Round up

Age

over 6 years

Released: 2011-10-12

Available in

154 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2017-09-21

Overall Ratings

26,670

with average of 3.5

Global Rank

None

Currently not visible

Top 25 Overall

0 Countries

not in any top 25

Global Rank Positions

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

"“查找我的朋友”可以让您用 iPhone、iPad 或 iPod touch 轻松地找到朋友和家人。立即安装此 App 并邀请您的朋友共享他们的位置。只需从您的通讯录选择联系人或输入朋友的电子邮箱地址即可发出邀请。

当您的朋友在其设备上使用“查找我的朋友”App 接受您的邀请后,您就能立即开始定位他们的位置,并且此人也可以通过发送快速请求来定位您的位置。您可以在不希望被关注时随时切换到隐藏位置。

通过“查找我的朋友”,您可以设置位置变更通知,以便在朋友到达机场、孩子放学离开学校或家人安全到家时自动收到通知。您还可以设置通知,将自己的位置变更通知给您的朋友。

为获得最佳定位精度和通知性能,请确保您的设备已启用 Wi-Fi。

功能

• 轻松找到朋友和家人

• 位置变更通知

• 简单隐私控制

• 家长限制

• 对 iPhone、iPad 和 iPod touch 免费

• 暂时或永久共享您的位置。

• 使用 AirDrop 与附近的朋友快速共享您的位置。

• 使用电话号码或电子邮件地址共享您的位置,并邀请朋友共享他们的位置。

• 支持 3D Touch

支持以下语言:英文、阿拉伯文、澳大利亚英文、巴西葡萄牙文、英国英文、加拿大法文、加泰罗尼亚文、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、印地文、香港中文、匈牙利文、印度尼西亚文、意大利文、日文、韩文、马来文、墨西哥西班牙文、挪威文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄文、简体中文、斯洛伐克文、西班牙文、瑞典文、泰文、繁体中文、土耳其文、乌克兰文、越南文

要求:

“查找我的朋友” 4.0 版需要 iOS 8 或更高版本以及 iCloud。您可以在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上创建免费的 Apple ID 用于 iCloud。"

Tìm Bạn cho phép bạn dễ dàng định vị bạn bè và gia đình bằng iPhone, iPad hoặc iPod touch. Chỉ cần cài đặt app và chia sẻ vị trí với bạn bè bằng cách chọn trong các số liên hệ của bạn, nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của họ hay sử dụng AirDrop.

Khi bạn chia sẻ vị trí của mình, bạn bè có thể bắt đầu theo dõi vị trí của bạn ngay lập tức và dễ dàng chia sẻ lại vị trí của họ để cả hai có thể giữ liên lạc. Nếu sau này bạn không muốn bị theo dõi, thì bạn có thể ẩn vị trí của mình bằng cách sử dụng công tắc.

Tìm Bạn cho phép bạn cài đặt cảnh báo về vị trí và có thể tự động thông báo cho bạn khi một người bạn tới sân bay, khi trẻ rời khỏi trường học hoặc khi một thành viên trong gia đình trở về nhà an toàn. Bạn cũng có thể cài đặt cảnh báo để thông báo cho bạn bè biết về những thay đổi về địa điểm của mình.

Khi sử dụng Tìm Bạn, bạn có thể chia sẻ vị trí của mình từ bất kỳ thiết bị iOS nào, cho phép bạn chọn thiết bị thường xuyên mang theo nhất. Nếu bạn có Apple Watch hỗ trợ kết nối mạng di động, Tìm Bạn sẽ chuyển vị trí của bạn sang Apple Watch bất cứ khi nào bạn không ở gần iPhone.

Hãy đảm bảo Wi-Fi được kích hoạt trên thiết bị của bạn để định vị chính xác và nhận được thông báo hiệu quả nhất.

Các tính năng

• Dễ dàng định vị bạn bè và gia đình
• Thông báo về vị trí
• Đơn giản khi kiểm soát quyền riêng tư
• Quyền kiểm soát của phụ huynh
• Miễn phí cho iPhone, iPad và iPod touch
• Chia sẻ vị trí của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn
• Nhanh chóng chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè đang ở gần bằng AirDrop
• Sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email để chia sẻ vị trí của bạn và mời bạn bè chia sẻ lại
• Hỗ trợ cho 3D Touch

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Anh, Ả Rập, Anh Úc, Bồ Đào Nha Brazil, Anh Anh, Pháp Canada, Catalan, Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Do Thái, Hindi, Trung Hồng Kông, Hungary, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn, Malaysia, Tây Ban Nha Mexico, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Trung Giản thể, Slovak, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Trung Phồn thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Việt

YÊU CẦU:

Tìm Bạn phiên bản 7.0 yêu cầu phải có iOS 11 trở lên và iCloud. Bạn có thể tạo ID Apple miễn phí để sử dụng với iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Arkadaşlarımı Bul uygulaması; iPhone, iPad veya iPod touch'ınızı kullanarak arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin konumunu kolayca bulmanızı sağlar. Uygulamayı yükleyin ve kişilerden seçerek, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını girerek veya AirDrop'u kullanarak konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşın.

Konumunuzu paylaştığında arkadaşlarınız hemen konumunuzu takip etmeye başlayabilir ve kendi konumlarını sizinle kolayca paylaşabilirler. Böylece birlikte sürece dahil olursunuz. Herhangi bir durumda takip edilmek istemezseniz konumunuzu tek bir düğmeyle gizleyebilirsiniz.

Arkadaşlarımı Bul uygulaması; bir arkadaşınız havaalanına ulaştığında, çocuğunuz okuldan ayrıldığında veya ailenizin bir üyesi eve güvenle vardığında size otomatik olarak bildirim gönderen konuma dayalı uyarılar ayarlamanıza olanak sağlar. Ayrıca, konumunuzdaki değişiklikleri arkadaşlarınıza bildirecek uyarılar da ayarlayabilirsiniz.

Arkadaşlarımı Bul'u kullanırken konumunuz iOS aygıtlarınızdan herhangi birinden paylaşılabilir ve böylece en sık yanınızda bulundurduğunuz aygıtı seçebilirsiniz. Hücresel bağlantı özellikli Apple Watch sahibiyseniz, iPhone’ununuzdan uzakta olduğunuzda bile Arkadaşlarımı Bul uygulaması yerinizi Apple Watch’unuzun yerine göre değiştirecektir.
En iyi konum doğruluğu ve bildirim performansı için aygıtınızda Wi-Fi'nin etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Özellikler

• Arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin konumunu kolayca bulma
• Konuma dayalı bildirimler
• Basit gizlilik kontrolleri
• Ebeveyn kısıtlamaları
• iPhone, iPad ve iPod touch için ücretsiz
• Konumunuzu geçici veya kalıcı olarak paylaşma
• AirDrop'u kullanarak konumunuzu yakındaki arkadaşlarınızla hemen paylaşma
• Konumunuzu paylaşmak ve arkadaşlarınızı paylaşmaya davet etmek için telefon numaranızı veya e-posta adresinizi kullanma
• 3D Touch desteği

Desteklenen diller: İngilizce, Arapça, Avustralya İngilizcesi, Brezilya Portekizcesi, İngiltere İngilizcesi, Kanada Fransızcası, Katalanca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, İbranice, Hintçe, Hong Kong Çincesi, Macarca, Endonezya Dili, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Meksika İspanyolcası, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, Slovakça, İspanyolca, İsveççe, Tayca, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca

GEREKSİNİMLER:

Arkadaşlarımı Bul uygulamasının 7.0 sürümü, iOS 11 veya üst sürümü ile iCloud'u gerektirir. iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizde iCloud ile kullanabileceğiniz ücretsiz bir Apple Kimliği oluşturabilirsiniz."

“ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” จะช่วยให้คุณระบุตำแหน่งเพื่อนๆ และครอบครัวโดยใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้ง่ายดาย เพียงติดตั้งแอพและแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับเพื่อนๆ โดยเลือกจากรายชื่อของคุณ ป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อนๆ รวมทั้งผ่านการใช้ AirDrop

เมื่อคุณแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อนๆ ก็สามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้ทันที และสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขากลับมาที่คุณได้ง่ายๆ เพื่อให้คุณทั้งคู่ทราบความเคลื่อนไหวของกันและกัน เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการถูกติดตาม คุณสามารถซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้เพียงสวิตช์เดียว

“ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้ง เช่น เมื่อเพื่อนมาถึงที่สนามบิน ลูกๆ เลิกเรียน หรือสมาชิกในครอบครัวมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย คุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนเพื่อแจ้งเพื่อนๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อีกด้วย

เมื่อคุณใช้งาน “ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” คุณสามารถแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจากอุปกรณ์ iOS ใดก็ได้ ทั้งนี้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่คุณพกติดตัวบ่อยที่สุด หาก Apple Watch ของคุณสามารถใช้งานเซลลูลาร์ได้ ฟังก์ชันการ “ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” จะทำการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งมาอยู่บน Apple Watch ในเวลาที่คุณอยู่ห่างจาก iPhone ของคุณ

เพื่อความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้งและประสิทธิภาพของการแจ้งเตือนที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัติ

• ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนและครอบครัวได้ง่ายๆ
• การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
• การควบคุมความเป็นส่วนตัวอย่างง่ายๆ
• ข้อจำกัดการควบคุมโดยผู้ปกครอง
• ฟรีสำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch
• แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร
• แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ AirDrop
• ใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และเชิญเพื่อนๆ ให้แชร์ด้วยเหมือนกัน
• รองรับ 3D Touch

ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ, กรีก, เกาหลี, คาตาลัน, โครเอเชีย, จีนดั้งเดิม, จีนประยุกต์, จีนในฮ่องกง, แคนาดา, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, ไทย, ตุรกี, ญี่ปุ่น, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกสในบราซิล, นอร์เวย์, ฝรั่งเศสในแคนาดา, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, มาเลย์, เยอรมัน, ยูเครน, โรมาเนีย, รัสเซีย, เวียดนาม, สเปน, สเปนในเม็กซิโก, สโลวัก, สวีเดน, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อังกฤษในออสเตรเลีย, อังกฤษในอังกฤษ, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี

ความต้องการ:
“ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” เวอร์ชัน 7.0 ต้องใช้กับ iOS 11 หรือใหม่กว่า และ iCloud คุณสามารถสร้าง Apple ID ใหม่ได้ฟรีเพื่อใช้งานกับ iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ

Med Hitta mina vänner hittar du enkelt dina vänner och familj från din iPhone, iPad eller iPod touch. Installera bara appen och bjud in dina vänner att dela sin platsinformation. Du kan välja dina vänner från dina kontakter eller genom att ange deras e-postadresser, telefonnummer eller AirDrop.

När vännerna accepterar din inbjudan i appen Hitta mina vänner på sin enhet, kan du genast börja följa deras platser och de kan skicka en snabb begäran om att följa din nuvarande plats. Om du vid något tillfälle inte längre vill dela din plats så kan du gömma den med ett enkelt knapptryck.

Med Hitta mina vänner kan du även få platsbaserade notiser som automatiskt underrättar dig när en vän anländer till flygplatsen, när ditt barn lämnar skolan eller när en familjemedlem kommer hem. Du kan också underrätta andra om platsändringar genom notiser.

När du använder Hitta mina vänner väljer du själv vilken av dina iOS-enheter du vill dela platsinformation från och kan välja den enhet du oftast har med dig. Om du har en Apple Watch med mobildata, skiftar Hitta mina vänner platsinformationen till din Apple Watch, när din iPhone inte är i närheten.
För bästa möjliga plats- och notistjänst kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på enheten.

Funktioner

• Enkelt att hitta vänner och familj
• Platsbaserade notiser
• Enkla integritetsinställningar
• Föräldrabegränsningar
• Gratis för iPhone, iPad och iPod touch
• Dela din plats tillfälligt eller permanent
• Dela din plats snabbt med dina vänner med hjälp av AirDrop
• Använd telefonnummer eller e-postadress när du ska dela din plats och bjuda in vänner att dela sina platser till dig
• Stöd för 3D Touch

Språk som stöds: arabiska, danska, engelska, engelska (australiensisk), engelska (brittisk), finska, franska, franska (kanadensisk), grekiska, hebreiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, katalanska, kinesiska (förenklad) kinesiska (Hongkong), kinesiska (traditionell), koreanska, kroatiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, portugisiska (brasiliansk), rumänska, ryska, slovakiska, spanska, spanska (mexikansk), svenska, thailändska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska

SYSTEMKRAV:

Hitta mina vänner version 7.0 kräver iOS 11 eller senare samt iCloud. Du kan skapa ett kostnadsfritt Apple-ID att använda med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

С помощью приложения «Найти друзей» Вы сможете определять геопозицию устройств своих друзей и родных, используя iPhone, iPad или iPod touch. Просто установите приложение и поделитесь с друзьями данными о своей геопозиции. Для этого выберите нужные адреса электронной почты или номера телефонов в контактах или введите их вручную. Кроме того, можно использовать функцию AirDrop.

Как только Вы поделитесь данными о своей геопозиции, Ваши друзья сразу смогут отслеживать ее и поделиться с Вами данными об их геопозиции, чтобы все были в курсе событий. Если Вы не хотите, чтобы друзья получали информацию о том, где Вы находитесь, Вы сможете отключить эту функцию одним прикосновением к экрану.

Приложение «Найти друзей» также позволяет получать автоматические уведомления об изменении геопозиции: Вы своевременно узнаете о том, что друг приехал в аэропорт, ребенок ушел из школы, а родственник благополучно добрался домой. Вы также можете настроить отправку уведомлений и сообщать друзьям об изменении своего местоположения.
С помощью приложения «Найти друзей» можно делиться данными о геопозиции на любых устройствах с iOS. Вы можете выбрать устройство, которое используете чаще всего. При наличии часов Apple Watch с поддержкой сотовой связи приложение «Найти друзей» будет передавать данные о геопозиции с часов Apple Watch в том случае, если Вы находитесь далеко от iPhone.
Для оптимизации уведомлений и более точного определения геопозиции убедитесь, что Ваше устройство подключено к Wi-Fi.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Быстрое определение геопозиции устройств родных и друзей.
• Получение уведомлений о геопозиции.
• Простое управление настройками конфиденциальности.
• Установка родительских ограничений.
• Бесплатная загрузка приложения на iPhone, iPad и iPod touch.
• Временная или постоянная передача данных о геопозиции.
• Быстрая передача данных о своей геопозиции друзьям, находящимся неподалеку, с помощью функции AirDrop.
• Использование номера телефона или email для передачи друзьям данных о своем местоположении. Друзья могут делать то же самое.
• Поддержка новых жестов 3D Touch.

Поддерживаемые языки: английский, английский (австралийский), английский (британский), арабский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, иврит, индонезийский, испанский, испанский (мексиканский), итальянский, каталанский, китайский (гонконгский), китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, малайский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, португальский (бразильский), румынский, русский, словацкий, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, французский (канадский), хинди, хорватский, чешский, шведский, японский.

ТРЕБОВАНИЯ:

Для работы приложения «Найти друзей 7.0» необходима iOS 11 или новее и учетная запись iCloud. Вы можете бесплатно создать Apple ID, чтобы использовать приложение в iCloud на iPhone, iPad, iPod touch или Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

O Buscar meus amigos permite que você localize facilmente seus amigos e familiares a partir de seu iPhone, iPad ou iPod touch. Basta instalar o app e compartilhar sua localização com seus amigos, enviando um convite a partir de seus contatos, com o endereço de e-mail ou número de telefone ou com o AirDrop.
Ao compartilhar a sua localização, seus amigos podem começar a segui-lo imediatamente e podem facilmente compartilhar suas localizações de volta, para que todos possam ver as localizações uns dos outros simultaneamente. Se em algum momento você não quiser ser seguido, você pode ocultar sua localização com um único botão.
O Buscar meus amigos permite que você configure alertas com base na localização que podem notificá-lo
automaticamente quando um amigo chegar no aeroporto, uma criança sair da escola ou quando um familiar chegar em casa em segurança. Você também pode configurar alertas para notificar amigos sobre mudanças em sua localização.

Quando você usa o Buscar Amigos, sua localização pode ser compartilhada de qualquer um de seus dispositivos iOS, permitindo que você escolha o dispositivo que usa com mais frequência. Se você tiver um Apple Watch com capacidade celular, o Find My Friends poderá mudar sua localização para o seu Apple Watch quando você estiver longe do seu iPhone.
Para melhorar a precisão na localização e o desempenho das notificações, certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja ativada em seu dispositivo.

RECURSOS

• Localização fácil de amigos e familiares
• Notificação com base na localização
• Controles simples de privacidade
• Restrições definidas pelos pais
• Gratuito para iPhone, iPad e iPod touch
• Compartilhe sua localização de modo temporário ou permanente
• Compartilhe rapidamente sua localização com amigos próximos usando o AirDrop
• Use o número de telefone ou o endereço de e-mail para compartilhar sua localização e convidar amigos a compartilharem também
• Compatível com 3D Touch

Idiomas compatíveis: inglês, árabe, inglês australiano, português do Brasil, inglês britânico, francês canadense, catalão, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, hebraico, híndi, chinês de Hong Kong, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, malaio, espanhol do México, norueguês, polonês, português, romeno, russo, chinês simplificado, eslovaco, espanhol, sueco, tailandês, chinês tradicional, chinês, turco, ucraniano, vietnamita

REQUISITOS:

O Buscar meus amigos versão 7.0 requer o iOS 11 ou versão posterior e iCloud. Você pode criar um ID Apple gratuito para usar com o iCloud em seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Med Finn vennene mine kan du enkelt finne venner og familie med din iPhone, iPad eller iPod touch. Installer ganske enkelt appen, og inviter venner til å dele posisjonene sine ved å velge dem i kontaktene dine eller skrive inn e-postadressene deres.

Når en venn aksepterer invitasjonen din via Finn vennene mine-appen på enheten sin, kan du umiddelbart begynne å følge posisjonen deres. De kan også sende deg en rask forespørsel om å få følge din posisjon. Du kan når som helst skjule posisjonen din med en enkel bryter.

Finn vennene mine lar deg sette opp stedbaserte alarmer som kan varsle deg automatisk når en venn ankommer flyplassen, et barn drar fra skolen eller et familiemedlem kommer trygt hjem. Du kan også sette opp alarmer for å varsle venner om endringer i posisjonen din.

FUNKSJONER

• Lett å finne venner og familie

• Posisjonsbaserte varsler

• Enkle personvernkontroller

• Foreldrekontroller

• Gratis for iPhone, iPad, og iPod touch

Nytt i iOS 9:

• Del plasseringen din midlertidig eller permanent.

• Del plasseringen din raskt med venner i nærheten, ved hjelp av AirDrop.

• Bruk telefonnummer eller e-postadresse til å dele plasseringen din og invitere venner til å dele tilbake.

Støttede språk: Engelsk, arabisk, australsk engelsk, brasiliansk, portugisisk, britisk engelsk, dansk, finsk, forenklet kinesisk, fransk, gresk, hebraisk, hindi, Hongkong-kantonesisk, indonesisk, italiensk, japansk, kanadisk fransk, katalansk, koreansk, kroatisk, malayisk, meksikansk spansk, nederlandsk, norsk bokmål, polsk, portugisisk, romansk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk.

KRAV:

Finn vennene mine versjon 4.0 krever iOS 8 eller nyere, og iCloud. Du kan opprette en gratis Apple-ID til bruk sammen med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Met Zoek mijn vrienden kun je eenvoudig vrienden en familie vinden met je iPhone, iPad of iPod touch. Installeer de app en deel je locatie met je vrienden door ze uit je contactenlijst te kiezen, hun e-mailadres of telefoonnummer op te geven of gebruik AirDrop.

Wanneer je je locatie deelt, kunnen je vrienden je locatie onmiddellijk volgen en eenvoudig hun locatie met jou delen zodat jullie van elkaar op de hoogte blijven. In een handomdraai kun je op ieder moment je locatie verbergen om niet meer gevolgd te worden.

Je kunt Zoek mijn vrienden zo instellen dat je automatisch notificaties ontvangt op basis van locatie, bijvoorbeeld om je te laten weten dat een vriend is aangekomen op het vliegveld, dat een kind van school vertrekt of dat een gezinslid veilig is thuisgekomen. Je kunt ook meldingen instellen om vrienden te laten weten dat je van locatie verandert.

Wanneer je Zoek mijn vrienden gebruikt, kan je locatie worden gedeeld vanaf elk van je iOS-apparaten. Je kunt dus het apparaat kiezen dat je meestal bij je hebt. Als je een Apple Watch hebt die mobiel internet ondersteunt, dan gebruikt Zoek mijn vrienden de locatie van je Apple Watch als je niet in de buurt van je iPhone bent.

Voor de beste locatienauwkeurigheid en werking van notificaties zorg je ervoor dat wifi is ingeschakeld op je apparaat.

Kenmerken

• Gemakkelijk vrienden en familie lokaliseren
• Notificaties op basis van locatie
• Eenvoudige privacyinstellingen
• Ouderlijk toezicht (in Beperkingen)
• Gratis voor iPhone, iPad en iPod touch
• Deel je locatie tijdelijk of permanent
• Deel je locatie snel met vrienden in de buurt via AirDrop
• Gebruik telefoonnummer of e-mailadres om je locatie te delen en nodig vrienden uit om hetzelfde te doen
• Ondersteuning voor 3D Touch

Ondersteunde talen: Nederlands, Arabisch, Australisch-Engels, Braziliaans-Portugees, Brits-Engels, Canadees-Frans, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Hongkong-Chinees, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Maleis, Mexicaans-Spaans, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Thai, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Vietnamees, Zweeds

VEREISTEN:
Voor versie 7.0 van Zoek mijn vrienden is iOS 11 of later en een iCloud-account vereist. Je kunt een gratis Apple ID aanmaken om te gebruiken met iCloud op je iPhone, iPad, iPod touch of Mac.

Cari Rakan Saya membolehkan anda untuk mencari rakan dan keluarga dengan mudah menggunakan iPhone, iPad atau iPod touch anda. Pasang sahaja app dan kongsi lokasi anda dengan rakan melalui senarai kenalan anda, secara memasukkan alamat e‑mel atau nombor telefon mereka, atau melalui AirDrop.

Apabila anda berkongsi lokasi, rakan anda boleh mula mengikuti lokasi anda dengan serta‑merta dan mereka boleh berkongsi lokasi mereka dengan mudah supaya anda boleh melihat lokasi bersama‒sama. Jika pada bila‑bila masa anda tidak mahu dikesan, anda boleh menyembunyikan lokasi anda dengan hanya satu suis.

Cari Rakan Saya membolehkan anda untuk menyediakan peringatan berasaskan lokasi yang boleh memberitahu anda secara automatik tentang ketibaan rakan di lapangan terbang, kanak‑kanak meninggalkan sekolah, atau ahli keluarga yang tiba di rumah dengan selamat. Anda juga boleh menyediakan peringatan untuk memberitahu rakan tentang perubahan lokasi anda.

Apabila anda menggunakan Cari Rakan Saya, lokasi anda boleh dikongsi daripada sebarang peranti iOS anda, yang membenarkan anda memilih peranti yang paling kerap anda bawa bersama. Jika Apple Watch anda mempunyai keupayaan selular, Cari Rakan Saya akan menukar lokasi ke Apple Watch anda setiap kali anda tidak berada berhampiran dengan iPhone anda.

Untuk mendapatkan ketepatan lokasi dan prestasi pemberitahuan yang terbaik, pastikan Wi‑Fi diaktifkan pada peranti anda.

Ditampilkan

• Mencari rakan dan keluarga dengan mudah
• Pemberitahuan berasaskan lokasi
• Kawalan privasi mudah
• Sekatan ibu bapa
• Percuma untuk iPhone, iPad dan iPod touch
• Kongsi lokasi anda untuk sementara waktu atau secara kekal
• Kongsi lokasi anda secara pantas dengan rakan yang berdekatan menggunakan AirDrop
• Gunakan nombor telefon atau alamat e‑mel untuk berkongsi lokasi anda dan jemput rakan untuk berkongsi kembali
• Sokongan untuk 3D Touch

Bahasa yang disokong: Inggeris, Arab, Inggeris Australia, Portugis Brazil, Inggeris British, Perancis Kanada, Catalan, Croatia, Czech, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Jerman, Greek, Ibrani, Hindi, Cina Hong Kong, Hungary, Indonesia, Itali, Jepun, Korea, Melayu, Sepanyol Mexico, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Cina Ringkas, Slovak, Sepanyol, Sweden, Thai, Cina Tradisional, Turki, Ukraine, Vietnam

KEPERLUAN:

Cari Rakan Saya Versi 7.0 memerlukan iOS 11 atau terkini dan iCloud. Anda boleh mencipta Apple ID percuma untuk digunakan dengan iCloud pada iPhone, iPad, iPod touch atau Mac anda.

나의 친구 찾기를 사용하면 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 친구와 가족을 손쉽게 찾을 수 있습니다. 앱을 설치하고 연락처에서 선택하거나, 친구의 이메일 주소나 전화번호를 입력하거나, AirDrop을 사용하여 내 위치를 친구와 공유하면 됩니다.

내 위치를 공유하면 친구가 내 위치를 즉시 팔로우할 수 있으며, 친구도 자신의 위치를 나와 손쉽게 공유하여 서로의 위치를 파악할 수 있습니다. 친구가 팔로우하는 것을 더 이상 원하지 않을 경우에는 언제든지 설정을 꺼서 내 위치를 숨길 수 있습니다.

나의 친구 찾기를 사용하면 위치 기반 알림을 설정하여 친구가 공항에 도착하거나 아이가 하교할 때 또는 가족 구성원이 집에 안전하게 도착할 때 자동으로 알림을 받을 수 있습니다. 또한 나의 위치에 변화가 생겼을 때 친구에게 알림을 보내도록 설정할 수도 있습니다.

나의 친구 찾기를 사용하면 나의 모든 iOS 기기에서 위치를 공유할 수 있으므로 가장 자주 휴대하는 기기를 선택할 수 있습니다. 셀룰러 기능을 갖춘 Apple Watch를 사용하는 경우, iPhone에서 멀어질 때마다 나의 친구 찾기에 표시되는 내 위치가 Apple Watch로 변경됩니다.
최상의 위치 정확도와 알림 성능을 위해 기기에서 Wi-Fi를 활성화해야 합니다.

기능
• 친구와 가족의 위치를 손쉽게 파악
• 위치 기반 알림
• 간단한 개인 정보 제어
• 유해 콘텐츠 차단
• iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 무료로 사용 가능
• 위치를 일시적 또는 영구적으로 공유
• AirDrop으로 근처에 있는 친구와 빠르게 위치를 공유
• 전화 번호나 이메일 주소를 사용하여 나의 위치를 공유하고 친구도 위치를 공유할 수 있도록 초대
• 3D Touch 지원

지원되는 언어: 영어, 영어(영국), 영어(호주), 그리스어, 노르웨이어, 네덜란드어, 독일어, 덴마크어, 러시아어, 루마니아어, 말레이어, 베트남어, 스웨덴어, 스페인어, 스페인어(멕시코), 슬로바키아어, 아랍어, 우크라이나어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 중국어(간체 및 번체), 중국어(홍콩), 체코어, 카탈로니아어, 크로아티아어, 터키어, 태국어, 포르투갈어, 포르투갈어(브라질), 폴란드어, 프랑스어, 프랑스어(캐나다), 핀란드어, 한국어, 헝가리어, 히브리어, 힌디어

요구 사항:

나의 친구 찾기 버전 7.0을 사용하려면 iOS 11 이상과 iCloud 계정이 필요합니다. 무료 Apple ID를 만들어 iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac에서 iCloud를 사용할 수 있습니다.

「友達を探す」を使って、iPhone、iPad、またはiPod touchで友達や家族が今いる場所を簡単に見つけることができます。アプリケーションをインストールして、連絡先から友達を選択する、友達のEメールアドレスや電話番号を入力する、またはAirDropを使うと、友達と位置情報を共有できます。

位置情報を共有すると、友達はあなたの位置情報をすぐに追跡できるようになり、友達も自分の位置情報をあなたに共有することで、お互いの居場所を簡単に把握できます。追跡されることを中止したい場合は、簡単なスイッチ操作で自分の位置情報を隠すことができます。

「友達を探す」では、位置情報にもとづいた通知を利用して、友達が空港に到着した時、子供が下校した時、あるいは家族が家に帰ってきた時に通知するように設定できます。また、自分の居場所が変わった時に友達に知らせる通知を設定することもできます。

「友達を探す」では、所有しているどのiOSデバイスからでも位置情報を共有できるため、最も頻繁に携帯しているデバイスを選択することができます。あなたがモバイル通信対応Apple Watchの使用中にiPhoneから離れている場合、「友達を探す」はiPhoneからApple Watchに位置情報を切り替えます。
より正確な位置情報と通知パフォーマンスを得るには、デバイスでWi-Fiが有効になっていることを確認してください。

主な特長

• 友達や家族が今いる場所を簡単に見つける
• 位置情報にもとづいた通知
• 簡単なプライバシーコントロール
• ペアレンタルコントロール
• iPhone、iPad、iPod touchで無料
• 自分の位置情報を一時的または永続的に共有
• AirDropを使って近くの友達とすばやく位置情報を共有
• 電話番号やEメールアドレスを使って自分の位置情報を共有したり、友達に位置情報の共有をリクエストできます
• 3D Touch対応

対応言語:英語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、オランダ語、カタロニア語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スペイン語(メキシコ)、スロバキア語、タイ語、チェコ語、デンマーク語、トルコ語、ドイツ語、ノルウエー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィンランド語、フランス語、フランス語(カナダ)、ヘブライ語、ベトナム語、ポルトガル語、ポルトガル語(ブラジル)、ポーランド語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語、英語(オーストラリア)、英語(英国)、簡体字中国語、韓国語、中国語(香港)、日本語、繁体字中国語
動作条件:

「友達を探す」バージョン7.0にはiOS 11以降とiCloudが必要です。iPhone、iPad、iPod touchまたはMacでのiCloud用に無料のApple IDを作成できます。

Con Trova i miei amici puoi individuare facilmente la posizione di amici e familiari tramite il tuo iPhone, iPad o iPod touch. Basta installare l’app e condividere la tua posizione con gli amici scegliendo tra i tuoi contatti, inserendo i loro indirizzi email o i numeri di telefono, o utilizzando AirDrop.

Quando condividi la tua posizione, i tuoi amici possono iniziare a seguirti da subito e condividere con facilità la loro posizione con te, così tenersi aggiornati diventa più semplice. Se in qualsiasi momento vuoi nascondere la tua posizione, ti basta un semplice tocco per disattivare la funzione.

Trova i miei amici ti permette di impostare avvisi automatici relativi alla posizione, ad esempio per informarti dell’arrivo all aeroporto di un amico, e rassicurarti quando tuo figlio esce da scuola o un familiare ritorna a casa. Puoi anche impostare avvisi per inviare notifiche agli amici in base ai tuoi spostamenti.

Quando utilizzi Trova i miei amici, la tua posizione può essere condivisa da uno qualunque tra i tuoi dispositivi iOS, permettendoti di scegliere quello che porti con te più spesso. Se hai un Apple Watch con connettività cellulare, Trova i miei amici sarà in grado di determinare la tua posizione utilizzando quella del tuo Apple Watch quando ti trovi lontano dal tuo iPhone.

Per una migliore localizzazione e notifiche più precise, assicurati che il tuo dispositivo abbia il Wi-Fi attivato.

CARATTERISTICHE:

• Individua facilmente amici e familiari
• Notifiche in base alla posizione
• Impostazioni per la privacy facili da usare
• Controlli parentali
• Gratis per iPhone, iPad e iPod touch
• Condividi la tua posizione in modo temporaneo o permanente
• Condividi in modo rapido la tua posizione con gli amici nelle vicinanze utilizzando AirDrop
• Utilizza il numero di telefono o l’indirizzo email per condividere la tua posizione e invitare gli amici a fare lo stesso
• Supporto per 3D Touch

Lingue supportate: inglese, arabo, catalano, ceco, cinese di Hong Kong, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, croato, danese, ebraico, finlandese, francese, francese canadese, giapponese, greco, hindi, indonesiano, inglese australiano, inglese britannico, italiano, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese, portoghese brasiliano, rumeno, russo, slovacco, spagnolo, spagnolo messicano, svedese, tedesco, thailandese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita

REQUISITI:
Trova i miei amici 7.0 richiede iOS 11 (o versioni successive) e iCloud. Puoi creare un ID Apple gratuito da utilizzare con iCloud sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

Cari Teman Saya memudahkan Anda untuk menemukan lokasi teman dan keluarga dengan menggunakan iPhone, iPad atau iPod touch. Cukup instal app tersebut dan bagikan lokasi Anda kepada teman dengan memilih dari kontak, memasukkan alamat email atau nomor telepon teman atau mengunakan AirDrop.

Saat berbagi lokasi, teman Anda dapat mulai mengikuti lokasi Anda secepatnya dan dengan mudah dapat membagikan lokasi mereka agar Anda berdua dapat saling mengetahui lokasi masing-masing. Jika Anda tidak ingin diikuti lagi, Anda dapat menyembunyikan lokasi dengan sekali tekan.

Cari Teman Saya memungkinkan Anda untuk mengatur peringatan berbasis lokasi yang secara otomatis dapat memberi tahu Anda saat seorang teman tiba di bandara, anak meninggalkan sekolah atau anggota keluarga tiba di rumah dengan selamat. Anda juga dapat mengatur peringatan untuk memberi tahu teman saat Anda berpindah lokasi.

Ketika menggunakan app Cari Teman Saya, lokasi Anda dapat dibagikan dari perangkat iOS Anda mana saja. Hal ini memungkinkan Anda untuk memilih perangkat yang sering Anda gunakan. Jika Anda memiliki Apple Watch berkemampuan seluler, Cari Teman Saya akan mentransfer lokasi Anda ke Apple Watch Anda kapan pun Anda tidak berada di sekitar iPhone Anda.

Untuk mendapatkan performa akurasi lokasi dan pemberitahuan yang terbaik, pastikan untuk mengaktifkan Wi-Fi pada perangkat Anda.

Fitur

• Menemukan lokasi teman dan keluarga dengan mudah
• Pemberitahuan berbasis lokasi
• Kontrol privasi yang sederhana
• Pembatasan dari orang tua
• Gratis untuk iPhone, iPad dan iPod touch
• Membagikan lokasi Anda untuk sementara atau secara permanen
• Membagikan dengan cepat lokasi Anda kepada teman di sekitar dengan menggunakan AirDrop
• Gunakan nomor telepon atau alamat email untuk berbagi lokasi Anda dan mengundang teman untuk membagikannya kembali
• Dukungan untuk 3D Touch

Bahasa yang didukung: Inggris, Arab, Inggris Australia, Portugis Brasil, Inggris Inggris, Prancis Kanada, Katalan, Kroasia, Ceko, Denmark, Belanda, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Ibrani, Hindi, China Hong Kong, Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Melayu, Spanyol Meksiko, Norwegia, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, China Sederhana, Slovakia, Spanyol, Swedia, Thai, China Tradisional, Turki, Ukraina, Vietnam

PERSYARATAN:

Cari Teman Saya Versi 7.0 memerlukan iOS 11 atau versi lebih baru dan iCloud. Anda dapat membuat ID Apple gratis untuk digunakan dengan iCloud pada iPhone, iPad, iPod touch atau Mac Anda.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

L’app Localiser mes amis vous permet de retrouver facilement vos amis et vos proches depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch. Il vous suffit d’installer l’app et d’inviter vos amis à partager leur position en sélectionnant leur nom parmi vos contacts, en saisissant leur adresse e-mail ou leur numéro de téléphone, ou bien encore en utilisant AirDrop.

Une fois votre position partagée, vos amis pourront immédiatement commencer à vous suivre et partager à leur tour, tout aussi facilement, leur position avec vous. Et si vous ne souhaitez plus être suivi, il vous suffit de toucher un bouton pour masquer votre position.

L’app Localiser mes amis vous permet également de paramétrer des alertes en fonction d’emplacements définis. Vous pouvez ainsi être averti automatiquement lorsqu’un ami arrive à l’aéroport, lorsque vos enfants rentrent de l’école ou lorsqu’un membre de votre famille est bien rentré chez lui. Vous pouvez également paramétrer des alertes pour indiquer à vos amis l’endroit où vous vous trouvez.
Lorsque vous utilisez l’app Localiser mes amis, votre position peut être partagée depuis tous vos appareils iOS. Vous pouvez ainsi configurer cette app sur l'appareil que vous avez avec vous le plus souvent. Si vous avez une Apple Watch à connectivité cellulaire, l’app Localiser mes amis peut même transférer votre position à l'Apple Watch quand vous vous éloignez de votre iPhone.
Pour bénéficier d’un service de localisation plus précis et d’alertes plus performantes, assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.

Fonctionnalités

• Localisation rapide de vos proches
• Alertes en fonction d’emplacements définis
• Contrôles simples de confidentialité
• Restrictions parentales
• Gratuit pour iPhone, iPad et iPod touch
• Partagez votre position de manière temporaire ou permanente
• Partagez rapidement votre position avec les amis qui sont à proximité à l’aide d’AirDrop
• Utilisez votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel pour partager votre position et inviter vos amis à en faire de même
• Prise en charge de 3D Touch

Langues prises en charge : anglais, allemand, anglais australien, anglais britannique, arabe, catalan, chinois de Hong-Kong, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, croate, danois, espagnol, espagnol mexicain, finnois, français, français canadien, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, portugais brésilien, roumain, russe, slovaque, suédois, thaïlandais, tchèque, turc, ukrainien, vietnamien

CONFIGURATION REQUISE :
La version 7.0 de l’app Localiser mes amis nécessite iOS 11 (ou une version ultérieure) et iCloud. Vous pouvez créer un identifiant Apple gratuit pour pouvoir utiliser iCloud sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

Etsi ystäväni -apilla voit helposti etsiä ystäviäsi ja perheenjäseniäsi iPhonesi, iPadisi tai iPod touchisi avulla. Asenna appi, niin voit jakaa sijaintisi ystävien kanssa valitsemalla heidät yhteystiedoista, syöttämällä heidän sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa tai käyttämällä AirDropia.

Kun jaat sijaintisi, ystävät voivat välittömästi aloittaa sijaintisi seuraamisen ja jakaa helposti oman sijaintinsa kanssasi, jolloin voitte pitää toisenne ajan tasalla sijainnistanne. Kun et halua sijaintiasi seurattavan, voit milloin tahansa piilottaa sen yhdellä valinnalla

Etsi ystäväni -apilla voit ottaa käyttöön sijaintiin perustuvat ilmoitukset. Niiden avulla saat automaattisen ilmoituksen, kun ystävä saapuu lentokentälle, lapsi pääsee koulusta tai perheenjäsen saapuu turvallisesti kotiin. Voit myös ottaa käyttöön ilmoitukset, jotka antavat ystäville tietoja sijaintisi muutoksista.

Etsi ystäväni -apilla sijaintisi voidaan jakaa mistä tahansa iOS-laitteestasi, ja voit valita laitteen, joka on mukanasi useimmiten. Jos sinulla on mobiiliverkkoyhteydellä varustettu versio Apple Watchista, Etsi ystäväni -appi vaihtaa sijaintisi Apple Watchiin aina, kun et ole iPhonesi lähettyvillä.

Parhaan sijaintitarkkuuden ja ilmoitusten toiminnan takaamiseksi varmista, että Wi-FI-yhteys on käytössä laitteessasi.

Ominaisuudet

• Ystävien ja perheenjäsenten helppo paikantaminen
• Sijaintiperusteiset ilmoitukset
• Helpot yksityisyysasetukset
• Käyttörajoitukset lapsille
• Ilmainen iPhoneen, iPadiin ja iPod touchiin
• Jaa sijaintisi tilapäisesti tai pysyvästi
• AirDropilla jaat sijaintisi nopeasti lähellä oleville ystävillesi
• Käytä puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta sijaintisi jakamiseen ja kutsu ystäviäsi jakamaan sijaintinsa sinun kanssasi
• 3D Touch -tuettu

Tuetut kielet: englanti, arabia, Australian englanti, Brasilian portugali, brittienglanti, espanja, hebrea, hindi, Hongkongin kiina, hollanti, indonesia, italia, japani, Kanadan ranska, katalaani, korea, kreikka, kroatia, malaiji, Meksikon espanja, norja, perinteinen kiina, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakia, suomi, tanska, thai, turkki, tšekki, unkari, ukraina, venäjä, vietnam, yksinkertaistettu kiina

VAATIMUKSET:
Etsi ystäväni -apin versio 7.0 vaatii iOS 11:n tai uudemman ja iCloudin. Voit luoda ilmaisen Apple ID:n ja käyttää sitä iCloudin kanssa iPhonessa, iPadissa, iPod touchissa tai Macissa.

Buscar a mis amigos te permite localizar fácilmente a tus amigos desde tu iPhone, iPad o iPod touch. Simplemente instala esta app y comparte tu ubicación con tus amigos seleccionándolos de entre tus contactos o escribiendo sus direcciones de correo electrónico o números de teléfono, o a través de AirDrop.

Cuando compartas tu ubicación, tus amigos podrán localizarte de inmediato y compartir también fácilmente sus ubicaciones contigo. Si en algún momento no quieres que tus amigos vean tu ubicación, puedes ocultarla fácilmente.

Buscar a mis amigos te permite establecer alertas basadas en la ubicación. Una notificación automática te avisará, por ejemplo, cuando un amigo llegue al aeropuerto, tus hijos salgan de la escuela o un familiar llegue a casa. También puedes configurar alertas para notificar a tus amigos sobre tus cambios de ubicación.

Cuando utilizas Buscar a mis amigos, puedes compartir tu ubicación desde cualquiera de tus dispositivos iOS. Esto te permite seleccionar el dispositivo que utilizas con más frecuencia. Además, si dispones de un Apple Watch con conexión celular, y te encuentras sin tu iPhone, Buscar a mis amigos podrá trasladar tu ubicación a tu Apple Watch.
Para mayor precisión en la ubicación y para garantizar un buen funcionamiento de las notificaciones, asegúrate de que tu dispositivo tiene Wi-Fi activado.

Características

• Localiza fácilmente a tus amigos y familiares
• Notificaciones basadas en la ubicación
• Controles de privacidad sencillos
• Restricciones parentales
• Gratis para iPhone, iPad y iPod touch
• Comparte tu ubicación de forma temporal o permanente
• Comparte rápidamente tu ubicación con amigos cercanos mediante AirDrop
• Utiliza el número de teléfono o la dirección de correo electrónico para compartir tu ubicación e invitar a amigos a que compartan la suya
• Compatibilidad con 3D Touch

Idiomas disponibles: alemán, árabe, catalán, checo, chino de Hong Kong, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, español de México, finlandés, francés, francés de Canadá, griego, hebreo, hindú, holandés, húngaro, indonesio, inglés, inglés británico, inglés australiano, italiano, japonés, malayo, noruego, polaco, portugués, portugués de Brasil, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

REQUISITOS:

Se necesita iOS 11 o posterior y una cuenta de iCloud para poder usar la versión 7.0 de Buscar a mis amigos. Puedes crear un ID de Apple gratuito para utilizarlo con iCloud en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

Με την εφαρμογή Εύρεση Φίλων μπορείτε να εντοπίζετε εύκολα τους φίλους και συγγενείς σας χρησιμοποιώντας το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας. Απλώς εγκαταστήστε την εφαρμογή και προσκαλέστε τους φίλους σας να κοινοποιήσουν την τοποθεσία τους, επιλέγοντάς τους από τις επαφές σας, καταχωρώντας τις διευθύνσεις email, τους αριθμούς τηλεφώνου τους ή χρησιμοποιώντας το AirDrop.

Όταν κοινοποιείτε την τοποθεσία σας, οι φίλοι σας μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα να παρακολουθούν την τοποθεσία σας και να κοινοποιήσουν εύκολα την δική τους τοποθεσία μαζί σας, για να είστε όλοι ενημερωμένοι. Αν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να σας ακολουθούν, μπορείτε να αποκρύψετε την τοποθεσία σας με έναν μόνο διακόπτη.

Η εφαρμογή Εύρεση Φίλων σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας, οι οποίες μπορούν να σας ειδοποιούν αυτόματα όταν ένας φίλος φτάνει στο αεροδρόμιο, το παιδί σας φεύγει από το σχολείο ή ένα μέλος της οικογένειας φτάνει με ασφάλεια στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις ώστε να ειδοποιούνται οι φίλοι σας σχετικά με αλλαγές στην τοποθεσία σας.

Όταν χρησιμοποιείτε την Εύρεση φίλων, μπορείτε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή iOS σας, με τη δυνατότητα να επιλέξετε τη συσκευή που έχετε μαζί σας πιο συχνά. Αν διαθέτετε ένα Apple Watch συμβατό με κινητό δίκτυο, η Εύρεση φίλων θα εμφανίζει την τοποθεσία σας στο Apple Watch όποτε βρίσκεστε μακριά από το iPhone σας.
Για την βέλτιστη ακρίβεια τοποθεσίας και απόδοση γνωστοποιήσεων, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας.

Δυνατότητες

• Εύκολος εντοπισμός φίλων και συγγενών
• Ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας
• Απλά στοιχεία ελέγχου προστασίας απορρήτου
• Γονικοί περιορισμοί
• Δωρεάν για iPhone, iPad και iPod touch
• Προσωρινή ή μόνιμη κοινοποίηση της τοποθεσίας σας
• Γρήγορη κοινοποίηση της τοποθεσίας σας με κοντινούς φίλους με χρήση AirDrop
• Χρήση τηλεφωνικού αριθμού ή διεύθυνσης email για την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας και την πρόσκληση φίλων για κοινοποίηση της δικής τους
• Υποστήριξη 3D Touch

Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Αγγλικά Αυστραλίας, Απλοποιημένα Κινέζικα, Αράβικα, Βιετναμέζικα, Βρετανικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γαλλικά Καναδά, Γερμανικά, Δανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ισπανικά Μεξικού, Ιταλικά, Καταλάνικα, Κινέζικα Χονγκ Κονγκ, Κορεάτικα, Κροάτικα, Μαλαϊκά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρουμάνικα, Ρώσικα, Σλοβάκικα, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τούρκικα, Τσέχικα, Φινλανδικά, Χίντι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Η εφαρμογή Εύρεση φίλων έκδοση 7.0 απαιτεί iOS 11 ή νεότερη έκδοση και iCloud. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δωρεάν Apple ID για να το χρησιμοποιείτε με το iCloud στις συσκευές σας iPhone, iPad, iPod touch ή στο Mac σας.

Die App „Meine Freunde suchen“ erlaubt dir auf deinem iPhone, iPad oder iPod touch schnell zu sehen, wo sich deine Freunde und Familienmitglieder befinden. Installiere einfach die App und teile deinen Standort mit deinen Freunden, indem du sie in deinem Adressbuch auswählst, ihre E‑Mail-Adresse oder Telefonnummer eingibst oder AirDrop verwendest.

Wenn du deinen Standort teilst, können deine Freunde sofort deinen Standort verfolgen und ihren eigenen Standort ihrerseits mit dir teilen. So wisst ihr immer, wo ihr einander findet. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt deinen Standort nicht mehr teilen möchtest, kannst du diesen ganz einfach verbergen.

„Meine Freunde suchen“ ermöglicht es dir, standortbasierte Meldungen einzurichten, die dich automatisch benachrichtigen, wenn ein Freund am Flughafen landet, ein Kind die Schule verlässt oder ein Familienmitglied sicher zuhause ankommt. Du kannst auch Meldungen einrichten, die deine Freunde benachrichtigen, wenn du deinen Standort wechselst.

Wenn du „Meine Freunde suchen“ verwendest, kann dein Standort von jedem deiner iOS-Geräte geteilt werden. So kannst du das Gerät auswählen, das du am häufigsten dabei hast. Falls du eine Apple Watch mit Mobilfunkunterstützung hast, wird dein Standort sogar auf deine Uhr geändert, wenn du dich von deinem iPhone entfernst.

Stelle sicher, dass WLAN auf deinem Gerät aktiviert ist, um die Genauigkeit der Standortbestimmung und -benachrichtigung zu optimieren.

FUNKTIONEN

• Freunde und Familienmitglieder ganz einfach finden
• Standortbasierte Benachrichtigungen
• Einfache Einstellungen für die Privatsphäre
• Kindersicherung
• Kostenlos für iPhone, iPad und iPod touch
• Teile deinen Standort temporär oder dauerhaft
• Teile deinen Standort über AirDrop schnell mit Freunden die sich in der Nähe befinden
• Verwende deine Telefonnummer und E‑Mail-Adresse, um deinen Standort zu teilen, und lade Freunde dazu ein, dasselbe zu tun
• Unterstützt 3D Touch

Unterstützte Sprachen: Englisch, Arabisch, Australisches Englisch, Brasilianisches Portugiesisch, Britisches Englisch, Chinesisch (Kurzzeichen), Chinesisch (Langzeichen), Dänisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Holländisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Kanadisches Französisch, Kantonesisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Malaiisch, Mexikanisches Spanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Thai, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

Version 7.0 von „Meine Freunde suchen“ erfordert iOS 11 oder neuer sowie iCloud. Du kannst kostenlos eine Apple‑ID erstellen, um iCloud auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac zu benutzen.

Med Find mine venner kan du nemt finde venner og familie med din iPhone, iPad eller iPod touch. Du skal blot installere appen og dele din lokalitet med dine venner ved at vælge blandt dine kontakter, ved at angive deres e-mailadresse eller telefonnummer eller ved hjælp af AirDrop.

Når du deler din lokalitet, kan dine venner straks begynde at følge dig, og de kan nemt dele deres lokalitet med dig, så I begge kan følge med. Hvis du på noget tidspunkt ikke ønsker at blive fulgt, kan du skjule din lokalitet med et enkelt tryk.
I Find mine venner kan du også indstille lokalitetsbaserede beskeder, så du automatisk kan få at vide, hvornår en ven ankommer i lufthavnen, dit barn går hjem fra skole, eller at et familiemedlem er kommet sikkert hjem. Du kan også indstille beskeder, så dine venner kan få oplysninger om ændringer i din lokalitet.

Når du bruger Find mine venner, kan din lokalitet deles fra alle dine iOS-enheder, så du kan vælge den enhed, du oftest har med dig. Hvis du har et Apple Watch med mobildata, vil Find mine venner endda skifte din lokalitet til dit Apple Watch, når din iPhone ikke er i nærheden.

For mest nøjagtige Lokalitets- og beskedtjenester, skal du sørge for at Wi-Fi er aktiveret på din enhed.

Funktioner

• Find nemt venner og familie
• Lokalitetsbaserede meddelelser
• Enkle indstillinger for anonymitet
• Børnesikring
• Gratis til iPhone, iPad og iPod touch
• Del din lokalitet midlertidigt eller permanent
• Del hurtigt din lokalitet med venner i nærheden via AirDrop
• Brug telefonnummer eller e-mailadresse til at dele din lokalitet og invitere venner til at dele deres
• Understøttelse af 3D Touch

Understøttede sprog: engelsk, arabisk, catalansk, dansk, engelsk (australsk), engelsk (britisk), finsk, fransk, fransk (canadisk), græsk, hebræisk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (Hongkong), kinesisk (traditionelt), koreansk, kroatisk, malajisk, norsk, polsk, portugisisk, portugisisk (brasiliansk), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, spansk (mexicansk), svensk, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk.

SYSTEMKRAV:
Find mine venner version 7.0 kræver iOS 11 eller nyere og iCloud. Du kan oprette et Apple-id gratis, som du kan bruge med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Buscar a mis amigos te permite localizar fácilmente a tus amigos desde tu iPhone, iPad o iPod touch. Simplemente instala esta app y comparte tu ubicación con tus amigos seleccionándolos de entre tus contactos o escribiendo sus direcciones de correo electrónico o números de teléfono, o a través de AirDrop.

Cuando compartas tu ubicación, tus amigos podrán localizarte de inmediato y compartir también fácilmente sus ubicaciones contigo. Si en algún momento no quieres que tus amigos vean tu ubicación, puedes ocultarla fácilmente.

Buscar a mis amigos te permite establecer alertas basadas en la ubicación. Una notificación automática te avisará, por ejemplo, cuando un amigo llegue al aeropuerto, tus hijos salgan de la escuela o un familiar llegue a casa. También puedes configurar alertas para notificar a tus amigos sobre tus cambios de ubicación.

Cuando utilizas Buscar a mis amigos, puedes compartir tu ubicación desde cualquiera de tus dispositivos iOS. Esto te permite seleccionar el dispositivo que utilizas con más frecuencia. Además, si dispones de un Apple Watch con conexión celular, y te encuentras sin tu iPhone, Buscar a mis amigos podrá trasladar tu ubicación a tu Apple Watch.
Para mayor precisión en la ubicación y para garantizar un buen funcionamiento de las notificaciones, asegúrate de que tu dispositivo tiene Wi-Fi activado.

Características

• Localiza fácilmente a tus amigos y familiares
• Notificaciones basadas en la ubicación
• Controles de privacidad sencillos
• Restricciones parentales
• Gratis para iPhone, iPad y iPod touch
• Comparte tu ubicación de forma temporal o permanente
• Comparte rápidamente tu ubicación con amigos cercanos mediante AirDrop
• Utiliza el número de teléfono o la dirección de correo electrónico para compartir tu ubicación e invitar a amigos a que compartan la suya
• Compatibilidad con 3D Touch

Idiomas disponibles: alemán, árabe, catalán, checo, chino de Hong Kong, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, español de México, finlandés, francés, francés de Canadá, griego, hebreo, hindú, holandés, húngaro, indonesio, inglés, inglés británico, inglés australiano, italiano, japonés, malayo, noruego, polaco, portugués, portugués de Brasil, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

REQUISITOS:

Se necesita iOS 11 o posterior y una cuenta de iCloud para poder usar la versión 7.0 de Buscar a mis amigos. Puedes crear un ID de Apple gratuito para utilizarlo con iCloud en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad or iPod touch. Just install the app and share your location with your friends by choosing from your contacts, entering their email addresses or phone numbers, or using AirDrop.

When you share your location, your friends can start following your location immediately and easily share their locations back to you so that you’re both in the loop. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.

Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.

When you use Find My Friends, your location can be shared from any of your iOS devices, allowing you to choose the device you have with you most often. If you have a cellular capable Apple Watch, Find My Friends will even switch your location to your Apple Watch whenever you are away from your iPhone.
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.

FEATURES

• Easily locate friends and family
• Location-based notifications
• Simple privacy controls
• Parental restrictions
• Free for iPhone, iPad and iPod touch
• Share your location temporarily or permanently
• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop
• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back
• Support for 3D Touch

How Your Data is used
When you have Location Services enabled, you can share your device’s current location with anyone you choose using Find My Friends and Share My Location. When using these features, your location is only sent to Apple if it is actively requested by a friend you are sharing with, and retained for 2 hours, after which it is deleted.

Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese

REQUIREMENTS:
Find My Friends Version 7.0 requires iOS 11 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

Screenshots
Read more
Tell your friends
Ratings
more
Rating 2.5 Stars 2,551 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
20%
Addictive
 
12%
Crashes
 
28%
Negative
 
35%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
7.0
September 21, 2017
6.0
August 12, 2016
4.1
June 14, 2016
4.0.1
October 18, 2014
4.0
September 18, 2014
3.0
November 20, 2013
2.1.1
August 23, 2013
2.1
March 30, 2013
2.0.1
October 30, 2012
2.0
September 20, 2012
1.1
March 07, 2012
1.0
November 15, 2011