Round up

Age

almost 5 years

Released: 2014-04-30

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

4

last updated: 2019-04-16

Overall Ratings

1,528,137

with average of 5.0

Global Rank

#472

Within the Top 3%

Top 25 Overall

17 Countries

top 4 in Usa

Global Rank Positions

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Google 文档应用可让您随时随地创建和编辑文件,以及与他人协同合作。

实时协作
* 与团队成员共享文档
* 实时编辑、评论和添加操作项
* 版本历史记录会保存文档的所有变更和先前版本

随时随地创建内容,离线时也没问题
* 随时记录突发的灵感
* 即使在坐飞机时也可使用离线模式完成工作
* 简单实用的模板可用于美化文件,为您节省时间

直接在文档中使用 Google 搜索
* 无需离开文档便可使用 Google 搜索
* 直接在文档中搜索您在云端硬盘中的所有文件

编辑和共享多种文件类型
* 直接在 Google 文档中打开各种文件,包括 Microsoft Word 文件
* 无论团队成员使用何种应用,都可顺畅协作
* 轻松流畅地转换和导出文件

G Suite 中的应用:Google 推出的智能企业应用
* 使用一整套应用(Gmail、云端硬盘、日历等),与团队成员紧密联系和共同协作
* 利用 Google 的 AI 为每位员工提供数据分析
* 与超过 4 百万名支持 G Suite 的付费企业用户一起享受 Google 的强大功能

权限声明
相机:需要此权限,才能拍摄照片以插入文档。
照片:需要此权限,才能访问“照片”应用中的照片,以便用户可选择插入文档的图片。

Tạo, chỉnh sửa và cộng tác với ứng dụng Google Tài liệu khi di chuyển.

Cùng nhau làm việc theo thời gian thực
* Chia sẻ tài liệu với nhóm
* Chỉnh sửa, nhận xét và thêm các mục hành động theo thời gian thực
* Không bao giờ mất các nội dung thay đổi hoặc các phiên bản tài liệu trước nhờ có lịch sử phiên bản

Sáng tạo mọi lúc, mọi nơi—ngay cả khi ngoại tuyến
* Nhanh chóng ghi lại các ý tưởng chợt lóe lên
* Hoàn thành công việc, ngay cả khi trên máy bay, với chế độ ngoại tuyến
* Tiết kiệm thời gian và tinh chỉnh thêm bằng các mẫu dễ dùng

Tìm kiếm trên Google ngay trong Tài liệu
* Sử dụng Google Tìm kiếm mà không cần rời khỏi tài liệu
* Tìm kiếm tất cả các tệp trong Drive, ngay trong Tài liệu

Chỉnh sửa và chia sẻ nhiều loại tệp
* Mở nhiều tệp, bao gồm cả tệp Microsoft Word, ngay trong Google Tài liệu
* Cộng tác dễ dàng, bất kể thành viên trong nhóm dùng ứng dụng nào
* Chuyển đổi và xuất các tệp một cách liền mạch

Một phần của G Suite: Các ứng dụng thông minh của Google dành cho doanh nghiệp
* Kết nối và cộng tác với nhóm bằng một gói—Gmail, Drive, Lịch và các ứng dụng khác
* Sử dụng trí thông minh nhân tạo (Al) của Google để mọi nhân viên đều có được thông tin chi tiết về dữ liệu
* Tham gia cùng hơn 4 triệu doanh nghiệp thanh toán tin tưởng vào G Suite để phát triển tổ chức của họ

Thông báo về quyền
Máy ảnh: Dùng để chụp ảnh chèn vào tài liệu.
Ảnh: Dùng để truy cập vào ảnh thuộc quyền kiểm soát của ứng dụng Photos nhằm cho phép người dùng chọn ảnh muốn chèn vào tài liệu.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Google Dokümanlar uygulamasıyla hareket halindeyken belge oluşturun, düzenleyin ve belgelerde ortak çalışın.

Gerçek zamanlı olarak birlikte çalışın
* Ekibinizle dokümanlar paylaşın
* Gerçek zamanlı olarak düzenleyin, yorum yapın ve işlem öğeleri ekleyin
* Sürüm geçmişiyle değişiklikleri veya dokümanınızın önceki sürümlerini asla kaybetmeyin

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde ve hatta çevrimdışı oluşturun
* Spontan fikirleri anında kaydedin
* Çevrimdışı moduyla uçakta bile işlerinizi tamamlayın
* Kullanımı kolay şablonlarla zamandan tasarruf edin ve güzelleştirin

Doğrudan Dokümanlar’da Google araması yapın
* Dokümanınızdan ayrılmadan Google Arama’yı kullanın
* Doğrudan Dokümanlar’da Drive’daki tüm dosyalarınızı arayın

Birden çok dosya türünü düzenleyin ve paylaşın
* Doğrudan Google Dokümanlar’da Microsoft Word dosyaları dahil çeşitli dosyaları açın
* Ekip arkadaşlarınız hangi uygulamayı kullanırsa kullansın, sorunsuz ortak çalışın
* Dosyaları sorunsuz dönüştürün ve dışa aktarın

G Suite’in parçası: Google’ın akıllı iş uygulamaları
* Tek bir paketi (Gmail, Drive, Takvim ve daha fazlası) kullanarak ekibinizle iletişim kurun ve ortak çalışın
* Veri analizlerini her çalışanın hizmetine sunmak için Google’ın AI uygulamasını kullanın
* Kuruluşlarına güç katmak için G Suite’e güvenen ve ödeme yapan 4 milyondan fazla işletmenin arasına katılın

İzinlerle İlgili Bildirim
Kamera: Dokümanlara eklenecek fotoğrafları çekmek için kullanılır.
Fotoğraflar: Kullanıcıların dokümanlara eklenecek resimleri seçmesine izin vermek üzere Fotoğraflar Uygulaması’nın kontrolündeki fotoğraflara erişmek için kullanılır.

สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอป Google เอกสาร

ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
* แชร์เอกสารกับทีมของคุณ
* แก้ไข แสดงความคิดเห็น และเพิ่มรายการการทำงานแบบเรียลไทม์
* ประวัติเวอร์ชันทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงหรือเอกสารเวอร์ชันเก่าจะสูญหาย

สร้างได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ว่าจะออฟไลน์อยู่
* บันทึกไอเดียดีๆ ที่กำลังโลดแล่น
* ทำงานได้แม้กำลังเดินทางบนเครื่องบินโดยใช้โหมดออฟไลน์
* ประหยัดเวลาและเก็บงานให้เรียบร้อยด้วยเทมเพลตที่ง่ายต่อการใช้งาน

ค้นหาใน Google ได้โดยตรงจากในเอกสาร
* ใช้ Google Search โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร
* ค้นหาไฟล์ทั้งหมดในไดรฟ์ ได้โดยตรงจากในเอกสาร

แก้ไขและแชร์ไฟล์หลายประเภท
* เปิดไฟล์ประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงไฟล์ Microsoft Word ได้โดยตรงจากใน Google เอกสาร
* การทำงานร่วมกันที่ราบรื่น ไม่ว่าเพื่อนร่วมทีมจะใช้แอปพลิเคชันใด
* แปลงและส่งออกไฟล์ได้อย่างง่ายดาย

ส่วนหนึ่งของ G Suite: แอปอัจฉริยะของ Google สำหรับธุรกิจ
* เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทีมของคุณด้วยแอปชุดเดียว ซึ่งประกอบด้วย Gmail ไดรฟ์ ปฏิทิน และอีกมากมาย
* ใช้ AI ของ Google เพื่อมอบข้อมูลเจาะลึกให้แก่พนักงานทุกคน
* เข้าร่วมกับธุรกิจที่สมัครใช้งานอีกกว่า 4 ล้านแห่งซึ่งใช้ G Suite เพื่อเสริมพลังให้กับองค์กร

ประกาศด้านการให้สิทธิ์
กล้อง: ใช้ถ่ายรูปเพื่อแทรกลงในเอกสาร
Photos: ใช้เพื่อเข้าถึงรูปภาพที่อยู่ภายใต้การควบคุมของแอปพลิเคชัน Photos เพื่อให้ผู้ใช้เลือกรูปภาพและแทรกลงในเอกสารได้

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Skapa, redigera och samarbeta var du än är med Google Dokument-appen.

Samarbeta i realtid
* Dela dokument med teamet
* Redigera, kommentera och lägg till åtgärder i realtid
* Förlora aldrig ändringar eller tidigare versioner av dokumentet med versionshistorik

Skapa var och när som helst – även offline
* Skriv ned nya idéer direkt
* Få saker och ting gjorda, även på flyget, med offline-läge
* Spara tid och hitta rätt utseende med lättanvända mallar

Sök på Google direkt i Dokument
* Använd Google Sök utan att lämna dokumentet
* Sök i alla filer på Drive, direkt i Dokument

Redigera och dela flera filtyper
* Öppna olika filer, inklusive Microsoft Word-filer, direkt i Google Dokument
* Friktionsfritt samarbete, oavsett vilken app de andra i teamet använder
* Konvertera och exportera filer sömlöst

En del av G Suite: Googles intelligenta appar för företag
* Håll kontakten och samarbeta med teamet via en appsvit – Gmail, Drive, Kalender med mera
* Använd Googles AI för att ge alla medarbetare tillgång till datainsikter
* Bli ett av över 4 miljoner betalande företag som använder G Suite i sin organisation

Behörighetsmeddelande
Kamera: Används för att ta foton som infogas i dokument.
Foton: Används för att få åtkomst till foton i appen Foton så att användarna kan välja bilder att infoga i dokument.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

В приложении "Google Документы" вы можете без труда создавать и редактировать документы, а также работать над ними вместе с другими пользователями.

Функции для совместной работы
* Открывайте доступ к документам и работайте над ними одновременно с коллегами.
* Вносите правки, добавляйте комментарии и задачи.
* При необходимости восстанавливайте предыдущие изменения из истории версий.

Работа даже в офлайн-режиме
* Записывайте идеи на ходу.
* Работайте где угодно даже без подключения к Интернету.
* Экономьте свое время, используя удобные шаблоны.

Поиск в Google прямо из Документов
* Используйте Google Поиск, не закрывая документ.
* Ищите нужные файлы на Диске прямо из приложения "Google Документы".

Поддержка различных типов файлов
* Открывайте документы Microsoft Word и другие типы файлов.
* Работайте над документами независимо от того, в каких приложениях они созданы.
* Быстро экспортируйте файлы и преобразовывайте их в другие форматы.

Интеграция с G Suite – корпоративным пакетом приложений Google
* Используйте в своей организации единый набор приложений, который включает Gmail, Google Диск, Календарь и не только. На G Suite уже перешли более 4 млн компаний.
* Без труда анализируйте данные с помощью встроенных технологий искусственного интеллекта.

Управление разрешениями
Доступ к камере требуется, чтобы делать снимки и вставлять их в документы.
Доступ к снимкам нужен, чтобы можно было вставлять в документы изображения, хранящиеся в приложении "Фото".

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Crie, edite e colabore em qualquer lugar com o aplicativo Documentos Google.

Trabalhe com outras pessoas em tempo real
* Compartilhe documentos com sua equipe.
* Edite, comente e adicione ações necessárias em tempo real.
* Não perca as alterações ou versões anteriores do seu documento com o histórico de versões.

Crie em qualquer lugar, a qualquer hora, mesmo off-line
* Registre imediatamente suas ideias.
* Continue trabalhando, até no avião, com o modo off-line.
* Poupe tempo e melhore seu conteúdo com modelos fáceis de usar.

Pesquise no Google diretamente pelo Documentos Google
* Use a Pesquisa Google sem sair do documento.
* Pesquise todos os seus arquivos no Google Drive, diretamente pelo Documentos Google.

Edite e compartilhe vários tipos de arquivo
* Abra diversos arquivos, inclusive do Microsoft Word, diretamente no Documentos Google.
* A colaboração é simples, independentemente do aplicativo que seus colegas de equipe utilizam.
* Converta e exporte arquivos facilmente.

Parte do G Suite: aplicativos inteligentes do Google para empresas
* Conecte-se e colabore com sua equipe usando um único pacote: Gmail, Google Drive, Google Agenda e muito mais.
* Use a inteligência artificial do Google para mostrar insights de dados para todos os funcionários.
* Seja uma das mais de quatro milhões de empresas pagantes que usam o G Suite para ser mais eficientes.

Aviso sobre permissões
Câmera: permissão usada para tirar fotos e inseri-las nos documentos.
Fotos: permissão usada para acessar as fotos controladas pelo aplicativo Fotos para que os usuários escolham as imagens que querem inserir nos documentos.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Med Google Dokumenter-appen kan du opprette, redigere og samarbeide – uansett hvor du er.

Samarbeid i sanntid
* Del dokumenter med teamet ditt
* Rediger, kommenter og legg til gjøremål i sanntid
* Med versjonsloggen unngår du å miste endringer eller tidligere versjoner av dokumenter

Skap ting hvor som helst – også når du er uten nett
* Ta vare på spontane ideer mens du er på farten
* Få ting gjort – til og med på flyet – med modus for bruk uten nett
* Spar tid og perfeksjoner dokumenter med maler som er enkle å bruke

Søk på Google direkte fra Dokumenter
* Bruk Google Søk uten å gå ut av dokumentet ditt
* Søk i alle filene dine i Disk – direkte fra Dokumenter

Rediger og del flere filtyper
* Åpne flere ulike typer filer, inkludert Microsoft Word-filer, direkte fra Google Dokumenter
* Samarbeid uten problemer – uansett hvilken app kollegene dine bruker
* Konverter og eksportér filer sømløst

En del av G Suite: Googles intelligente apper for bedrifter
* Kommuniser og samarbeid med teamet ditt via ett kontorsystem – Gmail, Disk, Kalender med mer
* Bruk Googles kunstige intelligens til å levere dataoversikter til hver enkelt medarbeider
* Gjør som mer enn fire millioner betalende bedrifter – bruk G Suite til å gi virksomheten et løft

Merknad om tillatelser
Kamera: Denne tillatelsen brukes til å ta bilder som skal settes inn i dokumenter.
Bilder: Denne tillatelsen brukes til å få tilgang til bilder som styres av Foto-appen, slik at brukerne kan velge bilder som skal settes inn i dokumenter.

Met de Google Documenten-app kun je onderweg documenten maken, bewerken en er samen met anderen aan werken.

Samenwerken in realtime
* Documenten delen met je team
* In realtime bewerken, reageren en actie-items toevoegen
* Nooit meer wijzigingen of vorige versies van je document kwijtraken met versiegeschiedenis

Altijd en overal documenten maken, zelfs als je offline bent
* Spontane ideeën direct vastleggen
* Gewoon doorwerken, zelfs in het vliegtuig, met de offline modus
* Tijd besparen en documenten een professionele uitstraling geven met eenvoudige templates

Zoeken met Google rechtstreeks vanuit Documenten
* Google Zoeken gebruiken zonder je document te verlaten
* Al je bestanden in Drive doorzoeken, rechtstreeks vanuit Documenten

Meerdere bestandstypen bewerken en delen
* Allerlei soorten bestanden openen, zoals Microsoft Word-bestanden, rechtstreeks vanuit Google Documenten
* Naadloos samenwerken, welke app je teamleden ook gebruiken
* Bestanden naadloos converteren en exporteren

Onderdeel van G Suite: de intelligente apps voor bedrijven van Google
* Contact houden en samenwerken met je team via één suite die onder andere Gmail, Drive en Agenda bevat
* Kunstmatige intelligentie van Google gebruiken om elke medewerker inzichten in gegevens te geven
* Sneller en efficiënter werken: sluit je aan bij de meer dan vier miljoen betalende bedrijven die op G Suite vertrouwen

Informatie over rechten
Camera: wordt gebruikt om foto's te maken die aan documenten worden toegevoegd.
Foto's: wordt gebruikt om toegang te krijgen tot foto's die worden beheerd door de app Foto's, zodat gebruikers afbeeldingen kunnen kiezen om in documenten in te voegen.

Buat, edit dan bekerjasama semasa dalam perjalanan dengan menggunakan apl Dokumen Google.

Bekerja bersama-sama dalam masa nyata
* Kongsi dokumen dengan pasukan anda
* Edit, ulas dan tambahkan item tindakan dalam masa nyata
* Dengan sejarah versi, anda tidak akan kehilangan perubahan atau versi terdahulu dokumen anda

Buatlah di mana-mana, pada bila-bila masa—walaupun di luar talian
* Rakam idea spontan dengan cepat
* Selesaikan tugasan, meskipun semasa dalam penerbangan, menggunakan mod luar talian
* Jimatkan masa dan tambahkan kemasan dengan templat yang mudah digunakan

Cari di Google, terus dari dalam Dokumen
* Gunakan Carian Google tanpa meninggalkan dokumen anda
* Cari semua fail anda di Drive, terus dari dalam Dokumen

Edit dan kongsi pelbagai jenis fail
* Buka pelbagai fail, termasuk fail Microsoft Word, terus dari dalam Dokumen Google
* Kerjasama yang lancar, walau apa jua aplikasi yang digunakan oleh ahli pasukan anda
* Tukarkan dan eksport fail dengan lancar

Sebahagian daripada G Suite: Apl pintar Google untuk perniagaan
* Berhubung dan bekerjasama degnan pasukan anda, menggunakan satu suite—Gmail, Drive, Kalendar dan pelbagai lagi
* Gunakan AI Google untuk membawakan cerapan data kepada setiap pekerja
* Sertai lebih daripada 4J perniagaan berbayar yang mempercayai G Suite untuk menguasakan organisasi mereka

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Google 문서 앱을 사용하여 이동 중에도 문서를 작성하고, 수정하고, 다른 사용자와 공동작업하세요.

실시간으로 공동작업
* 팀원과 문서를 공유할 수 있습니다.
* 실시간으로 수정하고, 댓글을 작성하고, 작업 항목을 추가할 수 있습니다.
* 버전 기록을 사용하면 문서의 변경사항 또는 이전 버전을 잃어버릴 염려가 없습니다.

언제 어디에서나 오프라인으로도 문서 작성
* 순간적으로 떠오르는 아이디어를 기록할 수 있습니다.
* 오프라인 모드로 비행기에서도 업무를 처리할 수 있습니다.
* 사용이 간편한 템플릿을 활용해 시간을 절약하고 스타일을 더하세요.

문서 앱에서 바로 Google 검색
* 문서를 벗어나지 않고도 Google 검색을 사용할 수 있습니다.
* 문서 앱에서 바로 드라이브에 있는 모든 파일을 검색할 수 있습니다.

다양한 파일 형식 수정 및 공유
* Google 문서에서 바로 Microsoft Word 파일 등의 여러 가지 파일을 열 수 있습니다.
* 팀원이 어떤 애플리케이션을 사용하든지 매끄러운 공동작업이 가능합니다.
* 파일을 원활하게 변환하고 내보낼 수 있습니다.

G Suite 통합 기능: Google에서 만든 똑똑한 기업용 앱
* Gmail, 드라이브, 캘린더 등이 포함된 단일 제품군으로 팀원과 소통하고 공동작업할 수 있습니다.
* Google의 AI 기술을 활용하여 데이터에서 도출된 유용한 정보를 모든 직원에게 제공할 수 있습니다.
* G Suite를 활용하여 조직을 운영하는 4백만 곳 이상의 유료 기업 고객과 함께하세요.

필수 접근권한 안내
카메라: 문서에 삽입할 사진을 촬영하는 데 필요합니다.
사진: 사용자가 문서에 삽입할 이미지를 선택할 수 있도록 포토 애플리케이션에서 관리하는 사진에 액세스하는 데 필요합니다.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Google ドキュメント アプリを使用すると、外出先でもドキュメントの作成、編集、コラボレーションを行えます。

リアルタイムで共同編集
* チームとドキュメントを共有できます
* 編集、コメント、アクション アイテムの追加をリアルタイムで行えます
* 版の履歴機能により、ドキュメントに加えた変更や以前の版を遡って確認できます

いつでも、どこでも、オフラインでもドキュメントの作成が可能
* 思いついたアイデアをその場で簡単に記録できます
* 飛行機で移動中も、オフライン モードで作業を継続できます
* 使いやすいテンプレートを利用して、洗練されたドキュメントを簡単に作成できます

Google ドキュメント内で Google 検索
* ドキュメントを開いたままの状態で Google 検索を使用できます
* Google ドライブ内のすべてのファイルを Google ドキュメントから直接検索できます

さまざまな形式のファイルを編集、共有
* Microsoft Word ファイルなど、さまざまな形式のファイルを Google ドキュメントから直接開けます
* どのアプリケーションでも、チームメンバー全員でスムーズにコラボレーションを行えます
* ファイルをシームレスに変換して書き出せます

Google のインテリジェントなビジネス向けアプリの数々をご利用いただける G Suite のサービスの 1 つ
* Gmail や Google ドライブ、Google カレンダーなどのサービスを 1 つのパッケージで利用できる G Suite なら、チームと簡単につながることができ、コラボレーションもスムーズに行えます
* Google の AI を利用して、従業員全員がデータ インサイトを利用できるようになります
* 現在、400 万社を超える企業に G Suite の有料サービスをご愛用いただいています。この機会にぜひお試しください

アプリが必要とする権限
カメラへのアクセス: ドキュメントに挿入する写真を撮影するには、カメラへのアクセスを許可する必要があります。
写真へのアクセス: 写真アプリで管理している写真にアクセスして、ドキュメントに挿入する画像を選択するには、写真へのアクセスを許可する必要があります。

Crea, modifica e collabora ovunque ti trovi con l'app Documenti Google.

Lavora insieme ad altre persone in tempo reale
* Condividi i documenti con il tuo team
* Modifica, commenta e aggiungi attività in tempo reale
* Non perdere le modifiche o le versioni precedenti del documento grazie alla cronologia delle versioni

Crea ovunque e in qualsiasi momento, anche offline
* Annota le idee che ti vengono quando non sei in ufficio
* Continua a lavorare anche in aereo, grazie alla modalità offline
* Usa i modelli per risparmiare tempo e aggiungere un tocco professionale in tutta semplicità

Cerca su Google direttamente da Documenti
* Utilizza Ricerca Google senza uscire dal documento
* Cerca in tutti i tuoi file di Drive, direttamente da Documenti

Modifica e condividi vari tipi di file
* Apri un'ampia gamma di file, tra cui i documenti di Microsoft Word, direttamente in Documenti Google
* Collabora facilmente, indipendentemente dall'applicazione utilizzata dai colleghi del team
* Converti ed esporta i file in tutta semplicità

Parte di G Suite: le app aziendali intelligenti di Google
* Collegati e collabora con il team utilizzando una sola suite: Gmail, Drive, Calendar e altro ancora
* Utilizza l'IA di Google per fornire dati interessanti a tutti i dipendenti
* Unisciti agli oltre quattro milioni di aziende abbonate che si affidano a G Suite per gestire la loro organizzazione

Avviso relativo alle autorizzazioni
Fotocamera: utilizzata per scattare foto da inserire nei documenti.
Foto: utilizzata per accedere alle foto tramite l'applicazione Foto per permettere agli utenti di scegliere le immagini da inserire nei documenti.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Buat, edit, dan lakukan kolaborasi kapan saja di mana saja dengan aplikasi Google Dokumen.

Bekerja sama secara real-time
* Bagikan dokumen dengan tim
* Edit, komentari, dan tambahkan item tindakan secara real-time
* Simpan perubahan atau versi sebelumnya dokumen Anda dengan histori versi

Membuat dokumen dari mana saja, kapan saja—bahkan saat offline
* Tuangkan ide-ide spontan dengan seketika
* Selesaikan tugas, bahkan saat dalam penerbangan, dengan mode offline
* Hemat waktu dan percantik dokumen dengan template yang mudah digunakan

Menelusuri Google langsung dari Dokumen
* Gunakan Google Penelusuran tanpa keluar dari dokumen
* Telusuri semua file di Drive, langsung dari Dokumen

Mengedit dan membagikan berbagai jenis file
* Buka aneka file, termasuk file Microsoft Word, langsung di Google Dokumen
* Nikmati kolaborasi tanpa hambatan, apa pun aplikasi yang digunakan anggota tim Anda
* Jalankan konversi dan ekspor file dengan lancar

Bagian dari G Suite: aplikasi bisnis andal dari Google
* Jalin hubungan dan mulai kolaborasi dengan tim melalui 1 paket aplikasi—Gmail, Drive, Kalender dan banyak lagi
* Gunakan AI Google untuk menyampaikan insight data ke setiap karyawan
* Bergabunglah dengan lebih dari 4 juta bisnis berbayar yang mengandalkan G Suite untuk memperlancar aktivitas organisasinya

Pemberitahuan Izin
Kamera: Untuk mengambil foto yang akan disisipkan ke dokumen.
Foto: Untuk mengakses foto yang dikontrol oleh Aplikasi Foto agar pengguna dapat memilih gambar untuk disisipkan ke dokumen.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Créez et modifiez des documents en collaboration avec d'autres utilisateurs, où que vous soyez, grâce à l'application Google Docs.

Travaillez ensemble en temps réel
* Partagez des documents avec votre équipe
* Modifiez vos documents, insérez des commentaires et ajoutez des tâches en temps réel
* Ne perdez jamais vos modifications, ni les versions précédentes de votre document grâce à l'historique des versions

Créez vos documents à tout moment et où que vous soyez, même hors connexion
* Ne laissez pas filer vos idées, notez-les immédiatement
* Avancez dans vos tâches, même en avion, avec le mode hors connexion
* Gagnez du temps et améliorez vos documents avec des modèles simples d'utilisation

Faites des recherches Google directement dans Docs
* Utilisez la recherche Google sans avoir à fermer votre document
* Faites des recherches dans tous les fichiers de votre Drive, directement dans Docs

Modifiez et partagez plusieurs types de fichiers
* Ouvrez différents types de fichiers, par exemple des fichiers Microsoft Word, directement dans Google Docs
* Profitez d'une collaboration simplifiée, quelle que soit l'application que vos collègues utilisent
* Convertissez et exportez des fichiers en toute simplicité

Intégration dans G Suite, la suite d'applications professionnelles intelligentes de Google
* Communiquez et collaborez avec votre équipe à l'aide d'une suite complète incluant Gmail, Drive, Google Agenda et plus encore
* Mettez à la disposition de tous vos collaborateurs des informations basées sur les données, grâce à l'intelligence artificielle de Google
* Plus de 4 millions d'entreprises ont choisi G Suite pour gérer leur organisation, pourquoi pas vous ?

Avis relatif aux autorisations
Appareil photo : cette autorisation permet de prendre des photos pour les insérer dans des documents.
Photos : cette autorisation permet d'accéder aux photos sous le contrôle de l'application Google Photos pour permettre à l'utilisateur de choisir des images à insérer dans des documents.

Gumawa, mag-edit, at mag-collaborate on the go gamit ang Google Docs app.

Makipagtulungan nang real time
* Magbahagi ng mga dokumento sa iyong team
* Mag-edit, magkomento, at magdagdag ng mga item ng pagkilos nang real time
* Sa pamamagitan ng history ng bersyon, hindi na mawawala ang mga pagbabago o dating bersyon ng iyong dokumento

Gumawa kahit saan, kahit kailan—kahit offline
* Huwag palampasin ang mga biglaang ideya kahit nagmamadali
* Gawin ang mga bagay-bagay, kahit nasa eroplano, sa offline mode
* Makatipid ng oras sa pagpapahusay sa pamamagitan ng mga template na madaling gamitin

Maghanap sa Google sa mismong Docs
* Gamitin ang Google Search nang hindi umaalis sa iyong dokumento
* Hanapin ang lahat ng iyong file sa Drive, sa mismong Docs

Mag-edit at magbahagi ng maraming uri ng file
* Magbukas ng iba't ibang file, kabilang ang mga Microsoft Word file, sa mismong Google Docs
* Walang kaproble-problemang pakikipag-collaborate, anuman ang application na ginagamit ng mga kasama mo sa team
* Tuloy-tuloy na mag-convert at mag-export ng mga file

Bahagi ng G Suite: Mahuhusay na app ng Google para sa negosyo
* Kumonekta at makipag-collaborate sa iyong team, gamit ang iisang suite—Gmail, Drive, Calendar, at higit pa
* Gamitin ang AI ng Google para maipaalam sa bawat empleyado ang mga insight sa data
* Makiisa sa mahigit sa 4M nagbabayad na negosyong nagtitiwala sa G Suite para paganahin ang kanilang organisasyon

Abiso ng Mga Pahintulot
Camera: Ginagamit ito para kumuha ng mga larawang ilalagay sa mga dokumento.
Photos: Ginagamit ito para i-access ang mga larawan sa ilalim ng kontrol ng Photos Application para bigyang-daan ang mga user na pumili ng mga larawang ilalagay sa mga dokumento.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Crea documentos, edítalos y colabora en ellos estés donde estés con la aplicación Documentos de Google.

Trabaja con otros usuarios en tiempo real
* Comparte documentos con tu equipo.
* Edita, comenta y añade tareas en tiempo real.
* Conserva siempre los cambios y las versiones anteriores de los documentos con el historial de versiones.

Crea en cualquier momento y lugar, incluso sin conexión
* Captura las ideas que te vengan a la mente sobre la marcha.
* Avanza con tus tareas, incluso en un avión, con el modo sin conexión.
* Ahorra tiempo y perfecciona tu trabajo con plantillas fáciles de usar.

Busca en Google directamente desde Documentos
* Utiliza la Búsqueda de Google sin salir de tu documento.
* Busca en todos tus archivos de Drive directamente desde Documentos.

Edita y comparte varios tipos de archivo
* Abre una gran variedad de tipos de archivo, incluidos los de Microsoft Word, directamente en Documentos de Google.
* Fomenta la colaboración, independientemente de la aplicación que usen tus compañeros de equipo.
* Convierte y exporta archivos fácilmente.

Forma parte de G Suite: el conjunto de aplicaciones inteligentes de Google para los negocios
* Conecta y colabora con tu equipo con un solo conjunto de aplicaciones: Gmail, Drive, Calendar y mucho más.
* Utiliza la inteligencia artificial (IA) de Google para ofrecer información valiosa a todos los empleados.
* Únete a las más de 4 millones de empresas que han adquirido G Suite y confían en la solución para aportar valor a sus organizaciones.

Aviso sobre permisos
Cámara: permite hacer fotos e insertarlas en los documentos.
Fotos: permite acceder a las fotos de la aplicación Fotos para que el usuario pueda seleccionar imágenes e insertarlas en los documentos.

Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε και συνεργαστείτε εν κινήσει με την εφαρμογή "Έγγραφα Google".

Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
* Μοιραστείτε έγγραφα με την ομάδα σας
* Επεξεργαστείτε, σχολιάστε και προσθέστε στοιχεία ενεργειών σε πραγματικό χρόνο
* Με το ιστορικό εκδόσεων, δεν θα χάνετε ποτέ αλλαγές ή προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου σας

Δημιουργία εγγράφων παντού, οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και εκτός σύνδεσης
* Αποτυπώστε γρήγορα αυθόρμητες ιδέες ενώ σας παρουσιάζονται
* Κάντε αυτά που θέλετε, ακόμη και στο αεροπλάνο, με τη λειτουργία εκτός σύνδεσης
* Εξοικονομήστε χρόνο και τελειοποιήστε τα αρχεία σας με εύχρηστα πρότυπα

Αναζήτηση στο Google απευθείας από τα Έγγραφα
* Χρησιμοποιήστε την Αναζήτηση Google χωρίς να φύγετε από το έγγραφό σας
* Κάντε αναζήτηση σε όλα τα αρχεία σας στο Drive, απευθείας από τα Έγγραφα

Επεξεργασία και κοινή χρήση πολλαπλών τύπων αρχείων
* Ανοίξτε μια γκάμα αρχείων, όπως αρχεία Microsoft Word, απευθείας στα Έγγραφα Google
* Συνεργαστείτε χωρίς προβλήματα, ανεξάρτητα από την εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες σας
* Μετατρέψτε και εξαγάγετε αρχεία απρόσκοπτα

Μέρος του G Suite: Έξυπνες εφαρμογές της Google για επιχειρήσεις
* Συνδεθείτε και συνεργαστείτε με την ομάδα σας, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο εφαρμογών: Gmail, Drive, Ημερολόγιο και πολλά άλλα
* Χρησιμοποιήστε το AI της Google για να παρέχετε περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα στους εργαζόμενους
* Γίνετε και εσείς μία από τις 4 εκατομμύρια επιχειρήσεις επί πληρωμή που εμπιστεύονται το G Suite για να ενδυναμώσουν τον οργανισμό τους

Ειδοποίηση δικαιωμάτων
Κάμερα: Χρησιμοποιείται για τη λήψη φωτογραφιών για εισαγωγή σε έγγραφα.
Φωτογραφίες: Χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε φωτογραφίες υπό τον έλεγχο της εφαρμογής "Φωτογραφίες" και επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέξουν φωτογραφίες για εισαγωγή σε έγγραφα.

Mit der Google Docs App können Sie von unterwegs aus Dokumente erstellen und gemeinsam mit anderen Personen bearbeiten.

Zusammenarbeit in Echtzeit
– Dokumente für Ihr Team freigeben
– Aufgaben in Echtzeit bearbeiten, kommentieren und hinzufügen
– Versionsverlauf, damit alle Änderungen und vorherigen Versionen Ihrer Dokumente erhalten bleiben

Jederzeit und von überall aus Dateien erstellen – sogar offline
– Auch unterwegs spontane Ideen notieren
– Dank Offlinemodus jederzeit produktiv – sogar im Flugzeug
– Zeitersparnis und professionelle Dokumente dank nutzerfreundlicher Vorlagen

Google-Suche direkt in Docs
– Google-Suche ohne das Dokument verlassen zu müssen
– Von Google Docs aus in allen Ihren Drive-Dateien suchen

Verschiedene Dateitypen bearbeiten und freigeben
– Microsoft Word-Dateien und andere Dateitypen direkt in Google Docs öffnen
– Unkomplizierte Zusammenarbeit, egal welche Anwendung Ihre Teamkollegen nutzen
– Dateien mühelos konvertieren und exportieren

Teil der G Suite: intelligente Google-Apps für Unternehmen
– Gmail, Google Drive, Google Kalender und mehr: effizientere Zusammenarbeit in einer Suite
– Mithilfe der KI von Google alle Mitarbeiter mit den nötigen Informationen versorgen
– Vier Millionen Kunden sprechen für sich: Mit der G Suite machen Sie Ihr Unternehmen noch produktiver

Hinweis zu Berechtigungen
Kamera: erforderlich, um Fotos aufzunehmen, die in Dokumente eingefügt werden
Fotos: erforderlich, um auf Inhalte der Fotos-Anwendung zuzugreifen, damit Nutzer Bilder auswählen und diese in Dokumente einfügen können

Opret, rediger og samarbejd på farten med appen Google Docs.

Arbejd sammen i realtid
* Del dokumenter med dit team
* Rediger, skriv kommentarer og tilføj handlingspunkter i realtid
* Undgå at miste ændringer eller tidligere versioner af dit dokument med versionshistorik

Opret indhold, lige når du vil, uanset hvor du er – selv når du er offline
* Notér spontane idéer på farten
* Få klaret opgaver, selv når du er ude at flyve, med offlinetilstand
* Spar tid, og få et poleret layout med brugervenlige skabeloner

Søg på Google direkte i Docs
* Brug Google Søgning uden at forlade dit dokument
* Søg i alle dine filer i Drev direkte via Docs

Rediger og del flere filtyper
* Åbn en række filer, bl.a. Microsoft Word-filer, direkte i Google Docs
* Samarbejd nemt, uanset hvilken app dine teammedlemmer bruger
* Konverter og eksportér filer uden problemer

En del af G Suite: Googles avancerede apps til virksomheder
* Kommuniker og samarbejd med dine teammedlemmer ved hjælp af én samlet pakke med Gmail, Drev, Kalender og mange andre apps
* Brug Googles AI til at få dataindsigt ud til alle ansatte
* Slut dig til mere end 4 millioner betalende virksomheder, der benytter G Suite i deres organisation

Meddelelse om tilladelser
Kamera: Denne tilladelse bruges til at tage billeder, der skal indsættes i dokumenter.
Fotos: Denne tilladelse giver adgang til fotos, der styres af appen Fotos, så brugerne kan vælge billeder, som skal indsættes i dokumenter.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Crea documentos, edítalos y colabora en ellos estés donde estés con la aplicación Documentos de Google.

Trabaja con otros usuarios en tiempo real
* Comparte documentos con tu equipo.
* Edita, comenta y añade tareas en tiempo real.
* Conserva siempre los cambios y las versiones anteriores de los documentos con el historial de versiones.

Crea en cualquier momento y lugar, incluso sin conexión
* Captura las ideas que te vengan a la mente sobre la marcha.
* Avanza con tus tareas, incluso en un avión, con el modo sin conexión.
* Ahorra tiempo y perfecciona tu trabajo con plantillas fáciles de usar.

Busca en Google directamente desde Documentos
* Utiliza la Búsqueda de Google sin salir de tu documento.
* Busca en todos tus archivos de Drive directamente desde Documentos.

Edita y comparte varios tipos de archivo
* Abre una gran variedad de tipos de archivo, incluidos los de Microsoft Word, directamente en Documentos de Google.
* Fomenta la colaboración, independientemente de la aplicación que usen tus compañeros de equipo.
* Convierte y exporta archivos fácilmente.

Forma parte de G Suite: el conjunto de aplicaciones inteligentes de Google para los negocios
* Conecta y colabora con tu equipo con un solo conjunto de aplicaciones: Gmail, Drive, Calendar y mucho más.
* Utiliza la inteligencia artificial (IA) de Google para ofrecer información valiosa a todos los empleados.
* Únete a las más de 4 millones de empresas que han adquirido G Suite y confían en la solución para aportar valor a sus organizaciones.

Aviso sobre permisos
Cámara: permite hacer fotos e insertarlas en los documentos.
Fotos: permite acceder a las fotos de la aplicación Fotos para que el usuario pueda seleccionar imágenes e insertarlas en los documentos.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Create, edit, and collaborate on the go with the Google Docs app.

Work together in real time
* Share documents with your team
* Edit, comment and add action items in real time
* Never lose changes or previous versions of your document with version history

Create anywhere, anytime—even offline
* Capture spontaneous ideas on the fly
* Get things done, even on the plane, with offline mode
* Save time and add polish with easy-to-use templates

Search Google right in Docs
* Use Google Search without leaving your document
* Search all of your files in Drive, right in Docs

Edit and share multiple file types
* Open a variety of files, including Microsoft Word files, right in Google Docs
* Frictionless collaboration, no matter which application your teammates use
* Convert and export files seamlessly

Part of G Suite: Google’s intelligent apps for business
* Connect and collaborate with your team, using one suite—Gmail, Drive, Calendar and more
* Use Google’s AI to bring data insights to every employee
* Join more than 4M paying businesses who trust G Suite to power their organization

Permissions Notice
Camera: This is used to takes photos to insert into documents.
Photos: This is used to access photos under the control of Photos Application to let the users pick images to insert into documents.

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 5.0 Stars 14,952 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
56%
Addictive
 
20%
Crashes
 
6%
Negative
 
7%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Versions
Read more
1.2019.14205
April 16, 2019
1.2019.12202
March 31, 2019
1.2019.10201
March 20, 2019
1.2019.08203
February 28, 2019
1.2019.06204
February 14, 2019
1.2019.04204
February 05, 2019
1.2019.02204
January 18, 2019
1.2018.50204
January 08, 2019
1.2018.50203
January 04, 2019
1.2018.48204
December 07, 2018
1.2018.46203
November 30, 2018
1.2018.44204
November 16, 2018
1.2018.42200
October 30, 2018
1.2018.40201
October 11, 2018
1.2018.38201
September 27, 2018
1.2018.36202
September 13, 2018
1.2018.34201
September 03, 2018
1.2018.32207
August 17, 2018
1.2018.30202
August 08, 2018
1.2018.28206
August 02, 2018
1.2018.28205
July 23, 2018
1.2018.24203
July 08, 2018
1.2018.24202
June 21, 2018
1.2018.22200
June 07, 2018
1.2018.20201
May 24, 2018
1.2018.18204
May 10, 2018
1.2018.16203
April 27, 2018
1.2018.14206
April 13, 2018
1.2018.12206
March 29, 2018
1.2018.10206
March 22, 2018
1.2018.10205
March 15, 2018
1.2018.08207
March 04, 2018
1.2018.06203
February 16, 2018
1.2018.04204
February 14, 2018
1.2018.04203
February 02, 2018
1.2018.02203
January 18, 2018
1.2017.50200
January 04, 2018
1.2017.48212
December 08, 2017
1.2017.46204
November 28, 2017
1.2017.44204
November 11, 2017
1.2017.42202
October 31, 2017
1.2017.40205
October 17, 2017
1.2017.38205
October 03, 2017
1.2017.36207
September 26, 2017
1.2017.36206
September 21, 2017
1.2017.34202
September 12, 2017
1.2017.32203
August 19, 2017
1.2017.30201
August 12, 2017
1.2017.28206
July 30, 2017
1.2017.26207
July 13, 2017
1.2017.24206
June 27, 2017
1.2017.22204
June 18, 2017
1.2017.20203
June 01, 2017
1.2017.18203
May 18, 2017
1.2017.16203
May 06, 2017
1.2017.14204
April 20, 2017
1.2017.12205
April 06, 2017
1.2017.10200
March 23, 2017
1.2017.08204
March 09, 2017
1.2017.06206
February 23, 2017
1.2017.04204
February 09, 2017
1.2017.02203
January 25, 2017
1.2016.50204
January 05, 2017
1.2016.48205
December 10, 2016
1.2016.46208
November 30, 2016
1.2016.44206
November 15, 2016
1.2016.44205
November 10, 2016
1.2016.42202
November 05, 2016
1.2016.40205
October 20, 2016
1.2016.38204
October 06, 2016
1.2016.36209
September 30, 2016
1.2016.34205
September 08, 2016
1.2016.32204
August 25, 2016
1.2016.30204
August 12, 2016
1.2016.28202
July 29, 2016
1.2016.26204
July 13, 2016
1.2016.22403
July 01, 2016
1.2016.22209
June 17, 2016
1.2016.20204
June 03, 2016
1.2016.18208
May 20, 2016
1.2016.16204
May 05, 2016
1.2016.12205
April 19, 2016
1.2016.12204
April 08, 2016
1.2016.10208
March 24, 2016
1.2016.08207
March 09, 2016
1.2016.06205
February 24, 2016
1.2016.04203
February 04, 2016
1.2016.02206
January 28, 2016
1.2015.50205
January 05, 2016
1.2015.48206
December 19, 2015
1.2015.48204
December 16, 2015
1.2015.46204
December 01, 2015
1.2015.44205
November 11, 2015
1.2015.42205
October 29, 2015
1.2015.40206
October 13, 2015
1.2015.38205
September 29, 2015
1.2015.36206
September 16, 2015
1.2015.34205
September 04, 2015
1.2015.32203
August 20, 2015
1.2015.30207
August 11, 2015
1.2.8926
July 09, 2015
1.2.8526
June 13, 2015
1.2.8099
May 14, 2015
1.2.7746
April 18, 2015
1.2.7317
March 24, 2015
1.2.6936
March 06, 2015
1.2.6448
January 22, 2015
1.1.6
December 09, 2014
1.1.4
November 02, 2014
1.1.3
October 22, 2014
1.1.1
September 16, 2014
1.1.0
August 28, 2014
1.0.1
May 20, 2014