Round up

Age

almost 7 years

Released: 2012-06-28

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

4

last updated: 2019-04-10

Overall Ratings

7,678,143

with average of 4.5

Global Rank

#110

Within the Top 1%

Top 25 Overall

28 Countries

top 2 in Namibia

Global Rank Positions

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

立即开始免费使用 Google 云端硬盘,通过任何智能手机、平板电脑或计算机随时随地访问所有文件。系统会备份云端硬盘中的所有文件(如视频、照片和文档),确保其安全无虞,而您也不用担心资料丢失。此外,您还可以轻松邀请他人查看、编辑您的任何文件或文件夹,或加以评论。

您可以在云端硬盘中执行以下操作:

• 查看文档、PDF、照片、视频等
• 按名称和内容搜索文件
• 轻松与他人共享文件和文件夹
• 将共享权限设置为查看、评论或编辑权限
• 快速访问近期文件
• 查看文件详细信息和操作记录
• 启用离线查看文件功能

Google 帐号用户可以获得 15GB 的免费存储空间(由 Google 云端硬盘、Gmail、Google 照片共用)。如要获得额外存储空间,您可以升级到付费版订阅方案。美国境内的订阅方案为 1.99 美元/月 (100GB) 起,各个地区的订阅方案可能会有所不同。

通过应用购买存储空间订阅后,系统会向您的 iTunes 帐号收取相应费用。除非您在当前订阅期结束前至少 24 小时关闭自动续订功能,否则系统会自动续订服务。您可以在购买订阅后转到 iTunes 帐号设置,管理订阅或自动续订设置。

Google 隐私权政策:https://www.google.com/intl/zh-CN/policies/privacy
Google 云端硬盘服务条款:https://www.google.com/drive/terms-of-service

Bắt đầu với Google Drive miễn phí và truy cập tất cả các tệp của bạn từ bất kỳ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính nào. Tất cả các tệp của bạn trong Drive – chẳng hạn như video, ảnh và tài liệu – đều được sao lưu an toàn để bạn không thể mất chúng. Dễ dàng mời những người khác xem, chỉnh sửa hoặc để lại nhận xét về bất kỳ tệp hoặc thư mục nào của bạn.

Với Drive, bạn có thể:

• Xem tài liệu, tệp PDF, ảnh, video và các nội dung khác
• Tìm kiếm tệp theo tên và nội dung
• Dễ dàng chia sẻ tệp và thư mục với người khác
• Đặt các quyền chia sẻ để cho phép xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa
• Truy cập nhanh vào các tệp gần đây
• Xem thông tin chi tiết và hoạt động của tệp
• Cho phép xem các tệp ngoại tuyến

Các tài khoản Google có 15 GB bộ nhớ miễn phí, dùng chung cho Google Drive, Gmail và Google Photos. Để có thêm bộ nhớ, bạn có thể nâng cấp lên gói đăng ký đặc biệt. Các đăng ký có giá từ 1,99 USD/tháng cho 100 GB tại Hoa Kỳ và có thể khác nhau tùy theo khu vực.

Các đăng ký bộ nhớ mua từ ứng dụng sẽ được tính phí vào Tài khoản iTunes của bạn và tự động gia hạn trừ khi bạn tắt tùy chọn tự động gia hạn trước khi kết thúc khoảng thời gian đăng ký hiện tại ít nhất 24 giờ. Bạn có thể quản lý các đăng ký và tùy chọn tự động gia hạn bằng cách đi đến Cài đặt của tài khoản iTunes sau khi mua.

Chính sách bảo mật của Google: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy
Điều khoản dịch vụ của Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Google Drive'ı ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve akıllı telefonunuzdan, tabletinizden veya bilgisayarınızdan tüm dosyalarınıza erişin. Drive'daki tüm dosyalarınız (örneğin, videolarınız, fotoğraflarınız ve dokümanlarınız) güvenle yedeklendiğinden onları kaybetme riskiniz olmaz. Dosyalarınızı veya klasörlerinizi görüntülemesi, düzenlemesi ya da yorum yapması için başkalarını kolayca davet edin.

Drive ile:

• Dokümanları, PDF dosyalarını, fotoğrafları, videoları ve daha pek çok dosyayı görüntüleyebilirsiniz
• Ada ve içeriğe göre dosya arayabilirsiniz
• Başkalarıyla kolayca dosya ve klasör paylaşabilirsiniz
• Görüntüleme, yorum yapma veya düzenleme işlemleri için paylaşım izinleri ayarlayabilirsiniz
• En son kullandığınız dosyalara kolayca erişebilirsiniz
• Dosya ayrıntılarını ve etkinliğini görebilirsiniz
• Dosyaların çevrimdışı görüntülenmesini sağlayabilirsiniz

Google hesapları Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar arasında paylaşılan 15 GB ücretsiz depolama alanına sahiptir. Ek depolama alanı için premium abonelik planlarından birine geçiş yapabilirsiniz. ABD'de abonelikler 100 GB için aylık 1,99 ABD dolarından başlar ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Uygulamadan satın alınan depolama alanı aboneliklerinin ücreti iTunes Hesabınıza yansıtılır. Abonelikler, geçerli dönem sona ermeden en az 24 saat önce otomatik yenileme özelliği devre dışı bırakılmadığı sürece otomatik olarak yenilenir. Abonelikler ve otomatik yenileme özelliği, satın alım sonrasında iTunes Hesap Ayarları'na gidilerek yönetilebilir.

Google Gizlilik Politikası: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy
Google Drive Hizmet Şartları: https://www.google.com/drive/terms-of-service

เริ่มต้นใช้งาน Google ไดรฟ์ได้ฟรี และเก็บไฟล์ไว้ใกล้มือเสมอทั้งในสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ ไฟล์ทั้งหมดของคุณในไดรฟ์ เช่น วิดีโอ รูปภาพ และเอกสาร จะมีการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัย เพื่อให้ไฟล์ไม่หายไป เชิญบุคคลอื่นมาดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นได้ง่ายๆ ในไฟล์หรือโฟลเดอร์ใดก็ได้ที่คุณต้องการ

คุณสามารถใช้ไดรฟ์เพื่อ:

• ดูเอกสาร, PDF, รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ
• ค้นหาไฟล์จากชื่อและเนื้อหา
• แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์กับคนอื่นได้โดยง่าย
• ตั้งค่าสิทธิ์การแชร์เพื่อดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไข
• เข้าถึงไฟล์ล่าสุดได้อย่างรวดเร็ว
• ดูรายละเอียดและกิจกรรมของไฟล์
• เปิดดูไฟล์แบบออฟไลน์

บัญชี Google จะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 15GB สำหรับใช้ร่วมกันระหว่าง Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos ถ้าต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น คุณสามารถอัปเกรดเป็นแผนการสมัครใช้งานแบบพรีเมียม การสมัครใช้งานเริ่มตั้งแต่ $1.99/เดือนสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB ในสหรัฐอเมริกา และอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

การสมัครใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งซื้อในแอปจะเรียกเก็บเงินกับบัญชี iTunes และต่ออายุโดยอัตโนมัติ ยกเว้นว่าได้ปิดการต่ออายุอัตโนมัติอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนที่จะสิ้นสุดช่วงเวลาปัจจุบัน การจัดการการสมัครใช้งานและการต่ออายุอัตโนมัติสามารถทำได้โดยไปที่การตั้งค่าบัญชี iTunes หลังจากซื้อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google ไดรฟ์: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Kom igång med kostnadsfria Google Drive och kom åt dina filer från vilken smartphone, surfplatta eller dator som helst. Dina filer på Drive (t.ex. videor, foton och dokument) säkerhetskopieras så att du inte förlorar dem. Det är enkelt att bjuda in andra att visa, redigera eller kommentera filer och mappar.

Med Drive kan du

• visa dokument, PDF-filer, foton, videor med mera
• söka efter filer utifrån namn eller innehåll
• enkelt dela filer och mappar med andra
• ange delningsbehörigheter för att visa, kommentera och redigera
• snabbt komma åt nyligen öppnade filer
• visa uppgifter och aktivitet i filer
• aktivera visning av filer offline.

Har du ett Google-konto får du 15 GB gratis lagringsutrymme att använda med Google Drive, Gmail och Google Foto. Om du vill ha ytterligare lagringsutrymme kan du uppgradera till en premiumprenumeration. Prenumerationerna kostar från 1,99 USD/mån för 100 GB i USA. Priset kan variera beroende på område.

Om du köper en prenumeration på lagringsutrymme i appen debiteras ditt iTunes-konto, och prenumerationen förnyas automatiskt om du inte har inaktiverat automatisk förnyelse minst 24 timmar innan den aktuella periodens slut. Du kan hantera prenumerationer och automatisk förnyelse genom att öppna iTunes-kontots inställningar efter köpet.

Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/sv_SE/policies/privacy
Användarvillkor för Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Бесплатный сервис "Google Диск" поможет вам создавать резервные копии своих файлов в облаке и получать к ним доступ как с мобильных устройств, так и с компьютера. Ваши видео, фотографии и документы будут в целости и сохранности, а другие пользователи с вашего разрешения смогут просматривать, редактировать или комментировать их.

Диск позволяет:

• открывать документы, фотографии, видео, а также файлы PDF и других форматов;
• искать файлы по названию и содержимому;
• предоставлять доступ к файлам и папкам;
• управлять разрешениями на просмотр, редактирование и комментирование;
• быстро находить недавно открытые файлы;
• просматривать сведения о файлах и историю действий с ними;
• включать просмотр файлов в офлайн-режиме.

Аккаунтам Google предоставляется бесплатное хранилище объемом 15 ГБ, которое используется тремя сервисами: Google Диском, Gmail и Google Фото. Вы можете приобрести дополнительное пространство по цене от 1,99 доллара США в месяц за 100 ГБ (для пользователей в США, стоимость в других странах может отличаться).

Подписка на дополнительное хранилище, оформленная в приложении, будет оплачиваться через ваш аккаунт iTunes и автоматически продлеваться. Отключить автопродление можно в настройках аккаунта iTunes. Важно сделать это по крайней мере за 24 часа до конца текущего периода.

Политика конфиденциальности Google: https://www.google.com/intl/ru_RU/policies/privacy
Условия использования Google Диска: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Comece a usar o Google Drive gratuitamente e acesse seus arquivos em qualquer smartphone, tablet ou computador. Todos os arquivos no Drive, como vídeos, fotos e documentos, são armazenados em backup com segurança para não serem perdidos. E é fácil convidar outras pessoas para ver, editar ou fazer comentários em arquivos ou pastas.

No Drive, você pode:

• ver documentos, PDFs, fotos, vídeos e outros itens;
• pesquisar arquivos por nome e conteúdo;
• compartilhar arquivos e pastas com facilidade;
• definir permissões de compartilhamento para ver, comentar ou editar;
• acessar rapidamente arquivos recentes;
• ver os detalhes e a atividade dos arquivos;
• permitir a visualização de arquivos off-line.

As Contas do Google têm 15 GB de armazenamento gratuito, compartilhado entre o Google Drive, o Gmail e o Google Fotos. Para aumentar o armazenamento, você pode fazer upgrade para um plano de assinatura premium. As assinaturas custam a partir de US$ 1,99/mês para 100 GB nos EUA, mas o preço pode variar de acordo com a região.

As assinaturas do armazenamento compradas no aplicativo serão cobradas na sua conta do iTunes e renovadas automaticamente se a renovação automática não for desativada pelo menos 24 horas antes do término da vigência atual. As assinaturas e a renovação automática podem ser gerenciadas nos Ajustes da conta do iTunes após a compra.

Política de privacidade do Google: https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy
Termos de Serviço do Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Kom i gang med Google Disk helt gratis, og få tilgang til alle filene dine fra smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner. Alle filene dine i Disk – for eksempel videoer, bilder og dokumenter – sikkerhetskopieres trygt, så du kan ikke miste dem. Det er lett å invitere andre til å se, endre eller kommentere filene eller mappene dine.

I Disk kan du

• se dokumenter, PDF-filer, bilder, videoer med mer
• søke etter filer etter navn og innhold
• enkelt dele filer og mapper med andre
• angi delingstillatelser for å se, kommentere eller redigere
• raskt få tilgang til nylige filer
• se detaljer og aktiviteter for filer
• slå på visning av filer uten nett

Google-kontoer får 15 GB gratis lagringsplass, som deles mellom Google Disk, Gmail og Google Foto. Du kan oppgradere til en abonnementsavtale for å få mer lagringsplass. Abonnementene starter fra 1,99 USD i måneden for 100 GB i USA. Prisene kan variere avhengig av hvor du bor.

Lagringsabonnementer som kjøpes fra appen, blir belastet iTunes-kontoen din, og de blir automatisk fornyet med mindre du slår av automatsk fornying minst 24 timer før gjeldende periode er over. Du kan administrere abonnementer og automatisk fornying ved å gå til kontoinnstillingene i iTunes etter kjøpet.

Googles personvernregler: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy
Vilkår for bruk av Google Disk: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Ga kosteloos aan de slag met Google Drive en open al uw bestanden op elke gewenste smartphone, tablet of computer. Van al uw bestanden in Drive (zoals uw video's, foto's en documenten) wordt veilig een back-up gemaakt, zodat u ze niet kunt kwijtraken. U kunt gemakkelijk anderen uitnodigen om uw bestanden of mappen te bekijken, te bewerken of hun opmerkingen toe te voegen.

Met Drive kunt u het volgende:

• Documenten, pdf's, foto's, video's en meer bekijken
• Bestanden zoeken op basis van naam of inhoud
• Gemakkelijk bestanden en mappen delen met anderen
• Rechten voor delen instellen zodat anderen kunnen bekijken, reageren of bewerken
• Snel recente bestanden openen
• Bestandsgegevens en -activiteit bekijken
• Offline weergave van bestanden inschakelen

Google-accounts ontvangen kosteloos 15 GB opslagruimte die wordt gedeeld door Google Drive, Gmail en Google Foto's. Als u meer opslagruimte wilt, kunt u upgraden naar een premium abonnement. Abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf $ 1,99 per maand voor 100 GB in de VS en kunnen per regio variëren.

Opslagabonnementen die via de app worden aangeschaft, worden in rekening gebracht op uw iTunes-acount en worden automatisch verlengd (tenzij automatisch verlengen minimaal 24 uur voor het einde van de huidige periode is uitgeschakeld). De instellingen voor abonnementen en automatisch verlengen kunnen na aankoop worden beheerd via de instellingen van het iTunes-account.

Privacybeleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy
Servicevoorwaarden van Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Bermula dengan Google Drive secara percuma dan pastikan semua fail anda dapat dicapai dari mana-mana telefon pintar, tablet atau komputer. Semua fail anda yang terdapat pada Drive – seperti video, foto dan dokumen – disandarkan dengan selamat supaya anda tidak kehilangan fail tersebut. Jemput orang lain untuk melihat, mengedit atau meninggalkan ulasan pada mana-mana fail atau folder anda dengan mudah.

Dengan Drive, anda dapat:

• Melihat dokumen, PDF, foto, video dan pelbagai lagi
• Mencari fail mengikut nama dan kandungan
• Berkongsi fail dan folder dengan orang lain dengan mudah
• Menetapkan kebenaran perkongsian untuk melihat, mengulas atau mengedit
• Mengakses fail terbaharu dengan pantas
• Melihat butiran dan aktiviti fail
• Mendayakan pemaparan fail luar talian

Akaun Google menerima 15GB storan percuma yang dikongsi merentas Google Drive, Gmail dan Foto Google. Untuk mendapatkan storan tambahan, anda boleh meningkatkan pelan langganan kepada premium. Langganan bermula pada $1.99/bulan untuk 100GB di AS dan mungkin berbeza mengikut rantau.

Langganan storan yang dibeli daripada apl akan dicaj kepada Akaun iTunes anda dan dibaharui secara automatik melainkan autobaharu dimatikan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum tamat tempoh semasa. Langganan dan autobaharu boleh diurus dengan melawati Tetapan Akaun iTunes selepas pembelian.

Dasar Privasi Google: https://www.google.com/intl/ms_MY/policies/privacy
Syarat Perkhidmatan Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Google 드라이브를 무료로 시작하고 모든 스마트폰, 태블릿, 컴퓨터에서 사용해 보세요. 동영상, 사진, 문서 등 드라이브의 모든 파일이 안전하게 백업되므로 잃어버릴 걱정이 없습니다. 다른 사용자가 아무 파일이나 폴더를 보고 수정하고 댓글을 달 수 있도록 간편하게 초대할 수 있습니다.

드라이브로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

• 문서, PDF, 사진, 동영상 등을 확인
• 이름 및 콘텐츠로 파일 검색
• 다른 사용자와 간편하게 파일 및 폴더 공유
• 보고 댓글을 달고 수정할 수 있는 공유 권한 설정
• 최근 파일에 빠르게 액세스
• 파일 세부정보와 활동 확인
• 오프라인에서 파일 보기 사용

Google 계정에는 Google 드라이브, Gmail, Google 포토 간에 공유하여 사용할 수 있는 15GB의 무료 스토리지가 제공됩니다. 추가 스토리지를 사용하려면 프리미엄 요금제로 업그레이드할 수 있습니다. 요금제 가격은 미국에서 100GB에 1.99달러/월부터 시작되며, 지역마다 다를 수 있습니다.

앱에서 스토리지를 구매하면 iTunes 계정으로 비용이 청구되며, 현재 구독 기간이 끝나기 24시간 전에 자동 갱신을 사용 중지하지 않으면 자동으로 갱신됩니다. 구독 및 자동 갱신은 구매 후 iTunes 계정 설정으로 이동하여 관리할 수 있습니다.

Google 개인정보처리방침: https://www.google.com/intl/ko/policies/privacy/
Google 드라이브 서비스 약관: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Google ドライブは無料でご利用いただくことができ、スマートフォン、タブレット、パソコンからあらゆるファイルに簡単にアクセスできます。動画、写真、ドキュメントなど、ドライブ内のファイルはすべて安全にバックアップされるので、失われることはありません。ファイルやフォルダに他のユーザーを招待し、表示、編集、コメントの追加ができるように設定することも簡単に行えます。

ドライブでは次のようなことができます。

• ドキュメント、PDF、写真、動画などを閲覧する
• ファイルを名前や内容で検索する
• ファイルやフォルダを他のユーザーと簡単に共有する
• 閲覧、コメント、編集の共有権限を設定する
• 最近使用したファイルにすばやくアクセスする
• ファイルの詳細や履歴を確認する
• ファイルをオフラインで閲覧する

Google アカウントには 15 GB の無料ストレージが用意されており、このストレージを Google ドライブ、Gmail、Google フォトにわたってご利用いただけます。さらにストレージをご希望の場合は、プレミアム定期購入プランにアップグレードできます。定期購入は米国では月額 1.99 ドルで 100 GB からご利用いただけるほか、地域によってさまざまなプランをご用意しております。

アプリでストレージを定期購入すると iTunes アカウントに対して請求が行われます。現在の期間が終了する 24 時間以上前に自動更新をオフにしない場合、自動的に更新が行われます。定期購入と自動更新については購入後に iTunes アカウントで管理できます。

Google プライバシー ポリシー: https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
Google ドライブ利用規約: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Inizia a utilizzare Google Drive gratuitamente per avere i tuoi file sempre a portata di mano da smartphone, tablet o computer. Tutti i tuoi file in Drive, come video, foto e documenti, vengono sottoposti a backup in totale sicurezza, così non corri mai il rischio di perderli. Una volta caricati file e cartelle, puoi invitare facilmente altre persone a visualizzarli, modificarli o aggiungervi commenti.

Con Drive puoi:

• Visualizzare documenti, PDF, foto, video e altro ancora
• Cercare i file per nome e contenuti
• Condividere facilmente file e cartelle con altri
• Impostare le autorizzazioni di condivisione su visualizzazione, aggiunta di commenti o modifica
• Accedere rapidamente ai file recenti
• Visualizzare le attività e i dettagli relativi ai file
• Abilitare la visualizzazione dei file in modalità offline

Gli account Google hanno a disposizione 15 GB di spazio di archiviazione gratuito condiviso tra Google Drive, Gmail e Google Foto. Per ottenere spazio di archiviazione aggiuntivo, puoi eseguire l'upgrade a un piano di abbonamento premium. Gli abbonamenti partono da $ 1,99/mese per 100 GB negli Stati Uniti e i prezzi cambiano in base alla regione.

Gli abbonamenti allo spazio di archiviazione acquistati nell'app verranno addebitati al tuo account iTunes e saranno rinnovati automaticamente se non disattivi il rinnovo automatico almeno 24 ore prima della fine del periodo attuale. Abbonamenti e rinnovi automatici possono essere gestiti consultando le Impostazioni dell'account iTunes dopo l'acquisto.

Norme sulla privacy di Google: https://www.google.com/intl/it_IT/policies/privacy
Termini di servizio di Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Mulailah Google Drive secara gratis dan Anda dapat menjangkau semua file dari smartphone, tablet, atau komputer. Semua file di Drive – seperti video, foto, dan dokumen – di-backup dengan aman sehingga tidak akan hilang. Undang orang lain untuk melihat, mengedit, atau mengomentari di file atau folder mana pun dengan mudah.

Dengan Drive, Anda dapat:

• Melihat dokumen, PDF, foto, video, dll.
• Mencari file berdasarkan nama dan konten
• Berbagi file dan folder ke orang lain dengan mudah
• Menyetel izin berbagi untuk melihat, mengomentari, atau mengedit
• Mengakses file terbaru dengan cepat
• Melihat detail dan aktivitas file
• Mengaktifkan fitur melihat file saat offline

Akun Google mendapatkan penyimpanan 15 GB gratis, yang terbagi dalam Google Drive, Gmail, dan Google Foto. Untuk penyimpanan tambahan, Anda dapat mengupgrade akun ke paket langganan premium. Harga langganan dimulai dari $1,99/bulan untuk 100 GB di AS, dan harganya dapat berbeda menurut wilayah.

Langganan penyimpanan yang dibeli dari aplikasi akan ditagih ke Akun iTunes, dan diperpanjang secara otomatis kecuali fitur perpanjangan otomatis dinonaktifkan minimal 24 jam sebelum akhir periode saat ini. Langganan dan perpanjangan otomatis dapat dikelola dengan membuka Pengaturan Akun iTunes setelah pembelian.

Kebijakan Privasi Google: https://www.google.com/intl/id/policies/privacy/
Persyaratan Layanan Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Familiarisez-vous gratuitement avec Google Drive et accédez à tout moment à vos fichiers depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Tous les fichiers stockés dans Drive (vidéos, photos, documents, etc.) sont conservés en lieu sûr pour éviter toute perte de données. Invitez facilement d'autres utilisateurs à consulter, modifier ou commenter vos fichiers et dossiers.

Avec Drive, vous pouvez :

• consulter des documents, des fichiers PDF, des photos, des vidéos, etc. ;
• rechercher des fichiers par nom ou contenu ;
• partager facilement des fichiers et des dossiers avec d'autres utilisateurs ;
• définir des autorisations de partage permettant la consultation, l'ajout de commentaires ou la modification ;
• accéder rapidement aux fichiers récents ;
• afficher les informations et les activités associées aux fichiers ;
• activer l'affichage des fichiers hors connexion.

Chaque compte Google offre gratuitement 15 Go d'espace de stockage, partagé entre Google Drive, Gmail et Google Photos. Si nécessaire, vous pouvez acheter de l'espace supplémentaire en souscrivant un forfait. Nos abonnements démarrent à 1,99 $ par mois pour 100 Go aux États-Unis, et varient selon les pays.

Les forfaits de stockage souscrits directement dans l'application seront facturés sur votre compte iTunes et renouvelés automatiquement, sauf si le renouvellement automatique est désactivé au moins 24 heures avant la fin de la période en cours. Après l'achat, vous pouvez gérer vos abonnements et les paramètres de renouvellement automatique dans les réglages de votre compte iTunes.

Règles de confidentialité de Google : https://www.google.com/intl/fr_FR/policies/privacy
Conditions d'utilisation de Google Drive : https://www.google.com/drive/terms-of-service

Aloittamalla maksuttoman Google Driven käytön pääset käyttämään kaikkia tiedostojasi mistä tahansa älypuhelimesta, tabletista tai tietokoneesta. Kaikki Driveen tallennetut tiedostot – kuten videot, valokuvat ja dokumentit – varmuuskopioidaan turvallisesti niin, ettet menetä niitä. Voit kutsua helposti muita katselemaan, muokkaamaan tai kommentoimaan tiedostojasi ja kansioitasi.

Driven mahdollisuudet:

• Katsele dokumentteja, PDF-tiedostoja, valokuvia, videoita ja muuta sisältöä.
• Hae tiedostoja nimen ja sisällön mukaan.
• Jaa tiedostoja ja kansioita helposti muiden kanssa.
• Valitse jakamisasetukseksi katselu, kommentointi tai muokkaaminen.
• Löydä uudet tiedostot nopeasti.
• Katso tiedostojen tietoja ja toimintoja.
• Ota käyttöön tiedostojen katselu offline-tilassa.

Google-tileihin kuuluu 15 Gt ilmaista tallennustilaa, joka jakautuu Google Driven, Gmailin ja Google Kuvien kesken. Voit tarvittaessa tilata maksullista lisätallennustilaa. Tilausvaihtoehdot voivat vaihdella alueittain. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 100 Gt maksaa alkaen 1,99 $/kk.

Sovelluksessa ostetut tallennustilapaketit veloitetaan iTunes-tilin kautta. Tilaus uusiutuu automaattisesti, ellei automaattista uusintaa poisteta käytöstä vähintään 24 tuntia ennen nykyisen tilausjakson päättymistä. Voit hallinnoida tilauksia ja automaattista uusintaa iTunes-tilisi asetuksissa oston jälkeen.

Googlen tietosuojakäytäntö: https://www.google.com/intl/fi_FI/policies/privacy
Google Driven käyttöehdot: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Con Google Drive, podrás tener tus archivos a mano en cualquier smartphone, tablet u ordenador. Y sin pagar nada. Google Drive hace una copia de seguridad de todos los archivos (como vídeos, fotos y documentos) para que no los pierdas. Invita a otras personas a ver, editar o comentar cualquiera de tus archivos o carpetas.

Con Drive, puedes:

• Ver documentos, archivos PDF, fotos, vídeos y mucho más.
• Buscar archivos por nombre y contenido.
• Compartir fácilmente archivos y carpetas con otras personas.
• Configurar permisos para que otras personas puedan ver, comentar o editar tus archivos
• Acceder rápidamente a los archivos recientes.
• Ver los detalles y la actividad de los archivos.
• Ver archivos aunque no tengas conexión a Internet.

Las cuentas de Google disponen de 15 GB de almacenamiento gratuito, que se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Si quieres tener más espacio, puedes adquirir un plan de suscripción premium. La cuota mensual mínima es de 1,99 USD por 100 GB en Estados Unidos, pero el precio puede variar según la región.

Las suscripciones de almacenamiento que se compren desde la aplicación se cargarán a tu cuenta de iTunes, y se renovarán automáticamente a menos que desactives esta opción como mínimo 24 horas antes de que finalice el periodo actual. Puedes gestionar las suscripciones y la renovación automática desde los ajustes de tu cuenta de iTunes después de la compra.

Política de Privacidad de Google: https://www.google.com/intl/es_ES/policies/privacy
Condiciones de Servicio de Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Ξεκινήστε με το Google Drive δωρεάν και όλα τα αρχεία σας θα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε smartphone, tablet ή υπολογιστή. Θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αρχεία σας στο Drive, π.χ. για τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τα έγγραφα, έτσι ώστε να μην τα χάνετε. Προσκαλέστε άλλους χρήστες να προβάλουν, να επεξεργαστούν ή να αφήσουν σχόλια σε οποιοδήποτε αρχείο ή φάκελό σας.

Με το Drive, μπορείτε να κάνετε τις εξής ενέργειες:

• Προβολή εγγράφων, PDF, φωτογραφιών, βίντεο και πολλών άλλων
• Αναζήτηση αρχείων κατά όνομα και περιεχόμενο
• Εύκολη κοινή χρήση αρχείων και φακέλων με άλλους χρήστες
• Ορισμός δικαιωμάτων κοινής χρήσης για προβολή, σχολιασμό ή επεξεργασία
• Γρήγορη πρόσβαση σε πρόσφατα αρχεία
• Προβολή λεπτομερειών και δραστηριότητας αρχείων
• Ενεργοποίηση προβολής αρχείων εκτός σύνδεσης

Οι Λογαριασμοί Google λαμβάνουν 15GB δωρεάν κοινού αποθηκευτικού χώρου στο Google Drive, στο Gmail και στο Google Photos. Για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο, μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση σε πρόγραμμα συνδρομής επί πληρωμή. Οι συνδρομές ξεκινούν από 1,99$/μήνα για 100GB στις ΗΠΑ και μπορεί να ποικίλουν ανά περιοχή.

Οι συνδρομές αποθηκευτικού χώρου που αγοράζονται από την εφαρμογή θα χρεώνονται στον λογαριασμό σας στο iTunes και θα ανανεώνονται αυτόματα εκτός και αν απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση τουλάχιστον 24 ώρες πριν το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις συνδρομές και την αυτόματη ανανέωση αν μεταβείτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού iTunes μετά την αγορά.

Πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/intl/el_GR/policies/privacy
Όροι Παροχής Υπηρεσιών του Google Drive: https://www.google.gr/drive/terms-of-service

Wenn Sie jetzt mit Google Drive starten, können Sie kostenlos von jedem Smartphone, Tablet oder Computer aus auf Ihre Dateien zugreifen. Alle Inhalte in Google Drive, wie Videos, Fotos und Dokumente, werden zuverlässig gesichert, sodass sie nicht verloren gehen können. Außerdem können Sie ganz bequem andere Personen einladen, Ihre Dateien oder Ordner anzusehen, zu bearbeiten oder zu kommentieren.

Mit Google Drive haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Dokumente, PDF-Dateien, Fotos, Videos und mehr ansehen
• Anhand von Namen und Inhalt nach Dateien suchen
• Dateien und Ordner ganz einfach für andere Personen freigeben
• Freigabeberechtigungen zum Ansehen, Kommentieren oder Bearbeiten festlegen
• Schnell auf zuletzt verwendete Dateien zugreifen
• Details und Aktivitäten zu Dateien einblenden
• Offlineansicht für Dateien aktivieren

Google-Konten erhalten 15 GB kostenlosen Speicherplatz, der für Google Drive, Gmail und Google Fotos genutzt werden kann. Bei Bedarf können Sie ein Upgrade auf ein Premium-Abo durchführen. Die Preise für Abos beginnen bei 1,99 $/Monat für 100 GB in den USA und können je nach Region variieren.

Wenn Sie ein Speicherplatzabo über die App kaufen, wird Ihr iTunes-Konto belastet. Das Abo wird automatisch verlängert, wenn die automatische Verlängerung nicht bis spätestens 24 Stunden vor Ablauf des aktuellen Abozeitraums deaktiviert wird. Sie können Ihr Abo und die Einstellungen für die automatische Verlängerung nach dem Kauf in den iTunes-Kontoeinstellungen ändern.

Datenschutzerklärung von Google: https://www.google.com/intl/de_DE/policies/privacy
Nutzungsbedingungen für Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Kom gratis i gang med Google Drev, så har du alle dine filer ved hånden på enhver smartphone, tablet eller computer. Alle dine filer i Drev – f.eks. dine videoer, fotos og dokumenter – er sikkerhedskopieret, så du ikke mister dem. Du kan nemt invitere andre til at se, redigere eller skrive kommentarer i dine filer og mapper.

Med Drev kan du:

• Se dokumenter, PDF-filer, billeder, videoer og meget mere
• Finde filer ved at søge efter navn og indhold
• Nemt dele filer og mapper med andre
• Angive delingstilladelser, så andre kan se, kommentere eller redigere
• Hurtigt få adgang til dine seneste filer
• Se oplysninger om filer og filaktivitet
• Aktivere visning af filer offline

Der følger 15 GB gratis lagerplads med en Google-konto, som deles mellem Google Drev, Gmail og Google Fotos. Hvis du gerne vil have mere lagerplads, kan du opgradere til et betalingsabonnement. Abonnementer koster fra 1,99 USD/måned for 100 GB i USA og kan variere alt efter region.

Lagerabonnementer, der er købt i selve appen, betales via din iTunes-konto og fornyes automatisk, medmindre du deaktiverer automatisk fornyelse, mindst 24 timer før den aktuelle periode udløber. Du kan administrere abonnementer og automatisk fornyelse ved at gå til kontoindstillingerne for iTunes efter købet.

Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/intl/da_DK/policies/privacy
Servicevilkår for Google Drev: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Con Google Drive, podrás tener tus archivos a mano en cualquier smartphone, tablet u ordenador. Y sin pagar nada. Google Drive hace una copia de seguridad de todos los archivos (como vídeos, fotos y documentos) para que no los pierdas. Invita a otras personas a ver, editar o comentar cualquiera de tus archivos o carpetas.

Con Drive, puedes:

• Ver documentos, archivos PDF, fotos, vídeos y mucho más.
• Buscar archivos por nombre y contenido.
• Compartir fácilmente archivos y carpetas con otras personas.
• Configurar permisos para que otras personas puedan ver, comentar o editar tus archivos
• Acceder rápidamente a los archivos recientes.
• Ver los detalles y la actividad de los archivos.
• Ver archivos aunque no tengas conexión a Internet.

Las cuentas de Google disponen de 15 GB de almacenamiento gratuito, que se comparte entre Google Drive, Gmail y Google Fotos. Si quieres tener más espacio, puedes adquirir un plan de suscripción premium. La cuota mensual mínima es de 1,99 USD por 100 GB en Estados Unidos, pero el precio puede variar según la región.

Las suscripciones de almacenamiento que se compren desde la aplicación se cargarán a tu cuenta de iTunes, y se renovarán automáticamente a menos que desactives esta opción como mínimo 24 horas antes de que finalice el periodo actual. Puedes gestionar las suscripciones y la renovación automática desde los ajustes de tu cuenta de iTunes después de la compra.

Política de Privacidad de Google: https://www.google.com/intl/es_ES/policies/privacy
Condiciones de Servicio de Google Drive: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Get started with Google Drive for free and have all your files within reach from any smartphone, tablet, or computer. All your files in Drive – like your videos, photos, and documents – are backed up safely so you can’t lose them. Easily invite others to view, edit, or leave comments on any of your files or folders.

With Drive, you can:

• View documents, PDFs, photos, videos, and more
• Search for files by name and content
• Easily share files and folders with others
• Set sharing permissions to view, comment, or edit
• Quickly access recent files
• See file details and activity
• Enable viewing of files offline

Google accounts get 15GB of storage free, shared across Google Drive, Gmail, and Google Photos. For additional storage, you can upgrade to a premium subscription plan as an in-app purchase. Subscriptions start at $1.99/month for 100 GB in the US, and can vary by region.

Storage subscriptions purchased from the app will be charged to your iTunes Account, and automatically renew unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current period. Subscriptions and auto-renewal may be managed by going to iTunes Account Settings after purchase.

Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en_US/policies/privacy
Google Drive Terms of Service: https://www.google.com/drive/terms-of-service

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
360x480bb 360x480bb 360x480bb 360x480bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 5.0 Stars 93,428 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
48%
Addictive
 
16%
Crashes
 
10%
Negative
 
10%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
4.2019.14202
April 10, 2019
4.2019.12208
March 27, 2019
4.2019.10204
March 14, 2019
4.2019.08203
February 28, 2019
4.2019.06203
February 12, 2019
4.2019.02201
January 18, 2019
4.2018.50205
January 02, 2019
4.2018.48201
December 05, 2018
4.2018.46202
November 30, 2018
4.2018.44203
November 07, 2018
4.2018.42202
October 25, 2018
4.2018.40201
October 10, 2018
4.2018.38201
September 27, 2018
4.2018.36201
September 13, 2018
4.2018.34202
September 03, 2018
4.2018.30205
August 02, 2018
4.2018.28203
July 23, 2018
4.2018.26202
July 11, 2018
4.2018.24203
June 20, 2018
4.2018.22204
June 10, 2018
4.2018.20205
May 27, 2018
4.2018.20205
May 24, 2018
4.2018.18205
May 13, 2018
4.2018.16202
April 25, 2018
4.2018.13303
April 06, 2018
4.2018.11204
March 27, 2018
4.2018.09208
March 08, 2018
4.2018.07204
February 28, 2018
4.2018.05202
February 10, 2018
4.2018.03203
January 31, 2018
4.2017.47518
December 12, 2017
4.2017.47517
December 08, 2017
4.2017.45603
November 28, 2017
4.2017.43506
November 08, 2017
4.2017.42104
October 21, 2017
4.2017.39509
October 15, 2017
4.2017.37510
October 03, 2017
4.2017.35501
September 21, 2017
4.2017.29211
August 24, 2017
4.2017.29209
August 16, 2017
4.2017.26209
August 03, 2017
4.2017.25202
June 27, 2017
4.2017.21211
June 18, 2017
4.2017.21210
June 06, 2017
4.2017.17212
May 20, 2017
4.2017.17211
May 18, 2017
4.2017.13204
April 13, 2017
4.2017.10207
March 25, 2017
4.2017.05216
March 06, 2017
4.2017.05204
February 17, 2017
4.2017.0200
January 25, 2017
4.17
January 04, 2017
4.16.1
December 03, 2016
4.16
November 29, 2016
4.15
October 20, 2016
4.14.2
October 12, 2016
4.14.1
September 22, 2016
4.14
September 20, 2016
4.13
August 27, 2016
4.12.1
August 06, 2016
4.12
August 02, 2016
4.11
July 08, 2016
4.10
June 01, 2016
4.9
May 10, 2016
4.8.1
April 12, 2016
4.8
April 05, 2016
4.7
March 08, 2016
4.6
February 02, 2016
4.5
January 07, 2016
4.4
November 25, 2015
4.3
November 03, 2015
4.2
October 02, 2015
4.1.1
September 19, 2015
4.1
September 04, 2015
4.0.1
July 14, 2015
4.0
June 04, 2015
3.5.1
April 23, 2015
3.5.0
March 31, 2015
3.4.1
March 06, 2015
3.4.0
December 16, 2014
3.3.0
November 07, 2014
3.2.2
October 07, 2014
3.2.0
September 04, 2014
3.1.1
July 08, 2014
3.1.0
June 28, 2014
3.0.1
May 20, 2014
3.0.0
May 03, 2014
2.2.3
March 08, 2014
2.2.2
January 29, 2014
2.2.1
December 19, 2013
2.2.0
December 11, 2013
2.1.1
November 26, 2013
2.1.0
November 08, 2013
2.0.1
September 17, 2013
2.0.0
September 06, 2013
1.5.0
July 25, 2013
1.4.0
June 04, 2013
1.3.1
April 13, 2013
1.3.0
April 09, 2013
1.2.2
January 30, 2013
1.2.1
December 21, 2012
1.2.0
November 29, 2012
1.1.1
September 28, 2012
1.1.0
September 11, 2012
1.0.2
July 25, 2012