Round up

Age

over 3 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2015-01-28

Overall Ratings

53,337

with average of 4.0

Global Rank

#8

Within the Top 1%

Top 25 Overall

155 Countries

top 1 in France

Global Rank Positions

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U 是在 iPad 上创建和体验课程的最佳途径。iTunes U 应用程序为您提供了来自许多著名大中院校的完整课程,还有全球最大的免费教育资料数字编录,一切尽在您的 iPad、iPhone 或 iPod touch 中。无论您是在大学研读分子生物学,还是在中学学习西班牙文,又或者是对欧洲历史兴趣满满,现在都有了一个绝佳的工具能随时随地帮助您进行学习。

功能:
一起参与讨论
• 参与私人课程的学生可提出有关课程、任意帖子或作业方面的问题
• 课堂中的其他学生可随时参与讨论,并提出更多问题或提供解答
• 教师和学生可以在讨论进行中接收推送通知来同步对话

包罗各个学科的免费课程
• 学习由著名大学和其他学校的讲师制作和教授的免费课程
• 从一个位置看到讲师布置的所有作业和更新,还能在完成作业后进行核对检查
• 在 iBooks 中做笔记和加亮文本,便于在 iTunes U 应用程序中统一查看
• 在教室做课程笔记,或者在 iTunes U 播放音频或视频讲座时做笔记
• 访问课程教材,包括音频、视频、图书、文稿和演示文稿、应用程序以及 iBooks 教科书
• 使用 Twitter、Facebook、“邮件”和“信息”与朋友分享您最喜爱的课程

全球最大的免费教育资料编录
• 超过 800,000 套免费讲座、视频、图书和其他资源供您选择,涵盖数以千计的不同学科,从代数到动物学,应有尽有
• 浏览来自近 70 个国家和地区的的教育和文化机构的收藏,包括斯坦福大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、拉籌伯大学、东京大学、现代艺术博物馆、纽约公共图书馆和美国国会图书馆

在 iPad 上创建课程
• 现在,教师可以在 iPad 上使用 iTunes U 应用程序创建和更新课程;入门既快速又简单,且完全免费
• 为每位学生提供课程大纲、撰写贴子、分发作业、上传课堂教材,还可轻松追踪参与的学生等等
• 利用 iPad 上内建的相机来轻松拍照或录像,并上传用作课程作业
• 使用 Pages、Numbers 和 Keynote(或 App Store 中的其他应用程序)创建教材,通过各个应用程序内的“在 iTunes U 中打开”选项将它们添加到课程
• 附属于合格机构的教师可选择将课程发布到 iTunes U 目录,让每个人都可以免费获取

要求:
• 参与课程需要运行 iOS 7 或更高版本的 iPhone、iPad 或 iPod touch
• 创建课程需要运行 iOS 7 或更高版本的 iPad
• 一个设置用于 iTunes Store 的 Apple ID
• 与电脑同步需要 iTunes 10.5.2 或更高版本
• 课程中所链接内容的可用性可能因国家和地区而异

iTunes U là cách tốt nhất để tạo và trải nghiệm các khóa học trên iPad.  Ứng dụng iTunes U cho phép bạn truy cập các khóa học từ những trường đại học hàng đầu và các trường khác — cùng với danh mục số nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới— ngay trên iPad, iPhone hoặc iPod touch. Dù bạn đang học chuyên ngành sinh học phân tử tại trường đại học, học tiếng Tây Ban Nha tại trường trung học, hay chỉ quan tâm tới lịch sử Châu Âu, giờ đây bạn có một công cụ giá trị để giúp bạn học tập mọi lúc, mọi nơi.

Tính năng:
Cho phép bắt đầu thảo luận
• Sinh viên đang tham gia các khóa học cá nhân có thể đặt câu hỏi trong khóa học hoặc bất kỳ bài đăng hay bài tập nào
• Các sinh viên khác trong lớp có thể tham gia thảo luận và đặt các câu hỏi khác hoặc đưa ra câu trả lời
• Giáo viên và sinh viên có thể cập nhật cuộc hội thoại khi nhận được thông báo đẩy trong quá trình diễn ra thảo luận

Các khóa học miễn phí thuộc nhiều chủ đề
• Tham gia các khóa học miễn phí được tạo và giảng dạy bởi giảng viên từ các trường đại học hàng đầu và các trường khác
• Xem tất cả các bài tập và cập nhật từ giảng viên tại một nơi và đánh dấu các bài tập khi bạn hoàn thành
• Tạo ghi chú và tô sáng văn bản trong iBooks và hợp nhất để dễ xem lại trong ứng dụng iTunes U
• Tạo ghi chú khóa học trong lớp hoặc khi đang phát bài giảng âm thanh hoặc video bên trong iTunes U
• Truy cập tài liệu khóa học, bao gồm âm thanh, video, sách, tài liệu & bài thuyết trình, ứng dụng và sách giáo khoa iBooks
• Chia sẻ khóa học ưa thích của bạn với bạn bè bằng Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn

Danh mục nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới
• Chọn từ hơn 800.000 bài giảng, video, sách miễn phí và các tài nguyên khác thuộc hàng nghìn chủ đề từ Đại số đến Động vật học
• Duyệt các bộ sưu tập từ các cơ sở giáo dục và văn hóa tại gần 70 quốc gia — bao gồm Stanford, Yale, MIT, Oxford, Đại học LaTrobe, Đại học Tokyo, MoMA, Thư viện Công cộng New York và Thư viện Quốc hội

Tạo khóa học trên iPad
• Bây giờ, các giáo viên có thể tạo và cập nhật khóa học của họ bằng ứng dụng iTunes U trên iPad—bắt đầu nhanh chóng, đơn giản và hoàn toàn miễn phí
• Cung cấp cho mọi sinh viên đề cương khóa học, viết bài đăng, phân phối bài tập, tải lên tài liệu lớp học, dễ dàng theo dõi sự tham gia của sinh viên và các tính năng khác
• Tận dụng camera tích hợp trên iPad để dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video và tải lên cho bài tập của khóa học
• Tạo tài liệu bằng Pages, Numbers và Keynote—hoặc các ứng dụng khác từ App Store—và thêm vào khóa học của bạn bằng cách sử dụng "Mở trong iTunes U" từ bên trong ứng dụng
• Giáo viên thuộc các cơ sở đủ điều kiện có lựa chọn xuất bản khóa học lên Danh mục iTunes U—biến chúng thành có sẵn cho mọi người miễn phí

Yêu cầu:
• Việc tham gia các khóa học yêu cầu iPhone, iPad hoặc iPod touch với iOS 7 hoặc mới hơn
• Việc tạo khóa học yêu cầu iPad có iOS 7 hoặc mới hơn
• ID Apple được thiết lập để sử dụng trên iTunes Store
• Yêu cầu iTunes 10.5.2 hoặc mới hơn để đồng bộ với máy tính
• Khả năng có sẵn của nội dung được liên kết từ trong khóa học có thể thay đổi theo quốc gia

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U, iPad’de ders yaratmanın ve kullanmanın en iyi yoludur.  iTunes U uygulaması önde gelen üniversitelerin ve diğer okulların dersleri yanında dünyanın en büyük ücretsiz dijital eğitim içeriği kataloğundaki dersleri doğrudan iPad’inizden, iPhone’unuzdan veya iPod touch’ınızdan tamamlamanız için size erişim sağlar. İster bir üniversitede moleküler biyoloji okuyor olun, ister lisede İspanyolca dersi alıyor olun veya sadece Avrupa tarihiyle ilgileniyor olun, artık herhangi bir zamanda ve yerde bunları öğrenmenize yardımcı olacak değerli bir araca sahipsiniz.

Özellikler:
Tartışma başlasın
• Özel derslere katılan öğrenciler ders hakkında veya gönderi ya da ödevler ile ilgili sorular yöneltebilir
• Sınıftaki diğer öğrenciler tartışmaya katılıp başka sorular sorabilir veya cevap verebilirler
• Öğretmenler ve öğrenciler tartışma ilerlerken aldıkları anında iletilen bildirimlerle yazışmayı takip edebilirler

Çok çeşitli konularda ücretsiz dersler
• Önde gelen üniversitelerdeki ve diğer okullardaki öğretmenler tarafından hazırlanan ve okutulan ücretsiz dersleri alın
• Öğretmen tarafından verilen tüm ödevleri ve güncellemeleri tek bir yerden görün ve ödevleri tamamladıkça yanlarına işaret koyun
• iBooks’ta notlar alın, metinleri vurgulayın ve iTunes U uygulamasında kolay bir şekilde gözden geçirmek için bunları birleştirilmiş olarak görün
• Sınıfta veya iTunes U’da sesli ya da görüntülü dersleri dinlerken ders notları alın
• Sesler, videolar, kitaplar, belgeler, sunular, uygulamalar ve iBooks ders kitapları da dahil olmak üzere ders malzemelerine erişin
• Favori derslerinizi Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın

Dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği kataloğu
• Cebirden zoolojiye varan binlerce konuda 800.000’den fazla ücretsiz ders, video, kitap ve diğer kaynak arasından seçim yapın
• Stanford, Yale, MIT, Oxford, La Trobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, MoMA, New York Halk Kütüphanesi ve ABD Kongre Kütüphanesi de dahil olmak üzere yaklaşık 70 ülkedeki eğitim ve kültür kurumlarında bulunan koleksiyonları tarayın

iPad’de dersler yaratın
• Artık öğretmenler iPad’lerindeki iTunes U uygulamasını kullanarak kendi derslerini yaratabilir ve güncelleyebilirler. Kullanmaya başlamak hızlı, kolay ve tamamen ücretsizdir
• Her öğrenciye bir ders taslağı sağlayın, gönderiler yazın, ödevler dağıtın, ders malzemelerini karşıya yükleyin, katılımcı öğrencileri kolayca takip edin ve daha birçok şey yapın
• Fotoğrafları ve videoları kolayca yakalamak ve ödev atamalarında kullanmak üzere karşıya yüklemek için iPad’deki yerleşik kameradan faydalanın
• Pages, Numbers ve Keynote uygulamalarını (veya App Store’daki diğer uygulamaları) kullanarak malzemeler yaratın ve uygulamaların içindeki "Şurada Aç: iTunes U" (Open in iTunes U) komutunu kullanarak bu malzemeleri dersinize ekleyin
• Yetkili kurumlara bağlı öğretmenlerin derslerini iTunes U Kataloğu’nda yayımlama (ve böylece herkesin ücretsiz kullanımına sunma) seçeneği de vardır

Gereksinimler:
• Derslere katılım için iOS 7 veya daha yenisine sahip bir iPhone, iPad veya iPod touch gereklidir
• Ders yaratmak için iOS 7 veya daha yenisine sahip bir iPad gereklidir
• iTunes Store’da kullanmak üzere ayarlanmış bir Apple kimliği
• Bilgisayarla eşzamanlamak için iTunes 10.5.2 veya daha yenisi gereklidir
• Dersle bağlantılı içerik kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir

iTunes U เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างและเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรใน iPad  แอป iTunes U ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงหลักสูตรแบบสมบูรณ์ได้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและโรงเรียนต่างๆ รวมถึงแค็ตตาล็อกดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีเนื้อหาแจกฟรีเกี่ยวกับการศึกษาให้ใช้ได้ใน iPad, iPhone หรือ iPod touch ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเรียนเอกชีวโมเลกุลในมหาวิทยาลัย เรียนภาษาสเปนตอนอยู่ชั้นมัธยมปลาย หรือเพียงแค่สนใจประวัติศาสตร์ยุโยป ตอนนี้ คุณมีเครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายซึ่งช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติ:
เริ่มต้นการปรึกษา
• นักเรียนที่เข้าเรียนหลักสูตรส่วนตัวสามารถโพสต์คำถามในหลักสูตร หรือโพสต์หรืองานมอบหมายใดก็ได้
• นักเรียนคนอื่นๆ ในชั้นเรียนสามารถเข้าสู่การอภิปรายและสอบถามเพิ่มเติมหรือให้คำตอบได้
• ครูและนักเรียนสามารถติดตามการสนทนาได้เมื่อได้รับการแจ้งผลักข้อมูลขณะปรึกษากัน

หลักสูตรฟรีซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย
• ลงเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่สร้างและสอนโดยผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและโรงเรียนต่างๆ ได้ฟรี
• ดูงานมอบหมายทั้งหมดและรายการอัปเดตจากผู้สอนได้ในที่เดียว และทำเครื่องหมายถูกที่งานมอบหมายเมื่อคุณทำงานเสร็จ
• จดโน้ตและทำไฮไลท์ข้อความใน iBooks และดูโน้ตเหล่านั้นแบบรวมเพื่อให้สามารถอ่านทบทวนได้อย่างง่ายดายในแอป iTunes U
• จดโน้ตของหลักสูตรในชั้นเรียน หรือในขณะที่เล่นการบรรยายแบบเสียงหรือวิดีโอภายใน iTunes U
• เข้าถึงเอกสารประกอบหลักสูตร ซึ่งรวมถึงเสียง วิดีโอ หนังสือ เอกสารและงานนำเสนอ แอป และหนังสือเรียน iBooks
• แชร์หลักสูตรที่ช่ืนชอบของคุณกับเพื่อนๆ โดยใช้ Twitter, Facebook, แอปเมล และแอปข้อความ

แค็ตตาล็อกดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีเนื้อหาแจกฟรีเกี่ยวกับการศึกษา
• เลือกจากการบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งแจกฟรีกว่า 800,000 รายการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาตั้งแต่ด้านพีชคณิตจนถึงสัตววิทยานับพันรายการ
• เลือกดูชุดรวมจากสถาบันทางการศึกษาและวัฒนธรรมจากประเทศต่างๆ เกือบ 70 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสแตนฟอร์ด, เยล, MIT, ออกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัยลาโทรบ, มหาวิทยาลัยโตเกียว, MoMA, หอสมุดประชาชนนิวยอร์ก และหอสมุดรัฐสภา

สร้างหลักสูตรใน iPad
• ครูสามารถสร้างและอัปเดตหลักสูตรของตัวเองได้โดยใช้แอป iTunes U ใน iPad ซึ่งสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และใช้งานฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
• ให้แผนการสอนของหลักสูตรแก่นักเรียน เขียนโพสต์ แจกงานมอบหมาย อัปโหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอน ติดตามนักเรียนที่เข้าเรียนได้อย่างง่ายดาย และ อื่นๆ อีกมากมาย
• ใช้ประโยชน์จากกล้องในตัวของ iPad เพื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอแล้วอัปโหลดไว้สำหรับงานมอบหมายของหลักสูตรได้อย่างง่ายดาย
• สร้างเอกสารประกอบโดยใช้ Pages, Numbers และ Keynote หรือแอปอื่นๆ จาก App Store และเพิ่มเอกสารประกอบเหล่านั้นลงในหลักสูตรของคุณโดยใช้ “เปิดใน iTunes U" จากภายในแอปแต่ละแอป
• ครูที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่มีคุณสมบัติจะมีตัวเลือกในการเผยแพร่หลักสูตรของตนลงในแค็ตตาล็อก iTunes U ซึ่งทำให้ทุกคนสามารถลงเรียนหลักสูตรเหล่านั้นได้ฟรี

สิ่งที่ต้องใช้:
• การเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ ต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 7 ขึ้นไป
• การสร้างหลักสูตรต่างๆ ต้องใช้ iPad ที่ใช้ iOS 7 ขึ้นไป
• Apple ID จะตั้งค่าเพื่อให้ใช้งานได้ใน iTunes Store
• iTunes 10.5.2 ขึ้นไป ต้องเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
• ความพร้อมใช้งานของเนื้อหาที่เชื่อมจากภายในหลักสูตรจะแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ

iTunes U är det bästa sättet att skapa och ta del av kurser på iPad. Appen iTunes U gör det möjligt att ta kurser från ledande universitet och andra skolor, inklusive världens största digitala katalog med gratis undervisningsmaterial, på din iPad, iPhone eller iPod touch. Oavsett om du studerar molekylärbiologi på universitet, spanska i högstadiet eller om du bara är lite intresserad av europeisk historia, har du nu ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att lära dig mer, när och var du vill.

Funktioner:
Låt diskussionen börja
• Nya iTunes U gör det enkelt för studenter som deltar i privata kurser att ställa frågor om kursen eller enskilda inlägg eller uppgifter.
• Övriga studenter i klassen kan delta i diskussionen och ställa fler frågor eller svara.
• Lärare och studenter kan hänga med i konversationen tack vare push-notiser som skickas ut allteftersom diskussionen fortskrider.

Kostnadsfria kurser i en rad olika ämnen
• Ta kostnadsfria kurser skapade och utlärda av instruktörer från ledande universitet och skolor.
• Se alla läxor och uppdateringar från instruktören på ett och samma ställe. Du kan bocka av uppgifter allteftersom du slutför dem.
• Anteckningar och textmarkeringar du gör i iBooks visas i iTunes U.
• Gör kursanteckningar i klassrummet eller under uppspelning av ljud- och videoinspelningar i iTunes U.
• Öppna kursmaterial, inklusive ljud- och videoinspelningar, böcker, dokument, presentationer, appar och nya iBooks-böcker.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.

Världens största katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial
• Välj bland över 800 000 gratis föreläsningar, videor, böcker och andra resurser inom tusentals ämnen.
• Bläddra bland samlingar från utbildnings- och kulturinstitut i nästan 70 länder, bl.a. Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, Tokyos universitet, MoMA, New York Public Library och den amerikanska kongressens bibliotek.

Skapa kurser på iPad
• Nu kan lärare skapa och uppdatera sina kurser med appen iTunes U på iPad. Det går snabbt och lätt att komma igång och är helt kostnadsfritt.
• Ge studenterna en kursöversikt, skriv inlägg, fördela uppgifter, överför studiematerial, håll enkelt koll på vilka studenter som deltar och mycket mer.
• Dra nytta av den inbyggda kameran i iPad. Ta bilder och filmer enkelt och överför dem för användning i kursarbetet.
• Skapa material med Pages, Numbers och Keynote – eller andra appar från App Store – och lägg till det i kursen genom att välja Öppna i iTunes U direkt i varje app.
• Lärare som samarbetar med erkända institutioner har möjlighet att publicera sina kurser i iTunes U-katalogen så att de kostnadsfritt blir tillgängliga för alla som är intresserade.

Systemkrav:
• iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller senare krävs för att delta i kurser.
• iPad med iOS 7 eller senare krävs för att skapa kurser.
• Ett Apple-ID som är förberett för användning med iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 eller senare krävs för synkronisering med en dator.
• Tillgängligheten för innehåll som länkas till i kurser kan variera mellan olika länder.

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U — это лучший способ создавать и проходить учебные курсы на iPad. Программа iTunes U дает Вам доступ к полноценным курсам ведущих университетов и других учебных заведений, а также крупнейшему в мире каталогу бесплатных образовательных материалов — прямо на iPad, iPhone или iPod touch. Если Вы проходите курс молекулярной биологии в университете, изучаете испанский язык в средней школе или просто интересуетесь европейской историей, теперь у Вас есть отличный инструмент, позволяющий учиться где угодно, когда угодно.

Функции
Начните интересную дискуссию
• В новой версии iTunes U студенты могут принимать активное участие в частных курсах, публикуя вопросы по курсу, любому тексту или заданию.
• Другие студенты в классе могут перейти к обсуждению, чтобы задать дополнительные вопросы или добавить ответы.
• Преподаватели и студенты могут оставаться в курсе обсуждения, получая активные уведомления о развитии дискуссии.

Бесплатные курсы по широкому кругу тем
• Проходите бесплатные курсы, созданные и проводимые преподавателями лучших университетов и других учебных заведений.
• Просматривайте все задания и публикации ведущего в едином центре, отправляйте выполненные задания.
• Делайте заметки и выделяйте фрагменты в iBooks, просматривайте их в программе iTunes U.
• Делайте заметки в учебном классе, при прослушивании аудиокурсов или видеолекций в iTunes U.
• Пользуйтесь материалами курса, включая аудио, видео, книги, документы, презентации, программы и учебники iBooks.
• Рассказывайте о своих любимых курсах друзьям в Twitter, Facebook, Mail и Сообщениях.

Крупнейший в мире каталог бесплатных образовательных материалов
• Более 800 000 бесплатных лекций, видеороликов, книг и других ресурсов по тысячам предметов: от алгебры до зоологии.
• Коллекции материалов, созданные ведущими образовательными и культурными учреждениями около 70 стран, включая Стэнфордский, Йельский и Оксфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Университет Ла Троб, Университет Токио, Нью-Йоркский музей современного искусства, Нью-Йоркскую публичную библиотеку и Библиотеку Конгресса.

Создавайте курсы на iPad
• Преподаватели теперь могут создавать и обновлять курсы в программе iTunes U на iPad — еще быстрее, проще и совершенно бесплатно.
• Предоставляйте каждому учащемуся обзор курса, добавляйте публикации, распространяйте задания, публикуйте учебные материалы, легко отслеживайте посещаемость и многое другое.
• Пользуйтесь преимуществами встроенной камеры на iPad: легко снимайте видео и фотографии и добавляйте их к учебным заданиям.
• Создавайте материалы в Pages, Numbers, Keynote или других программах из App Store — и добавляйте их к курсу, нажимая кнопку «Открыть в iTunes U» в каждой программе.
• Преподаватели зарегистрированных учебных заведений могут публиковать свои курсы в Каталоге iTunes U, чтобы сделать их общедоступными.

Требования
• Для участия в курсах требуется iPhone, iPad или iPod touch с iOS 7 или новее.
• Для создания курсов требуется iPad с iOS 7 или новее.
• Учетная запись Apple ID, настроенная для использования в iTunes Store.
• Для синхронизации с компьютером требуется iTunes 10.5.2 или новее.
• Материалы, на которые предоставляются ссылки в курсах, могут быть доступны не во всех странах.

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U é a melhor maneira de criar e experimentar cursos no iPad.  O aplicativo iTunes U te dá acesso a cursos completos de universidades de ponta e outras escolas — além do maior catálogo digital de conteúdo educacional grátis do mundo — diretamente no seu iPad, iPhone ou iPod touch. Esteja você se formando em biologia molecular em uma universidade, aprendendo espanhol na escola ou apenas interessado em história europeia, agora você tem uma ferramenta valiosa para ajudar nos estudos a qualquer hora, em qualquer lugar.

Recursos:
Que comece a discussão
• Alunos que participam em cursos privados podem apresentar perguntas sobre o curso, publicações ou tarefas.
• Outros alunos da classe podem se juntar à discussão e fazer mais perguntas ou fornecer respostas.
• Professores e alunos podem se manter atualizados ao receber notificações push conforme a discussão avança.

Cursos grátis em uma vasta gama de assuntos
• Assista a cursos criados e lecionados por professores de universidades de ponta e outras escolas.
• Veja todas as tarefas e atualizações do professor em um local e marque as tarefas conforme você as completa.
• Tome notas e destaque texto no iBooks e as veja consolidadas para consulta rápida no aplicativo iTunes U.
• Tome notas na classe ou ao reproduzir palestras de áudio ou vídeo dentro do iTunes U.
• Acesse materiais do curso, incluindo áudio, vídeo, livros, documentos e apresentações, aplicativos e livros didáticos do iBooks.
• Compartilhe seus cursos favoritos com os amigos usando Twitter, Facebook, Mail e Mensagens.

O maior catálogo de conteúdo educacional grátis do mundo
• Escolha dentre mais de 800.000 palestras, vídeos, livros e outros recursos grátis sobre milhares de assuntos — de Álgebra a Zoologia.
• Explore coleções de instituições educacionais e culturais de quase 70 países — incluindo Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universidade LaTrobe, Universidade de Tóquio, MoMA, Biblioteca Pública de Nova York e Biblioteca do Congresso.

Crie cursos no iPad
• Agora os professores podem criar e atualizar cursos usando o app iTunes U em seu iPad — começar a usar é rápido, simples e totalmente grátis.
• Forneça um esboço do curso para cada aluno, escreva publicações, distribua tarefas, envie materiais de classe, acompanhe facilmente os alunos participantes, etc.
• Aproveite a câmera integrada do iPad para capturar fotos ou vídeos facilmente e enviá-los para tarefas do curso.
• Crie materiais usando o Pages, Numbers e Keynote (ou outros aplicativos da App Store) e adicione-os ao seu curso usando “Abrir no iTunes U” de dentro de cada aplicativo.
• Professores afiliados a instituições qualificadas têm a opção de publicar seus cursos no Catálogo iTunes U, disponibilizando-os gratuitamente para todos.

Requisitos:

• A participação em cursos requer um iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 7 ou posterior.
• A criação de cursos requer um iPad com iOS 7 ou posterior.
• Um ID Apple configurado para uso na iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 ou posterior é necessário para a sincronização com um computador.
• A disponibilidade do conteúdo vinculado dentro de um curso pode variar conforme o país.

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U er den beste løsningen på iPad for å lage og delta på kurs. iTunes U-programmet gir deg tilgang til fullstendige kurs fra ledende universiteter og andre utdanningsinstitusjoner, og til verdens største digitale katalog over gratis utdanningsmateriell, rett til iPad, iPhone eller iPod touch. Dette er et nyttig hjelpemiddel du kan benytte hvor som helst, når som helst, enten du studerer molekylærbiologi ved et universitet, tar spansk på videregående eller bare har en generell interesse for europeisk historie.

Funksjoner:
Sett i gang en diskusjon
• Nye iTunes U gjør det også enkelt for studenter som deltar i private kurs, å stille spørsmål om kurset, opplastinger eller oppgaver. 
• Andre studenter i klassen kan ta del i diskusjonen og stille flere spørsmål eller svare på spørsmål.
• Lærere og studenter kan holde seg oppdatert på diskusjonen ved å motta pushvarslinger etter hvert som diskusjonen utvikler seg.

Gratis kurs i en lang rekke emner
• Ta gratis kurs i regi av instruktører fra ledende universiteter eller andre utdanningsinstitusjoner.
• Se alle oppgaver og oppdateringer fra instruktøren på ett sted, og kryss av oppgaver du har fullført.
• Ta notater og marker tekst i iBooks, og se en enkel oversikt over disse i iTunes U-programmet.
• Ta notater underveis i kurset eller mens du spiller av lyd- eller videofiler i iTunes U.
• Få tilgang til kursmateriale som lyd, video, bøker, dokumenter og presentasjoner, programmer og iBooks-lærebøker.
• Del favorittkurs med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.

Verdens største katalog over gratis utdanningsmateriell
• Velg blant mer enn 800 000 gratis forelesninger, videoer, bøker og andre ressurser innen tusenvis av emner fra algebra til zoologi.
• Bla gjennom samlinger fra utdannings- og kulturinstitusjoner i 70 land, inkludert Stanford, Yale, MIT, Oxford, La Trobe University, Universitetet i Tokyo, MoMA, New York Public Library og USAs kongressbibliotek.

Lag kurs på iPad
• Lærere kan nå lage og oppdatere kurs ved hjelp av iTunes U-programmet på iPad. Det er enkelt, du kommer raskt i gang, og det er helt gratis.
• Gi hver student en kursoversikt, skriv innlegg, del ut oppgaver, last opp støttemateriale, se hvem som deltar, og mye mer.
• Bruk det innebygde kameraet på iPad til å ta bilder eller ta opp video, og last opp resultatet til bruk i kursoppgaver.
• Lag materiale ved hjelp av Pages, Numbers og Keynote – eller andre apper fra App Store – og legg det til i kurset ved å bruke «Åpne i iTunes U» fra programmene.
• Lærere som er knyttet til kvalifiserte institusjoner, har muligheten til å publisere kurs i iTunes U-katalogen, slik at de blir tilgjengelig for alle gratis.

Krav:
• Kursdeltakelse krever iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller nyere.
• Oppretting av kurs krever iPad med iOS 7 eller nyere.
• En Apple-ID knyttet til iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 eller nyere kreves for å synkronisere med en datamaskin.
• Tilgang til innhold som det kobles videre til i et kurs, kan variere fra land til land.

iTunes U is de beste manier om cursussen op de iPad aan te maken en te beleven. Met de iTunes U-app heb je direct vanaf je iPad, iPhone of iPod touch toegang tot complete cursussen van toonaangevende universiteiten en andere onderwijsinstellingen en kun je bovendien 's werelds grootste digitale catalogus van gratis lesmateriaal raadplegen. Of je nu moleculaire biologie studeert aan een universiteit, Spaans leert op de middelbare school of gewoon geïnteresseerd bent in Europese geschiedenis, je hebt nu het ideale hulpmiddel om overal en altijd te kunnen leren.

Functies:
Start de discussie
• Studenten die deelnemen aan privécursussen kunnen eenvoudig vragen stellen over de cursus, berichten of opdrachten.
• Andere studenten in de les kunnen meepraten en meer vragen stellen of antwoord geven.
• Docenten en studenten kunnen het gesprek volgen via pushberichten terwijl de discussie zich ontwikkelt.

Gratis cursussen in een breed scala aan onderwerpen
• Je kunt gratis cursussen volgen die worden samengesteld en onderwezen door docenten van toonaangevende universiteiten en andere onderwijsinstellingen.
• Alle opdrachten en informatie van je docent zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen
• Je kunt aantekeningen maken en tekst markeren in iBooks, waarna deze in de iTunes U-app worden gegroepeerd zodat je ze gemakkelijk nog eens na kunt lopen.
• Je kunt cursusnotities maken tijdens de les of tijdens het afspelen van audio- en videomateriaal in iTunes U.
• Je hebt toegang tot allerlei cursusmateriaal, zoals audio, video, boeken, documenten, presentaties, apps en iBooks-lesboeken
• Je kunt je vrienden via Twitter, Facebook, Mail en Berichten laten weten wat je favoriete cursussen zijn

's Werelds grootste catalogus van gratis lesmateriaal
• Je kunt kiezen uit meer dan 800.000 gratis lezingen, video's, boeken en ander bronmateriaal over duizenden onderwerpen variërend van algebra tot zoölogie.
• Je kunt door de collecties bladeren van onderwijsinstituten en culturele instellingen uit bijna 70 landen, waaronder Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library en de Library of Congress

Maak cursussen aan op de iPad
• Docenten kunnen nu hun cursussen aanmaken en bijwerken in de iTunes U-app op hun iPad. Het is snel, eenvoudig en helemaal gratis.
• Je kunt elke student een cursusoverzicht geven, berichten schrijven, opdrachten uitdelen, lesmateriaal plaatsen, deelnemende studenten volgen en nog veel meer.
• Met de ingebouwde camera van de iPad kun je eenvoudig foto's of video's maken die je kunt uploaden voor cursusopdrachten.
• Je kunt materiaal aanmaken met Pages, Numbers en Keynote of andere apps uit de App Store en dit toevoegen aan je cursus met de functie 'Open in iTunes U' in elke app.
• Docenten die zijn aangesloten bij gekwalificeerde instellingen kunnen hun cursussen publiceren naar de iTunes U-catalogus zodat deze voor iedereen gratis beschikbaar zijn.

Vereisten:
• Voor deelname aan cursussen is een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 of hoger vereist.
• Voor het aanmaken van cursussen is een iPad met iOS 7 of hoger vereist.
• Een Apple ID die geschikt is voor gebruik in de iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 of hoger als je wilt synchroniseren met een computer.
• De beschikbaarheid van materiaal waarnaar vanuit een cursus wordt gekoppeld kan per land verschillen.

iTunes U ialah cara terbaik untuk mencipta dan menggunakan kursus pada iPad. Aplikasi iTunes U memberi anda akses kepada kursus lengkap daripada universiti terulung dan institusi pendidikan lain — termasuk katalog digital kandungan pendidikan percuma yang terbesar di dunia — terus pada iPad, iPhone atau iPod touch anda. Sama ada jurusan major anda dalam biologi molekul di universiti, belajar bahasa Sepanyol di sekolah tinggi atau cuma berminat dalam sejarah Eropah, anda kini mempunyai sebuah alat bernilai untuk membantu anda belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja.

Ciri-ciri:
Mulakan perbincangan
• Pelajar yang menyertai kursus peribadi boleh menyiarkan soalan pada kursus atau sebarang siaran atau tugasan
• Pelajar lain dalam kelas boleh menyertai perbincangan dan bertanya lebih banyak soalan atau memberikan jawapan
• Guru dan pelajar boleh mengikuti perkembangan terkini perbualan tersebut apabila mereka menerima pemberitahuan push sementara perbincangan berlangsung

Kursus percuma dalam pelbagai subjek
• Ambil kursus percuma yang dicipta dan diajar oleh pengajar daripada universiti terulung dan institusi pendidikan yang lain
• Lihat semua tugasan dan kemas kini daripada pengajar di satu tempat dan tandakan tugasan sebagai selesai apabila anda menyelesaikannya
• Catat nota dan serlahkan teks dalam iBooks dan lihatnya secara bersepadu untuk semakan mudah dalam aplikasi iTunes U
• Catat nota kursus dalam kelas atau semasa memainkan kuliah audio atau video dalam iTunes U
• Akses bahan kursus, termasuk audio, video, buku, dokumen & persembahan, aplikasi dan buku teks iBooks
• Kongsi kursus kegemaran anda bersama rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Mesej

Katalog kandungan pendidikan percuma terbesar di dunia
• Pilih daripada lebih 800,000 kuliah percuma, video, buku dan sumber lain mengenai beribu-ribu subjek dari Algebra hingga ke Zoologi
• Layari koleksi daripada institusi pendidikan dan kebudayaan di hampir 70 negara — termasuk Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universiti LaTrobe, Universiti Tokyo, MoMA, Perpustakaan Awam New York dan Library of Congress

Cipta kursus pada iPad
• Guru kini boleh mencipta dan mengemas kini kursus mereka menggunakan aplikasi iTunes U pada iPad mereka—adalah pantas, mudah dan percuma sepenuhnya untuk mula menggunakan aplikasi ini
• Berikan setiap pelajar rangka kursus, tulis siaran, edarkan tugasan, muat naik bahan kelas, jejak pelajar yang mengambil bahagian dengan mudah dan banyak lagi
• Gunakan kelebihan kamera terbina dalam pada iPad untuk menangkap foto atau merakam video dengan mudah dan muat naiknya untuk tugasan kursus
• Cipta bahan menggunakan Pages, Numbers dan Keynote—atau aplikasi lain dari App Store—dan tambahnya pada kursus anda dengan menggunakan “Buka dalam iTunes U” dari dalam setiap aplikasi
• Guru yang bersekutu dengan institusi yang berkelayakan mempunyai pilihan untuk menerbitkan kursus mereka pada Katalog iTunes U—yang menyediakannya secara percuma kepada semua orang

Keperluan:
• Penyertaan dalam kursus memerlukan iPhone, iPad atau iPod touch dengan iOS 7 atau lebih baru
• Mencipta kursus memerlukan iPad dengan iOS 7 atau lebih baru
• Apple ID yang disediakan untuk digunakan pada iTunes Store
• iTunes 10.5.2 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaras dengan komputer
• Ketersediaan kandungan yang dipautkan dari dalam kursus mungkin berbeza-beza mengikut negara

iTunes U는 iPad에서 강의를 생성하고 듣기에 가장 최고의 방법입니다. iTunes U App을 사용하면 iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 최고의 대학과 기타 교육기관에서 제공하는 모든 강의를 바로 들을 수 있으며 세계 최대의 무료 교육 콘텐츠에 대한 디지털 카탈로그를 받아볼 수 있습니다. 분자 생물학을 전공하는 대학생, 스페인어 수업을 받는 고등학생 뿐만 아니라 단순히 유럽 역사에 관심이 있는 사람이라도 이번에 제공되는 유용한 도구를 사용하면 언제 어디서나 배울 수 있습니다.

기능:
토론 참여
• 새로운 iTunes U를 통해 학생들이 강의, 게시물 또는 과제에 대한 질문을 올려 개인 강의에 간단하게 참여 가능
• 강의를 듣는 다른 학생들이 토론에 참여하여 다른 질문을 올리거나 답변 제공
• 강사 및 학생들이 토론 진행 상황에 대해 푸시 알림을 받으므로 진행 상황에 대해 계속 토론 가능

다양한 무료 강의 과목
• 최고의 대학과 기타 교육기관의 교수 및 강사진이 제작하여 교육하는 무료 강의 수강
• 교수 및 강사가 내준 모든 과제 및 업데이트 사항을 한 곳에서 확인할 수 있으며 과제를 완료하면 체크 표시를 하여 과제 수행 상태 표시
• iBooks에서 노트 필기를 하고 중요한 부분을 강조 표시해 두었다가 iTunes U App에서 통합하여 쉽게 복습할 수 있음
• 수업 중에 또는 오디오나 비디오 강의 진행 중에도 iTunes U 내에서 강의 메모 가능
• 오디오, 비디오, 책, 도큐멘트 및 프레젠테이션, App 그리고 iBooks 텍스트북을 포함한 강의 자료 확인 가능
• Twitter, Facebook, Mail 및 메시지를 사용하여 즐겨찾는 강의를 친구들과 공유

세계 최대의 무료 교육 콘텐츠에 대한 카탈로그
• 대수학에서 동물학에 이르기까지 매우 다양한 과목에 대한 800,000가지 이상의 무료 강의, 비디오, 책 및 기타 자료 중에서 선택 가능
• 70개 나라의 교육기관 및 문화 관련 단체에서 제공한 자료 모음에서 탐색 가능(스탠포드, 예일, MIT, 옥스포드, 라트로브 대학교, 도쿄 대학교, 뉴욕 현대 미술관(MoMA), 뉴욕 공공 도서관 및 의회 도서관 자료 포함)

iPad에서 강의 생성
• 강사가 이제 자신의 iPad에서 iTunes U App을 사용하여 강의를 생성 및 업데이트하고 빠르고 간단하게 모든 기능을 무료로 시작 가능
• 모든 학생들에게 강의 개요를 제공하고 게시물을 작성하고 과제를 배포하고 강의 자료를 업로드하며 학생들의 참여도를 쉽게 추적 가능
• iPad에 내장된 카메라를 활용하여 사진 또는 비디오를 간단하게 캡처하고 강의 과제로 업로드 가능
• Pages, Numbers, Keynote 또는 App Store의 다른 App을 사용하여 자료를 생성하고 각 App 내에서 'iTunes U에서 열기'를 사용하여 자신의 강의에 추가
• 인증된 기관과 연계된 강사는 자신의 강의를 iTunes U 카탈로그에 발행하여 모두가 무료로 볼 수 있도록 하는 옵션 가능

요구사항:
• 강의에 참여하려면 iOS 7 이상이 설치된 iPhone, iPad, or iPod touch 필요
• 강의를 생성하려면 iOS 7 이상이 설치된 iPad 필요
• iTunes Store에서 사용하도록 설정된 Apple ID
• 컴퓨터와 동기화하려면 iTunes 10.5.2 이상 필요
• 강의 내에 링크되어 있는 콘텐츠의 사용 가능 여부는 국가마다 다를 수 있음

iTunes UはiPad上でコースを作成したり体験したりするための最善の手段です。iTunes U Appで、主要な大学やその他の学校のすべてのコース、さらには無料教育コンテンツの世界最大のデジタルカタログに、iPad、iPhone、iPod touchから直接アクセスできます。分子生物学を専攻している大学生にとっても、スペイン語を取っている高校生にとっても、ヨーロッパの歴史に関心があるだけの人にとっても、これはいつでもどこでも学習したい人に価値のあるツールになっています。

機能:
討議を開始
• 非公開コースに参加している受講者が、コースや投稿、課題について質問できます
• クラスのほかの受講者が討議に飛び入りで参加したり、追加の質問をしたり、答えを提供したりできます
• 講師も受講者も、討議の進行中にプッシュ通知を受信することで会話についていくことができます

さまざまな科目の無料のコース
• 主要な大学やその他の学校の講師が作成して教えてくれる無料のコースを学習できます
• 講師から与えられるすべての課題やアップデートを1個所で確認したり、課題が完了するたびに照合できます
• iBooksで取ったメモやハイライトしたテキストを、iTunes U Appで一覧表示することで簡単に復習できます
• クラス内で、またはiTunes U内でオーディオまたはビデオ講義を再生中に、コースメモを取ることができます
• オーディオ、ビデオ、ブック、書類、プレゼンテーション、App、iBooksテキストブックなどのコース教材にアクセスできます
• Twitter、Facebook、「メール」、および「メッセージ」を使って好きなコースを友人と共有できます

無料の教育コンテンツの世界最大のカタログ
• 代数学から動物学まで数千の科目について800,000を超える無料の講義、ビデオ、ブック、その他のリソースから選択できます
• スタンフォード、エール、MIT、オックスフォード、ラ・トローブ大学、東京大学、MoMA、ニューヨーク公共図書館、アメリカ議会図書館など、約70カ国の教育機関や文化機関のコレクションをブラウズできます

iPad上でコースを作成
• 講師がiPad上のiTunes U Appを使ってコースを作成したりアップデートしたりできるようになりました。すばやく、簡単に、しかも完全に無料でスタートできます
• 受講者全員にコースのアウトラインを提供する、投稿を作成する、課題を配布する、クラス教材をアップロードする、参加している受講生を簡単に追跡するなど、多くの機能を利用できます
• iPadの内蔵カメラを活用し、写真やビデオを簡単に撮影してコースの課題用にアップロードできます
• 「Pages」、「Numbers」、「Keynote」、またはApp Storeにあるその他のAppを使って教材を作成し、各App内の「iTunes Uで開く」でコースに追加することができます
• 認定教育機関に所属している講師は、自分のコースをiTunes Uカタログで公開して、だれでも無料で利用できるようにすることができます

要件:
• コースに参加するには、iOS 7以降を搭載したiPhone、iPad、またはiPod touchが必要です
• コースを作成するには、iOS 7以降を搭載したiPadが必要です
• iTunes Storeで使用するように設定されたApple ID
• コンピュータと同期するには、iTunes 10.5.2以降が必要です
• コース内からリンクしているコンテンツを利用できるかどうかは、国によって異なる場合があります

iTunes U è il modo migliore per creare e seguire corsi su iPad.  L'app iTunes U ti offre accesso a corsi completi di rinomate università e altre scuole, insieme al catalogo digitale di contenuti educativi gratuiti più grande del mondo, direttamente su iPad, iPhone o iPod touch. Se ti stai specializzando in biologia molecolare all'università, se stai studiando spagnolo al liceo o se hai semplicemente un interesse personale per la storia dell'Europa, adesso hai a disposizione uno strumento di grande valore per continuare ad imparare ogni volta che vuoi, dove vuoi.

Funzionalità:
Partecipa alle discussioni
• Gli studenti che partecipano a corsi privati possono fare domande sul corso o su qualsiasi avviso o compito.
• Altri studenti della classe possono unirsi alla discussione e fare altre domande o fornire risposte.
• Insegnanti e studenti possono restare aggiornati con la conversazione ricevendo notifiche push mano a mano che la discussione avanza.

Corsi gratuiti in un'ampia gamma di materie e ambiti
• Segui i corsi gratuiti creati e tenuti da professori delle più rinomate università e scuole.
• Consulta gli aggiornamenti e i compiti lasciati dal professore, tutti riuniti in un'unica posizione, e spunta i compiti già completati.
• Prendi appunti ed evidenzia il testo in iBooks, quindi rivedili tutti riuniti nell'app iTunes U per un'agevole consultazione.
• Prendi appunti durante la lezione o mentre guardi o ascolti una lezione in iTunes U.
• Accedi al materiale dei corsi, compresi audio, video, libri, documenti e presentazioni, app e libri di testo di iBooks.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con gli amici tramite Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.

Il più ampio catalogo al mondo di contenuti didattici gratuiti
• Scegli tra più di 800,000 risorse gratuite tra lezioni, video, libri e altre risorse su migliaia di argomenti, dall'algebra alla zoologia.
• Sfoglia le raccolte delle istituzioni accademiche e culturali di quasi 70 paesi, tra cui Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, l'Università di Tokyo, il MoMA, la New York Public Library e la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Crea corsi su iPad
• Gli insegnanti possono ora creare e aggiornare i corsi utilizzando l'app iTunes U su iPad; iniziare è facile, veloce e completamente gratis.
• Fornisci a ogni studente un programma del corso, scrivi avvisi, assegna compiti, carica materiale didattico, tieni traccia della partecipazione degli studenti in modo facile e altro ancora.
• Sfrutta i vantaggi della fotocamera integrata su iPad per scattare foto o registrare video facilmente e caricali per i compiti del corso.
• Crea contenuti didattici utilizzando Pages, Numbers e Keynote o altre app disponibili su App Store e aggiungili al corso utilizzando l'opzione “Apri in iTunes U” presente in ciascuna app.
• Gli insegnanti affiliati a istituzioni qualificate hanno la possibilità di pubblicare i propri corsi sul catalogo iTunes U per renderli disponibili gratuitamente a tutti.

Requisiti:
• La partecipazione ai corsi richiede iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o versione successiva.
• La creazione dei corsi richiede iPad con iOS 7 o versione successiva.
• Un ID Apple configurato per l'utilizzo su iTunes Store.
• È necessario iTunes 10.5.2 o versione successiva per la sincronizzazione con un computer.
• La disponibilità dei contenuti associati ai corsi può variare da paese a paese.

iTunes U adalah cara terbaik untuk membuat dan mengikuti kursus di iPad.  App iTunes U memberi Anda akses ke kursus lengkap dari universitas terkemuka dan sekolah lainnya — ditambah dengan katalog digital konten pendidikan gratis terbesar di dunia — langsung dari iPad, iPhone, atau iPod touch Anda. Apa pun jurusan yang Anda ambil, baik biologi molekul di universitas, bahasa Spanyol di SMA, atau sekadar tertarik dengan sejarah Eropa, kini Anda hanya perlu satu alat untuk membantu belajar kapan pun dan di mana pun.

Fitur:
Mari mulai berdiskusi
• Murid yang berpartisipasi di kursus privat dapat mengajukan pertanyaan di kursus atau posting atau tugas mana pun.
• Murid lainnya di kelas dapat mengikuti diskusi dan mengajukan pertanyaan lainnya dan memberikan jawaban.
• Guru dan murid dapat mengikuti perkembangan diskusi melalui pemberitahuan push selama diskusi berlangsung

Kursus gratis dengan berbagai mata pelajaran
• Ikuti kursus gratis yang dibuat dan diajarkan oleh instruktur dari universitas terkemuka dan sekolah lainnya
• Lihat semua tugas dan pembaruan dari instruktur di satu tempat serta centang tugas setelah selesai
• Catat dan sorot teks di iBooks dan gabungkan agar mudah ditinjau di app iTunes U
• Buat catatan kursus dalam kelas, atau saat memutar audio atau video kuliah di iTunes U
• Akses materi kursus, termasuk audio, video, buku, dokumen & presentasi, app, dan buku teks iBooks
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Pesan

Katalog terbesar di dunia yang berisi konten pendidikan gratis
• Pilih dari 800.000 lebih kuliah, video, buku, dan sumber daya gratis lainnya mengenai ribuan mata pelajaran dari Aljabar hingga Zoologi
• Jelajahi koleksi dari institusi pendidikan dan kebudayaan di hampir 70 negara — termasuk Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, Universitas Tokyo, MoMA, the New York Public Library, dan the Library of Congress

Buat kursus di iPad
• Kini guru dapat membuat dan memperbarui kursus mereka menggunakan app iTunes U di iPad mereka—mudah dan sederhana untuk dimulai, dan benar-benar gratis
• Beri setiap murid kurikulum kursus, tulis posting, bagikan tugas, unggah materi kelas, dan catat partisipasi murid dengan mudah, dan lainnya
• Gunakan kamera internal di iPad untuk mengambil foto atau video dengan mudah dan mengunggahnya untuk tugas kursus
• Buat materi menggunakan Pages, Numbers, dan Keynote—atau app lainnya dari App Store—dan tambahkan ke kursus dengan menggunakan "Buka di iTunes U" dari dalam setiap app
• Guru yang berafiliasi dengan institusi yang memenuhi syarat dapat menerbitkan kursus mereka ke Katalog iTunes U—sehingga tersedia bagi semua orang secara gratis

Persyaratan:
• Berpartisipasi di kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch dengan iOS 7 atau lebih baru
• Membuat kursus memerlukan iPad dengan iOS 7 atau lebih baru
• ID Apple yang diatur untuk digunakan di iTunes Store
• iTunes 10.5.2 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaraskan dengan komputer
• Ketersediaan konten yang ditautkan dari dalam kursus dapat berbeda-beda menurut negara

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U est le meilleur moyen de créer et de suivre des cours sur iPad. L’app iTunes U vous permet d’accéder à des cours complets de grandes universités et d’écoles, ainsi qu’au plus grand catalogue numérique de contenu éducatif gratuit au monde, le tout sur votre iPad, iPhone ou iPod touch. Que vous fassiez des études de biologie moléculaire à l’université, que vous appreniez l’espagnol au lycée ou que vous soyez juste intéressé par l’histoire de l’Europe, vous disposez désormais d’un outil précieux d’apprentissage, à utiliser quand vous voulez, où vous voulez.

Caractéristiques :
Le débat est lancé
• Les étudiants participant à des cours privés peuvent poser des questions sur le cours, les publications et les devoirs.
• Les autres étudiants de la classe peuvent se joindre à la conversation, pour poser d’autres questions ou fournir des réponses.
• Les professeurs et les étudiants peuvent suivre la conversation grâce aux notifications des messages publiés.

Cours gratuits sur un grand nombre de sujets
• Suivez des cours gratuits créés et enseignés par des professeurs de grandes universités et d’écoles.
• Visionnez au même endroit tous les devoirs et les mises à jour du professeur, et cochez les devoirs achevés.
• Prenez des notes et surlignez le texte dans iBooks, puis visionnez ce contenu de manière consolidée, ce qui facilite la révision dans l’application iTunes U.
• Prenez des notes en classe, ou dans iTunes U, pendant la lecture audio ou vidéo du cours.
• Accédez à la documentation des cours, qui peut comporter des données audio ou vidéo, des livres, des documents et des présentations, des apps et les manuels iBooks.
• Partagez vos cours préférés à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.

Le plus grand catalogue de contenu éducatif gratuit au monde
• Choisissez parmi plus de 800 000 conférences, vidéos, livres ou autres ressources gratuites sur des milliers de sujets, allant de l’algèbre à la zoologie.
• Parcourez les collections proposées par des institutions éducatives et culturelles de près de 70 pays, notamment les universités Stanford, Yale, MIT, Oxford, La Trobe, de Tokyo, le musée MoMA, la bibliothèque publique de New York et la bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Créer des cours sur iPad
• Les professeurs peuvent maintenant créer leurs cours et les mettre à jour à l’aide de l’app iTunes U app sur leur iPad. L’utilisation est intuitive et entièrement gratuite.
• Proposez à chaque étudiant un plan de cours, publiez des commentaires, distribuez des devoirs, chargez de la documentation, suivez facilement la participation et bien plus.
• Profitez de l’appareil photo intégré de l’iPad pour facilement faire des photos ou des vidéos et les charger en accompagnement des devoirs.
• Créez de la documentation avec Pages, Numbers et Keynote (ou d’autres apps de l’App Store) et ajoutez-la à votre cours à l’aide d’« Ouvrir dans iTunes U » depuis chaque app.
• Les professeurs affiliés à des institutions qualifiées peuvent publier leurs cours dans le catalogue iTunes U ; ils sont alors accessibles à tous, gratuitement.

Conditions :
• La participation à des cours requiert un iPhone, iPad ou iPod touch disposant d’iOS 7 ou ultérieur.
• La création de cours requiert un iPad avec iOS 7 ou ultérieur.
• Un identifiant Apple avec un compte iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 ou ultérieur pour synchroniser avec un ordinateur.
• La disponibilité du contenu associé à un cours peut varier en fonction du pays.

iTunes U on paras tapa luoda ja suorittaa kursseja iPadilla. iTunes U -ohjelmalla voit suorittaa johtavien yliopistojen ja muiden koulujen kursseja. Käytössäsi on myös maailman suurin ilmaista opetusaineistoa sisältävä digitaalinen luettelo, suoraan iPadissa, iPhonessa tai iPod touchissa. Riippumatta siitä, opiskeletko pääaineenasi molekyylibiologiaa yliopistossa, espanjaa lukiossa vai oletko kiinnostunut Euroopan historiasta, sinulla on nyt arvokas työkalu, jonka avulla voit opiskella missä tahansa, milloin tahansa.

Ominaisuudet:
Keskustelu alkakoon
• Yksityisille kursseille osallistuvat opiskelijat voivat esittää kurssiin, julkaisuihin tai tehtäviin liittyviä kysymyksiä.
• Luokan muut opiskelijat voivat tulla mukaan keskusteluun ja esittää lisäkysymyksiä tai vastata kysymyksiin.
• Opettajat ja opiskelijat voivat jatkaa keskustelua, kun he saavat push-ilmoituksia keskustelun edetessä.

Ilmaisia kursseja monenlaisista aineista
• Suorita johtavien yliopistojen ja muiden koulujen opettajien luomia ja opettamia ilmaisia kursseja.
• Katso kaikki tehtävät ja ohjaajan päivitykset yhdessä paikassa ja merkitse tehtävät suoritetuiksi, kun olet valmis.
• Tee merkintöjä ja korosta tekstiä iBooksissa ja iTunes U -ohjelma yhdistää ne helpottamaan kertaamista.
• Tee kurssimerkintöjä luokassa tai toistaessasi ääni- tai katsellessasi videoluentoja iTunes U:ssa.
• Käytössäsi on kurssimateriaali, mukaan lukien ääni- ja videoaineistot, kirjat, dokumentit ja esitykset, ohjelmat sekä iBooks-oppikirjat.
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterin, Facebookin, Mailin ja Viestien avulla.

Maailman suurin ilmaista opetusaineistoa sisältävä digitaalinen luettelo.
• Valittavanasi on yli 800 000 ilmaista luentoa, videota, kirjaa ja muuta resurssia tuhansista eri aineista algebrasta äänioppiin.
• Selaa lähes 70 maan opetus- ja kulttuurilaitosten kokoelmia, mukaan lukien Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTroben yliopisto, Tokion yliopisto, MoMa, New York Public Library ja Yhdysvaltain kongressin kirjasto.

Luo kursseja iPadilla
• Opettajat voivat nyt luoda ja päivittää kursseja iPadissa iTunes U ‑ohjelmalla. Alkuun pääseminen on nopeaa, yksinkertaista ja täysin ilmaista.
• Anna jokaiselle opiskelijalle kurssin suunnitelma, kirjoita julkaisuja, jaa tehtäviä, lataa materiaalia palvelimelle, seuraa vaivatta osallistuvia opiskelijoita ja paljon muuta.
• Hyödynnä iPadin sisäistä kameraa ja ota kuvia tai videokuvaa ja lataa ne palvelimelle kurssitehtäviä varten.
• Luo materiaalia Pagesilla, Numbersilla ja Keynotella – tai muilla App Storen ohjelmilla – ja lisää se kurssille valitsemalla ohjelmassa ”Avaa iTunes U:ssa”.
• Ohjelmaan hyväksyttyjen oppilaitosten opettajilla on mahdollisuus julkaista kurssejaan iTunes U ‑luettelossa, jossa ne ovat kaikkien saatavilla ilmaiseksi.

Vaatimukset:
• Kursseille osallistuminen vaatii iPhonen, iPadin tai iPod touchin, jossa on iOS 7 tai uudempi.
• Kurssien luominen vaatii iPadin, jossa on iOS 7 tai uudempi.
• Apple ID, jota voidaan käyttää iTunes Storessa.
• Synkronointi tietokoneen kanssa vaatii iTunes 10.5.2:n tai uudemman.
• Kurssiin linkitetty sisältö voi vaihdella maittain.

iTunes U es la mejor forma de crear y asistir a cursos con el iPad. La aplicación iTunes U le permite acceder a cursos completos de las mejores universidades y escuelas, y al mayor catálogo digital de contenido educativo gratuito del mundo, y todo ello desde su iPad, iPhone o iPod touch. Tanto si está estudiando la carrera de biología como si está aprendiendo inglés en el instituto o simplemente le interesa la historia de Europa, ahora dispone de la herramienta ideal para ayudarle a aprender donde y cuando quiera.

Características:
Se abre el debate
• Los estudiantes que participan en cursos privados pueden plantear preguntas sobre el curso o sobre cualquier publicación o tarea.
• Los demás alumnos de la clase pueden entrar en el debate y realizar más preguntas o dar respuestas.
• Los profesores y los alumnos pueden permanecer al tanto de las conversaciones mediante notificaciones push.

Cursos gratuitos sobre una gran variedad de temas
• Siga cursos gratuitos creados e impartidos por miembros de las mejores universidades y escuelas.
• Vea todas las tareas y actualizaciones del profesor en un mismo sitio y marque las tareas que ya haya completado.
• Tome notas y resalte texto en iBooks y véalo todo junto para repasarlo fácilmente en la aplicación iTunes U.
• Tome apuntes del curso en clase o mientras reproduce las clases de audio o vídeo de iTunes U.
• Acceda al material del curso, que puede incluir audio, vídeos, libros, documentos, presentaciones, aplicaciones y libros de texto de iBooks.
• Comparta sus cursos favoritos con sus amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.

El catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo
• Elija entre más de 800.000 lecciones, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas, desde álgebra hasta zoología.
• Explore las colecciones de instituciones educativas y culturales de casi 70 países, entre las que se encuentran las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe y Tokio, el museo MoMA, la biblioteca pública de Nueva York y la biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Creación de cursos desde el iPad
• Ahora los profesores pueden crear y actualizar sus cursos con la aplicación iTunes U desde el iPad de forma rápida, sencilla y completamente gratuita.
• Proporcione a cada alumno un esquema del curso, publique entradas, distribuya tareas, suba materiales de clase, compruebe fácilmente los estudiantes que participan y mucho más.
• Capture fotos o vídeos con la cámara integrada del iPad y utilícelos para las tareas del curso.
• Cree materiales con Pages, Numbers y Keynote, u otras aplicaciones de la App Store, y añádalos al curso con la opción “Abrir en iTunes U” de cada aplicación.
• Los profesores afiliados a instituciones cualificadas tienen la posibilidad de publicar sus cursos en el catálogo de iTunes U para ofrecerlos gratuitamente a todo el mundo.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.
• Para crear cursos, se requiere un iPad con iOS 7 o posterior.
• Se requiere un ID de Apple configurado con una cuenta de iTunes Store.
• Se requiere iTunes 10.5.2 o posterior para sincronizar el dispositivo con un ordenador.
• La disponibilidad de los contenidos relacionados con un curso puede variar de un país a otro.

Το iTunes U είναι ο καλύτερος τρόπος δημιουργίας και παρακολούθησης μαθημάτων στο iPad.  Η εφαρμογή iTunes U σάς παρέχει πρόσβαση σε πλήρεις σειρές μαθημάτων από κορυφαία πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα — καθώς και στον μεγαλύτερο ψηφιακό κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου παγκοσμίως — απευθείας στο iPad, iPhone ή iPod touch σας. Είτε σπουδάζετε μοριακή βιολογία στο πανεπιστήμιο, κάνετε Ισπανικά στο σχολείο ή απλώς σας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή ιστορία, τώρα έχετε στα χέρια σας ένα πολύτιμο εργαλείο που σας βοηθά να μαθαίνετε παντού και πάντα.

Δυνατότητες:
Συζητήσεις
• Οι μαθητές που συμμετέχουν σε ιδιωτικά μαθήματα να κάνουν ερωτήσεις ως προς το μάθημα, μια δημοσίευση ή εργασία
• Άλλοι μαθητές στην ίδια τάξη μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση και να κάνουν επιπλέον ερωτήσεις ή να δίνουν απαντήσεις
• Οι καθηγητές και οι μαθητές ενημερώνονται για τη συζήτηση λαμβάνοντας γνωστοποιήσεις ώθησης (push) καθώς εξελίσσεται η συζήτηση

Δωρεάν μαθήματα σε ευρεία θεματολογία
• Εγγραφείτε σε δωρεάν μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί και διδάσκονται από καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
• Δείτε όλες τις εργασίες και τις ενημερώσεις από τον καθηγητή σε μία τοποθεσία και σημάνετε ως ολοκληρωμένες τις εργασίες που έχετε τελειώσει
• Γράψτε σημειώσεις και επισημάνετε κείμενο στο iBooks και δείτε τα όλα μαζί για εύκολη αναθεώρηση στην εφαρμογή iTunes U
• Γράψτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή την αναπαραγωγή διαλέξεων ήχου/βίντεο μέσα στο iTunes U
• Αποκτήστε πρόσβαση σε υλικά μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων υλικών ήχου και βίντεο, βιβλίων, εγγράφων και παρουσιάσεων, εφαρμογών και διδακτικών βιβλίων iBooks
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω των Twitter, Facebook, Mail, και των Μηνυμάτων

Ο μεγαλύτερος κατάλογος δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου παγκοσμίως
• Επιλέξτε από 800.000 και πλέον δωρεάν διαλέξεις, βίντεο, βιβλία και άλλους πόρους για χιλιάδες θέματα, από Άλγεβρα έως Ζωολογία
• Δείτε συλλογές από εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς σε σχεδόν 70 χώρες — συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων Στάνφορντ, Γέιλ, MIT, Οξφόρδης, LaTrobe, του Πανεπιστημίου του Τόκιο, του Μουσείου σύγχρονης τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, της Δημόσιας βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης, και της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου

Δημιουργία μαθημάτων στο iPad
• Οι καθηγητές μπορούν να δημιουργούν μαθήματα και να τα ενημερώνουν μέσω της εφαρμογής iTunes U στο iPad—τα πρώτα βήματα είναι απλά και γρήγορα και η εφαρμογή είναι εντελώς δωρεάν
• Μπορούν επίσης να παρέχουν διαρθρώσεις μαθημάτων σε κάθε μαθητή, να γράφουν δημοσιεύσεις, να διανέμουν εργασίες, να στέλνουν υλικά μαθημάτων, να παρακολουθούν εύκολα τους συμμετέχοντες μαθητές, και πολλά ακόμη
• Αξιοποιήστε την ενσωματωμένη κάμερα στο iPad για την εύκολη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο που μπορείτε έπειτα να στείλετε για εργασίες μαθημάτων
• Δημιουργήστε υλικά με τη βοήθεια των Pages, Numbers και Keynote—ή άλλων εφαρμογών από το App Store—και προσθέστε τα στο μάθημά σας χρησιμοποιώντας την επιλογή «Άνοιγμα στο iTunes U» μέσα από κάθε εφαρμογή
• Οι καθηγητές που συνεργάζονται με εγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης των μαθημάτων τους στον Κατάλογο iTunes U, καθιστώντας τα έτσι διαθέσιμα για όλους δωρεάν

Απαιτήσεις:

• Για τη συμμετοχή σε μαθήματα, απαιτείται iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Για τη δημιουργία μαθημάτων, απαιτείται iPad με iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Apple ID διαμορφωμένο για χρήση στο iTunes Store
• Για τον συγχρονισμό με υπολογιστή, απαιτείται iTunes 10.5.2 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Η διαθεσιμότητα του περιεχομένου, που διατίθεται μέσω συνδέσμων στα μαθήματα, μπορεί να διαφέρει ανά χώρα

iTunes U ist die beste Möglichkeit, um Kurse auf dem iPad zu erstellen und zu erleben.  Mit der iTunes U-App haben Sie Zugriff auf komplette Kurse von führenden Universitäten und anderen Instituten – sowie auf das weltweit größte Angebot an kostenlosem Kursmaterial – direkt auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch. Egal, ob Sie Ihre Diplomarbeit in Molekularbiologie schreiben, für den Leistungskurs in Spanisch üben oder einfach nur an europäischer Geschichte interessiert sind, dieses wertvolle Werkzeug unterstützt Sie überall und jederzeit beim Lernen.

Leistungsmerkmale:
Lebendige Diskussionen
• In persönlichen Kursen können die Teilnehmer während des Kurses Fragen stellen und Beiträge oder Aufgaben posten.
• Andere Kursteilnehmer können sich in die Diskussion einschalten und weitere Fragen stellen oder Antworten geben.
• Lehrkräfteund Teilnehmer können sich jederzeit mittels Push-Benachrichtigungen über den Stand einer laufenden Diskussion informieren.

Kostenlose Kurse zu einer Vielzahl von Themen
• Nehmen Sie an kostenlosen Kursen teil, die von Dozenten an führenden Universitäten und anderen Instituten erstellt und unterrichtet werden.
• Sehen Sie alle Aufgaben und Ankündigungen der Dozenten zentral an einer Stelle und haken Sie die Aufgaben nach Erledigung ab.
• Machen Sie sich Notizen und markieren Sie Textstellen in iBooks und rufen Sie sie später als Übersicht in der iTunes U-App wieder auf.
• Machen Sie sich Notizen im Kurs oder während Sie in iTunes-U Audio- oder Videovorlesungen abspielen.
• Nutzen Sie Kursmaterial wie Audio, Video, Bücher, Dokumente und Präsentationen, Apps und iBooks-Lehrbücher.
• Teilen Sie wichtige Kurse mit Kommilitonen über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten.

Das weltweit größte Angebot an kostenlosem Kursmaterial
• Mehr als 800.000 kostenlose Vorlesungen, Videos, Bücher und andere Ressourcen zu einer Vielzahl von Themen von Algebra bis hin zur Zoologie stehen zur Auswahl.
• Blättern Sie durch die Sammlungen von akademischen und kulturellen Einrichtungen in fast 70 Ländern – u. a. Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library und die Library of Congress.

Erstellen von Kursen auf dem iPad
• Lehrkräfte können ihre Kurse mit der iTunes U-App jetzt auf dem iPad erstellen und aktualisieren – der Einstieg ist schnell, einfach und völlig kostenfrei.
• Stellen Sie jedem Kursteilnehmer eine Kursgliederung zur Verfügung, schreiben Sie Posts, verteilen Sie Aufgaben, laden Sie Unterrichtsmaterialien hoch, führen Sie Teilnehmerlisten und vieles mehr.
• Nutzen Sie die eingebaute Kamera des iPad, um schnell und einfach Fotos oder Videos aufzunehmen und diese für Kursarbeiten hochzuladen.
• Erstellen Sie Materialien mit Pages, Numbers und Keynote – oder anderen Apps aus dem App Store – und fügen Sie diese zu Ihren Kursen hinzu, indem Sie „In iTunes U öffnen“ innerhalb der einzelnen Apps nutzen.
• Lehrkräfte, die für qualifizierte Bildungseinrichtungen arbeiten, können eigene Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen und allen gratis zur Verfügung stellen.

Voraussetzungen:
• Für die Teilnahme an Kursen ist ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 7 (oder neuer) erforderlich.
• Zum Erstellen von Kursen ist ein iPad mit iOS 7 (oder neuer) erforderlich.
• Eine Apple-ID für die Verwendung im iTunes Store
• iTunes 10.5.2 (oder neuer) ist für das Synchronisieren mit einem Computer erforderlich
• Die Verfügbarkeit von mit den Kursen verlinkten Inhalten kann je nach Land variieren.

Programmet iTunes U er den bedste måde at oprette og tage et kursus på iPad på.  Appen iTunes U giver adgang til komplette kurser fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner – plus verdens største digitale katalog over gratis uddannelsesindhold – direkte på din iPad, iPhone eller iPod touch. Hvad enten du tager hovedfag i molekylær biologi på universitetet, har spansk i gymnasiet eller bare er interesseret i europæisk historie, har du nu et praktisk værktøj, der kan hjælpe dig med at lære når som helst og hvor som helst.

Funktioner:
Lad diskussionen begynde
• Kursister, der deltager i private kurser, kan stille spørgsmål til kurset, et opslag eller en opgave
• Andre kursister på holdet kan deltage i diskussionen, stille flere spørgsmål og give svar.
• Undervisere og kursister kan holde sig ajour med samtalen, når de modtager push-meddelelser, efterhånden som diskussionen udvikler sig

Gratis kurser inden for en lang række fag
• Tag gratis kurser, der er tilrettelagt og afholdes af undervisere fra førende universiteter og andre undervisningsinstitutioner
• Se alle opgaver og opdateringer fra underviseren på et sted, og hak opgaverne af, efterhånden som du bliver færdig med dem
• Tag noter og marker tekst i iBooks, og se dem samlet, så det er nemt at gennemgå dem i iTunes U
• Tag kursusnoter i timen, eller når du afspiller lyd- eller videoforelæsninger i iTunes U
• Få adgang til kursusmaterialer, inklusive lyd, video, bøger, dokumenter og præsentationer, apps og nye iBooks-lærebøger
• Del dine yndlingskurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder

Verdens største katalog over gratis uddannelsesindhold
• Vælg mellem over 800.000 gratis forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer om tusindvis af emner fra matematik til zoologi
• Søg gennem samlinger fra uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutionerne i næsten 70 lande – inkl. Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library og the Library of Congress

Opret kurser på iPad
• Undervisere kan nu oprette og opdatere deres kurser vha. appen iTunes U på deres iPad – det er hurtigt og enkelt og helt gratis at komme i gang
• Udstyr hver kursist med en kursusplan, skriv opslag, uddel opgaver, overfør materialer til holdet, og hold let styr på de deltagende kursister m.m.
• Udnyt det indbyggede kamera i iPad til let at tage fotos og optage videoer, og overfør dem til brug for kursusopgaver
• Opret materialer vha. Pages, Numbers og Keynote – eller andre apps fra App Store – og føj dem til dit kursus ved at bruge “Åbn i iTunes U” fra hver app
• Undervisere, der er tilknyttet godkendte institutioner, har mulighed for at publicere deres kurser til iTunes U-kataloget – hvilket gør dem tilgængelige for alle gratis

Systemkrav:
• Deltagelse i kurser kræver iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller en nyere version
• Oprettelse af kurser kræver iPad med iOS 7 eller en nyere version
• Et Apple-id, der er indstillet til brug i iTunes Store
• iTunes 10.5.2 eller en nyere version kræves til synkronisering med en computer
• Udvalget af indhold, der henvises til fra kurser, varierer fra land til land

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

iTunes U is the best way to create and experience courses on iPad.  The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Let the discussion begin
• Students participating in private courses can pose questions on the course or any post or assignment
• Other students in the class can jump into the discussion and ask more questions or provide answers
• Teachers and students can keep up with the conversation when they receive push notifications as the discussion progresses

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Create courses on iPad
• Teachers can now create and update their courses using the iTunes U app on their iPad—getting started is fast, simple, and completely free
• Provide every student a course outline, write posts, distribute assignments, upload class materials, easily track participating students, and much more
• Take advantage of the built in camera on iPad to easily capture photos or videos and upload them for course assignments
• Create materials using Pages, Numbers, and Keynote—or other apps from the App Store—and add them to your course by using "Open in iTunes U" from within each app
• Teachers affiliated with qualified institutions have the option to publish their courses to the iTunes U Catalog—making them available to everyone for free

Requirements:

• Participating in courses require iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• Creating courses require iPad with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer

Screenshots
Read more
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 3,622 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
43%
Addictive
 
7%
Crashes
 
23%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
2.1.1
January 28, 2015
2.1
September 18, 2014
2.0
July 13, 2014
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012