Round up

Age

about 8 years

Released: 2010-04-01

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2017-09-21

Overall Ratings

278,714

with average of 3.5

Global Rank

None

Currently not visible

Top 25 Overall

0 Countries

not in any top 25

Global Rank Positions

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上阅读美文佳作。有了 iBooks,您便可以随时浏览、下载和欣赏喜爱的图书和作者。您可以找到经典读物、畅销作品、新晋作家,甚至是有声读物。

功能

• 探索不计其数的图书,涵盖各种类别、各个年龄段以及不同的阅读水平。
• 浏览“精品推荐”中的图书来找到最佳和最火的新作品、常年畅销书和精选作品集。
• 免费试读图书,甚至有机会抢先一睹最新内容。
• 查找带精美插图的交互式图书,包括儿童图画书、艺术和摄影图书、食谱等等。
• 查看“排行榜”来了解其他读者所关注的读物。
• 选择最适合自己的有声读物并让其为您朗读,或在旅途中通过 CarPlay 来收听。

最佳阅读方式
• 8 种精美字体和 4 种方便阅读的页面颜色可供选择。
• 为喜爱的文章添加书签、笔记和重点。
• 使用内建的搜索功能来查找图书中的任意文字或词组。
• 打开“自动启用夜间主题”来减轻双眼的阅读负担。
• 调整屏幕亮度来找到各种环境下的最适宜亮度。
• 启用“滚动”视图来持续滚动显示图书,而不是通过翻页来显示。
• 在 iPad、iPhone 和 iPod touch 上使用 iBooks 时,可借助辅助功能来听页面上文字的发音。
• 使用 AirPrint 打印 PDF 文稿和 iBooks 上所做的笔记。
• 通过 Facebook、Twitter、“信息”或“邮件”与好友分享所喜爱图书的摘录或感言。

iCloud 功能
• 在您的所有设备上访问从 iBooks 购买的任意图书。
• 使用“家人共享”与家人共享已购买的图书和有声读物。
• 将图书和 PDF 整理到个人精选集,以便在您的所有设备上可用。
• 在您的所有设备上访问书签、重点、笔记和当前页面。

支持开放式标准
• 开放式内容以 EPUB 和 PDF 格式发布。
• 将 EPUB 和 PDF 文稿添加到 iTunes 并将它们同步到 iPad、iPhone 或 iPod touch。
• 将“邮件”中的 PDF 文稿添加到 iBooks PDF 精选集。

要求
• iBooks Store 在大部分国家和地区可用。可用图书因国家或地区而异。
• 从 iBooks 或 iCloud 下载内容需要 Apple ID 和互联网访问。
• 将非 iBooks Store 提供的图书和 PDF 添加到 iBooks 时,要求该图书为 DRM-free。
• 部分 PDF 文稿可能不兼容 iBooks。

Đọc một câu chuyện hay trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac. Với iBooks, bạn có thể duyệt, tải về và thưởng thức các sách và tác giả ưa thích bất kỳ lúc nào bạn muốn. Bạn sẽ tìm thấy các sách cổ điển, sách bán chạy nhất, tác giả triển vọng và cả sách nói.

Tính năng

• Khám phá bộ sưu tập sách khổng lồ từ tất cả các danh mục và dành cho mọi độ tuổi và trình độ đọc.
• Duyệt các sách Nổi bật để tìm các bản phát hành mới hay nhất và được thảo luận nhiều nhất, sách bán chạy nhất trong nhiều năm và các bộ sưu tập được giám tuyển.
• Đọc sách mẫu miễn phí, thỉnh thoảng trước khi chúng có sẵn ở bất kỳ nơi nào khác.
• Tìm các sách tương tác và minh họa đẹp mắt, bao gồm sách ảnh cho trẻ em, sách nghệ thuật và nhiếp ảnh, sách dạy nấu ăn, v.v.
• Kiểm tra Bảng xếp hạng để xem những gì phổ biến với những người đọc khác.
• Chọn sách nói hoàn hảo và để thiết bị đọc câu chuyện cho bạn hoặc đem theo khi bạn di chuyển trên đường và nghe qua CarPlay.

Những cách tuyệt vời để đọc sách
• Chọn từ tám phông chữ thu hút và bốn màu trang dễ đọc.
• Thêm dấu trang và ghi chú, đồng thời tô sáng các đoạn ưa thích của bạn.
• Tìm một từ, ký tự hoặc cụm từ ở bất kỳ đâu trong sách của bạn bằng tính năng tìm kiếm tích hợp.
• Bật Chế độ đêm tự động để giúp mắt bạn dễ chịu hơn khi đọc.
• Điều chỉnh độ sáng của màn hình để tìm mức chiếu sáng hoàn hảo cho bất kỳ môi trường nào.
• Di chuyển liên tục qua sách thay vì lật các trang bằng cách bật chế độ xem Cuộn.
• Nghe các từ trên một trang được đọc khi sử dụng iBooks với các tính năng trợ năng trên iPad, iPhone và iPod touch.
• In các tài liệu PDF và ghi chú bạn đã viết trong iBooks bằng AirPrint.
• Chia sẻ các đoạn trích hoặc suy nghĩ về sách ưa thích của bạn với bạn bè trên Facebook, Twitter, Tin nhắn hoặc Mail.

Các tính năng của iCloud
• Truy cập bất kỳ sách nào bạn mua từ iBooks trên tất cả các thiết bị của bạn.
• Chia sẻ nội dung mua sách và sách nói của bạn với các thành viên trong gia đình bằng Chia sẻ trong gia đình.
• Tổ chức sách và PDF của bạn thành các Bộ sưu tập cá nhân sẽ xuất hiện trên tất cả các thiết bị của bạn.
• Truy cập dấu trang, phần tô sáng, ghi chú và trang hiện tại trên tất cả các thiết bị của bạn.

Hỗ trợ các chuẩn mở
• Mở nội dung được xuất bản bằng định dạng EPUB và PDF.
• Thêm các tài liệu EPUB và PDF vào iTunes và đồng bộ hóa chúng vào iPad, iPhone hoặc iPod touch.
• Thêm các tài liệu PDF từ Mail vào bộ sưu tập PDF trong iBooks.

Yêu cầu
• iBooks Store có sẵn tại nhiều quốc gia. Việc lựa chọn các sách có sẵn thay đổi theo quốc gia.
• Việc tải về nội dung từ iBooks hoặc iCloud yêu cầu có ID Apple và truy cập Internet.
• Việc thêm sách và PDF từ bên ngoài iBooks Store vào iBooks yêu cầu chúng không có DRM.
• Một số tài liệu PDF có thể không tương thích với iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iPhone’unuzdan, iPad’inizden, iPod touch’ınızdan veya Mac’inizden öykülere ulaşın. iBooks ile sevdiğiniz kitaplara göz atabilir, bunları indirebilir ve en sevdiğiniz kitap ve yazarları okuyabilirsiniz. Klasikleri, en çok satanları, yeni yazarları ve hatta sesli kitapları bulabilirsiniz.

Özellikler

• Tüm kategorilerde, tüm yaşlar ve okuma seviyeleri için kapsamlı bir kitap koleksiyonunu keşfedin.
• En iyi ve en yaygın yeni çıkan kitapları, daimi en iyi satanları ve derlenen koleksiyonları bulmak için Öne Çıkan kitaplarımıza göz atın.
• Çoğu zaman başka hiçbir yerde yayımlanmamış kitaplardan ücretsiz parçalar okuyun.
• Resimli çocuk kitapları, sanat ve fotoğrafçılık kitapları, aşçılık kitapları ve daha fazlası dahil olmak üzere, harika illüstrasyonlara sahip etkileşimli kitaplar bulun.
• Diğer okuyucuların en çok hangi kitapları tercih ettiğini görmek için Popüler Listelerimize bakın.
• İstediğiniz sesli kitabı seçin ve size okunan öyküyü dinleyin ya da yolda giderken CarPlay’den dinleyin.

Keyifli kitap okuma yolları
• Sekiz çekici font ve okumayı kolaylaştırıcı dört sayfa rengi arasından seçim yapın.
• Ayraçlar ve notlar ekleyin ve sevdiğiniz paragrafları vurgulayın.
• Yerleşik arama ile kitabınızda istediğiniz sözcüğü, karakteri veya ifadeyi bulun.
• Gözlerinizi yormadan, daha kolay okuyabilmek için Otomatik Gece Modu’nu etkinleştirin.
• Her türlü ortamda en iyi ışıklandırmayı yakalamak için ekran parlaklığınızı ayarlayın.
• Kaydırma görüntüsünü etkinleştirerek kitapta sayfaları çevirmeden kesintisiz ilerleyin.
• iPad, iPhone ve iPod touch üzerinde erişilebilirlik özellikleri ile iBooks’u kullanarak sayfada yazılanları dinleyin.
• AirPrint’i kullanarak iBooks’da yazdığınız notları ve PDF belgelerini yazdırın.
• Facebook’ta, Twitter’da, Mesajlar’da veya Mail’de arkadaşlarınızla en sevdiğiniz kitaplar hakkında düşündüklerinizi veya alıntılarınızı paylaşın.

iCloud özellikleri
• iBooks’dan satın aldığınız kitaplardan herhangi birine tüm aygıtlarınızdan erişin.
• Aile Paylaşımı’nı kullanarak aile üyelerinizle satın aldığınız kitapları ve sesli kitapları paylaşın.
• Kitaplarınızı ve PDF’lerinizi tüm aygıtlarınızda görünecek kişisel Koleksiyonlar şeklinde düzenleyin.
• Tüm aygıtlarınızdan ayraçlara, vurgulanan kısımlara, notlara ve kaldığınız sayfaya erişin.

Açık standartları destekler
• Açık içerik EPUB ve PDF biçimlerinde yayımlanır.
• EPUB ve PDF belgelerini iTunes’a ekleyin ve iPad, iPhone veya iPod touch üzerinde eşzamanlayın.
• Mail’den iBooks PDF koleksiyonunuza PDF belgeleri ekleyin.

Gereklilikler
• iBooks Store birçok ülkede bulunur. Erişilebilen kitaplar ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterir.
• iBooks’dan veya iCloud’dan içerik indirmek için Apple kimliği ve İnternet erişimi gereklidir.
• iBooks Store dışından iBooks’a kitap ve PDF eklemek için bunların DRM’siz olması gerekir.
• Bazı PDF belgeleri iBooks ile uyumlu olmayabilir.

ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวดีๆ ได้ใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ iBooks จะช่วยให้คุณสามารถเลือกหา ดาวน์โหลด และเพลิดเพลินไปกับหนังสือและนักเขียนที่คุณชื่นชอบได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ คุณจะได้พบกับหนังสือแบบคลาสสิก หนังสือขายดีที่สุด นักเขียนดาวรุ่งหน้าใหม่ และแม้กระทั่งหนังสือเสียง

คุณสมบัติ

• สำรวจคอลเลกชั่นหนังสือขนาดใหญ่ที่มีหนังสือครบทุกหมวดหมู่ มีหนังสือสำหรับคนทุกวัยและทุกระดับการอ่าน
• เลือกดูหนังสือที่แนะนำของเราเพื่อหาหนังสือเล่มเยี่ยมที่น่าสนใจ หนังสือขายดีตลอดกาล และคอลเลกชั่นที่เราคัดสรรมาให้
• อ่านตัวอย่างหนังสือได้ฟรี ซึ่งบางครั้งก็เปิดให้คุณได้อ่านก่อนที่อื่นๆ ด้วย
• ค้นหาหนังสือที่มีภาพประกอบสวยงามและโต้ตอบได้ ซึ่งมีทั้งหนังสือรูปภาพสำหรับเด็ก หนังสือศิลปะและภาพถ่าย ตำราอาหาร และอื่นๆ
• ลองดูอันดับยอดนิยมของเราเพื่อดูว่าหนังสือเล่มใดเป็นที่ชื่นชอบของที่นักอ่าน
• เลือกหนังสือเสียงเล่มที่ใช่แล้วให้ระบบอ่านให้คุณฟัง หรือนำไปฟังผ่าน CarPlay ตอนที่คุณขับรถ

เปี่ยมคุณสมบัติพร้อมให้คุณอ่าน
• เลือกแบบอักษรที่สวยงามแปดแบบและสีของหน้ากระดาษสี่สีที่ช่วยให้อ่านได้ง่าย
• เพิ่มที่คั่นหน้าและโน้ต แล้วไฮไลท์เนื้อหาโปรดของคุณ
• ค้นหาคำ อักขระ หรือวลีได้ทุกที่ในหนังสือของคุณด้วยการค้นหาที่มีมาให้ในตัว
• เปิดใช้งานชุดรูปแบบกลางคืนโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณอ่านได้สบายตามากยิ่งขึ้น
• ปรับความสว่างของหน้าจอเพื่อให้ได้ความสว่างที่เหมาะสมกับทุกสภาพแวดล้อม
• เปิดใช้งานมุมมองการเลื่อนเพื่อใช้การเลื่อนผ่านหนังสือแบบต่อเนื่องแทนการพลิกเปิดทีละหน้า
• ฟังเนื้อหาของหนังสือของคุณได้เมื่อคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน iPad, iPhone และ iPod touch กับ iBooks
• พิมพ์เอกสาร PDF และโน้ตที่คุณเขียนไว้ใน iBooks โดยใช้ AirPrint
• แชร์ข้อความหรือความคิดเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรดของคุณให้เพื่อนๆ ทราบผ่านทาง Facebook ทวิตเตอร์ ข้อความ หรือเมล

คุณสมบัติ iCloud
• เข้าถึงหนังสือเล่มใดๆ ที่คุณซื้อจาก iBooks ในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
• แชร์หนังสือและหนังสือเสียงที่สมาชิกในครอบครัวซื้อโดยใช้การแชร์กันในครอบครัว
• จัดระเบียบหนังสือและ PDF ของคุณให้เป็นคอลเลกชั่นที่จะปรากฏในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ
• เข้าถึงที่คั่นหน้า ไฮไลท์ โน้ต และหน้าปัจจุบันของคุณในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

รองรับมาตรฐานแบบเปิด
• เนื้อหาปลายเปิดตีพิมพ์ลงในรูปแบบ EPUB และ PDF
• เพิ่มเอกสาร EPUB และ PDF ไปที่ iTunes แล้วเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นไปที่ iPad, iPhone หรือ iPod touch
• เพิ่มเอกสาร PDF จากแอพเมลไปที่คอลเลกชั่น PDF ใน iBooks ของคุณ

ข้อกำหนด
• iBooks Store สามารถใช้ได้ในหลายๆ พื้นที่ การเลือกหนังสือที่มีอาจแตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่
• เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจาก iBooks หรือ iCloud ต้องมี Apple ID และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
• การเพิ่มหนังสือและ PDFs จากด้านนอก iBooks Store ไปที่ iBooks ต้องเป็นหนังสือที่ไม่มี DRM
• เอกสาร PDF บางเอกสารอาจไม่สามารถใช้ได้กับ iBooks

Försjunk i en fängslande berättelse på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. Med iBooks kan du bläddra bland, hämta och läsa dina favoritböcker och -författare när du vill. Du hittar klassiker, bästsäljare, lovande nya författare och till och med ljudböcker.

Funktioner

• Utforska en enorm samling böcker i alla kategorier och för alla åldrar och läsfärdigheter.
• Bläddra bland våra böcker i blickfånget för att hitta de bästa och mest omtalade nyheterna, eviga bästsäljare och handplockade samlingar.
• Läs kostnadsfria utdrag ur böcker, ibland innan de finns någon annanstans.
• Hitta vackert illustrerade och interaktiva böcker, bland annat bilderböcker för barn, konst- och fotoböcker, kokböcker och mycket annat.
• Ta en titt på våra topplistor för att se vad andra bokslukare gillar.
• Välj ut den perfekta ljudboken och få berättelsen uppläst, eller ta med den i bilen och lyssna via CarPlay.

Suveräna sätt att läsa
• Välj bland åtta snygga typsnitt och fyra lättlästa sidfärger.
• Lägg till bokmärken och anteckningar och markera dina favoritstycken.
• Hitta ett ord, ett tecken eller en fras var som helst i boken med hjälp av den inbyggda sökningen.
• Aktivera Automatiskt nattema som gör läsningen behagligare för ögonen.
• Justera skärmens ljusstyrka så att du hittar precis rätt ljus i alla miljöer.
• Läs kontinuerligt genom böcker istället för att vända blad genom att aktivera rullningsvyn.
• Lyssna medan orden på en sida blir upplästa när du använder iBooks med hjälpmedelsfunktionerna i iPad, iPhone och iPod touch.
• Skriv ut PDF-dokument och anteckningar du har gjort i iBooks via AirPrint.
• Dela citat eller tankar om din favoritbok till dina vänner via Facebook, Twitter, Meddelanden eller Mail.

iCloud-funktioner
• Kom åt alla böcker du har köpt från iBooks på alla dina enheter.
• Dela köpta böcker och ljudböcker med familjemedlemmar via Familjedelning.
• Ordna böcker och PDF-filer i personliga samlingar som visas på alla dina enheter.
• Kom åt bokmärken, markeringar, anteckningar och aktuell sida på alla dina enheter.

Stöder öppna standarder
• Öppet innehåll publiceras i EPUB- och PDF-formaten.
• Lägg till EPUB- och PDF-dokument i iTunes och synka dem till iPad, iPhone eller iPod touch.
• Lägg till PDF-dokument från Mail i din PDF-samling i iBooks.

Krav
• iBooks Store är tillgänglig i många länder. Bokutbudet varierar i olika länder.
• Hämtning av innehåll från iBooks eller iCloud kräver ett Apple-ID och en internetanslutning.
• Om du vill lägga till böcker och PDF-filer från andra källor än iBooks Store i iBooks måste de vara DRM-fria.
• En del PDF-dokument kanske inte är kompatibla med iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iPhone, iPad, iPod Touch или Mac просто созданы для чтения хороших историй. С программой iBooks Вы можете находить, загружать и читать интересные книги и любимых авторов, когда захотите. Здесь Вы найдете классику, бестселлеры, перспективных авторов и даже аудиокниги.

Возможности

• Обширная коллекция книг всех категорий для любого возраста и уровня чтения.
• В подборке книг представлены лучшие и нашумевшие новые издания, многолетние бестселлеры и отобранные вручную коллекции.
• Возможность чтения фрагментов книг — иногда даже до того, как они появятся где-либо еще.
• Книги с красивыми иллюстрациями и интерактивные книги, в том числе детские книги с картинками, художественные альбомы и альбомы с фотографиями, поваренные книги и многое другое.
• В топ-чартах можно увидеть книги, которые пользуются популярностью среди других читателей.
• Отличные аудиокниги для прослушивания в любом месте, например в автомобиле через CarPlay.

Высокое удобство чтения
• Выбор из восьми привлекательных шрифтов и четырех приятных для глаз цветов страницы.
• Добавление закладок и примечаний, выделение любимых фрагментов.
• Встроенная функция поиска слов, символов или фраз в любом месте книги.
• Включение авторежима «Ночь» для уменьшения нагрузки на глаза.
• Настройка яркости экрана для комфортного чтения в любых условиях.
• Режим прокрутки для непрерывного перемещения по книге вместо переворачивания страниц.
• Проговаривание слов на странице при использовании iBooks с функциями универсального доступа iPad, iPhone и iPod touch.
• Печать документов PDF и заметок, созданных в iBooks, при помощи AirPrint.
• Обмен цитатами и мнениями о любимых книгах с друзьями через Facebook, Twitter, Сообщения или Почту.

Функции iCloud
• Доступ ко всем книгам, купленным через iBooks, на любых Ваших устройствах.
• Предоставление доступа к купленным книгам и аудиокнигам членам семьи через функцию «Семейный доступ».
• Упорядочивание книг и документов PDF в личные коллекции, отображаемые на всех Ваших устройствах.
• Доступ к закладкам, выделениям, заметкам и текущей странице на всех Ваших устройствах.

Поддержка открытых стандартов
• Открытые материалы публикуются в форматах EPUB и PDF.
• Добавление документов EPUB и PDF в iTunes и их синхронизация с iPad, iPhone или iPod touch.
• Добавление документов PDF из Почты в коллекцию PDF в iBooks.

Требования
• Магазин iBooks Store доступен во многих странах. Доступные книги зависят от страны.
• Для загрузки материалов из iBooks или iCloud требуется Apple ID и доступ в Интернет.
• Для добавления в iBooks книг и документов PDF не из iBooks Store необходимо, чтобы они не были защищены технологией DRM.
• Некоторые документы PDF могут быть несовместимы с iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

Envolva-se com uma história no iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Com o iBooks, você pode explorar, transferir e aproveitar seus livros e autores favoritos sempre que quiser. Você encontrará clássicos, best-sellers, autores emergentes e até mesmo audiolivros.

Características

• Explore uma vasta coleção de livros de todas as categorias, para todas as idades e níveis de leitura.
• Navegue pelos livros em Destaques para encontrar os melhores e mais procurados lançamentos, best-sellers perenes e coleções selecionadas por curadores.
• Leia amostras gratuitas de livros, às vezes antes mesmo que eles sejam disponibilizados em outras lojas.
• Encontre livros com belas ilustrações e interatividade, inclusive livros de desenho infantis, de arte, fotografia, culinária e muito mais.
• Confira nossos Mais Vendidos para ver o que faz sucesso entre os outros leitores.
• Selecione o audiolivro perfeito e ouça a história sendo lida para você, ou leve-a para a estrada e ouça com o CarPlay.

Ótimas maneiras de ler
• Escolha entre oito fontes atraentes e quatro cores de página fáceis de ler.
• Adicione marcadores e notas, e destaque suas passagens favoritas.
• Encontre uma palavra, um caractere ou uma frase em qualquer lugar do livro com a busca integrada.
• Ative o Tema Noturno Automático para tornar a leitura mais confortável para seus olhos.
• Ajuste o brilho da tela para encontrar a luminosidade perfeita para qualquer ambiente.
• Para passar continuamente por livros em vez de folhear páginas, ative a Visualização de rolagem.
• Ouça as palavras de uma página faladas ao utilizar o iBooks com os recursos de acessibilidade no iPad, iPhone e iPod touch.
• Imprima documentos PDF e notas que você escreveu no iBooks utilizando o AirPrint.
• Compartilhe citações ou ideias sobre seus livros favoritos com amigos no Facebook, Twitter, Mensagens ou Mail.

Recursos do iCloud
• Acesse quaisquer dos seus livros comprados do iBooks em todos os seus dispositivos.
• Compartilhe suas compras de livros e audiolivros com familiares utilizando o Compartilhamento Familiar.
• Organize seus livros e PDFs em Coleções pessoais que aparecem em todos os seus dispositivos.
• Acesse livros, destaques, notas e sua página atual em todos os seus dispositivos.

Compatível com padrões abertos
• Conteúdos abertos são publicados nos formatos EPUB e PDF.
• Adicione documentos EPUB e PDF ao iTunes e sincronize-os para o iPad, iPhone ou iPod touch.
• Adicione documentos PDF do Mail à sua coleção de PDFs do iBooks.

Requisitos
• A iBooks Store está disponível em vários países. O acervo de livros disponíveis varia conforme o país.
• A transferência de conteúdos do iBooks ou iCloud requer um ID Apple e acesso à Internet.
• Adicionar livros e PDFs externos da iBooks Store para o iBooks requer que eles não sejam protegidos por DRM.
• Talvez alguns documentos PDF não sejam compatíveis com o iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest bestselling books or your favorite classics – day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favorite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books, and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous fullscreen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos, and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colors
• Highlight your favorite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share quotes or thoughts about your favorite book with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch—such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organize your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes, and your current page up-to-date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud right on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.

• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.

• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else. 

• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.

• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.

• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.

• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.

• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.

• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.

• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.

• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.

• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.

• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.

• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, orMail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all your devices.

• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.

• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.

• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.

• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.

• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.

• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.

• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

Dapatkan cerita yang hebat pada iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac anda. Dengan iBooks, anda boleh melayari, memuat turun serta menikmati buku dan pengarang kegemaran anda pada bila-bila masa yang anda mahu. Anda akan menemui klasik, paling laris, pengarang semakin hangat dan juga buku audio.

Ciri

• Terokai koleksi buku yang luas daripada semua kategori, dan untuk semua peringkat umur dan tahap pembacaan.
• Layari buku Ditampilkan kami untuk menemui keluaran baru, jualan terlaris dan koleksi terurus yang terbaik dan popular.
• Baca sampel buku percuma, kadang-kadang sebelum ia tersedia di tempat lain.
• Cari buku ilustrasi dan interaktif yang cantik, termasuk buku gambar kanak-kanak, buku seni dan fotografi, buku masakan dan banyak lagi.
• Semak Carta Teratas kami untuk melihat apa yang popular dalam kalangan pembaca lain.
• Pilih buku audio yang terbaik dan jadikan cerita anda dibaca kepada anda, atau bawanya ke jalan raya dan dengar melalui CarPlay.

Cara yang hebat untuk membaca
• Pilih daripada lapan fon menarik dan empat warna halaman yang mudah untuk dibaca.
• Tambah penanda buku dan nota, dan serlahkan petikan kegemaran anda.
• Cari perkataan, aksara atau frasa di mana-mana sahaja dalam buku anda dengan carian terbina dalam.
• Dayakan Tema Malam Auto untuk menjadikan pembacaan lebih selesa buat mata anda.
• Laraskan kecerahan skrin anda untuk mencari pencahayaan sempurna untuk sebarang persekitaran.
• Gerak secara berterusan menerusi buku berbanding membalikkan halaman dengan mendayakan paparan Menskrol.
• Dengar perkataan pada halaman dituturkan apabila menggunakan iBooks dengan ciri kebolehcapaian dalam iPad, iPhone dan iPod touch.
• Cetak dokumen PDF dan nota yang anda tulis pada iBooks menggunakan AirPrint.
• Kongsi petikan atau buah fikiran tentang buku kegemaran anda dengan rakan pada Facebook, Twitter, Mesej, atau Mail.

Ciri iCloud
• Akses mana-mana buku yang anda beli daripada iBooks pada semua peranti anda.
• Kongsi pembelian buku dan buku audio anda dengan ahli keluarga menggunakan Perkongsian Keluarga.
• Susun buku dan PDF anda ke Koleksi peribadi yang akan muncul pada semua peranti anda.
• Akses penanda buku, serlahan, nota dan halaman semasa anda pada semua peranti anda.

Menyokong piawai terbuka
• Kandungan terbuka diterbitkan dalam format EPUB dan PDF.
• Tambah dokumen EPUB dan PDF ke iTunes dan selaraskannya ke iPad, iPhone, atau iPod touch.
• Tambah dokumen PDF daripada Mail ke koleksi PDF iBooks anda.

Keperluan
• iBooks Store tersedia dalam kebanyakan negara. Pilihan buku tersedia berbeza mengikut negara.
• Memuat turun kandungan daripada iBooks atau iCloud memerlukan Apple ID dan akses Internet.
• Menambah buku dan PDF luar daripada iBooks Store ke iBooks memerlukannya bebas DRM.
• Sesetengah dokumen PDF mungkin tidak serasi dengan iBooks.

iPhone, iPad, iPod touch 또는 Mac에 좋아하는 스토리를 담을 수 있습니다. iBooks를 사용하여 원할 때마다 좋아하는 책과 저자를 탐색하고 다운로드하고 감상할 수 있습니다. 고전 문학, 베스트셀러, 인기 신인 저자, 오디오북까지 찾아볼 수 있습니다.

기능

• 모든 카테고리, 모든 연령 및 독서 수준에 해당하는 다양한 책 모음을 탐색할 수 있습니다.
• 추천 책을 탐색하여 새로 출간된 최고의 도서, 밀리언셀러 및 엄선된 모음을 찾을 수 있습니다.
• 책의 무료 샘플을 읽을 수 있습니다. 때로는 출간되기 전의 책을 읽을 수도 있습니다.
• 어린이용 그림책, 예술 및 사진 책, 요리책 등을 포함하여 아름다운 그림이 수록되어 있는 대화식 책을 찾을 수 있습니다.
• 인기 차트에서 다른 독자들에게 인기있는 책을 확인할 수 있습니다.
• 오디오북을 선택하고 스토리를 음성으로 듣거나 운전 중 CarPlay를 통해 들을 수 있습니다.

책을 읽는 여러 가지 방법
• 페이지를 읽기 쉽게 하는 4가지의 색상과 8가지의 멋진 서체 중에 선택할 수 있습니다.
• 책갈피 및 메모를 추가하고 좋아하는 문구를 하이라이트할 수 있습니다.
• 내장 검색 기능을 사용하여 책 어디에서나 단어, 문자 또는 문구를 찾을 수 있습니다.
• 자동 야간 테마를 활성화하여 눈에 편안한 독서를 즐길 수 있습니다.
• 화면 밝기를 조절하여 어떠한 환경에도 알맞은 밝기를 선택할 수 있습니다.
• 스크롤 뷰를 활성화하여 페이지를 직접 넘기지 않고 계속 움직이도록 할 수 있습니다.
• iBooks를 사용할 때 iPad, iPhone 및 iPod touch의 손쉬운 기능을 사용하여 페이지를 읽게 할 수 있습니다.
• AirPrint를 사용하여 iBooks에서 작성한 PDF 도큐멘트 및 메모를 프린트할 수 있습니다.
• Facebook, 트위터, 메시지 또는 Mail에서 친구들과 좋아하는 책의 문구나 감상을 공유할 수 있습니다.

iCloud 기능
• 사용자의 모든 기기에서 iBooks에서 구입한 모든 책에 접근할 수 있습니다.
• 가족 공유를 사용하여 구입한 책 및 오디오북을 가족 구성원과 공유할 수 있습니다.
• 책 및 PDF를 사용자의 모든 기기에서 볼 수 있는 개인 모음으로 구성할 수 있습니다.
• 사용자의 모든 기기에서 책갈피, 하이라이트, 메모 및 현재 페이지에 접근할 수 있습니다.

오픈 표준 포맷 지원
• 오픈 콘텐츠를 EPUB 및 PDF 포맷으로 발행할 수 있습니다.
• EPUB 및 PDF 도큐멘트를 iTunes에 추가하고 iPad, iPhone 또는 iPod touch에 동기화할 수 있습니다.
• Mail에 있는 PDF 도큐멘트를 iBooks PDF 모음에 추가할 수 있습니다.

요구사항
• iBooks Store는 여러 국가에서 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 책은 국가마다 다를 수 있습니다.
• iBooks 또는 iCloud에서 콘텐츠를 다운로드하려면 Apple ID 및 인터넷 연결이 필요합니다.
• iBooks Store 외부에서 iBooks에 책 및 PDF를 추가하려면 DRM-free여야 합니다.
• 일부 PDF 도큐멘트는 iBooks와 호환되지 않을 수 있습니다.

iPhone、iPad、iPod touchまたはMacで、素敵なストーリーの世界に足を踏み入れましょう。iBooksを使えば、お気に入りのブックや作家をどこでも好きな場所でブラウズしたり、ダウンロードしたり、楽しんだりできます。古典、ベストセラーや新進作家の作品に加え、オーディオブックも見つかります。

機能

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all • あらゆるカテゴリ、あらゆる年齢や読書レベル向けの膨大なブックコレクションを堪能してください。
• おすすめのブックをブラウズして、話題の優れた新作、長年のベストセラーや、キュレートされたコレクションを見つけることができます。
• ブックの無料サンプルを閲覧できます。ほかのどこよりも早く読めることもあります。
• 子供向けの絵本、美術書、写真集、料理本など、美しいイラストや写真の入ったブックやインタラクティブなブックもあります。
• “ランキング”で、ほかの読書家に人気の作品を確認できます。
• 自分にぴったりのオーディオブックを選んで、ストーリーを読み聞かせてもらうことができます。外出中にCarPlayで聴くこともできます。

読書を快適に
• 8つの魅力的なフォントと、4つの読みやすいページカラーから選べます。
• ブックマークやメモを追加したり、好きな一節をハイライトしたりできます。
• 内蔵の検索機能を使って、ブック内のどこでも語句や文字を検索できます。
• “自動夜間モード”を有効にすると、読書での目の負担が軽減されます。
• 画面の明るさを調整して、どんな環境でも最適な照度にすることができます。
• “スクロール表示”を有効にすると、ページをめくる代わりにブックがスクロールし続けます。
• iPad、iPhone、iPod touchでアクセシビリティ機能を有効にしてiBooksを使うと、ページ上の単語を読み上げさせることができます。
• AirPrintを使って、PDF書類やiBooksで書いたメモをプリントできます。
• Facebook、Twitter、“メッセージ”、または“メール”で、お気に入りのブックの引用や感想を友達と共有できます。

iCloudの機能

• iBooksから購入したすべてのブックに、お使いのすべてのデバイスからアクセスできます。
• “ファミリー共有”を使って、購入したブックやオーディオブックを家族と共有できます。
• すべてのデバイスに表示される個人用コレクションで、ブックやPDFを整理できます。
• ブックマーク、ハイライト、メモ、現在のページに、お使いのすべてのデバイスからアクセスできます。

オープン規格をサポート
• オープンコンテンツはEPUBおよびPDFフォーマットで出版されます。
• EPUBおよびPDF書類をiTunesに追加して、iPad、iPhone、またはiPod touchに同期できます。
• “メール”からPDF書類をiBooks PDFコレクションに追加できます。

要件
• iBooks Storeは多くの国で利用できます。入手可能なブックは国によって異なります。
• iBooks StoreまたはiCloudからコンテンツをダウンロードするには、Apple IDとインターネット接続が必要です。
• iBooks Store以外からブックやPDFをiBooksに追加するには、DRMフリーのブックまたはPDFである必要があります。
• 一部のPDF書類はiBooksに対応していません。

Immergiti in un ottimo racconto su iPhone, iPad, iPod touch o sul Mac. Con iBooks puoi esplorare, scaricare e goderti i tuoi libri e autori preferiti ogni volta che vuoi. Troverai classici, bestseller, autori emergenti e persino audiolibri.

Funzionalità

• Esplora una vasta raccolta di libri da tutte le categorie e per tutte le età e livelli di lettura.
• Esplora i libri in primo piano per trovare le uscite migliori e più interessanti, i bestseller senza tempo e le raccolte appositamente curate.
• Leggi estratti gratuiti dai libri, a volte prima che siano disponibili da qualsiasi altra parte.
• Trova libri interattivi e con splendide illustrazioni, compresi libri fotografici per bambini, libri di arte e fotografia, libri di ricette e altro ancora.
• Guarda le nostre classifiche per scoprire i libri più popolari tra gli altri lettori.
• Seleziona l'audiolibro perfetto e lascia che la tua storia ti venga letta oppure portala in viaggio con te e ascoltala tramite CarPlay.

Leggere nel migliore dei modi
• Scegli tra otto bellissimi font e quattro colori di pagina di facile lettura.
• Aggiungi segnalibri e note ed evidenzia i tuoi passaggi preferiti.
• Trova una parola, un carattere o una frase in qualsiasi punto del libro con la ricerca integrata.
• Abilita il tema notturno automatico per rendere la lettura ancora più confortevole per i tuoi occhi.
• Regola la luminosità dello schermo per trovare l'illuminazione perfetta per qualsiasi ambiente.
• Spostati in maniera continua lungo i libri invece che sfogliare le pagine abilitando la vista a scorrimento.
• Lascia che iBooks legga le parole sulla pagina con le funzioni di accessibilità su iPad, iPhone e iPod touch.
• Stampa i documenti PDF e le note che hai scritto su iBooks tramite AirPrint.
• Condividi citazioni e pensieri sui tuoi libri preferiti con gli amici tramite Facebook, Twitter, Messaggi o Mail.

Funzionalità di iCloud
• Accedi a qualsiasi libro acquistato da iBooks su tutti i tuoi dispositivi.
• Condividi i libri o gli audiolibri acquistati con i membri della famiglia tramite “In famiglia”.
• Organizza i libri e i PDF in raccolte personali che verranno mostrate sui tuoi dispositivi.
• Accedi ai segnalibri, alle evidenziazioni, alle note e alla pagina attuale da tutti i tuoi dispositivi.

Supporto per standard aperti
• I contenuti aperti sono pubblicati in formato EPUB e PDF.
• Aggiungi gli EPUB e i documenti PDF a iTunes e sincronizzali su iPad, iPhone o iPod touch.
• Aggiungi documenti PDF da Mail alla raccolta dei PDF di iBooks.

Requisiti
• iBooks Store è disponibile in molti paesi. La selezione di libri disponibili varia in base al paese.
• Il download di contenuti da iBooks o iCloud richiede un ID Apple e l'accesso a Internet.
• È possibile aggiungere a iBooks libri che non provengono da iBooks Store solo se questi sono senza DRM.
• Alcuni documenti PDF potrebbero non essere compatibili con iBooks.

Baca tulisan bagus di iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac. Dengan iBooks, Anda dapat menelusuri, mengunduh, dan menikmati buku dan karya penulis favorit Anda setiap saat. Anda akan menemukan karya klasik, paling laris, penulis yang sedang naik daun, dan bahkan buku audio.

Fitur

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Read free samples of books, sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read
• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Enable Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scrolling view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features
• Access any of the books you purchase from iBooks on all your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards
• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.
• Add PDF documents from Mail to your iBooks PDF collection.

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

Plongez-vous dans un bon roman sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Avec iBooks, parcourez, téléchargez et profitez de vos livres et auteurs favoris quand vous le voulez. Vous trouverez des classiques, des best-sellers, des auteurs d’un nouveau genre et même des livres audio.

Fonctionnalités

• Explorez une vaste collection de livres de tous les genres, pour tous les âges et tous les niveaux de lecture.
• Découvrez nos recommandations de livres, parmi lesquelles les dernières sorties les plus acclamées par la critique, les immuables best-sellers et des collections sélectionnées par nos experts.
• Lisez des extraits gratuits, parfois en avant-première.
• Retrouvez de magnifiques livres illustrés et interactifs, notamment des livres d’images pour les enfants, des livres sur l’art et la photographie, des livres de cuisine, et bien d’autres.
• Découvrez nos Meilleurs classements pour découvrir ce qui est populaire auprès des autres lecteurs.
• Sélectionnez le livre audio parfait et faites-le-vous lire, ou emportez-le sur la route et écoutez-le avec CarPlay.

Une nouvelle façon de lire
• Choisissez parmi huit polices et quatre couleurs de page facilitant la lecture.
• Ajoutez des signets et des notes, et surlignez vos passages favoris.
• Recherchez un mot, un caractère ou une phrase dans un livre grâce à la recherche intégrée.
• Activez le mode Nuit automatique pour une lecture moins fatigante pour les yeux.
• Ajustez la luminosité de l’écran afin de trouver l’éclairage idéal, où que vous soyez.
• Plutôt que de feuilleter les pages, déplacez-vous sans interruption dans un livre en activant la présentation par défilement.
• Faites-vous énoncer les mots d’une page lorsque vous utilisez iBooks avec les fonctionnalités d’accessibilité sur l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch.
• Servez-vous de la fonction AirPrint pour imprimer des documents PDF et des notes que vous avez prises dans iBooks.
• Partagez votre avis sur vos livres préférés avec des amis sur Facebook, Twitter, Messages et Mail.

Fonctionnalités iCloud
• Accédez sur tous vos appareils à tous vos livres achetés dans iBooks.
• Partagez vos achats de livres et de livres audio avec les membres de votre famille grâce au Partage familial.
• Organisez vos livres et vos PDF en collections personnelles disponibles sur tous vos appareils.
• Accédez aux signets, surlignages, notes et à votre page active sur tous vos appareils.

Prise en charge de normes libres
• Le contenu libre est publié aux formats EPUB et PDF.
• Ajoutez des documents EPUB et PDF à iTunes et synchronisez-les avec votre iPad, iPhone ou iPod touch.
• Ajoutez des documents PDF depuis Mail à votre collection de PDF iBooks.

Conditions
• L’iBooks Store est disponible dans de nombreux pays. La sélection de livres disponibles varie selon les pays.
• Le téléchargement de livres depuis iBooks ou iCloud requiert un identifiant Apple et un accès à Internet.
• L’ajout de livres et de PDF ne provenant pas de l’iBooks Store à iBooks requiert que ces livres soient dépourvus de GDN.
• Il se peut que certains documents PDF ne soient pas compatibles avec iBooks.

Lue hyvä kirja iPhonella, iPadilla, iPod touchilla tai Macilla. iBooksilla voit selata, ladata ja nauttia suosikkikirjailijoidesi teoksista koska tahansa. Sieltä löytyy klassikoita, bestsellereitä, nousevia kirjailijoita ja jopa äänikirjoja.

Ominaisuudet

• Tutustu valtavaan kokoelmaan kaikenlaisia ja kaikenikäisille tarkoitettuja kirjoja.
• Esiteltävät kirjat -osiosta löydät parhaat ja puhutuimmat uudet julkaisut, ikivihreät bestsellerit ja valitut kokoelmat.
• Lue ilmaisia näytteitä kirjoista joskus jopa ennen, kuin ne ovat saatavilla missään muualla.
• Löydä kauniisti kuvitettuja ja interaktiivisia kirjoja, kuten lasten kuvakirjoja, taide- ja valokuvakirjoja ja keittokirjoja.
• Top-listat-osiosta näet, mikä on suosittua muiden lukijoiden keskuudessa.
• Valitse mieleisesi äänikirja ja kuuntele tarinaa tai ota se mukaan tien päälle ja kuuntele sitä CarPlayllä.

Hienoja tapoja lukea
• Valitse kahdeksasta kauniista fontista ja neljästä lukemista helpottavasta sivunväristä.
• Lisää kirjanmerkkejä ja muistiinpanoja ja korosta suosikkikohtiasi.
• Etsi sana tai lause sisäänrakennetulla hakutoiminnolla.
• Säästä silmiäsi käyttämällä automaattista yönäkymää.
• Löydä täydellinen valaistus mihin tahansa ympäristöön säätämällä näytön kirkkautta.
• Käytä vieritysnäkymää ja liiku kirjan läpi sivuja kääntämättä.
• Kuulet sanat puhuttavan, kun käytät iBooksia iPadin, iPhonen ja iPod touchin käyttöapuominaisuuksien kanssa.
• Tulosta iBooksissa kirjoittamiasi PDF-dokumentteja ja muistiinpanoja AirPrintillä.
• Jaa lainauksia ja ajatuksia suosikkikirjoistasi ystävien kanssa Facebookissa, Twitterissä, Viestit-apissa tai Mailissa.

iCloud-ominaisuudet
• Käytä kaikkia iBooksista ostamiasi kirjoja kaikilla laitteillasi.
• Jaa kirjoja ja äänikirjoja perheenjäsenten kanssa Perhejaolla.
• Järjestele kirjoja ja PDF:iä henkilökohtaisiin kokoelmiin, jotka näkyvät kaikilla laitteillasi.
• Näet kirjanmerkit, korostukset, muistiinpanot ja nykyisen sivun kaikilla laitteillasi.

Tukee avoimia standardeja
• Vapaa sisältö julkaistaan EPUB- ja PDF-muodoissa.
• Voit lisätä EPUB- ja PDF-dokumentteja iTunesiin ja synkronoida niitä iPadiin, iPhoneen tai iPod touchiin.
• Voit lisätä PDF-dokumentteja Mailista iBooksin PDF-kokoelmaan.

Vaatimukset
• iBooks Store on käytettävissä monissa maissa. Kirjavalikoima vaihtelee maittain.
• Sisällön lataamiseen iBooksista tai iCloudista tarvitaan Apple ID ja internet-yhteys.
• Kirjojen ja PDF:ien lisääminen iBooksiin muualta kuin iBooks Storesta edellyttää, että ne ovat DRM-vapaita.
• Kaikki PDF-dokumentit eivät välttämättä ole yhteensopivia iBooksin kanssa.

Sumérgete en un buen libro desde tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Con iBooks, puedes explorar, descargar y disfrutar de tus libros y autores favoritos cuando quieras. Encontrarás libros clásicos, los más vendidos, autores prometedores e incluso audiolibros.

Características

• Explora una gran colección de libros de todas las categorías y para todas las edades y niveles.
• Explora los libros destacados para encontrar los lanzamientos más populares, los más vendidos de todos los tiempo y las colecciones curadas.
• Lee muestras gratuitas de libros, a veces incluso antes de que estén disponibles en cualquier otro lugar.
• Busca libros interactivos con bellas ilustraciones, incluyendo libros ilustrados para niños, libros de arte y fotografía, libros de cocina y mucho más.
• Revisa los Éxitos para ver lo que los otros lectores están leyendo.
• Selecciona el audiolibro perfecto para escucharlo en voz alta, o llévalo contigo en tu auto y escúchalo usando CarPlay.

Increíbles formas de leer.
• Selecciona de entre ocho tipos de letras y cuatro colores de página que facilitan la lectura.
• Agrega marcadores y notas, y resalta tus pasajes favoritos.
• Busca una palabra, carácter o frase en cualquier parte de tu libro usando la búsqueda integrada.
• Activa el tema “Modo nocturno” para que te sea más cómodo leer.
• Ajusta el brillo de tu pantalla para tener la iluminación perfecta en cualquier situación.
• Activa la visualización de desplazamiento para moverte a través de los libros en lugar de voltear las páginas.
• Usa las funciones de accesibilidad de los iPad, iPhone y iPod touch para escuchar las palabras de una página en iBooks.
• Imprime documentos PDF y notas que hayas escrito en iBooks usando AirPrint.
• Comparte citas y pensamientos de tus libros favoritos con amigos en Facebook, Twitter, Mensajes o Mail.

Funciones de iCloud.
• Accede a cualquiera de tus libros comprados desde iBooks en todos tus dispositivos.
• Comparte tus libros y audiolibros comprados con tu familia usando “Compartir en familia”.
• Organiza tus libros y PDF en colecciones personales que se muestran en todos tus dispositivos.
• Accede a marcadores, contenido resaltado, notas y la página actual en todos tus dispositivos.

Compatible con estándares abiertos.
• El contenido abierto se publica en formatos PDF y EPUB.
• Agrega documentos EPUB y PDF a iTunes y sincronízalos en tu iPad, iPhone o iPod touch.
• Agrega documentos PDF desde Mail a tu colección de PDF en iBooks.

Requisitos.
• iBooks Store está disponible en muchos países. La selección de libros disponibles varía según el país.
• Descargar contenido de iBooks o iCloud requiere un Apple ID y acceso a Internet.
• Agregar libros y PDF a iBooks que no provengan de iBooks Store requiere que no estén protegidos con DRM.
• Es posible que algunos documentos PDF no sean compatibles con iBooks.

Εντρυφήστε σε μια καλή ιστορία στο iPhone, iPad, iPod touch ή Mac. Με το iBooks, μπορείτε να βρείτε, να πραγματοποιήσετε λήψη και να απολαύσετε τα αγαπημένα σας βιβλία και συγγραφείς όποτε θέλετε. Θα βρείτε κλασικά βιβλία, μπεστ-σέλερ, ανερχόμενους συγγραφείς, ακόμη και ηχοβιβλία.

Δυνατότητες

• Εξερευνήστε μια τεράστια συλλογή βιβλίων από όλες τις κατηγορίες, για όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα ανάγνωσης.
• Δείτε τα Προτεινόμενα βιβλία για να βρείτε τις καλύτερες και δημοφιλέστερες νέες κυκλοφορίες, κλασικά μπεστ-σέλερ και επιμελημένες συλλογές.
• Διαβάστε δωρεάν αποσπάσματα από βιβλία, μερικές φορές προτού κυκλοφορήσουν αλλού.
• Βρείτε βιβλία με υπέροχη εικονογράφηση και διαδραστικά βιβλία, συμπεριλαμβανομένων παιδικών εικονογραφημένων βιβλίων, βιβλίων τέχνης και φωτογραφίας, βιβλίων μαγειρικής, κ.ά.
• Επισκεφθείτε την ενότητα «Κορυφαία» για να δείτε τις αγαπημένες επιλογές των άλλων αναγνωστών.
• Επιλέξτε το τέλειο ηχοβιβλίο και ακούστε αφήγηση της ιστορίας ή ακούστε το καθ' οδόν μέσω του CarPlay.

Υπέροχοι τρόποι ανάγνωσης
• Επιλέξτε από οκτώ όμορφες γραμματοσειρές και τέσσερα χρώματα που διευκολύνουν την ανάγνωση.
• Προσθέστε σελιδοδείκτες και σημειώσεις και επισημάνετε τα αγαπημένα σας αποσπάσματα.
• Βρείτε μια λέξη, έναν χαρακτήρα ή μια φράση οπουδήποτε σε ένα βιβλίο χάρη στην ενσωματωμένη αναζήτηση.
• Ενεργοποιήστε το Αυτόματο νυχτερινό θέμα για να είναι πιο άνετη η ανάγνωση.
• Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης για να βρείτε τον τέλειο φωτισμό σε οποιοδήποτε περιβάλλον.
• Συνεχόμενη μετακίνηση μεταξύ σελίδων σε βιβλία χάρη στην Προβολή κύλισης αντί για γύρισμα των σελίδων.
• Εκφώνηση των λέξεων σε μια σελίδα κατά τη χρήση του iBooks με τις δυνατότητες προσβασιμότητας σε iPad, iPhone και iPod touch.
• Εκτύπωση εγγράφων PDF και σημειώσεων που έχετε γράψει στο iBooks μέσω του AirPrint.
• Μοιραστείτε αποσπάσματα ή σκέψεις για τα αγαπημένα σας βιβλία με φίλους στο Facebook, στο Twitter, στα Μηνύματα ή στο Mail.

Δυνατότητες iCloud
• Πρόσβαση στα αγορασμένα βιβλία σας στο iBooks σε όλες τις συσκευές σας.
• Μοιραστείτε τα αγορασμένα βιβλία και ηχοβιβλία σας με την οικογένειά σας μέσω της Οικογενειακής κοινής χρήσης.
• Οργανώστε τα βιβλία και τα PDF σας σε προσωπικές Συλλογές που θα εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές σας.
• Πρόσβαση στους σελιδοδείκτες, τις επισημάνσεις, τις σημειώσεις και την τρέχουσα σελίδα σε όλες τις συσκευές σας.

Υποστήριξη προτύπων ανοικτού κώδικα
• Το ελεύθερο περιεχόμενο δημοσιεύεται στις μορφές EPUB και PDF.
• Προσθέστε έγγραφα EPUB και PDF στο iTunes και συγχρονίστε τα σε iPad, iPhone ή iPod touch.
• Προσθέστε έγγραφα PDF από το Mail στη συλλογή PDF σας στο iBooks.

Απαιτήσεις
• Το iBooks Store διατίθεται σε πολλές χώρες. Η ποικιλία βιβλίων διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
• Η λήψη περιεχομένου από το iBooks ή το iCloud απαιτεί Apple ID και σύνδεση στο Διαδίκτυο.
• Η προσθήκη βιβλίων και PDF από πηγές εκτός του iBooks Store στο iBooks προϋποθέτει ότι τα βιβλία και τα PDF δεν προστατεύονται από δικαιώματα DRM.
• Κάποια έγγραφα PDF μπορεί να μην είναι συμβατά με το iBooks.

Lass dich auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac von einem guten Buch fesseln. Mit iBooks kannst du deine Lieblingsbücher und -autoren immer und überall finden, laden und genießen. Du findest hier Klassiker, Bestseller, Nachwuchsautoren und sogar Hörbücher.

Funktionen

• Entdecke das breit gefächerte Buchangebot aus allen Kategorien, für alle Altersgruppen und für alle Leseniveaus.
• Durchsuche unsere empfohlenen Bücher, um die besten und trendigsten Neuveröffentlichungen, Dauerbrenner und kuratierte Sammlungen zu finden.
• Lies kostenlose Leseproben, oft bevor sie für alle anderen verfügbar sind.
• Entdecke wunderschön illustrierte und interaktiv gestaltete Bücher, darunter Bilderbücher für Kinder, Kunst- und Fotobücher, Kochbücher und viele mehr.
• Sieh dir unsere Topcharts an, um herauszufinden, was andere gerne lesen.
• Wähle das perfekte Hörbuch und lass dir die Geschichte vorlesen oder höre sie dir über CarPlay unterwegs an.

Tolle Lesemöglichkeiten
• Wähle aus acht ansprechenden Schriftarten und vier gut lesbaren Farben.
• Füge Lesezeichen und Notizen hinzu und markiere deine Lieblingsstellen.
• Finde Wörter, Zeichen oder Formulierungen überall im Buch mit der integrierten Suche.
• Aktiviere den automatischen Nachtmodus, um beim Lesen deine Augen zu schonen.
• Passe die Helligkeit des Bildschirms an, um für jede Umgebung die perfekte Beleuchtung zu haben.
• Blättere mit der Scrollansicht kontinuierlich durch das Buch, anstatt Seite für Seite umzublättern.
• Lass dir in iBooks die Wörter auf einer Seite mit den Bedienungshilfen auf dem iPad, iPhone und iPod touch vorlesen.
• Drucke mit AirPrint PDF-Dokumente und Notizen, die du in iBooks geschrieben hast.
• Teile Zitate oder Gedanken aus oder zu deinen Lieblingsbüchern über Facebook, Twitter, „Nachrichten“ oder Mail mit deinen Freunden.

iCloud-Funktionen
• Greife von jedem deiner Geräte auf alle in iBooks gekauften Bücher zu.
• Teile gekaufte Bücher und Hörbücher über die Familienfreigabe mit Familienmitgliedern.
• Sortiere Bücher und PDFs in persönlichen Sammlungen, die auf allen deinen Geräten angezeigt werden.
• Greife von allen deinen Geräten auf Lesezeichen, Markierungen, Notizen und deine aktuelle Seite zu.

Unterstützt offene Standards
• Offene Inhalte werden in den Formaten EPUB und PDF veröffentlicht.
• Füge EPUB- und PDF-Dokumente zu iTunes hinzu und synchronisiere sie mit iPad, iPhone oder iPod touch.
• Füge PDF-Dokumente aus Mail zu deiner iBooks-PDF-Sammlung hinzu.

Anforderungen
• Der iBooks Store ist in vielen Ländern verfügbar. Die Auswahl der verfügbaren Bücher kann je nach Land variieren.
• Zum Laden von Büchern aus iBooks oder iCloud sind eine Apple-ID und ein Internetzugang erforderlich.
• Bücher und PDF-Dokumente, die nicht aus dem iBooks Store stammen und zu iBooks hinzugefügt werden sollen, müssen DRM-frei sein.
• Einige PDF-Dokumente sind möglicherweise nicht mit iBooks kompatibel.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.

• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.

• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else. 

• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.

• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.

• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.

• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.

• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.

• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.

• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.

• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.

• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.

• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.

• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, orMail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all your devices.

• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.

• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.

• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.

• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.

• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.

• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.

• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

Sumérgete en un buen libro desde tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Con iBooks, puedes explorar, descargar y disfrutar de tus libros y autores favoritos cuando quieras. Encontrarás libros clásicos, los más vendidos, autores prometedores e incluso audiolibros.

Características

• Explora una gran colección de libros de todas las categorías y para todas las edades y niveles.
• Explora los libros destacados para encontrar los lanzamientos más populares, los más vendidos de todos los tiempo y las colecciones curadas.
• Lee muestras gratuitas de libros, a veces incluso antes de que estén disponibles en cualquier otro lugar.
• Busca libros interactivos con bellas ilustraciones, incluyendo libros ilustrados para niños, libros de arte y fotografía, libros de cocina y mucho más.
• Revisa los Éxitos para ver lo que los otros lectores están leyendo.
• Selecciona el audiolibro perfecto para escucharlo en voz alta, o llévalo contigo en tu auto y escúchalo usando CarPlay.

Increíbles formas de leer.
• Selecciona de entre ocho tipos de letras y cuatro colores de página que facilitan la lectura.
• Agrega marcadores y notas, y resalta tus pasajes favoritos.
• Busca una palabra, carácter o frase en cualquier parte de tu libro usando la búsqueda integrada.
• Activa el tema “Modo nocturno” para que te sea más cómodo leer.
• Ajusta el brillo de tu pantalla para tener la iluminación perfecta en cualquier situación.
• Activa la visualización de desplazamiento para moverte a través de los libros en lugar de voltear las páginas.
• Usa las funciones de accesibilidad de los iPad, iPhone y iPod touch para escuchar las palabras de una página en iBooks.
• Imprime documentos PDF y notas que hayas escrito en iBooks usando AirPrint.
• Comparte citas y pensamientos de tus libros favoritos con amigos en Facebook, Twitter, Mensajes o Mail.

Funciones de iCloud.
• Accede a cualquiera de tus libros comprados desde iBooks en todos tus dispositivos.
• Comparte tus libros y audiolibros comprados con tu familia usando “Compartir en familia”.
• Organiza tus libros y PDF en colecciones personales que se muestran en todos tus dispositivos.
• Accede a marcadores, contenido resaltado, notas y la página actual en todos tus dispositivos.

Compatible con estándares abiertos.
• El contenido abierto se publica en formatos PDF y EPUB.
• Agrega documentos EPUB y PDF a iTunes y sincronízalos en tu iPad, iPhone o iPod touch.
• Agrega documentos PDF desde Mail a tu colección de PDF en iBooks.

Requisitos.
• iBooks Store está disponible en muchos países. La selección de libros disponibles varía según el país.
• Descargar contenido de iBooks o iCloud requiere un Apple ID y acceso a Internet.
• Agregar libros y PDF a iBooks que no provengan de iBooks Store requiere que no estén protegidos con DRM.
• Es posible que algunos documentos PDF no sean compatibles con iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

iBooks lets you lose yourself in a good story from the comfort of your iPhone, iPad, or iPod touch. You’ll find classics, bestsellers, up-and-coming authors, and even audiobooks—ready to download and enjoy.

Features

• Explore a vast collection of books from all categories, and for all ages and reading levels.
• Browse our Featured books to find the best and buzziest new releases, perennial bestsellers, and curated collections.
• Preview Books while you browse, and download free samples—sometimes before they’re available anywhere else.
• Find beautifully illustrated and interactive books, including kids’ picture books, art and photography books, cookbooks, and more.
• Check out our Top Charts to see what’s popular with other readers.
• Select the perfect audiobook and have your story read to you, or take it on the road and listen through CarPlay.

Great ways to read

• Choose from eight attractive fonts and four easy-to-read page colors.
• Add bookmarks and notes, and highlight your favorite passages.
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with built-in search.
• Turn on Auto-Night Theme to make reading more comfortable on your eyes.
• Adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment.
• Move continuously through books instead of flipping pages by enabling Scroll view.
• Hear the words on a page spoken when using iBooks with the accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch.
• Print PDF documents and notes you've written on iBooks using AirPrint.
• Share quotes or thoughts about your favorite books with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail.

iCloud features

• Access any of the books you purchase from iBooks on all of your devices.
• Share your book and audiobook purchases with family members using Family Sharing.
• Organize your books and PDFs into personal Collections that’ll appear on all your devices.
• Access bookmarks, highlights, notes, and your current page on all of your devices.

Supports open standards

• Open content is published in the EPUB and PDF formats.
• Add EPUB and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch.

Requirements

• The iBooks Store is available in many countries. The selection of available books varies by country.
• Downloading content from iBooks or iCloud requires an Apple ID and Internet access.
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free.
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks.

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 2.5 Stars 25,160 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
23%
Addictive
 
6%
Crashes
 
24%
Negative
 
28%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
4.13
September 21, 2017
3.5
September 14, 2016
3.4
July 02, 2016
3.3
June 14, 2016
3.2
November 16, 2013
3.1.3
September 18, 2013
3.1.2
September 17, 2013
3.1.1
August 22, 2013
3.1
March 06, 2013
3.0.2
November 16, 2012
3.0.1
October 30, 2012
3.0
October 24, 2012
2.2
September 20, 2012
2.1.1
April 15, 2012
2.1
March 06, 2012
2.0.1
February 02, 2012
2.0
January 18, 2012
1.5
December 06, 2011
1.3.2
October 10, 2011
1.3.1
September 30, 2011
1.3
June 06, 2011
1.2.2
April 20, 2011
1.2.1
February 08, 2011
1.2
December 08, 2010
1.0
August 27, 2010
1.0.1
July 24, 2010
1.1.2
July 22, 2010
1.1.1
July 19, 2010
1.1
July 19, 2010