Round up

Age

over 4 years

Released: 2012-01-19

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2016-06-09

Overall Ratings

56,663

with average of 4.0

Global Rank

#2

Within the Top 1%

Top 25 Overall

155 Countries

top 1 in Ireland

Global Rank Positions

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

有了 iTunes U,教师完全可以将课堂搬到 iPad 上来:使用应用和自己的教材创建课程、收集学生的作业并评分、进行一对一讨论或群组讨论以及为 PDF 作业添加注解。

任何拥有 iPhone、iPad 或 iPod touch 的用户均可使用 iTunes U 来学习世界上收藏最多的免费教育内容,其中包括来自顶尖学校、大学、博物馆和文化机构的公开课程和精选教材。

对于教师:
• 规划课程、给作业评分以及与学生保持联系—所有一切均可直接在 iPad 上操作
• 添加自己的教学教材—包括文稿、工作表、Web 链接、照片和视频
• 通过使用来自 iTunes、App Store 和 iBooks 中的应用、图书、视频、播客等内容让每位学习者都参与其中
• 使用内建注解工具给 PDF 添加说明或注释
• 查看学生何时浏览了自己的作业、完成了家庭作业或者提醒学生作业的截止时间
• 使用综合成绩册随时随地给学生评分并一览整个班级的进度
• 使用单个学生视图来以私人方式进行快速签到或开家长会
• 在一对一聊天中回答单个学生的问题,或者使用群组讨论与整个班级展开讨论
• 使用通知让学生了解和预习课程
• 隶属于合格机构的教师可以将课程发布到 iTunes U 目录,让每个人都可以免费获取
• 配合“管理式 Apple ID”使用“Apple 校园教务管理”的机构现可导入花名册,以精简课程创建流程

对于学生:
• 在一个位置即可查看您的作业和教师更新,并在完成作业后进行核对检查
• 从 Apple 任一款创造性应用或数十款第三方应用提交家庭作业,或者以注解 PDF 形式提交私人课程的作业
• 通过一对一讨论,在课外时间向教师提问或者让教师检查您的家庭作业
• 与整个班级展开群组讨论或者加入群组讨论
• 查看过去所有作业的评分结果和教师反馈

浏览全球最大的免费教育内容编录:
• 超过一百万套由全球教育机构和文化机构提供的免费课程、视频、图书和其他资源供您选择,涵盖数以千计的不同学科,从代数到动物学,应有尽有
• 使用“邮件”和“信息”与朋友分享您喜爱的课程
• iTunes U 中的教材由斯坦福大学、耶鲁大学、麻省理工学院、牛津大学、麦吉尔大学、拉筹伯大学、东京大学、普拉多博物馆、史密森尼图书馆、国家剧院、美国国会图书馆等机构提供

要求:
• 参与课程需要运行 iOS 8.3 或更高版本的 iPhone、iPad 或 iPod touch
• 创建课程需要运行 iOS 8.3 或更高版本的 iPad
• “共用的 iPad”和“管理式 Apple ID”需要 iOS 9.3 或更高版本
• 内建 PDF 注解需要 iPad(第 3 代)或后续机型、iPad mini 2 或后续机型
• 设置用于 iTunes Store 的 Apple ID
• 与电脑同步需要 iTunes 12 或更高版本
• 将公开课程发布到 iTunes U 需要教师隶属于合格的机构
• 导入花名册要需要“管理式 Apple ID”

iTunes U cung cấp mọi thứ mà giảng viên cần để đưa phòng học lên iPad—xây dựng các bài học bằng các ứng dụng và tài liệu của riêng bạn, thu và chấm điểm bài tập từ sinh viên, thảo luận cá nhân hoặc trong nhóm và chú thích bài tập PDF.

iTunes U cũng cho phép bất kỳ ai có iPhone, iPad hoặc iPod touch học tập từ bộ sưu tập nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới—bao gồm các khóa học và bộ sưu tập công cộng từ các trường, trường đại học, bảo tàng và tổ chức văn hóa hàng đầu.

Dành cho Giảng viên:
• Soạn bài học, chấm điểm bài tập và giữ kết nối—tất cả ngay từ iPad
• Thêm tài liệu giảng dạy của riêng bạn—bao gồm tài liệu, tờ bài làm, liên kết web, ảnh và video
• Thu hút mọi người học bằng cách bao gồm các ứng dụng, sách, video, podcast, v.v. từ iTunes, App Store và iBooks
• Thêm hướng dẫn hoặc nhận xét vào PDF bằng các công cụ chú thích tích hợp
• Xem thời điểm sinh viên xem bài tập của họ, hoàn thành công việc hoặc nhắc họ khi đến hạn
• Sử dụng sổ điểm tích hợp để nhập điểm số khi bạn chấm và theo dõi nhanh sự tiến bộ của cả lớp
• Sử dụng chế độ xem một sinh viên để mang lại sự tập trung riêng tư và cá nhân để kiểm tra nhanh hoặc hội thảo giữa phụ huynh và giáo viên
• Trả lời các câu hỏi cá nhân trong trò chuyện trực tiếp hoặc bắt đầu cuộc tranh luận với cả lớp bằng thảo luận nhóm
• Cập nhật thông tin cho sinh viên và chuẩn bị sẵn sàng cho lớp bằng các thông báo
• Giáo viên thuộc các tổ chức đủ tiêu chuẩn có thể xuất bản khóa học lên danh mục iTunes U để cung cấp miễn phí cho mọi người
• Các tổ chức sử dụng Apple School Manager với ID Apple Được quản lý bây giờ có thể nhập bảng phân công để tổ chức hợp lý việc tạo khóa học 

Dành cho Sinh viên:
• Xem bài tập của bạn và cập nhật của giảng viên tại một nơi và đánh dấu bài tập khi bạn hoàn thành
• Nộp bài làm của bạn từ bất kỳ ứng dụng sáng tạo nào của Apple, hàng chục ứng dụng của bên thứ ba hoặc dưới dạng PDF được chú thích cho khóa học riêng tư
• Đặt câu hỏi cho giảng viên hoặc đề nghị giảng viên xem xét bài làm của bạn ngoài giờ trên lớp bằng các thảo luận trực tiếp
• Bắt đầu hoặc tham gia thảo luận nhóm với cả lớp
• Xem kết quả theo điểm số của bạn cho tất cả bài tập trong quá khứ

Duyệt danh mục nội dung giáo dục miễn phí lớn nhất thế giới:
• Chọn từ trên 1 triệu bài giảng, video, sách và tài nguyên miễn phí khác trong hàng nghìn chủ đề từ Đại số đến Động vật học từ các tổ chức giáo dục và văn hóa trên khắp thế giới
• Chia sẻ các khóa học riêng tư với bạn bè bằng Twitter, Facebook, Mail và Tin nhắn
• iTunes U bao gồm các tài liệu từ Stanford, Yale, MIT, Oxford, Đại học McGill, Đại học La Trobe, Đại học Tokyo, Bảo tàng Quốc gia Prado, Thư viện Smithsonian, Nhà hát Quốc gia, Thư viện Quốc hội Mỹ và nhiều nơi khác 

Yêu cầu:
• Việc tham gia khóa học yêu cầu iPhone, iPad hoặc iPod touch có iOS 8.3 hoặc mới hơn
• Việc tạo khóa học yêu cầu iPad có iOS 8.3 hoặc mới hơn
• iPad Được chia sẻ và ID Apple Được quản lý yêu cầu iOS 9.3 hoặc mới hơn
• Chú thích PDF tích hợp yêu cầu iPad (thế hệ 3) hoặc mới hơn, iPad mini 2 hoặc mới hơn
• ID Apple được thiết lập để sử dụng trên iTunes Store
• Yêu cầu iTunes 12 hoặc mới hơn để đồng bộ hóa với máy tính
• Việc xuất bản khóa học công cộng lên iTunes U yêu cầu giáo viên phải là thành viên của một tổ chức đủ tiêu chuẩn
• Nhập bảng phân công yêu cầu ID Apple Được quản lý

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U, öğretmenlerin sınıf öğrencilerini iPad üzerinden bir araya getirebilmesi için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlar. Kendi malzemelerinizle uygulamaları kullanarak ders hazırlayın, ödevleri öğrencilerden toplayın ve not verin, bire bir veya grup olarak tartışın ve PDF biçimindeki ödevlere açıklama ekleyin.

iTunes U aynı zamanda iPhone, iPad veya iPod touch sahibi herkesin dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği koleksiyonunu kullanarak öğrenmesine de olanak tanır. Bu koleksiyonda tanınmış okulların, üniversitelerin, müzelerin ve kültür kurumlarının herkese açık dersleri ve koleksiyonları yer alır.

Öğretmenler için:
• Doğrudan iPad’inizi kullanarak ders planı yapın, ödevlere not verin ve bağlantıda kalın
• Belgeler, çalışma sayfaları, web bağlantıları, fotoğraflar ve videolar gibi kendi öğretim malzemelerinizi ekleyin
• iTunes, App Store ve iBooks üzerindeki uygulamaları, kitapları, videoları, podcast’leri ve daha fazlasını kullanarak her öğrenciyi derse çekin
• Yerleşik açıklama araçları ile PDF’lere yönergeler veya yorumlar ekleyin
• Öğrencilerin ödevlerine ne zaman baktığını ve çalışmalarını ne zaman tamamladığını takip edin veya teslim tarihinin yaklaştığını onlara anımsatın
• Yerleşik not defterine notları girerken bir yandan da tüm sınıfınızın başarı durumunu takip edin
• Hızlı göz atma veya veli-öğretmen toplantıları için özel ve bire bir takip sağlayan tek öğrenci görüntüsünü kullanın
• Bire bir görüşmelerde soruları yanıtlayın veya grup tartışmalarını kullanarak sınıfın tamamında münazaralar başlatın
• Bildirimlerle öğrencilerin bağlantıda kalmasını ve derse hazırlıklı olmasını sağlayın
• Yetkili kurumlarla ilişkili öğretmenler, dersleri herkesin ücretsiz kullanımına sunmak amacıyla iTunes U kataloğunda yayımlayabilirler
• Kurumlar, ders yaratmayı kolaylaştırmak için Yönetilen Apple Kimlikleri ile Apple Okul Yönetimi’ni kullanarak artık sınıf listelerini içe aktarabilirler 

Öğrenciler için:
• Ödevlerinize ve öğretmeninizden gelen güncellemelere tek bir yerden ulaşın ve tamamladığınız ödevleri işaretleyin
• Çalışmalarınızı herhangi bir Apple yaratıcılık uygulamasından, düzinelerce üçüncü parti uygulamadan veya özel dersler için açıklamalı PDF’ler olarak gönderin
• Öğretmenlerle bire bir görüşmeler yaparak onlara sorular sorun veya onlardan sınıf dışında çalışmalarınızı değerlendirmelerini isteyin
• Tüm sınıfla grup tartışmalarına katılın veya böyle tartışmalar başlatın
• Tüm geçmiş ödevlerinizin puanlarını ve öğretmen geri bildirimlerini görün

Dünyanın en büyük ücretsiz eğitim içeriği kataloğuna göz atın:
• Dünyadaki eğitim ve kültür kurumlarının sağladığı cebirden zoolojiye kadar binlerce konu hakkındaki 1 milyondan fazla ücretsiz ders, video, kitap ve benzeri kaynak arasından seçim yapın
• En sevdiğiniz dersleri Twitter’ı, Facebook’u, Mail’i ve Mesajlar’ı kullanarak arkadaşlarınızla paylaşın
• iTunes U; Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill Üniversitesi, La Trobe Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Kütüphaneleri, National Theatre, Library of Congress ve diğer birçok kurumun malzemelerini içerir 

Gereksinimler:
• Derslere katılmak için iOS 8.3 veya daha yenisine sahip iPhone, iPad veya iPod touch gerekir
• Ders yaratmak için iOS 8.3 veya daha yenisine sahip iPad gerekir
• Paylaşılan iPad ve Yönetilen Apple Kimlikleri için iOS 9.3 veya daha yenisi gerekir
• Yerleşik PDF açıklama ekleme özelliği için iPad (3. nesil) veya daha yenisi, iPad mini 2 veya daha yenisi gerekir
• iTunes Store’da kullanım için ayarlanmış bir Apple kimliği
• Bilgisayar ile eşzamanlamak için iTunes 12 veya daha yenisi
• iTunes U’da herkese açık ders yayımlamak için öğretmenlerin yetkili bir kurum ile ilişkili olması gerekir
• Sınıf listelerini içe aktarmak için Yönetilen Apple Kimlikleri gerekir

iTunes U ช่วยให้ผู้สอนมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อควบคุมทุกเรื่องเกี่ยวกับห้องเรียนได้จาก iPad ตั้งแต่สร้างบทเรียนต่างๆ ด้วยแอพและเอกสารประกอบของตัวคุณเอง เก็บรวบรวมและให้คะแนนงานมอบหมายของนักเรียน พูดคุยให้คำปรึกษาแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม และใส่คำอธิบายประกอบให้งานมอบหมาย PDF

iTunes U ยังช่วยให้ทุกคนที่มี iPhone, iPad หรือ iPod touch สามารถเลือกเรียนจากคอลเลคชั่นเนื้อหาด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อีกด้วย โดยเนื้อหานี้มีทั้งหลักสูตรแบบสาธารณะและคอลเลคชั่นเนื้อหาจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ และสถาบันด้านวัฒนธรรมชั้นนำต่างๆ

สำหรับผู้สอน:
• วางแผนบทเรียน ให้คะแนนงานมอบหมาย และเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้เสมอ โดยคุณสามารถทำสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้ใน iPad ของคุณ
• เพิ่มเอกสารประกอบการสอนของตัวคุณเองซึ่งรวมถึงเอกสาร แผ่นงาน ลิงก์เว็บ รูปภาพ และวิดีโอ
• เข้าถึงผู้เรียนทุกคนได้โดยใช้แอพ หนังสือ วิดีโอ พ็อดคาสท์ และอื่นๆ จาก iTunes, App Store และ iBooks
• เพิ่มคำแนะนำหรือความเห็นให้ PDF ด้วยเครื่องมือสร้างคำอธิบายประกอบที่มีในตัว
• เห็นว่านักเรียนเข้ามาดูมอบหมายเมื่อใด ทำงานเสร็จเมื่อใด หรือเตือนนักเรียนเมื่อถึงกำหนดส่ง
• ใช้สมุดพกที่ให้มาด้วยนี้เพื่อป้อนเกรดไปเรื่อยๆ และติดตามความคืบหน้าของทั้งชั้นเรียนได้เพียงปรายตามอง
• ใช้มุมมองนักเรียนคนเดียวเพื่อดูแลนักเรียนแต่ละคนแบบเป็นส่วนตัวด้วยการทักทายอย่างรวดเร็วหรือใช้ในการประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครอง
• ตอบคำถามของนักเรียนแบบรายบุคคลด้วยการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือเริ่มอภิปรายกับทั้งห้องเรียนโดยใช้การปรึกษาแบบกลุ่ม
• ช่วยให้นักเรียนได้รับข้อมูลล่าสุดและเตรียมส่งการแจ้งเตือนให้นักเรียนทั้งชั้นเรียน
• ครูที่สังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติจะสามารถเผยแพร่หลักสูตรลงในแค็ตตาล็อก iTunes U เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรี
• ตอนนี้สถาบันที่ใช้ตัวจัดการโรงเรียนของ Apple ที่มี Apple ID ที่มีการจัดการจะสามารถนำเข้าบัญชีรายชื่อได้แล้วเพื่อลดขั้นตอนในการสร้างหลักสูตร

สำหรับนักเรียน:
• ดูงานมอบหมายของคุณและการอัพเดทจากผู้สอนได้ในที่เดียว และทำเครื่องหมายที่งานมอบหมายเมื่อคุณทำเสร็จ
• ส่งงานของคุณจากแอพความคิดสร้างสรรค์ของ Apple แอพใดก็ได้ แอพของผู้พัฒนาอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนในหลักสูตรส่วนตัว คุณยังสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ที่มีคำอธิบายประกอบ PDF ได้อีกด้วย
• ถามคำถามกับผู้สอนและขอให้ผู้สอนตรวจทานงานของคุณนอกเวลาเรียนด้วยการปรึกษาแบบตัวต่อตัว
• เริ่มหรือเข้าร่วมการปรึกษาแบบกลุ่มกับทั้งชั้นเรียน
• ดูผลคะแนนของคุณและคำติชมจากผู้สอนที่ได้รับจากงานมอบหมายทั้งหมดที่ผ่านมา

เลือกดูแค็ตตาล็อกเนื้อหาด้านการศึกษาแบบฟรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก:
• เลือกจากคำบรรยาย วิดีโอ หนังสือ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้ใช้งานฟรีมากกว่า 1 ล้านรายการ ในหลายพันหัวข้อ ตั้งแต่พีชคณิตไปจนถึงสัตววิทยา จากสถาบันด้านการศึกษาและวัฒนธรรมทั่วโลก
• แชร์หลักสูตรที่คุณชื่นชอบกับเพื่อนๆ โดยใช้ทวิตเตอร์ Facebook แอพเมล และแอพข้อความ
• iTunes U มีเนื้อหาจากสแตนฟอร์ด, เยล, MIT, อ๊อกซ์ฟอร์ด, มหาวิทยาลัยแม็คกิลล์, มหาวิทยาลัยลาโทรบ, มหาวิทยาลัยโตเกียว, พิพิธภัณฑ์แห่งชาติปราโด, ห้องสมุดสมิธโซเนียน, โรงละครแห่งชาติ, หอสมุดคองเกรส และอื่นๆ อีกมากมาย

รายการที่ต้องใช้:
• การเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ต้องใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 8.3 ขึ้นไป
• การสร้างหลักสูตรต้องใช้ iPad ที่มี iOS 8.3 ขึ้นไป
• iPad ที่แชร์และ Apple ID ที่มีการจัดการต้องใช้ iOS 9.3 ขึ้นไป
• การใส่คำอธิบายประกอบ PDF แบบในตัวต้องใช้ iPad (รุ่นที่ 3) ขึ้นไป, iPad mini 2 ขึ้นไป
• Apple ID ที่ตั้งค่าไว้ให้ใช้ใน iTunes Stor
• ต้องใช้ iTunes 12 ขึ้นไปเพื่อเชื่อมข้อมูลกับคอมพิวเตอร์
• การเผยแพร่หลักสูตรสาธารณะไปที่ iTunes U นั้นทำได้โดยครูที่สังกัดสถาบันที่ผ่านคุณสมบัติเท่านั้น
• นำเข้าบัญชีรายชื่อต้องใช้ Apple ID ที่มีการจัดการ

iTunes U erbjuder allt en lärare behöver för att sammanställa undervisningen på sin iPad. De kan bygga upp lektioner kring appar och eget material, samla in och betygsätta studenternas hemuppgifter, diskutera på tu man hand eller i grupp och skriva kommentarer i PDF-uppgifter.

iTunes U gör det även möjligt för alla vetgiriga som har en iPhone, iPad eller iPod touch att lära sig från världens största samling kostnadsfritt utbildningsmaterial med offentliga kurser och samlingar från ledande skolor, universitet, museer och kulturinstitutioner.

För lärare:
• Planera lektioner, betygsätt uppgifter och håll kontakten – direkt från iPad.
• Lägg till eget utbildningsmaterial i form av dokument, arbetsblad, webblänkar, bilder, videor med mera.
• Engagera studenterna genom att använda appar, böcker, videor, podcaster och annat från iTunes, App Store och iBooks.
• Lägg till anvisningar eller kommentarer i PDF:er med hjälp av inbyggda anteckningsverktyg.
• Håll koll på om studenterna har läst sina uppgifter, när de slutfört dem, eller påminn dem inför inlämningen.
• Använd den integrerade betygsboken till att föra in betyg allteftersom och se hur hela klassen utvecklas med ett ögonkast.
• Använd enstudentsvyn när du vill ge ostörd, enskild uppmärksamhet till en student för att stämma av läget eller hålla ett föräldramöte.
• Besvara enskilda studenters frågor i privata chattar, eller dra igång en debatt med hela klassen i en gruppdiskussion.
• Se till att studenterna håller sig uppdaterade och förberedda inför lektionerna genom att skicka meddelanden.
• Lärare som samarbetar med erkända institutioner har möjlighet att publicera kurser i iTunes U-katalogen så att de kostnadsfritt blir tillgängliga för alla som är intresserade. 
• Institutioner som använder Apple School Manager med hanterade Apple-ID:n kan nu importera klasslistor och därmed göra det enklare att skapa nya kurser. 

För studenter:
• Se alla uppgifter och uppdateringar från läraren på en plats, och bocka av dina uppgifter i takt med att du slutför dem.
• Skicka in dina arbetsuppgifter från Apples kreativitetsappar, dussintals appar från tredje part eller som kommenterade PDF-filer för privata kurser.
• Ställ frågor till lärare, eller be att de granskar ditt arbete utanför lektionstiden via diskussioner på tu man hand.
• Starta eller anslut dig till gruppdiskussioner med hela klassen.
• Se dina betygsresultat och lärarfeedback för alla tidigare uppgifter.

Välj och vraka ur världens största katalog med kostnadsfritt utbildningsmaterial:
• Välj bland över 1 miljon kostnadsfria föreläsningar, videor, böcker och andra resurser inom tusentals ämnen, från algebra till ölets historia, från utbildnings- och kulturinstitutioner över hela världen.
• Dela dina favoritkurser med vänner via Twitter, Facebook, Mail och Meddelanden.
• iTunes U innehåller material från Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, LaTrobe University, Tokyos universitet, Pradomuseet, Smithsonian Libraries, National Theatre, den amerikanska kongressens bibliotek och många fler. 

Systemkrav:
• För att kunna delta i kurser krävs en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8.3 eller senare.
• För att kunna skapa kurser krävs en iPad med iOS 8.3 eller senare.
• Delad iPad och hanterade Apple-ID:n kräver iOS 9.3 eller senare.
• Inbyggd PDF-kommentering kräver iPad (tredje generationen) eller senare, iPad mini 2 eller senare.
• Ett Apple-ID som är förberett för användning i iTunes Store.
• iTunes 12 eller senare krävs för synkronisering med en dator.
• Lärare som vill publicera offentliga kurser på iTunes U måste samarbeta med en erkänd institution.
• Import av klasslistor kräver hanterade Apple ID:n.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

Благодаря iTunes U у лектора на iPad есть все необходимое для проведения занятия — возможность создавать интерактивные уроки, используя программы и собственные материалы, собирать у студентов выполненные задания и оценивать их, проводить индивидуальные и групповые обсуждения, а также добавлять примечания к файлам PDF.

Кроме того, iTunes U позволяет любому пользователю iPhone, iPad или iPod touch работать с крупнейшим в мире каталогом бесплатных образовательных материалов, в том числе с общедоступными курсами и подборками от ведущих школ, университетов, музеев и культурных учреждений.

Для лекторов
• Планирование занятий, оценка выполненных заданий и связь со студентами — прямо с iPad.
• Добавление собственных учебных материалов, в том числе документов, электронных таблиц, веб‑ссылок, фотографий и видеороликов.
• Вовлечение студентов в учебный процесс за счет использования программ, книг, видео, подкастов и других материалов из iTunes, App Store и iBooks.
• Добавление инструкций и комментариев в файлы PDF с помощью встроенных инструментов.
• Возможность следить за тем, когда студенты получили свои задания и когда выполнили работу, а также напоминать им о сроке сдачи.
• Использование встроенного журнала для оперативного выставления оценок и удобного отслеживания успеваемости всего класса.
• Возможность уделить внимание конкретному студенту, проверить его успеваемость или связаться с родителями.
• Поддержка индивидуальных чатов для ответов на вопросы и групповых обсуждений для проведения дискуссий со всем классом.
• Информирование и подготовка студентов к занятиям с помощью уведомлений.
• Преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям, могут публиковать в каталоге iTunes U курсы, которые будут бесплатно доступны всем желающим.
• В учебных заведениях, где используется Apple School Manager с управляемыми Apple ID, теперь можно импортировать реестры для быстрого создания курсов.

Для студентов
• Просмотр заданий и комментариев лектора, а также возможность отмечать выполненные задания в одной программе.
• Отправка результатов работы из любых творческих программ Apple, десятков сторонних программ, а также экспорт файлов PDF с комментариями для индивидуальных курсов.
• Возможность задать лектору вопросы или попросить его проверить работу во внеучебное время в рамках индивидуального обсуждения.
• Создание групповых обсуждений со всем классом и участие в уже созданных дискуссиях.
• Просмотр оценок и отзывов лектора по всем прошлым заданиям.

Крупнейший в мире каталог бесплатных образовательных материалов
• Более 1 миллиона бесплатных лекций, видеороликов, книг и других ресурсов по тысячам предметов, от алгебры до зоологии, созданных в различных образовательных и культурных учреждениях по всему миру.
• Возможность делиться любимыми курсами с друзьями, используя Twitter, Facebook, Почту и Сообщения.
• В iTunes U собраны материалы, созданные в таких учреждениях, как Стэнфордский, Йельский и Оксфордский университеты, Массачусетский технологический институт, Университет Макгилла, Университет Ла Троб, Университет Токио, Национальный музей Прадо, Библиотека Смитсоновского института, Национальный театр (г. Вашингтон), Библиотека Конгресса, и многих других.

Требования
• iPhone, iPad или iPod touch с iOS 8.3 или новее для участия в курсах.
• iPad с iOS 8.3 или новее для создания курсов.
• iOS 9.3 или новее для использования общих iPad и управляемых Apple ID.
• iPad (3-го поколения) или новее, iPad mini 2 или новее для использования встроенной функции добавления примечаний к файлам PDF.
• Apple ID, настроенный для использования в iTunes Store.
• iTunes 12 или новее для синхронизации с компьютером.
• Публиковать общедоступные курсы в iTunes U могут только преподаватели, имеющие непосредственное отношение к сертифицированным учебным заведениям.
• Управляемые Apple ID для импорта реестров.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

O iTunes U fornece tudo o que um professor precisa levar para a sala de aula junto com o iPad — monte aulas usando aplicativos e o seu próprio material, colete e avalie tarefas de alunos, discuta individualmente ou em grupo e anote tarefas em PDF.

O iTunes U também permite que qualquer pessoa com um iPhone, iPad ou iPod touch aprenda usando a maior coleção de conteúdo educacional do mundo — incluindo cursos públicos e coleções das principais escolas, universidades, museus e instituições culturais.

Para Professores:
• Planeje aulas, avalie tarefas e mantenha-se conectado — tudo isso diretamente do seu iPad;
• Adicione o seu próprio material didático — incluindo documentos, planilhas, links da web, fotos e vídeos;
• Interaja com todos os estudantes usando aplicativos, livros, vídeos, podcasts e outras mídias do iTunes, App Store e iBooks;
• Adicione instruções ou comentários a PDFs com ferramentas de anotação integradas;
• Saiba quando os alunos virem as tarefas, concluírem os trabalhos ou lembre-os sobre as datas de entrega;
• Use o livro de notas integrado para inserir notas quando quiser e acompanhe o progresso de toda a turma imediatamente;
• Use a visualização individual de alunos para dar atenção de forma particular e privada em acompanhamentos rápidos ou em conferências entre responsáveis/professor;
• Responda perguntas individuais em bate-papos particulares ou inicie debates com toda a turma usando discussões em grupo;
• Mantenha os alunos informados e preparados para a aula com notificações;
• Professores afiliados a instituições qualificadas podem publicar cursos no catálogo do iTunes U para disponibilizá-los gratuitamente para todo mundo;
• Instituições que usam o Administrador da Apple School com IDs Apple Gerenciados agora podem importar listas para acelerar a criação de cursos.

Para Alunos:
• Veja suas tarefas e atualizações do instrutor em um só lugar, e marque as tarefas conforme as conclui;
• Envie seu trabalho a partir de qualquer aplicativo de criação de conteúdo da Apple, dezenas de aplicativos de terceiros ou, em cursos privados, como PDFs anotados;
• Faça perguntas a instrutores ou peça-lhes para que revisem o seu trabalho fora do tempo da aula em discussões individuais;
• Inicie ou entre em discussões com toda a turma;
• Veja seus resultados avaliados e obtenha retorno do instrutor em todas as tarefas já concluídas.

Explore o maior catálogo de conteúdo educacional gratuito do mundo:
• Escolha entre mais de 1 milhão de aulas, vídeos, livros e outros recursos gratuitos sobre milhares de assuntos — desde Álgebra a Zoologia, fornecidos por instituições educacionais e culturais de todo o mundo;
• Compartilhe seus cursos favoritos com amigos usando Twitter, Facebook, Mail e Mensagens;
• O iTunes U inclui materiais de Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress e muitos outros.

Requisitos:
• A participação em cursos requer um iPhone, iPad ou iPod touch com iOS 8.3 ou posterior;
• A criação de cursos requer um iPad com iOS 8.3 ou posterior;
• iPad Compartilhado e IDs Apple Gerenciados requerem o iOS 9.3 ou posterior;
• A anotação integrada em PDF requer um iPad (3ª geração) ou posterior, ou um iPad mini 2 ou posterior;
• Um ID Apple configurado para uso na iTunes Store;
• O iTunes 12 ou posterior é necessário para sincronizar com um computador;
• A publicação de cursos públicos no iTunes U requer afiliação de professores a uma instituição qualificada;
• A importação de listas requer IDs Apple Gerenciados.

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U har alt en lærer trenger for å holde klassen samlet på iPad. Læreren kan lage undervisningsopplegg med apper og egne ressurser, samle inn oppgaver og sette karakterer, starte diskusjoner mellom to og to eller i grupper og legge til kommentarer i PDF-dokumenter.

iTunes U gir også alle som har en iPhone, iPad eller iPod touch, tilgang til verdens største samling av gratis undervisningsressurser – inkludert offentlig tilgjengelige kurs og samlinger fra ledende skoler, universiteter, museer og kulturinstitusjoner.

For lærere:
• Lag undervisningsopplegg, sett karakter på oppgaver, og hold kontakten – alt rett på iPad.
• Legg til dine egne undervisningsressurser – med dokumenter, oppgaveark, nettkoblinger, bilder og videoer.
• Vekk engasjementet hos alle studenter ved å bruke apper, bøker, videoer, podkaster og mye mer fra iTunes, App Store og iBooks.
• Legg til instruksjoner eller kommentarer i PDF-dokumenter med innebygde verktøy.
• Se når studentene har lest oppgaven og når de har gjort den, eller send dem påminnelser når de skal levere.
• Bruk den integrerte karakterboken til å sette karakterer underveis, og følg framgangen til hele klassen.
• Bruk studentvisning når du skal hjelpe enkeltstudenter eller holde foreldremøter.
• Svar på enkeltspørsmål i chatten, eller kjør debatt med hele klassen i gruppediskusjoner.
• Send varsler for å gi studentene informasjon og sørge for at de er klare til timen.
• Lærere som er tilknyttet kvalifiserte institusjoner, kan publisere kurs i iTunes U-katalogen og gi alle gratis tilgang til dem.
• Institusjoner som bruker Apple School Manager med administrerte Apple-ID-er, kan forenkle opprettingen av kurs ved å importere klasselister. 

For studenter og elever:
• Se oppgaver og oppdateringer fra læreren på ett sted, og kryss av for oppgaver etter hvert som du er ferdig med dem.
• Lever arbeidet ditt direkte fra kreativitetsapper fra Apple, dusinvis av apper fra tredjeparter, eller som PDF-filer med kommentarer i private kurs.
• Still spørsmål til læreren, eller be læreren se på arbeidet ditt i en privat diskusjon utenfor timen.
• Start eller delta i gruppediskusjoner med hele klassen.
• Se karakterer og tilbakemeldinger for alle oppgavene du har gjort.

Velg fra verdens største katalog med gratis undervisningsressurser:
• Velg blant over én million gratis ressurser med undervisningsopplegg, videoer og bøker om tusenvis av emner innen alt fra algebra til zoologi fra undervisnings- og kulturinstitusjoner over hele verden.
• Del favorittkursene dine med venner via Twitter, Facebook, Mail og Meldinger.
• iTunes U inneholder ressurser fra Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, universitetet i Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress og mange flere.

Krav:
• Du må ha iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8.3 eller nyere for å delta på kurs.
• Du må ha iPad med iOS 8.3 eller nyere for å lage kurs.
• Delt iPad og administrerte Apple-ID-er krever iOS 9.3 eller nyere.
• Den innebygde PDF-merknadsfunksjonen krever iPad (tredje generasjon) eller nyere eller iPad mini 2 eller nyere.
• Du må ha en Apple-ID som er satt opp for bruk på iTunes Store.
• iTunes 12 eller nyere kreves for å synkronisere med en datamaskin.
• Lærere må være tilknyttet en kvalifisert institusjon for å publisere kurs på iTunes U.
• Importering av klasselister krever administrerte Apple-ID-er.

iTunes U biedt alles wat een docent nodig heeft om les te geven op een iPad: lessen samenstellen met apps of met eigen materiaal, opdrachten van studenten verzamelen en beoordelen, privé- of groepsdiscussies voeren en pdf-opdrachten annoteren.

Daarnaast kan iedereen met een iPhone, iPad of iPod touch via iTunes U gebruikmaken van de grootste verzameling onderwijsmateriaal ter wereld, waaronder openbare cursussen en verzamelingen van toonaangevende scholen, universiteiten, musea en culturele instellingen.

Voor docenten:
• Je kunt lessen plannen, opdrachten beoordelen en contact houden, gewoon vanaf je iPad.
• Je kunt je eigen lesmateriaal toevoegen, zoals documenten, werkbladen, webkoppelingen, foto's en video's.
• Je kunt je studenten enthousiast krijgen en houden door apps, boeken, video's, podcasts en nog veel meer te gebruiken uit iTunes, App Store en iBooks.
• Met ingebouwde annotatiefuncties kun je instructies en opmerkingen toevoegen aan pdf-bestanden.
• Je kunt zien wanneer studenten hun opdrachten hebben bekeken en wanneer ze klaar zijn met hun werk. Ook kun je studenten eraan herinneren wanneer opdrachten moeten worden ingeleverd.
• Met de geïntegreerde cijferlijst kun je in een handomdraai beoordelingen toevoegen en in een oogopslag kun je de voortgang van de gehele klas bekijken.
• In de studentweergave kun je individuele aandacht geven aan studenten, op eenvoudige wijze contact onderhouden en overleggen met ouders.
• Je kunt afzonderlijke vragen beantwoorden in één-op-één-chats of via groepsdiscussies met de gehele klas een onderwerp aansnijden.
• Je kunt studenten via notificaties voorzien van informatie zodat ze goed zijn voorbereid op hun lessen.
• Docenten die zijn aangesloten bij gekwalificeerde instellingen kunnen cursussen publiceren in de iTunes U-catalogus zodat deze voor iedereen gratis beschikbaar komen.
• Instellingen die Apple School Manager gebruiken met beheerde Apple ID's kunnen nu roosters importeren om het aanmaken van cursussen eenvoudiger te maken.

Voor studenten:
• Alle opdrachten en informatie van je docent zie je op een centrale plaats. Opdrachten die je gedaan hebt kun je afstrepen.
• Je kunt je werk aanleveren vanuit elke creativiteitsapp van Apple, tientallen apps van derden of als geannoteerde pdf-bestanden voor privécursussen.
• Je kunt docenten vragen stellen of je werk na lestijd bespreken via één-op-één-discussies.
• Je kunt een groepsdiscussie starten met de hele klas of deelnemen aan een groepsdiscussie die door iemand anders is gestart.
• Je kunt voor alle eerdere opdrachten je beoordelingen en feedback van je docent zien.

Bladeren door 's werelds grootste catalogus van gratis lesmateriaal:
• Je kunt kiezen uit meer dan 1 miljoen gratis lezingen, video's, boeken en ander bronmateriaal over duizenden onderwerpen variërend van algebra tot zoölogie, van onderwijsinstellingen en culturele instellingen over de gehele wereld.
• Je kunt je vrienden via Twitter, Facebook, Mail en Berichten laten weten wat je favoriete cursussen zijn.
• iTunes U bevat materiaal van Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, Universiteit van Tokio, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress en nog veel meer instellingen.

Vereisten:
• Voor deelname aan cursussen is een iPhone, iPad of iPod touch met iOS 8.3 of hoger vereist.
• Voor het aanmaken van cursussen is een iPad met iOS 8.3 of hoger vereist.
• Voor gedeelde iPads en beheerde Apple ID's is iOS 9.3 of hoger vereist.
• Voor de ingebouwde pdf-annotatiefuncties is een iPad van de derde generatie of later, of een iPad mini 2 of later vereist.
• Een Apple ID die geschikt is voor gebruik in de iTunes Store.
• iTunes 12 of hoger als je wilt synchroniseren met een computer.
• Docenten die openbare cursussen willen publiceren moeten zijn aangesloten bij een gekwalificeerde instelling.
• Voor het importeren van roosters zijn beheerde Apple ID's vereist.

iTunes U menyediakan segala-gala yang diperlukan oleh pengajar untuk membawa keseluruhan bilik darjah ke iPad—bina pelajaran dengan aplikasi dan bahan anda sendiri, kumpulkan dan gredkan tugasan dari pelajar, berbincang secara seorang ke seorang atau dalam kumpulan dan anotasikan tugasan PDF.

iTunes U juga membenarkan sesiapa dengan iPhone, iPad atau iPod touch untuk belajar daripada koleksi kandungan pendidikan percuma yang terbesar di dunia—termasuk kursus dan koleksi awam daripada sekolah, universiti, muzium dan institusi kebudayaan yang terkemuka.

Untuk Pengajar:
• Rancang pelajaran, gred tugasan dan kekal terhubung—semuanya terus dari iPad anda
• Tambahkan bahan pengajaran anda sendiri—termasuk dokumen, lembaran kerja, pautan web, foto dan video
• Libatkan setiap pelajar menggunakan aplikasi, buku, video, podcast dan banyak lagi daripada iTunes, App Store dan iBooks
• Tambah arahan atau komen pada PDF dengan alat anotasi terbina dalam
• Lihat apabila pelajar telah melihat tugasan mereka, melengkapkan kerja mereka atau ingatkan mereka tentang tarikh jangka
• Gunakan buku gred bersepadu untuk memasukkan gred pada bila-bila masa dan jejak kemajuan keseluruhan kelas anda sekilas pandang
• Gunakan paparan seorang pelajar untuk menawarkan perhatian peribadi dan individu untuk semakan pantas atau sidang ibu bapa bersama guru
• Jawab soalan individu dalam perbualan seorang ke seorang atau mulakan debat dengan keseluruhan kelas menggunakan perbincangan kumpulan
• Pastikan pelajar mengetahui perkembangan terkini dan bersedia untuk kelas dengan pemberitahuan
• Guru bersekutu dengan institusi yang berkelayakan boleh menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk menyediakannya secara percuma kepada semua orang
• Institusi yang menggunakan Apple School Manager dengan Apple ID Diuruskan kini boleh import jadual untuk memperkemas penciptaan kursus 

Untuk Pelajar:
• Lihat kemas kini tugasan dan pengajar anda di satu tempat dan tandakan tugasan sebagai selesai sambil anda menyelesaikannya
• Hantar kerja anda dari sebarang aplikasi kreativiti Apple, berdozen aplikasi pihak ketiga atau sebagai anotasi PDF untuk kursus peribadi
• Tanya soalan kepada pengajar atau minta mereka mengulas kerja anda di luar waktu kelas dengan perbincangan seorang ke seorang
• Mulakan atau sertai perbincangan berkumpulan dengan seluruh kelas
• Lihat keputusan gred anda dan maklum balas pengajar untuk semua tugasan terdahulu

Layari katalog kandungan pendidikan percuma terbesar di dunia:
• Pilih daripada lebih 1 juta kuliah percuma, video, buku dan sumber lain mengenai ribuan subjek dari Algebra ke Zoologi  dari institusi pendidikan dan kebudayaan seluruh dunia
• Kongsikan kursus kegemaran anda dengan rakan menggunakan Twitter, Facebook, Mail dan Mesej
• iTunes U menyertakan bahan daripada Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universiti McGill, Universiti La Trobe, Universiti Tokyo, Museo Nacional del Prado, Perpustakaan Smithsonian, Teater Kebangsaan Amerika Syarikat, Library of Congress dan banyak lagi

Keperluan:
• Penyertaan kursus memerlukan iPhone, iPad atau iPod touch dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• Penciptaan kursus memerlukan iPad dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• iPad Dikongsi dan Apple ID Diurus memerlukan iOS 9.3 atau lebih baru
• Anotasi PDF terbina dalam memerlukan iPad (generasi ketiga) atau lebih baru, iPad mini 2 atau lebih baru
• Apple ID yang disediakan untuk digunakan pada iTunes Store
• iTunes 12 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaras dengan komputer
• Penerbitan kursus awam ke iTunes U memerlukan guru bersekutu dengan institusi yang berkelayakan
• Import jadual memerlukan Apple ID Diurus

iTunes U는 강사가 iPad를 사용하여 학급을 하나로 연결시키는 데에 필요한 모든 것을 제공합니다. App 및 자신만의 자료를 사용하여 강의를 생성하고, 학생의 과제를 수집 및 채점하고, 일대일로 또는 그룹에서 논의하고, PDF 과제 및 성적표에 주석을 달아보세요.

또한 iPhone, iPad 또는 iPod touch가 있는 사용자인 경우 누구나 iTunes U에 있는 명문 학교, 대학교, 박물관 및 문화시설의 콘텐츠를 포함한 전 세계에서 가장 큰 무료 교육 콘텐츠 모음으로 학습할 수 있습니다.

강사의 새로운 기능:
• iPad로 강의를 계획하고, 과제를 평가하고 정보 확인 가능
• 도큐멘트, 워크시트, 웹 링크, 사진 및 비디오를 포함한 교육 자료 추가
• 학생들이 흥미를 갖도록 iTunes, App Store 및 iBooks의 App, 책, 비디오, Podcast 등을 사용 가능
• 내장된 주석 도구를 사용하여 PDF에 지침 또는 댓글 추가
• 학생이 언제 과제를 확인하거나 완료했는지 보거나 학생에게 과제 마감일을 알려주는 알림을 보내도록 설정 가능
• 통합 성적표를 사용하여 채점을 진행하는 동시에 성적을 입력하고 전체 학급의 성적을 한 눈에 확인 가능
• 단일 학생 보기를 사용하여 해당 학생에 대한 정보만 간단히 확인하거나 학부모와 강사 간에 대화 가능
• 일대일 대화방에서 개인 질문에 답변하고 그룹 토론을 사용하여 전체 학급과 토론 가능
• 학생이 강의를 준비할 수 있도록 학생에게 알림을 보내도록 설정 가능
• 정식 기관과 연계된 강사는 iTunes U 카탈로그에 강의를 게시하고 무료로 제공 가능 
• 관리되는 Apple ID와 Apple School Manager를 사용하는 기관에서 학생 명단 가져오기 기능을 통해 강의 생성 간소화 가능 

학생의 새로운 기능:
• 과제 및 강사의 업데이트 내용을 한 곳에서 확인하고 완료한 과제에 체크 표시 가능
• Apple의 생산성 App, 여러 타사 업체 App으로 과제를 제출하거나 또는 개인 강의에 대해 PDF에 주석을 표시하여 제출 가능
• 수업 시간 외에 일대일 토론으로 강사에게 질문하거나 강사에게 과제 검토 요청 가능
• 전체 학급과 그룹 토론을 시작하거나 그룹 토론에 참여 가능
• 이전에 제출한 모든 과제의 성적과 강사 피드백 확인 가능

전 세계에서 가장 큰 무료 교육 콘텐츠 카탈로그를 탐색해보세요.
• 전 세계의 교육 및 문화 시설에서 제공하는 대수학부터 동물학까지 다양한 주제를 다루는 백만 개 이상의 무료 강의, 비디오, 책 및 기타 자료 중 선택할 수 있습니다.
• 트위터, Facebook, Mail, 및 메시지를 사용하여 마음에 드는 강의를 친구과 공유해 보세요.
• iTunes U는 스탠포드, 예일, MIT, 옥스포드, 맥길 대학교, 라트로브 대학교, 도쿄 대학교, 프라도 미술관, 스미스소니언 도서관, 내셔널시어터, 미국 의회 도서관 외 많은 기관의 자료를 포함합니다. 

요구사항:
• 강의에 참여하려면 iOS 8.3 이상이 설치된 iPhone, iPad 또는 iPod touch 필요
• 강의를 생성하려면 iOS 8.3 이상이 설치된 iPad 필요
• 공유 iPad 및 관리되는 Apple ID는 iOS 9.3 이상 필요
• 내장 PDF 주석은 iPad(3세대) 또는 이후 모델, iPad mini 2 또는 이후 모델 필요
• iTunes Store용으로 설정된 Apple ID
• 컴퓨터와 동기화하려면 iTunes 12 이상 필요
• iTunes U에 공개 강의 게시는 정식 기관과 연계된 강사만 가능
• 학생 명단을 가져오려면 관리되는 Apple ID 필요

iTunes Uには、教師がiPad上でクラスを運営していくために必要な機能がすべて用意されています。Appや独自の教材を使って授業を組み立てたり、生徒から課題を集めて成績を付けたり、1対1またはグループで討議したり、PDFの課題に注釈を付けたりできます。

また、iTunes Uでは、iPhone、iPad、またはiPod touchを持っている人ならだれでも、無料教育コンテンツの世界最大のコレクションから学ぶことができます。主要な学校、大学、博物館、文化機関の公開コースやコレクションなどを利用できます。

教師向けの機能:
• iPadから直接、授業の計画を立てたり、課題に成績を付けたり、生徒とつながったりできます
• 書類、ワークシート、Webリンク、写真、ビデオなどの独自の教材を追加できます
• iTunes、App Store、iBooksにあるブック、ビデオ、Podcastなどを使って、学習者全員を引きつけることができます
• 内蔵の注釈ツールを使って、PDFに指示やコメントを追加できます
• 生徒がいつ課題を見たか、いつ完了したかを確認したり、提出期限が来たときにリマインドしたりできます
• 総合成績評価を使って、その場で成績を付けたり、クラス全体の進捗状況を一目で確認したりできます
• 生徒別の表示を使って、すばやい登録や保護者面談に関する非公開の通知を個々に提供できます
• 1対1のチャットで個々の質問に答えたり、グループ討議機能を使ってクラス全体で討議したりできます
• 常に生徒に最新情報を提供して、クラスの準備をして通知することができます
• 認定教育機関に所属している教師は、自分のコースをiTunes Uカタログで公開して、だれでも無料で利用できるようにすることができます。
• 管理対象Apple IDでApple School Managerを使用する教育機関は、名簿を読み込んで効率的にコースを作成できるようになりました

生徒向けの機能:
• 教師から与えられるすべての課題やアップデートを1個所で確認したり、課題が完了するたびに照合できます
• 非公開コースの課題を、Appleの任意の制作Appや数十もの他社製Appで仕上げて提出したり、注釈付きのPDFとして提出したりできます
• 1対1の会話で、授業時間外に教師に質問したり、課題を見てもらうことができます
• クラス全体での討議を開始したり、討議に参加したりできます
• 過去の全課題について、自分の成績や教師からのフィードバックを確認できます

無料教育コンテンツの世界最大のカタログをブラウズ:
• 代数学から動物学まで数千の科目について、世界中の教育および文化施設の100万を超える無料の講義、ビデオ、ブック、その他のリソースから選択できます
• Twitter、Facebook、「メール」、および「メッセージ」を使って、好きな講座を友人と共有できます
• iTunes Uには、スタンフォード、エール、MIT、オックスフォード、マギル大学、ラ・トローブ大学、東京大学、プラド美術館、スミソニアンライブラリー、イギリス国立劇場、アメリカ議会図書館など数多くの機関から提供された教材があります

要件:
• コースに参加するには、iOS 8.3以降を搭載したiPhone、iPad、またはiPod touchが必要です
• コースを作成するには、iOS 8.3以降を搭載したiPadが必要です
• 共有iPadおよび管理対象Apple IDには、iOS 9.3以降が必要です
• 内蔵のPDF注釈機能を使用するには、iPad第3世代以降、iPad mini 2以降が必要です
• iTunes Storeで使用するように設定されたApple ID
• コンピュータと同期するには、iTunes 12以降が必要です
• iTunes Uにコースを公開するには、教師が認定教育機関に所属している必要があります
• 名簿の読み込みには、管理対象Apple IDが必要です

iTunes U fornisce agli insegnanti tutto il necessario per svolgere le lezioni direttamente su iPad; lezioni preparate con app e materiale didattico personale, possibilità di raccogliere e valutare i compiti degli studenti, conversazioni private con l'insegnante o in gruppo e annotazione sui compiti in formato PDF.

iTunes U consente inoltre agli utenti di iPhone, iPad o iPod touch di apprendere utilizzando la raccolta di contenuti educativi gratuiti più grande del mondo, che include corsi pubblici e contenuti delle principali scuole, università, musei e istituzioni culturali.

Per gli insegnanti:
• Programma le lezioni, valuta i compiti e rimani connesso; tutto direttamente da iPad.
• Aggiungi materiale didattico personale, tra cui documenti, fogli di lavoro, link web, foto e video.
• Coinvolgi gli studenti grazie all'utilizzo di app, libri, video, podcast e altri contenuti di iTunes, App Store e iBooks.
• Aggiungi istruzioni o commenti ai documenti PDF utilizzando gli strumenti di annotazione integrati.
• Controlla quando gli studenti hanno visualizzato i compiti assegnati, quando hanno terminato il lavoro oppure ricorda loro le date di consegna.
• Utilizza un registro voti per inserire i voti e monitorare i progressi dell'intera classe in modo immediato.
• Utilizza la vista focalizzata su ogni singolo studente, in grado di offrire un'attenzione privata e individuale, per verifiche veloci e riunioni tra genitori e insegnanti.
• Rispondi alle domande dei singoli studenti mediante conversazioni private o inizia una discussione con l'intera classe in conversazioni di gruppo.
• Coinvolgi gli studenti e invia loro notifiche per prepararli alle lezioni successive.
• Gli insegnanti affiliati a istituzioni qualificate possono pubblicare corsi sul catalogo di iTunes U per renderli disponibili a tutti in modo gratuito. 
• Gli istituti che utilizzano Apple School Manager con ID Apple gestiti possono adesso importare i registri per ottimizzare la creazione dei corsi.

Per gli studenti:
• Consulta i compiti assegnati e gli aggiornamenti degli insegnanti in un'unica posizione e verifica i compiti man mano che li completi.
• Invia il tuo lavoro direttamente dalle app di creatività di Apple, da numerose app di terze parti o come annotazioni su documenti PDF per i corsi privati.
• Porgi domande agli insegnanti o chiedi loro di rivedere il lavoro fuori dall'orario delle lezioni in conversazioni private.
• Inizia o unisciti a conversazioni di gruppo con l'intera classe.
• Consulta i voti e la valutazione dell'insegnante per tutti i compiti già svolti e valutati.

Sfoglia il catalogo con i contenuti educativi gratuiti più grande del mondo:
• Scegli fra oltre un milione di lezioni, video, libri e altre risorse gratuite su migliaia di argomenti, dall'algebra alla zoologia, pubblicati da istituzioni educative e culturali di tutto il mondo.
• Condividi i tuoi corsi preferiti con amici utilizzando Twitter, Facebook, Mail e Messaggi.
• iTunes U include materiali di Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, l'Università di Tokyo, il Museo Nacional del Prado, le biblioteche Smithsonian Libraries, il National Theatre, la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e altro ancora. 

Requisiti:
• La partecipazione ai corsi richiede un dispositivo iPhone, iPad o iPod touch con iOS 8.3 o successivo.
• La creazione dei corsi richiede un dispositivo iPad con iOS 8.3 o successivo.
• Gli iPad condivisi e gli ID Apple gestiti richiedono iOS 9.3 o versione successiva.
• La funzionalità di annotazione su PDF integrata richiede iPad (3ª generazione) o successivo oppure iPad mini 2 o successivo.
• Configurazione di un ID Apple per l'utilizzo su iTunes Store.
• È richiesto iTunes 12 o versione successiva per la sincronizzazione con un computer.
• Per la pubblicazione di corsi pubblici su iTunes U, gli insegnanti devono far parte di un istituto qualificato.
• Per l'importazione dei registri sono necessari gli ID Apple gestiti.

iTunes U menyediakan semua yang dibutuhkan instruktur untuk menyatukan ruang kelas di iPad—membuat pelajaran dengan app dan materi Anda sendiri, mengumpulkan dan menilai tugas murid, berdiskusi secara perorangan atau dalam grup, dan menganotasi tugas PDF.

iTunes U juga memungkinkan siapa pun dengan iPhone, iPad, atau iPod touch untuk belajar dari koleksi konten pendidikan gratis terbesar di dunia—termasuk kursus publik dan koleksi dari sekolah, universitas, museum, dan lembaga kebudayaan terkemuka.

Untuk Instruktur:
• Rencanakan pelajaran, beri nilai tugas, dan tetap terhubung—semua langsung dari iPad Anda
• Tambahkan materi pengajaran Anda sendiri—termasuk dokumen, lembar kerja, tautan web, foto, dan video
• Ikut sertakan setiap pelajar menggunakan app, buku, video, podcast dan lainnya dari iTunes, App Store, dan iBooks
• Tambahkan instruksi atau komentar ke PDF dengan alat anotasi internal
• Lihat saat murid telah melihat tugas, menyelesaikan pekerjaan, atau ingatkan saat tenggat waktu mereka tiba
• Gunakan buku nilai terintegrasi untuk memasukkan nilai dan lacak kemajuan dari keseluruhan kelas dalam sekilas
• Gunakan tampilan satu murid untuk memberikan perhatian secara privat dan individu untuk pemeriksaan cepat atau konferensi orang tua-guru
• Jawab pertanyaan individu dalam obrolan perorangan atau mulai debat dengan keseluruhan kelas menggunakan diskusi grup
• Gunakan pemberitahuan agar murid terus mendapatkan informasi terbaru dan siap untuk mengikuti kelas
• Guru yang merupakan anggota dari lembaga yang berkualifikasi dapat menerbitkan kursus ke katalog iTunes U untuk disediakan secara gratis kepada semua orang.
• Lembaga yang menggunakan Apple School Manager dengan ID Apple yang Dikelola sekarang dapat mengimpor daftar ke pembuatan kursus minimalis 

Untuk Murid:
• Lihat tugas dan pembaruan dari instruktur di satu tempat, dan tandai tugas setelah selesai
• Kirim pekerjaan Anda dari app kreativitas Apple mana pun, berbagai app pihak ketiga, atau sebagai PDF beranotasi untuk kursus privat
• Bertanyalah kepada instruktur atau minta mereka untuk meninjau pekerjaan Anda di luar jam kelas dengan diskusi perorangan
• Mulai atau bergabung dalam diskusi grup dengan seluruh kelas
• Lihat hasil nilai Anda dan umpan balik instruktur dari semua tugas sebelumnya

Telusuri katalog konten pendidikan gratis terbesar di dunia:
• Pilih lebih dari 1 juta kuliah, video, buku, dan sumber lainnya secara gratis mengenai ribuan subjek dari Aljabar hingga Zoologi dari lembaga pendidikan dan kebudayaan di seluruh dunia
• Bagikan kursus favorit Anda dengan teman menggunakan Twitter, Facebook, Mail, dan Pesan
• iTunes U disertai dengan materi dari Stanford, Yale, MIT, Oxford, Universitas McGill, Universitas La Trobe, Universitas Tokyo, Museo Nacional del Prado, Perpustakaan Smithsonian, National Theatre, Perpustakaan Kongres, dan lainnya 

Persyaratan:
• Berpartisipasi di kursus memerlukan iPhone, iPad, atau iPod touch dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• Membuat kursus memerlukan iPad dengan iOS 8.3 atau lebih baru
• iPad Bersama dan ID Apple yang Dikelola memerlukan iOS 9.3 atau lebih baru
• Anotasi PDF internal memerlukan iPad (generasi ke-3) atau lebih baru, iPad mini 2 atau lebih baru
• ID Apple yang diatur untuk digunakan di iTunes Store
• iTunes 12 atau lebih baru diperlukan untuk menyelaraskan dengan komputer
• Menerbitkan kursus publik ke iTunes U memerlukan guru yang merupakan anggota dari lembaga yang berkualifikasi
• Pengimporan daftar memerlukan ID Apple yang Dikelola

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U offre tout ce dont un professeur a besoin pour tenir un cours sur iPad : organisation des cours grâce à des apps et les ressources personnelles du professeur, collecte et notation des devoirs des étudiants, discussions individuelles ou en groupe et annotation des devoirs au format PDF.

iTunes U permet également à tout utilisateur d’un iPhone, iPad ou iPod touch d’apprendre grâce à la plus grande collection de contenu éducatif gratuit au monde, comprenant notamment des cours publics et des collections des meilleurs musées, écoles, universités et institutions culturelles.

Pour les professeurs :
• Organisez vos cours, notez les devoirs rendus et maintenez la communication avec vos étudiants, directement depuis votre iPad.
• Ajoutez vos propres ressources éducatives, notamment des documents, des feuilles de travail, des URL, des photos et des vidéos.
• Suscitez l’intérêt de chaque apprenant à l’aide d’apps, de livres, de vidéos, de podcasts et plus depuis iTunes, l’App Store et iBooks.
• Ajoutez des instructions et des commentaires à des PDF grâce aux outils d’annotation intégrés.
• Sachez quand les étudiants ont consulté ou terminé leurs devoirs, ou rappelez-leur l’échéance.
• Utilisez le carnet de bord intégré pour saisir les notes au fur et à mesure et suivre les progrès de toute votre classe en un coup d’œil.
• Utilisez la présentation par étudiant pour offrir un suivi personnalisé lors des bilans rapides ou des réunions parents-professeur.
• Répondez aux questions de chaque étudiant grâce à une messagerie instantanée individuelle ou lancez des débats dans toute la classe par des discussions de groupe.
• Assurez-vous que les étudiants ont reçu les dernières informations et sont prêts pour votre cours grâce aux notifications.
• Les professeurs affiliés à des institutions qualifiées peuvent publier leurs cours dans le catalogue iTunes U ; ils sont alors accessibles à tous, gratuitement.
• Les institutions utilisant Apple School Manager avec des identifiants Apple gérés peuvent désormais importer les listes des étudiants pour faciliter la création des cours. 

Pour les étudiants :
• Consultez vos devoirs et les mises à jour apportées par le professeur en un seul endroit, et cochez les devoirs réalisés à mesure que vous les terminez.
• Envoyez votre travail depuis toute app de création Apple, des dizaines d’apps de tierce partie ou en tant que PDF annoté pour les cours privés.
• Posez des questions à vos professeurs ou étudiez vos travaux avec eux en dehors des heures de cours grâce aux discussions privées.
• Lancez une discussion de groupe avec toute votre classe ou participez à une discussion existante.
• Consultez toutes vos notes et tous les commentaires de vos professeurs.

Parcourez le plus grand catalogue de contenu éducatif gratuit au monde :
• Choisissez parmi 1 million de cours, vidéos, livres et autres ressources gratuites sur des milliers de sujets, de l’algèbre à la zoologie, publiées par des institutions éducatives et culturelles du monde entier.
• Partagez vos cours préférés avec vos amis à l’aide de Twitter, Facebook, Mail et Messages.
• iTunes U propose des ressources des universités Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe, de Tokyo et du musée national du Prado, des bibliothèques Smithsonian Libraries, du théâtre national des États-Unis, de la bibliothèque du Congrès des États-Unis, et bien plus. 

Conditions :
• La participation à des cours requiert un iPhone, iPad ou iPod touch disposant d’iOS 8.3 ou ultérieur.
• La création de cours requiert un iPad avec iOS 8.3 ou ultérieur.
• iPad partagé et les identifiants Apple gérés requièrent iOS 9.3 ou ultérieur.
• L’annotation intégrée des PDF requiert un iPad (3e génération) ou ultérieur ou un iPad mini 2 ou ultérieur.
• Un identifiant Apple configuré pour une utilisation dans l’iTunes Store est requis.
• iTunes 12 ou ultérieur est nécessaire pour synchroniser avec un ordinateur.
• La publication de cours publics dans iTunes U requiert une affiliation du professeur à une institution éligible.
• L’importation d’une liste d’étudiants requiert des identifiants Apple gérés.

iTunes U tarjoaa kaiken, mitä ohjaaja tarvitsee tuodakseen luokan yhteen iPadilla. Luo oppitunteja ohjelmilla ja omalla materiaalillasi, kerää ja arvostele oppilaiden tehtävät, keskustele kahdenkeskisesti tai ryhmissä ja lisää merkintöjä PDF-tiedostoihin.

iTunes U:ssa kuka tahansa, jolla on iPhone, iPad tai iPod touch, voi opiskella maailman laajimmasta ilmaisesta koulutussisällöstä, jossa on julkisia kursseja ja kokoelmia johtavilta kouluilta, yliopistoilta, museoilta ja kulttuuri-instituutioilta.

Ohjaajille:
• Suunnittele oppitunteja, arvostele tehtäviä ja pysy yhteyksissä — kaikki omalta iPadiltasi
• Lisää omaa oppimateriaaliasi, mukaan lukien dokumentteja, taulukoita, verkkolinkkejä, kuvia ja videoita
• Aktivoi opiskelijoitasi käyttämällä ohjelmia, kirjoja, videoita, podcasteja ja muuta iTunesista, App Storesta ja iBooksista
• Lisää PDF-tiedostoihin ohjeita ja kommentteja sisäänrakennetuilla merkintätyökaluilla
• Näet, kun opiskelijat ovat katselleet tehtäviään ja suorittaneet työnsä, ja voit muistuttaa määräpäivistä
• Käytä sisäänrakennettua arviointikirjaa arvosanojen syöttämiseen ja seuraa koko luokan edistymistä yhdellä silmäyksellä
• Käytä yhden opiskelijan näkymää tarjotaksesi yksityistä ja henkilökohtaista tukea tai vanhempien ja opettajien väliseen yhteydenpitoon
• Vastaa yksittäisiin kysymyksiin kahdenkeskisessä keskustelussa tai aloita yleinen keskustelu koko luokan kesken ryhmäkeskusteluilla
• Pidä opiskelijat ajan tasalla ja valmiina oppitunteihin muistutuksilla
• Opettajat, jotka työskentelevät hyväksytyissä oppilaitoksissa, voivat julkaista kursseja iTunes U -luetteloon, jossa ne ovat saatavilla kaikille ilmaiseksi
• Organisaatiot, jotka käyttävät Apple School Manageria hallituilla Apple ID:illä, voivat nyt tuoda opiskelijaluetteloita yksikertaistaakseen kurssin luomista 

Opiskelijoille:
• Näet tehtäväsi ja ohjaajan päivitykset yhdessä paikassa, ja voit merkitä tehtäviä tehdyiksi sitä mukaa, kun saat ne valmiiksi
• Palauta työsi tehtynä millä tahansa Applen luovalla ohjelmalla, kymmenillä kolmannen osapuolen ohjelmilla tai yksityisillä kursseilla huomautuksin varustettuna PDF-tiedostona
• Kysy ohjaajilta tai pyydä heitä arvioimaan töitäsi koulupäivän ulkopuolella kahdenkeskisissä keskusteluissa
• Aloita tai liity koko luokan ryhmäkeskusteluihin
• Näet kaikkien aikaisempien tehtäviesi arvioidut tulokset ja ohjaajan palautteen

Selaa maailman laajinta ilmaisen oppimateriaalin luetteloa:
• Valitse yli miljoonasta ilmaisesta kurssista, videosta, kirjasta tai muusta resurssista ja aiheista algebrasta öljynjalostukseen opetus- ja kulttuuri-instituutioilta maailmanlaajuisesti.
• Jaa suosikkikurssisi ystävien kanssa Twitterillä, Facebookilla, Maililla tai Viestit-ohjelmalla
• iTunes U sisältää materiaalia Stanfordilta, Yalelta, MIT:ltä, Oxfordilta, McGill Universityltä, La Trobe Universityltä, University of Tokyolta, Museo Nacional del Pradolta, Smithsonian Librariesistä, National Theatrelta, Library of Congressilta ja monilta muilta tahoilta 

Vaatimukset:
• Kurssille osallistuminen vaatii iPhonen, iPadin tai iPod touchin, jossa on iOS 8.3 tai uudempi
• Kurssin luominen vaatii iPadin, jossa on iOS 8.3 tai uudempi
• Jaetut iPadit ja hallitut Apple ID:t vaativat iOS 9.3:n tai uudemman
• Sisäänrakennettu PDF-merkintä vaatii iPadin (3. sukupolvi) tai uudemman tai iPad mini 2:n tai uudemman
• iTunes Storen käyttöön tarvitaan Apple ID
• Tietokoneen kanssa synkronoimiseen tarvitaan iTunes 12 tai uudempi
• Kurssien julkaiseminen iTunes U:hun vaatii, että opettaja on töissä hyväksytyssä organisaatiossa
• Opiskelijaluettelon tuominen vaatii hallitut Apple ID:t

iTunes U proporciona a los profesores todo lo que necesitan para poder impartir la clase con un iPad: creación de lecciones a partir de aplicaciones y del material de cada profesor, recopilación y calificación de las tareas de los estudiantes, debates en grupo o individuales y anotaciones en los archivos PDF de las tareas.

Además, iTunes U ofrece a cualquiera que tenga un iPhone, iPad o iPod touch acceso a la colección de contenido educativo gratuito más grande del mundo, que incluye colecciones y cursos públicos de las mejores escuelas, universidades, museos e instituciones culturales.

Para profesores:
• Planifica tus lecciones, califica las tareas y sigue conectado, y todo directamente desde tu iPad.
• Añade tus propios materiales docentes: documentos, hojas de cálculo, enlaces web, fotos y vídeos.
• Involucra a todos los estudiantes mediante aplicaciones, libros, vídeos, podcasts y muchas más opciones de iTunes, App Store y iBooks.
• Utiliza las herramientas de anotación integradas para añadir instrucciones o comentarios en archivos PDF.
• Consulta cuándo los estudiantes vieron y terminaron sus tareas, o recuérdales la fecha de entrega.
• Introduce las notas sobre la marcha en el boletín de notas integrado y obtén una visión general del progreso de toda la clase.
• Utiliza la vista de un solo estudiante para ofrecer atención privada e individual en consultas rápidas o reuniones con los padres.
• Responde a preguntas individuales en conversaciones de chat de uno a uno o inicia debates en grupo con toda la clase.
• Mantén a los estudiantes al corriente de las clases con notificaciones.
• Los profesores que estén afiliados a instituciones cualificadas pueden publicar cursos en el catálogo de iTunes U para que estén disponibles de forma gratuita.
• Las instituciones académicas que utilizan el administrador de Apple School con ID de Apple gestionados pueden importar listas de las clases para agilizar la creación de los cursos. 

Para estudiantes:
• Consulta tus tareas y las actualizaciones del profesor en un mismo lugar, y marca las tareas como completadas a medida que las vayas terminando.
• Envía tu trabajo desde cualquier aplicación de creatividad de Apple o decenas de aplicaciones de terceros, o como archivos PDF con anotaciones para los cursos privados.
• Plantea preguntas a los profesores o pídeles que revisen tu trabajo fuera de clase, en una conversación de uno a uno.
• Inicia debates en grupo con toda la clase, o únete a uno.
• Consulta tus notas y los comentarios del profesor de todas las tareas que has hecho.

Explora el catálogo de contenido educativo gratuito más grande del mundo:
• Elige entre más de un millón de clases, vídeos, libros y otros recursos gratuitos sobre miles de temas (desde álgebra hasta zoología) de instituciones educativas y culturales de todo el mundo.
• Comparte tus cursos favoritos con amigos a través de Twitter, Facebook, Mail y Mensajes.
• iTunes U incluye materiales de las universidades Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill, La Trobe y Tokio, el Museo Nacional del Prado, las bibliotecas de la red Smithsonian, el Teatro Nacional de Estados Unidos, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y muchas otras instituciones.

Requisitos:
• Para participar en cursos, se requiere un iPhone, iPad o iPod touch con iOS 8.3 o posterior.
• Para crear cursos, se requiere un iPad con iOS 8.3 o posterior.
• Para usar iPad compartidos e ID de Apple gestionados, se requiere iOS 9.3 o posterior.
• Para usar la herramienta integrada de anotación de PDF, se requiere un iPad (3.ª generación) o posterior, o un iPad mini 2 o posterior.
• Se requiere un ID de Apple configurado con una cuenta de iTunes Store.
• Se requiere iTunes 12 o posterior para sincronizar el dispositivo con un ordenador.
• Para poder publicar cursos públicos en iTunes U, los profesores deben estar afiliados a una institución cualificada.
• Para importar listas de clase, se requiere el uso de ID de Apple gestionados.

Το iTunes U παρέχει όλα όσα χρειάζεται ένας καθηγητής για να οργανώσει την τάξη του στο iPad—δημιουργήστε μαθήματα με εφαρμογές και τη δική σας ύλη, συγκεντρώστε και βαθμολογήστε εργασίες των μαθητών, πραγματοποιήστε ατομικές ή ομαδικές συζητήσεις, και προσθέστε σχόλια σε εργασίες PDF.

Το iTunes U είναι το μέρος όπου όλοι όσοι έχουν iPhone, iPad ή iPod touch μπορούν να μαθαίνουν από τη μεγαλύτερη συλλογή δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο, στην οποία περιλαμβάνονται μαθήματα και συλλογές από κορυφαίες σχολές, πανεπιστήμια, μουσεία και πολιτισμικά ιδρύματα.

Για τους καθηγητές:
• Σχεδιάστε μαθήματα, βαθμολογήστε εργασίες και διατηρήστε συνεχή επικοινωνία με τους μαθητές σας—όλα απευθείας από το iPad
• Προσθέστε τη δική σας ύλη διδασκαλίας, όπως έγγραφα, φύλλα εργασίας, συνδέσμους Ιστού, φωτογραφίες και βίντεο
• Προσηλώστε την προσοχή κάθε μαθητή περιλαμβάνοντας εφαρμογές, βιβλία, βίντεο, podcast και πολλά ακόμη από το iTunes, το App Store και το iBooks
• Προσθέστε οδηγίες ή σχόλια σε PDF με ενσωματωμένα εργαλεία σχολιασμού
• Δείτε πότε οι μαθητές προβάλλουν και ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, ή στείλτε τους υπενθυμίσεις για προθεσμίες
• Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο βιβλίο βαθμολογιών για να καταχωρίσετε βαθμούς στην πορεία και παρακολουθήστε την πρόοδο ολόκληρης της τάξης με μια ματιά
• Χρησιμοποιήστε την προβολή μονού μαθητή για να προσφέρετε ατομικές συμβουλές ή για συνδιασκέψεις γονέα-καθηγητή
• Απαντήστε σε μεμονωμένες ερωτήσεις σε ατομικές συζητήσεις ή ξεκινήστε διάλογο με ολόκληρη την τάξη χρησιμοποιώντας ομαδικές συζητήσεις
• Διατηρήστε ενημερωμένους τους μαθητές και προετοιμάστε τους για το μάθημα στην τάξη με γνωστοποιήσεις
• Οι καθηγητές που συνεργάζονται με αναγνωρισμένες σχολές μπορούν να δημοσιεύουν μαθήματα στον κατάλογο iTunes U ώστε να είναι διαθέσιμα στον καθένα δωρεάν. 
• Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν το Apple School Manager με Διαχειριζόμενα Apple ID μπορούν να εισάγουν καταλόγους ονομάτων για ταχύτερη και ευκολότερη δημιουργία μαθημάτων 

Για τους μαθητές:
• Δείτε τις εργασίες σας και τις ενημερώσεις των καθηγητών σας σε ένα μέρος και παραδώστε εργασίες όταν τις ολοκληρώνετε
• Υποβάλετε την εργασία σας από οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργικότητας της Apple, από δεκάδες εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών ή ως σχολιασμένα PDF για ιδιωτικά μαθήματα
• Υποβάλετε ερωτήσεις στους καθηγητές ή ζητήστε τους να ελέγξουν την εργασία σας σε ώρες εκτός μαθήματος με ατομικές συζητήσεις
• Ξεκινήστε ή συμμετάσχετε σε ομαδικές συζητήσεις με ολόκληρη την τάξη
• Δείτε τους βαθμούς σας για όλες τις εργασίες που έχετε κάνει

Περιηγηθείτε στον μεγαλύτερο κατάλογο δωρεάν εκπαιδευτικού περιεχομένου στον κόσμο:
• Επιλέξτε από περισσότερες από 1 εκατομμύριο δωρεάν διαλέξεις, βίντεο, βιβλία και άλλους πόρους για χιλιάδες θέματα, από άλγεβρα μέχρι ζωολογία, από εκπαιδευτικά και πολιτισμικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο
• Μοιραστείτε τα αγαπημένα σας μαθήματα με φίλους μέσω Twitter, Facebook, Mail και Μηνυμάτων
• Το iTunes U περιλαμβάνει ύλη από πανεπιστήμια και ιδρύματα όπως τα Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress και πολλά άλλα 

Απαιτήσεις:
• Η συμμετοχή σε μαθήματα απαιτεί iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 8.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Η δημιουργία μαθημάτων απαιτεί iPad με iOS 8.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Το Κοινόχρηστο iPad και τα Διαχειριζόμενα Apple ID απαιτούν iOS 9.3 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Η ενσωματωμένη δυνατότητα σχολιασμού PDF απαιτεί iPad (3ης γενιάς) ή μεταγενέστερο, iPad mini 2 ή μεταγενέστερο
• Apple ID διαμορφωμένο για χρήση στο iTunes Store
• Για συγχρονισμό με υπολογιστή, απαιτείται iTunes 12 ή μεταγενέστερη έκδοση
• Για δημοσίευση δημόσιων μαθημάτων στο iTunes U, οι καθηγητές πρέπει να συνεργάζονται με αναγνωρισμένη σχολή
• Η εισαγωή καταλόγων ονομάτων απαιτεί Διαχειριζόμενα Apple ID

iTunes U bietet alles, was Dozenten benötigen, um das Klassenzimmer auf das iPad zu bringen: Erstellen Sie Übungen mit Apps und eigenen Materialien, sammeln Sie Aufgaben der Teilnehmer ein und bewerten Sie sie, diskutieren Sie in Einzelgesprächen oder in Gruppen und fügen Sie PDF-Aufgaben Anmerkungen hinzu.

Bei iTunes U kann außerdem jeder mit einem iPhone, iPad oder iPod touch die größte Sammlung an kostenlosen Bildungsinhalten der Welt mit nach wie vor kostenlosen Kursen und Sammlungen führender Schulen, Universitäten, Museen und Kultureinrichtungen zur Fortbildung nutzen.

Für Dozenten:
• Direkt auf dem iPad Übungen planen, Aufgaben bewerten und in Verbindung bleiben
• Eigene Materialien hinzufügen, wie Dokumente, Arbeitsblätter, Weblinks, Fotos und Videos
• Beziehen Sie alle Teilnehmer mit ein, indem Sie Apps, Bücher, Videos, Podcasts und mehr aus iTunes, iBooks und dem App Store einbauen
• Fügen Sie PDFs mit integrierten Anmerkungswerkzeugen Anleitungen oder Kommentare hinzu
• Sehen Sie, wann Kursteilnehmer ihre Aufgaben angesehen oder fertiggestellt haben und erinnern Sie sie an Abgabetermine
• Verwenden Sie den integrierten Notenspiegel, um die Noten laufend einzutragen und den Fortschritt der gesamten Klasse auf einen Blick einzusehen
• Lassen Sie sich einzelne Teilnehmer anzeigen, um ihnen bei Stichproben oder Elternabenden besondere Aufmerksamkeit zu schenken
• Beantworten Sie im Chat in Einzelgesprächen individuelle Fragen oder starten Sie über Gruppendiskussionen eine Debatte
• Halten Sie die Teilnehmer mithilfe von Mitteilungen auf dem Laufenden, sodass sie auf den Unterricht vorbereitet sind
• An qualifizierte Bildungseinrichtungen angeschlossene Dozenten können Kurse im iTunes U-Katalog veröffentlichen, sodass sie allen Nutzern kostenlos bereitgestellt werden
• Bildungseinrichtungen, die Apple School Manager mit verwalteten Apple-IDs verwenden, können nun Teilnehmerlisten importieren und so das Erstellen von Kursen optimieren

Für Kursteilnehmer:
• Ihre Aufgaben und Updates des Dozenten werden an einem Ort angezeigt und abgeschlossene Aufgaben können abgehakt werden
• Reichen Sie Ihre Arbeiten über eine der Kreativitäts-Apps von Apple oder einer von Dutzenden Apps anderer Anbieter oder als PDF-Datei mit Kommentaren für private Kurse ein
• Stellen Sie Fragen an die Dozenten oder lassen Sie sie Ihre Arbeit außerhalb des Unterrichts in Einzelgesprächen korrigieren
• Nehmen Sie an Diskussionen mit der gesamten Klasse teil oder starten Sie eine Diskussion
• Benotete Ergebnisse und Feedback vom Dozenten für alle früheren Aufgaben einsehen

Durchsuchen Sie das größte Angebot an kostenlosen Bildungsangeboten der Welt:
• Wählen Sie aus über 1 Million an kostenlosen Vorlesungen, Videos, Büchern und anderen Ressourcen von Bildungs- und Kultureinrichtungen aus der ganzen Welt zu Tausenden von Themen von Algebra über Mikrobiologie bis zu Zoologie
• Teilen Sie Ihre Lieblingskurse über Twitter, Facebook, Mail und Nachrichten mit Ihren Freunden
• iTunes U enthält Materialien von Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress und vielen mehr 

Anforderungen:
• Zur Teilnahme an Kursen wird ein iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS 8.3 oder neuer benötigt
• Zum Erstellen von Kursen wird ein iPad mit iOS 8.3 oder neuer benötigt
• Für gemeinsam genutzte iPads und verwaltete Apple-IDs wird iOS 9.3 oder neuer benötigt
• Integrierte PDF-Anmerkungswerkzeuge benötigen ein iPad (3. Generation) oder neuer, iPad mini 2 oder neuer
• Eine Apple-ID, die für die Verwendung im iTunes Store eingerichtet ist
• Zum Synchronisieren mit einem Computer wird iTunes 12 oder neuer benötigt
• Um Kurse in iTunes U zu veröffentlichen, müssen Dozenten an qualifizierte Institutionen angeschlossen sein

iTunes U sørger for alt det, en underviser skal have med i klassen på iPad – opbyg lektioner med apps og dine egne materialer, indsaml og giv karakterer til opgaver fra deltagere, diskuter privat eller i grupper, og forsyn PDF-opgaver med noter.

iTunes U giver også alle med en iPhone, iPad eller iPod touch lov til at lære fra verdens største samling af gratis uddannelsesindhold – inkl. offentlige kurser og samlinger fra førende skoler, universiteter, museer og kulturelle institutioner.

Til undervisere:
• Planlæg lektioner, giv karakterer til opgaver og hold forbindelsen ved lige – direkte fra din iPad
• Tilføj dit eget undervisningsmateriale – inkl. dokumenter, arbejdsark, webhenvisninger, fotografier og videoer
• Engager alle deltagere ved at bruge apps, bøger, videoer, podcasts m.m. fra iTunes, App Store og iBooks
• Føj instruktioner eller kommentarer til PDF-dokumenter med indbyggede noteværktøjer
• Se, hvornår deltagere har set på deres opgaver, færdiggjort deres arbejde, eller mind dem om, hvornår de skal afleveres
• Brug den integrerede karakterbog til at indtaste karakterer, mens du arbejder, og overskue fremskridtet i hele klassen med et enkelt blik
• Brug oversigten med en enkelt kursist til at tilbyde privat og individuel kontakt til hurtige spørgsmål og konferencer mellem forældre og lærere
• Besvar individuelle spørgsmål i private chats, eller start debatter med hele klassen vha. gruppediskussioner
• Hold kursister opdateret og klar til undervisningen med meddelelser
• Undervisere, der har tilknytning til kvalificerede institutioner, kan publicere kurser til iTunes U-kataloget og gøre dem tilgængelige for alle gratis
• Institutioner, der bruger Apple School Manager med administrerede Apple-id'er kan nu importere deltagerlister, så de kan strømline oprettelse af kurser 

Til kursister:
• Se dine opgaver og opdateringer fra underviseren på et sted, og hak opgaver af, efterhånden som du bliver færdig med dem
• Indsend dit arbejde fra alle kreative apps fra Apple, dusinvis af apps fra tredjeparter eller som PDF-dokumenter med noter til private kurser
• Stil spørgsmål til undervisere, eller få den til at gennemgå dit arbejde individuelt med private diskussioner
• Start eller deltag i gruppediskussioner med hele klassen
• Se dine karakterer og feedback fra underviseren for alle tidligere opgaver

Gennemse verdens største katalog med gratis uddannelsesindhold:
• Vælg mellem mere end en million gratis forelæsninger, videoer, bøger og andre ressourcer om tusindvis af emner fra matematik til zoologi fra uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner i hele verden
• Del dine favoritkurser med venner vha. Twitter, Facebook, Mail og Beskeder
• iTunes U indeholder materialer fra Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress og mange flere 

Systemkrav:
• Deltagelse i kurser kræver iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8.3 eller nyere versioner
• Oprettelser af kurser kræver iPad med iOS 8.3 eller nyere versioner
• Delt iPad og Administrer Apple-id kræver iOS 9.3 eller en nyere version
• Indbyggede PDF-noter kræver iPad (3. generation) eller en nyere model, iPad mini 2 eller en nyere model
• Indstilling af et Apple-id til brug på iTunes Store
• iTunes 12 eller en nyere version kræves til synkronisering med en computer
• Publicering af offentlige kurser til iTunes U kræver, at undervisere har tilknytning til en berettiget institution.
• Import af deltagerlister kræver Administrerede Apple-id'er

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

iTunes U provides everything an instructor needs to bring the classroom together on iPad—build lessons with apps and your own materials, collect and grade assignments from students, discuss one-on-one or in groups, and annotate PDF assignments.

iTunes U also allows anyone with an iPhone, iPad, or iPod touch to learn from the world’s largest collection of free education content—including public courses and collections from leading schools, universities, museums, and cultural institutions.

For Instructors:
• Plan lessons, grade assignments, and stay connected—all right from your iPad
• Add your own teaching materials—including documents, worksheets, web links, photos, and videos
• Engage every learner using apps, books, videos, podcasts and more from iTunes, App Store, and iBooks
• Add instructions or comments to PDFs with built-in annotation tools
• See when students have viewed their assignments, completed their work, or remind them when they are due
• Use the integrated grade book to enter grades as you go and track the progress of your entire class at a glance
• Use the single-student view to offer private and individual attention for quick check-ins or parent-teacher conferences
• Answer individual questions in one-on-one chats or start debates with the entire class using group discussions
• Keep students in the loop and prepared for class with notifications
• Teachers affiliated with qualified institutions can publish courses to the iTunes U catalog to make them available to everyone for free
• Institutions using Apple School Manager with Managed Apple IDs can now import rosters to streamline course creation 

For Students:
• See your assignments and instructor updates in one place, and check off assignments as you complete them
• Submit your work from any Apple creativity app, dozens of third-party apps, or as annotated PDFs for private courses
• Ask instructors questions or have them review your work outside of class time with one-on-one discussions
• Start or join group discussions with the whole class
• See your graded results and instructor feedback for all past assignments

Browse the world’s largest catalog of free education content:
• Choose from more than 1 million free lectures, videos, books, and other resources on thousands of subjects from Algebra to Zoology from educational and cultural institutions around the world
• Share your favorite courses with friends using Twitter, Facebook, Mail, and Messages
• iTunes U includes materials from Stanford, Yale, MIT, Oxford, McGill University, La Trobe University, University of Tokyo, Museo Nacional del Prado, Smithsonian Libraries, National Theatre, Library of Congress, and many more 

Requirements:
• Participating in courses requires iPhone, iPad, or iPod touch with iOS 8.3 or later
• Creating courses requires iPad with iOS 8.3 or later
• Shared iPad and Manage Apple IDs requires iOS 9.3 or later
• Built-in PDF annotation requires iPad (3rd generation) or later, iPad mini 2 or later
• An Apple ID set up for use on the iTunes Store
• iTunes 12 or later is required to sync with a computer
• Publishing public courses to iTunes U requires teachers to be affiliated with a qualified institution
• Roster import requires Managed Apple IDs

Screenshots
Read more
Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 712 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
42%
Addictive
 
7%
Crashes
 
23%
Negative
 
23%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.3
June 09, 2016
3.2
March 26, 2016
3.1
October 23, 2015
3.0.1
September 17, 2015
3.0
June 27, 2015
2.1.1
January 28, 2015
2.1
September 18, 2014
2.0
July 13, 2014
1.4.1
December 14, 2013
1.4
November 16, 2013
1.3.1
June 26, 2013
1.3
September 20, 2012
1.2
July 27, 2012
1.1.1
June 01, 2012