Round up

Age

about 7 years

Released: 2012-01-10

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2015-10-06

Overall Ratings

20,235

with average of 4.5

Global Rank

#3,602

Within the Top 20%

Top 25 Overall

0 Countries

not in any top 25

Global Rank Positions

How many times have you returned from a store only to realize you've forgotten something? This beautifully designed app allows you to make lists and sync them with your family so they can add items on the go.

** A new Buy Me a Pie! specially designed for iOS 7 is also available on the App Store at: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

====================
Why you need this app:
====================

- Save Time: With the list to hand you spend less time shopping
- Save Money: With the shopping list prepared in advance you only buy what you need
- Stop Aggravation: Avoid double purchases in your family Never forget to buy grocery items due to bad memory anymore
- Save the Environment: Reduce paper usage by using our app

====================
Top features:
====================

- Automatic synchronization: Keep your lists in sync with those of your family or friends
- Multi-platform: Use it on iPhone, iPad and just about any device by going to Buymeapiecom website
- Simplicity: Our app is used by both children and seniors We constantly work hard to make every part of the app as simple to use as possible
- Smart grouping: Simply assign a color to the items belonging to the same group (eg store aisle) and the app will then group the items in the list automatically
- Built-in self-learning dictionary: Entered items are automatically stored in the dictionary for future fast entry through word prompter
- Word prompter: The app will automatically suggest a word upon entering a few letters so you can quickly add items to a list
- Up-to-date lists: See every change to your lists in real-time Also get push notification about changes
- Set up synchronization among all of your devices with a single BUMP gesture
- Change language of the dictionary in the app settings
- Create and manage multiple lists
- Use the app the way you like, portrait or landscape
- Send your lists via text message or email
- Easily duplicate your lists
- Pull up the list to clear all checked items
- Use 'pinch' to navigate your lists
- Tap the time bar to scroll up the list
- Turn off the auto screen lock option in the app settings

=============
What others say:
=============

Featured by Apple App Store in Food & Drink and Productivity categories, was selected as App of The Weeks.

appPicker: "This is what I’d like to think of as a grocery list app done right! Buy Me a Pie! makes it easier than you could ever imagine to quickly create grocery lists, and with color-coding, predictive text, and a vast database of common food and lifestyle items, you’ll be able to save time and paper on your next trip to the supermarket."

The Washington Post - "Buy Me a Pie! lets users see their lists and update in real time."

by JDP - "I've tried several similar apps, and this is by far the easiest and the best!!"

Download this app now to improve your shopping experience, save time and money.

您有多少次碰到从商店返回时才想起忘记购买某件商品的情况?这款精心设计的应用让您能够制作清单并将其同步至您家人的iOS设备,以便他们可以在途中添加物品。

** 一个专为iOS 7设计的 Buy Me a Pie!已在App Store上提供:https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

==============
您需要这款应用的理由:
==============

* 节省时间:使用购物清单,您可以花更少的时间购物。
* 省钱:提前准备好购物清单,您只需购买您需要的东西。
* 停止麻烦:避免您的家里出现重复购买情况。再也不会因为记性不好而忘记购买日用品。
* 保护环境: 通过使用我们的程序减少使用纸张。

====
特點:
====

* 自动同步: 将您的购物清单与家人和朋友的购物清单保持同步。
* 支持多平台操作:您可以在iOS和中使用此款程序,在其他设备上使用本程序需登录网站Buymeapiecom进行下载。
* 简易性:此款程序同样适用于儿童和老人。我们一直在努力简化此款程序的每个步骤。
* 智能分组:给属于同组的项目分配一个相同的颜色(比如商店物品分类),程序将在清单中自动对项目进行分组。
* 内嵌的自记忆词典:输入的项目将自动存储在词典中,当使用单词提醒器时可以快速输入。
* 单词提醒器:当您输入几个字母后,程序将根据您的输入推荐一个单词,您可以快速添加项目到购物清单中。
* 最新清单:实时查看您的清单。同时,获得关于更改的推送提醒。
* 在程序设置中更改字典语言。
* 創建并管理多個清單。
* 按您喜欢的纵向或横向模式使用程序。
* 通過短信或電郵寄出您的清單。
* 輕鬆複製您的清單。
* 上拉清单以消除所有勾选的项。
* 使用“夹捏”功能对你的列表进行定位。
* 敲击时间栏向上滚动列表。
* 在程序设置中关闭自动屏幕锁定。

马上下载该程序改善您的购物体验,节省时间和金钱!

Đã có bao nhiêu lần bạn trở về từ một cửa hàng để rồi chợt nhận ra bạn đã quên mua một cái gì đó? Ứng dụng với thiết kế đẹp mắt này sẽ giúp bạn lập danh sách và đồng bộ hoá nó với các thiết bị chạy iOS của cả gia đình bạn, giúp họ có thể bổ sung các món đồ bất cứ khi nào cần thiết.

================================
Vì sao bạn lại cần ứng dụng này:
================================

- Tiết Kiệm Thời Gian: Với danh sách trên tay, bạn sẽ tốn ít thời gian mua sắm hơn
- Tiết Kiệm Tiền: Với danh sách mua sắm được chuẩn bị từ trước, bạn sẽ chỉ mua những thứ mình cần
- Không Gây Bực Dọc: Tránh việc gia đình bạn phải mua hai lần. Không bao giờ bỏ sót một món đồ nào vì tật đãng trí nữa!
- Bảo Vệ Môi Trường: Giảm thiểu sử dụng giấy khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi .

==============
Các tính năng:
==============

- Tự động đồng bộ hoá: Luôn đồng bộ danh sách của bạn với những danh sách của bạn bè hoặc gia đình bạn
- Đa nền tảng: Sử dụng ứng dụng trên iPhone, iPad và hầu hết tất cả các thiết bị thông qua website Buymeapie.com
- Đơn giản: Ứng dụng của chúng tôi có thể được sử dụng bởi cả trẻ em lẫn người già. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để đơn giản hóa việc sử dụng ứng dụng một cách tối đa
- Gộp nhóm thông minh: Bạn chỉ việc đặt màu cho các món đồ thuộc cùng một nhóm (ví dụ như các gian hàng) và ứng dụng sẽ tự động gộp các món đồ trong danh sách vào từng nhóm
- Từ điển tự học xây trong: Các món đồ nhập vào sẽ tự động được lưu trữ trong từ điển để việc nhập liệu trong tương lai được nhanh hơn thông qua chức năng gợi ý từ
- Gợi ý từ: Ứng dụng sẽ tự động đề xuất từ sau khi đã gõ vào một vài ký tự để bạn có thể nhanh chóng bổ sung các món đồ vào danh sách
- Danh sách luôn được cập nhật: Bạn có thể xem mọi thay đổi đến danh sách của mình trong thời gian thực. Bạn cũng sẽ được nhận thông báo đẩy khi có thay đổi
- Thay đổi ngôn ngữ từ điển trong phần thiết lập ứng dụng
- Tạo và quản lý nhiều danh sách khác nhau
- Chế độ màn hình ngang (cho iPad & iPhone)
- Gửi danh sách của bạn qua tin nhắn hoặc email
- Dễ dàng sao chép danh sách của bạn
- Kéo danh sách lên để xoá các món đồ đã được đánh dấu
- 'Gắp' để duyệt danh sách của bạn
- Chạm vào thanh thời gian để cuộn danh sách
- Tắt tùy chọn tự động khóa màn hình trong phần thiết lập ứng dụng

Hãy tải ứng dụng này xuống để tăng cường trải nghiệm mua sắm của bạn, đồng thời tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

How many times have you returned from a store only to realize you've forgotten something? This beautifully designed app allows you to make lists and sync them with your family so they can add items on the go.

** A new Buy Me a Pie! specially designed for iOS 7 is also available on the App Store at: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

====================
Why you need this app:
====================

- Save Time: With the list to hand you spend less time shopping
- Save Money: With the shopping list prepared in advance you only buy what you need
- Stop Aggravation: Avoid double purchases in your family Never forget to buy grocery items due to bad memory anymore
- Save the Environment: Reduce paper usage by using our app

====================
Top features:
====================

- Automatic synchronization: Keep your lists in sync with those of your family or friends
- Multi-platform: Use it on iPhone, iPad and just about any device by going to Buymeapiecom website
- Simplicity: Our app is used by both children and seniors We constantly work hard to make every part of the app as simple to use as possible
- Smart grouping: Simply assign a color to the items belonging to the same group (eg store aisle) and the app will then group the items in the list automatically
- Built-in self-learning dictionary: Entered items are automatically stored in the dictionary for future fast entry through word prompter
- Word prompter: The app will automatically suggest a word upon entering a few letters so you can quickly add items to a list
- Up-to-date lists: See every change to your lists in real-time Also get push notification about changes
- Set up synchronization among all of your devices with a single BUMP gesture
- Change language of the dictionary in the app settings
- Create and manage multiple lists
- Use the app the way you like, portrait or landscape
- Send your lists via text message or email
- Easily duplicate your lists
- Pull up the list to clear all checked items
- Use 'pinch' to navigate your lists
- Tap the time bar to scroll up the list
- Turn off the auto screen lock option in the app settings

=============
What others say:
=============

Featured by Apple App Store in Food & Drink and Productivity categories, was selected as App of The Weeks.

appPicker: "This is what I’d like to think of as a grocery list app done right! Buy Me a Pie! makes it easier than you could ever imagine to quickly create grocery lists, and with color-coding, predictive text, and a vast database of common food and lifestyle items, you’ll be able to save time and paper on your next trip to the supermarket."

The Washington Post - "Buy Me a Pie! lets users see their lists and update in real time."

by JDP - "I've tried several similar apps, and this is by far the easiest and the best!!"

Download this app now to improve your shopping experience, save time and money.

Kaç kez bir şey unuttuğunuzun farkına vararak marketten geri döndünüz? Bu güzel tasarlanmış uygulama liste oluşturmanızı ve bunu ailenizdeki bütün iOS cihazları ile senkronize edebilmenizi sağlıyor, bu sayede bütün aile üyeleri yoldayken bile listeye eklemeler yapabiliyor.

================================
Neden bu uygulamaya ihtiyacınız var:
================================

- Zamandan Tasarruf: Bu liste ile alışveriş için daha az zaman harcarsınız
- Paradan Tasarruf: Önceden hazırlanmış alışveriş listesi ile sadece ihtiyacınız olanları alırsınız
- Fazladan Almaya Son: Evinizde meydana gelen çifte alışverişlerin önüne geçin. Hatırlayamadığınız için bir daha asla sebzeleri almayı unutmayın"
- Çevreyi Koruma: Uygulamamızı kullanarak kağıt kullanımını azaltın

============
Özellikleri:
============

- Otomatik senkronizasyon: Listenizi aileniz ya da arkadaşlarınızla senkronize edin
- Çoklu platform desteği: iPhone, iPad, cihazlar ve Buymeapiece.com web sitesini ziyaret ederek tüm cihazlar ile kullanın
- Basit: Uygulamamız hem çocuklar hem de yaşlı kişiler tarafından kullanılmaktadır. Sürekli olarak uygulamamızın tüm kısımlarını mümkün olduğunca basit kılmak için çalışmaktayız
- Akıllı gruplandırma: Aynı gruba (örneğin mağaza koridoru) ait olan öğelere bir renk atayın ve ardından uygulama listedeki öğeleri otomatik olarak gruplandıracaktır
- Dahili kendi kendine öğrenen sözlük: Girilen öğeler otomatik olarak sözlükte saklanarak ileride kelime suflörü tarafından hızlı giriş için kullanılacaktır.
- Kelime suflörü: Birkaç kelime girmenizin ardından uygulama otomatik olarak bir kelime önerecek ve böylece öğeleri listenize daha hızlı bir şekilde girmenizi sağlayacaktır
- Güncel listeler: Listelerinizdeki tüm değişiklikleri gerçek zamanlı olarak görün. Ayrıca değişiklikler hakkında "push" bildirimler alın
- Uygulama ayarlarından sözlük dilini değiştirin
- Birden fazla liste oluşturun ve yönetin
- Yatay mod (iPad ve iPhone)
- SMS mesajı ya da e-posta yoluyla listelerinizi gönderin
- Listelerinizi kolaylık bir şekilde çoğaltın
- Bütün işaretli maddeleri temizlemek için listeyi kaldırmanız yeterli
- Listelerinizde dolaşmak için parmaklarınızla çimdikleme hareketi yapın
- Listeyi yukarı kaydırmak için zaman çubuğuna dokunun
- Uygulama ayarlarından otomatik ekran kilidi seçeneğini kaldırın

Alışveriş deneyiminizi geliştirmek, zaman ve paradan tasarruf etmek için bu uygulamayı hemen indirin.

กี่ครั้งแล้วที่คุณต้องกลับไปยังร้านค้าเพียงเพราะคุณนึกขึ้นได้ว่าคุณลืมของบางอย่าง? แอพฯ ที่ออกแบบสวยงามนี้จะทำให้คุณทำรายการซื้อของและซิงค์กันกับเครื่อง iOS ของครอบครัวของคุณ ทุกคนจึงสามารถเพิ่มรายการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

================
ทำไมคุณถึงต้องการแอพฯ นี้:
================

* ประหยัดเวลา: ด้วยรายการที่จะช่วยให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการช้อปปิ้ง
* ประหยัดเงิน: ด้วยรายการช้อปปิ้งที่ได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า โดยคุณแค่จับจ่ายในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น
* ยุติความรำคาญ: หลีกเลี่ยงการซื้อของเป็นสองเท่าภายในครอบครัวของคุณ โดยจะไม่มีทางลืมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนื่องจากการหลงลืมอีกต่อไป
* รักษาสภาพแวดล้อม: ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการใช้แอพพลิเคชั่นของเรา

=======
คุณสมบัติ:
=======

* ซิงโครไนซ์อัตโนมัติ: เก็บรายการของครอบครัวหรือเพื่อนของคุณไว้ในรายการซิงฯ
* รูปแบบหลากหลาย: สามารถใช้ได้บน iPhone, iPad และอุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ โดยการไปยังเว็บไซต์ Buymeapiecom
* ความเรียบง่าย: แอพพลิเคชั่นของเราใช้ได้ทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่ เราทำงานหนักตลอดเวลาในการทำให้ทุกส่วนของแอพพลิเคชั่นเรียบง่ายที่สุดสำหรับการใช้เท่าที่จะทำได้
* การบูรณาการอันชาญฉลาด:
* เพียงแค่กำหนดสีของรายการที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เช่นช่องเก็บของ) และแอพพลิเคชั่นจะจัดกลุ่มไว้ในรายการโดยอัตโนมัติ
* ดิกชันนารีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบภายใน: รายการที่ใส่ลงไปจะได้รับการบันทึกไว้โดยอัตโนมัติในดิกชันนารี เพื่อการป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไปผ่านการบอกคำ
* การบอกคำ: แอพพลิเคชั่นจะแนะนำคำโดยอัตโนมัติด้วยการใส่ตัวอักษรเข้าไปสองสามตัว เพื่อที่คุณจะสามารถเพิ่มคำไปยังรายการได้อย่างเร็วรวด
* ตั้งค่าการซิงโครไนซ์ได้กับทุกอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณได้ด้วยการ บั๊มพ์ (BUMP) ในครั้งเดียว
* เปลี่ยนภาษาสำหรับดิกชันนารีในการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น
* โหมดภูมิทัศน์ (iPad & iPhone)
* ส่งรายการซื้อของของคุณผ่านทางข้อความ หรืออีเมล
* ทำรายการซ้ำได้โดยง่าย
* ดึงรายการออกมาเพื่อลบสิ่งที่เช็คแล้วออกทั้งหมด
* ใช้การ ‘ดีด’ เพื่อนำทางรายการซื้อของของคุณ
* แตะบนแถบเวลาเพื่อเลื่อนรายการขึ้น
* ปิดตัวเลือกการล็อคหน้าจอโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าแอพพลิเคชั่น

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นตอนนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่จะประหยัดเวลาและเงินของคุณ

Hur många gånger har du inte kommit hem från affären och upptäckt att du har glömt något? Med den här snyggt utformade appen kan du skapa listor och sedan synka dem med dina familjemedlemmars iOS-enheter så att de kan lägga till artiklar på språng.

** En ny Buy Me a Pie! särskilt framtagen för iOS 7 finns också tillgänglig på App Store: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

==========================
Därför behöver du den här appen:
==========================

- Spara tid: Med listan i handen kan du lägga ner mindre tid på inköp.
- Spara pengar: Med inköpslistan klar att använda köper du bara det du behöver.
- Gör det enklare: Undvik dubbla inköp till familjen. Du glömmer aldrig att köpa de där matvarorna på grund av dåligt minne.
- Spara miljön: Minska pappersanvändningen genom att använda vår app.

==========
Funktioner:
==========

- Automatisk synkronisering: Synkronisera dina listor med andra vänners eller familjemedlemmars listor
- Multiplattform: Använd den på iPhone, iPad och på i stort sett alla enheter genom att gå till Buymeapiecoms hemsida
- Enkelhet: Vår app används av både barn och äldre Vi arbetar ständigt med att göra appens alla funktioner så enkla som möjligt att använda
- Smart gruppering: Koppla en färg till objekten som tillhör samma grupp (t ex butikshylla) och appen grupperar sedan objekten i listan automatiskt
- Inbyggt självlärande lexikon: Objekt som lagts till sparas automatiskt i lexikonet för att senare kunna användas i ordförslagsfunktionen
- Ordförslag: Appen föreslår automatiskt ett ord när några bokstäver skrivs så att du snabbt kan lägga till objekt i en lista
- Aktuella listor: Se alla liständringar i realtid. Få även push-notiser om ändringar
- Byt lexikonspråk i app-inställningarna
- Skapa och hantera flera listor
- Använd appen hur du vill, i porträtt- eller landskapsläge
- Skicka dina listor via SMS eller email
- Kopiera enkelt dina listor
- Dra upp listan för att ta bort alla markerade objekt
- Använd 'pinch' för att navigera i dina listor
- Tryck på verktygsfältet för tid för att rulla uppåt i listan
- Stäng av den automatiska skärmlåsfunktionen i app-inställningarna

Ladda ner den här appen nu för att förbättra din köpupplevelse, och för att spara tid och pengar

** 3 МИЛЛИОНА ЛЮДЕЙ ВО ВСЁМ МИРЕ ХОДЯТ ЗА ПОКУПКАМИ С «КУПИ БАТОН!» **

«Купи батон!» — удобный, простой, и при этом функциональный список покупок с синхронизацией, который сделает поход по магазинам максимально эффективным.

Составляй список покупок перед походом в магазин совместно с семьей, друзьями или коллегами в реальном времени на iPad, iPhone или на сайте buymeapie.com. В магазине одним простым жестом вычеркивай купленные продукты. Облачная синхронизация между устройствами всегда будет поддерживать списки покупок в актуальном состоянии.

** Совершенно новый «Купи батон!», специально разработанный для iOS 7, уже доступен в App Store: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

==================
Особенности приложения:
==================

— красивый и удобный интерфейс;
— облачная синхронизация списков между устройствами;
— возможность создавать несколько списков;
— простой ввод продуктов и их количества;
— автоматическое добавление незнакомых слов в словарь продуктов;
— автоматическая группировка продуктов в списке;
— созданные списки можно отправить по почте, в сообщении, распечатать или дублировать.

==========
Управление:
==========

— просто коснись продукта в списке, чтобы вычеркнуть его. Чтобы отменить вычеркивание, коснись элемента еще раз;
— «сожми» открытый список двумя пальцами, чтобы перейти к экрану со всеми списками;
— оттяни список снизу вверх, чтобы удалить все вычеркнутые товары;
— коснись часов, чтобы переместиться наверх списка.

Поход по магазинам может быть удобным!

How many times have you returned from a store only to realize you've forgotten something? This beautifully designed app allows you to make lists and sync them with your family so they can add items on the go.

** A new Buy Me a Pie! specially designed for iOS 7 is also available on the App Store at: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

====================
Why you need this app:
====================

- Save Time: With the list to hand you spend less time shopping
- Save Money: With the shopping list prepared in advance you only buy what you need
- Stop Aggravation: Avoid double purchases in your family Never forget to buy grocery items due to bad memory anymore
- Save the Environment: Reduce paper usage by using our app

====================
Top features:
====================

- Automatic synchronization: Keep your lists in sync with those of your family or friends
- Multi-platform: Use it on iPhone, iPad and just about any device by going to Buymeapiecom website
- Simplicity: Our app is used by both children and seniors We constantly work hard to make every part of the app as simple to use as possible
- Smart grouping: Simply assign a color to the items belonging to the same group (eg store aisle) and the app will then group the items in the list automatically
- Built-in self-learning dictionary: Entered items are automatically stored in the dictionary for future fast entry through word prompter
- Word prompter: The app will automatically suggest a word upon entering a few letters so you can quickly add items to a list
- Up-to-date lists: See every change to your lists in real-time Also get push notification about changes
- Set up synchronization among all of your devices with a single BUMP gesture
- Change language of the dictionary in the app settings
- Create and manage multiple lists
- Use the app the way you like, portrait or landscape
- Send your lists via text message or email
- Easily duplicate your lists
- Pull up the list to clear all checked items
- Use 'pinch' to navigate your lists
- Tap the time bar to scroll up the list
- Turn off the auto screen lock option in the app settings

=============
What others say:
=============

Featured by Apple App Store in Food & Drink and Productivity categories, was selected as App of The Weeks.

appPicker: "This is what I’d like to think of as a grocery list app done right! Buy Me a Pie! makes it easier than you could ever imagine to quickly create grocery lists, and with color-coding, predictive text, and a vast database of common food and lifestyle items, you’ll be able to save time and paper on your next trip to the supermarket."

The Washington Post - "Buy Me a Pie! lets users see their lists and update in real time."

by JDP - "I've tried several similar apps, and this is by far the easiest and the best!!"

Download this app now to improve your shopping experience, save time and money.

Quantas vezes foi às compras e ao chegar a casa reparou que se esqueceu de qualquer coisa? Esta aplicação de conceção inteligente permite-lhe realizar as suas listas e sincronizá-las com os dispositivos iOS da sua família, de modo a poderem acrescentar-lhes itens na hora.

** Um novo Buy Me a Pie! especialmente desenvolvido para iOS 7 também está disponível na App Store em: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

=================================
Por que razão precisa desta aplicação:
=================================

- Economize Tempo: Com a lista à mão você gasta menos tempo fazendo compras.
- Economize Dinheiro: Com a lista de compras preparada com antecedência você somente compra o que você precisa.
- Pare com os exageros: evite compras em dobro na sua família. Nunca mais esqueça de comprar itens de supermercado devido à falta de memória.
- Poupe o meio ambiente: reduza o uso de papel usando o nosso aplicativo.

===============
Características:
===============

- Sincronização automática: Mantenha suas listas sincronizadas com as da sua família ou amigos 
- Multi-plataforma: Use-o em iOS e em praticamente todos os dispositivos visitando o site Buymeapiecom
- Simplicidade: Nosso app é utilizado por crianças e adultos Trabalhamos constantemente para fazer com que cada parte do app seja o mais simples de usar possível
- Agrupamento inteligente: Basta definir uma cor para os itens pertencentes ao mesmo grupo (p ex corredor do mercado) e o app irá agrupar os itens da lista automaticamente
- Dicionário com autoaprendizagem embutido: Os itens digitados são armazenados automaticamente no dicionário para entradas rápidas futuras através da sugestão de palavras 
- Sugestão de palavra: O app irá sugerir automaticamente uma palavra quando você digitar as primeiras letras para que você possa adicionar itens na lista rapidamente 
- Atualização de listas: veja cada mudança nas suas listas em tempo real. Também receba notificações de aviso sobre mudanças.
- Altere o idioma do dicionário nas configurações do aplicativo.
- Crie e gerencie listas múltiplas
- Use o aplicativo do jeito que você gosta, retrato ou paisagem.
- Envie suas listas através de mensagem de texto ou e-mail
- Duplique suas listas facilmente
- Puxe a lista para desmarcar todos os itens assinalados
- Use 'pinch' para navegar nas suas listas
- Toque na barra do tempo para rolar a lista
- Desligue a opção de bloqueio  automático de tela nas configurações do aplicativo.

Baixe este aplicativo agora para melhorar sua experiência de compras, economizar tempo e dinheiro!

How many times have you returned from a store only to realize you've forgotten something? This beautifully designed app allows you to make lists and sync them with your family so they can add items on the go.

** A new Buy Me a Pie! specially designed for iOS 7 is also available on the App Store at: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

====================
Why you need this app:
====================

- Save Time: With the list to hand you spend less time shopping
- Save Money: With the shopping list prepared in advance you only buy what you need
- Stop Aggravation: Avoid double purchases in your family Never forget to buy grocery items due to bad memory anymore
- Save the Environment: Reduce paper usage by using our app

====================
Top features:
====================

- Automatic synchronization: Keep your lists in sync with those of your family or friends
- Multi-platform: Use it on iPhone, iPad and just about any device by going to Buymeapiecom website
- Simplicity: Our app is used by both children and seniors We constantly work hard to make every part of the app as simple to use as possible
- Smart grouping: Simply assign a color to the items belonging to the same group (eg store aisle) and the app will then group the items in the list automatically
- Built-in self-learning dictionary: Entered items are automatically stored in the dictionary for future fast entry through word prompter
- Word prompter: The app will automatically suggest a word upon entering a few letters so you can quickly add items to a list
- Up-to-date lists: See every change to your lists in real-time Also get push notification about changes
- Set up synchronization among all of your devices with a single BUMP gesture
- Change language of the dictionary in the app settings
- Create and manage multiple lists
- Use the app the way you like, portrait or landscape
- Send your lists via text message or email
- Easily duplicate your lists
- Pull up the list to clear all checked items
- Use 'pinch' to navigate your lists
- Tap the time bar to scroll up the list
- Turn off the auto screen lock option in the app settings

=============
What others say:
=============

Featured by Apple App Store in Food & Drink and Productivity categories, was selected as App of The Weeks.

appPicker: "This is what I’d like to think of as a grocery list app done right! Buy Me a Pie! makes it easier than you could ever imagine to quickly create grocery lists, and with color-coding, predictive text, and a vast database of common food and lifestyle items, you’ll be able to save time and paper on your next trip to the supermarket."

The Washington Post - "Buy Me a Pie! lets users see their lists and update in real time."

by JDP - "I've tried several similar apps, and this is by far the easiest and the best!!"

Download this app now to improve your shopping experience, save time and money.

Hoe vaak ben je niet teruggegaan naar de winkel, om vervolgens te beseffen dat je iets vergeten bent? Deze mooi ontworpen applicatie laat je toe om lijsten te maken en te synchroniseren met de iOS-toestellen van je familie zodat zij onderweg ook dingen kunnen toevoegen.

** Een nieuwe Buy Me a Pie! speciaal ontworpen voor iOS 7 en ook verkrijgbaar in de App Store op: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

============================
Waarom je deze app nodig hebt:
============================

- Bespaar tijd: met een lijstje in de hand ben je minder tijd kwijt aan winkelen.
- Bespaar geld: als je van tevoren een boodschappenlijstje maakt, koop je alleen wat je nodig hebt.
- Stop verspilling: voorkom dubbele aankopen in je gezin. Vergeet nooit meer boodschappen te halen omdat je geheugen je in de steek laat.
- Red het milieu: verminder papiergebruik door onze app te gebruiken.

=========
Kenmerken:
=========

- Automatische synchronisatie: Houd je lijstjes synchroon met die van je gezin of vrienden
- Multi-platform: gebruik de app op iPhone, iPad en bijna elk ander apparaat door naar de website van Buymeapie.com te gaan
- Eenvoud: onze app wordt zowel gebruikt door kinderen als door senioren. We spannen ons voortdurend in om elk deel van de app zo eenvoudig mogelijk te maken in het gebruik
- Slim groeperen: wijs gewoon een kleur toe aan lijstonderdelen die bij dezelfde groep horen (bijv. die in één winkelschap te vinden zijn) en vervolgens groepeert de app de lijstonderdelen automatisch
- Ingebouwd lerend woordenboek: ingevoerde items worden automatisch opgeslagen in het woordenboek, zodat ze in de toekomst snel kunnen worden ingevoerd met behulp van woordsuggesties
- Woordsuggestie: de app geeft automatisch een suggestie voor een woord zodra je een paar letters invoert, zodat je snel items aan een lijstje kan toevoegen
- Up-to-date lijstjes: bekijk in real-time elke wijziging van je lijstjes en ontvang pushmeldingen van wijzigingen
- Wijzig de taal van het woordenboek in de instellingen van de app
- Maak en beheer meerdere lijstjes
- Gebruik de app zoals jij dat wil, portret of landschap
- Stuur je lijstjes via sms of e-mail
- Maak eenvoudig een kopie van uw lijstjes
- De lijst optrekken om alle gecontroleerde elementen te ontruimen
- Gebruik van 'pinch' om in uw lijsten te navigeren
- Op de tijdsbalk tikken om door de lijst heen te scrollen
- Zet de optie voor automatische schermvergrendeling uit in de instellingen van de app

Download deze app nu om je winkelervaring te verbeteren, bespaar tijd en geld.

Berapa kalikah anda hanya menyedari yang anda telah terlupa membeli sesuatu setelah pulang dari kedai? Aplikasi yang direka bentuk dengan cantik ini membolehkan anda membuat senarai dan selaraskannya dengan peranti iOS keluarga anda supaya mereka boleh menambah barang semasa dalam perjalanan.

====================================
Kenapa anda memerlukan aplikasi ini:
====================================

- Jimat Masa: Dengan senarai di tangan anda meluangkan lebih kurang masa untuk membeli belah
- Jimat Wang: Dengan senarai beli belah disediakan terlebih dahulu anda hanya membeli apa yang anda perlukan
- Hentikan Kegusaran: Elakkan pembelian berganda dalam keluarga anda. Tidak perlu lagi membeli barangan-barangan runcit atas sebab lemah daya ingatan"
- Selamatkan Alam Sekitar: Kurangkan penggunaan kertas dengan menggunakan aplikasi kami

==========
Ciri-ciri:
==========

- Penyeragaman Automatik: Kekalkan senarai-senarai anda seragam dengan senarai-senarai keluarga atau rakan-rakan anda
- Platform berganda: Gunakannya di iPhone, iPad dan hampir apa jua peranti dengan melawat laman web Buymeapiecom
- Keringkasan: Aplikasi kami digunakan oleh kanak-kanak dan juga warga emas. Kami sentiasa berusaha sedaya upaya untuk menjadikan setiap bahagian aplikasi semudah yang mungkin
- Pengumpulan Pintar: Cuma agihkan satu warna kepada item dalam kumpulan yang sama (eg jinjang stor) dan aplikasi secara automatiknya akan mengumpulkan item-item dalam senarai
- Kamus belajar-sendiri siap dibina: Item yang dimasukkan secara automatiknya akan distorkan di dalam kamus untuk kemasukan yang lebih pantas pada masa depan melalui prompter perkataan
- Prompter perkataan: Aplikasi akan secara automatiknya mencadangkan sebuah perkataan selepas memasukkan beberapa huruf supaya anda boleh menambahkan item ke sebuah senarai dengan pantas
- Senarai yang dikemaskinikan: Lihatlah setiap perubahan kepada senarai-senarai anda secara langsung. Juga, dapatkan notifikasi tolakan mengenai perubahan
- Tukarkan bahasa kamus di dalam tetapan aplikasi
- Cipta dan uruskan pelbagai senarai
- Mod lanskap (iPad & iPhone)
- Hantar senarai anda melalui pesanan teks atau e-mel
- Membuat salinan senarai anda dengan mudah
- Keluarkan senarai untuk memadam semua barang yang ditanda
- Gunakan 'pinch’ untuk menavigasi senarai anda
- Ketik bar masa untuk skrol senarai ke atas
- Tutupkan pilihan penguncian skrin automatik di tetapan aplikasi

Muat turun aplikasi ini sekarang untuk memperkayakan lagi pengalaman membeli belah anda, menjimatkan masa dan wang.

상점에서 돌아오고 나서 무엇인가를 잊어버렸다고 깨달은 적이 몇 번 있으신가요? 이 아름답게 디자인된 앱을 통해 가족이 계속해서 물품들을 추가할 수 있도록 목록을 만들어 이를 가족의 iOS 장치와 동기화할 수 있습니다

===========
이 앱이 필요한 이유:
===========

* 시간 절약: 앱에서 쇼핑 목록을 알려주므로 쇼핑 시간이 줄어듭니다.
* 자금 절약: 사전에 준비된 쇼핑 목록으로 필요한 것만 사게 됩니다.
* 상황이 악화되는 것을 방지: 가족들이 동일 품목을 두 번 구입하는 것을 피할 수 있습니다. 기억을 제대로 못 해서 식료품 품목을 구입하는 것을 잊지 않게 됩니다.
* 환경 보호: 당사의 앱을 사용하여 종이 사용량을 줄일 수 있습니다.

====
기능:
====

* 자동 동기화: 가족 또는 친구의 목록과 여러분의 목록을 동기화된 채로 유지합니다.
* 다중 플랫폼: Buymeapiecom 웹 사이트에 방문하여 iPhone, iPad를 비롯한 거의 모든 장치에서 이 앱을 사용할 수 있습니다
* 간편성: 당사의 앱은 아이와 노인 모두가 사용할 수 있습니다. 본 앱의 모든 부분을 최대로 간편하게 사용할 수 있도록 만들기 위해 끊임없이 노력합니다.
* 지능형 그룹 지정: 동일 그룹에 속한 품목들에 그저 색깔을 지정하기만 하면 앱이 해당 품목들을 자동으로 목록에 분류하게 됩니다.
* 내장형 자습용 사전: 입력된 항목들이 단어 프롬프터를 통해 추후에 빨리 입력할 수 있도록 사전에 자동으로 저장됩니다
* 단어 안내: 몇 자만 입력하면 앱이 자동으로 단어를 제안하게 되므로 목록에 품목을 빠르게 추가할 수 있습니다.
* 최신 목록: 실시간으로 목록상의 모든 변화를 살펴볼 수 있고 또한 변화와 관련된 푸쉬 알림 메시지를 받을 수 있습니다.
* 앱 설정에서 사전 언어를 변경할 수 있습니다.
* 복수 목록 생성 및 관리 가능
* 가로 모드(iPad & iPhone)
* 문자 메시지 또는 이메일로 목록 전송 가능
* 손쉬운 목록 복제
* 리스트를 보고 아이템의 모든 체크를 클리어하세요
* '핀치'를 사용해서 고객님의 리스트를 검색하세요
* 타임 바를 탭하여 리스트를 스크롤 업하세요
* 앱 설정에서 자동 화면 잠금 옵션을 사용 안 하도록 설정할 수 있습니다

이제 이 앱을 다운로드하여 쇼핑 경험을 향상시키고, 시간과 돈을 절약할 수 있습니다.

買物から戻ってきた後で買い忘れに気付いたこと、何回ありますか?このきれいなデザインのアプリでリストを作成できます。リストをご家族のⅰOSデバイスに同期させれば、あなたの外出中にご家族の皆様がリストにアイテムを追加できます。

** iOS 7に特化して作成された新しいBuy Me a Pie!もApp Storeにあります:https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

================
このアプリが必要な理由:
================

* 時間の節約。リストが手元にあるので買い物時間が短縮できます。
* お金の節約。事前に買い物リストの準備をするので余計なものを買わずに済みます。
* イライラがなくなります。家族による二重買いを防止。また、物忘れによる買い忘れもなくなります。
* 環境保護。このアプリで紙の使用を減らせます。

=====
機能:
=====

* 自動同期化:家族や友達とリストを同期しましょう。
* 複数のプラットフォーム:全種類のiOS、使用できます。また、Buymeapiecom ウェブサイトにお越しいただければ、ほとんど全てのデバイスで使用できます。
* 簡潔さ:当アプリは子供も高齢者の方も使用されています。当社では、アプリの各部分がなるべく簡単に使えるよう、絶え間なく努力を続けています。
* スマートなグループ分け:同じグループに属する品目名を簡単に色分けします(例:店の通路)。アプリは自動でリスト内の品目名をグループ分けします。
* 内蔵自動学習辞書:後でワードプロンプターにより手早く入力できるよう、入力された品目名は自動的に保存されます。
* ワードプロンプター:アプリは2~3文字入力すると、自動的に候補となる言葉を提示するので、手早くリストに品目名を追加することができます。
* 最新情報満載のリスト。リアルタイムでリストの変更点が全て分かります。また、プッシュ通知で変更をお知らせします。
* アプリ設定で辞書の言語を変更できます。
* 複数リストを作成して管理できます。
* ポートレイトまたはランドスケープのモードでアプリを使用できます。
* SMSやメールでリストを送信できます。
* リストを簡単に複製できます。
* リストをプルアップして全てのチェックしたアイテムを消去。
* ‘ピンチ’を使ってリストを操作。
* タイムバーをタップしてリストをスクロールアップ。
* アプリ設定で自動画面ロックオプションをオフにできます。

今すぐこのアプリをダウンロードして、ショッピングの方法を改善して時間とお金の節約を!

Quante volte sei tornato da un negozio rendendoti conto che avevi dimenticato qualcosa? Questa applicazione ben progettata permette di fare delle liste e sincronizzazione con i dispositivi iOS della tua famiglia in modo da poter aggiungere elementi in movimento.

** Una nuova versione di Buy Me a Pie! appositamente progettata per iOS7 è disponibile sull'App Store all'indirizzo: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

==============================
Perché hai bisogno di questa app:
==============================

- Risparmi tempo: Con la lista a portata di mano passerai meno tempo per lo shopping.
- Risparmi denaro: Con la lista della spesa preparata in anticipo comprerai solo quello che ti serve.
- Eviti i duplicati: Eviti i doppi acquisti in famiglia. Non dimenticherai mai più di acquistare degli oggetti per una cattiva memoria.
- Salvi l’ambiente: Ridurrai l’uso di carta usando la nostra app

============
Funzionalità:
============

- Sincronizzazione automatica: Tieni la tua lista sincronizzata con quelle dei tuoi amici e familiari
- Multipiattaforma: Utilizzalo su iOS e su ogni altro dispositivo andando sul sito web Buymeapiecom
- Semplicità: La nostra app può essere utilizzata sia da bambini che da adulti Lavoriamo sempre duro per rendere l’utilizzo di ogni parte dell’app il più semplice possibile
- Raggruppamenti intelligenti: Basterà assegnare un colore agli elementi che appartengono allo stesso gruppo (ad es banco corridoio) e l’app li inserirà in automatico nel giusto ordine
- Dizionario integrato ad apprendimento automatico: Gli elementi inseriti vengono registrati automaticamente nel dizionario, per essere inseriti più velocemente in futuro grazie al suggeritore
- Suggerimento parole: L’applicazione ti suggerirà automaticamente le possibili parole da inserire; basterà quindi digitare poche lettere per aggiungere automaticamente nuovi elementi alla lista
- Liste aggiornate: Vedi tutte le modifiche agli elenchi in tempo reale. Inoltre otterrai una notifica immediata dei cambiamenti.
- Cambia la lingua del dizionario nelle impostazioni dell’app.
- Crea e gestisci liste multiple
- Usa l’app come ti piace, in modalità verticale o orizzontale.
- Invia le tue liste con un SMS o via e-mail
- Duplica con semplicità le tue liste
- Puoi svuotare la lista di tutti gli oggetti verificati
- Utilizzare pizzicoi per navigare in tutte le tue liste
- Puoi picchiettare sulla barra del tempo per scorrere la lista
- Elimina l’opzione del blocco dello schermo automatico nei settaggi dell’app.

Scarica questa app ora per migliorare la tua esperienza di shopping, risparmiare tempo e denaro!

Berapa kali Anda kembali dari toko lalu menyadari bahwa Anda telah melupakan sesuatu? Aplikasi yang dirancang indah ini memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan menyinkronkannya dengan peranti iOS keluarga Anda sehingga mereka dapat menambah barang di mana saja.

===============================
Mengapa Anda memerlukan aplikasi ini:
===============================

- Hemat Waktu: Dengan adanya daftar belanja Anda dapat menghemat waktu belanja
- Hemat Uang: Dengan mempersiapkan daftar belanja terlebih dahulu Anda hanya akan membeli apa yang Anda perlukan
- Tidak Jengkel Lagi: Hindari pembelian ganda oleh keluarga Anda. Tidak akan lupa membeli belanjaan sehari-hari lagi karena sering lupa "
- Selamatkan Lingkungan: Kurangi penggunaan kertas dengan menggunakan aplikasi kami

======
Fitur:
======

- Sinkronisasi otomatis: Daftar belanja Anda akan tetap sama dengan milik keluarga dan teman-teman Anda
- Multi-platform: Gunakan pada iPhone, iPad dan pada hampir semua perangkat dengan mengunjungi situs web Buymeapie.com
- Kesederhanaan: Aplikasi kami digunakan baik oleh anak-anak dan orang lanjut usia. Kami bekerja keras terus-menerus untuk membuat setiap bagian aplikasi sesederhana mungkin untuk digunakan
- Pengelompokan cerdas: Berikan warna yang sama pada barang-barang yang berada pada kelompok yang sama (cth: lorong toko) dan aplikasi akan kemudian mengelompokkan barang-barang yang ada di dalam daftar secara otomatis
- Termasuk kamus yang dapat belajar sendiri: Barang-barang yang telah dimasukkan akan secara otomatis disimpan di dalam kamus agar di kemudian hari dapat dimasukkan kembali ke daftar dengan cepat menggunakan penampil kata
- Penampil kata: Aplikasi akan secara otomatis menyarankan sebuah kata setelah Anda memasukkan beberapa huruf sehingga Anda dapat mengisi daftar dengan cepat
- Daftar terkini: Lihat setiap perubahan pada daftar belanjaan Anda secara langsung. Dapatkan juga pesan pemberitahuan bila terjadi perubahan
- Ubah bahasa kamus pada setelan aplikasi
- Membuat dan mengelola beragam daftar
- Mode bentang darat (iPad & iPhone)
- Mengirim daftar Anda lewat pesan teks atau surel
- Dengan mudah menggandakan daftar Anda
- Cabut daftar untuk menghapus semua barang yang dicentang
- Gunakan 'cubit' untuk menavigasikan daftar Anda
- Ketuk bilah waktu untuk menggulung daftar ke atas
- Matikan pilihan penguncian layar otomatis pada pengaturan aplikasi

Unduh aplikasi ini sekarang untuk meningkatkan pengalaman berbelanja Anda, menghemat waktu dan uang.

Combien de fois êtes-vous revenu d'un magasin en vous apercevant que vous aviez oublié quelque chose ? Cette application magnifiquement conçue vous permet de faire des listes et de les synchroniser avec les appareils iOS de votre famille, afin qu'ils puissent ajouter des articles en cours de route.

** Un nouveau Buy Me a Pie! spécialement conçu pour iOS 7 est également disponible sur l'App Store à l'adresse suivante : https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

========================================================================
Pourquoi vous avez besoin de cette application :
========================================================================

- Gagnez du temps : avec la liste en main, vous passez moins de temps à faire les courses.
- Économisez de l’argent : avec la liste des courses préparée à l’avance, vous n’achetez que ce dont vous avez besoin.
- Arrêtez les tracasseries : évitez d’acheter les choses en double dans votre famille. N’oubliez plus jamais de provisions à cause d’une mauvaise mémoire.
- Protégez l’environnement : réduisez votre consommation de papier en utilisant notre appli.

=================
Caractéristiques :
=================

- Synchronisation automatique : Synchronisez vos listes avec celles de votre famille et de vos amis
- Multi-plateforme : Fonctionne avec iOS et quasiment tous les appareils en se rendant sur le site web de Buymeapiecom
- Simplicité : Notre appli convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants Nous nous efforçons en permanence de rendre chaque aspect de l'appli aussi facile à utiliser que possible
- Smart grouping: Il suffit d'attribuer une couleur aux articles appartenant au même groupe (par ex : un rayon du magasin) et l'appli groupe automatiquement les articles de la liste
- Dictionnaire intellignent intégré : Les articles saisis sont automatiquement enregistrés dans le dictionnaire et seront utilisés par la suggestion de saisie automatique pour vous faire gagner du temps
- Suggestion de saisie automatique : L'appli suggère automatiquement un mot lorsque vous saisissez quelques lettres afin que vous puissiez rapidement ajouter l'article en question à une liste
- Listes à jour : voyez tout changement à votre liste en temps réel. Recevez également des notifications Push à propos des changements.
- Changez la langue du dictionnaire dans les paramètres de l’appli.
- Créez et gérez plusieurs listes
- Utilisez l’appli comme vous le souhaitez, en mode portrait ou paysage.
- Envoyez vos listes par SMS ou e-mail
- Dupliquez facilement vos listes
- Puxe a lista para desmarcar todos os itens assinalados
- Use 'pinch' para navegar nas suas listas
- Toque na barra do tempo para rolar a lista
- Désactivez l’option de verrouillage automatique de l’écran dans les paramètres de l’appli.

Téléchargez cette appli maintenant pour améliorer votre expérience de shopping et économiser du temps et de l’argent !

Kuinka monta kertaa olet palannut kaupasta ja huomannut unohtaneesi jotain? Tämän kauniisti suunnitellun sovelluksen avulla voit tehdä listoja ja synkronoida ne perheesi iOS- laitteiden kanssa, jotta myös he voivat lisätä tavaroita listalle.

================================
Miksi tarvitset tämän sovelluksen:
================================

- Säästä aikaa: Listan kanssa ostosten teko sujuu nopeammin
- Säästä rahaa: Kun valmistat ostoslistan etukäteen, ostat vain sen mitä tarvitset
- Ei enää erimielisyyttä: Perheeseesi ei enää osteta samaa asiaa kahteen kertaan. Älä enää koskaan unohda ostaa tavaroita huonomuistisuuden takia"
- Säästä luontoa: Vähennä paperin käyttöä sovelluksemme ansiosta

=============
Ominaisuudet:
=============

- Automaattinen synkronointi: Pidä listasi synkronoituina perheenjäsentesi tai ystäviesi kanssa
- Monialustainen: Käytä iPhonessa, iPadissa ja lähes missä tahansa laitteessa menemällä sivustolle Buymeapiecom
- Yksinkertaisuus: Sekä lapset että ikäihmiset käyttävät sovellustamme. Pyrimme jatkuvasti tekemään sovelluksemme jokaisen osan mahdollisimman helppokäyttöiseksi.
- Fiksu ryhmittely: Anna kullekin samaan ryhmään (esim. kaupan käytävä) kuuluvalle tuotteelle väri, niin sovellus ryhmittelee tuotteet listalle automaattisesti
- Sisäänrakennettu, oppiva sanakirja: Syötetyt sanat tallennetaan automaattisesti sanakirjaan, jotta niiden lisääminen olisi tulevaisuudessa nopeaa sanaehdotuksella
- Sanaehdotus: Sovellus ehdottaa automaattisesti sanaa kirjoitettuasi muutaman kirjaimen, joten voit lisätä kohteita listaan nopeasti
- Päivitetyt listat: Näe kaikki listoihisi tehtävät muutokset reaaliaikaisina. Lisäksi saat push-ilmoituksia muutoksista
- Vaihda sanakirjan kieli sovellusasetuksissa
- Luo ja hallitse useita listoja
- Vaakakuva (iPad ja iPhone)
- Lähetä listasi tekstiviestitse tai sähköpostitse
- Kopioi listojasi helposti
- Vedä listaa ylöspäin poistaaksesi kaikki valitsemasi tavarat
- Käytä ‘nipistystä’ navigoidaksesi listoillasi
- Näpäytä aikapalkkia selataksesi listaa ylöspäin
- Laita automaattinen näytön lukitus pois päältä sovellusasetuksissa

Lataa tämä sovellus nyt ja kohenna ostoskokemuksiasi, säästä aikaa ja rajaa.

¿Cuántas veces ha vuelto de una tienda solo para darse cuenta de que se le ha olvidado algo? Esta aplicación de bonito diseño le permite hacer listas y sincronizarlas con los dispositivos iOS de su familia para poder añadir elementos sobre la marcha.

** Una nueva Buy Me a Pie! diseñada especialmente para iOS 7 está disponible también en la App Store en: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

=============================
Por qué necesita esta aplicación:
=============================

- Ahorre tiempo: Con la lista a mano, pasará menos tiempo comprando.
- Ahorre dinero: Con la lista de la compra preparada por adelantado, sólo comprará lo que necesita.
- Menos problemas: Evite las dobles compras en su familia. ¡Nunca más se olvide de comprar sus productos frescos!
- Cuide el medioambiente: Reduzca el uso de papel usando esta aplicación.

===============
Características:
===============

- Sincronización automática: mantenga sus listas sincronizadas con las de sus familiares o amigos
- Multiplataforma: utilice la aplicación con dispositivos iOS y con cualquier dispositivo entrando en el sitio web Buymeapiecom
- Sencillez: nuestra aplicación la utilizando tanto niños como personas mayores Trabajamos de forma constante para hacer que cada parte de la aplicación sea lo más sencilla posible
- Agrupación inteligente: simplemente asigne un color a los artículos que pertenezcan al mismo grupo (por ejemplo, del mismo pasillo de la tienda) y la aplicación agrupará los artículos de la lista de forma automática
- Diccionario con capacidad para aprender incorporado: los artículos escritos se guardan automáticamente en el diccionario para sugerirlos rápidamente en el futuro con el autocompletado de palabras
- Autocompletado de palabras: la aplicación sugerirá de forma automática una palabra escribiendo solo unas letras, de forma que pueda añadir rápidamente artículos a la lista
- Listas actualizadas: Consulte todos los cambios en sus listas en tiempo real. Además, reciba notificaciones sobre los cambios.
- Cambie el idioma del diccionario en la configuración de la aplicación.
- Cree y gestione múltiples listas
- Utilice la aplicación como quiera: vertical u horizontalmente.
- Envíe sus listas mediante mensaje de texto o email
- Duplique fácilmente sus listas
- Despliegue la lista para limpiar todos los elementos marcados
- Utilice el “pellizco” para navegar en sus listas
- Pulse la barra de tiempo para desplazarse por la lista
- Desactive la opción de bloqueo automático de la pantalla en la configuración de la aplicación.

¡Descargue esta aplicación para mejorar su experiencia de compras, y ahorrar tiempo y dinero!

Πόσες φορές έχετε επιστρέψει από ένα κατάστημα συνειδητοποιώντας ότι έχετε ξεχάσει κάτι; Αυτή η όμορφα σχεδιασμένη εφαρμογή σας επιτρέπει να δημιουργήσετε λίστες και να τις συγχρονίσετε με τις iOS συσκευές της οικογένειάς σας, ώστε να μπορούν όλοι να προσθέσουν στοιχεία εν κινήσει.

===================================
Γιατί χρειάζεστε αυτή την εφαρμογή:
===================================

- Εξοικονόμηση Χρόνου: Με τη λίστα στο χέρι ξοδεύετε λιγότερο χρόνο για ψώνια
- Εξοικονόμηση Χρημάτων: Με τη λίστα αγορών προετοιμασμένη εκ των προτέρων μπορείτε να αγοράζετε μόνο ότι χρειάζεστε
- Σταματήστε την Επιδείνωση: Αποφύγεται τις διπλές αγορές στην οικογένειά σας Ποτέ δεν ξεχνάτε να αγοράσετε τρόφιμα λόγω κακής μνήμη πια
- Σώστε το Περιβάλλον: Μειώστε τη χρήση χαρτιού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή μας

====================================
Χαρακτηριστικά:
====================================

- Αυτόματος συγχρονισμός: Κρατήστε τις λίστες σας σε συγχρονισμό με αυτές της οικογένειας ή των φίλων σας
- Πολλαπλή-πλατφόρμα: Χρησιμοποιήστε τη στο iPhone, iPad και σε οποιαδήποτε συσκευή πηγαίνοντας στην ιστοσελίδα Buymeapiecom
- Απλότητα: Η εφαρμογή μας χρησιμοποιείται τόσο από τα παιδιά όσο και από μεγαλύτερους ανθρώπους Συνεχώς εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε κάθε κομμάτι της εφαρμογής όσο το δυνατόν πιο απλό στη χρήση
- Έξυπνη Ομαδοποίηση: Απλά αντιστοιχήστε ένα χρώμα στα αντικείμενα που ανήκαν στην ίδια ομάδα (π.χ. διάδρομο καταστήματος) και η εφαρμογή θα ομαδοποιήσει αυτόματα τα αντικείμενα στη λίστα
- Ενσωματωμένο λεξικό αυτόματης εκμάθησης: Τα αντικείμενα που καταχωρούνται αποθηκεύονται αυτόματα στο λεξικό για μελλοντική χρήση με γρήγορη καταχώρηση μέσω υποβολέα λέξεων
- Υποβολέας λέξεων: Η εφαρμογή προτείνει αυτόματα μια λέξη κατά την καταχώρηση λίγων γραμμάτων, έτσι ώστε να μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα αντικείμενα σε μια λίστα
- Ενημερωμένες λίστες: Δείτε κάθε αλλαγή στις λίστες σας σε πραγματικό χρόνο. Επίσης λάβετε κοινοποιήσεις σχετικά με τις αλλαγές
- Αλλαγή γλώσσας του λεξικού στις ρυθμίσεις της εφαρμογής
- Δημιουργήστε και διαχειριστείτε πολλές λίστες
- Λειτουργία τοπίου (iPad & iPhone)
- Στείλτε τις λίστες σας μέσω γραπτού μηνύματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
- Δημιουργείστε με ευκολία αντίγραφα από τις λίστες σας
- Εμφανείστε τη λίστα για να διαγράψετε όλα τα επιλεγμένα στοιχεία
- Χρησιμοποιήστε το «τσίμπημα» για να περιηγηθείτε στις λίστες σας
- Πατήστε τη μπάρα της ώρας για να μετακινηθείτε επάνω στη λίστα
- Επιλογή απενεργοποίησης της αυτόματης οθόνης κλειδώματος στις ρυθμίσεις της εφαρμογής

Κατεβάστε αυτή την εφαρμογή τώρα για να βελτιώσετε τον τρόπο που ψωνίζετε, εξοικονομήστε χρόνο και χρήματα

Wieviele Male sind Sie vom Einkaufen heimgekommen und haben festgestellt, dass Sie etwas vergessen haben? Diese wunderschön designte App ermöglicht es Ihnen, Listen zu erstellen und mit den iOS-Geräten Ihrer Familie zu synchronisieren, damit sie von unterwegs noch Artikel hinzufügen können.

** Ein neues „Buy Me a Pie!", das extra für iOS 7 entworfen wurden, ist auch im App Store erhältlich: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

===========================
Warum Sie diese App brauchen:
===========================

- Sie sparen Zeit: Mit der mobil verfügbaren Liste verbringen Sie weniger Zeit mit dem Einkaufen.
- Sie sparen Geld: Mit der im Voraus erstellen Einkaufsliste kaufen Sie nur das, was Sie benötigen.
- Schluss mit den Hamsterkäufen: Sie vermeiden doppelte Einkäufe in Ihrer Familie. Ebenso vergessen Sie keine Lebensmittel mehr.
- Sie schonen die Umwelt: Mit unserer App verbrauchen Sie weniger Papier.

=================================
Features:
=================================

- Automatische Synchronisierung: Halten Sie Ihre Listen stets auf dem Stand mit den Listen Ihrer Familie oder Ihren Freunden 
- Auf zahlreichen Betriebssystemen lauffähig: Verwendung ist auf jedem iOS und auch auf fast jedem Gerät möglich, wenn Sie die Internetseite Buymeapiecom besuchen
- Einfache Handhabung: Unsere App wird sowohl von Kindern wie auch Senioren benutzt Wir verwenden jederzeit die größtmögliche Mühe darauf, jeden Teil der App so einfach wie möglich in der Handhabung zu gestalten
- Clevere Gruppierung: Versehen Sie Lebensmittel, die zur gleichen Gruppe gehören (die zB im gleichen Gang zu finden sind), einfach mit einer Farbkennzeichnung, und die App gruppiert automatisch die Lebensmittel in der Liste
- Eingebautes, lernfähiges Wörterbuch: Eingegebene Lebensmittel werden für zukünftige Schnelleingaben durch die Autoausfüllen-Funktion automatisch im Wörterbuch gespeichert 
- Autoausfüllen-Funktion: Diese App schlägt automatisch ein Wort vor, sobald Sie einige Buchstaben eingeben, so dass ein schnelles Hinzufügen von Lebensmitteln zu einer Liste ermöglicht wird  
- Stets aktuelle Listen: Alle Änderungen in Ihren Listen werden in Echtzeit angezeigt. Darüber hinaus erhalten Sie Push-Benachrichtigungen über Ihre Änderungen.
- In den App-Einstellungen ändern Sie die Sprache Ihres Wörterbuchs.
- Erstellen und verwalten Sie mehrere Listen
- Verwenden Sie die App, wie Sie möchten – im Portrait- oder Landschaftsmodus.
- Versenden Sie Ihre Listen per SMS oder E-Mail
- Duplizieren Sie Ihre Listen – ganz leicht
- Ziehen Sie die Liste hoch, um alle überprüften Gegenstände zu löschen
- Benutzen Sie den „Griff“, um Ihre Listen zu steuern
- Wählen Sie die Zeitleiste aus, um in Ihrer Liste nach oben zu scrollen
- Schalten Sie die automatische Bildschirmsperre in den App-Einstellungen ab.

Laden Sie diese App jetzt herunter, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Sparen Sie Zeit und Geld!

Hvor ofte er du kommet hjem fra indkøb og har opdaget, at du har glemt noget? Denne flotdesignede app giver dig mulighed for at lave lister og synkronisere dem med familiens iOS apparater, så de løbende kan tilføje ting.

** En ny Buy Me a Pie! specielt udviklet til iOS7, fås også på App Store på: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

=================================
Hvorfor du har brug for denne app:
=================================

- Spar tid: Med listen ved hånden bruger du mindre tid på indkøb.
- Spar penge: Med indkøbslisten forberedt i forvejen køber du kun, hvad du har brug for.
- Stop akkumulering: Undgå dobbelt indkøb i din familie. Glem aldrig at købe madvarer på grund af dårlig hukommelse.
- Skån miljøet: Formindsk papirbrug ved at bruge vores app.

===========
Egenskaber:
===========

- Automatisk synkronisering: Hold dine lister synkroniseret med din families eller venners
- Multi-platform: Brug den på iPhone, iPad og stort set alle enheder ved at tilgå websiden Buymeapie.com
- Enkelthed: Vores app bruges af både børn og voksne Vi arbejder konstant hårdt på at gøre alle dele af app'en så simple at bruge som muligt
- Smart gruppering: Du skal bare tildele en farve til elementerne, der tilhører samme gruppe (f.eks. butiksgang), så vil app’en automatisk gruppere elementerne i listen
- Indbygget selvlærende ordbog: Indtastede elementer lagres automatisk i ordbogen til senere hurtig indtastning vha. ordforslag
- Ordforslag: App’en vil automatisk foreslå et ord, når der indtastes få bogstaver, så du hurtig kan føje elementer til en liste
- Opdaterede lister: Se alle ændringer i dine lister i realtid Få også pushmeddelelser vedrørende ændringer
- Skift sprog for ordbogen i app-indstillingerne
- Opret og administrer flere lister
- Brug app’en, som du vil, stående eller liggende
- Send dine lister via SMS eller e-mail
- Du kan nemt duplikere dine lister
- Træk listen frem for at slette alle markerede elementer
- Brug 'klemmen' til at navigere gennem dine lister
- Tryk på tidslinjen for at rulle op ad listen
- Sluk den automatiske skærmlås i app-indstillingerne

Download denne app nu for at forbedre din indkøbsoplevelse, spar tid og penge

How many times have you returned from a store only to realize you've forgotten something? This beautifully designed app allows you to make lists and sync them with your family so they can add items on the go.

** A new Buy Me a Pie! specially designed for iOS 7 is also available on the App Store at: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

====================
Why you need this app:
====================

- Save Time: With the list to hand you spend less time shopping
- Save Money: With the shopping list prepared in advance you only buy what you need
- Stop Aggravation: Avoid double purchases in your family Never forget to buy grocery items due to bad memory anymore
- Save the Environment: Reduce paper usage by using our app

====================
Top features:
====================

- Automatic synchronization: Keep your lists in sync with those of your family or friends
- Multi-platform: Use it on iPhone, iPad and just about any device by going to Buymeapiecom website
- Simplicity: Our app is used by both children and seniors We constantly work hard to make every part of the app as simple to use as possible
- Smart grouping: Simply assign a color to the items belonging to the same group (eg store aisle) and the app will then group the items in the list automatically
- Built-in self-learning dictionary: Entered items are automatically stored in the dictionary for future fast entry through word prompter
- Word prompter: The app will automatically suggest a word upon entering a few letters so you can quickly add items to a list
- Up-to-date lists: See every change to your lists in real-time Also get push notification about changes
- Set up synchronization among all of your devices with a single BUMP gesture
- Change language of the dictionary in the app settings
- Create and manage multiple lists
- Use the app the way you like, portrait or landscape
- Send your lists via text message or email
- Easily duplicate your lists
- Pull up the list to clear all checked items
- Use 'pinch' to navigate your lists
- Tap the time bar to scroll up the list
- Turn off the auto screen lock option in the app settings

=============
What others say:
=============

Featured by Apple App Store in Food & Drink and Productivity categories, was selected as App of The Weeks.

appPicker: "This is what I’d like to think of as a grocery list app done right! Buy Me a Pie! makes it easier than you could ever imagine to quickly create grocery lists, and with color-coding, predictive text, and a vast database of common food and lifestyle items, you’ll be able to save time and paper on your next trip to the supermarket."

The Washington Post - "Buy Me a Pie! lets users see their lists and update in real time."

by JDP - "I've tried several similar apps, and this is by far the easiest and the best!!"

Download this app now to improve your shopping experience, save time and money.

How many times have you returned from a store only to realize you've forgotten something? This beautifully designed app allows you to make lists and sync them with your family so they can add items on the go.

** A new Buy Me a Pie! specially designed for iOS 7 is also available on the App Store at: https://itunes.apple.com/app/buy-me-pie!-grocery-shopping/id725418306 **

====================
Why you need this app:
====================

- Save Time: With the list to hand you spend less time shopping
- Save Money: With the shopping list prepared in advance you only buy what you need
- Stop Aggravation: Avoid double purchases in your family Never forget to buy grocery items due to bad memory anymore
- Save the Environment: Reduce paper usage by using our app

====================
Top features:
====================

- Automatic synchronization: Keep your lists in sync with those of your family or friends
- Multi-platform: Use it on iPhone, iPad and just about any device by going to Buymeapiecom website
- Simplicity: Our app is used by both children and seniors We constantly work hard to make every part of the app as simple to use as possible
- Smart grouping: Simply assign a color to the items belonging to the same group (eg store aisle) and the app will then group the items in the list automatically
- Built-in self-learning dictionary: Entered items are automatically stored in the dictionary for future fast entry through word prompter
- Word prompter: The app will automatically suggest a word upon entering a few letters so you can quickly add items to a list
- Up-to-date lists: See every change to your lists in real-time Also get push notification about changes
- Set up synchronization among all of your devices with a single BUMP gesture
- Change language of the dictionary in the app settings
- Create and manage multiple lists
- Use the app the way you like, portrait or landscape
- Send your lists via text message or email
- Easily duplicate your lists
- Pull up the list to clear all checked items
- Use 'pinch' to navigate your lists
- Tap the time bar to scroll up the list
- Turn off the auto screen lock option in the app settings

=============
What others say:
=============

Featured by Apple App Store in Food & Drink and Productivity categories, was selected as App of The Weeks.

appPicker: "This is what I’d like to think of as a grocery list app done right! Buy Me a Pie! makes it easier than you could ever imagine to quickly create grocery lists, and with color-coding, predictive text, and a vast database of common food and lifestyle items, you’ll be able to save time and paper on your next trip to the supermarket."

The Washington Post - "Buy Me a Pie! lets users see their lists and update in real time."

by JDP - "I've tried several similar apps, and this is by far the easiest and the best!!"

Download this app now to improve your shopping experience, save time and money.

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
480x360bb 480x360bb 480x360bb 480x360bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.5 Stars 677 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
55%
Addictive
 
23%
Crashes
 
5%
Negative
 
6%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
3.5.7
October 06, 2015
3.5.6
June 16, 2015
3.5.5
May 10, 2015
3.5.4
February 04, 2015
3.5.2
November 09, 2014
3.5.1
November 02, 2014
3.5
October 05, 2014
3.4.9
July 28, 2014
3.4.8
July 13, 2014
3.4.7
June 21, 2014
3.4.6
June 04, 2014
3.4.4
January 27, 2014
3.4.2
December 19, 2013
3.4.1
November 21, 2013
3.4
October 30, 2013
3.3
August 30, 2013
3.2
August 16, 2013
3.1.1
July 23, 2013
3.1
July 08, 2013
3.0.2
June 15, 2013
3.0.1
June 08, 2013
3.0
June 06, 2013
2.9.4
May 14, 2013
2.9.3
March 21, 2013
2.9.2
December 31, 2012
2.9.1
December 21, 2012
2.9
October 13, 2012
2.8.1
September 25, 2012
2.8
September 05, 2012
2.7.2
July 02, 2012
2.7.1
June 24, 2012
2.7
June 13, 2012
2.6.1
May 25, 2012
2.6
May 24, 2012
2.5
April 20, 2012
2.5
April 19, 2012
2.2.2
April 01, 2012
2.2.1
March 19, 2012
2.2
March 15, 2012
2.1
February 28, 2012
2.0.2
February 14, 2012
2.0.1
February 03, 2012
Prices
Read more
May 31, 2015
$24.99
May 27, 2015
$27.99
May 23, 2015
$24.99
May 21, 2015
$27.99
May 08, 2015
$24.99
May 06, 2015
$30.99
May 05, 2015
$24.99
May 04, 2015
$30.99
May 03, 2015
$30.99
May 01, 2015
$24.99
April 30, 2015
$30.99
April 29, 2015
$30.99
April 25, 2015
$24.99
April 23, 2015
$30.99
April 22, 2015
$24.99
April 20, 2015
$27.99
April 19, 2015
$24.99
April 18, 2015
$27.99
April 15, 2015
$27.99
April 14, 2015
$24.99
April 11, 2015
$2.99
April 10, 2015
$0.00
April 09, 2015
$2.99
April 08, 2015
$0.00
April 07, 2015
$2.99
April 06, 2015
$0.00
April 05, 2015
$2.99
April 04, 2015
$0.00
April 03, 2015
$2.99
April 02, 2015
$0.00
April 01, 2015
$2.99
March 31, 2015
$0.00
March 30, 2015
$2.99
March 28, 2015
$0.00
March 16, 2015
$2.99
March 13, 2015
$1.99
March 11, 2015
$2.99
March 01, 2015
$2.99
February 25, 2015
$3.99
February 22, 2015
$2.99
February 18, 2015
$3.99
February 16, 2015
$2.99
February 15, 2015
$1.99
February 13, 2015
$1.99
February 12, 2015
$2.99
February 11, 2015
$2.99
February 10, 2015
$0.00
February 09, 2015
$0.00
February 05, 2015
$2.99
February 04, 2015
$0.00
February 03, 2015
$0.00
February 02, 2015
$2.99
February 01, 2015
$0.00
January 31, 2015
$1.99
January 30, 2015
$2.99
January 29, 2015
$0.00
January 28, 2015
$2.99
December 29, 2014
$2.99
December 26, 2014
$1.99
December 24, 2014
$2.99
December 01, 2014
$2.99
November 30, 2014
$1.99
November 28, 2014
$1.99
November 27, 2014
$2.99
November 26, 2014
$2.99
November 23, 2014
$2.99
November 19, 2014
$0.00
November 18, 2014
$2.99
November 12, 2014
$7.99
October 27, 2014
$2.99
October 26, 2014
$1.99
October 24, 2014
$1.99
October 22, 2014
$2.99
October 08, 2014
$2.99
October 07, 2014
$0.00
October 05, 2014
$0.00
September 29, 2014
$2.99
September 28, 2014
$1.99
September 26, 2014
$1.99
September 24, 2014
$2.99
August 25, 2014
$2.99
August 22, 2014
$1.99
August 20, 2014
$2.99
July 28, 2014
$2.99
July 25, 2014
$1.99
July 23, 2014
$2.99
July 07, 2014
$2.99
July 03, 2014
$0.00
June 30, 2014
$2.99
June 27, 2014
$1.99
June 02, 2014
$2.99
May 30, 2014
$1.99
April 10, 2014
$2.99
April 09, 2014
$0.00
April 07, 2014
$2.99
April 06, 2014
$1.99
April 05, 2014
$0.00
April 04, 2014
$1.99
April 02, 2014
$0.00
March 31, 2014
$2.99
March 29, 2014
$1.99
March 28, 2014
$29.99
March 24, 2014
$2.99
March 21, 2014
$1.99
March 18, 2014
$2.99
March 14, 2014
$1.99
March 09, 2014
$2.99
March 07, 2014
$5.99
March 04, 2014
$2.99
February 28, 2014
$1.99
February 24, 2014
$2.99
February 21, 2014
$1.99
February 19, 2014
$5.99
February 17, 2014
$2.99
February 14, 2014
$1.99
February 04, 2014
$2.99
January 31, 2014
$1.99
January 27, 2014
$2.99
January 23, 2014
$1.99
January 10, 2014
$2.99
December 28, 2013
$1.99
December 20, 2013
$0.99
December 09, 2013
$2.99
December 06, 2013
$1.99
December 02, 2013
$2.99
November 29, 2013
$0.99
November 10, 2013
$2.99
November 07, 2013
$0.00
October 26, 2013
$1.99
October 15, 2013
$5.99
October 12, 2013
$0.99
October 10, 2013
$5.99
October 04, 2013
$1.99
October 01, 2013
$5.99
September 27, 2013
$1.99
September 22, 2013
$4.99
September 20, 2013
$0.99
September 07, 2013
$5.99
September 03, 2013
$1.99
August 28, 2013
$5.99
August 16, 2013
$2.99
August 13, 2013
$0.99
August 04, 2013
$0.00
August 02, 2013
$2.99
July 28, 2013
$0.99
January 10, 2013
$2.99
December 20, 2012
$0.99
July 05, 2012
$2.99
June 28, 2012
$0.00
June 11, 2012
$2.99
June 09, 2012
$0.99