Round up

Age

almost 6 years

Released: 2011-10-12

Available in

154 Countries

of 155 total

Activity

0

last updated: 2016-08-12

Overall Ratings

26,670

with average of 3.5

Global Rank

None

Currently not visible

Top 25 Overall

0 Countries

not in any top 25

Global Rank Positions

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"“查找我的朋友”可以让您用 iPhone、iPad 或 iPod touch 轻松地找到朋友和家人。立即安装此 App 并邀请您的朋友共享他们的位置。只需从您的通讯录选择联系人或输入朋友的电子邮箱地址即可发出邀请。

当您的朋友在其设备上使用“查找我的朋友”App 接受您的邀请后,您就能立即开始定位他们的位置,并且此人也可以通过发送快速请求来定位您的位置。您可以在不希望被关注时随时切换到隐藏位置。

通过“查找我的朋友”,您可以设置位置变更通知,以便在朋友到达机场、孩子放学离开学校或家人安全到家时自动收到通知。您还可以设置通知,将自己的位置变更通知给您的朋友。

为获得最佳定位精度和通知性能,请确保您的设备已启用 Wi-Fi。

功能

• 轻松找到朋友和家人

• 位置变更通知

• 简单隐私控制

• 家长限制

• 对 iPhone、iPad 和 iPod touch 免费

• 暂时或永久共享您的位置。

• 使用 AirDrop 与附近的朋友快速共享您的位置。

• 使用电话号码或电子邮件地址共享您的位置,并邀请朋友共享他们的位置。

• 支持 3D Touch

支持以下语言:英文、阿拉伯文、澳大利亚英文、巴西葡萄牙文、英国英文、加拿大法文、加泰罗尼亚文、克罗地亚文、捷克文、丹麦文、荷兰文、芬兰文、法文、德文、希腊文、希伯来文、印地文、香港中文、匈牙利文、印度尼西亚文、意大利文、日文、韩文、马来文、墨西哥西班牙文、挪威文、波兰文、葡萄牙文、罗马尼亚文、俄文、简体中文、斯洛伐克文、西班牙文、瑞典文、泰文、繁体中文、土耳其文、乌克兰文、越南文

要求:

“查找我的朋友” 4.0 版需要 iOS 8 或更高版本以及 iCloud。您可以在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上创建免费的 Apple ID 用于 iCloud。"

"Tìm Bạn cho phép bạn dễ dàng định vị bạn bè và gia đình bằng iPhone, iPad hoặc iPod touch. Chỉ cần cài đặt app và mời bạn bè chia sẻ vị trí bằng cách chọn trong các số liên hệ của bạn hoặc nhập địa chỉ email của họ.

Khi một người bạn chấp nhận lời mời của bạn trong app Tìm Bạn trên thiết bị của họ, thì bạn có thể bắt đầu theo dõi vị trí của họ ngay lập tức và họ có thể gửi yêu cầu nhanh để theo dõi vị trí của bạn. Nếu sau này bạn không muốn bị theo dõi, thì bạn có thể ẩn vị trí của mình bằng công tắc.

Tìm Bạn cho phép bạn thiết lập thông báo về vị trí và có thể tự động thông báo cho bạn khi một người bạn tới sân bay, khi con bạn rời khỏi trường học hoặc khi một thành viên trong gia đình trở về nhà an toàn. Bạn cũng có thể thiết lập thông báo để cho bạn bè biết về những thay đổi về địa điểm của mình.

Hãy đảm bảo Wi-Fi được kích hoạt trên thiết bị của bạn để định vị chính xác và nhận được thông báo hiệu quả nhất.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

• Dễ dàng định vị bạn bè và gia đình

• Thông báo về vị trí

• Đơn giản khi điều khiển quyền riêng tư

• Quyền kiểm soát của phụ huynh

• Miễn phí cho iPhone, iPad và iPod touch

• Chia sẻ tạm thời hoặc vĩnh viễn vị trí của bạn.

• Nhanh chóng chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè ở gần bằng AirDrop.

• Sử dụng số điện thoại hoặc địa chỉ email để chia sẻ vị trí của bạn, đồng thời mời bạn bè chia sẻ lại.

• Hỗ trợ cho 3D Touch

Các ngôn ngữ được hỗ trợ: Anh, Ả Rập, Anh Úc, Bồ Đào Nha Braxin, Anh Anh, Pháp Canada, Catalan, Croatia, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hebrew, Hindi, Trung Hồng Kông, Hungari, Indonesia, Ý, Nhật, Hàn, Malay, Tây Ban Nha Mexicô, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Rumani, Nga, Trung Giản thể, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thái, Trung Phồn thể, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraina, Việt

ĐIỀU KIỆN:

Tìm Bạn Phiên bản 4.0 yêu cầu phải có iOS 8 trở lên và iCloud. Bạn có thể tạo ID Apple miễn phí để sử dụng với iCloud trên iPhone, iPad, iPod touch hoặc máy Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Arkadaşlarımı Bul uygulaması; iPhone, iPad veya iPod touch'ınızı kullanarak arkadaşlarınızın ve ailenizin bulundukları yeri kolaylıkla belirlemenizi sağlar. Uygulamayı indirip arkadaşlarınızı kişileriniz arasından seçerek veya arkadaşlarınızın e-posta adreslerini girerek onları konumlarını paylaşmaya davet etmeniz yeterlidir.

Bir arkadaşınız aygıtındaki Arkadaşlarımı Bul uygulamasını kullanarak davetinizi kabul ettiğinde konumunu anında izlemeye başlayabilirsiniz ve arkadaşınız da konumunuzu izlemek için size hemen bir istek gönderebilir. İzlenmek istemediğiniz anda tek bir düğmeyle konumunuzu gizleyebilirsiniz.

Arkadaşlarımı Bul uygulaması konum tabanlı uyarılar ayarlamanıza olanak sağladığından bir arkadaşınız havaalanına geldiğinde, çocuğunuz okuldan çıktığında veya ailenizden bir kişi eve güvenli bir şekilde vardığında otomatik olarak bildirim alabilirsiniz. Ayrıca konumunuzdaki değişiklikleri arkadaşlarınıza bildirecek uyarılar da ayarlayabilirsiniz.

En iyi bildirim performansı ve konum doğruluğu için aygıtınızda Wi-Fi'ın etkinleştirildiğinden emin olun.

ÖZELLİKLER

• Arkadaşlarınızın ve ailenizin bulundukları yeri kolayca belirleme

• Konum tabanlı bildirimler

• Basit gizlilik denetimleri

• Ebeveyn sınırlamaları

• iPhone, iPad ve iPod touch için ücretsiz

• Konumunuzu geçici veya kalıcı olarak paylaşın.

• AirDrop'u kullanarak konumunuzu yakındaki arkadaşlarınızla hemen paylaşın.

• Konumunuzu paylaşmak ve arkadaşlarınızı da paylaşmaya davet etmek için telefon numaranızı veya e-posta adresinizi kullanın.

• 3D Touch desteği

Desteklenen diller: Almanca, Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Çekçe, Çince (Hong Kong), Danca, Endonezce, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Fransızca (Kanada), Geleneksel Çince, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İngilizce, İngilizce (Avustralya), İngilizce (Britanya), İspanyolca, İspanyolca (Meksika), İsveççe, İtalyanca, Japonca, Katalanca, Korece, Lehçe, Macarca, Malayca, Norveççe, Portekizce, Portekizce (Brezilya), Rumence, Rusça, Slovakça, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Vietnamca, Yunanca

GEREKSİNİMLER:

Arkadaşlarımı Bul 4.0 sürümü için iOS 8 veya sonrası ile iCloud gerekir. iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizde iCloud ile kullanmak için ücretsiz bir Apple Kimliği oluşturabilirsiniz."

"“ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนและครอบครัวได้ง่ายดาย โดยใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ เพียงแค่ติดตั้งแอปและเชิญเพื่อนๆ ให้แชร์ตำแหน่งที่ตั้งโดยเลือกจากรายชื่อของคุณหรือโดยการป้อนที่อยู่อีเมลของพวกเขา

เมื่อเพื่อนตอบรับคำเชิญของคุณโดยใช้แอป “ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” บนอุปกรณ์ของพวกเขา คุณก็สามารถเริ่มติดตามตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขาได้ทันที และพวกเขาก็สามารถส่งคำขอติดตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย เมื่อใดก็ตามที่คุณไม่ต้องการถูกติดตาม คุณสามารถซ่อนตำแหน่งที่ตั้งของคุณได้เพียงสวิตช์เดียว

“ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” ยังช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติตามตำแหน่งที่ตั้ง เช่น เมื่อเพื่อนมาถึงที่สนามบิน ลูกๆ เลิกเรียน หรือสมาชิกในครอบครัวมาถึงบ้านอย่างปลอดภัย นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

เพื่อแสดงความแม่นยำของตำแหน่งที่ตั้งและประสิทธิภาพของการแจ้งเตือนที่ดีที่สุด โปรดตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน Wi-Fi บนอุปกรณ์ของคุณ

คุณสมบัติ

• สามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนและครอบครัว

• ข้อความแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง

• การควบคุมความเป็นส่วนตัว

• ข้อจำกัดการควบคุมโดยผู้ปกครอง

• ฟรีสำหรับ iPhone, iPad และ iPod touch

• แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

• แชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ AirDrop

• ใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลเพื่อแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และเชิญเพื่อนๆ ให้แชร์ด้วยเหมือนกัน

• รองรับการใช้งาน 3D Touch

ภาษาที่รองรับ: อังกฤษ, กรีก, เกาหลี, คาตาลัน, โครเอเชีย, จีนดั้งเดิม, จีนประยุกต์, จีนในฮ่องกง, แคนาดา, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, ไทย, ตุรกี, ญี่ปุ่น,โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกสในบราซิล, นอร์เวย์, ฝรั่งเศสในแคนาดา ,ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, มาเลย์, เยอรมัน, ยูเครน, โรมาเนีย, รัสเซีย, เวียดนาม, สเปน, สเปนในเม็กซิโก,  สโลวัก, สวีเดน, อาหรับ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อังกฤษในออสเตรเลีย,  อังกฤษในอังกฤษ, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี

ความต้องการ:

“ค้นหาเพื่อนๆ ของฉัน” เวอร์ชัน 4.0 ต้องใช้กับ iOS 8 ขึ้นไปและ iCloud คุณสามารถสร้าง Apple ID ใหม่ได้ฟรีเพื่อใช้งานกับ iCloud บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ของคุณ"

"Med Hitta mina vänner hittar du enkelt dina vänner och familj från din iPhone, iPad eller iPod touch. Installera bara appen och bjud in dina vänner att dela sina platser. Du kan välja dina vänner från dina kontakter eller genom att ange deras e-postadresser.

När vännerna accepterar din inbjudan i appen Hitta mina vänner på sin enhet, kan du genast börja följa deras platser och de kan skicka en snabb begäran om att följa din nuvarande plats. Om du vid något tillfälle inte längre vill dela din plats så kan du gömma den med ett enkelt knapptryck.

Med Hitta mina vänner kan du även få platsbaserade notiser som automatiskt underrättar dig när en vän anländer till flygplatsen, när ditt barn lämnar skolan eller när en familjemedlem kommer hem. Du kan också underrätta andra om platsändringar genom notiser.

För bästa möjliga plats- och notistjänst kontrollera att Wi-Fi är aktiverat på enheten.

FUNKTIONER

• Enkelt hitta vänner och familj

• Platsbaserade notiser

• Enkla integritetsinställningar

• Föräldrabegränsningar

• Gratis för iPhone, iPad och iPod touch

• Dela din plats tillfälligt eller permanent.

• Dela din plats snabbt med dina vänner med hjälp av AirDrop.

• Använd telefonnummer eller e-postadress när du ska dela din plats och bjuda in vänner att dela sina platser till dig.

• Stöd för 3D Touch

Språk som stöds: engelska, arabiska, danska, engelska (australiensisk), engelska (brittisk), finska, franska, franska (kanadensisk), grekiska, hebreiska, hindi, indonesiska, italienska, japanska, katalanska, kinesiska (förenklad) kinesiska (Hongkong), kinesiska (traditionell), koreanska, kroatiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, portugisiska (brasiliansk), rumänska, ryska, slovakiska, spanska, spanska (mexikansk), svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska

SYSTEMKRAV:

Hitta mina vänner version 4.0 kräver iOS 8 eller senare och iCloud. Du kan skapa ett kostnadsfritt Apple-ID att använda med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"С помощью приложения «Найти друзей» Вы сможете определять геопозицию устройств своих друзей и родных, используя iPhone, iPad или iPod touch. Просто установите приложение и предложите друзьям обмениваться данными о своем местоположении. Чтобы отправить им приглашения, выберите нужные адреса электронной почты в контактах или введите их вручную.

Как только другой пользователь примет Ваше приглашение в приложении «Найти друзей» на устройстве, Вы сразу же сможете начать отслеживать его местоположение. Ваши друзья также смогут отправить быстрый запрос на отслеживание Вашей геопозиции. Если Вы не хотите, чтобы друзья получали информацию о том, где Вы находитесь, Вы сможете отключить эту функцию одним прикосновением к экрану.

Приложение «Найти друзей» также позволяет получать автоматические уведомления об изменении геопозиции: Вы своевременно узнаете о том, что друг приехал в аэропорт, ребенок ушел из школы, а родственник благополучно добрался домой. Вы также можете настроить отправку уведомлений друзьям об изменении своего местоположения.

Для оптимизации уведомлений и более точного определения геопозиции убедитесь, что Ваше устройство подключено к Wi-Fi.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

• Быстрое определение геопозиции устройств родных и друзей.

• Получение уведомлений о геопозиции.

• Простое управление настройками конфиденциальности.

• Установка родительских ограничений.

• Бесплатная загрузка приложения на iPhone, iPad и iPod touch.

• Временная или постоянная передача данных о местоположении.

• Быстрая передача данных о своем местоположении друзьям, находящимся неподалеку, с помощью функции AirDrop.

• Использование номера телефона или email для передачи друзьям данных о своем местоположении. Друзья могут делать то же самое.

• Поддержка новых жестов 3D Touch

Поддерживаемые языки: английский, английский (австралийский), английский (британский), арабский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, иврит, индонезийский, испанский, испанский (мексиканский), итальянский, каталанский, китайский (гонконгский), китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, малайский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, португальский (бразильский), румынский, русский, словацкий, тайский, турецкий, украинский, финский, французский, французский (канадский), хинди, хорватский, чешский, шведский, японский.

ТРЕБОВАНИЯ:

Для работы приложения «Найти друзей 4.0» необходима iOS 8 или новее и учетная запись iCloud. Вы можете бесплатно создать Apple ID, чтобы использовать приложение в iCloud на iPhone, iPad, iPod touch или Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"O Buscar Amigos permite que você localize facilmente seus amigos e familiares a partir de seu iPhone, iPad ou iPod touch. Basta instalar o app e convidar amigos para compartilhar locais escolhendo a partir de contatos ou inserindo os endereços para o envio do convite.

Quando um amigo aceitar seu convite usando o app Buscar Amigos no dispositivo dele, você poderá começar a seguir sua localização imediatamente e ele poderá enviar uma solicitação rápida para seguir a sua localização. Se em algum momento você não quiser ser seguido, você pode ocultar sua localização com um único botão.

O Buscar Amigos permite que você configure alertas com base na localização que podem notificá-lo automaticamente quando um amigo chegar no aeroporto, uma criança sair da escola ou quando um familiar chegar em casa em segurança. Você também pode configurar alertas para notificar amigos sobre mudanças em sua localização.

Para melhorar a precisão na localização e o desempenho das notificações, certifique-se de que a rede Wi-Fi esteja ativada em seu dispositivo.

RECURSOS

• Localização fácil de amigos e familiares

• Notificação com base na localização

• Controles simples de privacidade

• Restrições definidas pelos pais

• Gratuito para iPhone, iPad e iPod touch

• Compartilhe sua localização de modo temporário ou permanente.

• Compartilhe rapidamente sua localização com amigos próximos usando o AirDrop.

• Use o número de telefone ou o endereço de e-mail para compartilhar sua localização e convidar amigos a compartilharem também.

• Compatível com 3D Touch

Idiomas compatíveis: inglês, árabe, inglês australiano, português do Brasil, inglês britânico, francês canadense, catalão, croata, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, grego, hebraico, híndi, chinês de Hong Kong, húngaro, indonésio, italiano, japonês, coreano, malaio, espanhol do México, norueguês, polonês, português, romeno, russo, chinês simplificado, eslovaco, espanhol, sueco, tailandês, chinês tradicional, chinês, turco, ucraniano, vietnamita

REQUISITOS:

O Buscar Amigos versão 4.0 requer o iOS 8 ou versão posterior e iCloud. Você pode criar um ID Apple gratuito para usar com o iCloud em seu iPhone, iPad, iPod touch ou Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

Med Finn vennene mine kan du enkelt finne venner og familie med din iPhone, iPad eller iPod touch. Installer ganske enkelt appen, og inviter venner til å dele posisjonene sine ved å velge dem i kontaktene dine eller skrive inn e-postadressene deres.

Når en venn aksepterer invitasjonen din via Finn vennene mine-appen på enheten sin, kan du umiddelbart begynne å følge posisjonen deres. De kan også sende deg en rask forespørsel om å få følge din posisjon. Du kan når som helst skjule posisjonen din med en enkel bryter.

Finn vennene mine lar deg sette opp stedbaserte alarmer som kan varsle deg automatisk når en venn ankommer flyplassen, et barn drar fra skolen eller et familiemedlem kommer trygt hjem. Du kan også sette opp alarmer for å varsle venner om endringer i posisjonen din.

FUNKSJONER

• Lett å finne venner og familie

• Posisjonsbaserte varsler

• Enkle personvernkontroller

• Foreldrekontroller

• Gratis for iPhone, iPad, og iPod touch

Nytt i iOS 9:

• Del plasseringen din midlertidig eller permanent.

• Del plasseringen din raskt med venner i nærheten, ved hjelp av AirDrop.

• Bruk telefonnummer eller e-postadresse til å dele plasseringen din og invitere venner til å dele tilbake.

Støttede språk: Engelsk, arabisk, australsk engelsk, brasiliansk, portugisisk, britisk engelsk, dansk, finsk, forenklet kinesisk, fransk, gresk, hebraisk, hindi, Hongkong-kantonesisk, indonesisk, italiensk, japansk, kanadisk fransk, katalansk, koreansk, kroatisk, malayisk, meksikansk spansk, nederlandsk, norsk bokmål, polsk, portugisisk, romansk, russisk, slovakisk, spansk, svensk, thai, tradisjonell kinesisk, tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk.

KRAV:

Finn vennene mine versjon 4.0 krever iOS 8 eller nyere, og iCloud. Du kan opprette en gratis Apple-ID til bruk sammen med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac.

"Met 'Zoek mijn vrienden' kun je gemakkelijk je vrienden en familie lokaliseren vanaf je iPhone, iPad of iPod touch. Het is heel eenvoudig. Installeer de app en nodig uw vrienden uit om locaties te delen. Kies uw vrienden in uw contacten of voer hun e-mailadres in.

Wanneer vrienden uw uitnodiging accepteren met de app Zoek mijn vrienden op hun apparaat, kunt u hun locatie direct gaan volgen en zij kunnen u een snel verzoek sturen om uw locatie te volgen. In een handomdraai kun je op ieder moment je locatie verbergen om niet meer gevolgd te worden.

U kunt Zoek mijn vrienden zo instellen dat u automatisch notificaties ontvangt op basis van locatie, bijvoorbeeld om u te laten weten dat een vriend is aangekomen op het vliegveld, dat een kind van school vertrekt of dat een gezinslid veilig is thuisgekomen. U kunt ook waarschuwingen instellen om het vrienden te laten weten als u van locatie verandert.

Voor de beste locatienauwkeurigheid en werking van notificaties, zorgt u ervoor dat Wi-Fi is ingeschakeld op uw apparaat.

KENMERKEN

• Gemakkelijk vrienden en familie lokaliseren

• Notificaties op basis van locatie

• Eenvoudige privacy-instellingen

• Ouderlijk toezicht/beperkingen 

• Gratis voor iPhone, iPad en iPod touch

• Deel uw locatie tijdelijk of permanent.

• Deel uw locatie snel met vrienden in de buurt met AirDrop.

• Gebruik telefoonnummer of e-mailadres om uw locatie te delen en nodig vrienden uit om hetzelfde te doen.

• Ondersteuning voor 3D Touch

Ondersteunde talen: Nederlands, Arabisch, Australisch Engels, Braziliaans Portugees, Brits Engels, Canadees Frans, Catalaans, Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, Grieks, Hebreeuws, Hindi, Hongaars, Hongkong Chinees, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Maleis, Mexicaans Spaans, Noors, Oekraïens, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Thai, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Vietnamees, Zweeds

VEREISTEN:

Voor versie 4.0 van Zoek mijn vrienden zijn iOS 8 of nieuwer en een iCloud-account vereist. U kunt een gratis Apple ID maken om te gebruiken met iCloud op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac."

"Cari Rakan Saya membolehkan anda untuk mencari rakan dan keluarga dengan mudah menggunakan iPhone, iPad atau iPod touch anda. Pasang sahaja app dan jemput rakan untuk berkongsi lokasi dengan memilih daripada kenalan anda atau memasukkan alamat e-mel mereka.

Apabila rakan menerima jemputan anda untuk menggunakan app Cari Rakan Saya pada peranti mereka, anda boleh mula mengikuti lokasi mereka dengan serta-merta dan mereka boleh menghantar permintaan pantas untuk mengikuti lokasi anda. Jika pada bila-bila masa anda tidak mahu dikesan, anda boleh menyembunyikan lokasi anda dengan hanya satu suis.

Cari Rakan Saya membolehkan anda untuk menyediakan peringatan berasaskan lokasi yang boleh memberitahu anda secara automatik tentang ketibaan rakan di lapangan terbang, kanak-kanak meninggalkan sekolah, atau ahli keluarga yang tiba di rumah dengan selamat. Anda juga boleh menyediakan peringatan untuk memberitahu rakan tentang perubahan lokasi anda.

Untuk mendapatkan ketepatan lokasi dan prestasi pemberitahuan yang terbaik, pastikan Wi-Fi diaktifkan pada peranti anda.

DITAMPILKAN

• Mencari rakan dan keluarga dengan mudah

• Pemberitahuan berasaskan lokasi

• Kawalan privasi mudah

• Sekatan ibu bapa

• Percuma untuk iPhone, iPad dan iPod touch

• Kongsi lokasi anda untuk sementara waktu atau secara kekal.

• Kongsi lokasi anda secara pantas dengan rakan yang berdekatan menggunakan AirDrop.

• Gunakan nombor telefon atau alamat e‑mel untuk berkongsi lokasi anda dan jemput rakan untuk berkongsi kembali.

• Menyokong 3D Touch

Bahasa yang disokong: Inggeris, Arab, Inggeris Australia, Portugis Brazil, Inggeris British, Perancis Kanada, Catalan, Croatia, Czech, Denmark, Belanda, Finland, Perancis, Jerman, Greek, Ibrani, Hindi, Cina Hong Kong, Hungary, Indonesia, Itali, Jepun, Korea, Melayu, Sepanyol Mexico, Norway, Poland, Portugis, Romania, Rusia, Cina Ringkas, Slovak, Sepanyol, Sweden, Thai, Cina Tradisional, Turki, Ukraine, Vietnam

KEPERLUAN:

Cari Rakan Saya Versi 4.0 memerlukan iCloud dan iOS 8 atau terkini. Anda boleh mencipta Apple ID percuma untuk digunakan dengan iCloud pada iPhone, iPad, iPod touch atau Mac anda."

"나의 친구 찾기를 사용하면 iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 친구와 가족을 손쉽게 찾을 수 있습니다. App을 설치하고 연락처를 사용하거나 친구의 이메일 주소를 입력하여 친구를 초대하고 위치를 공유하십시오.

친구가 기기의 나의 친구 찾기 App에서 내 초대를 수락하면 그 즉시 친구의 위치를 확인할 수 있으며 내게 위치 확인 요청을 보내면 친구도 내 위치를 볼 수 있습니다. 친구가 더 이상 내 위치를 볼 수 없게 하려면 언제든지 간단히 내 위치를 숨길 수 있습니다.

나의 친구 찾기를 사용하면 위치 기반 알림을 설정하여 친구가 공항에 도착하거나 아이가 하교할 때 또는 가족 구성원이 집에 안전하게 도착할 때 자동으로 알림을 받을 수 있습니다. 또한 내가 다른 곳으로 이동할 때 친구에게 위치 변경을 알리는 알림을 보내도록 설정할 수도 있습니다.

정확한 위치 확인과 알림 수신을 위해 기기에서 Wi-Fi가 켜져 있는지 확인하십시오.

기능

• 친구와 가족의 위치를 손쉽게 파악

• 위치 기반 알림

• 간단한 개인 정보 제어

• 유해 콘텐츠 제한

• iPhone, iPad 또는 iPod touch에서 무료로 사용 가능

• 위치를 일시적 또는 영구적으로 공유합니다.

• AirDrop으로 근처에 있는 친구와 빠르게 위치를 공유합니다.

• 전화 번호나 이메일 주소를 사용하여 위치를 공유하고 친구도 위치를 공유할 수 있도록 초대합니다.

• 3D Touch 지원

지원되는 언어: 영어, 영어(영국), 영어(호주), 그리스어, 노르웨이어, 네덜란드어, 독일어, 덴마크어, 러시아어, 루마니아어, 말레이어, 베트남어, 스웨덴어, 스페인어, 스페인어(멕시코), 슬로바키아어, 아랍어, 우크라이나어, 이탈리아어, 인도네시아어, 일본어, 중국어(간체 및 번체), 중국어(홍콩), 체코어, 카탈로니아어, 크로아티아어, 터키어, 태국어, 포르투갈어, 포르투갈어(브라질), 폴란드어, 프랑스어, 프랑스어(캐나다), 핀란드어, 한국어, 헝가리어, 히브리어, 힌디어

요구 사항

나의 친구 찾기 버전 4.0을 사용하려면 iOS 8 이상과 iCloud 계정이 필요합니다. 무료 Apple ID를 만들어 iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac에서 iCloud를 사용할 수 있습니다."

"「友達を探す」を使って、iPhone、iPad、または iPod touch で友達が今いる場所を簡単に見つけることができます。App をインストールして、連絡先から選択するかメールアドレスを入力して友達を招待すると、位置情報を共有できます。

友達が自身のデバイスの「友達を探す」App を使って招待を承認すると、友達の位置情報をすぐにフォローできるようになり、友達はあなたの位置情報をフォローするためのリクエストを即座に送信できます。フォローされることを中止したい場合は、簡単なスイッチ操作で自分を隠すことができます。

「友達を探す」では、ロケーションベースの通知を利用して、友達が空港に到着した時、子供が下校した時、あるいは家族が家に帰ってきた時に通知するように設定できます。また、自分の居場所が変わった時に友達に知らせる通知を設定することもできます。

より正確な位置情報と高度な通知パフォーマンスを得るには、ご利用のデバイスでWi-Fiが有効になっていることを確認してください。

主な特長

• 友達や家族が今いる場所を簡単に見つける


• ロケーションベースの通知

• 簡単なプライバシーコントロール

• ペアレンタルコントロール

• iPhone、iPad、iPod touch で無料


• 自分の位置情報を一時的または永続的に共有できます。

• AirDrop を使って近くの友達とすばやく位置情報を共有できます。

• 電話番号やメールアドレスを使って自分の位置情報を共有したり、友達の位置情報の共有をリクエスト (招待) したりできます。

• 3D Touch 対応

対応言語:英語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、ウクライナ語、オランダ語、カタロニア語、ギリシャ語、クロアチア語、スウェーデン語、スペイン語、スペイン語 (メキシコ)、スロバキア語、タイ語、チェコ語、デンマーク語、トルコ語、ドイツ語、ノルウエー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィンランド語、フランス語、フランス語 (カナダ)、ヘブライ語、ベトナム語、ポルトガル語、ポルトガル語 (ブラジル)、ポーランド語、マレー語、ルーマニア語、ロシア語、英語 (オーストラリア)、英語 (英国)、簡体字中国語、韓国語、中国語 (香港)、日本語、繁体字中国語

動作条件:

「友達を探す」バージョン 4.0 には iOS 8 以降と iCloud が必要です。iPhone、iPad、iPod touch または Mac での iCloud 用に無料の Apple ID を作成できます。"

"Con Trova i miei amici puoi individuare facilmente la posizione di amici e familiari tramite il tuo iPhone, iPad o iPod touch. Basta installare l'app e invitare gli amici a condividere le loro posizioni scegliendo tra i tuoi contatti o inserendo i loro indirizzi email.

Quando un amico accetta l'invito utilizzando l'app Trova i miei amici sul proprio dispositivo, puoi iniziare a seguire immediatamente la sua posizione e lui a sua volta può inviare una richiesta per seguire la tua. Puoi nascondere la tua posizione in qualsiasi momento, premendo semplicemente un pulsante.

Trova i miei amici ti permette di impostare avvisi automatici, ad esempio per informarti quando un tuo amico arriva all'aeroporto, tuo figlio esce da scuola o un tuo familiare arriva a casa. Puoi anche impostare avvisi per inviare notifiche agli amici in base ai tuoi spostamenti.

Per una localizzazione e notifiche più precise, assicurati che il tuo dispositivo sia collegato a Wi-Fi.

CARATTERISTICHE

• Facile individuazione di amici e familiari

• Avvisi sulla posizione geografica

• Semplici controlli per la privacy

• Controlli censura

• Gratis per iPhone, iPad e iPod touch

• Condividi la tua posizione temporaneamente o continuamente.

• Condividi rapidamente la tua posizione con gli amici nelle vicinanze utilizzando AirDrop.

• Utilizza il numero di telefono o l'indirizzo email per condividere la tua posizione e invitare gli amici a fare altrettanto.

• Supporto per 3D Touch

Lingue supportate: inglese, arabo, catalano, ceco, cinese di Hong Kong, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, croato, danese, ebraico, finlandese, francese, francese canadese, giapponese, greco, hindi, indonesiano, inglese australiano, inglese britannico, italiano, malese, norvegese, olandese, polacco, portoghese, portoghese brasiliano, rumeno, russo, slovacco, spagnolo, spagnolo messicano, svedese, tedesco, thailandese, turco, ucraino, ungherese, vietnamita

REQUISITI:

Trova i miei amici 4.0 richiede iOS 8 (o versioni successive) e iCloud. Puoi creare un ID Apple gratuito da utilizzare con iCloud sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac."

"Dengan Cari Teman Saya, Anda dapat dengan mudah menemukan lokasi teman dan keluarga menggunakan iPhone, iPad, atau iPod touch. Cukup instal app dan undang teman untuk berbagi lokasi dengan memilih dari kontak Anda atau memasukkan alamat email mereka.

Ketika teman menerima undangan Anda menggunakan app Cari Teman Saya di perangkat mereka, Anda dapat mulai mengikuti lokasi mereka segera dan mereka dapat mengirim permintaan singkat untuk mengikuti lokasi Anda. Jika pada suatu waktu Anda tidak ingin diikuti lagi, Anda dapat menyembunyikan lokasi dengan satu switch.

Dengan Cari Teman Saya, Anda dapat mengatur peringatan berdasarkan lokasi yang dapat memberitahukan secara otomatis saat teman tiba di bandara, anak pulang sekolah, atau anggota keluarga tiba di rumah dengan selamat. Anda juga dapat mengatur peringatan untuk memberi tahu teman tentang perubahan lokasi Anda.

Untuk mendapatkan performa terbaik dalam menentukan ketepatan lokasi dan pemberitahuan, pastikan Wi-Fi telah diaktifkan pada perangkat Anda.

FITUR

• Menemukan lokasi teman dan keluarga dengan mudah

• Pemberitahuan berbasis lokasi

• Kontrol privasi yang mudah

• Pembatasan orangtua

• Gratis untuk iPhone, iPad, dan iPod touch

• Bagikan lokasi Anda untuk sementara atau permanen.

• Bagikan secara cepat lokasi Anda dengan teman di sekitar dengan menggunakan AirDrop.

• Gunakan nomor telepon atau alamat email untuk membagikan lokasi Anda dan mengundang teman untuk membagikannya kembali.

• Dukungan untuk 3D Touch

Bahasa yang didukung: Inggris, Arab, Belanda, Ceko, Denmark, Finlandia, Hindi, Hongaria, Ibrani, Indonesia, Inggris Australia, Inggris Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Katala, Korea, Kroasia, Mandarin Hong Kong, Mandarin Sederhana, Mandarin Tradisional, Melayu, Norwegia, Polandia, Portugis, Portugis Brasil, Prancis, Prancis Kanada, Rumania, Rusia, Slovakia, Spanyol, Spanyol Meksiko, Swedia, Thailand, Turki, Ukrania, Vietnam, Yunani

PERSYARATAN:

Cari Teman Saya Versi 4.0 memerlukan iOS 8 atau versi lebih baru dan iCloud. Anda dapat membuat ID Apple gratis untuk digunakan dengan iCloud di iPhone, iPad, iPod touch, atau Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"L’app Localiser mes amis vous permet de retrouver facilement vos amis et vos proches depuis votre iPhone, iPad ou iPod touch. Il vous suffit d’installer l’app et d’inviter vos amis à partager leur position en sélectionnant leur nom parmi vos contacts ou en saisissant leur adresse e-mail.

Une fois que votre ami aura accepté l’invitation via l’app Localiser mes amis sur son appareil, vous pourrez commencer à suivre sa position. Vos amis peuvent demander à suivre votre position de la même façon. Et si vous ne souhaitez plus être suivi, il vous suffit de toucher un bouton pour masquer votre position.

L’app Localiser mes amis vous permet également de paramétrer des alertes en fonction d’emplacements définis. Vous pouvez ainsi être averti automatiquement lorsqu’un ami arrive à l’aéroport, lorsque vos enfants rentrent de l’école ou lorsqu’un membre de votre famille est bien rentré chez lui. Vous pouvez également paramétrer des alertes pour indiquer à vos amis l’endroit où vous vous trouvez.

Pour bénéficier d’un service de localisation plus précis et d’alertes plus performantes, assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre appareil.

FONCTIONNALITÉS

• Localisation rapide de vos proches

• Alertes en fonction d’emplacements définis

• Contrôles simples de confidentialité

• Restrictions parentales

• Gratuit pour iPhone, iPad et iPod touch

• Partagez votre position de manière temporaire ou permanente.

• Partagez rapidement votre position avec vos amis proches à l’aide de AirDrop.

• Utilisez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail pour partager votre position et inviter vos amis à en faire de même.

• Prise en charge de 3D Touch

Langues prises en charge : anglais, allemand, anglais australien, anglais britannique, arabe, catalan, chinois de Hong-Kong, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, croate, danois, espagnol, espagnol mexicain, finnois, français, français canadien, grec, hébreu, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, malais, néerlandais, norvégien, polonais, portugais, portugais brésilien, roumain, russe, slovaque, suédois, thaïlandais, tchèque, turc, ukrainien, vietnamien

CONFIGURATION REQUISE :

La version 4.0 de l’app Localiser mes amis nécessite iOS 8 (ou une version ultérieure) et iCloud. Vous pouvez créer un identifiant Apple gratuit pour pouvoir utiliser iCloud sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac."

"Etsi ystäväni -ohjelmalla voit helposti etsiä ystäviäsi ja perheenjäseniäsi iPhonesi, iPadisi tai iPod touchisi avulla. Asenna ohjelma laitteeseesi ja kutsu ystäviäsi jakamaan sijaintinsa valitsemalla heidät yhteystiedoistasi tai syöttämällä heidän sähköpostiosoitteensa.

Kun ystäväsi hyväksyy kutsusi laitteensa Etsi ystäväni -ohjelmalla, voit alkaa seurata hänen sijaintiaan välittömästi ja hän voi lähettää pikapyynnön seurata sinun sijaintiasi. Milloin tahansa kun et halua sijaintiasi seurattavan, voit piilottaa sen yhdellä valinnalla.

Etsi ystäväni antaa sinun ottaa käyttöön sijaintiperusteisia hälytyksiä, jotka ilmoittavat sinulle automaattisesti kun ystävä saapuu lentokentälle, lapsi lähtee koulusta tai perheenjäsen saapuu turvallisesti kotiin. Voit myös asettaa hälytyksiä ilmoittamaan ystäville muutoksista sinun sijainnissasi.

Parhaan sijaintitarkkuuden ja ilmoitusten toiminnan takaamiseksi varmista, että Wi-FI-yhteys on käytössä laitteessasi.

OMINAISUUDET

• Ystävien ja perheenjäsenten helppo paikantaminen

• Sijaintiperusteiset ilmoitukset

• Helpot yksityisyysasetukset

• Käyttörajoitukset lapsille

• Ilmainen iPhoneen, iPadiin ja iPod touchiin

• Jaa sijaintisi tilapäisesti tai pysyvästi.

• AirDropilla jaat sijaintisi nopeasti lähellä oleville ystävillesi.

• Käytä puhelinumeroa tai sähköpostiosoitetta sijaintisi jakamiseen ja kutsu ystäviäsi jakamaan sijaintinsa sinun kanssasi.

• 3D Touch -tuettu

Tuetut kielet: englanti, arabia, Australian englanti, Brasilian portugali, brittienglanti, espanja, hebrea, hindi, Hongkongin kiina, hollanti, indonesia, italia, japani, Kanadan ranska, katalaani, korea, kreikka, kroatia, malaiji, Meksikon espanja, norja, perinteinen kiina, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakia, suomi, tanska, thai, turkki, tšekki, unkari, ukraina, venäjä, vietnam, yksinkertaistettu kiina

VAATIMUKSET:

Etsi ystäväni 4.0 edellyttää iOS 8:aa tai myöhempää sekä iCloudia. Voit luoda ilmaisen Apple ID:n käytettäväksi iCloudin kanssa iPhonessa, iPadissa, iPod touchissa tai Macissa."

"Buscar a mis amigos te permite localizar fácilmente a tus amigos desde tu iPhone, iPad o iPod touch. Instala esta app gratuita e invita a tus amigos a que compartan sus ubicaciones seleccionándolos de entre tus contactos o escribiendo sus direcciones de correo electrónico.

Cuando un amigo acepte tu invitación mediante la app Buscar a mis amigos en su dispositivo, podrás comenzar a seguir su ubicación de inmediato y ellos podrán enviarte una solicitud rápida para seguir tu ubicación. Si en algún momento no quieres que tus amigos vean tu ubicación, puedes ocultarla fácilmente.

Buscar a mis amigos te permite establecer alertas basadas en la ubicación. Una notificación automática te avisará, por ejemplo, cuando un amigo llegue al aeropuerto, tus hijos salgan de la escuela o un familiar llegue a casa. También puedes configurar alertas para notificar a tus amigos sobre tus cambios de ubicación.

Para mayor precisión en la ubicación y para garantizar un buen funcionamiento de las notificaciones, asegúrate de que tu dispositivo tiene Wi-Fi activado.

CARACTERÍSTICAS

• Localiza fácilmente a tus amigos y familiares

• Notificaciones basadas en la ubicación

• Controles de privacidad sencillos

• Restricciones parentales

• Gratis para iPhone, iPad y iPod touch

• Comparte tu ubicación de forma temporal o permanente.

• Comparte rápidamente tu ubicación con amigos cercanos mediante AirDrop.

• Utiliza el número de teléfono o la dirección de correo electrónico para compartir tu ubicación e invitar a amigos a que compartan la suya.

• Compatibilidad con 3D Touch

Idiomas disponibles: alemán, árabe, catalán, checo, chino de Hong Kong, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, español de México, finlandés, francés, francés de Canadá, griego, hebreo, hindú, holandés, húngaro, indonesio, inglés, inglés británico, inglés australiano, italiano, japonés, malasio, noruego, p****o, portugués, portugués de Brasil, rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

REQUISITOS:

Se necesita iOS 8 o posterior y una cuenta de iCloud para poder usar la versión 4.0 de Buscar a mis amigos. Puedes crear un ID de Apple gratuito para utilizarlo con iCloud en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac."

"Με την εφαρμογή Εύρεση Φίλων μπορείτε να εντοπίζετε εύκολα τους φίλους και συγγενείς σας χρησιμοποιώντας το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας. Απλώς εγκαταστήστε την εφαρμογή και προσκαλέστε τους φίλους σας να μοιραστούν την τοποθεσία τους, επιλέγοντάς τους από τις επαφές σας ή καταχωρώντας τις διευθύνσεις email τους.

Όταν ένας φίλος σας αποδεχθεί την πρόσκλησή σας μέσω της εφαρμογής Εύρεση Φίλων από τη συσκευή του, μπορείτε να ξεκινήσετε να ακολουθείτε αμέσως την τοποθεσία του, ενώ κι εκείνος μπορεί να σας στείλει ένα γρήγορο αίτημα για να ακολουθεί τη δική σας τοποθεσία. Αν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσετε ότι δεν θέλετε να σας ακολουθούν, μπορείτε να αποκρύψετε την τοποθεσία σας με έναν μόνο διακόπτη.

Η εφαρμογή Εύρεση Φίλων σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας, οι οποίες μπορούν να σας ειδοποιούν αυτόματα όταν ένας φίλος φτάνει στο αεροδρόμιο, το παιδί σας φεύγει από το σχολείο ή ένα μέλος της οικογένειας φτάνει με ασφάλεια στο σπίτι. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις ώστε να ειδοποιούνται οι φίλοι σας σχετικά με αλλαγές στην τοποθεσία σας.

Για την βέλτιστη ακρίβεια τοποθεσίας και απόδοση γνωστοποιήσεων, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

• Εύκολος εντοπισμός φίλων και συγγενών

• Ειδοποιήσεις βάσει τοποθεσίας

• Απλά στοιχεία ελέγχου προστασίας απορρήτου

• Γονικοί περιορισμοί

• Δωρεάν για iPhone, iPad και iPod touch

• Προσωρινή ή μόνιμη κοινή χρήση της τοποθεσίας σας.

• Γρήγορη κοινή χρήση της τοποθεσίας σας με κοντινούς φίλους με χρήση AirDrop.

• Χρήση τηλεφωνικού αριθμού ή διεύθυνσης email για την κοινή χρήση της τοποθεσίας σας και την πρόσκληση φίλων για κοινή χρήση της δικής τους.

• Υποστήριξη 3D Touch

Υποστηριζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Αγγλικά Αυστραλίας, Απλοποιημένα Κινέζικα, Αράβικα, Βιετναμέζικα, Βρετανικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γαλλικά Καναδά, Γερμανικά, Δανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Ιαπωνικά, Ινδονησιακά, Ισπανικά, Ισπανικά Μεξικού, Ιταλικά, Καταλάνικα, Κινέζικα Χονγκ Κονγκ, Κορεάτικα, Κροάτικα, Μαλαϊκά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Παραδοσιακά Κινέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρουμάνικα, Ρώσικα, Σλοβάκικα, Σουηδικά, Ταϊλανδικά, Τούρκικα, Τσέχικα, Φινλανδικά, Χίντι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Η εφαρμογή Εύρεση Φίλων έκδοση 4.0 απαιτεί iOS 8 ή νεότερη έκδοση και iCloud. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δωρεάν Apple ID για να το χρησιμοποιείτε με το iCloud στις συσκευές σας iPhone, iPad, iPod touch ή στο Mac σας."

"Mit der App „Meine Freunde suchen" können Sie auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch schnell sehen, wo Ihre Freunde und Familienmitglieder sich befinden. Einfach die App installieren und Freunde dazu einladen, ihren Standort freizugeben, indem Sie sie in Ihrem Adressbuch anklicken oder ihre E-Mail-Adressen eingeben.

Wenn Ihre Freunde die Einladung mit der „Meine Freunde suchen“-App auf ihrem Gerät annehmen, können Sie sofort mitverfolgen, wo sie sich aufhalten, und Ihre Freunde können anfragen, ob sie Ihrem Standort folgen können. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Ihren Standort nicht mehr freigeben möchten, können Sie die Standortfreigabe ganz einfach stoppen.

„Meine Freunde suchen“ ermöglicht es Ihnen, standortbasierte Meldungen einzurichten, die Sie automatisch benachrichtigen, wenn ein Freund am Flughafen landet, ein Kind die Schule verlässt oder ein Familienmitglied sicher zuhause ankommt. Sie können auch Meldungen einrichten, die Ihre Freunde benachrichtigen, wenn Sie Ihren Standort wechseln.

Stellen Sie sicher, dass WLAN auf Ihrem Gerät aktiviert ist, um die Genauigkeit der Standortbestimmung und -benachrichtigung zu optimieren.

FUNKTIONEN

• Freunde und Familienmitglieder ganz einfach finden

• Standortbasierte Benachrichtigungen

• Einfache Einstellungen für die Privatsphäre

• Kindersicherung


• Kostenlos für iPhone, iPad und iPod touch


• Geben Sie Ihren Standort zeitweilig oder dauerhaft frei.


• Geben Sie Ihren Standort über AirDrop schnell für Freunde frei, die sich in der Nähe befinden.


• Verwenden Sie Ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse, um Ihren Standort freizugeben, und laden Sie Freunde dazu ein, dasselbe zu tun.

• Unterstützt 3D Touch

Unterstützte Sprachen: Englisch, Arabisch, Australisches Englisch, Brasilianisches Portugiesisch, Britisches Englisch, Chinesisch (Kurzzeichen), Chinesisch (Langzeichen), Dänisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Holländisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Kanadisches Französisch, Kantonesisch, Katalanisch, Koreanisch, Kroatisch, Malaiisch, Mexikanisches Spanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Spanisch, Thai, Tschechisch,Türkisch, Ukrainisch, Ungarisch, Vietnamesisch

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN:

Version 4.0 von Meine Freunde suchen erfordert iOS 8 oder neuer sowie iCloud. Du kannst kostenlos eine Apple-ID erstellen, um iCloud auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac zu benutzen."

"Med Find mine venner kan du nemt finde venner og familie med din iPhone, iPad eller iPod touch. Du skal blot installere appen og invitere nogle venner, så kan du dele lokaliteter ved at vælge blandt dine kontakter eller angive deres e-mailadresse.

Når en ven accepterer din invitation via appen Find mine venner på deres enhed, kan du straks begynde at følge deres lokalitet, og de kan sende en hurtig anmodning til dig om at følge din lokalitet. Hvis du på noget tidspunkt ikke ønsker at blive fulgt, kan du skjule din lokalitet med et enkelt tryk.

I Find mine venner kan du også indstille lokalitetsbaserede beskeder, så du automatisk kan få at vide, hvornår en ven ankommer i lufthavnen, dit barn går hjem fra skole, eller at et familiemedlem er kommet sikkert hjem. Du kan også indstille beskeder, så dine venner kan få oplysninger om ændringer i din lokalitet.

For mest nøjagtige positions- og beskedtjenester, skal du sørge for at Wi-Fi er aktiveret på din enhed.

FUNKTIONER

Find nemt venner og familie

• Lokalitetsbaserede meddelelser

• Enkle indstillinger for anonymitet

• Børnesikring

• Gratis til iPhone, iPad og iPod touch

• Del din placering midlertidigt eller permanent

• Del hurtigt din placering med venner i nærheden via AirDrop.

• Brug telefonnummer eller e-mailadresse til at dele din placering og invitere venner til også at dele.

• Understøttelse af 3D Touch

Understøttede sprog: engelsk, arabisk, catalansk, dansk, engelsk (australsk), engelsk (britisk), finsk, fransk, fransk (canadisk), græsk, hebræisk, hindi, hollandsk, indonesisk, italiensk, japansk, kinesisk (forenklet), kinesisk (Hongkong), kinesisk (traditionelt), koreansk, kroatisk, malajisk, norsk, polsk, portugisisk, portugisisk (brasiliansk), rumænsk, russisk, slovakisk, spansk, spansk (mexicansk), svensk, thai, tjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk, ungarsk, vietnamesisk.

SYSTEMKRAV:

Find mine venner version 4.0 kræver iOS 8 eller nyere og iCloud. Du kan oprette et Apple-id gratis, som du kan bruge med iCloud på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

"Find My Friends allows you to easily locate friends and family using your iPhone, iPad, or iPod touch. Just install the app and invite friends to share locations by choosing from your contacts or entering their email addresses.
 
When a friend accepts your invitation using the Find My Friends app on their device, you can start following their location immediately and they can send a quick request to follow your location. If at any time you don’t want to be followed, you can hide your location with a single switch.
 
Find My Friends lets you set up location-based alerts that can notify you automatically when a friend arrives at the airport, a child leaves school, or a family member arrives home safely. You can also set up alerts to notify friends about changes in your location.
 
For best location accuracy and notification performance, make sure Wi-Fi is enabled on your device.
 
Features

• Easily locate friends and family

• Location-based notifications

• Simple privacy controls

• Parental restrictions

• Free for iPhone, iPad and iPod touch

• Share your location temporarily or permanently

• Quickly share your location with nearby friends using AirDrop

• Use phone number or email address to share your location and invite friends to share back

• Support for 3D Touch
 
Supported languages: English, Arabic, Australian English, Brazilian Portuguese, British English, Canadian French,  Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hong Kong Chinese, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mexican Spanish, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Thai, Traditional Chinese, Turkish, Ukrainian, Vietnamese
 
REQUIREMENTS: 
 
Find My Friends Version 4.0 requires iOS 8 or later and iCloud. You can create a free Apple ID to use with iCloud on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac."

Screenshots
Read more
Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480 Screen320x480
Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480 Screen480x480
Tell your friends
Ratings
more
Rating 2.5 Stars 2,551 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
20%
Addictive
 
12%
Crashes
 
28%
Negative
 
35%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
6.0
August 12, 2016
4.1
June 14, 2016
4.0.1
October 18, 2014
4.0
September 18, 2014
3.0
November 20, 2013
2.1.1
August 23, 2013
2.1
March 30, 2013
2.0.1
October 30, 2012
2.0
September 20, 2012
1.1
March 07, 2012
1.0
November 15, 2011