Round up

Age

almost 11 years

Released: 2008-07-11

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

7

last updated: 2019-04-19

Overall Ratings

502,946,170

with average of 3.5

Global Rank

#17

Within the Top 1%

Top 25 Overall

28 Countries

top 1 in Sierra leone

Global Rank Positions

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

快速取得朋友近況。
• 看朋友都在忙些什麼
• 分享近況、相片和影片
• 當朋友按讚或回應你的貼文時,可立即收到通知
• 觀看直播視訊,並展開互動
• 開心玩遊戲、使用喜愛的應用程式
• 本地买卖二手货,就上 Facebook Marketplace !

請在我們於 App Store 說明的法令規定部分,詳讀本網站的資料使用政策、條款和其他重要資訊。

持續使用 GPS 在背景運作會大量耗損電池電力。只有在你同意使用的功能需要開啟 GPS 的情況下,Facebook 才會在背景運作 GPS。

Giữ liên lạc với bạn bè nhanh hơn bao giờ hết.
• Xem bạn bè đang làm gì
• Chia sẻ thông tin cập nhật, ảnh và video
• Nhận thông báo khi bạn bè thích và bình luận về bài viết của bạn
• Xem và tương tác với video trực tiếp
• Chơi trò chơi và sử dụng các ứng dụng yêu thích của bạn
• Mua và bán tại địa phương trên Facebook Marketplace

Đọc Chính sách sử dụng dữ liệu, Điều khoản của chúng tôi và thông tin quan trọng khác trong phần pháp lý của mô tả về App Store.

Việc tiếp tục sử dụng GPS chạy nền có thể làm hết pin nhanh chóng. Facebook không chạy GPS trong nền trừ khi bạn cho phép chúng tôi bằng cách bật các tính năng tùy chọn yêu cầu điều này.

Arkadaşlarınızla haberleşmek hiç bu kadar hızlı olmamıştı.
• Arkadaşlarınızın neler yapmakta olduğunu görün
• Güncellemeler, fotoğraflar ve videolar paylaşın
• Arkadaşlarınız gönderilerinizi beğendiğinde veya yorum yaptığında bildirimler alın
• Canlı videolar izleyin ve etkileşimde bulunun
• Oyunlar oynayın ve en sevdiğiniz uygulamaları kullanın
• Facebook Marketplace’te yerel olarak bir şeyler alıp satın

Veri Kullanımı İlkemiz, Koşullarımız ve diğer önemli bilgiler App Store açıklamamızda yer almaktadır.

Arkaplanda çalışan GPS'in sürekli kullanımı, pil ömrünü önemli ölçüde azaltabilir. GPS gerektiren isteğe bağlı özellikleri açarak bize izin vermediğiniz sürece Facebook arkaplanda GPS çalıştırmaz.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and videos
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Text, chat and have group conversations
• Play games and use your favorite apps

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

ติดต่อกับเพื่อนได้เร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิม
• เห็นว่าเพื่อนทำอะไรอยู่
• แชร์การอัพเดต รูปภาพ และวิดีโอ
• รับการแจ้งเตือนเมื่อมีเพื่อนถูกใจหรือแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของคุณ
• ดูและโต้ตอบกับวิดีโอแพร่ภาพสด
• เล่นเกมและใช้แอพโปรดของคุณ
• ซื้อขายสินค้าในพื้นที่ได้บน Facebook Marketplace

อ่านนโยบาย ข้อกำหนด และข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเราในส่วนกฎหมายของคำอธิบายร้านค้าแอพของเรา

การใช้งาน GPS อย่างต่อเนื่องในพื้นหลังจะลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว Facebook ไม่เรียกใช้ GPS ในพื้นหลัง เว้นแต่คุณได้ให้สิทธิ์การอนุญาตให้เปิดคุณลักษณะเพิ่มเติมที่จำเป็นต้องใช้

Nu går det snabbare än någonsin att se vad vännerna gör.
• Se vad dina vänner har för sig
• Dela uppdateringar, foton och video
• Bli meddelad när vänner gillar och kommenterar dina inlägg
• Titta på och interagera med livsvideo
• Spela spel och använd dina favoritapplikationer
• Köp och sälj lokalt på Facebook Marketplace

Läs vår policy för dataanvändning, våra användarvillkor och annan viktig info i juridikavsnittet i App Store-beskrivningen.

Om du fortsätter använda GPS i bakgrunden kan det förkorta batteritiden markant. Facebook kör inte GPS i bakgrunden om du inte ger oss tillstånd till det genom att aktivera valfria funktioner som kräver detta.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Теперь можно еще быстрее узнавать о новостях друзей.
• Смотрите, чем заняты друзья.
• Публикуйте обновления, фото и видео
• Получайте уведомления, когда друзья комментируют ваши публикации или ставят им «Нравится»
• Смотрите прямые трансляции и взаимодействуйте с ними
• Играйте в игры и пользуйтесь любимыми приложениями
• Покупайте и продавайте товары на Facebook Marketplace

С Политикой использования данных, Условиями и другими важными сведениями можно ознакомиться в нашем описании в App Store.

Постоянное использование GPS в фоновом режиме может существенно повлиять на время работы устройства от аккумулятора. Facebook не включает GPS в фоновом режиме без вашего разрешения при использовании некоторых функций, для которых это требуется.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Manter-se em contato com os amigos está mais rápido do que nunca.
• Veja o que seus amigos estão fazendo
• Compartilhe atualizações, fotos e vídeos
• Receba notificações quando seus amigos curtem e comentam suas publicações
• Assista a vídeos ao vivo e interaja com eles
• Jogue jogos e use seus aplicativos favoritos
• Compre e venda localmente no Facebook Marketplace

Leia nossa Política de Uso de Dados, os Termos e outras informações importantes na seção legal da nossa descrição na App Store.O uso contínuo do GPS em execução em segundo plano pode reduzir drasticamente a carga da bateria. O Facebook não executa o GPS em segundo plano, a menos que você nos dê permissão ativando recursos opcionais que exijam seu uso.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Nog sneller op de hoogte van updates van je vrienden.
• Zie waar je vrienden mee bezig zijn
• Deel updates, foto's en video's
• Ontvang meldingen wanneer vrienden je berichten leuk vinden en erop reageren
• Kijk livevideo en reageer erop
• Speel games en gebruik je favoriete apps
• Koop en verkoop lokaal op Facebook Marketplace

Lees ons gegevensbeleid, onze voorwaarden en ander belangrijke informatie in het gedeelte met juridische informatie van onze beschrijving in de App Store.

Voortdurend gebruik van GPS in de achtergrond kan de batterijduur aanzienlijk verminderen. Facebook maakt geen gebruik van GPS in de achtergrond tenzij je ons toestemming geeft door optionele functies in te schakelen waarvoor GPS vereist is.

Kini, anda boleh berhubung dengan rakan lebih pantas berbanding dahulu.
• Lihat apa rancangan rakan
• Kongsi kemas kini, foto dan video
• Dapatkan pemberitahuan apabila rakan suka dan komen kiriman anda
• Tonton dan berinteraksi dengan video langsung
• Main permainan dan guna apl kegemaran anda
• Membeli dan menjual secara tempatan di Facebook Marketplace

Baca Dasar Penggunaan Data, Syarat dan maklumat penting yang lain dalam bahagian undang-undang pada perihalan App Store kami.

Penggunaan GPS berterusan yang dijalankan di latar belakang boleh mengurangkan hayat bateri dengan cepat. Facebook tidak menjalankan GPS di latar belakang melainkan anda memberi keizinan kepada kami dengan menghidupkan ciri pilihan yang memerlukannya.

더욱 빠르게 친구들과 소식을 주고받으세요.
• 친구의 근황 보기
• 업데이트, 사진, 동영상 공유하기
• 친구들이 내 게시물을 좋아하거나 댓글을 달 때 알림 받기
• 라이브 방송 시청하고 참여하기
• 게임과 즐겨찾는 앱 이용하기
• Facebook Marketplace에서 주변 지역 사람들과 물건을 사고 팔아보세요

App Store 설명의 법률 섹션에서 Facebook의 데이터 사용 정책, 약관 및 기타 중요 정보를 읽어보세요.

백그라운드에서 GPS를 계속 실행하면 배터리 수명이 급격히 줄어들 수 있습니다.
Facebook은 회원님이 GPS를 필요로 하는 기능을 설정하여 권한을 부여하는 경우에만 GPS를 백그라운드에 실행합니다.

기기 권한: iOS 운영 체제는 앱에서 특정 기능이나 데이터에 액세스하기 위해 권한 시스템을 이용합니다. 처음으로 앱에 다음 권한 중 하나가 필요해질 때, 권한 허용을 위한 메시지가 표시됩니다.
Facebook 앱에서 이용하는 권한에 대한 이해를 돕고자, 다음과 같이 요청되는 권한 및 각 권한이 요청되는 주요 이유를 알려 드립니다. 다음 권한은 모두 선택 가능한 옵션 항목입니다. 즉, 각 권한을 허용하지 않는 경우 특정 기능이 동작하지 않을 수 있지만 Facebook 앱 자체는 계속 이용하실 수 있습니다.
iOS 권한(iOS에 표시되는 항목) 권한 이용 방식
연락처 친구들과 연결하기 위해 Facebook에서 연락처 정보에 액세스하도록 허용하는 권한입니다.
위치 원하는 장소를 찾고, 현재 위치와 관련된 정보를 보고, 원하는 경우 다른 사람에게 자신의 위치를 공유할 때 필요한 권한입니다.
카메라 롤 Facebook에 사진과 동영상을 업로드하고 카메라 롤에 사진과 동영상을 저장할 때 필요한 권한입니다.
카메라 사진과 동영상을 찍을 때 필요한 권한입니다.
마이크 동영상 녹화 시 음성을 함께 녹음하는 데 필요한 권한입니다.
푸시 알림 Facebook에서 알림, 사운드, 아이콘 배지 등을 보낼 수 있도록 허용하는 권한입니다. 각 권한은 설정에서 구성할 수 있습니다.

友達とのやりとりがよりスピーディーに
• 友達の近況をチェック。
• 近況、写真、動画をシェア。
• 友達から「いいね!」やコメントがあった時点で通知を受け取ることができます。
• ライブ動画を視聴しながら交流できます。
• ゲームやお気に入りのアプリをご利用ください。
• Facebook Marketplaceで近隣エリアにいる人と品物を売買

データの使用に関するポリシー、利用規約、およびApp Storeのアプリページ内に記載されている法的な重要情報をお読みください。

GPSを継続的にバックグラウンドで使用すると、バッテリー残量が著しく低下する可能性があります。オプション機能で許可された場合を除き、FacebookがバックグラウンドでGPSを実行することはありません。

Rimanere in contatto con i tuoi amici non è mai stato così veloce!
• Scopri cosa stanno facendo i tuoi amici
• Condividi aggiornamenti, foto e video
• Ricevi notifiche quando gli amici mettono "Mi piace" ai tuoi post e li commentano
• Guarda e interagisci con i video in diretta
• Usa i giochi e le tue applicazioni preferite
• Acquista e vedi a livello locale su Marketplace di Facebook

Leggi la nostra Normativa sull'utilizzo dei dati, le Condizioni e altre informazioni importanti nella sezione legale della descrizione del nostro app store.

L'uso ininterrotto del GPS in background può ridurre notevolmente la durata della batteria. Facebook non esegue il GPS in background a meno che tu non fornisca l'autorizzazione attivando le funzioni opzionali che ne richiedono l'uso.

Mengikuti berita teman kini lebih cepat daripada sebelumnya.
• Lihat yang dilakukan teman
• Bagikan status, foto, dan video
• Dapatkan pemberitahuan saat teman menyukai dan mengomentari kiriman Anda
• Tonton dan berinteraksi dengan video siaran langsung
• Mainkan game dan gunakan aplikasi favorit
• Jual beli secara lokal di Marketplace Facebook

Baca Kebijakan Penggunaan Data, Ketentuan, informasi penting lainnya di bagian legal pada keterangan App Store kami.

Penggunaan GPS yang berjalan di latar belakang secara terus menerus dapat menguras daya baterai secara cepat. Facebook tidak menjalankan GPS di latar belakang kecuali jika Anda memberikan izin dengan cara menyalakan fitur opsional yang memerlukan layanan ini.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Rester en contact avec ses amis devient encore plus facile.
• Ne ratez rien des actus de vos amis.
• Publiez des statuts, des photos et des vidéos.
• Recevez un avertissement lorsque vos amis aiment ou commentent vos publications.
• Regardez et interagissez avec les vidéos en direct.
• Jouez à vos jeux préférés et utilisez vos applications favorites.
• Achetez et vendez près de chez vous sur Facebook Marketplace

Lisez notre politique d’utilisation des données et le contrat de licence de l’utilisateur final mis à jour dans la section Mentions légales de la description sur l’App Store.

L'utilisation continue du GPS à l'arrière-plan peut réduire considérablement la durée de vie de la batterie. Facebook n'exécute pas le GPS à l'arrière-plan sauf si vous nous en donnez l'autorisation en activant les fonctionnalités facultatives qui l'utilisent.

Kaverien tekemisten seuraaminen on nyt nopeampaa kuin koskaan.
• Katso, mitä kaverisi tekevät.
• Jaa päivityksiä, kuvia ja videoita.
• Katso ilmoituksista, milloin kaverisi tykkäävät julkaisuistasi tai kommentoivat niitä.
• Katso live-videoita ja ryhdy toimeen.
• Pelaa pelejä ja käytä suosikkisovelluksiasi.
• Osta ja myy paikallisesti Facebookin Marketplacella

Tutustu tietojenkäyttökäytäntöömme, käyttöehtoihin ja muihin tärkeisiin tietoihin App Storen kuvauksen lakitieto-osiossa.

GPS-ominaisuuden jatkuva käyttö taustalla voi merkittävästi lyhentää akun kestoa. Facebook käyttää GPS-ominaisuutta taustalla vain, jos annat meille siihen luvan ottamalla käyttöön valinnaiset GPS-ominaisuudet.

Mantener el contacto con tus amigos es más rápido que nunca.
• Ve qué están haciendo tus amigos
• Comparte actualizaciones, fotos y vídeos
• Recibe notificaciones cuando tus amigos comenten tus publicaciones o indiquen que les gustan
• Ve vídeos en directo e interactúa con el contenido
• Juega y utiliza tus aplicaciones favoritas
• Compra y vende en tu zona en Facebook Marketplace

Lee nuestra Política de uso de datos, las Condiciones y otra información importante incluida en la sección legal de la descripción de la aplicación en la App Store.

El uso continuado del GPS en segundo plano puede reducir de forma significativa la duración de la batería. Facebook no usa el GPS en segundo plano a menos que nos des permiso para ello activando funciones opcionales que requieran esta característica.

Πλέον επικοινωνείτε με τους φίλους σας πιο γρήγορα από ποτέ.
• Δείτε τι κάνουν οι φίλοι σας
• Κοινοποιήστε ενημερώσεις, φωτογραφίες και βίντεο
• Λάβετε ειδοποιήσεις όταν οι φίλοι σας κάνουν like στις δημοσιεύσεις σας ή τις σχολιάζουν
• Παρακολουθήστε και αλληλεπιδράστε με live βίντεο
• Παίξτε παιχνίδια και χρησιμοποιήστε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
• ΑγοȡάıIJεțαȚπουȜήıIJεπȡοϊόȞIJαıIJηȞπεȡȚοχήıαȢȝεIJο Facebook Marketplace

Διαβάστε την Πολιτική χρήσης δεδομένων μας, τους Όρους και άλλες σημαντικές πληροφορίες στην ενότητα νομικών σημειώσεων που περιλαμβάνεται στην περιγραφή του καταστήματος εφαρμογών μας.

Η συνεχής χρήση GPS στο παρασκήνιο μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια της μπαταρίας. Το Facebook δεν εκτελεί το GPS στο παρασκήνιο αν δεν επιτρέψετε αυτό το δικαίωμα ενεργοποιώντας προαιρετικές δυνατότητες που απαιτούν χρήση GPS.

Bleibe schneller als jemals zuvor über die Aktivitäten deiner Freunde auf dem Laufenden.
• Finde heraus, was deine Freunde machen
• Teile Neuigkeiten, Fotos und Videos
• Erhalte Benachrichtigungen, wenn Freunde deine Beiträge kommentieren oder mit „Gefällt mir“ markieren
• Sieh dir Live-Videos an und reagiere darauf
• Spiele und verwende deine Lieblings-Apps
• Kaufe und verkaufe auf Facebook Marketplace in deiner Gegend

Lies unsere Datenverwendungsrichtlinien, Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie weitere wichtige Informationen im Rechtsabschnitt unserer Beschreibung im App Store.

Bei aktivierter GPS-Funktion im Hintergrund kann die Akkudauer wesentlich beeinträchtigt werden. Bei Facebook wird die GPS-Funktion nicht im Hintergrund ausgeführt, es sei denn, du erteilst uns die erforderliche Berechtigung zur Aktivierung optionaler Funktionen.

Det er nu hurtigere end nogensinde før at følge med i dine venners liv.
• Se, hvad dine venner laver
• Del opdateringer, billeder og video
• Få besked, når dine venner synes godt om og kommenterer dine opslag
• Se og interager med livevideo
• Spil spil, og brug dine yndlingsapps
• Køb og sælg lokalt på Facebook Marketplace

Læs vores politik for brug af data, vilkår og andre vigtige oplysninger i afsnittet med juridiske oplysninger i vores beskrivelse i App Store.

Løbende brug af GPS i baggrunden kan nedsætte batteriets levetid dramatisk. Facebook kører ikke GPS i baggrunden, medmindre du giver os tilladelse til det ved at slå valgfrie funktioner til, som kræver dette.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and videos
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Text, chat and have group conversations
• Play games and use your favorite apps

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Keeping up with friends is faster than ever.
• See what friends are up to
• Share updates, photos and video
• Get notified when friends like and comment on your posts
• Watch and interact with live video
• Play games and use your favorite apps
• Buy and sell locally on Facebook Marketplace

New! Become a Supporter
You can now support favorite Pages by purchasing monthly subscriptions. You get benefits for supporters only such as a digital badge, shopping discounts and exclusive content including, for example, videos, live broadcasts, updates and polls.

The subscription is charged to your iTunes account and continues monthly unless canceled in iTunes settings at least 24 hours before your renewal date.

Becoming a supporter means you agree to the Page Supporters Terms (https://www.facebook.com/FBPageSupporters/terms) and Statement of Rights and Responsibilities (https://www.facebook.com/legal/terms).

Read our Data Use Policy, Terms and other important info in the legal section of our App Store description.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life. Facebook doesn't run GPS in the background unless you give us permission by turning on optional features that require this.

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
480x360bb 480x360bb 360x480bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 3.5 Stars 243,505 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
19%
Addictive
 
5%
Crashes
 
30%
Negative
 
30%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
217.0
April 19, 2019
216.0
April 12, 2019
215.0
April 10, 2019
214.0
March 31, 2019
213.0
March 27, 2019
210.0
February 28, 2019
209.0
February 22, 2019
208.0
February 15, 2019
207.0
February 08, 2019
206.0
February 01, 2019
205.0
January 27, 2019
204.0
January 18, 2019
203.0
January 11, 2019
202.0
December 20, 2018
201.0
December 15, 2018
199.0
November 30, 2018
198.0
November 21, 2018
197.1
November 16, 2018
196.0
November 01, 2018
195.0
October 25, 2018
194.0
October 18, 2018
193.0
October 16, 2018
192.0
October 08, 2018
191.0
September 28, 2018
190.0
September 24, 2018
189.0
September 17, 2018
188.0
September 13, 2018
187.0
September 03, 2018
185.0
August 16, 2018
184.0
August 10, 2018
183.0
August 08, 2018
182.0
August 02, 2018
181.0
July 23, 2018
179.0
July 08, 2018
178.0
July 01, 2018
177.0
June 24, 2018
176.0
June 17, 2018
175.0
June 10, 2018
174.0
June 04, 2018
173.0
May 27, 2018
172.0
May 20, 2018
171.0
May 15, 2018
170.1
May 06, 2018
169.0
April 30, 2018
168.0
April 20, 2018
167.0
April 15, 2018
166.0
April 08, 2018
165.0
April 01, 2018
164.0
March 25, 2018
163.0
March 18, 2018
162.0
March 11, 2018
161.0
March 04, 2018
160.0
February 24, 2018
159.0
February 16, 2018
158.0
February 10, 2018
157.0
February 02, 2018
156.0
January 31, 2018
155.0
January 21, 2018
154.0
January 12, 2018
153.0
December 15, 2017
152.0
December 08, 2017
151.0
December 02, 2017
150.0
November 19, 2017
149.0
November 16, 2017
148.0
November 08, 2017
147.0
October 30, 2017
146.0
October 21, 2017
145.0
October 14, 2017
144.0
October 06, 2017
143.0
October 03, 2017
142.0
September 24, 2017
141.0
September 21, 2017
140.0
September 12, 2017
138.0
August 28, 2017
137.0
August 19, 2017
136.0
August 12, 2017
135.0
August 09, 2017
134.0
July 30, 2017
133.0
July 21, 2017
132.0
July 17, 2017
100.0
July 08, 2017
99.0
July 02, 2017
98.0
June 24, 2017
97.0
June 18, 2017
96.0
June 10, 2017
95.0
June 04, 2017
94.0
May 28, 2017
93.0
May 20, 2017
92.0
May 15, 2017
91.0
May 06, 2017
90.0
April 29, 2017
89.0
April 22, 2017
88.1
April 17, 2017
88.0
April 15, 2017
87.0
April 08, 2017
86.0
April 05, 2017
85.0
March 25, 2017
84.0
March 18, 2017
83.0
March 11, 2017
82.0
March 06, 2017
81.0
February 28, 2017
80.0
February 17, 2017
79.0
February 11, 2017
78.0
February 04, 2017
77.0
January 28, 2017
76.0
January 21, 2017
75.0
December 17, 2016
74.2
December 10, 2016
73.0
November 30, 2016
72.0
November 19, 2016
68.0
October 22, 2016
67.0
October 14, 2016
66.0
October 08, 2016
65.0
September 30, 2016
64.0
September 16, 2016
63.0
September 02, 2016
62.0
August 19, 2016
61.0
August 04, 2016
60.0
July 22, 2016
59.0
July 08, 2016
58.0
June 25, 2016
57.0
June 11, 2016
56.0
May 26, 2016
55.0
May 13, 2016
54.0
April 29, 2016
53.0
April 16, 2016
52.0
April 01, 2016
51.0
March 18, 2016
50.0
March 04, 2016
49.0
February 23, 2016
48.0
February 05, 2016
47.0
January 22, 2016
46.0
December 18, 2015
45.0
December 04, 2015
44.0
November 20, 2015
43.0
November 06, 2015
42.0
October 23, 2015
41.0
October 13, 2015
40.0
September 29, 2015
39.1
September 24, 2015
39.1
September 16, 2015
39.0
September 12, 2015
38.0
August 29, 2015
37.0
August 15, 2015
36.1
August 05, 2015
36.0
August 01, 2015
35.0
July 20, 2015
34.0
July 06, 2015
33.0
June 25, 2015
31.0
May 24, 2015
30.0
May 10, 2015
29.0
April 25, 2015
28.0
April 14, 2015
27.0
March 26, 2015
26.0
March 15, 2015
25.0
March 01, 2015
24.0
February 15, 2015
23.1
February 04, 2015
23.0
February 01, 2015
22.0
January 18, 2015
21.0
January 06, 2015
20.1
December 14, 2014
20.0
December 09, 2014
19.0
December 02, 2014
18.1
November 18, 2014
18.0
November 13, 2014
17.0
October 30, 2014
16.0
October 16, 2014
15.0
October 05, 2014
14.9
September 18, 2014
14.1
September 13, 2014
14.0
August 31, 2014
13.1
August 13, 2014
13.0
August 02, 2014
12.1
July 13, 2014
12.0
July 05, 2014
11.0
June 12, 2014
10.0
May 15, 2014
9.0
April 19, 2014
8.0
March 18, 2014
7.0
February 22, 2014
6.9.1
January 29, 2014
6.9
January 28, 2014
6.8
December 12, 2013
6.7.2
November 14, 2013
6.7.1
November 09, 2013
6.7
November 08, 2013
6.6
October 18, 2013
6.5.1
September 26, 2013
6.5
September 19, 2013
6.4
August 13, 2013
6.3
July 11, 2013
6.2
June 19, 2013
6.1.1
May 15, 2013
6.0.2
April 22, 2013
6.0.1
April 18, 2013
6.0
April 17, 2013
5.6
March 19, 2013
5.5
February 24, 2013
5.4.2
February 03, 2013
5.4.1
February 02, 2013
5.4
January 30, 2013
5.3
December 14, 2012
5.2.2
November 27, 2012
5.2.1
November 18, 2012
5.2
November 17, 2012
5.1
November 06, 2012
5.0.1
September 21, 2012
5.0
August 24, 2012