Round up

Age

over 7 years

Released: 2011-11-02

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

5

last updated: 2019-04-12

Overall Ratings

860,987

with average of 4.0

Global Rank

#23

Within the Top 1%

Top 25 Overall

28 Countries

top 1 in Guinea-bissau

Global Rank Positions

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

iPhone 或 iPad 专用的官方 Gmail 应用具备 Gmail 的各种优秀功能,包括实时通知、多帐户支持以及在所有邮件内进行搜索。

借助 Gmail 应用,您可以执行以下操作:
- 取消发送电子邮件,避免令人尴尬的错误
- 在多个帐户之间切换
- 通过通知中心、新邮件标志和锁定屏幕选项,快速获取新邮件通知
- 快速搜索邮件(系统会即时显示搜索结果,还可在您输入时显示联想查询并提供拼写建议)
- 通过滑动来归档/删除邮件,以便快速清理收件箱
- 以会话的方式阅读邮件
- 输入联系人姓名时自动填充 Google 通讯录或手机通讯录中的联系人姓名
- 直接通过应用回复 Google 日历邀请
- 通过归档、加标签、加注星标、删除和举报垃圾邮件等方式来整理邮件
- 收发附件
- 在会话中查看个人资料照片

Ứng dụng Gmail chính thức mang đến những tính năng tốt nhất cho iPhone hoặc iPad với thông báo thời gian thực, hỗ trợ nhiều tài khoản và tìm kiếm hoạt động trên toàn bộ thư của bạn

Với ứng dụng Gmail, bạn có thể:
- Hoàn tác gửi, để tránh những lỗi đáng xấu hổ
- Chuyển đổi giữa nhiều tài khoản
- Nhận thông báo thư mới nhanh chóng, với trung tâm thông báo, huy hiệu và các tùy chọn màn hình khóa
- Tìm kiếm thư của bạn nhanh hơn với kết quả tức thì, dự đoán khi bạn nhập và đề xuất chính tả
- Vuốt để lưu trữ/xóa, để dọn dẹp nhanh chóng hộp thư đến của bạn
- Đọc thư của bạn với các hội thoại dạng chuỗi
- Tự động hoàn tất tên người liên hệ khi bạn nhập từ Danh bạ Google hoặc điện thoại của mình
- Trả lời lời mời Lịch Google ngay từ ứng dụng
- Sắp xếp thư của bạn bằng cách lưu trữ, gắn nhãn, gắn dấu sao, xóa và báo cáo spam
- Gửi và nhận tệp đính kèm
- Xem hình ảnh hồ sơ như một phần của cuộc hội thoại

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Resmi Gmail uygulaması; gerçek zamanlı bildirimler, birden fazla hesap için sunulan destek ve gelen kutunuzun tamamında arama yapma özellikleriyle iPhone veya iPad'inize en iyi Gmail kullanım deneyimini taşır.

Gmail uygulaması ile:
- Sizi zor durumda bırakabilecek hatalardan kaçınmak için Göndermeyi Geri Alabilirsiniz
- Birden çok hesap arasında geçiş yapabilirsiniz
- Bildirim merkezi, rozet ve kilit ekranı seçenekleriyle yeni postalardan hızla haberdar olabilirsiniz
- Anında getirilen sonuçlar, yazdığınız sırada görünen tahminler ve yazım önerileri ile postalarınızda daha hızlı arama yapabilirsiniz
- Gelen kutunuzu hızla temizlemek amacıyla, arşivlemek/silmek için öğeleri hızlıca kaydırabilirsiniz
- Postalarınızı ileti dizileri halinde okuyabilirsiniz
- Yazdığınız sırada kişi adlarının Google rehberinizden veya telefonunuzdan otomatik olarak tamamlanmasını sağlayabilirsiniz
- Google Takvim davetlerine doğrudan uygulamadan yanıt verebilirsiniz
- Arşivleyerek, etiketleyerek, yıldız ekleyerek, silerek ve spam bildirerek postalarınızı organize edebilirsiniz
- Ek gönderip alabilirsiniz
- Profil resimlerini görüşmenin bir parçası olarak görebilirsiniz

Get the official Gmail app for your iPhone or iPad. The newly redesigned app brings the best of Gmail with real-time notifications, multiple account support and search across your entire inbox. With the Gmail app, you can:

● Switch between up to 5 accounts
● Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
● Search through all your mail quickly - now with predictions as you type
● See profile pictures as part of the conversation
● Read your mail with threaded conversations
● Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
● Respond to Google Calendar invites right from the app
● Read and respond to interactive Google+ posts right from the app
● Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
● Send and receive attachments
● Customize emails with custom scribbles

แอป Gmail เวอร์ชันทางการ นำคุณลักษณะที่ดีที่สุดของ Gmail มาสู่ iPhone หรือ iPad พร้อมการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ การรองรับการใช้หลายบัญชี และการค้นหาที่ใช้ได้กับอีเมลทั้งหมดของคุณ

แอป Gmail ช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้
- เลิกทำการส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่น่าขายหน้า
- สลับเปลี่ยนระหว่างบัญชีต่างๆ
- รับการแจ้งเตือนอีเมลใหม่ได้รวดเร็วด้วยศูนย์การแจ้งเตือน ป้ายสถานะ และหน้าจอล็อก
- ค้นหาอีเมลทั้งหมดได้รวดเร็วขึ้นพร้อมผลการค้นหาทันใจ รวมถึงการคาดคะเนขณะพิมพ์และคำแนะนำเกี่ยวกับตัวสะกด
- เลื่อนเพื่อเก็บ/ลบ คุณสามารถเคลียร์กล่องจดหมายได้อย่างรวดเร็ว
- อ่านอีเมลในรูปแบบชุดการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
- เติมข้อมูลรายชื่อติดต่อโดยอัตโนมัติในขณะพิมพ์จาก Google Contacts หรือโทรศัพท์
- ตอบรับคำเชิญ Google ปฏิทินได้จากแอปโดยตรง
- จัดระเบียบอีเมลโดยการเก็บ ติดป้ายกำกับ ติดดาว ลบ และรายงานสแปม
- ส่งและรับไฟล์แนบ
- เห็นภาพโปรไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของการสนทนา

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Med den officiella Gmail-appen för iPhone och iPad får du det bästa Gmail har att erbjuda – realtidsaviseringar, stöd för flera konton och sökning i alla e-postmeddelanden.

Med Gmail-appen kan du:
- Ångra Skicka och undvika pinsamma misstag
- Växla mellan olika konton
- Snabbt få aviseringar om nya e-postmeddelanden, med alternativ för aviseringscenter, märken och låsskärm
- Söka igenom e-postmeddelanden snabbare och få resultat, förslag och stavningsförslag medan du skriver
- Svepa för att arkivera/radera så att du kan städa inkorgen snabbt
- Läsa e-postmeddelanden som konversationstrådar
- Autoslutföra namn från kontakterna i Google eller mobilen medan du skriver
- Svara på inbjudningar via Google Kalender direkt i appen
- Ordna e-post genom att arkivera, skapa etiketter för, stjärnmarkera och radera meddelanden samt rapportera skräppost
- Skicka och ta emot bilagor
- Se profilbilder som en del av konversationen

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Установите официальное приложение на iPhone или iPad и пользуйтесь всеми преимуществами Gmail, среди которых оповещения в режиме реального времени, поддержка нескольких аккаунтов и поиск сообщений.

Доступные функции:
– отмена отправки сообщений;
– переключение между аккаунтами;
– мгновенные оповещения о новых письмах через центр уведомлений, на значке и на заблокированном экране;
– быстрый поиск по всей почте – с автозаполнением по мере ввода и исправлением опечаток;
– быстрое архивирование и удаление пролистыванием;
– группировка ответов в цепочки;
– автозаполнение адресов получателей по мере ввода (из контактов Google и адресной книги телефона);
– ответ на приглашения Google Календаря прямо из приложения;
– систематизация сообщений: архив, ярлыки, пометки, корзина, спам;
– отправка и получение прикрепленных файлов;
– показ картинок профиля в переписке.

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

O app Gmail oficial oferece o melhor do Gmail para iPhone ou iPad, com notificações em tempo real, compatibilidade com várias contas e pesquisa de todos os seus e-mails.

Com o app Gmail, você pode:
- cancelar o envio para evitar enganos constrangedores;
- alternar entre várias contas;
- receber notificações sobre novos e-mails rapidamente, com a Central de Notificações, selos e opções da tela de bloqueio;
- pesquisar todos os seus e-mails rapidamente, com resultados instantâneos, previsões conforme você digita e sugestões de ortografia;
- deslizar para arquivar/excluir mensagens, limpando com rapidez sua Caixa de entrada;
- ler seus e-mails como conversas;
- preencher automaticamente nomes de contatos conforme você digita a partir dos seus contatos do Google ou do seu smartphone;
- responder a convites do Google Agenda diretamente do app;
- organizar seu e-mail usando arquivamento, marcadores, estrelas, exclusão e denúncia de spam;
- enviar e receber anexos;
- ver fotos do perfil como parte da conversa.

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Med den offisielle Gmail-appen får du det beste fra Gmail til iPhone eller iPad, som for eksempel varsler i sanntid, støtte for flere kontoer og søk i hele innboksen din.

Med Gmail-appen kan du:
- angre sending, sånn at du kan forhindre pinlige tabber
- bytte mellom flere kontoer
- få varsler om ny e-post raskt, med varselsenter-, merke- og låseskjermalternativer
- søke i all e-posten din raskt – nå med forslag mens du skriver og forslag til stavemåter
- sveipe for å arkivere/slette, sånn at du raskt kan rydde opp i innboksen
- lese e-posten din med samtalene sortert i tråder
- autofullføre kontaktnavn fra Google- eller telefonkontaktene dine mens du skriver
- svare på Google Kalender-invitasjoner direkte fra appen
- holde orden i e-posten din ved å arkivere, sette etikett på, stjernemerke og slette den samt rapportere søppelpost
- sende og motta vedlegg
- se profilbilder som en del av samtalen

De officiële Gmail-app biedt je het beste van Gmail op je iPhone of iPad met realtime meldingen, ondersteuning voor meerdere accounts en zoeken in al je e-mail.

Met de Gmail-app kun je het volgende doen:
- Verzenden ongedaan maken, om gênante fouten te voorkomen
- Schakelen tussen meerdere accounts
- Snel meldingen ontvangen bij nieuwe e-mail, via het meldingscentrum, de badge en opties voor het vergrendelingsscherm
- Je e-mail sneller doorzoeken met instantresultaten, voorspellingen terwijl je typt en spellingsuggesties
- Vegen om te archiveren/verwijderen om snel je inbox op te ruimen
- Je e-mail sneller lezen via overzichtelijk geordende e-mailgesprekken
- Namen van contacten automatisch vanuit je contactenlijst in Google Contacten of op je telefoon laten aanvullen terwijl je typt
- Rechtstreeks vanuit de app reageren op Google Agenda-uitnodigingen
- Je e-mail indelen door berichten te archiveren, te labelen, te markeren met een ster, te verwijderen of ze als spam te rapporteren
- Bijlagen verzenden en ontvangen
- Profielafbeeldingen bekijken als onderdeel van het gesprek

Apl Gmail rasmi ini menampilkan ciri Gmail yang terbaik untuk iPhone atau iPad anda dengan pemberitahuan masa nyata, sokongan berbilang akaun dan carian yang berfungsi merentas semua mel anda.

Apl Gmail membolehkan anda:
- Buat Asal Penghantaran untuk mengelakkan kesilapan yang memalukan
- Beralih antara berbilang akaun
- Terima pemberitahuan mel baharu dengan pantas, dengan pilihan pusat pemberitahuan, lencana dan kunci skrin
- Cari mel anda dengan lebih cepat dengan hasil carian segera, ramalan semasa anda menaip & cadangan ejaan
- Leret untuk mengarkib/memadam supaya peti masuk anda dapat dikosongkan dengan cepat
- Baca mel anda dengan urutan perbualan
- Autolengkap nama kenalan daripada kenalan Google atau telefon semasa anda menaip
- Balas jemputan Kalendar Google terus daripada apl
- Atur mel anda dengan mengarkib, melabel, membintangi, memadam dan melaporkan spam
- Hantar dan terima lampiran
- Lihat gambar profil sebagai sebahagian daripada perbualan

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

공식 Gmail 앱을 사용하면 iPhone 또는 iPad에서 실시간 알림, 여러 계정 지원, 전체 메일 검색을 비롯한 Gmail 기능을 최대한 활용할 수 있습니다.

Gmail 앱으로 할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
- 보내기 실행취소로 곤란한 실수 방지
- 여러 계정 간 전환
- 알림 센터, 배지, 잠금 화면 옵션으로 빠르게 새 메일 알림 받기
- 순간 검색결과, 입력 시 예상 검색어 표시 및 맞춤법 제안으로 빠르게 메일 검색
- 스와이프하여 보관처리/삭제로 빠르게 받은편지함 정리
- 대화목록으로 메일 읽기
- 입력 시 Google 주소록 또는 휴대전화의 연락처 이름 자동완성
- 앱에서 바로 Google 캘린더 초대에 답장
- 보관처리, 라벨 지정, 별표표시, 삭제, 스팸 신고로 메일 정리
- 첨부파일 보내기 및 받기
- 대화에서 프로필 사진 보기

필수 접근권한 안내
• 연락처: 이메일을 작성할 때 추천 연락처를 표시하는 데 필요합니다.
• 카메라: 사진을 촬영하여 이메일에 바로 첨부하는 데 필요합니다.
• 사진: 이메일에 사진을 첨부하고 이메일의 사진을 저장하는 데 필요합니다.

선택 접근권한 안내
• 마이크: 음성을 사용하여 검색하는 데 필요합니다.
* 선택적 접근권한의 허용에는 동의하지 않아도 서비스의 이용이 가능합니다.

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

iPhone または iPad 版の公式 Gmail アプリには、リアルタイム通知、複数アカウントのサポート、すべてのメールを対象とした検索などの機能が組み込まれており、Gmail を最大限にご活用いただけます。

Gmail アプリでできること:
- 送信取り消し機能でメールの誤信を防ぐ
- 複数のアカウント間でアカウントを切り替える
- 通知センター、バッジ、ロック画面の設定を使用して新着メールの通知を即座に受け取る
- インスタント検索、入力時の予測、スペルの候補表示でメールを簡単に検索する
- スワイプでメールをアーカイブ、削除して、受信トレイを整理する
- スレッド表示でメールを閲覧する
- オートコンプリート機能を使用して、Google の連絡先やスマートフォンの連絡先の名前を簡単に入力する
- Google カレンダーの招待状にアプリから直接返信する
- アーカイブ、ラベル、スター、削除、迷惑メールの報告などの機能を使用してメールを整理する
- 添付ファイルを送受信する
- スレッドにプロフィール写真を表示する

Con l'app Gmail ufficiale hai a disposizione il meglio di Gmail per il tuo iPhone o iPad, con notifiche in tempo reale, supporto di account multipli e possibilità di eseguire ricerche in tutta la posta.

Con l'app Gmail puoi:
- Annullare l'invio di un messaggio per evitare errori imbarazzanti
- Utilizzare più account
- Ricevere più rapidamente le notifiche per i nuovi messaggi grazie al centro notifiche e alle opzioni badge e blocco schermo
- Eseguire ricerche ancora più rapide in tutta la posta con risultati istantanei, usufruendo del completamento automatico durante la digitazione e dei suggerimenti ortografici
- Scorrere per archiviare/eliminare, per riordinare velocemente la posta in arrivo
- Leggere la posta con conversazioni organizzate in thread
- Completare automaticamente i nomi dei contatti Google o del telefono con suggerimenti visualizzati durante la digitazione
- Rispondere agli inviti di Google Calendar direttamente dall'app
- Archiviare, etichettare, aggiungere a Speciali o eliminare i messaggi e segnalare lo spam per tenere in ordine la tua casella di posta
- Inviare e ricevere allegati
- Visualizzare le immagini dei profili all'interno delle conversazioni

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Aplikasi resmi Gmail memaksimalkan potensi terbaik Gmail untuk iPhone atau iPad Anda dengan notifikasi waktu nyata, dukungan untuk beberapa akun, dan penelusuran yang bekerja di seluruh kotak masuk.

Dengan aplikasi Gmail, Anda dapat:
- Mengurungkan Pengiriman untuk mencegah kesalahan yang memalukan
- Beralih antara beberapa akun
- Mendapat pemberitahuan adanya email baru secara cepat, dengan opsi pusat notifikasi, lencana, dan layar kunci
- Menelusuri semua email Anda dengan hasil instan, dengan prediksi saat Anda mengetik & saran ejaan
- Menggeser untuk mengarsipkan/menghapus, agar kotak masuk Anda bersih dengan cepat
- Membaca email Anda dengan percakapan beruntai
- Melengkapi otomatis nama kontak saat Anda mengetik dari kontak Google atau ponsel
- Menanggapi undangan Google Kalender langsung dari aplikasi
- Mengatur email Anda dengan pengarsipan, pelabelan, pemberian bintang, penghapusan, dan pelaporan spam
- Mengirim dan menerima lampiran
- Melihat gambar profil sebagai bagian dari percakapan

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Get the official Gmail app for your iPhone or iPad. The newly redesigned app brings the best of Gmail with real-time notifications, multiple account support and search across your entire inbox. With the Gmail app, you can:
- Switch between up to 5 accounts
- Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
- Search through all your mail quickly - now with predictions as you type
- See profile pictures as part of the conversation
- Read your mail with threaded conversations
- Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
- Respond to Google Calendar invites right from the app
- Read and respond to interactive Google+ posts right from the app
- Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
- Send and receive attachments
- Customize emails with custom scribbles

Retrouvez le meilleur de Gmail dans l'application officielle pour iPhone et iPad : notifications en temps réel, accès multicompte, possibilité de recherche dans l'ensemble de la boîte de réception, etc.

Avec l'application Gmail, vous pouvez :
- annuler l'envoi d'un message pour éviter les erreurs embarrassantes ;
- passer d'un compte à l'autre ;
- être rapidement averti de l'arrivée de nouveaux messages grâce à diverses options (centre de notifications, badge, écran de verrouillage) ;
- accélérer la recherche de messages avec les résultats instantanés, les suggestions en cours de saisie et les suggestions orthographiques ;
- balayer l'écran pour archiver/supprimer les messages et vider rapidement votre boîte de réception ;
- consulter vos messages sous forme de fils de discussion ;
- bénéficier de la saisie semi-automatique du nom du destinataire à partir de vos contacts Google ou du carnet d'adresses de votre téléphone ;
- répondre aux invitations Google Agenda directement dans l'application ;
- organiser vos messages (archivage, ajout de libellés, activation du suivi, suppression et signalement des spams) ;
- envoyer et recevoir des pièces jointes ;
- afficher les photos des profils dans les conversations.

Virallinen Gmail-sovellus iPhonelle ja iPadille sisältää Gmailin parhaat ominaisuudet, kuten reaaliaikaiset ilmoitukset, usean tilin tuen ja haun kaikista sähköposteistasi.

Gmail-sovelluksen ominaisuudet:
- Voit estää nolot virheet kumoamalla lähetyksen.
- Voit käyttää useita eri tilejä.
- Saat ilmoitukset uusista viesteistä nopeasti ilmoituskeskuksen, merkin tai lukitusnäytön kautta.
- Hae nopeasti viesteistä pikatulosten, ennustavan tekstinsyötön ja oikeinkirjoitusehdotusten avulla.
- Viestien arkistointi/poistaminen pyyhkimällä auttaa tyhjentämään postilaatikon nopeasti.
- Voit lukea viestit ketjutettuina keskusteluina.
- Yhteystietojen nimet täydentyvät automaattisesti Google-yhteystiedoista tai puhelimen yhteystiedoista, kun alat kirjoittaa.
- Vastaa Google Kalenterin kutsuihin suoraan sovelluksesta.
- Järjestä sähköpostit arkistoimalla, lisäämällä tunnisteita, merkitsemällä tähdellä, poistamalla tai ilmoittamalla niitä roskapostiksi.
- Lähetä ja vastaanota liitteitä.
- Profiilikuvat näkyvät keskustelussa.

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

La aplicación Gmail oficial te ofrece lo mejor de Gmail en tu iPhone o iPad: notificaciones en tiempo real, compatibilidad con varias cuentas y búsquedas en todo tu correo.

Con la aplicación Gmail podrás hacer todo esto:
- Deshacer envíos para evitar errores embarazosos
- Pasar de una cuenta a otra
- Saber al instante cuándo tienes mensajes nuevos con el centro de notificaciones, los globos y las opciones de la pantalla de bloqueo
- Buscar rápidamente en todo tu correo, con resultados instantáneos, texto predictivo y sugerencias ortográficas
- Deslizar los mensajes para archivarlos o eliminarlos y vaciar rápidamente tu bandeja de entrada
- Leer tus correos agrupados en conversaciones
- Aprovechar la función de autocompletado al escribir los nombres de los contactos de tu cuenta de Google o de tu teléfono
- Contestar a las invitaciones de Google Calendar sin salir de la aplicación Gmail
- Organizar tu correo con las funciones para archivar, etiquetar, destacar, eliminar y marcar como spam
- Enviar y recibir archivos adjuntos
- Ver las fotos de perfil dentro de la conversación

Η επίσημη εφαρμογή του Gmail σάς παρέχει τα καλύτερα από το Gmail στο iPhone ή το iPad σας, με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών και αναζήτηση σε όλη την αλληλογραφία σας.

Με την εφαρμογή Gmail έχετε τις εξής δυνατότητες:
- Αναίρεση αποστολής, για να αποτρέψετε λάθη που θα μπορούσαν να σας φέρουν σε δύσκολη θέση
- Εναλλαγή μεταξύ πολλαπλών λογαριασμών
- Άμεση ειδοποίηση για νέα μηνύματα, με επιλογές για το κέντρο ειδοποιήσεων, σήμα ενδείξεων και οθόνη κλειδώματος
- Ταχύτερη αναζήτηση στην αλληλογραφία σας με στιγμιαία αποτελέσματα, προβλέψεις κατά την πληκτρολόγηση και προτάσεις ορθογραφίας
- Αρχειοθέτηση/διαγραφή με ολίθηση, για γρήγορη εκκαθάριση των εισερχομένων σας
- Ανάγνωση της αλληλογραφίας σας με νήματα συνομιλών
- Αυτόματη συμπλήρωση ονομάτων επαφών κατά την πληκτρολόγηση, τόσο για τις Επαφές Google όσο και για τις επαφές του τηλεφώνου σας
- Απάντηση σε προσκλήσεις Ημερολογίου Google απευθείας από την εφαρμογή
- Οργάνωση της αλληλογραφίας μέσω αρχειοθέτησης, προσθήκης ετικετών και αστεριών, διαγραφής και υποβολής αναφορών ανεπιθύμητων μηνυμάτων
- Αποστολή και λήψη συνημμένων
- Εμφάνιση εικόνων προφίλ στο πλαίσιο της συνομιλίας

Mit der offiziellen Gmail App für Ihr iPhone oder Ihr iPad profitieren Sie von allen Vorteilen, die Gmail bietet: Benachrichtigungen in Echtzeit, Unterstützung für mehrere Konten und die Suche im gesamten Posteingang.

Die Gmail App bietet folgende Funktionen:
– Versand rückgängig machen, um Peinlichkeiten zu vermeiden
– Wechsel zwischen mehreren Konten
– Schnelle Benachrichtigung bei Eingang neuer E-Mails über die Mitteilungszentrale, anhand von Kennzeichen oder auf dem Sperrbildschirm
– Schnelle E-Mail-Suche mit sofortigen Ergebnissen – mit automatischer Vervollständigung bei der Eingabe und Rechtschreibvorschlägen
– Schnelles Aufräumen des Posteingangs über einfache Wischgesten zum Archivieren/Löschen
– E-Mails in übersichtlichen Konversationen geordnet
– Automatische Vervollständigung von Namen aus der Liste Ihrer Google- oder Smartphonekontakte bei der Eingabe
– Beantworten von Google Kalender-Einladungen direkt von der App aus
– Organisieren von E-Mails durch Archivierung, Labels, Markierungen, Löschen und Melden von Spam
– Senden und Empfangen von Anhängen
– Anzeige von Profilbildern in Konversationen

Den officielle Gmail-app giver dig det bedste fra Gmail på din iPhone eller iPad med underretninger i realtid, understøttelse af flere konti og søgning, der omfatter alle e-mails.

Med Gmail-appen kan du:
- Bruge Fortryd send og forhindre pinlige fejl
- Skifte mellem flere konti
- Hurtigt få underretninger om nye e-mails med underretningscenter, badge og låseskærmsindstillinger
- Søge hurtigere efter e-mails med øjeblikkelige resultater, forslag, mens du skriver, og staveforslag
- Stryge for at arkivere/slette, så du hurtigt kan rydde op i din indbakke
- Læse dine e-mails i samtaletråde
- Bruge autofuldførelse af navne på kontaktpersoner, mens du taster, med navne fra dine Google-kontaktpersoner eller din telefon
- Svare på Google Kalender-invitationer direkte fra appen
- Organisere dine e-mails ved hjælp af arkivering, etiketter, stjernemarkering, sletning og rapportering af spam
- Sende og modtage vedhæftede filer
- Se profilbilleder som en del af samtalen

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

La aplicación Gmail oficial te ofrece lo mejor de Gmail en tu iPhone o iPad: notificaciones en tiempo real, compatibilidad con varias cuentas y búsquedas en todo tu correo.

Con la aplicación Gmail podrás hacer todo esto:
- Deshacer envíos para evitar errores embarazosos
- Pasar de una cuenta a otra
- Saber al instante cuándo tienes mensajes nuevos con el centro de notificaciones, los globos y las opciones de la pantalla de bloqueo
- Buscar rápidamente en todo tu correo, con resultados instantáneos, texto predictivo y sugerencias ortográficas
- Deslizar los mensajes para archivarlos o eliminarlos y vaciar rápidamente tu bandeja de entrada
- Leer tus correos agrupados en conversaciones
- Aprovechar la función de autocompletado al escribir los nombres de los contactos de tu cuenta de Google o de tu teléfono
- Contestar a las invitaciones de Google Calendar sin salir de la aplicación Gmail
- Organizar tu correo con las funciones para archivar, etiquetar, destacar, eliminar y marcar como spam
- Enviar y recibir archivos adjuntos
- Ver las fotos de perfil dentro de la conversación

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

The official Gmail app brings the best of Gmail to your iPhone or iPad with real-time notifications, multiple account support and search that works across all your mail.

With the Gmail app, you can:
• Undo Send, to prevent embarrassing mistakes
• Switch between multiple accounts
• Get notified of new mail fast, with notification center, badge and lock screen options
• Search your mail faster with instant results, predictions as you type & spelling suggestions
• Swipe to archive/delete, to quickly clear out your inbox
• Read your mail with threaded conversations
• Auto-complete contact names as you type from your Google contacts or your phone
• Respond to Google Calendar invites right from the app
• Organize your mail by archiving, labeling, starring, deleting and reporting spam
• Send and receive attachments
• See profile pictures as part of the conversation

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 4.0 Stars 3,960 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
33%
Addictive
 
9%
Crashes
 
16%
Negative
 
17%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
6.0.190324
April 12, 2019
6.0.190309
March 27, 2019
6.0.190224
March 14, 2019
5.0.190211
March 06, 2019
5.0.190127
February 22, 2019
5.0.190113
February 05, 2019
5.0.181230
January 18, 2019
5.0.181202
January 04, 2019
5.0.181119
December 07, 2018
5.0.181103
November 21, 2018
5.0.181021
November 16, 2018
5.0.181007
October 25, 2018
5.0.180921
October 05, 2018
5.0.180909
September 20, 2018
5.0.180826
September 13, 2018
5.0.180813
September 03, 2018
5.0.180729
August 14, 2018
5.0.180715
August 02, 2018
5.0.180701
July 23, 2018
5.0.180617
July 08, 2018
5.0.180603
June 20, 2018
5.0.180520
June 10, 2018
5.0.180506
May 31, 2018
5.0.180422
May 08, 2018
5.0.180408
April 20, 2018
5.0.180325
April 10, 2018
5.0.180311
March 25, 2018
5.0.180225
March 18, 2018
5.0.180211
March 13, 2018
5.0.180122
February 22, 2018
5.0.180121
February 16, 2018
5.0.180107
January 31, 2018
5.0.171217
January 17, 2018
5.0.171120
December 19, 2017
5.0.171119
December 06, 2017
5.0.171104
November 21, 2017
5.0.171020
November 08, 2017
5.0.170925
October 31, 2017
5.0.170910
September 26, 2017
5.0.170827
September 12, 2017
5.0.170730
August 19, 2017
5.0.170716
August 12, 2017
5.0.170703
July 26, 2017
5.0.170618
July 08, 2017
5.0.170604
June 24, 2017
5.0.170521
June 13, 2017
5.0.170507
May 24, 2017
5.0.170423
May 11, 2017
5.0.170409
May 03, 2017
5.0.170326
April 20, 2017
5.0.170312
March 29, 2017
5.0.13
March 06, 2017
5.0.12
February 22, 2017
5.0.10
January 25, 2017
5.0.9
December 20, 2016
5.0.8
December 15, 2016
5.0.7
December 10, 2016
5.0.6
December 01, 2016
5.0.5
November 17, 2016
5.0.4
November 12, 2016
5.0.3
November 08, 2016
4.4.0
January 22, 2016
4.3
December 12, 2015
4.2
November 13, 2015
4.1
September 04, 2015
4.0
March 06, 2015
3.1415926
October 07, 2014
3.141592
September 20, 2014
3.14159
July 26, 2014
3.0.2
April 16, 2014
3.0.1
March 26, 2014
3.0
March 08, 2014
2.71828
December 07, 2013
2.7182
November 16, 2013
2.4.3
October 19, 2013
2.4.2
October 03, 2013
2.4.1
September 19, 2013
2.4
August 28, 2013
2.3.14159
June 05, 2013
2.2.7182
May 08, 2013
2.1
March 29, 2013
2.0.1
February 06, 2013
2.0
December 06, 2012
1.3.1415
September 29, 2012
1.3.1
September 07, 2012
1.3
August 02, 2012
1.2.7812
June 26, 2012
1.1.1
February 15, 2012
1.1
December 13, 2011
1.0.2
November 15, 2011
1.0.1
November 01, 2011