Round up

Age

about 6 years

Released: 2010-04-01

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2013-11-16

Overall Ratings

278,714

with average of 3.5

Global Rank

None

Currently not visible

Top 25 Overall

0 Countries

not in any top 25

Global Rank Positions

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest bestselling books or your favorite classics – day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favorite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books, and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous fullscreen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos, and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colors
• Highlight your favorite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share quotes or thoughts about your favorite book with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch—such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organize your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes, and your current page up-to-date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud right on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks 是下载和阅读图书的绝佳方式。iBooks 包括 iBooks Store,您可以随时从中下载最新的畅销图书或您喜爱的经典图书。浏览显示在漂亮的书架上的书库,轻按一本图书来打开它,通过推送或轻按来翻页,并为您喜爱的段落添加书签或笔记。

下载图书
• 从 iBooks Store 下载畅销图书和经典图书
• 在 iBooks Store 中查找完整的插画图书,包括儿童图画册、精美的艺术图书、相册、烹饪图书等等
• 体验具有交互功能,由图表、照片、视频等组成的华丽全屏幕 Multi-Touch 图书
• 在 iBooks Store 中阅读任何图书的免费样本,然后再决定是否将其作为您的永久藏书

绝佳的阅读途径
• 有七种精美的字体和三种易于阅读的页面颜色可供选择
• 使用内建的书签功能高亮显示喜爱的段落和添加笔记
• 通过“信息”或“邮件”与朋友分享您对喜爱的图书的想法
• 通过内建的搜索功能,查找图书中的任意字词、字符或短语
• 轻松调整屏幕亮度,以找到适合所处环境的最佳光亮
• 使用滚动显示,快速滑动手指来滚动浏览您的图书
• 将 iBooks 与 iPad、iPhone 和 iPod touch 中非凡的辅助功能配合使用,比如读出指定页面上的字词
• 使用 AirPrint 打印 PDF 文稿以及您在 iBooks 中写下的笔记

iCloud 功能
• 将图书和 PDF 整理到个人收藏集中,它们会出现在您的所有设备上
• 使用 iCloud 让您的书签、重点、笔记和当前页面随处都保持最新
• iCloud 中的所有 iBooks Store 购买项都会直接显示在您的书架上

支持开放式标准
• iBooks 还可以打开以 ePub 和 PDF 格式发布的内容
• 将 ePub 和 PDF 文稿添加到 iTunes 并同步到 iPad、iPhone 或 iPod touch
• 您还可以将“邮件”中的 PDF 文稿添加到您的 iBooks PDF 收藏集

要求
• iBooks Store 在很多国家和地区都可用。iBooks Store 中的图书选择可能因国家和地区而异
• 从 iBooks Store 下载或使用 iCloud 功能需要 Apple ID 和互联网访问
• 使用 iBooks Author 创建的 Multi-Touch 图书,只能使用 iPad 或 Mac 上的 iBooks 阅读
• 若要将 iBooks Store 之外的图书和 PDF 添加到 iBooks,需要它们不受 DRM 保护
• 某些 PDF 文稿可能无法兼容 iBooks

iBooks là cách thú vị để tải về và đọc sách. iBooks bao gồm iBooks Store, tại đây bạn có thể tải về sách mới nhất, bán chạy nhất hoặc sách cổ điển ưa thích của bạn – cả ngày lẫn đêm. Duyệt thư viện của bạn trên giá sách đẹp mắt, chạm vào sách để mở, lật qua các trang bằng cách vuốt hoặc chạm và đánh dấu trang hoặc thêm ghi chú vào đoạn ưa thích của bạn.

Tải về sách
• Tải về sản phẩm bán chạy nhất và sách cổ điển từ iBooks Store
• Tìm sách được minh họa toàn bộ, bao gồm truyện tranh của trẻ con, sách nghệ thuật thiết kế, sách ảnh, sách dạy nấu ăn và nhiều sách khác trong iBooks Store
• Trải nghiệm sách đa chạm toàn màn hình rực rỡ có các tính năng tương tác, sơ đồ, ảnh, video và nhiều nội dung khác
• Đọc mẫu miễn phí của bất kỳ sách nào trên iBooks Store trước khi đưa vào bộ sưu tập vĩnh viễn của bạn

Cách tuyệt vời để đọc
• Chọn từ bảy phông chữ đẹp mắt và ba màu trang dễ đọc
• Tô sáng các đoạn ưa thích của bạn và thêm ghi chú với tính năng đánh dấu tích hợp sẵn
• Chia sẻ suy nghĩ về sách ưa thích của bạn với bạn bè trên Facebook, Twitter, Tin nhắn hoặc Mail
• Tìm từ, ký tự hoặc cụm từ ở bất kỳ đâu trong sách của bạn bằng tính năng tìm kiếm tích hợp sẵn
• Dễ dàng điều chỉnh độ sáng màn hình của bạn để tìm độ sáng hoàn hảo cho mọi môi trường
• Cuộn qua sách của bạn với việc vuốt ngón tay bằng chế độ xem cuộn
• Sử dụng iBooks với các tính năng trợ năng đáng kinh ngạc trong iPad, iPhone và iPod touch—chẳng hạn như nói một từ trên trang đã cho
• In tài liệu PDF và ghi chú bạn đã viết trong iBooks bằng AirPrint

Tính năng iCloud
• Tổ chức sách và PDF của bạn vào Bộ sưu tập cá nhân xuất hiện trên tất cả các thiết bị của bạn
• Luôn cập nhật dấu trang, vùng tô sáng, ghi chú và trang hiện tại của bạn ở mọi nơi bằng iCloud
• Xem tất cả sách đã mua trong iBooks Store trong iCloud ngay trên giá sách của bạn

Hỗ trợ các tiêu chuẩn mở
• iBooks cũng sẽ mở nội dung đã xuất bản ở định dạng ePub và định dạng PDF
• Thêm tài liệu ePub và PDF vào iTunes và đồng bộ hóa chúng với iPad, iPhone hoặc iPod touch
• Bạn cũng có thể thêm tài liệu PDF từ Mail vào Bộ sưu tập PDF của iBooks của bạn

Yêu cầu
• iBooks Store khả dụng ở nhiều quốc gia. Lựa chọn sách trong iBooks Store có thể thay đổi theo quốc gia
• Tải về từ iBooks Store hoặc sử dụng tính năng iCloud sẽ cần có ID Apple và quyền truy cập Internet
• Chỉ có thể đọc sách đa chạm được tạo với iBooks Author bằng iBooks trên iPad hoặc Mac
• Thêm sách và PDF từ bên ngoài iBooks Store vào iBooks yêu cầu chúng không có DRM
• Một số tài liệu PDF có thể không tương thích với iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks, kitapları indirmenin ve okumanın harika bir yoludur. iBooks, çok satan kitapların en yenilerini veya favoriniz olan klasikleri gündüz veya gece indirebileceğiniz bir yer olan iBooks Store’u içerir. Güzel bir kitaplık rafında arşivinizi tarayın, açmak için kitaba dokunun, kaydırarak veya dokunarak sayfaları çevirin ve favori pasajlarınıza yer imi koyun veya not ekleyin.

Kitapları indirme
• En çok satanları veya klasik kitapları iBooks Store’dan indirin
• Resimli çocuk kitapları, tasarlanmış sanat kitapları, fotoğraf kitapları, yemek kitapları ve daha birçok şey dahil olmak üzere tamamen resimli kitapları iBooks Store’da bulun
• Etkileşimli özellikler, diyagramlar, fotoğraflar, videolar ve daha birçok şey ile dolu olan muhteşem tam ekran çoklu dokunmatik (Multi-Touch) kitapları deneyimleyin
• iBooks Store’daki herhangi bir kitabı koleksiyonunuzun kalıcı bir parçası yapmadan önce ücretsiz bir örneğini okuyun

Okumanın harika yolları
• Yedi harika font ve kolay okunan üç sayfa rengi arasından seçim yapın
• Yerleşik yer imi ekleme özellikleriyle favori pasajlarınızı vurgulayın ve notlar ekleyin
• Favori kitabınızla ilgili düşüncelerinizi Facebook, Twitter, Mesajlar veya Mail yoluyla arkadaşlarınızla paylaşın
• Yerleşik arama özelliği ile kitabınızın herhangi bir yerindeki sözcüğü, karakteri veya ifadeyi bulun
• Herhangi bir ortam için en uygun aydınlatmayı bulmak amacıyla ekran parlaklığınızı kolayca ayarlayın
• Kayan görüntüyü kullanarak parmağınızla itme hareketiyle kitaplarınızda dolaşın
• iBooks’u iPad, iPhone ve iPod touch’taki harika erişilebilirlik özellikleriyle (verilen bir sayfadaki sözcükleri seslendirme gibi) kullanın
• PDF belgelerini ve iBooks’ta yazdığınız notları AirPrint kullanarak yazdırın

iCloud özellikleri
• Kitaplarınızı ve PDF’lerinizi aygıtlarınızın tümünde görünen kişisel Koleksiyonlar halinde düzenleyin
• iCloud’u kullanarak yer imlerini, vurguları, notları ve bulunduğunuz sayfa bilgisini her yerde güncel tutun
• iCloud’da bulunan ve iBooks Store’dan satın aldıklarınızın tümünü doğrudan kitap rafınızda görün

Açık standartlar desteği
• iBooks, ePub ve PDF biçimlerinde yayımlanan içerikleri de açar
• ePub ve PDF belgelerini iTunes’a ekleyin ve onları eşzamanlayarak iPad’e, iPhone’a veya iPod touch’a aktarın
• Mail’deki PDF belgelerini iBooks’taki PDF koleksiyonunuza da ekleyebilirsiniz

Gereksinimler
• iBooks Store birçok ülkede kullanılabilir. iBooks Store’daki kitap seçimleri ülkeye göre değişiklik gösterebilir
• iBooks Store’dan indirmek veya iCloud özelliklerini kullanmak için bir Apple kimliği ve Internet erişimi gereklidir
• iBooks Author ile yaratılan çoklu dokunmatik (Multi-Touch) kitaplar yalnızca iPad’deki veya Mac’teki iBooks kullanılarak okunabilir
• iBooks’a iBooks Store dışındaki yerlerden kitap ve PDF eklenebilmesi için, bunların DRM korumasız olması gerekir
• Bazı PDF belgeleri iBooks ile uyumlu olmayabilir

iBooks เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับดาวน์โหลดและอ่านหนังสือ iBooks ประกอบด้วย iBooks Store ซึ่งเป็นที่ให้คุณดาวน์โหลดหนังสือล่าสุดที่ขายดีที่สุดหรือหนังสือที่คุณชื่นชอบได้ตลอดทั้งเวลากลางวันหรือกลางคืน เลือกหาหนังสือบนชั้นที่สวยงามในคลังของคุณ แตะที่หนังสือเพื่อเปิดขึ้น พลิกหน้าหนังสือโดยปัดหรือแตะ และคั่นหน้าหนังสือหรือเพิ่มโน้ตให้กับตอนข้อความที่คุณชื่นชอบ

ดาวน์โหลดหนังสือ
• ดาวน์โหลดหนังสือที่ขายดีที่สุดและหนังสือทั่วไปจาก iBooks Store
• ค้นหาหนังสือที่เต็มไปด้วยภาพอธิบายประกอบอย่างสมบูรณ์ รวมทั้ง หนังสือรูปภาพสำหรับเด็กๆ สมุดภาพศิลปะออกแบบ คู่มือปรุงอาหาร และอื่นๆ มากมายใน iBooks Store
• สัมผัสกับตำรา Multi-Touch แสดงเต็มหน้าจออย่างสวยหรู และเต็มไปด้วยคุณสมบัติการโต้ตอบ แผนภาพ รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ
• อ่านตัวอย่างหนังสือใดๆ จาก iBooks Store ได้ฟรีก่อนที่จะซื้อเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของชุดสะสมของคุณ

วิธีอ่านแบบใหม่ที่ดีกว่า
• เลือกจากแบบอักษรสวยงามจำนวนเจ็ดแบบและสีของหน้าหนังสือจำนวนสามสีที่สบายต่อการอ่าน
• ไฮไลท์ตอนข้อความที่คุณชื่นชอบ และเพิ่มโน้ตด้วยคุณสมบัติคั่นหน้าหนังสือที่ติดตั้งมาให้
• แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่คุณชื่นชอบกับเพื่อนๆ ทาง Facebook, Twitter, ข้อความ หรือ Mail
• ค้นหาคำ ตัวอักษร หรือวลีใดๆ ที่อยู่ในหนังสือของคุณได้ทุกที่ด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ติดตั้งมาให้
• ปรับความสว่างของหน้าจอของคุณได้อย่างง่ายเพื่อปรับแสงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
• เลื่อนดูหน้าต่างๆ ในหนังสือด้วยปลายนิ้วของคุณโดยใช้มุมมองเลื่อน
• ใช้ iBooks กับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงอันน่าทึ่งของ iPad, iPhone และ iPod touch เช่น อ่านออกเสียงคำที่อยู่บนหน้าหนังสือ
• พิมพ์เอกสาร PDF และโน้ตที่คุณเขียนอยู่ใน iBooks โดยใช้ AirPrint

คุณสมบัติ iCloud
• จัดระเบียบหนังสือและไฟล์ PDF ของคุณเข้ากันเป็นชุดรวมของตัวเอง ซึ่งจะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณ
• รักษาที่คั่นหน้า ไฮไลท์ โน้ต และหน้าปัจจุบันของคุณให้ล่าสุดอยู่เสมอทุกที่โดยใช้ iCloud
• ดูหนังสือทั้งหมดของคุณที่ซื้อจาก iBooks Store ใน iCloud ได้เลยจากชั้นหนังสือของคุณ

รองรับมาตราฐานเปิด
• iBooks ยังสามารถเปิดเนื้อหาเผยแพร่ที่อยู่ในรูปแบบ ePub และ PDF
• เพิ่มเอกสารแบบ ePub และ PDF ไปยัง iTunes แล้วเชื่อมข้อมูลเหล่านั้นกับ iPad, iPhone หรือ iPod touch
• คุณยังสามารถเพิ่มเอกสารแบบ PDF จาก Mail ไปยังชุดรวม PDF ของ iBooks ของคุณ

รายการที่ต้องใช้
• iBooks Store เปิดให้บริการในประเทศต่างๆ รายการหนังสือใน iBooks Store อาจแตกต่างกันตามแต่ละประเทศ
• การดาวน์โหลดจาก iBooks Store หรือการใช้คุณสมบัติ iCloud ต้องใช้กับ Apple ID และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
• หนังสือ Multi-Touch ที่ทำขึ้นโดยใช้ iBooks Author อ่านได้เฉพาะกับ iBooks บน iPad หรือ Mac
• การเพิ่มหนังสือและไฟล์ PDF ที่ไม่ได้มาจาก iBooks Store ไปยัง iBooks หนังสือและไฟล์เหล่านั้นต้องปราศจาก DRM
• เอกสาร PDF บางจำนวนอาจจะเข้ากันไม่ได้กับ iBooks

iBooks är perfekt för att hämta och läsa böcker. iBooks innehåller iBooks Store där du när som helst kan hämta din favoritklassiker eller den senaste bästsäljaren. Du kan förvara ditt bibliotek i en vacker bokhylla, trycka på en bok som du vill läsa, bläddra i en bok genom att svepa eller trycka, och markera eller lägga till anteckningar i dina favoritstycken.

Hämta böcker
• Hämta bästsäljare och klassiska böcker från iBooks Store.
• I iBooks Store hittar du illustrerade böcker, till exempel bilderböcker för barn, designade konstböcker, fotoböcker, kokböcker med mera.
• Upplev fantastiska Multi-Touch-böcker som har utformats speciellt för att läsas i helskärmsläge, fyllda med interaktiva funktioner, diagram, bilder, videor med mera.
• Läs ett gratis utdrag ur vilken bok som helst på iBooks Store innan du införlivar den i din permanenta samling.

Det bästa sättet att läsa på
• Välj bland sju vackra typsnitt och tre behagliga sidfärger.
• Markera dina favoritavsnitt och lägg in anteckningar med de inbyggda bokmärkesfunktionerna.
• Skicka tankar om din favoritbok till dina vänner via Facebook, Twitter, Meddelanden eller Mail.
• Hitta ett ord, ett tecken eller ett uttryck var som helst i boken med den inbyggda sökfunktionen.
• Det är enkelt att justera skärmens ljusstyrka så att den blir perfekt anpassad efter omgivningen.
• Rulla genom dina böcker med ett snabbt drag med fingret i rullningsvyn.
• Använd iBooks tillsammans med de fantastiska hjälpmedelsfunktionerna i iPad, iPhone och iPod touch. Du kan till exempel få valfri text uppläst för dig.
• Via AirPrint kan du skriva ut PDF-dokument och anteckningar som du har skrivit i iBooks.

iCloud-funktioner
• Ordna in dina böcker och PDF-filer i personliga samlingar som visas på alla dina enheter.
• Håll bokmärken, markeringar, anteckningar och aktuella sidor uppdaterade på alla enheter med hjälp av iCloud.
• Alla böcker som du har köpt i iBooks Store visas i iCloud – direkt i bokhyllan.

Stöd för öppna standarder
• Med iBooks kan du även läsa material i formaten ePub och PDF.
• Lägg till ePub- och PDF-dokument i iTunes och synkronisera dem till iPad, iPhone och iPod touch.
• Du kan också lägga till PDF-dokument till din PDF-samling i iBooks från Mail.

Systemkrav
• iBooks Store är tillgängligt i många länder. Vilka böcker som finns i iBooks Store kan variera mellan olika länder.
• Du måste ha ett Apple-ID och en internetanslutning om du vill hämta något från iBooks Store eller använda iCloud-funktioner.
• Multi-Touch-böcker som har skapats med iBooks Author kan endast läsas med iBooks på iPad eller Mac.
• Om du vill lägga till böcker och PDF-dokument som inte kommer från iBooks Store till iBooks får de inte vara DRM-skyddade.
• Vissa PDF-dokument kanske inte är kompatibla med iBooks.

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks — это замечательный способ загрузки и чтения книг. В программу iBooks встроен онлайн‑магазин iBooks Store, из которого можно загрузить новейшие бестселлеры и любимые произведения классической литературы — в любое время. Найдите свои любимые книги на великолепной книжной полке. Нажмите книгу, чтобы открыть ее, пролистайте страницы книги жестами смахивания или нажатия, а также заложите любимые страницы закладками.

Загрузка книг
• Загружайте бестселлеры и классику из iBooks Store.
• Находите в iBooks Store красочные иллюстрированные книги, включая детские книжки‑картинки, великолепные издания по искусству, фотокниги, кулинарные книги и многое другое.
• Читайте в полноэкранном режиме прекрасные книги, поддерживающие мультисенсорную технологию Multi‑Touch, оценив по достоинству их интерактивные функции, диаграммы, фотографии, видео и многое другое.
• Бесплатно читайте любой отрывок‑образец в iBooks Store, прежде чем пополнить свою постоянную коллекцию полным экземпляром этой книги.

В помощь читателю
• Выбирайте из 7 замечательных шрифтов и 3 облегчающих чтение цветов для страниц.
• Выделяйте любимые фрагменты текста и добавляйте заметки с помощью встроенных функций закладок.
• Делитесь мыслями о любимой книге с помощью Facebook, Twitter, программы «Сообщения» или Mail.
• Находите слово, символ или фразу в любом месте книги с помощью встроенной функции поиска.
• Без труда регулируйте яркость экрана, чтобы подобрать наилучшее освещение для чтения, где бы Вы ни находились.
• Пройдитесь по страницам книг легким жестом перелистывания пальцем с помощью вида «Прокрутка».
• Воспользуйтесь впечатляющими функциями универсального доступа iBooks на iPad, iPhone и iPod touch, такими как проговаривание слова на определенной странице.
• Распечатывайте PDF‑документы и созданные Вами заметки в iBooks с помощью AirPrint.

Функции iCloud
• Располагайте свои книги и PDF‑документы в индивидуально создаваемых Коллекциях, появляющихся на всех Ваших устройствах.
• Храните закладки, выделенный текст, заметки и текущую страницу обновленными на всех своих устройствах с помощью iCloud.
• Смотрите все свои купленные в iBooks Store книги в iCloud. Книги будут видны прямо на книжной полке.

Поддержка открытых стандартов
• В iBooks можно также открывать контент, опубликованный в форматах ePub и PDF.
• Добавляйте документы ePub и PDF в iTunes и синхронизируйте их на iPad, iPhone или iPod touch.
• Вы также можете добавлять PDF‑документы из Mail в свою коллекцию PDF в iBooks.

Требования
• Онлайн‑магазин iBooks Store доступен во многих странах. Однако ассортимент предлагаемых к загрузке книг может варьироваться.
• Для загрузки из iBooks Store или использования функций iCloud требуется наличие Apple ID и интернет‑подключения.
• Книги Multi-Touch, созданные в iBooks Author, могут быть прочитаны с помощью iBooks на iPad или Mac.
• Условием для добавления в iBooks приобретенных вне iBooks Store книг и документов PDF является отсутствие защиты DRM.
• Некоторые PDF‑документы могут быть несовместимы с iBooks.

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

Além de ser um aplicativo incrível para transferir e ler livros, o iBooks inclui a iBook Store, uma loja virtual de onde você pode transferir os livros atuais mais vendidos ou seus livros clássicos favoritos a qualquer hora. Explore sua biblioteca em uma linda estante, toque em um livro para abri-lo e mude de página passando o dedo pela tela ou com um simples toque. Com o iBooks, você pode até mesmo adicionar marcadores ou notas aos seus trechos favoritos.

Transfira livros:
• Transfira best-sellers e livros clássicos da iBooks Store.
• Na iBooks Store você pode transferir livros ricamente ilustrados, tais como livros infantis com desenhos, livros artísticos, livros de fotografia, livros de receitas, entre outros.
• Experimente o prazer de ler belíssimos livros Multi-Touch em tela cheia, os quais vêm recheados com recursos interativos como diagramas, fotos, vídeos, entre outros.
• Leia uma amostra gratuita de qualquer livro da iBooks Store antes de adicioná-lo à sua coleção permanente.

Excelentes maneiras de ler:
• Escolha uma das sete belas fontes e uma das três cores de página disponíveis para facilitar sua leitura.
• Destaque seus trechos favoritos e adicione notas com os recursos de marcação integrados.
• Compartilhe suas opiniões sobre seu livro favorito via Facebook, Twitter, Mensagens ou Mail.
• Encontre uma palavra, um caractere ou uma frase em qualquer parte do livro, com o recurso de busca integrado.
• Ajuste facilmente o brilho da tela para encontrar a intensidade perfeita para qualquer ambiente.
• Passe o dedo pela tela para rolar facilmente pelo conteúdo de seus livros com a visualização por rolagem.
• Use o iBooks com os incríveis recursos de acessibilidade do iPad, iPhone e iPod touch, tal como a leitura em voz alta das palavras de uma determinada página.
• Use o recurso AirPrint para imprimir documentos PDF e as notas escritas no iBooks.

Recursos do iCloud:
• Organize seus livros e arquivos PDF em coleções pessoais que aparecerão em todos os seus dispositivos.
• Use o iCloud para manter os marcadores, os destaques, as notas e a página onde você parou a leitura atualizados em todos os lugares.
• Veja todas as suas compras da iBooks Store que estão armazenadas no iCloud, diretamente em sua estante.

Compatível com padrões abertos:
• O iBooks também pode abrir conteúdos publicados nos formatos ePub e PDF.
• Adicione documentos ePub e PDF ao iTunes e sincronize-os com o iPad, o iPhone ou o iPod touch.
• Você também pode adicionar documentos PDF do Mail à sua Coleção de PDFs do iBooks.

Requisitos:
• A iBooks Store está disponível em muitos países. A seleção de livros da iBooks Store pode variar de um país a outro.
• Para transferir itens da iBooks Store ou usar os recursos do iCloud é preciso ter um ID Apple e acesso à Internet.
• Os livros Multi-Touch criados com o iBooks Author somente podem ser lidos usando o iBooks no iPad ou no Mac.
• A adição de PDFs que não provenham da iBooks Store ao iBooks requer que tais itens não estejam protegidos pelo sistema DRM.
• Alguns documentos PDF talvez não sejam compatíveis com o iBooks.

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks er en enestående måte å laste ned og lese bøker på. iBooks inneholder iBooks Store, hvor du kan laste ned de nyeste bestselgerne eller yndlingsklassikerne dine – når som helst på døgnet. Bla gjennom biblioteket ditt i en lekker bokhylle, trykk på en bok for å åpne den, bla gjennom sidene ved å dra eller trykke, og legg til bokmerker eller notater i avsnittene du liker best.

Nedlasting av bøker
• Last ned bestselgere og klassikere fra iBooks Store.
• Finn illustrerte bøker, inkludert bildebøker for barn, kunstbøker, fotobøker, kokebøker og annet i iBooks Store.
• Vis Multi-Touch-bøker i fullskjerm, fulle av interaktive funksjoner, diagrammer, bilder, videoer og annet.
• Les et gratis utdrag av hvilken som helst bok i iBooks Store før du tar den inn i samlingen din.

Flotte leseropplevelser
• Velg blant sju lekre fonter og tre bakgrunnsfarger.
• Marker viktige avsnitt, og legg til notater med den innebygde bokmerkefunksjonen.
• Del tanker om boken du leser på Facebook, Twitter, Meldinger eller e-post.
• Finn et ord, tegn eller uttrykk hvor som helst i boken med den innebygde søkefunksjonen.
• Juster enkelt lysstyrken på skjermen, slik at du får riktig lys i alle omgivelser.
• Bla loddrett i bøker med en finger med den nye rullevisningen.
• Bruk iBooks med de praktiske tilgjengelighetsfunksjonene i iPhone, iPad og iPod touch – du kan for eksempel få lest opp teksten på en valgt side.
• Skriv ut PDF-dokumenter og notater du har skrevet i iBooks, ved hjelp av AirPrint.

iCloud-funksjoner
• Organiser bøker og PDF-er i personlige samlinger som vises på alle enhetene dine.
• Hold bokmerker, markeringer, notater og sist leste side oppdatert over alt med iCloud.
• Se alle kjøpene dine fra iBooks Store i iCloud, direkte i bokhyllen.

Støtter åpne standarder
• iBooks åpner også innhold som er publisert i ePub- og PDF-format.
• Legg til ePub- og PDF-dokumenter i iTunes og synkroniser dem til iPhone, iPad eller iPod touch.
• Du kan også legge til PDF-dokumenter fra e-poster i PDF-samlingen i iBooks.

Krav
• iBooks Store er tilgjengelig i mange land. Utvalget av bøker i iBooks Store kan variere fra land til land.
• Du må ha en Apple-ID og Internett-tilgang for å laste ned fra iBooks Store eller bruke iCloud.
• Multi-Touch-bøker som er skrevet i iBooks Author, kan kun leses med iBooks på iPad eller Mac.
• For å legge til bøker og PDF-er som ikke kommer fra iBooks Store, til i iBooks, må de være uten DRM.
• Enkelte PDF-dokumenter er kanskje ikke kompatible med iBooks.

iBooks is een ideaal programma voor het downloaden en lezen van boeken. iBooks bevat de iBooks Store, waar je 24 uur per dag de nieuwste bestsellers en je favoriete klassiekers kunt downloaden. Je boeken worden uitgestald op een prachtige boekenplank. Open een boek door erop te tikken en blader door te tikken of te vegen. Markeer je favoriete passages met een bladwijzer en voorzie ze van notities.

Boeken downloaden
• Je downloadt bestsellers en je oude favorieten in de iBooks Store
• Ontdek volledig geïllustreerde boeken, zoals prentenboeken voor kinderen, boeken over kunst, fotoboeken, kookboeken en nog veel meer in de iBooks Store
• Geniet van prachtige schermvullende Multi-Touch-boeken vol met interactieve functies, diagrammen, foto's, video's en ander materiaal
• Kijk elk boek in de iBooks Store gratis in voordat je besluit om het aan je permanente collectie toe te voegen

Op een geweldige manier lezen
• Kies uit zeven schitterende lettertypen en drie verschillende paginakleuren voor optimale leesbaarheid
• Gebruik de ingebouwde bladwijzerfuncties om je favoriete passages te markeren van notities te voorzien
• Deel je mening over je favoriete boek met je vrienden via Facebook, Twitter, Berichten of Mail
• Gebruik de ingebouwde zoekfunctie om een heel boek te doorzoeken op bepaalde woorden, tekens of zinnen
• Pas de helderheid van het scherm eenvoudig aan alle lichtomstandigheden aan
• In de scrolweergave veegt u met een vingerbeweging door uw boeken
• Gebruik iBooks met de handige toegankelijkheidsfuncties van de iPad, iPhone en iPod touch, bijvoorbeeld om de tekst van een pagina te laten voorlezen
• Druk pdf-bestanden en notities die je in iBooks hebt toegevoegd, af via AirPrint

iCloud-voorzieningen
• Stel je eigen collecties van boeken of pdf-bestanden samen. Deze worden vervolgens op al je apparaten bewaard
• iCloud bewaart en synchroniseert al je bladwijzers, markeringen, notities en onthoudt zelfs op welke pagina je bent gebleven
• Bekijk alle boeken die je hebt aangeschaft in de iBooks Store via iCloud direct op je boekenplank

Ondersteuning voor open standaarden
• iBooks opent ook moeiteloos pdf-bestanden en materiaal in de ePub-structuur
• Voeg boeken met de ePub-structuur en pdf-bestanden toe aan iTunes en synchroniseer ze met je iPad, iPhone of iPod touch
• Je kunt zelfs pdf-bestanden die je als bijlage in Mail hebt ontvangen aan je pdf-collectie in iBooks toevoegen

Vereisten
• De iBooks Store is in veel landen beschikbaar. Het boekenaanbod in de iBooks Store kan per land verschillen
• Voor het downloaden van materiaal in de iBooks Store of via iCloud is een Apple ID en een internetverbinding vereist
• Multi-Touch-boeken die met iBooks Author zijn gemaakt, kunnen alleen met iBooks op een iPad of Mac worden gelezen
• Om boeken en pdf-bestanden van andere bronnen dan de iBooks Store aan iBooks toe te voegen, moeten ze DRM-vrij zijn
• Sommige pdf-bestanden kunnen mogelijk niet worden gebruikt met iBooks

iBooks ialah cara yang menakjubkan untuk memuat turun dan membaca buku. iBooks termasuk iBooks Store, tempat anda boleh memuat turun buku paling laris terkini atau klasik kegemaran anda – siang atau malam. Layari pustaka anda pada rak buku yang cantik, ketik buku untuk membukanya, selak menerusi halaman dengan meleret atau mengetik dan tambah penanda buku atau nota pada perenggan kegemaran anda.

Muat turun buku
• Muat turun buku paling laris atau buku klasik daripada iBooks Store
• Cari buku berilustrasi penuh, termasuk buku gambar kanak-kanak, buku seni yang direka bentuk, buku foto, buku memasak dan banyak lagi dalam iBooks Store
• Alamat buku Multi-Touch skrin penuh yang cantik yang penuh dengan ciri-ciri interaktif, rajah, foto, video dan banyak lagi
• Baca sampel percuma sebarang buku pada iBooks Store sebelum menjadikannya sebagai daripada koleksi tetap anda

Cara-cara hebat untuk membaca
• Pilih antara tujuh fon yang cantik dan tiga warna halaman yang mudah dibaca
• Serlahkan perenggan kegemaran anda dan tambah nota dengan ciri-ciri penanda buku terbina dalam
•Kongsi pendapat anda mengenai buku kegemaran anda bersama rakan di Facebook, Twitter, Mesej atau Mail
• Cari perkataan, aksara atau perenggan di mana-mana sahaja dalam buku anda dengan ciri carian terbina dalam
• Laraskan kecerahan skrin anda dengan mudah untuk mencari pencahayaan yang tepat untuk sebarang persekitaran
• Skrol menerusi buku anda dengan kuisan jari menggunakan paparan skrol
• Gunakan iBooks dengan ciri-ciri kebolehcapaian yang menakjubkan dalam iPad, iPhone dan iPod touch—seperti menyebut perkataan pada halaman tertentu
• Cetak dokumen PDF dan nota yang anda tulis dalam iBooks menggunakan AirPrint

Ciri-ciri iCloud
• Susun buku dan PDF anda ke dalam Koleksi peribadi yang muncul pada semua peranti anda
• Pastikan penanda buku, serlahan, nota dan halaman semasa anda dikemas kini di mana-mana sahaja menggunakan iCloud
• Lihat semua pembelian iBooks Store anda dalam iCloud terus pada rak buku anda

Menyokong standard terbuka
• iBooks turut membuka kandungan yang diterbitkan dalam format ePub dan PDF
• Tambah dokumen ePub dan PDF pada iTunes dan selaraskannya ke iPad, iPhone atau iPod touch
• Anda juga boleh menambah dokumen PDF daripada Mail ke Koleksi PDF iBooks anda

Keperluan
• iBooks Store tersedia di banyak negara. Pilihan buku dalam iBooks Store mungkin berbeza-beza mengikut negara
• Memuat turun buku daripada iBooks Store atau menggunakan ciri-ciri iCloud memerlukan Apple ID dan akses Internet
• Buku Multi-Touch yang dicipta dengan iBooks Author hanya boleh dibaca menggunakan iBooks pada iPad atau Mac
• Menambah buku dan PDF dari luar iBooks Store ke iBooks memerlukannya bebas DRM
• Sesetengah dokumen PDF mungkin tidak serasi dengan iBooks

iBooks는 책을 다운로드하고 읽을 수 있는 최적의 방법입니다. iBooks에는 최신 베스트셀러 또는 즐겨찾는 고전 문학을 언제든지 다운로드할 수 있는 iBooks Store가 포함되어 있습니다. 책장에서 보관함을 검색하고 책을 탭하여 열거나 페이지를 탭 또는 쓸어넘겨 페이지를 넘겨볼 수 있습니다. 즐겨찾는 문구를 책갈피에 저장하거나 메모를 추가할 수 있습니다.

책 다운로드
• iBooks Store에서 베스트셀러 및 고전 문학을 다운로드할 수 있습니다.
• iBooks Store에서 어린이 동화책, 디자인 예술책, 사진책, 요리책 등을 비롯한 삽화가 들어간 책을 찾을 수 있습니다.
• 멋진 풀스크린 Multi-Touch 책은 대화식 기능, 도표, 사진, 비디오 등으로 구성되어 있습니다.
• 해당 책을 구입하여 영구적인 컬렉션으로 만들기 전에 iBooks Store에서 무료 책 샘플을 읽을 수 있습니다.

읽기 기능
• 7개의 다양한 서체 및 가독성이 뛰어난 3가지 색상이 있습니다.
• 즐겨찾는 문구를 강조 표시하고 메모를 추가할 수 있는 내장 책갈피 기능이 있습니다.
• 좋아하는 책에 대한 생각을 Facebook, Twitter, 메시지 또는 Mail을 통해 친구들과 공유할 수 있습니다.
• 내장 검색 기능을 사용하여 책에서 단어, 글자 또는 문구를 검색할 수 있습니다.
• 간편하게 화면 밝기를 조절하여, 어떤 조명 환경에서도 최적의 밝기를 찾을 수 있습니다.
• 스크롤 보기를 사용하여 손가락으로 쓸어넘겨 책을 스크롤할 수 있습니다.
• 주어진 페이지의 단어를 읽어주는 기능과 같은 iPad, iPhone 및 iPod touch의 손쉬운 사용 기능으로 iBooks를 사용할 수 있습니다.
• AirPrint를 사용하여 iBooks에서 PDF 도큐멘트와 작성한 메모를 프린트할 수 있습니다.

iCloud 기능
• 사용자의 모든 장비에 나타나는 개인 모음으로 책 및 PDF를 구성할 수 있습니다.
• iCloud를 사용하여 어디에서나 책갈피, 하이라이트, 메모 및 현재 페이지를 최신으로 유지할 수 있습니다.
• iBooks Store에서 구입한 책을 iCloud에서 모두 볼 수 있으며 사용자의 책장에서 바로 볼 수 있습니다.

열기 표준 지원
• iBooks에서 ePub 및 PDF 포맷으로 발행된 콘텐츠를 열 수 있습니다.
• ePub 및 PDF 도큐멘트를 iTunes에 추가하고 iPad, iPhone 또는 iPod touch와 동기화할 수 있습니다.
• Mail의 PDF 도큐멘트를 iBooks PDF 모음으로 추가할 수 있습니다.

요구사항
• iBooks Store는 여러 국가에서 사용할 수 있습니다. iBooks Store에 있는 책은 국가마다 다를 수 있습니다.
• iBooks Store에서 다운로드 또는 iCloud 기능 사용 시 Apple ID 및 인터넷 연결이 필요합니다.
• iBooks Author에서 생성된 Multi-Touch 책은 iPad 또는 Mac에 있는 iBooks에서만 읽을 수 있습니다.
• iBooks Store 외부의 책 및 PDF를 iBooks에 추가하려면 DRM-free여야 합니다.
• 일부 PDF 도큐멘트의 경우 iBooks와 호환되지 않을 수도 있습니다.

iBooksは、ブックをダウンロードして読書を楽しめる画期的なツールです。連携サービスのiBooks Storeで、最新のベストセラーやお気に入りの名作を24時間いつでもダウンロードできます。美しい本棚に表示されるライブラリの中から読みたいブックをタップして開いてから、スワイプやタップでページをめくったり、お気に入りの一節をブックマークしたりそれらにメモを追加したりできます。

ブックをダウンロードする
• iBooks Storeからベストセラーや名作をダウンロードできます
• iBooks Storeでは、子供の絵本、デザインアートのブック、フォトブック、料理のブックなど、イラストが豊富なブックを見つけることができます
• インタラクティブ機能、図表、写真、ビデオなどを満載したフルスクリーン表示およびマルチタッチ対応の豪華なブックをお楽しみください
• iBooks Storeで取り扱いのあるブックは、すべて無料サンプルが提供されており、購入前にお試しいただけます

読むためのさまざまな方法
• 美しい7種類のフォントおよび読みやすい3種類のページ色の中から選ぶことができます
• ブックマーク機能で、お気に入りの文章をハイライトしたり、メモを追加したりできます
• お気に入りのブックについて考えたことを、Facebook、Twitter、「メッセージ」または「メール」で友達と共有できます
• 検索機能を使って、ブック内のどこでも単語、文字、または語句を検索できます
• 画面の明るさを簡単に調節して、環境に合った明るさに設定できます
• スクロール表示を使って、指でフリックしてブックをスクロールできます
• iPad、iPhone、およびiPod touchの素晴らしいアクセシビリティ機能をiBooksでも使用できます。例えば、ページ内の単語の読み上げなどを実行できます
• PDF書類、およびiBooksで作成したメモを、AirPrintでプリントできます

iCloud機能
• ブックやPDFを個人用のコレクションに整理して、すべてのデバイスで表示できます
• どこにいてもiCloudを使って、ブックマーク、ハイライト、メモ、および現在のページ位置を最新の状態に保っておくことができます
• iBooks Storeで購入してiCloudに保管したすべてのものは、本棚で直接見ることができます

オープン標準のサポート
• iBooksでは、ePubおよびPDFフォーマットで発行されたコンテンツも開くことができます
• ePubおよびPDF書類をiTunesに追加してからiPad、iPhone、またはiPod touchに同期させることができます
• PDF書類をメールからiBooksのPDFコレクションに追加することもできます

必要条件
• iBooks Storeは多くの国で利用できます。iBooks Storeにあるブックは国によって異なる場合があります
• iBooks Storeからダウンロードしたり、iCloud機能を使ったりするには、Apple IDとインターネットアクセスが必要です
• iBooks Authorで作成されたマルチタッチ対応ブックは、iPadまたはMac上のiBooksでのみ読むことができます
• iBooks Store以外から入手したブックおよびPDFをiBooksに追加するには、それらのブックおよびPDFがDRMフリーであることが必要です
• 一部のPDF書類はiBooksと互換性がない場合があります

iBooks è un incredibile strumento per il download e la lettura di libri. Include iBooks Store, da cui puoi scaricare gli ultimi best-seller o i tuoi classici preferiti, sia di giorno che di notte. Cerca tra gli scaffali della tua libreria, tocca un libro per aprirlo, sfogliane le pagine scorrendo con le dita o toccando, aggiungi segnalibri o note ai tuoi passaggi preferiti.

Download dei libri
• Scarica best-seller o grandi classici da iBooks Store.
• Trova libri ricchi di immagini, compresi libri illustrati per bambini, libri d'arte, di fotografia, di cucina e altro ancora su iBooks Store.
• Goditi i fantastici libri di testo Multi-Touch a tutto schermo con svariate funzionalità interattive, diagrammi, foto, video e altro ancora.
• Leggi un estratto gratuito di ogni libro su iBooks Store prima di renderlo parte della tua collezione.

Fantastiche modalità di lettura
• Scegli fra sette bellissimi font e tre colori di pagina che rendono ancora più piacevole la lettura.
• Evidenzia i tuoi passaggi preferiti e aggiungi delle note utilizzando la funzionalità integrata di segnalibro.
• Condividi le riflessioni sul tuo libro preferito con gli amici tramite Facebook, Twitter, Messaggi o Mail.
• Trova una parola, un carattere o una frase in qualunque punto del libro grazie alla funzionalità di ricerca integrata.
• Regola facilmente la luminosità dello schermo per trovare l'illuminazione più adatta ad ogni ambiente.
• Scorri le pagine dei libri con un dito o usando la vista a scorrimento.
• Utilizza iBooks con le straordinarie funzionalità di accessibilità di iPad, iPhone e iPod touch, tra cui la pronuncia delle parole di una data pagina.
• Stampa i documenti PDF e le note che hai scritto in iBooks utilizzando AirPrint.

Funzionalità iCloud
• Organizza i libri e i PDF in raccolte personali che vengono visualizzate su tutti i tuoi dispositivi.
• Grazie ad iCloud, mantieni sincronizzati i tuoi segnalibri, i punti salienti, le note e la pagina che stai leggendo attualmente.
• Visualizza su iCloud tutti i libri che hai acquistato su iBooks Store, direttamente sul tuo scaffale.

Supporto per gli standard aperti
• iBooks apre anche i contenuti pubblicati in formato ePub e PDF.
• Aggiungi documenti ePub e PDF ad iTunes e sincronizzali con iPad, iPhone o iPod touch.
• Inoltre, puoi aggiungere i documenti PDF da Mail alla tua raccolta di PDF in iBooks.

Requisiti
• iBooks Store è disponibile in molti paesi. La selezione di libri disponibile su iBooks Store può variare da paese a paese.
• Per il download da iBooks Store o per l'uso delle funzionalità di iCloud sono necessari un ID Apple e una connessione a Internet.
• I libri Multi-Touch creati con iBooks Author possono essere letti solamente con iBooks su iPad o Mac.
• Per aggiungere a iBooks i libri e i PDF ottenuti al di fuori di iBooks Store è necessario che siano privi di DRM.
• Alcuni documenti PDF potrebbero non essere compatibili con iBooks.

iBooks merupakan cara yang luar biasa untuk mengunduh dan membaca buku. iBooks meliputi iBooks Store, di mana Anda dapat mengunduh buku baru terlaris atau buku klasik favorit Anda – siang maupun malam. Jelajahi perpustakaan Anda di sebuah rak buku yang indah, ketuk sebuah untuk membukanya, balik halaman dengan gesekan atau ketukan, dan beri tanda atau tambah catatan di bagian favorit Anda.

Unduh buku
• Unduh buku terlaris dan klasik dari iBooks Store
• Temukan buku bergambar, termasuk buku bergambar untuk anak, buku seni desain, buku foto, buku resep, dan lainnya di iBooks Store
• Rasakan buku Multi Sentuh layar penuh yang dirancang khusus untuk iPad. Buku-buku tersebut dilengkapi fitur interaktif, diagram, foto, video, dan banyak lagi
•Baca contoh buku gratis di iBooks Store sebelum menjadikannya bagian dari koleksi Anda

Cara Menyenangkan untuk Membaca
• Pilih dari tujuh fon yang indah, tiga pilihan warna halaman yang mudah dibaca
• Sorot bagian favorit Anda dan tambahkan catatan dengan fitur penanda internal
• Berbagi pendapat tentang buku favorit Anda dengan teman di Facebook, Twitter, Pesan, atau Mail
•Temukan kata, karakter, atau frasa di mana pun dalam buku menggunakan fitur Temukan bawaan
• Sesuaikan kecerahan layar dengan mudah untuk menemukan pengaturan cahaya yang tepat
• Gulir isi buku dengan menggesekkan jari menggunakan tampilan gulir
• Gunakan iBooks dengan fitur aksesibilitas—seperti mengucapkan kata di suatu halaman— di iPhone, iPad, dan iPod Touch
• Cetak dokumen PDF dan catatan yang Anda tulis di iBooks menggunakan AirPrint

Fitur iCloud
• Atur buku dan PDF Anda dalam koleksi pribadi yang ada di semua perangkat Anda
• Simpan penanda, sorotan, catatan, dan halaman yang sedang Anda baca di mana pun menggunakan iCloud
• Lihat semua pembelian iBooks Store Anda di iCloud—langsung dari rak buku Anda

Mendukung standar terbuka
• iBooks juga dapat membuka konten yang diterbitkan dalam format ePub dan PDF
• Tambahkan dokumen ePub dan PDF ke iTunes dan selaraskan ke iPhone, iPad, atau iPod Touch
• Anda juga dapat menambahkan dokumen PDF dari Mail ke Koleksi PDF iBooks Anda

Persyaratan
• iBooks Store tersedia di banyak negara. Pilihan buku di iBooks Store dapat berbeda di tiap negara
• Mengunduh dari iBooks Store atau menggunakan fitur iCloud membutuhkan ID Apple dan akses internet
• Buku Multi-Touch yang dibuat dengan iBooks Author hanya dapat dibaca menggunakan iBooks di iPad atau Mac
• Hanya buku dan PDF yang bebas DRM yang dapat ditambahkan dari luar iBooks Store ke iBooks
• Beberapa dokumen PDF mungkin tidak kompatibel dengan iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

L’application iBooks est une solution ingénieuse pour télécharger et lire des livres. iBooks vous donne accès à l’iBooks Store, dans lequel vous pouvez télécharger les tout derniers best-sellers ou vos classiques favoris, et ce, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Parcourez votre collection de livres dans votre bibliothèque, touchez un livre pour l’ouvrir, feuilletez-le en passant le doigt sur l’écran ou simplement en touchant une page, placez des signets sur vos passages préférés ou ajoutez-y des notes.

Télécharger des livres
• Un grand nombre de best-sellers et de classiques peuvent être téléchargés depuis l’iBooks Store.
• Dans l’iBooks Store, trouvez des livres entièrement illustrés, notamment des albums pour enfant, des livres d’art, des livres photo, des livres de cuisine et bien plus.
• Profitez de magnifiques livres Multi-Touch en plein écran dotés de fonctionnalités interactives, de diagrammes, de photos, de vidéos et bien plus.
• Avant d’ajouter un livre à votre collection, lisez un extrait gratuitement dans l’iBooks Store.

Une nouvelle façon de lire
• Choisissez parmi sept polices et trois couleurs de page facilitant la lecture.
• Surlignez vos passages préférés et ajoutez-y des notes grâce aux fonctionnalités intégrées d’ajout de signets.
• Partagez votre avis sur votre livre préféré avec des amis sur Facebook, Twitter, Messages et Mail.
• Recherchez un mot, un caractère ou une phrase dans un livre grâce à la fonction de recherche intégrée.
• Ajustez facilement la luminosité de l’écran afin de trouver l’éclairage idéal, où que vous soyez.
• Parcourez vos livres du bout du doigt en présentation défilement.
• iBooks possède d’incroyables fonctions d’accessibilité pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch, comme l’énonciation des mots d’une page.
• Servez-vous de la fonction AirPrint pour imprimer des documents PDF et des notes que vous avez prises dans iBooks.

Fonctionnalités iCloud
• Organisez vos livres et vos PDF en collections personnelles disponibles sur tous vos appareils.
• Mettez automatiquement à jour et sur tous vos appareils les marque-pages, passages surlignés, notes et votre avancée dans la lecture grâce à iCloud.
• Retrouvez vos livres achetés sur l’iBooks Store disponibles dans iCloud, directement sur votre étagère.

Prise en charge de normes libres
• iBooks prend en charge les contenus aux formats ePub et PDF.
• Ajoutez des documents ePub et PDF à iTunes et synchronisez-les avec votre iPad, iPhone ou iPod touch.
• Ajoutez également des documents PDF depuis Mail à votre collection de PDF iBooks.

Conditions
• L’iBooks Store est disponible dans de nombreux pays, cependant la sélection de livres peut varier selon les régions.
• Un identifiant Apple et une connexion à Internet sont requis pour pouvoir effectuer des téléchargements depuis l’iBooks Store ou utiliser les fonctionnalités d’iCloud.
• Les livres Multi-Touch créés à l’aide d’iBooks Author ne sont consultables que sur un iPad ou un Mac possédant iBooks.
• L’ajout de livres et de PDF ne provenant pas de l’iBooks Store à iBooks requiert que ces livres soient dépourvus de GDN.
• Il se peut que certains documents PDF ne soient pas compatibles avec iBooks.

iBooks on upea tapa ladata ja lukea kirjoja. iBooks sisältää iBooks Storen, josta voit ympäri vuorokauden ladata uusimmat menestyskirjat tai suosikkiklassikkosi. Selaa kirjastoasi kauniissa kirjahyllyssä. Avaa kirja napauttamalla sitä, käännä sivua pyyhkäisemällä tai napauttamalla ja lisää suosikkikohtiin kirjanmerkki tai merkintöjä.

Lataa kirjoja
• Lataa bestsellereitä ja klassikkokirjoja iBooks Storesta
• iBooks Storesta löydät kuvitettuja kirjoja, kuten lasten kuvakirjoja, taidekirjoja, valokuvakirjoja ja keittokirjoja
• Koe upeat koko näytön Multi-Touch-kirjat, jotka ovat täynnä muun muassa interaktiivisia ominaisuuksia, kaavioita, kuvia, videoita
• Lue ilmainen näyte mistä tahansa iBooks Storen kirjasta ennen kuin hankit kirjan pysyvään kokoelmaasi

Upeita tapoja lukea
• Valittavanasi on seitsemän kaunista fonttia ja kolme helppolukuista sivuväriä
• Korosta suosikkikatkelmiasi ja lisää merkintöjä sisäisellä kirjanmerkkiominaisuudella
• Jaa ajatuksia suosikkikirjasi ystäviesi kanssa Facebookissa ja Twitterissä tai Mail- ja Viestit-ohjelmien avulla
• Etsi sana, merkki tai lause mistä tahansa kirjan kohdasta sisäisellä hakuominaisuudella
• Helppo näytön kirkkauden säätö parhaimman valaistuksen löytämiseksi missä tahansa lukuympäristössä
• Vieritysnäkymän avulla voit vierittää kirjoja sormenpyyhkäisyllä
• Käytä iBooksin hienoja käyttöapuominaisuuksia iPadissa, iPhonessa ja iPod touchissa. Voit esimerkiksi antaa VoiceOverin puhua tietyn sivun sanat
• Tulosta AirPrintilla PDF-dokumentteja ja iBooksiin kirjoitettuja merkintöjä

iCloud-ominaisuudet
• Järjestä kirjat ja PDF:t henkilökohtaisiksi kokoelmiksi, jotka näkyvät kaikilla laitteillasi
• iCloudin avulla pidät kirjanmerkit, korostukset, merkinnät ja nykyisen sivun ajan tasalla kaikilla laitteillasi
• Näet kaikki iCloudissa olevat iBooks Store -ostokset kirjahyllyssäsi

Tukee avoimia standardeja
• iBooks avaa myös ePub- ja PDF-muodoissa julkaistua sisältöä
• Lisää ePub- ja PDF-dokumentteja iTunesiin ja synkronoi ne iPadiin, iPhoneen tai iPod touchiin
• Voit lisätä PDF-dokumentteja myös Mailista iBooksin PDF-kokoelmaan

Vaatimukset
• iBooks Store on käytettävissä monissa maissa. iBooks Storen kirjavalikoima saattaa vaihdella maittain
• Sinulla pitää olla Apple ID ja internet-yhteys, jotta voit ladata iBooks Storesta tai käyttää iCloud-ominaisuuksia
• iBooks Authorilla luotuja Multi-Touch-kirjoja voidaan lukea ainoastaan iPadin tai Macin iBooksilla
• Jos haluat lisätä iBooksiin kirjoja ja PDF:iä iBooks Storen ulkopuolelta, niiden tulee olla DRM-vapaita
• Jotkin PDF-dokumentit eivät ehkä ole yhteensopivia iBooksin kanssa

iBooks le permite descargar y leer libros cómodamente. Incluye la tienda iBooks Store, desde donde podrá descargar los éxitos editoriales más recientes o sus clásicos favoritos en cualquier momento. Explore su biblioteca en una elegante estantería, pulse un libro para abrirlo, pase las páginas con solo pulsar o deslizar el dedo, marque sus pasajes favoritos y añada notas.

Descarga de libros
• Descargue los best sellers del momento y los clásicos de siempre desde la tienda iBooks Store.
• Encuentre libros totalmente ilustrados, ya sean infantiles, de arte, de fotografía, de cocina y muchos más en la tienda iBooks Store.
• Descubra los impresionantes libros Multi-Touch a pantalla completa diseñados para el iPad, que incluyen funciones interactivas, diagramas, fotos, vídeos y mucho más.
• Lea una muestra gratuita de cualquier libro de la tienda iBooks Store antes de añadirlo a su colección permanente.

Fantásticas formas de leer
• Elija entre los siete atractivos tipos de letra disponibles y los tres colores de página que facilitan la lectura.
• Resalte sus pasajes favoritos y añada notas con las funciones de marcación integradas.
• Comparta reflexiones sobre sus libros favoritos con sus amigos a través de Facebook, Twitter, Mensajes o Mail.
• Busque palabras, caracteres o frases en un libro mediante la función de búsqueda integrada.
• Ajuste fácilmente el brillo de la pantalla para encontrar la iluminación perfecta para cada ubicación.
• Desplácese por sus libros simplemente pasando el dedo con la visualización de desplazamiento.
• Use iBooks con las prácticas funciones de accesibilidad del iPhone, iPad y iPod touch, como la pronunciación de las palabras de una página.
• Imprima documentos PDF y las notas que ha escrito en iBooks mediante AirPrint.

Funciones de iCloud
• Organice sus libros y documentos PDF en colecciones personalizadas que aparecerán en todos sus dispositivos.
• Mantenga los marcadores, los textos resaltados, las notas y la página actual actualizada en todos sus equipos mediante iCloud.
• Vea en iCloud todos los libros que ha comprado en la tienda iBooks Store directamente en su estantería.

Compatibilidad con estándares abiertos
• iBooks también permite abrir contenido publicado en formato ePub y PDF.
• Añada documentos en formato ePub o PDF a iTunes y sincronícelos con el iPhone, iPad o iPod touch.
• Añada también documentos PDF desde Mail a la colección PDF de iBooks.

Requisitos
• La tienda iBooks Store está disponible en muchos países, pero la selección de libros puede variar de un país a otro.
• Para descargar contenidos de la iBooks Store o para utilizar las funciones de iCloud, se requiere un ID de Apple y acceso a Internet.
• Los libros Multi-Touch creados con iBooks Author solo pueden leerse en iBooks desde un iPad o un Mac.
• Para añadir a iBooks libros y documentos PDF que no provengan de la tienda iBooks Store, estos deben estar libres de DRM.
• Es posible que algunos documentos PDF no sean compatibles con iBooks.

Το iBooks ενημερώθηκε με πανέμορφη ολοκαίνουργια σχεδίαση για το iOS 7Το iBooks είναι ένας υπέροχος τρόπος λήψης και ανάγνωσης βιβλίων. Περιλαμβάνει το iBooks Store, όπου είναι δυνατή η λήψη των πιο πρόσφατων βιβλίων μπεστ-σέλερ ή των αγαπημένων σας κλασικών βιβλίων – ανά πάσα στιγμή. Περιηγηθείτε στη βιβλιοθήκη σας σε ένα όμορφο ράφι, αγγίξτε ένα βιβλίο για να το ανοίξετε, γυρίστε σελίδες με μια σάρωση ή ένα άγγιγμα και προσθέστε σελιδοδείκτες ή σημειώσεις στα αγαπημένα σας αποσπάσματα.

Λήψη βιβλίων
• Πραγματοποιήστε λήψη βιβλίων μπεστ-σέλερ και κλασικών βιβλίων από το iBooks Store
• Βρείτε πλήρως εικονογραφημένα βιβλία, συμπεριλαμβανομένων παιδικών βιβλίων με εικόνες, βιβλίων τέχνης, επαγγελματικής σχεδίασης, φωτογραφικών λευκωμάτων, βιβλίων μαγειρικής, και πολλά ακόμη στο iBooks Store
• Διαβάστε πανέμορφα βιβλία Multi-Touch πλήρους οθόνης που περιέχουν διαδραστικές δυνατότητες, διαγράμματα, φωτογραφίες, βίντεο και πολλά ακόμη
• Διαβάστε δωρεάν ένα δείγμα οποιουδήποτε βιβλίου στο iBooks Store προτού το προσθέσετε στη μόνιμη συλλογή σας

Υπέροχοι τρόποι ανάγνωσης
• Επιλέξτε από επτά όμορφες γραμματοσειρές και τρία ευανάγνωστα χρώματα σελίδας
• Επισημάνετε τα αγαπημένα σας αποσπάσματα και προσθέστε σημειώσεις με τις ενσωματωμένες δυνατότητες σελιδοδεικτών
• Μοιραστείτε σκέψεις για το αγαπημένο σας βιβλίο με τους φίλους σας στο Facebook, το Twitter, τα Μηνύματα ή το Mail
• Βρείτε μια λέξη, έναν χαρακτήρα ή μια φράση οπουδήποτε στο βιβλίο σας χάρη στην ενσωματωμένη δυνατότητα αναζήτησης
• Ρυθμίστε με ευκολία τη φωτεινότητα οθόνης για να βρείτε τον ιδανικό φωτισμό για κάθε περιβάλλον
• Δείτε τα βιβλία σας με μια κίνηση του δαχτύλου χρησιμοποιώντας την προβολή κύλισης
• Χρησιμοποιήστε το iBooks με τις εκπληκτικές δυνατότητες προσβασιμότητας σε iPad, iPhone και iPod touch, όπως π.χ. η εκφώνηση λέξεων σε μια σελίδα
• Εκτυπώστε έγγραφα PDF και σημειώσεις που έχετε γράψει στο iBooks μέσω του AirPrint

Δυνατότητες iCloud
• Οργανώστε τα βιβλία και τα έγγραφα PDF σας σε προσωπικές συλλογές που εμφανίζονται σε όλες τις συσκευές σας
• Διατηρήστε ενημερωμένους τους σελιδοδείκτες, τις επισημάνσεις, τις σημειώσεις σας και τη σελίδα που βρίσκεστε σε όλες τις συσκευές σας μέσω του iCloud
• Δείτε όλες τις αγορές σας iBooks Store στο iCloud απευθείας στο ράφι σας

Υποστήριξη ανοικτών προτύπων
• Το iBooks ανοίγει επίσης περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί στις μορφές ePub και PDF
• Προσθέστε έγγραφα ePub και PDF στο iTunes και συγχρονίστε τα σε iPad, iPhone ή iPod touch
• Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έγγραφα PDF από το Mail στη συλλογή σας PDF στο iBooks

Απαιτήσεις
• Το iBooks Store διατίθεται σε πολλές χώρες. Η ποικιλία βιβλίων στο iBooks Store μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα
• Η λήψη από το iBooks Store ή η χρήση των δυνατοτήτων iCloud απαιτούν Apple ID και σύνδεση στο Διαδίκτυο
• Τα βιβλία Multi-Touch που έχουν δημιουργηθεί με το iBooks Author μπορούν να προβληθούν μόνο με το iBooks σε iPad ή Mac
• Για την προσθήκη βιβλίων και εγγράφων PDF εκτός του iBooks Store στο iBooks, τα αρχεία δεν πρέπει να έχουν προστασία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων)
• Κάποια έγγραφα PDF μπορεί να μην είναι συμβατά με το iBooks

iBooks eignet sich hervorragend zum Laden und Lesen von Büchern. Aus dem integrierten iBooks Store können Sie rund um die Uhr Bücher laden – vom neuesten Bestseller bis hin zu beliebten Klassikern. Durchsuchen Sie das schön gestaltete Bücherregal Ihrer Bibliothek und tippen Sie auf ein Buch, um es zu öffnen. Blättern Sie die Seiten per Fingertippen oder einer Streichbewegung um und kennzeichnen Sie wichtige Passagen mit Lesezeichen oder fügen Sie Notizen hinzu.

Bücher laden
• Laden Sie Bestseller und Klassiker direkt aus dem iBooks Store.
• Im iBooks Store finden Sie aufwendig illustrierte Bücher wie Bilderbücher für Kinder, Kunstbände, Fotobildbände und Kochbücher und vieles mehr.
• Erleben Sie bildschirmfüllend angezeigte Multi-Touch-Bücher mit vielen interaktiven Funktionen, Diagrammen, Fotos, Videos und mehr.
• Lesen Sie im iBooks Store eine kostenlose Leseprobe, bevor Sie ein Buch zu Ihrer Sammlung hinzufügen.

Ganz neue Lesemöglichkeiten
• Wählen Sie zwischen sieben wunderschönen Schriftarten und drei augenfreundlichen Seitenfarben.
• Markieren Sie wichtige Abschnitte und fügen Sie Notizen hinzu mit den integrierten Lesezeichenfunktionen.
• Teilen Sie Gedanken über Ihr Lieblingsbuch per Facebook, Twitter, Nachrichten oder Mail mit Ihren Freunden.
• Anhand der integrierten Suchfunktion sind Wörter, Zeichen oder Ausdrücke im ganzen Buch leicht auffindbar.
• Passen Sie die Bildschirmhelligkeit mühelos an das jeweilige Umgebungslicht an.
• Blättern Sie in der Rollansicht per Schnippen mit dem Finger durch Ihre Bücher.
• Nutzen Sie bei der Verwendung von iBooks auf dem iPad, iPhone und iPod touch eindrucksvolle Bedienungshilfen wie das Vorlesen von Wörtern auf einer beliebigen Seite.
• Drucken Sie PDF-Dokumente und in iBooks geschriebene Notizen mit AirPrint.

iCloud-Funktionen
• Ordnen Sie Ihre Bücher und PDFs in persönlichen Sammlungen, die auf all Ihren Geräten angezeigt werden.
• Synchronisieren Sie Ihre Lesezeichen, Markierungen, Notizen und Ihre aktuelle Seite mithilfe von iCloud.
• Zeigen Sie Ihre iBooks Store-Einkäufe in iCloud an – direkt auf Ihrem Bücherregal.

Unterstützung für offene Standards
• iBooks öffnet auch im ePub- und PDF-Format veröffentlichte Inhalte.
• Fügen Sie ePub- und PDF-Dokumente zu iTunes hinzu und synchronisieren Sie diese mit Ihrem iPad, iPhone oder iPod touch.
• Sie können auch PDF-Dokumente aus Mail zu Ihrer iBooks-PDF-Sammlung hinzufügen.

Voraussetzungen
• Der iBooks Store ist in vielen Ländern verfügbar. Die Auswahl an Büchern ist möglicherweise nicht in jedem Land gleich.
• Für Downloads aus dem iBooks Store oder für die Nutzung von iCloud-Funktionen sind eine Apple-ID und ein Internetzugang erforderlich.
• Mit iBooks Author erstellte Multi-Touch-Bücher können nur mit iBooks auf dem iPad oder Mac gelesen werden.
• Um Bücher und PDFs zu iBooks hinzuzufügen, die nicht über den iBooks Store geladen wurden, müssen diese DRM-frei sei.
• Einige PDF-Dokumente sind möglicherweise nicht mit iBooks kompatibel.

iBooks er en enestående måde at hente og læse bøger på. iBooks indeholder iBook Store, hvor du kan hente de nyeste bestsellere eller dine yndlingsklassikere - hele døgnet. Gennemse dit bibliotek på en flot bogreol, tryk på en bog for at åbne den, bladr gennem siderne med et skub eller et tryk, og placer bogmærker eller tilføj noter til dine favoritafsnit.

Hent bøger
• Hent bestsellere og klassikere fra iBook Store
• Find fuldt illustrerede bøger, inklusive børnebøger, kunstbøger, fotobøger, kogebøger m.m. i iBook Store
• Oplev fantastiske bøger med Multi-touch-funktion i fuldskærm fyldt med interaktive funktioner, diagrammer, fotografier, videoer m.m.
• Læs et gratis uddrag af en hvilken som helst bog i iBook Store, inden du henter den til din samling

Fantastiske måder at læse på
• Vælg mellem syv smukke skrifter og tre læsevenlige sidefarver
• Marker dine yndlingsafsnit, og tilføj noter med de indbyggede bogmærkefunktioner
• Del dine overvejelser om din yndlingsbog med venner via Facebook, Twitter, Beskeder eller Mail
• Find et ord, et tegn eller en sætning hvor som helst i bogen med den indbyggede søgefunktion
• Skærmens lysstyrke kan nemt justeres, så du får det rette lys til omgivelserne
• Rul gennem bøgerne med et svirp med fingerne vha. rulleoversigt
• Brug iBooks med de fantastiske tilgængelighedsfunktioner på iPad, iPhone og iPod touch - du kan f.eks. få læst teksten op på en bestemt side
• Udskriv PDF-dokumenter og noter, du har skrevet i iBooks, med AirPrint

iCloud-funktioner
• Organiser bøger eller PDF-dokumenter i dine egne samlinger, og se dem på alle dine enheder
• Hold dine bogmærker, markeringer, noter og den side, du er kommet til, ajour alle vegne med iCloud
• Se alle de bøger, du har købt i iBook Store i iCloud på bogreolen

Understøtter åbne standarder
• iBooks åbner også indhold, der er publiceret i ePub- eller PDF-format
• Føj ePub- og PDF-dokumenter til iTunes, og synkroniser dem til iPad, iPhone eller iPod touch
• Du kan også føje PDF-dokumenter fra Mail til din PDF-samling i iBooks

Systemkrav
• iBooks Store er tilgængelig i mange lande. Udvalget af bøger i iBook Store kan variere fra land til land
• Apple-id og internetadgang er nødvendigt for at kunne overføre fra iBook Store eller bruge iCloud-funktioner
• Multi-Touch-bøger, der er lavet i iBooks Author, kan kun læses med iBooks på iPad eller Mac
• Hvis du vil føje bøger og PDF-dokumenter, der ikke er fra iBookstore, til iBook Store, skal de være DMR-frie
• Nogle PDF-dokumenter er muligvis ikke kompatible med iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest best-selling books or your favourite classics — day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favourite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous full-screen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colours
• Highlight your favourite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share thoughts about your favourite book with friends on Facebook, Twitter, Messages or Mail
• Find a word, character or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone and iPod touch — such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organise your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes and your current page up to date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

iBooks is an amazing way to download and read books. iBooks includes the iBooks Store, where you can download the latest bestselling books or your favorite classics – day or night. Browse your library on a beautiful bookshelf, tap a book to open it, flip through pages with a swipe or a tap, and bookmark or add notes to your favorite passages.

Download books
• Download best-sellers and classic books from the iBooks Store
• Find fully illustrated books, including children's picture books, designed art books, photo books, cook books, and more in the iBooks Store
• Experience gorgeous fullscreen Multi-Touch books filled with interactive features, diagrams, photos, videos, and more
• Read a free sample of any book on the iBooks Store before making it a part of your permanent collection

Great ways to read
• Choose from seven beautiful fonts and three easy-to-read page colors
• Highlight your favorite passages and add notes with the built-in bookmarking features
• Share quotes or thoughts about your favorite book with friends on Facebook, Twitter, Messages, or Mail
• Find a word, character, or phrase anywhere in your book with the built-in search feature
• Easily adjust your screen brightness to find the perfect lighting for any environment
• Scroll through your books with the flick of a finger using the scroll view
• Use iBooks with the amazing accessibility features in iPad, iPhone, and iPod touch—such as speaking the words on a given page
• Print PDF documents and notes you've written in iBooks using AirPrint

iCloud features
• Organize your books and PDFs into personal Collections that appear on all your devices
• Keep bookmarks, highlights, notes, and your current page up-to-date everywhere using iCloud
• See all your iBooks Store purchases in iCloud right on your bookshelf

Supports open standards
• iBooks also opens content published in the ePub and PDF formats
• Add ePub and PDF documents to iTunes and sync them to iPad, iPhone, or iPod touch
• You can also add PDF documents from Mail to your iBooks PDF Collection

Requirements
• The iBooks Store is available in many countries. The selection of books in the iBooks Store may vary by country
• Downloading from the iBooks Store or using iCloud features requires an Apple ID and Internet access
• Multi-Touch books created with iBooks Author can only be read using iBooks on iPad or Mac
• Adding books and PDFs from outside the iBooks Store to iBooks requires they be DRM-free
• Some PDF documents may not be compatible with iBooks

Screenshots
Read more
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 2.5 Stars 25,160 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
23%
Addictive
 
6%
Crashes
 
24%
Negative
 
28%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.2
November 16, 2013
3.1.3
September 18, 2013
3.1.2
September 17, 2013
3.1.1
August 22, 2013
3.1
March 06, 2013
3.0.2
November 16, 2012
3.0.1
October 30, 2012
3.0
October 24, 2012
2.2
September 20, 2012
2.1.1
April 15, 2012
2.1
March 06, 2012
2.0.1
February 02, 2012
2.0
January 18, 2012
1.5
December 06, 2011
1.3.2
October 10, 2011
1.3.1
September 30, 2011
1.3
June 06, 2011
1.2.2
April 20, 2011
1.2.1
February 08, 2011
1.2
December 08, 2010
1.0
August 27, 2010
1.0.1
July 24, 2010
1.1.2
July 22, 2010
1.1.1
July 19, 2010
1.1
July 19, 2010