con iOS 8.3 o successivo.
• La creazione dei corsi richiede un dispositivo iPad con iOS 8.3 o successivo.
• Gli iPad condivisi e gli ID Apple gestiti richiedono iOS 9.3 o versione successiva.
• La funzionalità di annotazione su PDF integrata richiede iPad (3ª generazione) o successivo oppure iPad mini 2 o successivo.
• Configurazione di un ID Apple per l'utilizzo su iTunes Store.
• È richiesto iTunes 12 o versione successiva per la sincronizzazione con un computer.
• Per la pubblicazione di corsi pubblici su iTunes U, gli insegnati devono far parte di un istituto qualificato.

Deskripsi Produk
iTunes U menyediakan semua yang dibutuhkan instruktur untuk menyatukan kelas di dalam iPad—buat pelajaran dengan app dan materi Anda sendiri, kumpulkan dan beri nilai tugas murid, diskusi pribadi atau dalam grup, dan anotasi tugas PDF.

iTunes U juga merupakan tempat semua orang dengan iPhone, iPad, atau iPod touch dapat belajar dari koleksi konten pendidikan gratis terbesar di dunia—termasuk kursus publik dan koleksi dari sekolah, universitas, museum, dan institusi kebudayaan terkemuka.

Untuk Instruktur:
• Rencanakan pelajaran, beri nilai tugas, dan tetap terhubung—semua langsung dari iPad Anda
• Tambahkan materi pengajaran Anda sendiri—termasuk dokumen, lembar kerja, tautan web, foto, dan video
• Ikut sertakan setiap murid dengan menggunakan app, buku, video, podcast dan lainnya dari iTunes, App Store, and iBooks
• Tambahkan instruksi atau komentar ke PDF dengan alat anotasi internal
• Lihat apakah murid telah melihat tugasnya, menyelesaikan pekerjaannya, atau ingatkan mereka jika mereka melewati tenggat waktu
• Gunakan buku nilai terintegrasi untuk memasukkan nilai saat Anda melacak perkembangan dari keseluruhan kelas dalam sekilas
• Gunakan tampilan satu murid untuk memberikan perhatian secara pribadi dan perorangan untuk pengecekan cepat atau konferensi orangtua-guru
• Jawab pertanyaan perorangan di dalam obrolan pribadi atau mulai debat dengan keseluruhan kelas menggunakan diskusi grup
• Jaga agar murid tidak ketinggalan informasi terbaru terbaru dan siap untuk mengikuti kelas dengan pemberitahuan
• Guru yang merupakan anggota dari institusi yang berkualifikasi dapat menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk disediakan secara gratis kepada semua orang.

Untuk Murid:
• Lihat tugas dan pembaruan dari instruktur di satu perangkat, dan tandai tugas setelah Anda selesaikan
• Kirim pekerjaan Anda dari app kreativitas Apple mana pun, app pihak ketiga, atau sebagai PDF beranotasi untuk kursus pribadi
• Tanyakan pertanyaan kepada instruktur atau minta mereka untuk meninjau pekerjaan Anda di luar jam kelas dengan diskusi pribadi
• Mulai atau bergabung dalam diskusi grup dengan seluruh kelas
• Lihat nilai Anda dari semua tugas sebelumnya

Telusuri koleksi konten pendidikan gratis terbesar di dunia:
• Pilih lebih dari 1 juta kuliah, video, buku, dan sumber lainnya secara gratis mengenai ribuan subjek dari Aljabar hingga Zoologi dari institusi pendidikan dan kebudayaan seluruh dunia
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Pesan
• iTunes U disertai dengan materi dari Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universitas McGill, Universitas La Trobe, Universitas Tokyo, Museo Nacional del Prado, Perpustakaan Smithsonian, National Theatre, Perpustakaan Congress, dan lainnya 

Persyaratan:
• Berpartisipasi di kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• Membuat kursus memerlukan iPad dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• iPad Bersama dan ID Apple yang Dikelola memerlukan iOS 9.3 atau lebih baru
• Anotasi PDF internal memerlukan iPad (generasi ke-3) atau lebih baru, iPad mini 2 atau lebih baru
• ID Apple yang diatur untuk digunakan di iTunes Store
• iTunes 12 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaraskan dengan komputer
• Menerbitkan kursus publik ke iTunes U memerlukan guru yang merupakan anggota dari institusi yang berkualifikasi

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Description du produit
iTunes U offre tout ce dont un professeur a besoin pour tenir un cours sur iPad : organisation des cours grâce à des apps et les ressources personnelles du professeur, collecte et notation des devoirs des étudiants, discussions individuelles ou en groupe et annotation des devoirs au format PDF.

iTunes U est également un endroit où tout utilisateur d’iPhone, d’iPad ou d’iPod touch peut apprendre grâce à la plus grande collection de contenu éducatif gratuit au monde, comprenant notamment des cours publics et des collections des meilleurs musées, écoles, universités et institutions culturelles.

Pour les professeurs :
• Organisez vos cours, notez les devoirs rendus et maintenez la communication avec vos étudiants, directement depuis votre iPad.
• Ajoutez vos propres ressources éducatives, notamment des documents, des feuilles de travail, des URL, des photos et des vidéos.
• Suscitez l’intérêt de chaque apprenant en incluant des apps, des livres, des vidéos, des podcasts et plus depuis iTunes, l’App Store et iBooks.
• Ajoutez des instructions et des commentaires à des PDF grâce aux outils d’annotation intégrés.
• Sachez quand les étudiants ont consulté ou terminé leurs devoirs, ou rappelez-leur l’échéance.
• Utilisez le carnet de bord intégré pour saisir les notes au fur et à mesure et suivre les progrès de toute votre classe en un coup d’œil.
• Utilisez la présentation par étudiant pour offrir un suivi personnalisé lors des bilans rapides ou des réunions parents-professeur.
• Répondez aux questions de chaque étudiant grâce à une messagerie instantanée individuelle ou lancez des débats dans toute la classe par des discussions de groupe.
• Assurez-vous que les étudiants ont reçu les dernières informations et sont prêts pour votre cours grâce aux notifications.
• Les professeurs affiliés à des institutions qualifiées peuvent publier leurs cours dans le catalogue iTunes U ; ils sont alors accessibles à tous, gratuitement. 

Pour les étudiants :
• Consultez vos devoirs et les mises à jour apportées par le professeur en un seul endroit, et cochez les devoirs réalisés à mesure que vous les terminez.
• Envoyez votre travail depuis toute app de création Apple, des dizaines d’apps de tierce partie ou en tant que PDF annoté pour les cours privés.
• Posez des questions à vos professeurs ou étudiez vos travaux avec eux en dehors des heures de cours grâce aux discussions privées.
• Lancez une discussion de groupe avec toute votre classe ou participez à une discussion existante.
• Consultez toutes vos notes.

Parcourez le plus grand catalogue de contenu éducatif gratuit au monde :
• Choisissez parmi 1 million de cours, vidéos, livres et autres ressources gratuites sur des milliers de sujets, de l’algèbre à la zoologie, publiées par des institutions éducatives et culturelles du monde entier.
• Partagez vos cours préférés avec vos amis à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.
• iTunes U propose des ressources des universités Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe, de Tokyo et du musée national du Prado, des bibliothèques Smithsonian Libraries, du théâtre national des États-Unis, de la bibliothèque du Congrès des États-Unis, et bien plus. 

Conditions :
• La participation à des cours requiert un iPhone, iPad ou iPod touch disposant d’iOS 8.3 ou ultérieur.
• La création de cours requiert un iPad avec iOS 8.3 ou ultérieur.
• iPad partagé et les identifiants Apple gérés requièrent iOS 9.3 ou ultérieur.
• L’annotation intégrée des PDF requiert un iPad (3e génération) ou ultérieur ou un iPad mini 2 ou ultérieur.
• Un identifiant Apple configuré pour une utilisation dans l’iTunes Store est requis.
• iTunes 12 ou ultérieur est nécessaire pour synchroniser avec un ordinateur.
• La publication de cours publics dans iTunes U requiert une affiliation du professeur à une institution éligible.

Tuotekuvaus
iTunes U tarjoaa kaiken, mitä ohjaaja tarvitsee tuodakseen luokkansa yhteen iPadilla; luo oppitunteja ohjelmilla ja omalla materiaalillasi, kerää ja arvostele oppilaiden tehtävät, keskustele kahdenkeskisesti tai ryhmissä ja lisää merkintöjä PDF-tiedostoihin.

iTunes U on paikka, jossa kuka tahansa, jolla on iPhone, iPad tai iPod touch, voi opiskella maailman laajimmasta ilmaisesta koulutussisällöstä. Nämä sisältävät julkisia kursseja ja kokoelmia johtavilta kouluilta, yliopistoilta, museoilta ja kulttuuri-instituutioilta.

Ohjaajille:
• Suunnittele oppitunteja, arvostele tehtäviä ja pysy yhteyksissä — kaikki omalta iPadiltasi
• Lisää omaa oppimateriaaliasi, mukaan lukien dokumentteja, taulukoita, verkkolinkkejä kuvia ja videoita
• Aktivoi opiskelijoitasi sisällyttämällä ohjelmia, kirjoja, videoita, podcasteja ja muuta iTunesista, App Storesta ja iBooksista
• Lisää PDF-tiedostoihin ohjeita ja kommentteja sisäänrakennetuilla merkintätyökaluilla
• Näet, kun opiskelijat ovat katselleet tehtäviään ja suorittaneet työnsä, ja voit muistuttaa määräpäivistä
• Käytä sisäänrakennettua arviointikirjaa arvosanojen syöttämiseen ja seuraa koko luokan edistymistä yhdellä silmäyksellä
• Käytä yhden opiskelijan näkymää tarjotaksesi yksityistä ja henkilökohtaista tukea tai vanhempien ja opettajien väliseen yhteydenpitoon
• Vastaa yksittäisiin kysymyksiin kahdenkeskisessä keskustelussa tai aloita yleinen väittely koko luokan kesken ryhmäkeskusteluilla
• Pidä opiskelijat ajan tasalla ja valmiina oppitunteihin muistutuksilla
• Opettajat, jotka työskentelevät hyväksytyissä oppilaitoksissa, voivat julkaista kursseja iTunes U -luetteloon, jossa ne ovat saatavilla kaikille ilmaiseksi 

Opiskelijoille:
• Näet tehtäväsi ja ohjaajan päivitykset yhdessä paikassa, ja voit merkitä tehtäviä tehdyiksi sitä myöten, kun saat ne valmiiksi
• Palauta työsi tehtynä millä tahansa Applen luovalla ohjelmalla, kymmenillä kolmannen osapuolen ohjelmilla tai yksityisillä kursseilla huomautuksin varustettuna PDF-tiedostona
• Kysy ohjaajilta tai pyydä tarkastelemaan töitäsi koulupäivän ulkopuolella kahdenkeskisillä keskusteluilla
• Aloita tai liity koko luokan ryhmäkeskusteluihin
• Näet kaikkien aikaisempien tehtäviesi arvioidut tulokset

Selaa maailman laajinta ilmaisen oppimateriaalin luetteloa:
• Valitse yli miljoonasta ilmaisesta kurssista, videosta, kirjasta tai muusta resurssista ja aiheista algebrasta öljynjalostukseen opetus- ja kulttuuri-instituutioilta maailmanlaajuisesti.
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterillä, Facebookilla, Maililla tai Viestit-ohjelmalla
• iTunes U sisältää materiaalia Stanfordilta, Yalelta, MIT:ltä, Oxfordilta, McGill Universityltä, La Trobe Universityltä, University of Tokyolta, Museo Nacional del Pradolta, Smithsonian Librariesistä, National Theatrelta, Library of Congressilta ja monilta muilta tahoilta 

Vaatimukset:
• Kurssille osallistuminen vaatii iPhonen, iPadin tai iPod touchin, jossa on iOS 8.3 tai uudempi
• Kurssin luominen vaatii iPadin, jossa on iOS 8.3 tai uudempi
• Jaetut iPadit ja hallitut Apple ID:t vaativat iOS 9.3:n tai uudemman
• Sisäänrakennettu PDF-merkintä vaatii iPadin (3. sukupolvi) tai uudemman tai iPad mini 2:n tai uudemman
• iTunes Storen käyttöön tarvitaan Apple ID
• Tietokoneen kanssa synkronoimiseen tarvitaan iTunes 12 tai uudempi
• Kurssien julkaiseminen iTunes U:hun vaatii, että opettaja on töissä hyväksytyssä organisaatiossa

Descripción del producto
iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de aplicaciones y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas de los estudiantes, debates en grupo o individuales y anotaciones en los archivos PDF de las tareas.

Además iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a la colección de contenido educativo gratuito más grande del mundo, que incluye colecciones y cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes: documentos, hojas de cálculo, enlaces web, fotos y vídeos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante aplicaciones, libros, vídeos, podcasts y muchas más opciones de iTunes, App Store y iBooks.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF.
• Consulta cuándo los estudiantes vieron y terminaron sus tareas, o recuérdales la fecha de entrega.
• Introduce las notas sobre la marcha en el boletín de notas integrado y obtén una visión general del progreso de toda la clase.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención privada e individual en consultas rápidas o reuniones con los padres.
• Responde a preguntas individuales en conversaciones de chat de uno a uno o inicia debates en grupo con toda la clase.
• Mantén a los estudiantes al corriente de las clases con notificaciones.
• Los profesores que estén afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que estén disponibles de forma gratuita. 

Para estudiantes:
• Consulta tus tareas y las actualizaciones del profesor en un mismo lugar, y marca las tareas como completadas a medida que las vayas terminando.
• Envía tu trabajo desde cualquier aplicación de creatividad de Apple o decenas de aplicaciones de terceros, o como archivos PDF con anotaciones para los cursos privados.
• Plantea preguntas a los profesores o pídeles que revisen tu trabajo fuera de clase, en una conversación de uno a uno.
• Inicia debates en grupo con toda la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas de todas las tareas anteriores.

Explora el catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo:
• Elige entre más de un millón de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas (desde álgebra hasta zoología) de instituciones educativas y culturales de todo el mundo.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.
• iTunes U incluye materiales de las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe y Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y muchas otras instituciones.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 8.3 o posterior.
• Para crear cursos, se requiere un iPad con iOS 8.3 o posterior.
• Para usar iPad compartidos e ID de Apple gestionados, se requiere iOS 9.3 o posterior.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de PDF, se requiere un iPad (3.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Se requiere un ID de Apple configurado con una cuenta de iTunes Store.
• Se requiere iTunes 12 o posterior para sincronizar el dispositivo con un ordenador.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.

Περιγραφή προϊόντος
Το iTunes U παρέχει όλα όσα χρειάζεται ένας καθηγητής για να οργανώσει την τάξη του στο iPad—δημιουργήστε μαθήματα με εφαρμογές και τη δική σας ύλη, συγκεντρώστε και βαθμολογήστε εργασίες των μαθητών, πραγματοποιήστε ατομικές ή ομαδικές συζητήσεις και προσθέστε σχόλια σε εργασίες PDF.

Το iTunes U είναι το μέρος όπου όλοι όσοι έχουν iPhone, iPad ή iPod touch μπορούν να μαθαίνουν από τη μεγαλύτερη συλλογή δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο, στην οποία περιλαμβάνονται μαθήματα και συλλογές από κορυφαίες σχολές, πανεπιστήμια, μουσεία και πολιτισμικά ιδρύματα.

Για τους καθηγητές:
• Σχεδιάστε μαθήματα, βαθμολογήστε εργασίες και διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές σας—όλα απευθείας από το iPad
• Προσθέστε τη δική σας ύλη διδασκαλίας, όπως έγγραφα, φύλλα εργασίας, συνδέσμους Ιστού, φωτογραφίες και βίντεο
• Προσηλώστε την προσοχή κάθε μαθητή περιλαμβάνοντας εφαρμογές, βιβλία, βίντεο, podcast και πολλά ακόμη από το iTunes, το App Store και το iBooks
• Προσθέστε οδηγίες ή σχόλια σε PDF με ενσωματωμένα εργαλεία σχολιασμού
• Δείτε πότε οι μαθητές προβάλλουν και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους ή στείλτε τους υπενθυμίσεις για τυχόν καθυστερήσεις
• Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο βιβλίο βαθμολογιών για να καταχωρίσετε βαθμούς στην πορεία και παρακολουθήστε την πρόοδο ολόκληρης της τάξης με μια ματιά
• Χρησιμοποιήστε την προβολή ενός μαθητή για να προσφέρετε ατομικές συμβουλές ή για συνδιασκέψεις γονέα-καθηγητή
• Απαντήστε σε μεμονωμένες ερωτήσεις σε ατομικές συζητήσεις ή ξεκινήστε διάλογο με ολόκληρη την τάξη χρησιμοποιώντας ομαδικές συζητήσεις
• Διατηρήστε ενημερωμένους τους μαθητές και προετοιμάστε τους για μάθημα στην τάξη με γνωστοποιήσεις
• Οι καθηγητές που συνεργάζονται με αναγνωρισμένες σχολές μπορούν να δημοσιεύουν μαθήματα στον κατάλογο iTunes U ώστε να είναι διαθέσιμα στον καθένα δωρεάν. 

Για τους μαθητές:
• Δείτε τις εργασίες σας και τις ενημερώσεις των καθηγητών σας σε ένα μέρος και παραδώστε εργασίες όταν τις ολοκληρώνετε
• Υποβάλετε την εργασία σας από οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργικότητας της Apple, από δεκάδες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών ή ως σχολιασμένα PDF για ιδιωτικά μαθήματα
• Υποβάλετε ερωτήσεις στους καθηγητές ή ζητήστε τους να διορθώσουν τη δουλειά σας σε ώρες εκτός μαθήματος με ατομικές συζητήσεις
• Ξεκινήστε ή συμμετάσχετε σε ομαδικές συζητήσεις με ολόκληρη την τάξη
• Δείτε τους βαθμούς σας για όλες τις εργασίες που έχετε κάνει

Περιηγηθείτε στον μεγαλύτερο κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο:
• Επιλέξτε από περισσότερες από 1 εκατομμύριο δωρεάν διαλέξεις, βίντεο, βιβλία και άλλους πόρους επάνω σε χιλιάδες θέματα, από άλγεβρα μέχρι ζωολογία, από εκπαιδευτικά και πολιτισμικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω Twitter, Facebook, Mail και Μηνυμάτων
• Το iTunes U περιλαμβάνει ύλη από πανεπιστήμια και ιδρύματα όπως τα Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress και πολλά άλλα 

Απαιτήσεις:
• Η συμμετοχή σε μαθήματα απαιτεί iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 8.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Η δημιουργία μαθημάτων απαιτεί iPad με iOS 8.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Το Κοινόχρηστο iPad και τα Διαχειριζόμενα Apple ID απαιτούν iOS 9.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Η ενσωματωμένη δυνατότητα σχολιασμού PDF απαιτεί iPad (3ης γενιάς) ή μεταγενέστερο, iPad mini 2 ή μεταγενέστερο
• Για χρήση στο iTunes Store απαιτείται διαμόρφωση με Apple ID
• Για συγχρονισμό με υπολογιστή απαιτείται iTunes 12 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Για τη δημοσίευση δημόσιων μαθημάτων στο iTunes U οι καθηγητές πρέπει να συνεργάζονται με αναγνωρισμένη σχολή

Produktbeschreibung
iTunes U bietet alles, was Dozenten benötigen, um das Klassenzimmer auf das iPad zu bringen: Erstellen Sie Übungen mit Apps und eigenen Materialien, sammeln Sie Aufgaben der Teilnehmer ein und bewerten Sie sie, diskutieren Sie in Einzelgesprächen oder in Gruppen und fügen Sie PDF-Aufgaben Anmerkungen hinzu.

Bei iTunes U kann außerdem jeder mit einem iPhone, iPad oder iPod touch die größte Sammlung an kostenlosen Bildungsinhalten der Welt mit nach wie vor Kursen und Sammlungen führender Schulen, Universitäten, Museen und Kultureinrichtungen zur Fortbildung nutzen.

Für Dozenten:
• Direkt auf dem iPad Übungen planen, Aufgaben bewerten und in Verbindung bleiben
• Eigene Materialien hinzufügen, wie Dokumente, Arbeitsblätter, Weblinks, Fotos und Videos
• Beziehen Sie alle Teilnehmer mit ein, indem Sie Apps, Bücher, Videos, Podcasts und mehr aus iTunes, iBooks und dem App Store einbauen
• Fügen Sie PDFs mit integrierten Anmerkungswerkzeugen Anleitungen oder Kommentare hinzu
• Sehen Sie, wann Kursteilnehmer ihre Aufgaben angesehen oder fertiggestellt haben und erinnern Sie sie an Abgabetermine
• Verwenden Sie den integrierten Notenspiegel, um die Noten laufend einzutragen und den Fortschritt der gesamten Klasse auf einen Blick einzusehen
• Lassen Sie sich einzelne Teilnehmer anzeigen, um ihnen bei Stichproben oder Elternabenden besondere Aufmerksamkeit zu schenken
• Beantworten Sie im Chat in Einzelgesprächen individuelle Fragen oder starten Sie über Gruppendiskussionen eine Debatte
• Halten Sie die Teilnehmer mithilfe von Mitteilungen auf dem Laufenden, sodass sie auf den Unterricht vorbereitet sind
• An qualifizierte Institution angeschlossene Dozenten können Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen, sodass sie allen Nutzern kostenlos bereitgestellt werden

Für Kursteilnehmer:
• Ihre Aufgaben und Updates des Dozenten werden an einem Ort angezeigt und abgeschlossene Aufgaben können abgehakt werden
• Reichen Sie Ihre Arbeiten über eine der Kreativitäts-Apps von Apple oder einer von Dutzenden Apps anderer Anbieter oder als PDF-Datei mit Kommentaren für private Kurse ein
• Stellen Sie Fragen an die Dozenten oder lassen Sie sie Ihre Arbeit außerhalb des Unterrichts in Einzelgesprächen korrigieren
• Nehmen Sie an Diskussionen mit der gesamten Klasse teil oder starten Sie eine Diskussion
• Benotete Ergebnisse für frühere Aufgaben einsehen

Durchsuchen Sie das größte Angebot an kostenlosen Bildungsangeboten der Welt:
• Wählen Sie aus über 1 Million an kostenlosen Vorlesungen, Videos, Büchern und anderen Ressourcen von Bildungs- und Kultureinrichtungen aus der ganzen Welt zu Tausenden von Themen von Algebra über Mikrobiologie bis zu Zoologie
• Teilen Sie Ihre Lieblingskurse über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten mit Ihren Freunden
• iTunes U enthält Materialien von Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress und vielen mehr 

Anforderungen:
• Zur Teilnahme an Kursen wird ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8.3 oder neuer benötigt
• Zum Erstellen von Kursen wird ein iPad mit iOS 8.3 oder neuer benötigt
• Für gemeinsam genutzte iPads und verwaltete Apple-IDs wird iOS 9.3 oder neuer benötigt
• Integrierte PDF-Anmerkungswerkzeuge benötigen ein iPad (3. Generation) oder neuer, iPad mini 2 oder neuer
• Eine Apple-ID, die für die Verwendung im iTunes Store eingerichtet ist
• Zum Synchronisieren mit einem Computer wird iTunes 12 oder neuer benötigt
• Um Kurse in iTunes U zu veröffentlichen, müssen Dozenten an qualifizierte Institutionen angeschlossen sein

Produktbeskrivelse
iTunes U sørger for alt det, en underviser skal have med i klassen på iPad – opbyg lektioner med apps og dine egne materialer, indsaml og giv karakterer til opgaver fra deltagere, diskuter privat eller i grupper, og forsyn PDF-opgaver med noter.

iTunes U er også stedet, hvor alle med en iPhone, iPad eller iPod touch kan lære fra verdens største samling af gratis uddannelsesindhold – inkl. offentlige kurser og samlinger fra førende skoler, universiteter, museer og kulturelle institutioner.

Til undervisere:
• Planlæg lektioner, giv karakterer til opgaver og hold forbindelsen ved lige – direkte fra din iPad
• Tilføj dit eget undervisningsmateriale – inkl. dokumenter, arbejdsark, webhenvisninger, fotografier og videoer
• Engager alle deltagere ved at inkludere apps, bøger, videoer, podcasts m.m. fra iTunes, App Store og iBooks
• Føj instruktioner eller kommentarer til PDF-dokumenter med indbyggede noteværktøjer
• Se, hvornår deltagere har set på deres opgaver, færdiggjort deres arbejde, eller mind dem om, hvornår de skal afleveres
• Brug den integrerede karakterbog til at indtaste karakterer, mens du arbejder, og overskue fremskridtet i hele klassen med et enkelt blik
• Brug oversigten med en enkelt kursist til at tilbyde privat og individuel kontakt til hurtige spørgsmål og konferencer mellem forældre og lærere
• Besvar individuelle spørgsmål i private chats, eller start debatter med hele klassen vha. gruppediskussioner
• Hold kursister opdateret og klar til undervisningen med meddelelser
• Undervisere, der har tilknytning til kvalificerede institutioner, kan publicere kurser til iTunes U-kataloget og gøre dem tilgængelige for alle gratis 

Til kursister:
• Se dine opgaver og opdateringer fra underviseren på et sted, og hak opgaver af, efterhånden som du bliver færdig med dem
• Indsend dit arbejde fra alle kreative apps fra Apple, dusinvis af apps fra tredjeparter eller som PDF-dokumenter med noter til private kurser
• Stil spørgsmål til undervisere, eller få dem til at gennemgå dit arbejde individuelt med private diskussioner
• Start eller deltag i en gruppediskussion med hele klassen
• Se dine karakterer for alle tidligere opgaver

Gennemse verdens største katalog med gratis uddannelsesindhold:
• Vælg mellem mere end en million gratis forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer om tusindvis af emner fra matematik til zoologi fra uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner i hele verden
• Del dine favoritkurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder
• iTunes U indeholder materialer fra Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress og mange flere 

Systemkrav:
• Deltagelse i kurser kræver iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8.3 eller nyere versioner
• Oprettelser af kurser kræver iPad med iOS 8.3 eller nyere versioner
• Delt iPad og administrerede Apple-id'er kræver iOS 9.3 eller en nyere version
• Indbyggede PDF-noter kræver iPad (3. generation) eller en nyere model, iPad mini 2 eller en nyere model
• Indstilling af et Apple-id til brug på iTunes Store
• iTunes 12 eller en nyere version kræves til synkronisering med en computer
• Publicering af offentlige kurser til iTunes U kræver, at undervisere har tilknytning til en berettiget institution.

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Product Description
iTunes U provides everything an instructor needs to bring their classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U is also the place where anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch can learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner by including apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available everyone for free. 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-to-one discussions
• Start or join in on group discussions with the whole class
• See your graded results for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Managed Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution

Screenshots
Read more
Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 527 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
42%
Addictive
 
7%
Crashes
 
23%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.2
March 26, 2016
3.1
October 23, 2015
3.0.1
September 17, 2015
3.0
June 27, 2015
2.1.1
January 28, 2015
2.1
September 18, 2014
2.0
July 13, 2014
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012