Round up

Age

over 2 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2013-12-14

Overall Ratings

47,420

with average of 4.0

Global Rank

#227

Within the Top 1%

Top 25 Overall

145 Countries

top 1 in Kenya

Global Rank Positions

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

iTunes U 应用程序为您提供了来自许多著名大中学校的完整课程,还有全球最大的免费教育资料数字编录,一切尽在您的 iPad、iPhone 或 iPod touch 中。无论您是在大学研读分子生物学,还是在中学学习西班牙文,又或者是对欧洲历史兴趣满满,现在都有一个宝贵的工具能随时随地帮助您进行学习。

功能:

包罗各个学科的免费课程
• 学习由著名大学和其他学校的讲师制作和教授的免费课程
• 集中查看讲师布置的所有作业和更新,还能在完成作业后进行核对检查
• 在 iBooks 中做笔记和加亮文本,便于在 iTunes U 应用程序中统一查看
• 在教室做课程笔记,或者在 iTunes U 播放音频或视频讲座时做笔记
• 访问课程教材,包括音频、视频、图书、文稿与演示文稿、应用程序以及 iBooks 教科书
• 使用 Twitter、Facebook、“邮件”和“信息”与朋友共享您喜爱的课程

全球最大的免费教育资料编录
• 超过 750,000 套免费讲座、视频、图书和其他资源供您选择,涵盖数以千计的不同学科,从代数到动物学,应有尽有
• 浏览来自 30 个国家和地区的教育和文化机构的收藏,包括斯坦福大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、拉筹伯大学、东京大学、现代艺术博物馆、纽约公共图书馆和美国国会图书馆

要求:

• 运行 iOS 7 或更高版本的 iPhone、iPad 或 iPod touch
• 一个设置用于 iTunes Store 的 Apple ID
• 与电脑同步需要 iTunes 10.5.2 或更高版本
• 可供选择的课程、收藏以及课程中所链接内容的可用性可能因国家和地区而异

Ứng dụng iTunes U cho phép bạn truy cập vào toàn bộ các khóa học từ những trường đại học hàng đầu và các trường khác — cùng với danh mục nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí lớn nhất thế giới — ngay trên iPad, iPhone hoặc iPod touch của bạn. Dù bạn là sinh viên đang theo đuổi chuyên ngành sinh học phân tử tại trường đại học, học sinh đang nghiên cứu tiếng Tây Ban Nha ở trường phổ thông hay chỉ là người quan tâm đến lịch sử Châu Âu, thì giờ đây, bạn đã có một công cụ quý giá để hỗ trợ cho việc học tập ở mọi lúc, mọi nơi.

Tính năng:

Các khóa học miễn phí về nhiều chủ đề
• Tham dự những khóa học miễn phí do giáo viên từ các trường đại học hàng đầu và những trường khác tạo lập và giảng dạy
• Xem tất cả các bài tập và thông tin cập nhật từ giáo viên ở cùng một nơi và đánh dấu các bài tập đã hoàn thành
• Tạo ghi chú, tô sáng văn bản trong iBooks và xem chúng dưới dạng hợp nhất để bạn dễ đánh giá hơn trong ứng dụng iTunes U
• Tạo ghi chú về khóa học trên lớp hay phát phần âm thanh hoặc video về bài giảng trong iTunes U
• Truy cập vào các tài liệu của khóa học, bao gồm phần âm thanh, video, sách, tài liệu & bài thuyết trình, ứng dụng và sách giáo khoa iBooks
• Chia sẻ khóa học ưa thích của bạn với bạn bè qua Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn

Danh mục nội dung đào tạo miễn phí lớn nhất thế giới
• Chọn từ hơn 750.000 bài giảng, video, sách và các tài nguyên miễn phí khác về hàng nghìn chủ đề, từ Đại số học đến Động vật học
• Duyệt các bộ sưu tập từ những tổ chức giáo dục và văn hóa ở 30 nước — bao gồm Stanford, Yale, MIT, Oxford, Đại học La Trobe, Đại học Tokyo, MoMA, Thư viện Công cộng New York và Thư viện Quốc hội

Yêu cầu:

• iPhone, iPad hoặc iPod touch có iOS 7 trở lên
• ID Apple được thiết lập để dùng trên iTunes Store
• Yêu cầu có iTunes 10.5.2 trở lên để đồng bộ hóa với máy tính
• Khả năng lựa chọn khóa học, bộ sưu tập và tính sẵn có của nội dung được liên kết trong khóa học có thể thay đổi theo quốc gia

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

iTunes U uygulaması önde gelen üniversitelerin ve diğer okulların dersleri yanında dünyanın en büyük ücretsiz dijital eğitim içeriği kataloğundaki dersleri doğrudan iPad’inizden, iPhone’unuzdan veya iPod touch’ınızdan tamamlamanız için size erişim sağlar. İster bir üniversitede moleküler biyoloji okuyor olun, ister lisede İspanyolca dersi alıyor olun veya sadece Avrupa tarihiyle ilgileniyor olun, artık herhangi bir zamanda ve yerde bunları öğrenmenize yardımcı olacak değerli bir araca sahipsiniz.

Özellikler:

Çok çeşitli konularda ücretsiz dersler
• Önde gelen üniversitelerdeki ve diğer okullardaki öğretmenler tarafından hazırlanan ve okutulan ücretsiz dersleri alın
• Öğretmen tarafından verilen tüm ödevleri ve güncellemeleri tek bir yerden görün ve ödevleri tamamladıkça yanlarına işaret koyun
• iBooks’ta notlar alın, metinleri vurgulayın ve iTunes U uygulamasında kolay bir şekilde gözden geçirmek için bunları birleştirilmiş olarak görün
• Sınıfta veya iTunes U’da sesli ya da görüntülü dersleri dinlerken ders notları alın
• Sesler, videolar, kitaplar, belgeler, sunular, uygulamalar ve iBooks ders kitapları da dahil olmak üzere ders malzemelerine erişin
• Favori derslerinizi Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın

Dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği kataloğu
• Cebirden zoolojiye varan binlerce konuda 750.000’den fazla ücretsiz ders, video, kitap ve diğer kaynak arasından seçim yapın
• Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, MoMA, New York Halk Kütüphanesi ve ABD Kongre Kütüphanesi de dahil olmak üzere 30 ülkedeki eğitim ve kültür kurumlarında bulunan koleksiyonları tarayın

Gereksinimler:

• iOS 7 veya daha yenisine sahip iPhone, iPad veya iPod touch
• iTunes Store’da kullanmak üzere ayarlanmış bir Apple kimliği
• Bilgisayarla eşzamanlamak için iTunes 10.5.2 veya daha yenisi gereklidir
• Ders seçenekleri, koleksiyonlar ve dersle bağlantılı içerik kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir

แอปฯ iTunes U ให้คุณเข้าถึงหลักสูตรอย่างสมบูรณ์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งแค็ตตาล็อกดิจิตอลเนื้อหาความรู้ฟรีที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกได้เลยบนเครื่อง iPad, iPhone, หรือ iPod touch ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสาขาอณูชีววิทยาในมหาวิทยาลัย หรือเรียนภาษาสเปนในชั้นมัธยม หรือเพียงแค่สนใจประวัติศาสตร์ยุโรป ขณะนี้คุณสามารถใช้เครื่องมืออันล้ำค่านี้ช่วยคุณเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติเด่น:

หลักสูตรฟรีหลากหลายหัวเรื่องจำนวนมาก
• เรียนหลักสูตรฟรีที่สร้างและสอนโดยผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำและโรงเรียนอื่นๆ
• ดูงานมอบหมายและข้อมูลล่าสุดจากผู้สอนในที่ๆ เดียว แล้วส่งงานมอบหมายได้เลยเมื่อคุณทำเสร็จ
• จดโน้ตและไฮไลท์ข้อความใน iBooks แล้วดูรวมกันในแอปฯ iTunes U เพื่อง่ายต่อการทบทวน
• จดโน้ตสำหรับหลักสูตรในชั้นเรียน หรือในขณะเล่นการบรรยายทางเสียงหรือวิดีโอที่อยู่ใน iTunes U
• เข้าถึงเอกสารประกอบของหลักสูตร ซึ่งรวมทั้งเสียง วิดีโอ หนังสือ เอกสารและงานนำเสนอ แอปฯ และตำราเรียนจาก iBooks
• แบ่งปันหลักสูตรที่คุณชื่นชอบกับเพื่อนๆ โดยใช้ Twitter, Facebook, Mail และข้อความ

แค็ตตาล็อกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับเนื้อหาความรู้ฟรี
• เลือกรายการบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เกินกว่า 750,000 จำนวนได้ฟรีในหัวเรื่องต่างๆ ตั้งแต่พีชคณิตไปจนถึงสัตววิทยา
• เลือกดูชุดรวบรวมจากสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรมใน 30 ประเทศ ซึ่งรวมทั้ง Stanford, Yale, MIT, Oxford, มหาวิทยาลัย LaTrobe, มหาวิทยาลัยโตเกียว, MoMA, ห้องสมุดสาธารณะนิวยอร์ค และห้องสมุดรัฐสภาของสหรัฐ

รายการที่ต้องใช้:

• iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 7 ขึ้นไป
• Apple ID ที่ติดตั้งสำหรับใช้กับ iTunes Store
• ต้องใช้ iTunes 10.5.2 ขึ้นไปเพื่อเชื่อมข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์
• รายการหลักสูตร ชุดรวบรวม และเนื้อหาภายในหลักสูตร อาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ

Appen iTunes U gör det möjligt att ta kurser från ledande universitet och andra skolor, inklusive världens största digitala katalog med gratis undervisningsmaterial, på din iPad, iPhone eller iPod touch. Oavsett om du studerar molekylärbiologi på universitet, spanska i högstadiet eller om du bara är lite intresserad av europeisk historia, har du nu ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att lära dig mer, när och var du vill.

Funktioner:

Kostnadsfria kurser i en rad olika ämnen
• Ta kostnadsfria kurser skapade och utlärda av lärare från ledande universitet och skolor.
• Se alla läxor och uppdateringar från läraren i ett och samma ställe. Du kan bocka av uppgifter allteftersom du slutför dem.
• Anteckningar och textmarkeringar du gör i iBooks visas överskådligt sammanfattade i iTunes U.
• Gör kursanteckningar i klassrummet eller under uppspelning av ljud- och videoinspelningar i iTunes U.
• Öppna kursmaterial, inklusive ljud- och videoinspelningar, böcker, dokument, presentationer, appar och iBooks-textböcker.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.

Världens största katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial
• Välj bland över 750 000 gratis föreläsningar, videor, böcker och andra resurser inom tusentals ämnen.
• Bläddra bland samlingar från utbildnings- och kulturinstitut i 30 länder, bl.a. Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, Tokyos universitet, MoMA, New York Public Library och den amerikanska kongressens bibliotek.

Systemkrav:

• iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller senare.
• Apple-ID som kan användas på iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 eller senare krävs för synkronisering med en dator.
• Utbudet av kurser, samlingar och innehåll som länkas från en kurs kan variera beroende på land.

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

Программа iTunes U предоставляет доступ к полным курсам ведущих вузов, а также к крупнейшему в мире каталогу бесплатных учебных материалов — непосредственно на iPad, iPhone или iPod touch. Независимо от того, обучаетесь ли Вы на факультете молекулярной биологии, изучаете французский язык в старших классах школы или просто интересуетесь европейской историей, — у Вас теперь есть надежный и полезный инструмент, который поможет в учебе всегда и везде.

Функции:

Широкий выбор бесплатных курсов по множеству предметов:
• Проходите бесплатные курсы, созданные и предлагаемые преподавателями из ведущих вузов.
• Просматривайте расположенные рядом задания и публикуемые преподавателем обновления, а также помечайте задания по мере их выполнения.
• Составляйте конспекты и выделяйте текст в iBooks, а также просматривайте их для удобства в едином документе в программе iTunes U.
• Составляйте конспекты во время урока или во время прослушивания или просмотра лекций в iTunes U.
• Получайте доступ к материалам курсов, включая аудио, видео, книги, документы и презентации, а также программы и новые учебные пособия iBooks.
• Делитесь информацией о любимых курсах с друзьями посредством Twitter, Facebook, Mail и программы «Сообщения».

Крупнейший в мире каталог бесплатных учебных материалов:
• Выбирайте из более 750 000 бесплатных лекций, видео, книг и других ресурсов по тысячам предметов от алгебры до зоологии.
• Просматривайте коллекции образовательных и культурных учреждений из более чем 30 стран, включая, Стэнфорд, Йельский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), Оксфорд, Университет Ла Троб (Австралия), Токийский университет, Музей современного искусства (MoMA), Нью-Йоркскую публичную библиотеку, а также Библиотеку Конгресса США.

Требования:

• iPhone, iPad или iPod touch с iOS 7 или новее.
• Apple ID, настроенный для использования в iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 или новее требуется для синхронизации с компьютером.
• Набор курсов, коллекций и наличие контента, доступного из курса, могут различаться в зависимости от страны.

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

O aplicativo iTunes U dá a você acesso a cursos completos de renomadas universidades e de outras escolas, além de oferecer o maior catálogo digital de conteúdo educativo grátis do mundo, diretamente no seu iPad, iPhone ou iPod touch. Não importa se você está cursando Biologia Molecular em uma universidade, estudando espanhol na escola ou simplesmente se interessa pela história da Europa: agora você tem uma ferramenta valiosa para ajudá-lo(a) a qualquer hora e em qualquer lugar.

Recursos:

Cursos gratuitos em uma ampla gama de assuntos.
• Estude com cursos gratuitos criados e ministrados por professores oriundos de renomadas universidades e de outras escolas.
• Veja todas as tarefas e atualizações do professor em um só lugar, marcando suas tarefas como finalizadas conforme você as for completando.
• Faça anotações e destaque textos no iBooks e depois veja essas anotações ou textos destacados no aplicativo iTunes U, tudo consolidado para facilitar a sua revisão.
• Faça anotações de cursos durante a aula ou enquanto reproduz cursos de áudio ou vídeo dentro do iTunes U.
• Acesse materiais de cursos, inclusive áudios, vídeos, livros, documentos/apresentações, aplicativos e os livros didáticos do iBooks.
• Compartilhe seus cursos favoritos com os amigos usando Twitter, Facebook, Mail e Mensagens.

O maior catálogo de conteúdo educativo gratuito do mundo.
• Escolha entre mais de 750 mil cursos, vídeos, livros e outros recursos gratuitos sobre milhares de assuntos, os quais podem ir da Álgebra à Zoologia.
• Explore coleções de instituições de ensino e de instituições culturais de 30 países, inclusive Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universidade LaTrobe, Universidade de Tóquio, MoMA, a biblioteca pública de Nova York (New York Public Library) e a biblioteca do congresso dos Estados Unidos (Library of Congress).

Requisitos:

• iPhone, iPad ou iPod touch com o iOS 7 ou com uma versão posterior.
• Um ID Apple configurado para ser usado na iTunes Store.
• A sincronização com um computador requer o iTunes 10.5.2 ou uma versão posterior.
• A oferta de cursos, coleções e a disponibilidade de conteúdos acessados por meio de links contidos em um curso podem variar conforme o país.

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

iTunes U-programmet gir deg tilgang til fullstendige kurs fra ledende universiteter og andre utdanningsinstitusjoner, og til verdens største digitale katalog over gratis utdanningsmateriell, rett til iPad, iPhone eller iPod touch. Dette er et nyttig hjelpemiddel du kan benytte hvor som helst, når som helst, enten du studerer molekylærbiologi ved et universitet, tar spansk på videregående eller bare har en generell interesse for europeisk historie.

Funksjoner:

Gratis kurs i en lang rekke emner
• Ta gratis kurs i regi av instruktører fra ledende universiteter eller andre utdanningsinstitusjoner.
• Se alle oppgaver og oppdateringer fra instruktøren på ett sted, og kryss av oppgaver du har fullført.
• Ta notater og marker tekst i iBooks, og se en enkel oversikt over disse i iTunes U-programmet.
• Ta notater underveis i kurset eller mens du spiller av lyd- eller videofiler i iTunes U.
• Få tilgang til kursmateriale som lyd, video, bøker, dokumenter og presentasjoner, programmer og iBooks-lærebøker.
• Del favorittkurs med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.

Verdens største katalog over gratis utdanningsmateriell
• Velg blant mer enn 750 000 gratis forelesninger, videoer, bøker og andre ressurser innen tusenvis av emner fra algebra til zoologi.
• Bla gjennom samlinger fra utdannings- og kulturinstitusjoner i 30 land, inkludert Stanford, Yale, MIT, Oxford, La Trobe University, Universitetet i Tokyo, MoMA, New York Public Library og USAs kongressbibliotek.

Enhetskrav:

• iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller nyere.
• En Apple-ID knyttet til iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 eller nyere kreves for å synkronisere med en datamaskin.
• Utvalget av kurs og samlinger, og tilgang til innhold som det kobles videre til i et kurs, kan variere fra land til land.

Met de iTunes U-app heb je direct vanaf je iPad, iPhone of iPod touch toegang tot complete cursussen van toonaangevende universiteiten en andere onderwijsinstellingen en kun je bovendien 's werelds grootste digitale catalogus van gratis lesmateriaal raadplegen. Of je nu moleculaire biologie studeert aan een universiteit, Spaans leert op de middelbare school of gewoon geïnteresseerd bent in Europese geschiedenis, je hebt nu het ideale hulpmiddel om overal en altijd te kunnen leren.

Functies:

Gratis cursussen in een breed scala aan onderwerpen
• Je kunt gratis cursussen volgen die worden samengesteld en onderwezen door docenten van toonaangevende universiteiten en andere onderwijsinstellingen
• Alle opdrachten en informatie van je docent zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen
• Je kunt aantekeningen maken en tekst markeren in iBooks, waarna deze in de iTunes U-app worden gegroepeerd zodat je ze gemakkelijk nog eens na kunt lopen
• Je kunt cursusnotities maken tijdens de les of tijdens het afspelen van audio- en videomateriaal in iTunes U
• Je hebt toegang tot allerlei cursusmateriaal, zoals audio, video, boeken, documenten, presentaties, apps en iBooks-lesboeken
• Je kunt je vrienden via Twitter, Berichten en Mail laten weten wat je favoriete cursussen zijn

's Werelds grootste catalogus van gratis lesmateriaal
• Je kunt kiezen uit meer dan 750.000 gratis lezingen, video's, boeken en ander bronmateriaal over duizenden onderwerpen variërend van algebra tot zoölogie
• Je kunt door de collecties bladeren van onderwijsinstituten en culturele instellingen uit 30 landen, waaronder Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library en de Library of Congress

Vereisten:

• Een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 7 of hoger
• Een Apple ID die geschikt is voor gebruik in de iTunes Store
• iTunes 10.5.2 of hoger als je wilt synchroniseren met een computer
• De selectie van cursussen, collecties en beschikbaarheid van materiaal waarnaar vanuit een cursus wordt gekoppeld kan per land verschillen

Aplikasi iTunes U memberi anda akses kepada kursus lengkap daripada universiti terulung dan institusi pendidikan lain — termasuk katalog digital kandungan pendidikan percuma yang terbesar di dunia — terus pada iPad, iPhone atau iPod touch anda. Sama ada jurusan major anda dalam biologi molekul di universiti, belajar bahasa Sepanyol di sekolah tinggi atau cuma berminat dalam sejarah Eropah, anda kini mempunyai sebuah alat bernilai untuk membantu anda belajar pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja.

Ciri-ciri:

Kursus percuma dalam pelbagai jenis subjek
• Ambil kursus percuma yang dicipta dan diajar oleh pengajar daripada universiti terulung dan institusi pendidikan lain
• Lihat semua tugasan dan kemas kini daripada pengajar di satu tempat, dan tandakan tugasan apabila anda menyelesaikannya
• Catat nota dan serlahkan teks dalam iBooks dan lihatnya secara bersepadu untuk semakan mudah dalam aplikasi iTunes U
• Catat nota kursus dalam kelas atau semasa memainkan kuliah audio atau video dalam iTunes U
• Akses bahan kursus, termasuk audio, video, buku, dokumen & persembahan, aplikasi dan buku teks iBooks
• Kongsi kursus kegemaran anda bersama rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Mesej

Katalog kandungan pendidikan percuma terbesar di dunia
• Pilih daripada lebih 750,000 kuliah percuma, video, buku dan sumber lain mengenai beribu-ribu subjek dari Algebra hingga ke Zoologi
• Layari koleksi daripada institusi pendidikan dan kebudayaan di 30 negara — termasuk Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, New York Public Library dan Library of Congress

Keperluan:

• iPhone, iPad atau iPod touch dengan iOS 7 atau lebih baru
• Apple ID yang disediakan untuk digunakan pada iTunes Store
• iTunes 10.5.2 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaras dengan komputer
• Pilihan kursus, koleksi dan ketersediaan kandungan yang dipautkan dari dalam kursus mungkin berbeza-beza mengikut negara

iTunes U App을 사용하면 iPad, iPhone 또는 iPod touch에서 최고의 대학과 기타 교육기관에서 제공하는 모든 강의를 바로 들을 수 있으며 세계 최대의 무료 교육 콘텐츠에 대한 디지털 카탈로그를 받아볼 수 있습니다. 분자 생물학을 전공하는 대학생, 스페인어 수업을 받는 고등학생 뿐만 아니라 단순히 유럽 역사에 관심이 있는 사람이라도 이번에 제공되는 유용한 도구를 사용하면 언제 어디서나 배울 수 있습니다.

특징:

다양한 무료 강의 과목
• 최고의 대학과 기타 교육기관의 교수 및 강사진이 제작하여 교육하는 무료 강의 수강
• 교수 및 강사가 내준 모든 과제 및 업데이트 사항을 한 곳에서 확인할 수 있으며 과제를 완료하면 체크 표시를 하여 과제 수행 상태 표시
• iBooks에서 노트 필기를 하고 중요한 부분을 강조 표시해 두었다가 iTunes U App에서 통합하여 쉽게 복습할 수 있음
• 수업 중에 또는 오디오나 비디오 강의 진행 중에도 iTunes U 내에서 강의 메모 가능
• 오디오, 비디오, 책, 도큐멘트 및 프레젠테이션, App 그리고 iBooks 텍스트북을 포함한 강의 자료 확인 가능
• Twitter, Facebook, Mail 및 메시지를 사용하여 즐겨찾는 강의를 친구들과 공유

세계 최대의 무료 교육 콘텐츠에 대한 카탈로그
• 대수학에서 동물학에 이르기까지 매우 다양한 과목에 대한 750,000가지 이상의 무료 강의, 비디오, 책 및 기타 자료 중에서 선택 가능
• 30개 나라의 교육기관 및 문화 관련 단체에서 제공한 자료 모음에서 탐색 가능(스탠포드, 예일, MIT, 옥스포드, 라트로브 대학교, 도쿄 대학교, 뉴욕 현대 미술관(MoMA), 뉴욕 공공 도서관 및 의회 도서관 자료 포함)

요구사항:

• iOS 7 이상이 설치된 iPhone, iPad 또는 iPod touch
• iTunes Store에서 사용하도록 설정된 Apple ID
• 컴퓨터와 동기화하려면 iTunes 10.5.2 이상 필요
• 강의 선택항목, 자료 모음 및 강의 내에 링크되어 있는 콘텐츠의 사용 가능 여부는 국가마다 다를 수 있음

iTunes U Appでは、主要な大学やその他の学校のすべての講座、さらには無料教育コンテンツの世界最大のデジタルカタログに、iPad、iPhone、iPod touchから直接アクセスできます。分子生物学を専攻している大学生にとっても、スペイン語を取っている高校生にとっても、ヨーロッパの歴史に関心があるだけの人にとっても、これはいつでもどこでも学習したい人に価値のあるツールになっています。

機能:

さまざまな科目の無料の講座
• 主要な大学やその他の学校の講師が作成して教えてくれる無料の講座を学習できます
• 講師から与えられるすべての課題やアップデートを1個所で確認したり、課題が完了するたびに照合できます
• iBooksで取ったメモやハイライトしたテキストを、iTunes U Appで一覧表示することで簡単に復習できます
• クラス内で、またはiTunes U内でオーディオまたはビデオ講義を再生中に、講座メモを取ることができます
• オーディオ、ビデオ、ブック、書類、プレゼンテーション、App、iBooksテキストブックなどの講座教材にアクセスできます
• Twitter、Facebook、「メール」、および「メッセージ」を使って好きな講座を友人と共有できます

無料の教育コンテンツの世界最大のカタログ
• 代数学から動物学まで数千の科目について750,000を超える無料の講義、ビデオ、ブック、その他のリソースから選択できます
• スタンフォード、エール、MIT、オックスフォード、ラ・トローブ大学、東京大学、MoMA、ニューヨーク公共図書館、アメリカ議会図書館など、30カ国の教育機関や文化機関のコレクションをブラウズできます

要件:

• iOS 7以降を搭載したiPhone、iPad、またはiPod touch
• iTunes Storeで使用するように設定されたApple ID
• コンピュータと同期するには、iTunes 10.5.2以降が必要です
• 講座の選択、コレクション、講座内からリンクしているコンテンツを利用できるかどうかは、国によって異なる場合があります

L'app iTunes U ti offre l'accesso a corsi completi di rinomate università e altre scuole, insieme a un ampio catalogo digitale con contenuti didattici gratuiti, direttamente su iPad, iPhone o iPod touch. Se ti stai specializzando in biologia molecolare all'università, se stai studiando spagnolo al liceo o se hai semplicemente un interesse personale per la storia dell'Europa, adesso hai a disposizione uno strumento di grande valore per continuare ad imparare ogni volta che vuoi, dove vuoi.

Funzionalità:

Corsi gratuiti in un'ampia gamma di materie e ambiti
• Segui le lezioni gratuite create e tenute da professori delle più rinomate università e scuole.
• Consulta gli aggiornamenti e i compiti lasciati dal professore, tutti riuniti in un'unica posizione, e spunta i compiti già completati.
• Prendi appunti ed evidenzia il testo in iBooks, quindi rivedili tutti riuniti nell'app iTunes U per un'agevole consultazione.
• Prendi appunti durante la lezione o mentre guardi o ascolti una lezione in iTunes U.
• Accedi al materiale dei corsi, compresi audio, video, libri, documenti e presentazioni, app e libri di testo di iBooks.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con gli amici mediante Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.

Il più ampio catalogo al mondo di contenuti educativi gratuiti
• Scegli tra più di 750.000 risorse gratuite tra lezioni, video, libri e altre risorse su migliaia di argomenti, dall'algebra alla zoologia.
• Sfoglia le raccolte delle istituzioni accademiche e culturali di 30 paesi, tra cui Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, l'Università di Tokyo, il MoMA, la New York Public Library e la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Requisiti:

• iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o versione successiva.
• Un ID Apple configurato per l'uso su iTunes Store.
• È necessario iTunes 10.5.2 o versione successiva per la sincronizzazione con il computer.
• La selezione di corsi, le raccolte, così come la disponibilità dei contenuti associati ai corsi, possono variare da paese a paese.

App iTunes U memberi Anda akses ke kursus lengkap dari universitas terkemuka dan sekolah lainnya — dan katalog konten pendidikan gratis terbesar di dunia — langsung dari iPad, iPhone, atau iPod touch. Jika Anda mengambil jurusan biologi molekuler, kelas bahasa Spanyol di SMA, atau sekadar tertarik dengan sejarah Eropa, kini Anda memiliki alat yang berguna untuk membantu Anda belajar kapan pun, di mana pun.

Fitur:

Kursus gratis berbagai macam subjek
• Ambil kursus gratis yang dibuat dan diajarkan oleh instruktur dari universitas terkemuka dan sekolah lainnya
• Lihat semua tugas dan pembaruan dari instruksur di satu tempat, dan centang setelah Anda menyelesaikannya
• Catat dan sorot teks di iBooks untuk digabungkan agar mudah ditinjau di app iTunes U
• Ambil catatan kursus di kelas, atau saat memutar kuliah audio atau video di iTunes U
• Akses materi kursus, meliputi audio, video, buku, dokumen & presentasi, app, dan buku teks iBooks
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Pesan

Katalog konten pendidikan gratis terbesar di dunia
• Pilih dari lebih dari 750.000 kuliah gratis, video, buku, dan sumber lainnya mengenai ribuan subjek dari Aljabar hingga Zoologi
• Telusuri koleksi dari institusi pendidikan dan budaya di 30 negara — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, dan the Library of Congress

Persyaratan:

• iPhone, iPad, atau iPod touch dengan iOS 7 atau lebih baru
• ID Apple yang telah diatur untuk digunakan di iTunes Store
• iTunes 10.5.2 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaraskan dengan komputer
• Pilihan kursus, koleksi, dan ketersediaan konten yang ditautkan dari dalam kursus dapat berbeda menurut negara

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

L’application iTunes U vous permet d’accéder à des cours complets de grandes universités et d’écoles, ainsi qu’au plus grand catalogue numérique de contenu éducatif gratuit au monde, le tout sur votre iPad, iPhone ou iPod touch. Que vous fassiez des études de biologie moléculaire à l’université, que vous appreniez l’espagnol au lycée ou que vous soyez juste intéressé par l’histoire de l’Europe, vous disposez désormais d’un outil précieux d’apprentissage, à utiliser quand vous voulez, où vous voulez.

Caractéristiques :

Cours gratuits sur un grand nombre de sujets
• Suivez des cours gratuits créés et enseignés par des professeurs de grandes universités et d’écoles.
• Visionnez au même endroit tous les devoirs et les mises à jour du professeur, et cochez les devoirs achevés.
• Prenez des notes et surlignez le texte dans iBooks, puis visionnez ce contenu de manière consolidée, ce qui facilite la révision dans l’application iTunes U.
• Prenez des notes en classe, ou dans iTunes U, pendant la lecture audio ou vidéo du cours.
• Accédez aux ressources des cours, qui peuvent comporter des données audio ou vidéo, des livres, des documents et des présentations, des applications et les manuels iBooks.
• Partagez vos cours préférés à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.

Le plus grand catalogue de contenu éducatif gratuit au monde
• Choisissez parmi plus de 750 000 conférences, vidéos, livres ou autres ressources gratuites sur des milliers de sujets, allant de l’algèbre à la zoologie.
• Parcourez les collections proposées par des institutions éducatives et culturelles de 30 pays, notamment les universités Stanford, Yale, MIT, Oxford, La Trobe, Tokyo, le musée MoMA, la bibliothèque publique de New York et la bibliothèque du Congrès des États-Unis.

Conditions requises :

• Un iPhone, iPad ou iPod touch équipé d’iOS 7 ou ultérieur.
• Un identifiant Apple avec un compte iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 ou ultérieur pour synchroniser avec un ordinateur.
• La sélection de cours et de collections ainsi que la disponibilité du contenu associé à un cours peuvent varier en fonction du pays.

iTunes U -ohjelmalla voit suorittaa johtavien yliopistojen ja muiden koulujen kursseja. Käytössäsi on myös maailman suurin ilmaista opetusaineistoa sisältävä digitaalinen luettelo, suoraan iPadissa, iPhonessa tai iPod touchissa. Riippumatta siitä, opiskeletko molekyylibiologiaa yliopistossa, espanjaa lukiossa vai oletko kiinnostunut Euroopan historiasta, sinulla on nyt arvokas työkalu, jonka avulla voit opiskella missä tahansa, milloin tahansa.

Ominaisuudet:

Ilmaisia kursseja monenlaisista aineista
• Suorita johtavien yliopistojen ja muiden koulujen opettajien luomia ja opettamia ilmaisia kursseja.
• Katso kaikki tehtävät ja ohjaajan päivitykset yhdessä paikassa ja merkitse tehtävät suoritetuiksi, kun olet valmis.
• Tee merkintöjä ja korosta tekstiä iBooksissa ja iTunes U -ohjelma yhdistää ne helpottamaan kertaamista.
• Tee kurssimerkintöjä luokassa tai toistaessasi ääni- tai katsellessasi videoluentoja iTunes U:ssa.
• Käytössäsi on kurssiaineistot, mukaan lukien ääni- ja videoaineistot, kirjat, dokumentit ja esitykset, ohjelmat sekä iBooks-oppikirjat
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterin, Facebookin, Mailin ja Viestien avulla

Maailman suurin ilmaista opetusaineistoa sisältävä digitaalinen luettelo.
• Valittavanasi on yli 750 000 ilmaista luentoa, videota, kirjaa ja muuta resurssia tuhansista eri aineista algebrasta äänioppiin.
• Selaa 30 maan opetus- ja kulttuurilaitosten kokoelmia, mukaan lukien Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTroben yliopisto, Tokion yliopisto, MoMa, New York Public Library ja Yhdysvaltain kongressin kirjasto.

Vaatimukset:

• iPhone, iPad tai iPod touch, jossa on iOS 7 tai uudempi
• Apple ID, jota voidaan käyttää iTunes Storessa
• Synkronointi tietokoneen kanssa vaatii iTunes 10.5.2:n tai uudemman
• Kurssi- ja kokoelmatarjonta sekä kurssiin linkitetty sisältö voivat vaihdella maittain

La aplicación iTunes U le permite acceder a cursos completos de las mejores universidades y escuelas, y al mayor catálogo digital de contenido educativo gratuito del mundo, y todo ello desde su iPad, iPhone o iPod touch. Tanto si está estudiando la carrera de biología como si da clases de español en el instituto o simplemente le interesa la historia de Europa, ahora dispone de la herramienta ideal para ayudarle a aprender donde y cuando quiera.

Características:

Cursos gratuitos sobre una gran variedad de temas:
• Siga cursos gratuitos creados e impartidos por miembros de las mejores universidades y escuelas.
• Vea todas las tareas y actualizaciones del profesor en un mismo sitio y marque las tareas que ya haya completado.
• Tome notas y resalte texto en iBooks y véalo todo junto para repasarlo fácilmente en la aplicación iTunes U.
• Tome apuntes del curso en clase o mientras reproduce las clases de audio o vídeo de iTunes U.
• Acceda al material del curso, que puede incluir audio, vídeos, libros, documentos, presentaciones, aplicaciones y libros de texto de iBooks.
• Comparta sus cursos favoritos con sus amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.

El catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo:
• Elija entre más de 750.000 lecciones, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas, desde álgebra hasta zoología.
• Explore las colecciones de instituciones educativas y culturales de 30 países, entre las que se encuentran las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe y Tokio, el museo MoMA, la biblioteca pública de Nueva York y la biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Requisitos:

• iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.
• ID de Apple configurado con una cuenta de iTunes Store.
• iTunes 10.5.2 o posterior para sincronizar el dispositivo con un ordenador.
• Puede que la disponibilidad de los cursos, las colecciones y los contenidos relacionados con un curso varíe de un país a otro.

Η εφαρμογή iTunes U σάς παρέχει πρόσβαση σε πλήρεις σειρές μαθημάτων από κορυφαία πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα — καθώς και στον μεγαλύτερο ψηφιακό κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου παγκοσμίως — απευθείας στο iPad, iPhone ή iPod touch σας. Είτε σπουδάζετε μοριακή βιολογία στο πανεπιστήμιο, κάνετε Ισπανικά στο σχολείο ή απλώς σας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή ιστορία, τώρα έχετε στα χέρια σας ένα πολύτιμο εργαλείο που σας βοηθά να μαθαίνετε παντού και πάντα.

Δυνατότητες:

Δωρεάν μαθήματα σε ευρεία θεματολογία
• Εγγραφείτε σε δωρεάν μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί και διδάσκονται από καθηγητές κορυφαίων πανεπιστημίων και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα
• Δείτε όλες τις εργασίες και τις ενημερώσεις από τον καθηγητή σε μία τοποθεσία και σημειώστε ως ολοκληρωμένες τις εργασίες που έχετε τελειώσει
• Γράψτε σημειώσεις και επισημάνετε κείμενο στο iBooks και δείτε τα όλα μαζί για εύκολη αναθεώρηση στην εφαρμογή iTunes U
• Γράψτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ή την αναπαραγωγή διαλέξεων ήχου/βίντεο μέσα στο iTunes U
• Αποκτήστε πρόσβαση σε υλικά μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων υλικών ήχου και βίντεο, βιβλίων, εγγράφων και παρουσιάσεων, εφαρμογών και βιβλίων ύλης iBooks
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω του Twitter, του Mail και των Μηνυμάτων

Ο μεγαλύτερος κατάλογος δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου παγκοσμίως
• Επιλέξτε από 750.000 και πλέον δωρεάν διαλέξεις, βίντεο, βιβλία και άλλους πόρους για χιλιάδες θέματα, από Άλγεβρα έως Ζωολογία
• Δείτε συλλογές από εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς σε 30 χώρες — συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων Στάνφορντ, Γέιλ, MIT, Οξφόρδης, LaTrobe, του Πανεπιστημίου του Τόκιο, του Μουσείου σύγχρονης τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης, της Δημόσιας βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης και της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου

Απαιτήσεις:

• iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 7 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Apple ID διαμορφωμένο για χρήση στο iTunes Store
• Απαιτείται iTunes 10.5.2 ή μεταγενέστερη έκδοση για τον συγχρονισμό με υπολογιστή
• Η ποικιλία μαθημάτων και συλλογών και η διαθεσιμότητα περιεχομένου που διατίθεται μέσω συνδέσμων στα μαθήματα, μπορεί να διαφέρουν ανά χώρα

Mit der iTunes U-App haben Sie Zugriff auf komplette Kurse von führenden Universitäten und anderen Instituten – sowie auf das weltweit größte Angebot an kostenlosem Kursmaterial – direkt auf Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch. Egal, ob Sie Ihre Diplomarbeit in Molekularbiologie schreiben, für den Leistungskurs in Spanisch üben oder einfach nur an europäischer Geschichte interessiert sind, dieses wertvolle Werkzeug unterstützt Sie überall und jederzeit beim Lernen.

Leistungsmerkmale:

Kostenlose Kurse zu einer Vielzahl von Themen
• Nehmen Sie an kostenlosen Kursen teil, die von Dozenten an führenden Universitäten und anderen Instituten erstellt und unterrichtet werden.
• Sehen Sie alle Aufgaben und Ankündigungen der Dozenten zentral an einer Stelle und haken Sie die Aufgaben nach Erledigung ab.
• Machen Sie sich Notizen und markieren Sie Textstellen in iBooks und rufen Sie sie später als Übersicht in der iTunes U-App wieder auf.
• Machen Sie sich Notizen im Kurs oder während Sie in iTunes-U Audio- oder Videovorlesungen abspielen.
• Nutzen Sie Kursmaterial wie Audio, Video, Bücher, Dokumente und Präsentationen, Apps und iBooks-Textbücher.
Teilen Sie wichtige Kurse mit Kommilitonen über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten.

Das weltweit größte Angebot an kostenlosem Kursmaterial
• Es stehen mehr als 750.000 kostenlose Vorlesungen, Videos, Bücher und andere Ressourcen zu einer Vielzahl von Themen von Algebra bis hin zur Zoologie zur Auswahl.
• Blättern Sie durch die Sammlungen von akademischen und kulturellen Einrichtungen in 30 Ländern – u. a. Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, MoMA, die New York Public Library und die Library of Congress.

Voraussetzungen:

• iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 7 (oder neuer)
• Eine Apple-ID für die Verwendung im iTunes Store
• iTunes 10.5.2 (oder neuer) ist für das Synchronisieren mit einem Computer erforderlich
• Die Auswahl der Kurse, Sammlungen und Verfügbarkeit von mit den Kursen verlinkten Inhalten kann je nach Land variieren.

iTunes U giver dig adgang til komplette kurser fra førende universiteter og andre undervisningsinstitutioner — plus verdens største digitale katalog over gratis uddannelsesindhold — direkte på din iPad, iPhone eller iPod touch. Hvad enter du læser molekylærbiologi på universitetet, har spansk i gymnasiet eller bare er interesseret i europæisk historie, har du nu et praktisk værktøj, der hjælper dig med at lære når som helst og hvor som helst.

Indeholder:

Gratis kurser inden for en lang række fag
• Tag gratis kurser, der er tilrettelagt og afholdes af lærere fra førende universiteter og andre undervisningsinstitutioner
• Se alle opgaver og opdateringer fra læreren på et sted, og hak opgaverne af, efterhånden som du bliver færdig med dem
• Tag noter og marker tekst i iBooks, og se dem samlet, så det er nemt at gennemgå dem i appen iTunes U
• Tag kursusnoter i timen, eller når du afspiller lyd- eller videoforelæsninger i iTunes U
• Få adgang til kursusmaterialer, inklusive lyd, video, bøger, dokumenter og præsentationer, programmer og nye iBooks-lærebøger
• Del dine yndlingskurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder

Verdens største katalog over gratis uddannelsesindhold
• Vælg mellem over 750.000 gratis forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer om tusindvis af emner fra matematik til zoologi
• Udforsk samlinger fra uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner i 30 lande – Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, New York Public Library og Library of Congress

Systemkrav:

• iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 7 eller en nyere version
• Et Apple-id, der er indstillet til brug i iTunes Store
• iTunes 10.5.2 eller en nyere version kræves til synkronisering med en computer
• Udvalget af kurser, samlinger og tilgængeligheden af indhold, der henvises til fra kurser, varierer fra land til land

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

The iTunes U app gives you access to complete courses from leading universities and other schools — plus the world’s largest digital catalog of free education content — right on your iPad, iPhone, or iPod touch. Whether you’re majoring in molecular biology at a university, taking Spanish in high school, or just interested in European history, you now have a valuable tool to help you learn anytime, anywhere.

Features:

Free courses in a wide array of subjects
• Take free courses created and taught by instructors from leading universities and other schools
• See all assignments and updates from the instructor in one place, and check off assignments as you complete them
• Take notes and highlight text in iBooks and see them consolidated for easy reviewing in the iTunes U app
• Take course notes in class, or while playing audio or video lectures inside of iTunes U
• Access course materials, including audio, video, books, documents & presentations, apps, and iBooks textbooks
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages

The world’s largest catalog of free education content
• Choose from more than 750,000 free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology
• Browse collections from education and cultural institutions in 30 countries — including Stanford, Yale, MIT, Oxford, LaTrobe University, University of Tokyo, MoMA, the New York Public Library, and the Library of Congress

Requirements:

• iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 7 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 10.5.2 or later is required to sync with a computer
• The selection of courses, collections, and availability of content linked from within a course may vary by country

Screenshots
Read more
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 3,522 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
45%
Addictive
 
8%
Crashes
 
22%
Negative
 
22%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012
Initial release
January 19, 2012