Round up

Age

almost 8 years

Released: 2010-06-18

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2014-09-18

Overall Ratings

166,254

with average of 3.0

Global Rank

None

Currently not visible

Top 25 Overall

0 Countries

not in any top 25

Global Rank Positions

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

如果您找不到您的 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac,您可以在其他任何 iOS 设备上使用“查找我的 iPhone”App 查找您的设备并保护您的数据。您只需安装此免费 App 并打开它,然后使用您用于 iCloud 的 Apple ID 进行登录即可。“查找我的 iPhone”将会帮助您在地图上找到您丢失的设备、远程锁定设备、播放声音、显示信息或者抹掉设备上的所有数据。

对于您丢失的 iOS 设备,“查找我的 iPhone”还设有“丢失模式”。“丢失模式”会用密码锁定您丢失的设备,并可以在锁定屏幕上显示自定信息和联系电话。处于“丢失模式”时,您的设备可以不断追踪并反馈其位置,因此您可以使用“查找我的 iPhone”App 查看其最近的位置记录。

请注意,您必须先在您设备的 iCloud 设置中开启“查找我的 iPhone”,才能通过此 App 定位该设备。

功能

• 在地图上定位 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 

• 以最大音量播放声音两分钟(即使设备设置为静音)

• 用密码远程锁定设备

• 在锁定屏幕上显示自定信息

• 处于“丢失模式”时,可以查看您设备的最近位置记录(iOS 设备)

• 导航至设备位置

• 远程抹掉设备上的所有内容和设置

• 电池充电指示器

适用于 iOS 9 的新功能:

• 在同一张地图上同时查看您的当前位置以及您丢失的设备的位置。

• 在您丢失的设备处于离线状态时,取消待处理的抹掉请求。

支持语言:英文、阿拉伯文、澳大利亚英文、巴西葡萄牙文、英国英文、加拿大法文、加泰罗尼亚文、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、印地文、香港中文、匈牙利文、印度尼西亚文、意大利文、日文、韩文、马来文、墨西哥西班牙文、挪威文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄文、简体中文、斯洛伐克文、西班牙文、瑞典文、泰文、繁体中文、土耳其文、乌克兰文、越南文

要求

• “查找我的 iPhone”4.0需要 iOS 8 或更高版本以及 iCloud。您可以在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上创建免费的 Apple ID 用于 iCloud。 
• 需要 Wi-Fi 或蜂窝网络连接。如要定位,仅限 Wi-Fi 的设备必须连接至注册的 Wi-Fi 网络。

Nếu bạn bị thất lạc iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac của mình, thì app Tìm iPhone sẽ cho phép bạn sử dụng mọi thiết bị iOS để tìm thiết bị và bảo vệ dữ liệu của bạn. Chỉ cần cài đặt app miễn phí này, mở app và đăng nhập bằng ID Apple mà bạn sử dụng cho iCloud. Tìm iPhone sẽ giúp bạn định vị thiết bị thất lạc trên bản đồ, khóa thiết bị từ xa, phát âm thanh, hiển thị thông báo hoặc xóa mọi dữ liệu trong thiết bị.

Đối với các thiết bị iOS bị mất, Tìm iPhone cũng bao gồm Chế độ Mất. Chế Độ Mất khóa thiết bị của bạn bằng mật khẩu và có thể hiển thị một thông điệp tùy chỉnh và số điện thoại liên lạc ngay trên Màn hình Khóa. Khi ở trong Chế độ Mất, thiết bị của bạn có thể theo dõi vị trí trước đây và báo cáo lại để bạn có thể xem lịch sử vị trí gần đây của thiết bị ngay trong app Tìm iPhone.

Hãy lưu ý Tìm iPhone phải được kích hoạt trong cài đặt iCloud trên thiết bị của bạn trước khi bạn có thể định vị bằng app này.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

• Định vị iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac của bạn trên bản đồ 

• Phát âm thanh trong vòng hai phút với âm lượng lớn nhất (mặc dù thiết bị của bạn đặt chế độ im lặng)

• Khóa thiết bị từ xa bằng mật khẩu

• Hiển thị thông điệp tùy chỉnh trên Màn hình Khóa

• Xem lịch sử vị trí gần đây của thiết bị của bạn trong khi ở Chế độ Mất (các thiết bị iOS)

• Xem hướng dẫn lái xe đến vị trí thiết bị

• Xóa từ xa tất cả nội dung và cài đặt trên thiết bị của bạn

• Hiển thị báo mức pin

Tính năng mới dành cho iOS 9:

• Xem vị trí hiện tại và vị trí của thiết bị thất lạc của bạn trên cùng một bản đồ.

• Hủy yêu cầu xóa đang chờ xử lý nếu thiết bị thất lạc của bạn đang ngoại tuyến.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Anh, Ả Rập, Anh Úc, Bồ Đào Nha Braxin, Anh Anh, Pháp Canada, Catalan, Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hindi, Trung Hồng Kông, Hungari, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn, Malay, Tây Ban Nha Mexicô, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Trung Giản thể, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Trung Phồn thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Việt

ĐIỀU KIỆN

• Tìm iPhone 4.0 yêu cầu phải có iOS 8 trở lên và iCloud. Bạn có thể tạo ID Apple miễn phí để sử dụng với iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac. 
• Yêu cầu phải có Wi-Fi hoặc kết nối mạng di động. Các thiết bị chỉ có Wi-Fi phải được kết nối qua mạng Wi-Fi đã đăng ký để được định vị.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizi kaybederseniz iPhone'umu Bul uygulaması, aygıtınızı bulmak ve verilerinizi korumak için başka bir iOS aygıtı kullanmanıza olanak verir. Tek yapmanız gereken bu ücretsiz uygulamayı yüklemek, açmak ve iCloud için kullandığınız Apple Kimliğinizle giriş yapmaktır. iPhone'umu Bul uygulaması, kayıp aygıtınızın konumunu haritada belirlemenize, aygıtınızı uzaktan kilitlemenize, aygıtınızda ses çalmanıza, mesaj görüntülemenize veya aygıtınızdaki tüm verileri silmenize yardımcı olur.

Kayıp iOS aygıtları için iPhone'umu Bul uygulamasında Kayıp Modu da vardır. Kayıp Modu, aygıtınızı bir parolayla kilitler ve Kilitli Ekran'da özel bir mesaj ve iletişim kurulacak kişinin telefon numarasını görüntüleyebilir. Kayıp Modu'ndayken aygıtınız nerede olduğunun kaydını tutabileceğinden aygıtınızın en son konum tarihçesini doğrudan iPhone'umu Bul uygulamasından görüntüleyebilirsiniz.

iPhone'umu Bul uygulamasıyla aygıtınızın konumunu belirleyebilmek için aygıtınızdaki iCloud ayarlarında bu uygulamanın etkinleştirilmiş olması gerekir.

ÖZELLİKLER

• iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizin konumunu haritada belirleme 

• İki dakika boyunca en yüksek seviyede ses çalma (aygıtınız sessizde olsa bile)

• Aygıtınızı uzaktan parolayla kilitleme

• Kilitli Ekran'da özel bir mesaj görüntüleme

• Aygıtınız Kayıp Modu'ndayken en son konum tarihçesini görüntüleme (iOS aygıtları)

• Aygıtın konumuna ilişkin yol tarifleri alma

• Aygıtınızdaki tüm içeriği ve ayarları uzaktan silme

• Pil şarj göstergesi

iOS 9'daki yenilikler:

• Mevcut konumunuzu ve kayıp aygıtınızın konumunu aynı haritada görüntüleyin.

• Kayıp aygıtınız çevrimdışıysa bekleyen bir silme isteğini iptal edin.

Desteklenen diller: Almanca, Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Çekçe, Çince (Hong Kong), Danca, Endonezce, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Fransızca (Kanada), Geleneksel Çince, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce, İngilizce (Avustralya), İngilizce (Britanya), İspanyolca, İspanyolca (Meksika), İsveççe, İtalyanca, Japonca, Katalanca, Korece, Lehçe, Macarca, Malayca, Norveççe, Portekizce, Portekizce (Brezilya), Rumence, Rusça, Slovakça, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca, Yunanca

GEREKSİNİMLER

• iPhone’umu Bul 4.0 için iOS 8 veya sonrası ile iCloud gerekir. iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizde iCloud ile kullanmak için ücretsiz bir Apple Kimliği oluşturabilirsiniz. 
• Wi-Fi veya hücresel internet bağlantısı gereklidir. Yalnızca Wi-Fi ağı kullanan aygıtların konumlarının belirlenmesi için kayıtlı bir Wi-Fi ağı üzerinden internete bağlanmaları gerekir.

หากคุณหา iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณไม่เจอ แอป “ค้นหา iPhone ของฉัน” จะช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ iOS ใดๆ ก็ตามในการค้นหาและปกป้องข้อมูลของคุณ เพียงติดตั้งแอปฟรีนี้ จากนั้นเปิดและเข้าสู่ระบบด้วย Apple ID ที่คุณใช้กับ iCloud “ค้นหา iPhone ของฉัน” จะช่วยให้คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหายบนแผนที่ ล็อกอุปกรณ์จากระยะไกล ให้อุปกรณ์ส่งเสียง แสดงข้อความ หรือลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในเครื่อง

“ค้นหา iPhone ของฉัน” ยังมี “โหมดสูญหาย” สำหรับใช้กับอุปกรณ์ iOS ต่างๆ ที่สูญหายอีกด้วย โหมดสูญหายจะล็อกอุปกรณ์ของคุณด้วยรหัสผ่าน และสามารถแสดงข้อความที่คุณกำหนดขึ้นเอง รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อบนหน้าจอล็อกได้โดยตรง ขณะที่อยู่ใน “โหมดสูญหาย” อุปกรณ์ของคุณจะสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดและรายงานกลับ เพื่อให้คุณสามารถดูประวัติตำแหน่งที่ตั้งที่ผ่านมาจากแอป “ค้นหา iPhone ของฉัน” ได้โดยตรง

โปรดทราบว่า ต้องเปิดใช้งาน “ค้นหา iPhone ของฉัน” ในการตั้งค่า iCloud ในอุปกรณ์ของคุณก่อน คุณจึงจะสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ด้วยแอปนี้ได้

คุณสมบัติ

• ระบุตำแหน่งที่ตั้ง iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณบนแผนที่ 

• ให้อุปกรณ์ส่งเสียงเป็นเวลาสองนาทีในระดับเสียงสูงสุด (แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะถูกตั้งค่าไว้ในโหมดเงียบก็ตาม)

• ล็อกอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลด้วยรหัสผ่าน

• แสดงข้อความตามที่คุณต้องการบนหน้าจอล็อก

• ดูประวัติตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของอุปกรณ์ของคุณขณะที่อยู่ในโหมดสูญหาย (อุปกรณ์ iOS ต่างๆ)

• ขอเส้นทางการขับรถไปยังตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์

• ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกล

• สัญลักษณ์แสดงการชาร์จแบตเตอรี่

สิ่งใหม่ๆ สำหรับ iOS 9:

• ดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณและตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหายไปของคุณบนแผนที่เดียวกัน

• ยกเลิกการดำเนินการขอลบข้อมูลในกรณีที่อุปกรณ์ที่สูญหายไปของคุณกำลังออฟไลน์อยู่

ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ, กรีก, เกาหลี, คาตาลัน, โครเอเชีย, จีนดั้งเดิม, จีนประยุกต์, จีนในฮ่องกง, แคนาดา, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, ไทย, ตุรกี, ญี่ปุ่น,โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกสในบราซิล, นอร์เวย์, ฝรั่งเศสในแคนาดา ,ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, มาเลย์, เยอรมัน, ยูเครน, โรมาเนีย, รัสเซีย, เวียดนาม, สเปน, สเปนในเม็กซิโก,  สโลวัก, สวีเดน, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อังกฤษในออสเตรเลีย,  อังกฤษในอังกฤษ, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี

ความต้องการ

• “ค้นหา iPhone ของฉัน” 4.0 ต้องใช้กับ iOS 8 ขึ้นไปและ iCloud คุณสามารถสร้าง Apple ID ใหม่ได้ฟรีเพื่อใช้งานกับ iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ 
• ต้องใช้ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ WiFi อย่างเดียวจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่าย WiFi ที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อรับการระบุตำแหน่งที่ตั้ง

Om du tappar bort din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac kan du använda appen Hitta min iPhone på en annan iOS-enhet för att hitta den och skydda dina data. Det är bara att installera gratisappen, öppna den, och logga in med det Apple-ID du använder för iCloud. Med Hitta min iPhone kan du hitta din borttappade enhet på en karta, spela upp ett ljud, visa ett meddelande, fjärrlåsa din enhet eller radera alla data på den.

För borttappade iOS-enheter har Hitta min iPhone även Förlorat läge. Med funktionen Förlorat läge kan du låsa enheten med en lösenkod och visa ett anpassat meddelande och kontaktpersonens telefonnummer direkt på den låsta skärmen. I Förlorat läge kan enheten också spåra var den har varit så att du kan se den senaste platshistoriken i appen Hitta min iPhone.

Observera att Hitta min iPhone måste vara aktiverat i iCloud-inställningarna på din enhet om du ska kunna hitta den med appen.

FUNKTIONER

• Hitta din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac på en karta 

• Spela upp ett ljud i två minuter på högsta volym (även om enheten är inställd på tyst läge).

• Fjärrlås din enhet med en lösenkod.

• Visa ett anpassat meddelande på den låsta skärmen.

• Visa den senaste platshistoriken för din enhet medan den är i Förlorat läge (iOS-enheter)

• Få en vägbeskrivning till enhetens plats

• Fjärradera allt innehåll och alla inställningar på din enhet

• Indikator för batteriladdning.

Nyheter för iOS 9:

• Visa din aktuella plats och var din försvunna enhet är på samma karta.

• Avbryt en pågående raderingsbegäran om din försvunna enhet är offline.

Språk som stöds: engelska, arabiska, danska, engelska (australiensisk), engelska (brittisk), finska, franska, franska (kanadensisk), grekiska, hebreiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, katalanska, kinesiska (förenklad) kinesiska (Hongkong), kinesiska (traditionell), koreanska, kroatiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, portugisiska (brasiliansk), rumänska, ryska, slovakiska, spanska, spanska (mexikansk), svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska

Systemkrav

• Hitta min iPhone 4.0 kräver iOS 8 eller senare och ett iCloud-konto. Du kan skapa ett kostnadsfritt Apple-ID att använda med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. 
• Wifi eller mobil internetanslutning krävs. Enheter med endast wifi måste anslutas till internet via ett registrerat wifi-nätverk för att kunna hittas.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

В случае потери iPhone, iPad, iPod touch или Mac приложение «Найти iPhone» позволит Вам использовать другое устройство iOS, для того чтобы найти и защитить Ваши данные. Просто установите бесплатное приложение, откройте его и войдите в систему с помощью Apple ID, который Вы используете для работы с iCloud. С помощью «Найти iPhone» можно определить местоположение утерянного устройства на карте, воспроизвести на нем звуковой сигнал, показать сообщение на экране устройства, удаленно заблокировать устройство или стереть с него все данные.

С помощью приложения «Найти iPhone» также можно активировать режим пропажи на утерянных устройствах с iOS. Режим пропажи включает блокировку утерянного устройства и защищает его кодом-паролем. Этот режим также позволит Вам вывести сообщение с контактным номером телефона прямо на экран блокировки устройства. В режиме пропажи устройство сохраняет информацию о своих перемещениях и передает ее Вам. История последних геопозиций доступна для просмотра в приложении «Найти iPhone».

Обратите внимание на то, что функция «Найти iPhone» должна быть включена в настройках iCloud на устройстве, чтобы можно было найти его с помощью данного приложения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

• Определение геопозиции iPhone, iPad, iPod touch или Mac на карте. 

• Воспроизведение звукового сигнала длительностью 2 минуты на полной громкости (даже если на устройстве отключен звук).

• Удаленная блокировка устройства с использованием кода-пароля.

• Отображение сообщения владельца на заблокированном экране.

• Просмотр истории геопозиций устройства в режиме пропажи (устройства с iOS).

• Схема проезда к местонахождению устройства.

• Удаленное стирание всех данных и настроек на устройстве.

• Индикатор заряда аккумулятора.

Новое для iOS 9:

• Просмотр Вашей текущей геопозиции и местонахождения утерянного устройства на одной карте.

• Отмена необработанного запроса на удаление данных, если утерянное устройство отключено от сети.

Поддерживаемые языки: английский, английский (австралийский), английский (британский), арабский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, иврит, индонезийский, испанский, испанский (мексиканский), итальянский, каталанский, китайский (гонконгский), китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, малайский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, португальский (бразильский), румынский, русский, словацкий, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, французский (канадский), хинди, хорватский, чешский, шведский, японский

ТРЕБОВАНИЯ

Для работы приложения «Найти iPhone 4.0» необходима iOS 8 или новее и учетная запись iCloud. Вы можете бесплатно создать Apple ID, чтобы использовать приложение в iCloud на iPhone, iPad, iPod touch или Mac. 
• Наличие подключения к Интернету через сеть Wi-Fi или сотовую сеть. Обнаружение устройств, на которых поддерживается только Wi-Fi, возможно только в случае их подключения к Интернету через зарегистрированную сеть Wi-Fi.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Se você perder seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, o app Buscar iPhone permitirá que você use qualquer outro dispositivo iOS para localizá-lo e proteger seus dados. Basta instalar este app gratuitamente, abri-lo e iniciar sessão com o ID Apple que você usa para o iCloud. O recurso Buscar iPhone ajudará você a localizar seu dispositivo perdido em um mapa, bloqueá-lo remotamente, reproduzir um som, exibir uma mensagem ou apagar todos os dados nele contidos.

Para dispositivos iOS perdidos, o Buscar iPhone também inclui o Modo Perdido. O Modo Perdido bloqueia seu dispositivo com uma senha e pode exibir uma mensagem personalizada e um número de telefone de contato direto na tela bloqueada. Enquanto estiver no Modo Perdido, o dispositivo poderá rastrear onde ele esteve e relatar isso para que você possa visualizar seu histórico de localização recente a partir do app Buscar iPhone.

Observe que o Buscar iPhone deve estar habilitado nos ajustes do iCloud em seu dispositivo para que você possa localizá-lo com este app.

RECURSOS

• Localize seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac em um mapa 

• Reproduza um som por dois minutos no volume máximo (mesmo se o dispositivo estiver definido como silencioso)

• Bloqueie remotamente seu dispositivo com um código

• Exiba uma mensagem personalizada na tela bloqueada

• Visualize o histórico de localização recente de seu dispositivo enquanto estiver no Modo Perdido (dispositivos iOS)

• Obtenha itinerários de ruas para a localização do dispositivo

• Apague remotamente todo conteúdo e ajustes em seu dispositivo

• Indicador de carga da bateria

Novidade para iOS 9:

• Visualize sua localização atual e a localização de seu dispositivo ausente no mesmo mapa.

• Cancele uma solicitação de apagar pendente se seu dispositivo ausente estiver offline.

Idiomas compatíveis: inglês, árabe, inglês australiano, português do Brasil, inglês britânico, francês canadense, catalão, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, hebraico, híndi, chinês de Hong Kong, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, malaio, espanhol do México, norueguês, polonês, português, romeno, russo, chinês simplificado, eslovaco, espanhol, sueco, tailandês, chinês tradicional, chinês, turco, ucraniano, vietnamita

REQUISITOS

• O Buscar iPhone 4.0 requer o iOS 8 ou versão posterior e iCloud. Você pode criar um ID Apple gratuito para usar com o iCloud em seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. 
• É necessário conexão com Wi-Fi ou Internet pelo celular. Dispositivos com Wi-Fi devem estar conectados à Internet através de uma rede Wi-Fi registrada para serem localizados.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Hvis du mister din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, lar Finn iPhone-appen deg bruke en annen iOS-enhet for å finne den og beskytte dataene dine. Du trenger bare å installere denne gratis-appen, åpne den og logge deg på med Apple-ID-en du bruker med iCloud. Med Finn iPhone kan du finne enheten du har mistet på et kart, fjernlåse den, spille av en lyd, vise en melding, eller slette alle dataene på enheten.

For mistede iOS-enheter inkluderer Finn iPhone også Mistet-modus. Mistet-modus låser enheten du har mistet med en passkode, og kan vise en melding og et kontaktnummer på den låste skjermen. Mens den er i Mistet-modus, kan enheten også holde oversikt over hvor den befinner seg og rapportere tilbake til deg, slik at du kan se enhetens nylige posisjoner i Finn iPhone-appen.

Vær oppmerksom på at Finn iPhone må være aktivert i iCloud-innstillingene på enheten for at du skal kunne finne den med denne appen.

FUNKSJONER

• Finn din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac på et kart 

• Spill av en lyd med fullt volum i to minutter (selv om telefonen er satt til stille)

• Fjernlås enheten med en kode

• Vis en egendefinert melding på den låste skjermen

• Vis enhetens nylig besøkte posisjoner mens den er i Mistet-modus (iOS-enheter)

• Få veibeskrivelse til stedet der enheten befinner seg

• Fjernslett alt innhold og alle innstillinger på enheten

• Batteri-indikator

Nytt i iOS 9:

• Vis den nåværende plasseringen din og plasseringen til den savnede enheten din på samme kart.

• Avbryt en ventende sletteforespørsel hvis den savnede enhetene din er offline.

Støttede språk: Engelsk, arabisk, australsk engelsk, brasiliansk portugisisk, britisk engelsk, dansk, finsk, forenklet kinesisk, fransk, gresk, hebraisk, hindi, Hongkong-kantonesisk, indonesisk, italiensk, japansk, kanadisk fransk, katalansk, koreansk, kroatisk, malayisk, meksikansk spansk, nederlandsk, norsk bokmål, polsk, portugisisk, romansk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk.

KRAV

• Finn iPhone 4.0 krever iOS 8 eller nyere, og iCloud. Du kan opprette en gratis Apple-ID til bruk sammen med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. 
• Wi-Fi eller mobilt internett kreves. Kun-for-Wi-Fi-enheter må være tilkoblet Internett via et registrert Wi-Fi-nettverk for å kunne lokaliseres.

Als u uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac verliest, kunt u met de app Zoek mijn iPhone een ander iOS-apparaat gebruiken om het op te sporen en uw gegevens te beveiligen. Installeer deze gratis app, open de app en log in met de Apple ID die u voor iCloud gebruikt. Dat is alles. Met Zoek mijn iPhone kun je je zoekgeraakte apparaat op een plattegrond terugvinden, het op afstand vergrendelen, een geluid erop laten afspelen, een bericht erop laten verschijnen, of alle gegevens erop wissen.

Voor zoekgeraakte iOS-apparaten is Zoek mijn iPhone nu ook voorzien van de Verloren-modus. De Verloren-modus vergrendelt uw apparaat met een toegangscode en kan een aangepast bericht en telefoonnummer van een contactpersoon op het vergrendelingsscherm laten weergeven. In de Verloren-modus kunt u zien waar uw apparaat is geweest en dit vastleggen. U kunt de recente locatiegeschiedenis dus direct bekijken in de app Zoek mijn iPhone.

Zoek mijn iPhone moet wel zijn ingeschakeld in 'Instellingen' van iCloud op het apparaat, voordat u het kunt lokaliseren met deze app.

Kenmerken

• Vind je iPhone, iPad, iPod touch of Mac op een kaart 

• Speel twee minuten lang een geluid af op het hoogste volume (zelfs als het apparaat op 'geluid uit' staat)

• Vergrendel je apparaat op afstand met een toegangscode

• Laat een eigen bericht zien op het vergrendelingsscherm

• Bekijk de recente locatiegeschiedenis van uw apparaat in de Verloren-modus (iOS-apparaten)

• Ontvang een routebeschrijving naar de locatie van het apparaat

• Wis op afstand alle content en instellingen op uw apparaat

• Indicator batterijlading

Nieuw voor iOS 9:

• Bekijk uw huidige locatie en de locatie van uw verloren apparaat op dezelfde kaart.

• Annuleer een onvoltooid wisverzoek als uw verloren apparaat offline is.

Ondersteunde talen: Nederlands, Arabisch, Australisch Engels, Braziliaans Portugees, Brits Engels, Canadees Frans, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Hongkong Chinees, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Maleis, Mexicaans Spaans, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Thai, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Vietnamees, Zweeds

VEREISTEN

• Zoek mijn iPhone 4.0 vereist iOS 8 of nieuwer en iCloud. U kunt een gratis Apple ID maken om te gebruiken met iCloud op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac. 
• Wi-Fi of dataverbinding via GSM is vereist. Apparaten met alleen Wi-Fi moeten met internet zijn verbonden via een geregistreerd Wi-Fi-netwerk om te worden gelokaliseerd.

Jika anda menyalahletakkan iPhone, iPad, iPod touch atau Mac, app Cari iPhone Saya akan membenarkan anda menggunakan sebarang peranti iOS untuk mencarinya dan melindungi data anda. Anda hanya perlu pasang app percuma ini, buka dan daftar masuk dengan Apple ID yang anda gunakan untuk iCloud. Cari iPhone Saya akan membantu mencari peranti anda yang hilang pada peta, menguncinya secara jauh, memainkan bunyi, memaparkan mesej atau memadamkan semua data padanya.

Untuk peranti iOS yang hilang, Cari iPhone Saya juga termasuk Mod Hilang. Mod Hilang mengunci peranti anda dengan kod laluan dan boleh memaparkan mesej tersuai dan nombor telefon untuk dihubungi pada Skrin Berkunci. Semasa dalam Mod Hilang, peranti anda boleh menjejaki lokasinya dan melapor kembali supaya anda boleh melihat sejarah lokasi terkini dari app Cari iPhone Saya tersebut.

Sila ambil perhatian bahawa Cari iPhone Saya harus diaktifkan dalam seting iCloud pada peranti sebelum anda boleh mencarinya dengan app ini.

DITAMPILKAN

• Cari iPhone, iPad, iPod touch atau Mac anda pada peta 

• Memainkan bunyi selama dua minit pada kelantangan maksimum (walaupun peranti anda disetkan ke mod senyap)

• Mengunci peranti anda secara jauh dengan kod laluan

• Memaparkan mesej tersuai pada Skrin Berkunci

• Melihat sejarah lokasi terkini peranti anda semasa dalam Mod Hilang (peranti iOS)

• Mendapatkan arahan pemanduan ke lokasi peranti

• Memadam secara jauh semua kandungan dan seting pada peranti anda

• Penunjuk cas bateri

Baru untuk iOS 9:

• Lihat lokasi semasa anda dan lokasi peranti anda yang hilang pada peta yang sama.

• Batalkan permintaan pemadaman yang belum selesai jika peranti anda yang hilang itu berada di luar talian.

Bahasa yang disokong: Inggeris, Arab, Inggeris Australia, Portugis Brazil, Inggeris British, Perancis Kanada, Catalan, Croatia, Czech, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Jerman, Greek, Ibrani, Hindi, Cina Hong Kong, Hungary, Indonesia, Itali, Jepun, Korea, Melayu, Sepanyol Mexico, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Cina Ringkas, Slovak, Sepanyol, Sweden, Thai, Cina Tradisional, Turki, Ukraine, Vietnam

KEPERLUAN

• Cari iPhone Saya Versi 4.0 memerlukan iCloud dan iOS 8 atau terkini. Anda boleh mencipta Apple ID percuma untuk digunakan dengan iCloud pada iPhone, iPad, iPod touch atau Mac anda. 
• Wi-Fi atau sambungan internet selular diperlukan. Peranti dengan hanya WiFi sahaja mesti bersambung dengan Internet melalui rangkaian Wi-Fi berdaftar untuk dicari.

iPhone, iPad, iPod touch 또는 Mac을 분실한 경우, 다른 iOS 기기에서 나의 iPhone 찾기 App을 사용하여 분실한 기기를 찾고 데이터를 보호할 수 있습니다. 이 무료 App을 설치하고 실행한 후 iCloud에서 이용하는 Apple ID를 사용하여 로그인하면 됩니다. 나의 iPhone 찾기를 사용하면 분실한 기기의 위치를 지도에 표시하고, 원격으로 기기를 잠그거나, 소리를 재생하고, 메시지를 표시할 수 있으며 또한 해당 기기의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

나의 iPhone 찾기는 분실한 iOS 기기를 찾기 위한 분실 모드를 지원합니다. 분실 모드에서는 암호로 기기를 잠그고 잠금 화면에 지정한 메시지 및 연락 가능한 전화 번호를 표시할 수 있습니다. 분실 모드를 활성화하면 위치 정보를 추적하여 나의 iPhone 찾기 App에서 최근 위치 기록을 볼 수 있습니다.

이 App을 사용하여 기기의 위치를 찾으려면 iCloud 설정에서 나의 iPhone 찾기를 반드시 활성화해야 합니다.

기능

• 지도에 iPhone, iPad, iPod touch 또는 Mac의 위치 표시 

• 기기가 무음 모드로 설정되어 있는 경우에도 2분간 최대 볼륨으로 소리 재생

• 암호를 사용하여 원격으로 기기 잠금

• 잠금 화면에 사용자 설정 메시지 표시

• 분실 모드가 활성화된 iOS 기기의 최근 위치 기록 보기

• 분실된 기기가 있는 장소로 가는 경로 보기

• 분실된 기기의 모든 콘텐츠와 설정을 원격으로 삭제

• 배터리 충전량 표시기

iOS 9의 새로운 기능

• 동일한 지도에서 나의 현재 위치와 분실된 기기의 위치를 확인합니다.

• 분실된 기기가 오프라인 상태인 경우 대기 중인 지우기 요청을 취소합니다.

지원되는 언어: 영어, 영어(영국), 영어(호주), 그리스어, 노르웨이어, 네덜란드어, 독일어, 덴마크어, 러시아어, 루마니아어, 말레이어, 베트남어, 스웨덴어, 스페인어, 스페인어(멕시코), 슬로바키아어, 아랍어, 우크라이나어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 중국어(간체 및 번체), 중국어(홍콩), 체코어, 카탈로니아어, 크로아티아어, 터키어, 태국어, 포르투갈어, 포르투갈어(브라질), 폴란드어, 프랑스어, 프랑스어(캐나다), 핀란드어, 한국어, 헝가리어, 히브리어, 힌디어

요구 사항

• 나의 iPhone 찾기 4.0을 사용하려면 iOS 8 이상과 iCloud 계정이 필요합니다. 무료 Apple ID를 만들어 iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac에서 iCloud를 사용할 수 있습니다. 
• Wi-Fi 또는 셀룰러 인터넷 연결이 필요합니다. Wi-Fi 전용 기기는 등록된 무선 네트워크를 통해 인터넷에 반드시 연결되어 있어야 위치를 추적할 수 있습니다.

万が一 iPhone、iPad、iPod touch、または Mac を紛失した場合は、「iPhoneを探す」App を他の iOS デバイス上で使って紛失したデバイスを探し、デバイスに保存されているデータを保護します。利用するにはこの無料 App をインストールして開き、iCloud で使用している Apple ID を使ってサインインしてください。「iPhoneを探す」では、地図を使って紛失したデバイスの位置を確認する、デバイスをリモートロックする、デバイス上でサウンドを再生したりメッセージを表示したりする、あるいはデバイス上の全データを削除するなどの操作が可能です。

iOS デバイスを紛失した場合、「iPhoneを探す」には「紛失モード」という機能もあります。紛失モードでは、デバイスをパスコードでロックしたり、ロック画面にカスタムメッセージや連絡先の電話番号を表示したりすることが可能です。デバイスが紛失モードの間は、デバイス位置の最新情報を追跡して報告を受けることができ、最近の位置履歴を「iPhoneを探す」App から表示できます。

この App で位置を検出するには、事前にデバイスの iCloud 環境設定で「iPhoneを探す」が有効化されている必要があります。

主な特長

• iPhone、iPad、iPod touch、Mac の位置を地図上で確認 

• サウンドを最大音量で2分間再生(デバイスのボリュームがオフに設定されていても音が出ます)

• パスコードを使ってデバイスをリモートロック

• ロック画面にカスタムメッセージを表示

• 紛失モード (iOS デバイス) の間、デバイスの最近の位置履歴の表示

• デバイスの現在位置までの運転経路案内

• デバイス上のデータと設定をリモート消去

• 充電残量インジケータ

iOS 9の新機能

• 自分の現在地と紛失したデバイスの位置を同じ地図上に表示できます。

• 紛失したデバイスがオフラインの場合に、保留中の消去リクエストをキャンセルできます。

対応言語:英語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、オランダ語、カタロニア語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スペイン語 (メキシコ)、スロバキア語、タイ語、チェコ語、デンマーク語、トルコ語、ドイツ語、ノルウエー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィンランド語、フランス語、フランス語 (カナダ)、ヘブライ語、ベトナム語、ポルトガル語、ポルトガル語 (ブラジル)、ポーランド語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語、英語 (オーストラリア)、英語 (英国)、簡体字中国語、韓国語、中国語 (香港)、日本語、繁体字中国語

動作条件

• 「iPhoneを探す」4.0 を使用するには、iOS 8 以降と iCloud が必要です。iPhone、iPad、iPod touch または Mac 上で iCloud 用に無料の Apple ID を作成できます。 
• Wi-Fi または携帯無線ネットワークへの接続が必要です。WiFi 専用デバイスでは、検索する登録済みの Wi-Fi ネットワーク経由でインターネットに接続している必要があります。

Hai perso il tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac? Con l'app Trova il mio iPhone puoi usare qualsiasi dispositivo iOS per ritrovarlo e proteggere i tuoi dati. È facile: installa l'app gratuita, aprila e accedi con il tuo ID Apple che utilizzi per iCloud. Trova il mio iPhone ti aiuterà a individuare su una mappa il dispositivo smarrito, potrai bloccarlo a distanza, farlo suonare, far apparire un messaggio sul suo display, o cancellarne tutti i dati.

Per i dispositivi iOS smarriti, Trova il mio iPhone include anche la Modalità smarrito. La Modalità smarrito blocca il dispositivo con un codice e può far apparire un numero di telefono e un messaggio personalizzato direttamente sulla schermata di blocco. Mentre si trova in Modalità smarrito, il tuo dispositivo tiene traccia degli spostamenti e te li comunica, in modo che tu possa visualizzare la cronologia recente degli spostamenti direttamente dall'app Trova il mio iPhone.

Ricorda che per poter individuare il tuo dispositivo devi aver abilitato la modalità Trova il mio iPhone nelle impostazioni di iCloud.

CARATTERISTICHE

• Individua il tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac su una mappa 

• Fai suonare il dispositivo ad alto volume per due minuti (anche se è in modalità silenziosa)

• Blocca a distanza il tuo dispositivo con un codice

• Visualizza un messaggio personalizzato sulla schermata di blocco

• Visualizza la cronologia recente degli spostamenti del tuo dispositivo mentre si trova in Modalità smarrito (dispositivi iOS)

• Ottieni indicazioni stradali al luogo dove si trova il dispositivo

• Cancella da remoto tutti i contenuti e le impostazioni sul tuo dispositivo

• Indicatore di carica della batteria

Novità in iOS 9:

• Visualizza la tua posizione attuale e la posizione del dispositivo smarrito sulla stessa mappa.

• Annulla una richiesta di inizializzazione in sospeso se il dispositivo smarrito è offline.

Lingue supportate: inglese, arabo, catalano, ceco, cinese di Hong Kong, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, croato, danese, ebraico, finlandese, francese, francese canadese, giapponese, greco, hindi, indonesiano, inglese australiano, inglese britannico, italiano, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese, portoghese brasiliano, rumeno, russo, slovacco, spagnolo, spagnolo messicano, svedese, tedesco, thailandese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita

REQUISITI

• Trova il mio iPhone 4.0 richiede iOS 8 (o versioni successive) e iCloud. Puoi creare un ID Apple gratuito da utilizzare con iCloud sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac. 
• È richiesta una rete Wi-Fi o una rete internet cellulare. Per poter essere localizzati, i dispositivi solo Wi-Fi devono essere connessi a internet mediante una rete Wi-Fi registrata.

Jika iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac Anda tidak dapat ditemukan, gunakan app Cari iPhone Saya di perangkat iOS lain untuk menemukannya dan melindungi data Anda. Cukup instal app gratis ini, membukanya, dan masuk dengan ID Apple yang Anda gunakan untuk iCloud. Cari iPhone Saya akan membantu Anda menemukan lokasi perangkat yang hilang di peta, mengunci perangkat, memainkan bunyi, menampilkan pesan, atau menghapus semua data di dalamnya dari jarak jauh.

Untuk perangkat iOS yang hilang, Cari iPhone Saya juga mencakup Mode Hilang. Mode Hilang akan mengunci perangkat yang hilang dengan kode sandi dan dapat menampilkan pesan khusus serta nomor telepon kontak langsung di Layar Terkunci. Ketika di Mode Hilang, perangkat Anda dapat melacak lokasi yang pernah dilaluinya dan melaporkannya kembali kepada Anda sehingga Anda dapat melihat riwayat lokasi terakhir perangkat dari app Cari iPhone Saya.

Perlu diperhatikan bahwa Cari iPhone Saya harus diaktifkan di pengaturan iCloud pada perangkat agar Anda dapat menemukannya dengan app ini.

FITUR

• Menemukan lokasi iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac Anda di peta 

• Memainkan bunyi selama dua menit dengan volume penuh (sekalipun perangkat sedang dalam mode hening)

• Mengunci perangkat dari jarak jauh dengan kode sandi

• Menampilkan pesan khusus di Layar Terkunci

• Melihat riwayat lokasi terakhir perangkat Anda di Mode Hilang (perangkat iOS)

• Mendapatkan arah berkendara ke lokasi perangkat

• Menghapus semua konten dan pengaturan di perangkat dari jarak jauh

• Indikator pengisian daya baterai

Baru untuk iOS 9:

• Lihat lokasi Anda saat ini dan lokasi perangkat Anda yang hilang di peta yang sama.

• Batalkan permintaan hapus yang tertunda jika perangkat Anda yang hilang sedang offline.

Bahasa yang didukung: Inggris, Arab, Belanda, Ceko, Denmark, Finlandia, Hindi, Hongaria, Ibrani, Indonesia, Inggris Australia, Inggris Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Katala, Korea, Kroasia, Mandarin Hong Kong, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Melayu, Norwegia, Polandia, Portugis, Portugis Brasil, Prancis, Prancis Kanada, Rumania, Rusia, Slovakia, Spanyol, Spanyol Meksiko, Swedia, Thailand, Turki, Ukrania, Vietnam, Yunani

PERSYARATAN

• Cari iPhone Saya 4.0 memerlukan iOS 8 atau versi lebih baru dan iCloud. Anda dapat membuat ID Apple gratis untuk digunakan dengan iCloud di iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac. 
• Wi-Fi atau koneksi internet seluler diperlukan. Perangkat hanya Wi-Fi yang dihubungkan ke Internet melalui jaringan Wi-Fi terdaftar untuk dapat ditemukan.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Si vous ne savez pas où se trouve votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac, l’app Localiser mon iPhone vous permet d’utiliser un autre appareil fonctionnant avec iOS pour localiser l’appareil égaré et protéger vos données. Il vous suffit d’installer cette app gratuite, de l’ouvrir et de vous connecter avec l’identifiant Apple que vous utilisez pour iCloud. Localiser mon iPhone vous permet de localiser votre appareil sur une carte, de le verrouiller à distance, de le faire sonner, d’afficher un message, ou d’en effacer toutes les données.

Pour les appareils égarés fonctionnant avec iOS, l’app Localiser mon iPhone propose également le mode Perdu. Ce mode verrouille l’appareil égaré par un code et peut afficher un message personnalisé et un numéro de téléphone directement sur l’écran de verrouillage. En mode Perdu, votre appareil mémorise ses déplacements de sorte que vous pouvez afficher l’historique récent de ses positions à partir de l’app Localiser mon iPhone.

Veuillez noter que l’app Localiser mon iPhone doit être activée dans les réglages iCloud de votre appareil pour qu’il puisse être localisé par cette app.

FONCTIONS

• Localisez votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac sur une carte 

• Faites sonner l’appareil pendant deux minutes au volume maximum (même s’il est en mode silencieux)

• Verrouillez votre appareil à distance par un code

• Affichez un message personnalisé sur l’écran de verrouillage

• Affichez l’historique récent de ses positions lorsqu’il est en mode Perdu (iOS)

• Obtenez l’itinéraire menant à la position de l’appareil

• Effacez à distance toutes les données et réglages de votre appareil

• Indicateur de charge de batterie

Nouveautés d’iOS 9 :

• Affichez sur le même plan votre position actuelle et la position de votre appareil égaré.

• Annulez une demande d’effacement en attente si votre appareil égaré est hors ligne.

Langues prises en charge : anglais, allemand, anglais australien, anglais britannique, arabe, catalan, chinois de Hong-Kong, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, croate, danois, espagnol, espagnol mexicain, finnois, français, français canadien, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, portugais brésilien, roumain, russe, slovaque, suédois, thaïlandais, tchèque, turc, ukrainien, vietnamien

CONFIGURATION REQUISE

• Localiser mon iPhone 4.0 exige iOS 8 ou une version ultérieure et un compte iCloud. Vous pouvez créer un identifiant Apple gratuit pour pouvoir utiliser iCloud sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. 
• Connexion Internet par réseau Wi-Fi ou cellulaire requise. Pour être localisés, les appareils qui ne fonctionnent qu’avec Wi-FI doivent être connectés à Internet via un réseau Wi-Fi enregistré.

Jos kadotat iPhonesi, iPadisi, iPod touchisi tai Macisi, Etsi iPhoneni -ohjelma antaa sinun käyttää mitä tahansa iOS-laitetta sen etsimiseen ja tietojesi suojaamiseen. Asenna laitteeseesi tämä ilmainen ohjelma ja kirjaudu siihen sisään iCloudissa käyttämälläsi Apple ID:llä. Etsi iPhoneni -ohjelman avulla voit paikantaa kadonneen laitteesi kartalla, etälukita sen, toistaa siinä äänen, näyttää siinä viestin tai tyhjentää sen kaikki tiedot.

Kadonneita iOS-laitteita varten Etsi iPhoneni -ohjelmassa on myös Kadonnut-tila. Kadonnut-tila lukitsee laitteesi pääsykoodilla ja voi näyttää haluamasi viestin ja yhteyspuhelinnumeron lukitusnäytössä. Kadonnut-tilassa laitteesi voi seurata sijaintiaan ja raportoida sen takaisin. Näet laitteen viimeisten sijaintien historian suoraan Etsi iPhoneni -ohjelmassa.

Huomaa, että Etsi iPhoneni -ohjelman on oltava käytössä iCloud-asetuksissa laitteellasi, ennen kuin voit paikantaa sen tällä ohjelmalla.

OMINAISUUDET

• Paikanna iPhonesi, iPadisi, iPod touchisi tai Macisi kartalla 

• Toista ääntä kaksi minuuttia täydellä äänenvoimakkuudella (jopa mykistetyllä laitteella)

• Etälukitse laitteesi pääsykoodilla

• Näytä haluamasi viesti lukitusnäytössä

• Tarkastele laitteesi viimeisten sijaintien historiaa Kadonnut-tilassa (iOS-laitteet)

• Saa ajo-ohjeet laitteen sijaintipaikalle

• Poista kaikki sisältö ja asetukset laitteestasi etänä

• Näe akun varaustila

Uutta iOS 9:ssä:

• Näytä nykyinen sijaintisi ja kadonneen laitteesi sijainti samalla kartalla.

• Peruuta odottava tyhjennyspyyntö, jos kadonnut laitteesi ei ole verkkoyhteydessä.

Tuetut kielet: englanti, arabia, Australian englanti, Brasilian portugali, brittienglanti, espanja, hebrea, hindi, Hongkongin kiina, hollanti, indonesia, italia, japani, Kanadan ranska, katalaani, korea, kreikka, kroatia, malaiji, Meksikon espanja, norja, perinteinen kiina, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakia, suomi, tanska, thai, turkki, tšekki, unkari, ukraina, venäjä, vietnam, yksinkertaistettu kiina

VAATIMUKSET

• Etsi ystäväni 4.0 edellyttää iOS 8:aa tai myöhempää sekä iCloudia. Voit luoda ilmaisen Apple ID:n käytettäväksi iCloudin kanssa iPhonessa, iPadissa, iPod touchissa tai Macissa. 
• Wi-Fi- tai matkapuhelinverkon internet-yhteys tarvitaan. Vain Wi-Fi-yhteydellä toimivat laitteet on yhdistettävä verkkoon rekisteröidyn Wi-Fi-verkon välityksellä, jotta ne voidaan paikantaa.

Si no recuerdas dónde dejaste tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac, la app Buscar mi iPhone te ayudará a encontrarlo usando cualquier dispositivo iOS para que tus datos queden protegidos. Solo tienes que instalar esta app gratuita, abrirla y conectarte con el ID de Apple que utilizas para iCloud. Buscar mi iPhone te permitirá localizar el dispositivo que has perdido en un mapa, bloquearlo de forma remota, reproducir un sonido, mostrar un mensaje en la pantalla o borrar todos los datos que contiene.

Para los dispositivos con iOS que se hayan perdido, Buscar mi iPhone también incluye el modo Perdido. El modo Perdido permite bloquear el dispositivo con un código y mostrar un mensaje personalizado y un número de teléfono de contacto en la pantalla de bloqueo. Mientras esté en modo Perdido, tu dispositivo podrá registrar dónde ha estado e informarte sobre ello para que puedas ver su historial de ubicaciones recientes directamente desde la app Buscar mi iPhone.

Ten en cuenta que, para poder encontrar un dispositivo con Buscar mi iPhone, esta app debe estar activada en los ajustes de iCloud del dispositivo que deseas localizar.

CARACTERÍSTICAS

• Localiza tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac en un mapa.

• Reproduce un sonido durante dos minutos a máximo volumen (incluso aunque el dispositivo esté en silencio).

• Bloquea tu dispositivo de forma remota con un código.

• Muestra un mensaje personalizado en la pantalla bloqueada.

• Consulta el historial de ubicaciones recientes de tu dispositivo en el modo Perdido (dispositivos con iOS).

• Obtén indicaciones hasta la ubicación del dispositivo.

• Borra de forma remota todos los contenidos y ajustes de tu dispositivo.

• Indicador de carga de la batería.

Novedades en iOS 9:

• Mira tu ubicación actual y la ubicación de un dispositivo que se te haya perdido en el mismo mapa.

• Cancela una solicitud de borrado que esté pendiente, si se te ha perdido un dispositivo y está desconectado.

Idiomas disponibles: alemán, árabe, catalán, checo, chino de Hong Kong, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, español de México, finlandés, francés, francés de Canadá, griego, hebreo, hindú, holandés, húngaro, indonesio, inglés, inglés británico, inglés australiano, italiano, japonés, malasio, noruego, polaco, portugués, portugués de Brasil, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

REQUISITOS

• Para utilizar Buscar mi iPhone 4.0, se necesita iOS 8 o posterior y una cuenta de iCloud. Puedes crear un ID de Apple gratuito para utilizarlo con iCloud en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. 
• Es necesario tener conexión a Internet a través de redes Wi-Fi o de telefonía móvil. Para poder localizar dispositivos que solo se conectan a Internet a través de redes Wi-Fi, estos deben estar conectados a Internet mediante una red Wi-Fi registrada.

Αν χάσετε το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Mac σας, με την εφαρμογή Εύρεση iPhone μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε συσκευή iOS για να το βρείτε και για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας. Απλώς εγκαταστήστε αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή, ανοίξτε την και συνδεθείτε με το Apple ID που χρησιμοποιείτε για το iCloud. Η εφαρμογή Εύρεση iPhone θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη συσκευή που λείπει στον χάρτη, να την κλειδώσετε από απόσταση, να αναπαραγάγετε έναν ήχο, να εμφανίσετε ένα μήνυμα ή να σβήσετε όλα τα δεδομένα που περιέχει.

Για τον εντοπισμό συσκευών iOS, η εφαρμογή Εύρεση iPhone περιλαμβάνει επίσης τη λειτουργία απώλειας. Η λειτουργία απώλειας κλειδώνει τη συσκευή σας με συνθηματικό και μπορεί να εμφανίσει ένα προσαρμοσμένο μήνυμα και τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας απευθείας στην οθόνη κλειδώματος. Ενώ βρίσκεται στη λειτουργία απώλειας, η συσκευή σας έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης της τοποθεσίας της και αποστολή αναφοράς, ώστε να μπορείτε να δείτε το πρόσφατο ιστορικό τοποθεσιών, απευθείας από την εφαρμογή Εύρεση iPhone.

Έχετε υπόψη ότι πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η Εύρεση iPhone στις ρυθμίσεις του iCloud, για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της συσκευής με αυτήν την εφαρμογή.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

• Εντοπισμός του iPhone, του iPad, του iPod touch ή του Mac σε χάρτη 

• Αναπαραγωγή ήχου για δύο λεπτά σε πλήρη ένταση (ακόμη κι αν η συσκευή σας έχει οριστεί στο αθόρυβο)

• Απομακρυσμένο κλείδωμα της συσκευής με συνθηματικό

• Εμφάνιση προσαρμοσμένου μηνύματος στην οθόνη κλειδώματος

• Προβολή πρόσφατου ιστορικού τοποθεσιών της συσκευής σας ενώ βρίσκεται σε λειτουργία απώλειας (συσκευές iOS)

• Λήψη οδηγιών μετάβασης για την τοποθεσία της συσκευής

• Απομακρυσμένο σβήσιμο όλου του περιεχομένου και των ρυθμίσεων στη συσκευή σας

• Ένδειξη επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Νέα στο iOS 9:

• Προβολή της τρέχουσας τοποθεσίας σας και της τοποθεσίας της συσκευής που έχει χαθεί στον ίδιο χάρτη.

• Ακύρωση εκκρεμούς αιτήματος για σβήσιμο, αν η συσκευή που έχει χαθεί είναι εκτός σύνδεσης.

Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Αγγλικά Αυστραλίας, Απλοποιημένα Κινέζικα, Αράβικα, Βιετναμέζικα, Βρετανικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γαλλικά Καναδά, Γερμανικά, Δανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ισπανικά Μεξικού, Ιταλικά, Καταλάνικα, Κινέζικα Χονγκ Κονγκ, Κορεάτικα, Κροάτικα, Μαλαϊκά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρουμάνικα, Ρώσικα, Σλοβάκικα, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τούρκικα, Τσέχικα, Φινλανδικά, Χίντι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

• Η εφαρμογή Εύρεση iPhone έκδοση 4.0 απαιτεί iOS 8 ή νεότερη έκδοση και iCloud. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δωρεάν Apple ID για να το χρησιμοποιείτε με το iCloud στις συσκευές σας iPhone, iPad, iPod touch ή στο Mac σας. 
• Απαιτείται σύνδεση Wi-Fi ή κινητού δικτύου στο Διαδίκτυο. Οι συσκευές που διαθέτουν μόνο Wi-Fi πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο μέσω δηλωμένου δικτύου Wi-Fi για να είναι δυνατός ο εντοπισμός τους.

Falls du dein iPhone, iPad, deinen iPod touch oder Mac verlegst, hilft dir die „Mein iPhone suchen“-App von einem beliebigen iOS-Gerät aus, das verlorene Gerät zu finden und deine Daten zu schützen. Die kostenlose App einfach installieren, öffnen und dich mit der Apple-ID, die du für iCloud benutzt, anmelden. Mit „Mein iPhone suchen“ kannst du auf einer Karte sehen, wo dein vermisstes Gerät ist, dein Gerät per Fernzugriff sperren, auf dem Gerät einen Ton abspielen oder eine Meldung anzeigen oder alle darauf befindlichen Daten löschen.

Falls ein iOS-Gerät verloren gegangen ist, bietet „Mein iPhone suchen“ auch den Modus „Verloren“. Der Verloren-Modus sperrt dein Gerät mit einem Passcode und kann eine selbsterstellte Nachricht samt Kontaktnummer direkt auf dem Sperrbildschirm anzeigen. Im Verloren-Modus kann dein Gerät seine Standorte aufzeichnen und du kannst direkt von der „Mein iPhone suchen“-App eine Liste der letzten Standorte einsehen.

„Mein iPhone suchen“ muss in den iCloud-Einstellungen auf deinem Gerät aktiviert sein, bevor du es mit dieser App finden kannst.

FUNKTIONEN

• Auf einer Karte anzeigen, wo sich das iPhone, das iPad, der iPod touch oder der Mac befindet 

• Zwei Minuten lang einen Ton mit voller Lautstärke abspielen (selbst wenn das Gerät stumm geschaltet ist)

• Das Gerät per Fernzugriff mit einem Passcode sperren

• Eine benutzerdefinierte Meldung auf dem Sperrbildschirm anzeigen

• Im Verloren-Modus kann von iOS-Geräten aus eine Liste der vergangenen Aufenthaltsorte deines Geräts angezeigt werden

• Wegbeschreibung zum Standort des Geräts

• Alle Inhalte und Einstellungen des Geräts per Fernzugriff löschen

• Batterieladeanzeige

Neu für iOS 9:

• Zeigen Sie Ihren aktuellen Standort und den Standort Ihres verloren gegangenen Geräts auf der gleichen Karte an.

• Stornieren Sie einen anstehenden Löschauftrag, wenn Ihr verloren gegangenes Gerät offline ist.

Unterstützte Sprachen: Englisch, Arabisch, Australisches Englisch, Brasilianisches Portugiesisch, Britisches Englisch, Chinesisch (Kurzzeichen), Chinesisch (Langzeichen), Dänisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Holländisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Kanadisches Französisch, Kantonesisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Malaiisch, Mexikanisches Spanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Thai, Tschechisch,Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Version 4.0 von „Mein iPhone suchen“ erfordert iOS 8 oder neuer sowie iCloud. Du kannst kostenlos eine Apple-ID erstellen, um iCloud auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac zu benutzen. 
• WLAN- oder mobiles Datennetzwerk ist erforderlich. Geräte, die nur über WLAN verfügen, müssen über ein registriertes WLAN-Netz mit dem Internet verbunden sein, um ausfindig gemacht zu werden

Hvis du mister din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac, kan du bruge appen Find min iPhone på en hvilken som helst iOS-enhed til at finde din mistede enhed og beskytte dine data. Du skal blot installere denne gratis app, åbne den og logge ind med det Apple-id, du bruger til iCloud. Find min iPhone hjælper dig med at finde din mistede enhed på et kort, låse den via fjernadgang, afspille en lyd, vise en besked eller slette alle data på den.

Find min iPhone indeholder også funktionen Mistet, som kan bruges i forbindelse med mistede iOS-enheder. Funktionen Mistet låser din enhed med en adgangskode og viser en brugerbesked og et telefonnummer til en kontakt direkte på låseskærmen. Når funktionen Mistet er aktiveret på enheden, registrerer enheden også, hvor den har været, så du kan få vist den seneste lokalitetshistorik direkte i appen Find min iPhone.

Bemærk, at Find min iPhone skal være aktiveret under iCloud-indstillingerne på din enhed, før du kan finde enheden ved hjælp af appen.

FUNKTIONER

• Find din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac på et kort 

• Afspil en lyd i to minutter på fuld lydstyrke (også selvom enheden er sat på lydløs)

• Lås din enhed med en adgangskode via fjernadgang

• Vis en brugerbesked på låseskærmen

• Se seneste lokalitetshistorik for din enhed, mens funktionen Mistet er aktiveret (iOS-enheder)

• Få rutevejledning til enhedens lokalitet

• Brug ekstern sletning til at slette alt indhold og alle indstillinger på enheden

• Indikator for opladning

Nyheder i iOS 9:

• Vis din aktuelle placering og placeringen af din mistede enhed på samme kort.

• Annuller en afventende sletningsanmodning, hvis din mistede enhed er offline.

Understøttede sprog: engelsk, arabisk, catalansk, dansk, engelsk (australsk), engelsk (britisk), finsk, fransk, fransk (canadisk), græsk, hebræisk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (Hongkong), kinesisk (traditionelt), koreansk, kroatisk, malajisk, norsk, polsk, portugisisk, portugisisk (brasiliansk), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, spansk (mexicansk), svensk, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk.

SYSTEMKRAV

• Find min iPhone 4.0 kræver iOS 8 eller nyere og iCloud. Du kan oprette et Apple-id gratis, som du kan bruge med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. 
• Der kræves internetforbindelse via Wi-Fi eller mobilnetværk. Der skal være internetforbindelse via et registreret Wi-Fi-netværk på enheder kun med Wi-Fi, før de kan findes.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Si no recuerdas dónde dejaste tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac, la app Buscar mi iPhone te ayudará a encontrarlo usando cualquier dispositivo iOS para que tus datos queden protegidos. Solo tienes que instalar esta app gratuita, abrirla y conectarte con el ID de Apple que utilizas para iCloud. Buscar mi iPhone te permitirá localizar el dispositivo que has perdido en un mapa, bloquearlo de forma remota, reproducir un sonido, mostrar un mensaje en la pantalla o borrar todos los datos que contiene.

Para los dispositivos con iOS que se hayan perdido, Buscar mi iPhone también incluye el modo Perdido. El modo Perdido permite bloquear el dispositivo con un código y mostrar un mensaje personalizado y un número de teléfono de contacto en la pantalla de bloqueo. Mientras esté en modo Perdido, tu dispositivo podrá registrar dónde ha estado e informarte sobre ello para que puedas ver su historial de ubicaciones recientes directamente desde la app Buscar mi iPhone.

Ten en cuenta que, para poder encontrar un dispositivo con Buscar mi iPhone, esta app debe estar activada en los ajustes de iCloud del dispositivo que deseas localizar.

CARACTERÍSTICAS

• Localiza tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac en un mapa.

• Reproduce un sonido durante dos minutos a máximo volumen (incluso aunque el dispositivo esté en silencio).

• Bloquea tu dispositivo de forma remota con un código.

• Muestra un mensaje personalizado en la pantalla bloqueada.

• Consulta el historial de ubicaciones recientes de tu dispositivo en el modo Perdido (dispositivos con iOS).

• Obtén indicaciones hasta la ubicación del dispositivo.

• Borra de forma remota todos los contenidos y ajustes de tu dispositivo.

• Indicador de carga de la batería.

Novedades en iOS 9:

• Mira tu ubicación actual y la ubicación de un dispositivo que se te haya perdido en el mismo mapa.

• Cancela una solicitud de borrado que esté pendiente, si se te ha perdido un dispositivo y está desconectado.

Idiomas disponibles: alemán, árabe, catalán, checo, chino de Hong Kong, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, español de México, finlandés, francés, francés de Canadá, griego, hebreo, hindú, holandés, húngaro, indonesio, inglés, inglés británico, inglés australiano, italiano, japonés, malasio, noruego, polaco, portugués, portugués de Brasil, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

REQUISITOS

• Para utilizar Buscar mi iPhone 4.0, se necesita iOS 8 o posterior y una cuenta de iCloud. Puedes crear un ID de Apple gratuito para utilizarlo con iCloud en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. 
• Es necesario tener conexión a Internet a través de redes Wi-Fi o de telefonía móvil. Para poder localizar dispositivos que solo se conectan a Internet a través de redes Wi-Fi, estos deben estar conectados a Internet mediante una red Wi-Fi registrada.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Find My iPhone:

If you misplace your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac, the Find My iPhone app will let you use any iOS device to find it and protect your data. Simply install this free app, open it, and sign in with the Apple ID you use for iCloud. Find My iPhone will help you locate your missing device on a map, remotely lock it, play a sound, display a message, or erase all the data on it.

For missing iOS devices, Find My iPhone also includes Lost Mode. Lost Mode locks your device with a passcode and can display a custom message and contact phone number right on the Lock Screen. While in Lost Mode, your device can keep track of where it has been and report back so you can view its recent location history, right from the Find My iPhone app.

Please note that Find My iPhone must be enabled in iCloud settings on your device before you can locate it with this app.

FEATURES

• Locate your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac on a map 

• Play a sound for two minutes at full volume (even if your device is set to silent)

• Remotely lock your device with a passcode

• Display a custom message on the Lock Screen

• View recent location history of your device while in Lost Mode (iOS devices)

• Get driving directions to device location

• Remotely erase all content and settings on your device

• Battery charge indicator

New for iOS 9:

• View your current location and the location of your missing device on the same map.

• Cancel a pending erase request if your missing device is offline.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS
• Find My iPhone 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. 
• Wi-Fi or cellular internet connection is required. WiFi-only devices must be connected to the Internet via a registered Wi-Fi network to be located.

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
480x360bb 480x360bb 480x360bb 480x360bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 9,426 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
39%
Addictive
 
10%
Crashes
 
12%
Negative
 
17%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
4.0
September 18, 2014
3.0
October 23, 2013
2.0.3
August 23, 2013
2.0.2
March 22, 2013
2.0.1
December 14, 2012
2.0
September 20, 2012
1.4
March 07, 2012
1.3
October 12, 2011
1.2.1
August 07, 2011
1.2
June 05, 2011
1.1
November 21, 2010
1.0.1
September 07, 2010
1.0
June 17, 2010