Round up

Age

almost 10 years

Released: 2009-06-07

Available in

62 Countries

of 155 total

Activity

5

last updated: 2019-04-20

Overall Ratings

902,824

with average of 4.5

Global Rank

#7,712

Within the Top 41%

Top 25 Overall

2 Countries

top 1 in Usa

Global Rank Positions

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

全球最強大的职位搜索引擎,帮您找工作!
一个简单的搜索,您可免費找到各个招聘网站和企业官网上的上百万个职位。
从搜索到申请,Indeed 工作搜索帮助求职者找到最好的工作。

全球第一的求职网站*
- 可搜索到全球超过 60 个国家和 28 种语言的工作
- 拥有超过一千六百万职位的数据库

职位搜索
- 简单,快速的找工作体验
- 通过 GPS 定位找到您附近的职位
- 查看自从您上次访问后有所更新的职位
- 可搜索职位名称,企业名称和您希望求职的地点
- 可找到全职,兼职,合同工,应届生,实习生等多种的职位类型

申请职位
- 用您的“Indeed 简历”轻松快捷申请职位
- 创建简历,马上成为 Indeed 全球七千万简历库中的一份子
- 筛选出在手机上就能申请的职位
- 不想马上投简历?设置一个提醒稍后再来申请吧!

个性化设置
- 保存或者用电子邮件转发您喜欢的工作
- 可免费注册 Indeed 账户
- 关注您喜爱的企业,当该企业有新职位时,您第一时间收到通知
- 让更新的招聘信息每天自动寄送的您的电子邮箱
- 查询您阅览和保存过的职位

求职资讯
- 可预览完整的职位详情描述
- 查阅在职和离职员工给各个企业的评分
- 查看超过一千两百万员工给各个企业撰写的评价
- 通过照片查看招聘企业的工作环境
- 点评您在职的企业

为 iPad 而优化
- 优化了 iPad 和 iPad mini 的设计

下载此应用,即表示您同意 https://cn.indeed.com/legal 上 Indeed 的 Cookie 协议、隐私协议和服务条款,在该网站上,您可以随时行使相关权利,包括反对出于合法权益使用您的个人数据进行营销的权利。为了向您提供某些服务并支持广告归因,在您下载或安装此应用时,您的 IP 地址或与安装 Indeed App 相关的其他唯一标识符及事件数据等用户数据可能会与某些服务提供商进行共享。例如 Facebook SDK。

这样做是为了使 Indeed 在遵守相关法律的前提下通过以下方式了解并优化用户的整个客户旅程:
- 帮助我们了解用户通过何种渠道来到 Indeed
- 更好地衡量广告绩效;
- 在某些情况下,方便用户通过第三方账户登录;以及
- 帮助我们了解用户在何种情况下通过不同设备访问 Indeed

我们希望获得您宝贵的意见和建议!如果您有任何反馈,欢迎联系我们:ios@indeed.com

*数据来源:ComScore,2017年3月访问总数

Tìm việc làm bằng Indeed - công cụ tìm việc làm toàn diện nhất.
Chỉ với một lần tìm kiếm, Indeed cho phép bạn truy cập miễn phí vào hàng triệu việc làm từ hàng nghìn website công ty và trang tìm việc.
Từ tìm việc tới nộp hồ sơ, ứng dụng Việc làm Indeed hỗ trợ bạn trong suốt quá trình tìm việc làm của mình.

Công cụ Tìm Việc Làm Số 1 Thế giới *
- Tham gia cùng hơn 200 triệu người tìm việc sử dụng Indeed mỗi tháng **
- Tìm việc tại hơn 60 quốc gia và 28 ngôn ngữ
- Tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu với hơn 16 triệu việc làm của Indeed

Tìm kiếm
- Tìm việc đơn giản, nhanh chóng
- Tìm việc làm ở các thành phố gần bạn bằng tính năng GPS trên thiết bị của bạn
- Tìm những việc làm mới tính từ lần tìm kiếm gần nhất và là người nộp đơn đầu tiên
- Tìm việc theo chức danh, công ty, vị trí để tìm kiếm công việc trong mơ của bạn
- Tìm việc làm toàn thời gian, bán thời gian, hợp đồng, tự do và thực tập

Nộp hồ sơ
- Sử dụng Indeed Resume của bạn để nộp hồ sơ cho các việc làm lựa chọn một cách dễ dàng
- Tạo Indeed resume, tham gia hệ thống hơn 70 triệu Resume của Indeed
- Gửi tin nhắn cho mỗi việc làm trước khi nộp hồ sơ
- Chưa muốn nộp hồ sơ? Tạo một tin nhắc để nộp sau

Cá nhân hoá
- Lưu hoặc email những việc làm yêu thích của bạn
- Tạo một tài khoản Indeed miễn phí
- Theo dõi các công ty yêu thích để nhận các thông tin và việc làm mới nhất
- Nhận các việc làm mới nhất được chuyển tới email của bạn
- Xem các việc làm bạn đã xem, lưu và nộp hồ sơ

Nghiên cứu
- Duyệt trang hiển thị toàn bộ mô tả công việc của việc làm đăng tuyển
- Xem công ty được đánh giá như thế nào bởi người lao động
- Đọc các đánh giá công ty được đăng bởi hơn 12 triệu người lao động
- Xem ảnh nơi làm việc của công ty trước khi bạn nộp hồ sơ
- Đánh giá công ty của bạn

Tối ưu hoá cho Ipad
- Được thiết kế tối ưu cho Ipad và Ipad mini

"Bằng việc tải về ứng dụng này, bạn đồng ý với Chính sách cookie, chính sách quyền riêng tư và điều khoản dịch vụ của Indeed trên https://vn.indeed.com/legal
, nơi bạn có thể tìm hiểu về quyền của mình bất cứ lúc nào, bao gồm cả quyền phản đối việc sử dụng với lợi ích chín đáng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ và hỗ trợ nhất định, thuộc tính quảng cáo, dữ liệu người dùng, ví dụ như địa chỉ IP của bạn hoặc những thông tin nhận dạng riêng khác và thậm chí cả dữ liệu liên quan đến việc cài đặt Ứng dụng Indeed, có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ nhất định của chúng tôi khi bạn tải về hoặc cài đặt ứng dụng này. Một ví dụ đó là SDK Facebook."

Việc này được thực hiện vì lợi ích chính đáng, cho phép Indeed hiểu và tối ưu hóa hành trình khách hàng toàn diện của người dùng bằng cách:
- giúp chúng tôi hiểu rõ người dùng đến với Indeed như thế nào
- xác định tốt hơn hiệu quả của các quảng cáo;
- tạo điều kiện cho người dùng đăng nhập thông qua tài khoản bên thứ ba trong một số trường hợp nhất định; và
- giúp chúng tôi hiểu rõ người dùng truy cập Indeed thông qua những thiết bị khác nhau nào

Vui lòng gửi phản hồi đến ios@indeed.com

* comScore, Tổng số lượt truy cập vào tháng 3 năm 2017

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Dünyanın en kapsamlı iş arama motoru Indeed'de iş arayın.
Indeed, tek bir aramayla binlerce şirket ve iş sitesinden onbinlerce işe ücretsiz olarak erişebilmenizi sağlar.
Aramadan başvuruya, Indeed’in İş Arama uygulaması iş arayışınızın her adımında size yardımcı olur.

Dünyanın 1 numaralı İş Arama sitesi *
- Her ay Indeed'i kullanan 200 milyon iş arayana dahil olun
- 60'tan fazla ülkede ve 28 dilde iş arayın
- 20 milyondan fazla iş barındıran Indeed veritabanında arama yapın

Ara
- Basit, hızlı yüklenen iş araması
- Cihazınızın GPS özelliği ile yakınınızdaki işleri bulun
- Son aramanızdan bu yana eklenen yeni işleri görün
- Hayalinizdeki işi bulmak için pozisyon, şirket ya da konum bazlı arama yapın
- Tam zamanlı, part time, kontratlı ve freelance işlerin yanısıra staj olanaklarını da görün

Başvur
- Indeed CV'nizi kullanarak seçkin işlere başvurun
- Bir CV oluşturarak Indeed’in 90 milyon CV içeren ağına dahil olun
- Bir işe başvururken kişisel mesaj ekleme olanağına sahip olun
- Şu anda başvurmak istemiyor musunuz? Daha sonra başvurmak için hatırlatıcı oluşturun

Kişiselleştir
- Son iş aramaları hatırlanır
- Favori iş ilanlarınızı kaydedin ya da email ile paylaşın
- Ücretsiz bir Indeed hesabı oluşturun
- Favori şirketlerinizi takip ederek eleman aradıklarında haberdar olun
- En yeni işler gelen kutunuza gelsin
- Daha önce gördüğünüz, kaydettiğiniz ve başvurduğunuz iş ilanlarını görün

Araştır
- Ön izleme sayfası işin tam açıklamasını gösterir
- Şirketler çalışanları tarafından nasıl oylanmışlar görün
- 15 milyondan fazla şirket yorumu okuyun
- Bir şirkete başvurmadan önce çalışma ortamının nasıl olduğunu resimlerden görün
- Çalıştığınız şirketi yorumlayın

Bu uygulamayı indirerek, Indeed'in https://tr.indeed.com/legal adresinde bulunan Çerez Politikası'nı, Gizlilik Politikası'nı ve Hizmet Şartları'nı kabul etmiş olursunuz. Burada kişisel verilerinizin pazarlama amaçlarıyla meşru menfaat bağlamında kullanımına itiraz etme hakkı dahil olmak üzere haklarınızı istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Size belirli hizmetler sağlamak ve reklam ilişkilendirmesini desteklemek için, bu uygulamayı indirdiğinizde veya yüklediğinizde, IP adresiniz veya Indeed uygulamasının yüklenmesiyle bağlantılı diğer benzersiz tanımlayıcı veya olay verileri gibi kullanıcı verileri belirli hizmet sağlayıcılarla paylaşılabilir. Bunun bir örneği Facebook SDK'dir.

Bu, aşağıdakiler yoluyla Indeed'in kullanıcılarının tam müşteri yolculuğunu anlayıp optimize etmesine izin verme meşru menfaati için yapılır:
- Kullanıcıların Indeed'e nasıl geldiğini anlamamıza yardımcı olma
- Reklamlarımızın performansını daha iyi ölçme
- Belirli durumlarda üçüncü taraf hesaplar aracılığıyla kullanıcı girişini kolaylaştırma ve
- Bir kullanıcı Indeed'e farklı cihazlar üzerinden eriştiğinde bunu anlamamıza yardımcı olma

Lütfen geri bildirimlerinizi ios@indeed.com adresine gönderiniz.

*comScore, Toplam Ziyaretler Mart 2017

คุณสามารถหางานผ่าน Indeed ระบบค้นหางานที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการหางานของคุณ
คุณสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานมากมายจากบริษัทต่างๆและเว็บบอร์ดหางานในการค้นหาเพียงครั้งเดียว
แอปหางานของ Indeed จะช่วยคุณตลอดกระบวนการหางาน ตั้งแต่จากการค้นหาตำแหน่งงานว่างสู่การสมัครงาน

เว็บไซต์ค้นหางานอันดับ 1 ของโลก *:
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้หางานกว่า 200 ล้านคนที่ใช้ Indeed ในแต่ละเดือน
- ค้นหางานในกว่า 60 ประเทศและ 28 ภาษา
- ค้นหางานกว่า 16 ล้านตำแหน่งจากฐานข้อมูลของ Indeed

การค้นหา
- หางานได้อย่างง่ายดายและโหลดการค้นหางานได้อย่างรวดเร็ว
- หางานที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่จากพื้นที่ใกล้เคียงโดยใช้ GPS บนอุปกรณ์สื่อสารพกพาของคุณ
- ดูงานใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาหลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณค้นหา
- ค้นหาด้วยชื่อตำแหน่งงาน, ชื่อบริษัท, คีย์เวิร์ด และ สถานที่ปฏิบัติงานที่คุณกำลังมองหา
- หางานประจำ, งานพาร์ทไทม์, งานสัญญาจ้าง, งานชั่วคราว, ฟรีแลนซ์ หรืองานสำหรับการฝึกงาน

การสมัครงาน
- ใช้ Indeed เรซูเม่ของคุณในการสมัครงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- สร้างเรซูเม่และเข้าสู่เน็ตเวิร์ก Indeed เรซูเม่ที่มีกว่า 70 ล้านเรซูเม่
- เขียนข้อความแนบไปกับการสมัครงานเพื่อให้ผู้ประกอบการสนใจคุณมากขึ้น
- หากคุณยังไม่ต้องการสมัครงานตอนนี้, คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปให้ตัวคุณเองเพื่อสมัครงานภายหลังได้

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
- ระบบจะจดจำข้อมูลการค้นหาล่าสุดของคุณ
- บันทึกงานที่คุณสนใจหรือส่งงานนั้นๆไปยังอีเมลของคุณได้
- สร้างบัญชีกับ Indeed ได้ฟรี
- ติดตามบริษัทหรือผู้ประกอบการที่คุณสนใจเพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างและอัปเดตอื่นๆ
- รับอัปเดตงานใหม่ๆทางอีเมลหรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของคุณ
- ดูและจัดการรายการงานที่คุณดู, บันทึกและสมัครไป

รายละเอียดเกี่ยวกับงานและผู้ประกอบการ
- ดูรายละเอียดของงานที่ถูกลงประกาศ
- ดูว่าพนักงานประเมินบริษัทนั้นๆอย่างไร
- ดูรีวิวกว่า 12 ล้านรีวิวเกี่ยวกับบริษัททั่วโลก
- ดูรูปบรรยากาศและการทำงานในบริษัทก่อนทำการสมัครงาน
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรีวิวบริษัทที่คุณกำลังทำงานอยู่หรือเคยทำงานมา

เมื่อดาวน์โหลดแอปนี้ คุณได้ยอมรับนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ นโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Indeed ที่ปรากฏใน https://th.indeed.com/legal ซึ่งคุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณได้ตลอดเวลา รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการใช้ผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เราอาจแบ่งปันข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่ IP ของคุณหรือตัวระบุเฉพาะอื่นๆ และข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งแอป Indeed กับผู้ให้บริการบางรายเมื่อคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปนี้เพื่อให้บริการบางประเภทและสนับสนุนแหล่งที่มาของโฆษณา ตัวอย่างของการดำเนินการนี้ คือ Facebook SDK

ซึ่งจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายจากการอนุญาตให้ Indeed ทำความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแนวทางของผู้บริโภคของผู้ใช้ได้โดย:
- ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้รู้จัก Indeed ได้อย่างไร
- วัดประสิทธิภาพโฆษณาของเราได้ดียิ่งขึ้น
- ช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีบุคคลที่สามในบางกรณีได้โดยสะดวก และ
- ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ใช้เข้าถึง Indeed ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างไร

* ข้อมูลจาก comScore, การเข้าชมทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2560

Hitta jobb med Indeed, den mest omfattande sökmotorn för jobb.
Med en enkel sökning har du tillgång till tusentals jobb från ett stort antal svenska företag och jobbsajter.
Från jobbletande till ansökan hjälper Indeeds app dig genom hela processen för att hitta ditt nästa jobb.

Världens främsta sökmotor för jobb*:
- 250 miljoner arbetssökande använder Indeed varje månad
- Hitta jobb i över 60 länder och på 28 språk
- Sök bland över 20 miljoner jobb i Indeeds databas

Sök
- Enkel och snabb jobbsökning
- Hitta lediga jobb i städer nära dig med hjälp av din enhets GPS
- Se nya jobb som lagts till sedan din senaste sökning
- Sök via jobbtitel, företag, och ort för att hitta ditt drömjobb
- Hitta heltidsjobb, deltidsjobb, frilansmöjligheter, och praktiktjänster

Ansök
- Använd ditt CV på Indeed för att ansöka till utvalda jobb direkt i appen
- Skapa ett CV och bli en del av Indeeds nätverk med över 90 miljoner CV:n
- Skriv ett personligt meddelande för varje jobb du ansöker till
- Vill du inte ansöka till jobbet riktigt än? Skicka en påminnelse om att ansöka senare

Anpassa
- Dina senaste sökningar sparas
- Spara eller e-posta dina favoritjobb
- Skapa ett gratis konto på Indeed
- Följ dina favoritföretag för senaste nytt och uppateringar om nya jobb
- Få de nyaste jobben skickade till din inkorg
- Se vilka jobb du har besökt, sparat, och ansökt till

Läs på
- Förhandsvisningssidan visar hela jobbeskrivningen
- Se företags omdömen med utvärderingar från anställda
- Tillgång till 15 miljoner recensioner av företag
- Se foton från arbetsplatser innan du ansöker
- Recensera din egen arbetsgivare

Optimerad för iPad
- Design optimerad för iPad och iPad mini

Genom att ladda ned den här appen godkänner du Indeeds Cookiepolicy, Sekretesspolicy och Användarvillkor som finns på https://se.indeed.com/legal där du kan utöva dina rättigheter när som helst, inklusive rätten att motsätta dig den berättigade användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. För att vi ska kunna tillhandahålla dig vissa tjänster och stödja annonshänvisningar kan användaruppgifter som din IP-adress, eller andra unika identifierings- eller händelseuppgifter i samband med installationen av Indeed-appen, komma att delas med vissa tjänsteleverantörer när du laddar ned eller installerar den här appen. Ett exempel på detta är Facebook SDK.

Detta görs utifrån det berättigade intresset att Indeed ska kunna förstå och optimera användarnas hela kundresa genom att:
- vi förstår hur användare kommer till Indeed
- vi bättre kan mäta resultaten för våra annonser
- vi kan underlätta inloggningen för användare genom tredjepartskonton i vissa fall
- vi förstår när en användare får åtkomst till Indeed från olika enheter.

Vänligen skicka feedback till ios@indeed.com

*comScore, Totalt antal besök, mars 2017
**Google Analytics, unika besökare, september 2018

Ищите вакансии на Indeed — крупнейшем в мире поисковике вакансий.
При одном поиске вы можете просматривать миллионы вакансий, собранных из тысяч сайтов прямых работодателей и сайтов для поиска работы.
С момента поиска и до отклика на вакансию приложение Indeed Работа удобно в использовании и поможет вам в процессе поиска новой работы.

Сайт для поиска работы №1 в мире*
- Присоединяйтесь к более чем 250 миллионам соискателей, которые используют Indeed каждый месяц
- Ищите работу в более чем 60 странах мира и на 28 языках
- Просматривайте более 20 миллионов вакансий в базе данных Indeed

Поиск вакансий
- Простой и быстрый поиск
- Просматривайте вакансии, находящиеся рядом с вами, используя GPS вашего устройства
- Просматривайте свежие вакансии, добавленные с момента вашего последнего посещения
- Ищите вакансии по названию компании, месту работы и должности, чтобы найти работу вашей мечты
- Просматривайте вакансии с полной или частичной занятостью, вакансии фриланс или стажировки

Отклик на вакансии
- Используйте ваше Indeed Резюме, чтобы с легкостью откликаться на выбранные вакансии
- Создайте резюме, сделав его частью действующей базы Indeed, состоящей из более чем 90 миллионов резюме
- Возможность написать персонализированное сопроводительное письмо для каждого отклика на вакансию
- Не готовы откликнуться сейчас? Отправьте себе напоминание, чтобы откликнуться на вакансию позже

Персонализация
- Ваши недавние поисковые запросы сохраняются
- Сохраняйте или отправляйте себе на электронную почту понравившиеся вакансии
- Создайте бесплатный аккаунт на Indeed
- Следите за компаниями, которые вас интересуют, и получайте рассылку их последних новостей и вакансий
- Получайте рассылку самых свежих вакансий на ваш почтовый ящик
- Доступ к вакансиям, которые вы сохранили, просмотрели или на которые вы откликнулись

Ознакомление с новыми возможностями
- Страница предварительного просмотра показывает полное описание вакансии
- Узнайте мнение сотрудников о работе в разных компаниях
- Ознакомьтесь с 15 миллионами отзывов о компаниях, размещенных на нашем сайте
- Просматривайте фотографии перед откликом на вакансию, чтобы узнать как это работать в данной компании
- Оставьте отзыв о вашем работодателе

Загружая это приложение, вы принимаете Политику Cookie, Политику конфиденциальности и Условия предоставления услуг Indeed, опубликованные на странице https://ru.indeed.com/legal, где вы можете в любое время воспользоваться своими правами, в том числе возможностью запретить использование ваших персональных данных в законных маркетинговых целях. Для предоставления вам определенных услуг и надлежащей атрибуции рекламы мы можем передавать определенным поставщикам услуг ваши данные, такие как IP-адрес и другие уникальные идентификаторы, а также сведения, связанные с установкой Приложения Indeed. В качестве примера можно привести Facebook SDK.

Компания Indeed делает это с целью изучения и оптимизации опыта использования. Для этого необходимо:
- понимать, как пользователи попадают на Indeed;
- анализировать успешность нашей рекламы;
- упрощать вход в систему с помощью аккаунтов сторонних служб, где это возможно;
- понимать пользовательские взаимодействия с различных устройств .

Пожалуйста, отправляйте отзывы на ios@indeed.com

* comScore, Всего посещений Март 2017
**Google Аналитика, Уникальные посетители, Сентябрь 2018

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Encontre vagas de emprego no Indeed, o mais completo buscador de empregos.
Com apenas uma busca, o Indeed oferece acesso gratuito a milhares de vagas de centenas de sites de empregos, empresas e agências de recrutamento.
Desde a busca até a inscrição, o aplicativo do Indeed te ajuda a encontrar o seu próximo emprego.

O site de empregos número 1 do mundo:*
- Faça parte dos mais de 200 milhões de usuários mensais do Indeed.
- Encontre vagas em mais de 60 países e 28 idiomas.
- Busque na rede do Indeed de mais de 20 milhões de vagas existentes no Indeed.

Busca
- Nossa busca de empregos é fácil, rápida e grátis.
- Descubra vagas em cidades próximas utilizando o GPS de seu dispositivo.
- Veja as novas vagas adicionadas desde a sua última busca
- Busque por cargo, empresa e local para encontrar o emprego dos seus sonhos.
- Encontre vagas para período integral, meio período, terceirizadas e estágios.

Inscrição
- Use seu Currículo Indeed e candidate-se facilmente a diversas vagas.
- Cadastre o seu currículo e faça parte da nossa rede de mais de 90 milhões de currículos.
- Escreva uma mensagem personalizada para cada inscrição.
- Não quer se candidatar agora? Receba um lembrete para se candidatar depois.

Personalização
- Suas buscas recentes são lembradas.
- Salve ou encaminhe suas vagas favoritas.
- Crie uma conta gratuita no Indeed.
- Siga empresas de sua escolha e receba novas vagas e notícias.
- Receba novas vagas por e-mail.
- Veja quais vagas visualizou, salvou e candidatou-se.

Informação
- Página de visualização mostra a descrição completa da vaga.
- Veja como os funcionários classificam as empresas.
- Leia as mais de 15 milhões de avaliações de empresas existentes.
- Veja fotos e fique sabendo como é o ambiente de trabalho.
- Avalie a empresa onde trabalha.

Ao baixar este aplicativo, você concorda com a Política de Cookies, com a Política de Privacidade e com os Termos de Serviço do Indeed, disponíveis no endereço www.indeed.com.br/legal, onde poderá consultar seus direitos a qualquer momento, incluindo o direito de contestar o uso de interesse legítimo de seus dados pessoais para fins de marketing. Para que você tenha acesso a determinados serviços e ao suporte para atribuição de anúncios, seus dados de usuário, como o endereço IP ou outro identificador único e dados de eventos relacionados à instalação do aplicativo do Indeed, poderão ser compartilhados com determinados prestadores de serviço quando você baixar ou instalar este aplicativo. Um exemplo disso seria o Facebook SDK.

Com o interesse legítimo de permitir que o Indeed entenda e otimize toda a jornada de cliente de nossos usuários, isso nos ajuda a:
- Saber como os usuários chegam ao Indeed.
- Mensurar com mais eficiência o desempenho de nossos anúncios.
- Facilitar os acessos de usuários por meio de contas de terceiros em determinados casos.
- Saber onde um usuário acessa o Indeed por meio de diferentes dispositivos.

Por favor, envie seus comentários para ios@indeed.com

*Total de visitas de março de 2017 (dados da comScore)

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Vind vacatures met Indeed, de meest complete zoekmachine voor vacatures.
Met een eenvoudige zoekopdracht krijg je gratis toegang tot miljoenen vacatures van duizenden bedrijven en vacaturebanken wereldwijd via Indeed
Van zoeken tot solliciteren: de “Vacatures Zoeken” app helpt je bij het vinden van een nieuwe baan en het zetten van de volgende stap in je carrière.

De meest gebruikte website voor vacatures ter wereld*:
- Elke maand gebruiken meer dan 250 miljoen werkzoekenden Indeed
- Vacatures zoeken in meer dan 60 landen en 28 talen
- Doorzoek de Indeed database met meer dan 20 miljoen vacatures

Zoeken
- Eenvoudig en snel naar vacatures zoeken
- Vind vacatures in de omgeving met de GPS van je apparaat
- Toon nieuwe vacatures sinds je laatste zoekopdracht en solliciteer meteen
- Zoek op functie, bedrijf en locatie om je droombaan te vinden
- Vind full-time, part-time, contract, freelance banen en stages

Solliciteren
- Gebruik je Indeed CV om eenvoudig te solliciteren op bepaalde vacatures
- Maak een cv aan en sluit je aan bij Indeed's netwerk van meer dan 90 miljoen cv's
- Voorzie elke sollicitatie van een persoonlijke boodschap
- Wil je niet meteen solliciteren? Stel dan een herinnering in voor later

Personaliseer
- Recente zoekopdrachten worden bewaard
- Bewaar of e-mail je favoriete vacatures
- Maak een gratis Indeed account aan
- Volg je favoriete bedrijven om de nieuwste vacatures en nieuws te ontvangen
- Ontvang de nieuwste vacatures in je inbox
- Zie welke vacatures je hebt bekeken, opgeslagen en waar je op hebt gesolliciteerd

Onderzoek
- Preview pagina's geven een volledige beschrijving van de vacature
- Zie hoe bedrijven scoren, geëvalueerd door werknemers
- Bekijk meer dan 15 miljoen reviews van bedrijven
- Zie foto's van bedrijven voordat je solliciteert
- Review je huidige en/of voormalige werkgever(s)

Door deze app te downloaden, stemt u in met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van Indeed (te vinden op https://www.indeed.nl/legal). U kunt te allen tijde uw rechten zoals beschreven in bovengenoemde documenten uitoefenen, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatige gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer u deze app downloadt of installeert, kunnen we gebruikersgegevens, zoals uw IP-adres of andere unieke ID- en gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de Indeed-app, delen met bepaalde dienstverleners. We doen dit om u bepaalde diensten te bieden en om advertentietoeschrijving mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de Facebook-SDK.

Indeed deelt deze gegevens uit rechtmatig belang om inzicht te krijgen in het complete traject dat onze gebruikers afleggen en om dit traject te optimaliseren door:
- meer inzicht te krijgen in hoe gebruikers bij Indeed terechtkomen;
- de prestaties van onze advertenties beter te meten;
- gebruikersaanmelding in bepaalde gevallen via externe accounts mogelijk te maken; en
- meer inzicht te krijgen in waar een gebruiker Indeed opent op verschillende apparaten.

Wij horen graag wat je van onze app vindt! Stuur je feedback naar ios@indeed.com

* comScore, Totaal Bezoeken Maart 2017
* Google Analytics, unieke bezoekers, september 2018

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

인디드(Indeed)는 세계 최대 취업정보 검색엔진 입니다.
인디드를 통해, 취업정보 사이트나 기업 채용정보 게시판을 일일이 방문할 필요없이 한자리에서 수천개 기업의 수백만개의 취업정보를 간단한 검색어를 통해 무료로 검색하실 수 있습니다.
취업정보 검색에서부터 입사지원까지, 인디드의 취업검색 앱은 새로운 직장을 구하는 모든 과정에 있어서 구직자에게 꼭 필요한 필수 앱입니다.

세계 1위 구직 사이트 *
- 매달 약 2억명 이상의 구직자가 인디드를 사용하여 취업 정보를 검색합니다
- 전 세계 60여개국 28개 언어로 취업정보 검색이 가능합니다
- 인디드의 데이터 베이스의 20백만건 이상의 채용공고 검색이 제공됩니다

취업정보 검색
- 간단한 검색어 입력만으로 간편하고 빠르게 취업정보 검색이 가능합니다
- 모바일 기계의 위치 지역정보를 바탕으로 주변 도시의 관련된 채용공고를 보여줍니다
- 최근 검색을 바탕으로 새로 추가된 관련된 신규 채용정보의 업데이트를 제공합니다
- 직무, 회사명, 지역 등의 검색어 설정으로 자신에게 꼭 맞는 직업 검색이 가능합니다
- 정규직, 파트타임, 계약직, 프리랜서, 인턴쉽 등 다양한 근무 형태 검색이 가능합니다

입사 지원
- 인디드 이력서를 사용하여 간편하게 모바일 지원 가능한 채용공고에 지원하세요
- 이력서를 작성 및 등록하시고 9,000만개의 이력서가 등록된 인디드 네트워크와 함께 하세요
- 입사지원 전, 지원하고자 하는 각 채용공고에 맞는 특색있는 자기소개서 작성이 가능합니다
- 지원이 망설여진다면 이메일로 알람을 설정하시고 나중에 다시 지원할 수 있습니다

맞춤형 서비스
- 최근 검색 결과 기록이 자동으로 저장됩니다
- 관심 취업정보를 저장하거나 이메일로 보낼 수 있습니다
- 인디드 계정 개설은 무료입니다
- 관심 기업을 팔로우 하시고, 관련된 신규 채용공고와 뉴스를 이메일로 받으세요
- 이메일을 통해 신규 채용정보를 자동으로 업데이트 받으세요
- 조회한 채용정보, 저장된 채용정보, 지원한 채용정보 확인이 언제나 가능합니다

기업 및 채용정보 분석
- 해당 채용정보 사이트를 일일이 방문할 필요가 없도록 모바일 내에서의 가독성이 높은 상세내용 미리보기 기능을 제공합니다
- 전/현직 직원들의 경험을 바탕으로 한 기업 평가 및 순위가 제공됩니다
- 기업에 대한 1,500만 전/현직 직원들의 리뷰와 평가를 통해 실질적 직장생활 정보를 나눌 수 있습니다
- 등록된 기업의 사진을 통해 업무현장과 환경을 미리 알아볼 수 있습니다
- 현재 자신의 직장 및 기업에 대해서 리뷰를 남길 수 있습니다

이 앱을 다운로드하면 귀하는 인디드의 쿠키 정책, 개인정보 취급방침 및 서비스 이용약관에 동의하게 됩니다. 이러한 법률 관련 정보는 https://kr.indeed.com/legal에서 확인할 수 있으며, 해당 페이지에서 마케팅을 위한 정당한 목적의 개인 데이터 사용을 거부할 권리를 비롯한 귀하의 권리에 대한 자료를 언제든지 이용할 수 있습니다. 이 앱을 다운로드하거나 설치하면 귀하에게 특정 서비스를 제공하고 광고 속성을 지원하기 위해 귀하의 IP 주소 또는 기타 고유 식별자와 인디드 앱 설치와 관련된 이벤트 데이터 등의 사용자 데이터가 서비스 제공업체와 공유될 수 있습니다. 이러한 예로 Facebook SDK를 들 수 있습니다.

이는 인디드가 다음을 통해 사용자의 고객 경험을 완전히 이해하고 최적화하기 위한 정당한 목적으로 시행됩니다.
- 사용자가 인디드에 접속하는 경로를 이해합니다.
- 인디드 광고의 실적을 더욱 정확히 측정합니다.
- 일부 경우 타사 계정을 통해 사용자 로그인을 지원합니다.
- 사용자가 어디에서 서로 다른 기기를 통해 인디드에 액세스하는지 이해합니다.

여러분의 소중한 의견을 기다립니다. ios@indeed.com으로 언제든지 연락주세요
* comScore, 총 방문수 : 2017 년 3 월

世界ナンバーワンの求人検索エンジン Indeed でお仕事検索。
求人サイトや企業サイトにある数百万件の求人を無料でまとめて検索できます。
検索から応募まで、Indeed 求人検索アプリはあなたの求職活動をサポートします。

世界ナンバーワンの求人検索エンジン*
- 60 ヵ国以上、28 言語で利用可能
- 1,600 万件以上の求人を検索

検索
- シンプルで素早い検索
- GPS 機能で現在地周辺の求人を検索
- 前回の検索以降に追加された求人を新着求人として表示
- 職種名、会社名、勤務地を入力してあなたにピッタリのお仕事を検索
- 正社員、パート・アルバイト、派遣、新卒・インターンなど、あらゆる雇用形態の求人を検索

応募
- Indeed 履歴書を使って簡単応募(一部の求人)
- 履歴書を作成し、7,000 万件以上の履歴書ネットワークに参加
- 応募時には採用企業への送付状(カバーレター)を添付可能
- すぐに応募しない場合は、リマインダーを設定してあとで応募

カスタマイズ
- 前回の検索条件を保存
- 気に入った求人を保存またはメールで転送
- Indeed アカウントを作成(無料)
- 気になる企業をフォローして新着求人や最新情報を取得
- 新着求人をメールで受信
- 閲覧・保存・応募した求人履歴を表示

企業研究
- プレビュー機能で求人広告の内容を確認
- 企業ページで従業員の会社に対する評価を確認
- 1,200 万件以上の企業レビューを閲覧
- 写真を見て、会社の雰囲気を応募前にチェック
- 企業レビューを投稿

このアプリをダウンロードすることにより、https://jp.indeed.com/legal にある Indeed の Cookie ポリシー、プライバシー規約、利用規約に同意するものとします。https://jp.indeed.com/legal では、マーケティングを目的とした個人情報の正当な利益のための利用に異議を申し立てる権利を含め、ユーザーの権利をいつでも確認できます。特定のサービスを提供し、適切な広告を表示できるようにするため、この Indeed アプリのインストールに関連する IP アドレスやその他の独自の識別子とイベントデータなどのユーザーデータが、このアプリをダウンロードまたはインストールするときに当社のサービスプロバイダーと共有されることがあります。一例としては Facebook SDK があります。

これは、以下の事項によって Indeed がユーザーの快適な利用について理解し、最適な状態で利用していただくという正当な利益を目的としています。
- ユーザーが Indeed のページにたどり着いた方法を知ること。
- Indeed の広告のパフォーマンスをより正しく評価すること。
- ユーザーが状況に応じて第三者のアカウントでログインできるようにすること。
- さまざまなデバイスを使ってユーザーがどこから Indeed にアクセスしたかを知ること。

ご意見・ご要望は、ios@indeed.com までお寄せください。
* comScore 2017年3月総訪問数

Trova lavoro con Indeed, il motore di ricerca lavoro più completo.
Con una singola ricerca, Indeed offre accesso gratuito a milioni di offerte provenienti da migliaia di siti aziendali e bacheche del lavoro.
Dalla ricerca alla candidatura, l'App di Indeed ti guida attraverso tutto il cammino che porta al tuo nuovo lavoro.

Il sito n.1 al mondo per la ricerca di lavoro*
- Unisciti ad oltre 250 milioni di persone che ogni mese cercano lavoro con Indeed
- Trova lavoro in più di 60 paesi e in 28 lingue diverse
- Cerca tra le oltre 20 milioni di offerte del database di Indeed in tutto il mondo

Cerca
- Ricerca lavoro facile e veloce
- Trova posizioni aperte vicino alla tua città usando il GPS del tuo dispositivo
- Vedi le nuove offerte di lavoro pubblicate dopo la tua ultima ricerca
- Cerca per posizione, azienda o area geografica e trova il tuo lavoro ideale
- Trova lavori a tempo indeterminato, part-time, a contratto, come freelance e stage

Candidati
- Usa il tuo CV Indeed per candidarti facilmente ad alcune offerte
- Crea il tuo CV e unisciti agli oltre 90 milioni di candidati già presenti su Indeed
- Crea un messaggio personalizzato per ogni candidatura inviata
- Non vuoi candidarti subito? Puoi inviarti un promemoria e candidarti più tardi

Personalizza
- Le tue ultime ricerche vengono memorizzate
- Salva o invia per email le tue offerte di lavoro preferite
- Crea gratis il tuo account Indeed
- Segui le tue aziende preferite per ricevere aggiornamenti e nuove offerte di lavoro
- Ricevi via email le offerte in linea con le tue ricerche
- Visualizza le offerte visitate, salvate e quelle a cui ti sei candidato

Informati
- Visualizza il testo completo delle offerte nell'anteprima della pagina
- Leggi le valutazioni delle aziende in base ai giudizi dei dipendenti
- Consulta più di 15 milioni di recensioni aziendali
- Guarda le foto dell’ambiente di lavoro dell’azienda che ti interessa prima di inviare la tua candidatura
- Scrivi una recensione sul tuo datore di lavoro

Scaricando questa app, accetti le Norme sui Cookie, le Norme sulla Privacy e i Termini di Servizio di Indeed disponibili all'indirizzo https://it.indeed.com/legal, dove puoi esercitare i tuoi diritti in qualsiasi momento, incluso il diritto di opporti all'utilizzo dei tuoi dati personali, in base all'interesse legittimo, per scopi di marketing. Per poterti fornire determinati servizi e supportare l'attribuzione degli annunci pubblicitari, alcuni dati utente, come l'indirizzo IP o altri identificatori univoci e dati sugli eventi relativi all'installazione dell'app Indeed, possono essere condivisi con determinati fornitori di servizi quando scarichi o installi questa app. Un esempio è Facebook SDK.

Questa operazione viene effettuata per l'interesse legittimo di consentire a Indeed di comprendere e migliorare l'esperienza globale degli utenti:
- aiutandoci a determinare in che modo gli utenti arrivano su Indeed;
- migliorando la misurazione delle prestazioni dei nostri annunci;
- facilitando in determinati casi l'accesso degli utenti tramite account di terze parti; e
- aiutandoci a determinare dove un utente accede a Indeed tramite diversi dispositivi.

Facci sapere cosa ne pensi inviando un'email a: ios@indeed.com

*comScore, Visite Totali Marzo 2017
Google Analytics, numero di visitatori unici, settembre 2018

Temukan lowongan kerja menggunakan Indeed, mesin pencarian lowongan kerja paling lengkap.
Hanya dalam sekali pencarian, Indeed menawarkan akses gratis ke jutaan lowongan kerja dari ribuan situs perusahaan dan situs lowongan kerja.
Mulai dari proses mencari sampai melamar, aplikasi Job Search (Cari Lowongan Kerja) akan membantu kamu menjalani seluruh proses pencarian kerja baru kamu.

Situs Pencarian Lowongan Kerja No. 1 di Dunia*
-Temukan lowongan kerja di lebih dari 60 negara dan 28 bahasa
-Cari database Indeed yang berisikan lebih dari 16 juta lowongan kerja

Cari Lowongan
-Pencarian lowongan kerja yang sangat cepat dan sederhana
-Cari lowongan di kota-kota terdekat kamu menggunakan perangkat GPS
-Lihat lowongan kerja yang baru saja ditambahkan sejak pencarian terakhir kamu
-Sortir lowongan kerja yang paling mendekati kriteria pencarian kamu
-Cari menurut jabatan, perusahaan dan lokasi untuk menemukan pekerjaan impian kamu
-Sortir menurut tanggal terbaru dan jadilah orang yang pertama melamar
-Cari lowongan kerja full-time, part-time, kontrak, freelance, dan magang

Lamar
-Gunakan CV Indeed kamu untuk melamar ke lowongan kerja tertentu dengan sangat mudah
-Buat CV pribadi dan bergabunglah dengan jaringan Indeed yang berisikan lebih dari 70 juta CV
-Sesuaikan surat pengantar untuk masing-masing lowongan kerja ketika melamar
-Lihat berapa banyak perusahaan/rekruter yang melihat CV kamu
-Sortir menurut lowongan kerja yang dapat kamu lamar langsung dengan menggunakan CV Indeed kamu
-Belum siap melamar? Kamu bisa menyimpan atau membuat pengingat untuk melamar nanti

Sesuaikan
-Kamu bisa kembali ke pencarian lowongan yang kamu kunjungi baru-baru ini.
-Simpan atau kirim lowongan kerja menarik kamu melalui email
-Masuk dengan mudah menggunakan akun Facebook kamu
-Buat akun Indeed gratis
-Follow perusahaan favorit untuk mendapatkan lowongan kerja dan berita terbaru dari mereka
-Dapatkan info lowongan kerja terbaru yang dikirim ke inbox email kamu
-Lihat lowongan kerja yang kamu pernah kunjungi, simpan, dan lamar

Tinjau
-Tampilkan halaman berisi deskripsi lengkap tentang lowongan kerja
-Lihat seberapa bagus rating sebuah perusahaan oleh karyawan-karyawannya
-Baca ulasan perusahaan yang dikontribusikan dari lebih 12 juta karyawan
-Lihat foto-foto gambaran seperti apa suasana kerja di perusahaan sebelum kamu melamar
-Kamu juga bisa memberi ulasan perusahaan tempat kamu bekerja

Disempurnakan untuk iPad
-Desain yang dioptimalkan untuk iPad dan iPad mini

Dengan mengunduh aplikasi ini, Anda menyetujui Kebijakan Cookie, Kebijakan Privasi, dan Ketentuan Layanan Indeed yang ada pada https://id.indeed.com/legal, dengan membacanya Anda dapat mengetahui hak-hak Anda kapan pun, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atas penggunaan kepentingan yang sah dari data pribadi Anda untuk tujuan pemasaran. Untuk menyediakan layanan tertentu dan pemberian dukungan iklan kepada Anda, data pengguna, seperti alamat IP Anda atau pengenal unik lainnya dan peristiwa yang terkait dengan pemasangan Aplikasi Indeed, dapat dibagikan dengan penyedia layanan tertentu ketika Anda mengunduh atau memasang aplikasi ini. Contohnya dalam hal ini yaitu Facebook SDK.

Hal ini dilakukan untuk kepentingan yang sah demi memungkinkan Indeed untuk memahami dan mengoptimalkan perjalanan pelanggan yang lengkap bagi pengguna kami:
- membantu kami memahami bagaimana pengguna tiba di Indeed
- lebih baik lagi mengukur kinerja iklan kami;
- memfasilitasi login masuk pengguna melalui akun pihak ketiga di kasus tertentu; dan
- membantu kami memahami ketika pengguna mengakses Indeed melalui perangkat yang berbeda

Kamu punya masukan atau saran? Hubungi kami di ios@indeed.com

* comScore, Kunjungan Total Maret 2017

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Trouvez des offres d'emploi sur Indeed, le moteur de recherche d'emploi le plus complet. En une seule recherche, Indeed vous donne accès à des millions d'offres de milliers de sites carrières et de job boards.
De la recherche à la candidature, l'appli Indeed vous accompagne tout au long de votre recherche d’emploi.

Le 1er site d'emploi mondial : *
- Rejoignez plus de 250 millions de candidats qui utilisent Indeed chaque mois
- Trouvez des emplois dans plus de 60 pays et 28 langues
- Cherchez parmi les 20 millions d'offres de la base de données d'Indeed

Recherchez
- Une recherche simple et rapide
- Trouvez les postes à pourvoir dans les villes proches de vous grâce au GPS de votre smartphone
- Consultez les nouvelles offres parues depuis votre dernière recherche
- Recherchez par intitulé de poste, entreprise et localisation pour trouver l'emploi idéal
- Trouvez des CDI, CDD, temps partiels, missions intérim et stages

Postulez
- Utilisez votre CV Indeed (HV Indeed) pour postuler facilement et rapidement
- Créez un CV ou importez-le depuis votre ordinateur et rejoignez le réseau Indeed et ses 90 millions de CV
- Personnalisez votre message de réponse avant chaque envoi de candidature

Personnalisez
- Les dernières recherches sont sauvegardées
- Sauvegardez ou envoyez par email vos offres favorites
- Créez gratuitement un compte Indeed
- Suivez vos entreprises favorites afin d'obtenir les dernières offres et actualités
- Recevez les dernières offres directement dans votre messagerie
- Consultez les offres que vous avez déjà regardées et sauvegardées

Renseignez-vous
- Obtenez un aperçu de chaque offre avec une description détaillée
- Informez-vous de la notation des entreprises par leurs employés
- Consultez les 15 millions d’avis sur les entreprises
- Parcourez les photos pour découvrir l'ambiance de travail d'une entreprise
- Évaluez votre propre employeur

En téléchargeant cette application, vous acceptez la Politique de cookies, la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation, que vous pouvez consulter à l’adresse www.indeed.fr/legal. Vous pouvez y faire valoir vos droits à tout moment, y compris le droit de refuser l’utilisation dans un intérêt légitime de vos données personnelles à des fins de marketing. Afin de vous faire bénéficier de certains services et de l’attribution des annonces, vos données d'utilisateur, telles que votre adresse IP ou d'autres identifiants uniques et données d’événements liés à l’installation de l’application Indeed, peuvent être partagées avec certains prestataires de services lorsque vous téléchargez ou installez cette application. (Par exemple : les SDK Facebook.)

L’utilisation est faite dans l’intérêt légitime de permettre à Indeed de comprendre et d’optimiser l’expérience client complète en nous aidant à :
- comprendre comment l’utilisateur est arrivé sur Indeed ;
- mieux mesurer les performances de nos annonces ;
- faciliter la connexion de l’utilisateur par le biais de comptes tiers le cas échéant ;
- déterminer l'appareil utilisé par l'internaute pour se rendre sur Indeed.

Si vous avez des commentaires, merci de nous les envoyer à ios@indeed.com

* comScore, Nombre total de visites mars 2017
*Google Analytics, visiteurs uniques, septembre 2018

Löydä työpaikkoja käyttäen Indeediä, työpaikkojen kattavinta hakukonetta.
Yhdellä haulla Indeed tarjoaa ilmaisen pääsyn yritysten verkkosivujen ja työsivustojen miljooniin työpaikkoihin.
Etsimisestä työhakemuksen lähettämiseen, Indeedin työpaikkahakusovellus auttaa sinua koko työnhakuprosessin läpi.

Maailman nro. 1 työnhakusivusto*
- Liity yli 250 miljoonan Indeed-työnhakijan joukkoon
- Löydä töitä yli 60 maasta ja 28 kielellä
- Etsi Indeedin yli 20 miljoonan työpaikan tietokannasta

Etsi
- Yksinkertainen, nopeasti latautuva työhaku
- Löydä avoimia työpaikkoja lähikaupungeista käyttämällä laitteesi GPS:ää
- Katso viimeisimpään hakuusi lisätyt uudet työpaikat
- Etsi ammatteja, yrityksiä ja sijainteja löytääksesi unelmiesi työpaikan
- Etsi kokoaikaisia, osa-aikaisia, määräaikaisia, freelance- ja työharjoittelupaikkoja

Hae
- Käytä Indeed-ansioluetteloasi hakeaksesi helposti valittuihin työpaikkoihin
- Luo ansioluettelo yli 90 miljoonan Indeed-ansioluettelon joukkoon
- Personalisoi viesti jokaiseen työpaikkaan ennen hakemuksen lähettämistä
- Etkö halua hakea vielä? Lähetä muistutus myöhempää hakua varten

Personalisoitu
- Viimeisimmät työpaikkahaut muistetaan
- Tallenna tai lähetä sähköpostitse suosikki työpaikkasi
- Luo ilmainen Indeed-tili
- Seuraa suosikki yrityksiesi uusimpia työpaikkoja ja päivityksiä
- Saat uusimmat työpaikat sähköpostiisi
- Näe katsomasi, tallentamasi ja hakemasi työpaikat

Tutki
- Katso esikatselusivulta työpaikkailmoituksen täydellinen kuvaus
- Katso, kuinka työntekijät ovat arvioineet yrityksen
- Lue yli 15 miljoonaa yritysarviota
- Katso kuvia yritysympäristöstä ennen hakemuksesi lähettämistä
- Arvostele työnantajasi

Lataamalla tämän sovelluksen hyväksyt Indeedin evästekäytännön, tietosuojakäytännön ja palveluehdot, jotka löydät osoitteesta https://www.indeed.fi/legal. Voit tarkistaa oikeutesi tällä sivulla milloin tahansa. Sinulla on esimerkiksi oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuvaa henkilötietojesi käyttöä markkinointitarkoituksiin. Voidaksemme tarjota sinulle tiettyjä palveluita ja mahdollistaaksemme mainosattribuution voimme luovuttaa palveluntarjoajillemme tiettyjä käyttäjätietoja, kuten IP-osoitteesi tai Indeed-sovelluksen lataamiseen liittyviä yksilöllisiä tunniste- ja tapahtumatietoja, kun lataat tai asennat tämän sovelluksen. Esimerkkinä tästä on Facebook SDK.

Nämä toimenpiteet perustuvat Indeedin oikeutettuun etuun, jonka nojalla Indeed voi ymmärtää paremmin ja optimoida käyttäjien kokonaisvaltaista asiakaspolkua ja asiakaskokemusta. Toimenpiteiden ansiosta voimme:
- ymmärtää paremmin, mitä kautta käyttäjät tulevat Indeedin sivustolle
- mitata paremmin mainostemme tehokkuutta
- helpottaa käyttäjien sisäänkirjautumista kolmannen osapuolen tileiltä tietyissä tilanteissa
- ymmärtää, mitä kautta käyttäjät tulevat Indeedin sivustolle eri laitteilla

Lähetä palautteesi osoitteeseen ios@indeed.com

*comScore, vierailuiden määrä maaliskuussa 2017

Encuentra empleo con Indeed, el buscador más completo.
Con una sola búsqueda, Indeed te da acceso gratuito a millones de empleos disponibles en miles de páginas de empresas y bolsas de empleo. Busca y solicita empleos desde el app que más te ayuda durante tu búsqueda de empleo.

Indeed es la página de búsqueda de empleo #1 a nivel mundial*:
- Únete a los más de 250 millones de candidatos que usan Indeed cada mes
- Busca empleo en más de 60 países y en 28 idiomas
- Busca en la base de datos de Indeed, que contiene más de 20 millones de empleos a nivel mundial

Busca
- Búsqueda de empleos fácil y rápida
- Utiliza el GPS de tu dispositivo y encuentra empleo en ciudades cercanas
- Descubre nuevos empleos publicados desde tu última búsqueda y sé el primero en solicitarlos
- Busca por título de empleo, empresa y ubicación para encontrar el empleo de tus sueños
- Encuentra empleo de tiempo completo, media jornada, por contrato, freelance y prácticas profesionales

Solicita empleos
- Usa tu CV Indeed para solicitar fácilmente determinados empleos
- Crea un CV y únete a la red de más de 90 millones de CV de Indeed
- Puedes incluir un mensaje personalizado al solicitar el empleo
- ¿Todavía no estás listo para solicitar un empleo? Puedes crear un recordatorio para solicitarlo luego

Personaliza
- Mira tus búsquedas recientes
- Guarda o envía por email tus empleos preferidos
- Crea una cuenta gratuita en Indeed
- Sigue a tus empresas preferidas para recibir noticias y ver sus empleos más recientes
- Recibe emails con los empleos más recientes
- Revisa los empleos que has visitado o guardado

Investiga
- Nuestra vista previa muestra la descripción completa de los empleos
- Revisa las más de 15 millones de valoraciones de empresas disponibles que han sido realizadas por los empleados de las mismas.
- Encuentra fotos de cómo es trabajar en las empresas que te interesan antes de solicitar empleo
- Valora tu empresa

Al descargar esta app, acepta la Política de cookies, la Política de privacidad y las Condiciones del servicio de Indeed que se encuentran en https://www.indeed.com/legal, donde puede ejercer sus derechos en cualquier momento, incluido el derecho a oponerse al uso de sus datos personales con interés legítimo y con fines de comercialización. Con el objetivo de proporcionarle determinados servicios y permitir la atribución de anuncios, al descargar o instalar esta app es posible que se compartan con determinados proveedores de servicios los datos de usuario, como su dirección IP u otro identificador único, además de datos relacionados con la instalación de la app de Indeed. El SDK de Facebook sería un ejemplo.

El objetivo es el interés legítimo de permitir que Indeed comprenda y optimice la totalidad de la experiencia del usuario, al hacer lo siguiente:
- ayudarnos a comprender cómo llegan los usuarios a Indeed;
- medir mejor el rendimiento de nuestros anuncios;
- facilitar el inicio de sesión de los usuarios a través de cuentas externas en casos determinados;
- Ayudarnos a comprender desde dónde acceden a Indeed los usuarios a través de distintos dispositivos.

¡Tus comentarios son importantes! Contacta con nosotros en ios@indeed.com

* comScore, Total visitas Marzo 2017
Google Analytics, usuarios únicos, septiembre 2018

Βρείτε θέσεις εργασίας μέσα από την Indeed, την πιο ολοκληρωμένη μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας.
Σε μία μόνο αναζήτηση, η Indeed προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας, μέσα από χιλιάδες ιστοσελίδες εταιρειών και πίνακες εργασίας.
Από την έρευνα μέχρι την υποβολή αίτησης, η εφαρμογή Αναζήτηση Θέσεων Εργασίας στο Indeed σάς βοηθά σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εξεύρεσης νέας εργασίας.

#1 σελίδα Αναζήτησης θέσεων εργασίας του Κόσμου *:
- Χρησιμοποιήστε κι εσείς την Indeed, όπως πάνω από 200 εκατομμύρια άτομα που αναζητούν εργασία κάθε μήνα **
- Βρείτε δουλειά σε περισσότερες από 60 χώρες και 28 γλώσσες
- Κάντε αναζήτηση στη βάση δεδομένων της Indeed που περιέχει πάνω από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας

Κάντε αναζήτηση
- Απλή αναζήτηση εργασίας με γρήγορη φόρτωση
- Βρείτε κενές θέσεις σε κοντινές πόλεις χρησιμοποιώντας το GPS της συσκευής σας
- Δείτε νέες θέσεις εργασίες που προστέθηκαν από την τελευταία σας αναζήτηση και γίνετε οι πρώτοι που θα κάνετε αίτηση
- Αναζήτηση μέσω τίτλου θέσης εργασίας, εταιρείας και τοποθεσίας και βρείτε τη δουλειά των ονείρων σας
- Βρείτε εργασία πλήρους απασχόλησης, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση χρόνου, ως ελεύθερος επαγγελματίας και ως ασκούμενος

Κάντε αίτηση
- Χρησιμοποιήστε το Βιογραφικό σας στην Indeed Resume για να κάνετε εύκολα αίτηση σε επιλεγμένες δουλειέες
- Δημιουργήστε ένα βιογραφικό, εντασσόμενοι στο δίκτυο της Indeed όπου υπάρχουν περισσότερα από 90 εκατομμύρια βιογραφικά
- Προσωποποιήστε ένα μήνυμα για κάθε δουλειά πριν κάνετε αίτηση

Προσωποποιήστε
- Αποθηκεύστε ή στείλτε με email τις αγαπημένες σας δουλειές
- Δημιουργήστε έναν λογαριασμό Indeed δωρεάν
- Ακολουθήστε τις αγαπημένες σας εταιρείες για να λαμβάνετε τις τελευταίες θέσεις εργασίας και ενημερώσεις
- Λάβετε τις πιο πρόσφατες δουλειές στα Εισερχόμενά σας
- Δείτε ποιες δουλειές έχετε επισκεφτεί, αποθηκεύσει και για ποιες έχετε κάνει αίτηση

Αναζητήστε
- Κάντε προεπισκόπηση σελίδων με πλήρη περιγραφή των θέσεων εργασίας
- Δείτε πώς αξιολογούν τις εταιρείες οι υπάλληλλοι
- Διαβάστε εκτιμήσεις για τις εταιρείες που αναρτούν περισσότεροι από 15 εκατομμύρια υπάλληλοι
- Δείτε φωτογραφίες από το πώς είναι να δουλεύει κάποιος σε εταιρείες πριν κάνετε αίτηση
- Κάνετε εκτίμηση του εργοδότη σας

Με τη λήψη αυτής της εφαρμογής, συμφωνείτε με την Πολιτική για τα cookie, την Πολιτική απορρήτου και τους Όρους παροχής υπηρεσίας της Indeed που βρίσκονται στη διεύθυνση https://gr.indeed.com/legal, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας να αρνηθείτε τη χρήση βάσει έννομου συμφέροντος των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών και την υποστήριξη απόδοσης διαφημίσεων, δεδομένα χρήστη, όπως η διεύθυνση IP σας ή άλλα δεδομένα μοναδικών αναγνωριστικών και συμβάντων που σχετίζονται με την εγκατάσταση της εφαρμογής Indeed, ενδέχεται να κοινοποιούνται σε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, όταν πραγματοποιείτε λήψη ή εγκατάσταση αυτής της εφαρμογής. Ένα παράδειγμα αποτελεί το Facebook SDK.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται βάσει έννομου συμφέροντος, προκειμένου να επιτρέπουν στην Indeed να κατανοεί και να βελτιστοποιεί την πλήρη διαδρομή πελάτη των χρηστών μας:
- βοηθώντας μας να κατανοούμε πώς οι χρήστες φτάνουν στο Indeed και
- να μετράμε καλύτερα την απόδοση των διαφημίσεών μας,
- διευκολύνοντας τις συνδέσεις χρηστών μέσω λογαριασμών τρίτων σε ορισμένες περιπτώσεις και
- βοηθώντας μας να κατανοούμε πού αποκτούν πρόσβαση οι χρήστες στο Indeed μέσω διαφορετικών συσκευών

Παρακαλούμε στείλτε κριτική στη διεύθυνση ios@indeed.com

*comScore, Συνολικές επισκέψεις τον Μάρτιο του 2017

Nutzen Sie die weltweite Nr. 1 der Online-Jobbörsen.*
Indeed bietet kostenlos Millionen Jobs von Karriereseiten und Jobbörsen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.***
Von der Suche bis zur Bewerbung, die Jobs App unterstützt Sie bei der Stellensuche.

Weltweite Nr. 1 der Jobseiten*:
- Werden Sie Teil von über 250 Millionen Besuchern, die Indeed weltweit monatlich benutzen**
- Stellenangebote in über 60 Ländern und in 28 Sprachen***
- Finden Sie mehr als 20 Millionen Jobs weltweit in der Indeed-Datenbank***

Suche
- Einfache und schnelle Jobsuche
- Finden Sie mit dem GPS Ihres Mobilgeräts Stellen in Ihrer Nähe
- Anzeige der neuesten Jobs, die seit Ihrer letzten Suche hinzugefügt wurden
- Suchen Sie nach Stellentitel, Unternehmen und Ort, um Ihren Traumjob zu finden
- Finden Sie Vollzeit-, Teilzeit-, Vertrags-, Freelance- sowie Praktikumsstellen

Bewerbung
- Bewerben Sie sich ganz einfach mit Ihrem Indeed-Lebenslauf
- Auf Indeed gibt es über 90 Millionen Lebensläufe.*** Erstellen Sie auch einen
- Schreiben Sie für jede Bewerbung eine individuelle Nachricht
- Sie möchten sich nicht sofort bewerben? Lassen Sie sich von uns erinnern, um sich später zu bewerben

Individualisierung
- Vorherige Suchen werden gespeichert
- Speichern oder senden Sie Ihre Jobs per E-Mail
- Erstellen Sie ein kostenloses Indeed-Konto
- Folgen Sie Unternehmen und erhalten Sie aktuelle Jobs und News
- Erhalten Sie die neuesten Jobs per E-Mail
- Sehen Sie, welche Jobs Sie angeschaut und gespeichert haben

Wissen
- Die Vorschau zeigt Ihnen die komplette Stellenbeschreibung
- Erfahren Sie, wie Angestellte ihre Arbeitgeber bewerten
- Lesen Sie über 15 Millionen Unternehmensbewertungen***
- Sehen Sie Fotos aus dem Unternehmen, bevor Sie sich bewerben
- Bewerten Sie Ihren Arbeitgeber

Mit dem Download dieser App stimmen Sie den Richtlinien zur Verwendung von Cookies, der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen von Indeed zu, die Sie unter https://www.indeed.de/legal abrufen können. Sie können jederzeit von Ihrem Recht Gebrauch machen, der rechtmäßigen Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu Marketingzwecken zu widersprechen. Damit wir Ihnen bestimmte Dienste zur Verfügung stellen und die Anzeigenzuordnung unterstützen können, werden Nutzerdaten wie die IP-Adresse oder andere eindeutige Kennzeichner sowie Ereignisdaten, die im Zusammenhang mit der Installation der Indeed-App stehen, beim Download oder der Installation der App möglicherweise an unsere Dienstleister (z. B. an das Facebook-SDK) weitergegeben.

Dies wird aufgrund des rechtmäßigen Interesses von Indeed so gehandhabt, damit wir sämtliche Prozesse unserer Kunden nachvollziehen und optimieren können. In diesem Zusammenhang
- erhalten wir Informationen dazu, wie Nutzer auf unsere Website gelangen
- können wir die Leistung unserer Anzeigen besser messen
- können wir in bestimmten Fällen Anmeldevorgänge durch Nutzer von Konten von Drittanbietern vereinfachen
- können wir besser nachvollziehen, wann ein Nutzer über ein anderes Gerät auf Indeed zugreift

Wir freuen uns über Feedback: ios@indeed.com.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Jobsuche mit der Indeed Jobs App!

*bezogen auf Total Visits weltweit, Quelle: comScore
**bezogen auf Unique monthly visitors weltweit, Quelle: Google Analytics, September 2018, bezogen auf Unique monthly Visitors weltweit
***Indeed, interne Daten

Søg efter jobs gennem Indeed, den mest omfattende søgemaskine til jobs.
Med en enkelt søgning tilbyder Indeed gratis adgang til millioner af jobs fra tusindvis af virksomhedshjemmesider og jobopslag.
Indeeds Jobsøgnings-app hjælper dig fra søgning til ansøgning igennem hele processen med at finde et nyt job.

Verdens bedste jobsøgningsside*
- Slut dig til over 250 millioner arbejdssøgende hver måned, som bruger Indeed
- Find jobs i over 60 lande på 28 sprog
- Søg i Indeeds database på over 20 millioner jobs

Søg
- Simpel, hurtigt indlæsende jobsøgning
- Find ledige stillinger i byer tæt ved dig via din enheds GPS
- Se nye jobs tilføjet siden din sidste søgning
- Søg efter jobtitel, virksomhed og placering for at finde dit drømmejob
- Find jobs på fuldtid, deltid, som kontrakt, freelance og praktik

Ansøg
- Brug dit Indeed CV til at nemt ansøge udvalgte jobs
- Opret et resume og slut dig til Indeeds netværk af over 90 millioner CV'er
- Skriv en personlig besked til hvert job, før du ansøger
- Har du ikke lyst til at ansøge endnu? Send en påmindelse om at ansøge senere

Gør det personligt
- Seneste jobsøgninger huskes
- Gem eller e-mail dine foretrukne jobs
- Opret en gratis Indeed-konto
- Følg foretrukne virksomheder for at høre om de seneste jobs og opdateringer
- Få de nyeste jobs leveret til din indbakke
- Se hvilke jobs du har besøgt, gemt og ansøgt

Undersøgelser
- Forvisningsside viser fuld beskrivelse af jobopslag
- Se hvordan virksomheder vurderes af ansatte
- Læs over 15 millioner virksomhedsanmeldelser
- Se billeder af, hvordan det er at arbejde på virksomheden, før du ansøger
- Anmeld din arbejdsgiver

Når du downloader denne app, accepterer du Indeeds cookiepolitik, privatlivspolitik og servicevilkår, der findes på https://dk.indeed.com/legal, hvor du til enhver tid kan se dine rettigheder, herunder retten til at gøre indsigelser imod brugen af dine personlige data til markedsføringsformål. Når du downloader eller installerer denne app, kan brugerdata, som f.eks. din IP-adresse, eller andre unikke ID'er eller bruger- og hændelsesdata, der er relateret til installationen af Indeed-appen, blive delt med visse tjenesteudbydere for at kunne give dig adgang til bestemte tjenester og understøtte annoncebidrag. Det kan f.eks. være Facebook SDK.

Dette gør det muligt for Indeed at forstå og optimere brugerenes samlede brugeroplevelse ved:
- at hjælpe os med at forstå brugertrafikken på Indeed
- bedre at kunne måle annoncepræstationen;
- i visse tilfælder at facilitere bruger logind via konti hos tredjepart; samt
- at hjælpe os med at forstå fra hvilke platforme vores brugere tilgår Indeed

Send venligst din tilbagemelding til ios@indeed.com

*comScore, samlet antal besøgende marts 2017
Google Analytics, unikke besøgende, september 2018

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Find jobs using Indeed, the most comprehensive search engine for jobs.
In a single search, Indeed offers free access to millions of jobs from thousands of company websites and job boards.
From search to apply, Indeed’s Job Search app helps you through the entire process of finding a new job.

World’s #1 Job Search site*
- Join over 250 million job seekers each month that use Indeed
- Find jobs in over 60 countries and 28 languages
- Search the Indeed database of over 16 million jobs

Search
- Simple, fast-loading job search
- Find openings in cities near you using your device’s GPS
- View new jobs added since your last search
- Search by job title, company and location to find your dream job
- Find full-time, part-time, contract, freelance and internship jobs

Apply
- Use your Indeed Resume to easily apply to select jobs
- Create a resume, joining Indeed’s network of over 70 million resumes
- Personalize a message for each job before applying
- Don’t want to apply just yet? Send a reminder to apply later

Personalize
- Recent job searches are remembered
- Save or email your favorite jobs
- Create a free Indeed account
- Follow favorite companies to get the latest jobs and updates
- Have the newest jobs delivered to your inbox
- See which jobs you’ve visited, saved, and applied to

Research
- Preview page displays full description of job posting
- See how companies are rated by employees
- Read over 12 million company reviews
- See photos of what it’s like to work at companies before you apply
- Review your employer

By downloading this app, you agree to Indeed's Cookie Policy, Privacy Policy and Terms of Service found at www.indeed.com/legal, where you may avail of your rights at any time, including the right to object to the legitimate interest use of your personal data for marketing purposes. In order to provide you with certain services and support ad attribution, user data, such as your IP address or other unique identifier and event data related to the installation of the Indeed App, may be shared with certain service providers when you download or install this app. An example of this would be Facebook SDK.

This is performed for the legitimate interest of allowing Indeed to understand and optimize our users' complete customer journey by:

- helping us understand how users arrive to Indeed
- better measure the performance of our ads;
- facilitating user logins through third party accounts in certain cases; and
- helping us understand where a user accesses Indeed through different devices

Please send your feedback to ios@indeed.com

*comScore, Total Visits March 2017
Google Analytics, Unique Visitors, September 2018

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
360x480bb 360x480bb 360x480bb 360x480bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 1,337 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
54%
Addictive
 
13%
Crashes
 
6%
Negative
 
6%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
13.1
April 20, 2019
13.0
April 17, 2019
12.1
March 25, 2019
12.0
March 10, 2019
11.4
February 22, 2019
11.3
February 19, 2019
11.2
January 24, 2019
11
December 14, 2018
10.9
December 04, 2018
10.8
November 16, 2018
10.7
November 07, 2018
10.6
October 25, 2018
10.5
October 09, 2018
10.4
October 01, 2018
10.3
September 17, 2018
10.2
September 03, 2018
10.1
August 16, 2018
10.0
August 08, 2018
9.7
July 25, 2018
9.6
July 11, 2018
9.5
June 24, 2018
9.4
June 12, 2018
9.3
June 04, 2018
9.2
May 31, 2018
9.1
May 13, 2018
9.0
May 03, 2018
8.3
April 25, 2018
8.2
April 19, 2018
8.1
April 15, 2018
8.0
April 10, 2018
7.4
April 01, 2018
7.3
March 25, 2018
7.2
March 11, 2018
7.1
February 16, 2018
7.0
February 10, 2018
6.6
January 31, 2018
6.5
January 24, 2018
6.4
January 01, 2018
6.3
December 13, 2017
6.2
December 12, 2017
6.1
December 02, 2017
6.0
November 28, 2017
5.3
October 24, 2017
5.2
October 19, 2017
5.1
September 24, 2017
5.0
September 12, 2017
4.8
August 24, 2017
4.7
August 03, 2017
4.6
July 21, 2017
4.5
July 02, 2017
4.4
June 07, 2017
4.3
May 18, 2017
4.2
May 06, 2017
4.1
April 08, 2017
4.0
February 09, 2017
3.9
December 20, 2016
3.8
December 17, 2016
3.7
October 20, 2016
3.6
September 09, 2016
3.5
May 26, 2016
3.4
February 09, 2016
3.3
October 01, 2015
3.2
July 29, 2015
3.1
July 20, 2015
3.0
March 01, 2015
2.9
February 12, 2015
2.8
November 23, 2014
2.7
November 16, 2014
2.6
October 07, 2014
2.5
May 23, 2014
2.4
April 22, 2014
2.3
November 08, 2013
2.2
September 24, 2013
2.1
July 30, 2013
2.0
June 19, 2013
1.9
May 12, 2013
1.6.1
April 27, 2013
1.6
April 24, 2013
1.5
January 03, 2013
1.4
September 25, 2012
1.3
October 25, 2011
1.2
October 19, 2010
1.1
February 09, 2010
1.0.1
June 30, 2009
1.0
June 07, 2009