Round up

Age

almost 11 years

Released: 2008-07-11

Available in

155 Countries

of 155 total

Activity

1

last updated: 2019-03-14

Overall Ratings

634,788,860

with average of 5.0

Global Rank

#10,628

Within the Top 57%

Top 25 Overall

24 Countries

top 1 in Malawi

Global Rank Positions

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

在全世界超过 1.8亿个设备上,人们用最受好评的圣经软件来阅读、聆听和分享圣经 --- 这可是完全免费的!超过1千个圣经译本,并有数百种语言的选择。还有数以百计的读经计划,以40多种语言呈献给您。添加您个性化的高亮显示、书签、公开或保密的笔记。

按照您的体验和喜好调整设置使阅读更轻松自在。您在线时可随心所欲地使用所有译本与功能,或者下载特定译本以备离线时使用。

圣经软件让您和挚友们一起探索圣经。在您认识并信任的朋友圈内分享关于经文的坦诚交流,一起学习彼此对经文的发掘与体会。

阅读圣经
* 您有30多种语言的选择来设置圣经软件的使用介面。
* 备有775种语言,数以百计的圣经译本供您轻松选择。
* 从多个最常用的译本里选择,如 CCB 当代译本、CUNPSS 新标点和合本、CUNPSD 新标点和合本 (上帝版)、CNVS 新译本、CSB 中文标准译本、RCUVSS 和合本修订版。
* 离线圣经:在没有网络连线时也可以阅读 (只限特定译本)。
* 聆听有声圣经,享受全新的跳过功能、播放速度和定时器控制。 (有声圣经只限特定译本,并不提供下载)。

与朋友一起使用圣经
* 通过圣经软件中建立的友情,使圣经成为您最亲密的人际关系的中心点。
* 观看您和朋友一连串的读经活动,比如做笔记、做书签与高亮显示。
* 一起学习神的话语时,在圣经软件中通过评论来分享您的观点、提出问题并进行有意义的交流。

研习圣经
* 上百个读经计划: 您可找到灵修计划,还有在一年内借着探讨专题、部分或整本圣经内容来引导你的读经计划。
* 观看和分享《圣经》电视短剧、改变世界的电影《耶稣》和《The Lumo Project》
* 用关键字来搜索圣经。

个性化您的圣经
* 全新的主题让您选择,通过调色板来个性化您圣经软件的整体使用体验。
* 经句图:将经文转为可以分享的艺术创作。
* 以您自订的色彩来高亮显示—— 就像用纸质圣经。
* 书签标示经文: 分享、背诵或者只是要标记您喜爱的经文。
* 通过社交网络、电子邮件或短信与朋友分享经文。
* 给经文添加笔记:可设置为只有您自己看得见的保密模式、或将笔记公开与朋友分享。
* 有了 YouVersion 的免费帐户,您可通过云端同步在任何接受支持的设备上看见您所有的笔记、高亮显示、书签和读经计划。
* 轻松阅读的设置,如字体选择、文字大小和亮度调整。

与 YouVersion 联系
* 在圣经软件里直接联系服务支持。
* 点赞我们的 Facebook : http://facebook.com/youversion
* 关注我们的 Twitter : http://twitter.com/youversion
* 跟进我们博客的最新消息: http://blog.youversion.com/zh-hans/
* 使用网络版 YouVersion : https://www.bible.com/zh-CN

现在就下载全世界最受好评的圣经软件!随时体验与享受千万用户所推崇的圣经阅读方式!

Trên hơn 180 triệu thiết bị trên toàn thế giới, người người đang đọc, nghe, xem, và chia sẻ Lời Chúa qua App Kinh Thánh hàng đầu và hoàn toàn miễn phí. Hơn 1000 bản dịch từ hàng trăm ngôn ngữ. Hàng trăm kế hoạch đọc Kinh Thánh từ hơn 40 ngôn ngữ. Tạo các hình ảnh câu Kinh Thánh, tô màu, đánh dấu, và ghi chú công cộng hoặc ghi chú riêng tư cho chính bạn.

Cá nhân hóa cách đọc của bạn. Truy cập mọi thứ khi bạn đang kết nối mạng, hoặc tải các bản dịch về để đọc khi ngoại tuyến.

App cho phép bạn khám phá Kinh Thánh cùng bạn bè thân thuộc của mình. Tâm tình về Thánh Kinh cùng những người bạn quen biết và tin cậy. Cùng học biết những gì bạn thấy họ khám phá được.

ĐỌC KINH THÁNH
* Cài đặt giao diện App Kinh Thánh của bạn với lựa chọn từ hơn 30 ngôn ngữ.
* Dễ dàng chọn từ hàng trăm bản dịch Kinh Thánh thuộc hơn 775 ngôn ngữ.
* Chọn những bản dịch phổ biến như Bản Truyền Thống Hiệu Đính, Bản Dịch 2011, Bản Dịch Mới, Bản Truyền Thống, và Bản Phổ Thông.
* Kinh Thánh ngoại tuyến: Đọc mà không cần kết nối mạng (tùy bản dịch mới có).
* Nghe Kinh Thánh với các tính năng điều chỉnh tốc độ, bỏ đoạn, và hẹn giờ nghỉ. (Chỉ vài bản dịch mới có và không thể tải về.)

SỬ DỤNG KINH THÁNH CÙNG BẠN BÈ
* Đặt Kinh Thánh làm trung tâm của những mối quan hệ gần gũi nhất của bạn
* Xem các hoạt động về Kinh Thánh của bạn và của mọi người qua các ghi chú, đánh dấu, và tô màu
* Bình luận và chia sẻ những suy nghĩ, thắc mắc, và tâm tình ngay bên trong ứng dụng khi các bạn cùng nhau học Lời Chúa

HỌC KINH THÁNH
* Hàng trăm kế hoạch: đọc tĩnh nguyện hoặc đọc theo chủ đề, đọc một phần hoặc đọc toàn bộ Kinh Thánh trong vòng một năm.
* Xem và chia sẻ các đoạn phim ngắn từ loạt phim truyền hình 'The Bible', phim truyện 'Đức Chúa JÊSUS', và 'The Lumo Project.'
* Tìm kiếm Kinh Thánh bằng từ khóa.

CÁ NHÂN HÓA KINH THÁNH CỦA BẠN
* Chọn phông màu chủ đạo cho toàn bộ giao diện App.
* Hình ảnh: Ghép câu Kinh Thánh vào hình ảnh và chia sẻ.
* Tạo các dấu tô màu với nhiều màu sắc, cũng như Kinh Thánh giấy.
* Đánh dấu các phân đoạn: Chia sẻ, ghi nhớ, hoặc lưu lại những câu hay đoạn mà bạn yêu thích.
* Chia sẻ câu Kinh Thánh cùng bạn bè qua các mạng xã hội, email, hoặc tin nhắn (SMS).
* Tạo ghi chú cho các đoạn kinh văn: Giữ chúng "riêng tư" để chỉ mình bạn mới xem được, hoặc "công khai" để chia sẻ cùng bạn bè.
* Với tài khoản YouVersion miễn phí, bạn có thể xem tất cả ghi chú, tô màu, đánh dấu, và kế hoạch của bạn được đồng bộ hóa trên bất kỳ thiết bị nào đã được kết nối.
* Đọc dễ dàng hơn với các cài đặt phông chữ, cỡ chữ, và tương phản nền sáng hoặc tối.

KẾT NỐI CÙNG YOUVERSION
* Liên hệ hỗ trợ ngay từ bên trong App Kinh Thánh.
* Thích trang của chúng tôi trên Facebook: http://facebook.com/youversion
* Theo trang của chúng tôi trên Twitter: http://twitter.com/youversion
* Cập nhật những thông tin mới nhất trên blog: http://blog.youversion.com
* Sử dụng YouVersion trực tuyến: http://bible.com

Hãy tải App Kinh Thánh hàng đầu và tận hưởng trải nghiệm Kinh Thánh được hàng triệu người yêu thích!

Більш ніж 350 мільйонів пристроїв використовують люди по всьому світу, щоб читати, слухати і ділитися текстами з Біблії використовуючи №1 за рейтингом Bible App - абсолютно безкоштовно. Сотні версій Біблії, сотні планів для читання, десятки мов. Виділяйте, створюйте закладки, спільні або особисті нотатки. Зробіть читання зручним для себе. Отримуйте вільний доступ до бажаного контенту, при підключенні, або завантажуйте конкретні версії для читання в офлайн.

ЧИТАЙТЕ БІБЛІЮ.
*Налаштовуйте інтерфейс за вашим вибором на більш як 40 мовах.
*Легко обирайте з сотень версій Біблії доступних на близько 1000 мовах.
*Обирайте з найпопулярніших версій переклад Огієнка, тощо. (Біблія в пер. Івана Огієнка 1962, Синодальный перевод SYNO, Синодальный перевод SYNOD, Slovo Zhizny RSZ)
* Біблія в офлайн: читайте навіть без підключення до мережі.
* Слухайте аудіо Біблію займаючись іншими справами. (Аудіо доріжки Біблії не завантажуються).

ВИВЧАЙТЕ БІБЛІЮ
*Сотні планів для читання: посвяти, тематичні, часткові або Біблії в цілому.
*Багато планів читання також доступні і на різних мовах.
*Ви знайдете плани посвяти, так як і плани присвячені конкретній темі, частини Біблії, або навіть повної Біблії.
*Використовуйте пошук за ключовими словами.

НАЛАШТУЙТЕ СВОЮ БІБЛІЮ
*Виділяйте звичним кольором, як і в паперовій Біблії.
*Діліться віршами з друзями використовуючи соціальні мережі, електронну пошту, або SMS (текст).
*Робіть закладки в текстах: діліться, вивчайте, або просто помічайте улюблені.
*Додавайте нотатки до текстів: Зробіть їх особистими так, що лише ви зможете їх побачити, або доступними для друзів.
*З безкоштовним обліковим записом YouVersion переглядайте всі ваші нотатки,виділення, закладки, і плани читання на будь-якому відповідному пристрої.
*Читайте легко з такими опціями як шрифт, розмір тексту і контрастність для яскравішого або тьмянішого освітлення.

ЗВ₴ЯЗУЙТЕСЬ З YOUVERSION
*Підтримка зв'язку одразу з середини Bible App.
*Приєднайтесь до нас на Facebook: http://facebook.com/youversion
*Слідкуйте за нами на Twitter: http://twitter.com/youversion
*Заглядайте на останній наш блог: http://blog.youversion.com
*Користуйтесь YouVersion онлайн: http://bible.com

Завантажуйте Bible App №1 у світі зараз і насолоджуйтесь читанням Біблії - це досвід улюблений мільйонами!

Dünyanın dört bir yanında 180 milyondan fazla kişi, 1 Numaralı Kutsal Kitap uygulamasını kullanarak Kutsal Kitap'ı okuyor, dinliyor, izliyor ve paylaşıyor - tamamen ücretsiz. Yüzlerce farklı dilde, 1.000'den fazla Kutsal Kitap çevirisi. 40 dilden fazla, yüzlerce Okuma Planı. Kendi Ayet Görsellerinizi, vurgularınızı, yer imlerinizi ve herkese açık ya da özel notlarınızı ekleyin.Okuma deneyiminizi isteğinize göre uyarlayın. Çevrimiçi olduğunuzda herşeye ulaşın ya da çevrimdışı kullanım için belirli versiyonları indirin.Kutsal Kitap uygulaması en yakın arkadaşlarınızla Kutsal Kitap'ı keşfetmenizi sağlar. Tanıdığınız ve bildiğiniz bir toplulukla Kutsal Yazılar hakkında içten sohbetlerinizi paylaşın. Neler keşfettiklerini görerek siz de onlarla birlikte öğrenin.KUTSAL KİTAP'I OKU
* Kutsal Kitap uygulamanızın arayüzünü 30'dan fazla dil seçeneğinden biri ile kendi isteğinize göre ayarlayın.
* 775 dilden fazla, yüzlerce Kutsal Kitap çevirisini kolayca seçin.
* Türkçe "Kutsal Kitap Yeni Çeviri" ya da yüzlerce farklı dildeki birçok popüler çeviriden birini seçin.
* Çevrimdışı Kutsal Kitaplar: Ağ bağlantınız olmadan bile okuyun (sadece seçili çeviriler için mevcuttur).
* Sesli Kutsal Kitapları dinleyin ve yepyeni atla, oynatma hızı ve zamanlayıcı kontrolü özelliklerinin keyfini çıkarın. (Sesli Kutsal Kitaplar sadece seçili çeviriler için mevcuttur ve indirilemez).KUTSAL KİTAP'I ARKADAŞLARINIZLA KULLANIN
* Uygulama içindeki ortak arkadaşlarınızla olan en yakın ilişkinizin merkezine Kutsal Kitap'ı koyun
* Kutsal Kitap aktivite akışı ile sizin ve arkadaşlarınızın neleri not aldığını, yer imlerine kattığını ve vurgulamalara eklediğini görün
* Düşüncelerinizi paylaşmak, sorular sormak ve Tanrı'nın Sözü'nü uygulama aracılığıyla arkadaşlarınızla çalışırken anlamlı sohbetler kurmak için yorumlarda bulunun

KUTSAL KİTAP'I ÇALIŞIN
* Yüzlerce Okuma Planı: sizleri belirli konulara, Kutsal Kitap'ın belirli kısımlarına ya da bir yıl içinde belki de tüm Kutsal Kitap'a yönelten planlar ve günlük okumalar bulacaksınız.
* ‘Kutsal Kitap’ TV dizisi, dünyayı değiştiren ‘İSA’ filmi ve ‘Lumo Projesi’ kliplerini izleyin ve paylaşın.
* Anahtar kelimeleri kullanarak Kutsal Kitap'ı araştırın.

KUTSAL KİTAP'I İSTEĞİNİZE GÖRE UYARLAYIN
* Yepyeni Temalar özelliğiyle Kutsal Kitap Uygulaması deneyiminiz için bir renk seçebilirsiniz.
* Ayet Görselleri: Kutsal Kitap ayetlerini paylaşılabilir resimlere dönüştürün.
* Özel renklerle vurgulamalar yapın - tıpkı kağıttan bir Kutsal Kitap gibi.
* Bölümleri yer imlerine ekleyin: Paylaşın, ezberleyin ya da favorilerinizi takip altında tutun.
* Sosyal ağları, email ya da SMS (kısa mesaj) kullanarak arkadaşlarınızla ayetleri paylaşın.
* Bölümlere notlar ekleyin: Onları özel yaparak sadece kendiniz görün ya da herkese açık yaparak arkadaşlarınızla paylaşın.
* Ücretsiz YouVersion hesabıyla, bulut eşleme aracılığıyla bütün notlarınızı, vurgularınızı, yer imlerinizi ve okuma planlarınızı her cihazda görün.
* Yazı tipi, büyüklüğü, parlak ya da az-ışık koşullarına göre kontrast ayarlarıyla daha rahat okuyun.

YOUVERSION İLE BAĞLANIN
* Kutsal Kitap Uygulaması içerisinden destek birimiyle direk iletişime geçin.
Bizi Facebook'ta beğenin: http://facebook.com/youversion
Twitter'da bizi takip edin: http://twitter.com/youversion
Blog'umuzdan en güncel haberleri yakalayın: http://blog.youversion.com
*YouVersion'ı çevrimiçi kullanın: http://bible.com

Dünyanın 1 numaralı Kutsal Kitap Uygulaması'nı şimdi indirin ve milyonlar tarafından sevilen Kutsal Kitap'ı okuyun ve deneyim edin!

ติดตั้งบนอุปกรณ์กว่า 180 ล้านเครื่องทั่วโลก ให้ทุกคนได้อ่าน ฟัง ดู และแบ่งปันพระคัมภีร์โดยแอพพระคัมภีร์อันดับ #1—ได้ฟรี พระคัมภีร์มากมายกว่า 1,000 ฉบับ จากหนึ่งร้อยกว่าภาษา แผนการอ่านกว่าหนึ่งร้อยแผน ใน 40 ภาษา เพิ่มข้อพระคัมภีร์ลงในรูปภาพของคุณ เน้นข้อพระคัมภีร์ คั่นข้อพระคัมภีร์ และเขียนโน๊ตสำหรับส่วนตัวหรือแบ่งปันกับคนอื่น

รับประสบการณ์ในการปรับแต่งการอ่านพระคัมภีร์ เข้าถึงได้ทุกที่เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดพระคัมภีร์ไว้อ่านเวลาไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

แอพพระคัมภีร์ให้คุณสำรวจพระคัมภีร์ไปกับเพื่อนของคุณ แบ่งปันการสนนทนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์กับชุมชนของคนที่คุณรู้จักแล้วไว้ใจ ร่วมเรียนรู้ไปกับเขาเพื่อคุณจะได้พบว่าเขาได้ค้นพบอะไร

อ่านพระคัมภีร์
* ตั้งค่าหน้าจอแอพพระคัมภีร์ด้วยตัวเลือกกว่า 30 ภาษา
* เลือกพระคัมภีร์กว่าร้อยฉบับในหลากหลายภาษา
* เลือกพระคัมภีร์ฉบับที่คุ้นเคยเช่น NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, และอื่นๆ
* พระคัมภีร์ออฟไลน์: สำหรับการอ่านโดยไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (ใช้ได้เป็นบางฉบับ)
* ฟังพระคัมภีร์แบบเสียงและเพลิดเพลินไปกับตัวควบคุมการเล่นแบบใหม่ (พระคัมภีร์เสียงใช้ได้เป็นบางฉบับและไม่สามารถดาวน์โหลดได้)

ใช้พระคัมภีร์ร่วมกันกับเพื่อน
* ให้พระคัมภีร์เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์กับเพื่อนของคุณผ่านแผนพระคัมภีร์
* ดูความเคลื่อนไหวที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณหรือเพื่อนคุณกำลังเขียนโน๊ต คั่นข้อพระคัมภีร์ และเน้นข้อพระคัมภีร์
* แสดงความคิดเห็นเพื่อแบ่งปันควาดคิด ถามคำถาม และสนนทนากันอย่างมีความหมายในแอพเมื่อคุณศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน

ศึกษาพระคัมภีร์
* แผนการอ่านกว่าร้อยแผน: คุณจะพบบทความต่างๆที่จะนำคุณไปผ่านหัวข้อต่างๆ ผ่านส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ หรือผ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มในหนึ่งปี
* ดูและแบ่งปันวีดีโอจาก ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing‘JESUS’ film, และ ‘The Lumo Project.’
* ค้นหาพระคัมภีร์โดยใช้ข้อความ

ปรับแต่งพระคัมภีร์ของคุณ
* ธีมแบบใหม่ที่จะให้คุณเลือกสีของแอพพระคัมภีร์
* ใส่ข้อพระคัมภีร์ในรูปภาพ: เปลี่ยนข้อพระคัมภีร์ให้เป็นการแบ่งปันด้วยภาพศิลปะ
* เน้นข้อพระคัมภีร์ด้วยสีต่างๆ—เหมือนหนังสือพระคัมภีร์
* คั่นข้อพระคัมภีร์: แบ่งปัน จดจำ หรือเก็บข้อพระคัมภีร์ที่คุณชื่นชอบ
* แบ่งปันข้อพระคัมภีร์กับเพื่อนโดยใช้โซเชีลยเน็ตเวิร์ก อีเมล์ หรือข้อความ
* เพิ่มโน้ตไปยังข้อพระคัมภีร์: เก็บไว้เป็นส่วนตัวเพื่อคุณจะสามารถดูได้คนเดียว หรือแบ่งปันกับเพื่อน
* ด้วยบัญชี YouVersion ที่ฟรี คุณสามารถดูโน้ต การเน้นข้อพระคัมภีร์ ข้อพระคัมภีร์ที่คั่น และอ่านแผนการอ่านของคุณบนอุปกรณ์ที่รองรับโดยการเชื่อมต่อบนคลาวด์
* อ่านพระคัมภีร์ได้สะดวกขึ้นโดยการตั้งค่า ฟอนต์ ขนาดตัวอักษรและคอนทราสสำหรับปรับความสว่างหรือสำหรับอ่านในที่แสงน้อย

เชื่อมต่อกับ YOUVERSION
* ติดต่อรับการช่วยเหลือได้ผ่านแอพพระคัมภีร์
* กดถูกใจพวกเราบน เฟสบุ๊ค ได้ที่: http://facebook.com/youversion
* ติดตามพวกเราบน ทวิตเตอร์ ได้ที่: http://twitter.com/youversion
* ติดตามข้อมูลล่าสุดของพวกเราได้บนบล็อก: http://blog.youversion.com
* ใช้งาน YouVersion บนเว็ปได้ที่: http://bible.com

ดาวน์โหลดแอพพระคัมภีร์อันดับ #1 ของโลกในตอนนี้และเพลิดเพลินไปกับการอ่านพระคัมภีร์ที่ทุกคนชื่นชอบ!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

På fler än 180 miljoner enheter runt om i världen, så läser, lyssnar, tittar och delar människor Bibeln med hjälp av den topprankade Bibelappen - helt gratis. Över 1000 Bibelöversättningar på hundratals språk. Hundratals läsplaner på över 40 språk. Lägg till dina egna Bildverser, markeringar, bokmärken samt offentliga och privata anteckningar.

Anpassa din läsupplevelse. Kom åt allt när du är ansluten eller ladda ner specifika översättningar för användning offline.

Bibelappen låter dig utforska Bibeln med dina närmaste vänner. Dela uppriktiga konversationer om Skriften med en gemenskap av människor som du känner och litar på. Lär tillsammans med dem medan du ser vad de upptäcker.

LÄS BIBELN
* Välj bland mer än 30 språk i Bibelappens användargränssnitt.
* Välj enkelt bland hundratals Bibelöversättningar på över 775 språk.
* Välj bland populära översättningar som Bibel 2000, Nya Levande Bibeln, Svenska Folkbibeln och många andra.
* Offline-Biblar: Läs även utan nätverksanslutning (tillgängligt för ett urval översättningar).
* Lyssna på ljudbiblar och åtnjut nya kontroller såsom hoppa över, uppspelningshastighet och timer-kontroller. (Ljudbiblar finns för ett urval översättningar och kan inte laddas ner).

ANVÄND BIBELN TILLSAMMANS MED DINA VÄNNER
* Låt bibeln vara mittpunkten i relationen med dina närmaste vänner i Bibelappen
* Se en ström av bibelaktiviteter där du kan se vad du och dina vänner antecknar, bokmärker och markerar
* Kommentera för att dela tankar, ställa frågor och ha meningsfulla samtal i appen när ni tillsammans studerar Guds Ord

STUDERA BIBELN
* Hundratals läsplaner: Du hittar andakter och planer som leder dig genom specifika ämnen, delar av Bibeln eller hela Bibeln på ett år.
* Titta på och dela filmklipp från TV-serien "The Bible", den världsomvälvande filmen "JESUS" och "The Lumo Project."
* Sök i Bibeln med hjälp av nyckelord.

ANPASSA DIN BIBEL
* Helt nya Teman låter dig välja en färgpalett för din totala Bibelapp-upplevelse.
* Bildverser: Gör Bibeln till konst som du kan dela.
* Markera med valfria färger - precis som i en pappersbibel.
* Bokmärk texter: Dela, kom ihåg eller bara håll ordning på dina favoriter.
* Dela verser med vänner med hjälp av sociala nätverk, email eller SMS.
* Lägg till anteckningar till texter: Håll dem privata så att bara du kan se dem eller gör dem publika för att dela med vänner.
* Med ett gratis YouVersion-konto kan du se alla dina anteckningar, markeringar, bokmärken och läsplaner på alla enheter som stöds genom molnsynkronisering.
* Läs lättare med inställningar som typsnitt, teckenstorlek och kontrast för ljus eller mörk omgivning.

KOM I KONTAKT MED YOUVERSION
* Kontakta support direkt från Bibelappen.
* Gilla oss på Facebook: http://facebook.com/youversion
* Följ oss på Twitter: http://twitter.com/youversion
* Kolla in det senaste på vår blog: http://blog.youversion.com
* Använd YouVersion online: http://bible.com

Ladda ner världens högst rankade Bibelapp nu och åtnjut en läsupplevelse av Bibeln som uppskattas av miljoner!

Na viac ako 250 miliónoch zariadení po celom svete ľudia čítajú, počúvajú a zdieľajú Bibliu pomocou najlepšie hodnotenej aplikácie Biblia—úplne zadarmo. Stovky prekladov Biblie, plánov čítania a jazykov. Pridávajte vlastné zvýraznenia, záložky a verejné alebo súkromné poznámky. Prispôsobujte si čítanie pre lepší zážitok. Čítajte online alebo sťahujte konkrétne preklady pre použitie bez internetového pripojenia.

ČÍTAJTE BIBLIU
* Zvoľte si z vyše 40 jazykov rozhrania aplikácie.
* S ľahkosťou si vyberajte spomedzi stoviek prekladov Biblie v takmer 1000 jazykoch.
* Vyberajte si spomedzi populárnych prekladov ako napríklad Sväté Písmo vo vydaní Spolku svätého Vojtecha, či mnohých zahraničných prekladov. (Sväté Písmo - katolícky preklad, Slovenský Ekumenický Biblia SEB, Biblia - Evanjelicky preklad SLB, New International Version NIV, American Standard Version ASV, King James Version KJV)

* Offline Biblia: Čítajte aj bez internetového pripojenia.
* Počúvajte audio Bibliu popri iných činnostiach. (Audio Biblia nieje k dispozícii na stiahnutie.)

ŠTUDUJTE BIBLIU
* Stovky čítacích plánov: Zbožné, aktuálne, čiastočné alebo úplné.
* Veľa čítacích plánov je k dispozícii vo viacerých jazykoch.
* Nájdete osobné plány, ako aj plány, ktoré vás budú sprevádzať cez špecifické témy a časti Biblie alebo cez celú Bibliu.
* Prehľadávajte Bibliu pomocou kľúčových slov.

PRISPÔSOBUJTE BIBLIU
* Zvýrazňujte farbami—skoro ako v papierovej Biblii.
* Zdieľajte verše s priateľmi pomocou sociálnych sietí, e-mailu alebo SMS.
* Pridajte pasáže medzi záložky: Zdieľajte, memorujte alebo označujte vaše obľúbené časti.
* Pridávajte poznámky k pasážam: súkromné, aby ste ich mohli vidieť iba vy, alebo verejné k dispozícii pre priateľov.
* S bezplatným YouVersion účtom môžete vidieť všetky vaše poznámky, zvýraznenia, záložky a plány čítania na každom podporovanom zariadení.
* Čítajte jednoduchšie s nastaveniami písma, veľkosti textu a jasu v zlých svetelných podmienkach.

PRIPOJTE SA K YOUVERSION
* Kontaktujte podporu priamo pomocou aplikácie Biblia.
* Sme na Facebooku: http://facebook.com/youversion
* Sledujte nás na Twitteri: http://twitter.com/youversion
* Čítajte náš najnovší blog: http://blog.youversion.com
* Používajte YouVersion na webe: http://bible.com

Stiahnite si najlepšie hodnotenú aplikáciu Biblia práve teraz a užívajte si čítanie Biblie, ktoré milujú milióny ľudí!

Люди со всего мира читают, слушают, смотрят и делятся Библией на 180 миллионах устройств, используя бесплатное приложение Библия, которое является приложением №1 в мире. Более 1000 переводов Библии, на сотнях языков. Сотни планов чтения, на более чем 40 языках. Добавляйте свои стихи-картинки, закладки, выделяйте отрывки и добавляйте личные или общие заметки.

Настройте приложение таким образом, чтобы вам было удобно читать. Пользуйтесь всеми функциями, когда у вас есть связь, или же скачайте нужные вам переводы, чтобы пользоваться ими оффлайн.

Приложение Библия поможет Вам открыть для себя Библию вместе с близкими друзьями. Делитесь своими размышлениями о Писании с людьми, которых вы знаете и которым доверяете. Учитесь вместе с ними, когда они получают откровения.

ЧИТАЙТЕ БИБЛИЮ
*Выберите язык интерфейса программы из более чем 30 языков.
* С легкостью выбирайте из сотен переводов Библии, на более чем 775 языках.
* Выбирайте из множества переводов, таких как Синодальный, Слово жизни, епископа Кассиана и других.
* Доступ оффлайн: Читайте Библию даже тогда, когда у вас нет доступа к сети (доступно только для некоторых переводов).
* Слушайте аудио-версии Библии, легко управляя с помощью новых функций проигрывания, перемотки и таймера. (Аудио-версии Библии доступны только для отдельных переводов, и не могут быт скачаны).

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ
* Позвольте Библии стать краеугольным камнем ваших взаимоотношений с друзьями в приложении Библия.
* Просматривайте заметки, закладки и выделенные отрывки ваших друзей.
* Комментируйте, делитесь мыслями, задавайте вопросы, ведите беседы прямо в приложении, когда будете изучать Божье Слово вместе.

ИЗУЧАЙТЕ БИБЛИЮ
* Сотни планов чтения: Вы найдете планы с назиданием, планы, посвященные отдельным темам, частям Библии или прочтению всего Писания за год.
* Смотрите и делитесь отрывками из телесериала "Библия", изменившего мир фильма "Иисус", а также проекта "Lumo".
* Осуществляйте поиск по Библии, используя ключевые слова.

НАСТРОЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОД СЕБЯ
* Новая функция по выбору цвета вашей темы, позволит вам сделать чтение еще более приятным.
* Стихи-картинки: Превратите отрывки из Писания в небольшие произведения искусства, которыми можно поделиться.
* Выделяйте стихи разными цветами точно так же, как вы это делали в бумажной Библии.
Делайте закладки: Делитесь, запоминайте или просто отмечайте любимые отрывки.
* Делитесь стихами с друзьями, используя социальные сети, электронную почту или СМС.
* Добавляйте заметки к отрывкам: Делайте их личными или общедоступными, если хотите поделиться ими с друзьями.
* С помощью учетной записи YouVersion вы можете иметь доступ ко всем своим заметкам, закладкам, планам чтения и выделенным отрывкам на любом поддерживаемом устройстве, благодаря облачным технологиям.
* Сделайте чтение еще более удобным, настроив шрифт, размер текста, а также контраст для хорошо или плохоосвещенных помещений.

СВЯЖИТЕСЬ С YOUVERSON
* Свяжитесь с поддержкой прямо из приложения Библия.
* Лайкните нашу страничку на Фейсбук: http://facebook.com/youversion
Читайте нас в Твиттере: http://twitter.com/youversion
* Следите за новостями на нашем блоге: http://blog.youversion.com
* Пользуйтесь YouVersion онлайн: http://bible.com

Скачайте приложение Библия №1 в мире прямо сейчас и насладитесь чтением Писания вместе с миллионами других людей!

Pe mai mult de 350 de milioane de dispozitive mobile de pe tot globul, oamenii citesc, ascultă și împărtășesc Biblia folosind cea mai tare aplicație biblică - complet gratuit. Sute de versiuni ale Bibliei, sute de planuri de citire, zeci de limbi. Poți face evidențieri, poți adăuga marcaje sau notițe publice sau private. Personalizează-ți modul de citire. Ai acces total când ești conectat sau poți descărca anumite versiuni pentru a le folosi deconectat.

CITEȘTE BIBLIA
* Setează-ți interfața Aplicației Biblia pentru propria listă de peste 40 de limbi.
* Alegere facilă din sute de versiuni ale Bibliei, în aproape 1000 de limbi.
* Alege una din versiunile: Dumitru Cornilescu VDC, Dumitru Cornilescu Corectată VDCC, Noua Traducere în Limba Română NTR, Revised Károli, New International Version NIV.
* Biblii offline: citește și fără a avea acces la internet.
* Ascultă Biblia în timp ce faci și alte lucruri (Bibliile audio nu sunt descărcabile).

STUDIAZĂ BIBLIA
* Sute de planuri de citire: devoționale, specifice, porțiuni din Biblie sau Biblia în întregime.
* Multe planuri de citire sunt disponibile chiar în mai multe limbi .
* Vei găsi devoționale precum și planuri care te ghidează prin subiecte specifice, porțiuni ale Bibliei sau chiar prin întreaga Biblie.
* Caută în Biblie folosind cuvinte cheie.

PERSONALIZEAZĂ-ȚI BIBLIA
* Evidențiază folosind culori, ca și cum ai avea o Biblie tipărită.
* Partajează versete cu prietenii pe rețelele de socializare, prin e-mail sau SMS.
* Marchează pasaje: partajează, memorează, sau ține evidența celor favorite.
* Adaugă notițe la pasaje: le poți păstra private (doar pentru tine) sau le poți face publice pentru a le împărtăși cu prietenii.
* Având cont YouVersion, îți poți accesa notițele, evidențierile și planurile de citire, de pe orice dispozitiv mobil compatibil.
* Pentru citire ușoară, beneficiezi de setări pentru fonturi, text și contrast, pentru diferite condiții de iluminare.

INTRĂ ÎN CONTACT CU YOUVERSION
* Poți contacta echipa de suport direct din Aplicația Biblia
* Apreciază-ne pe Facebook: http://facebook.com/youversion
* Simpatizează-ne pe Twitter: http://twitter.com/youversion
* Fii la curent cu noutățile noastre pe blog: http://blog.youversion.com
* Folosește YouVersion online: http://bible.com

Descarcă acum aplicația biblică numărul 1 în lume și bucură-te de acest mod de citire a Bibliei îndrăgit de milioane de oameni!

Em mais de 180 milhões de dispositivos em todo o mundo, as pessoas estão lendo, ouvindo, assistindo e compartilhando a Bíblia usando o App da Bíblia número 1 — completamente gratuito. Mais de 1.000 de versões da Bíblia, em centenas de idiomas. Centenas de Planos de Leitura, em mais de 40 idiomas. Adicione suas próprias Imagens do Versículo, destaques, marcadores e anotações públicas ou privadas.

Personalize a sua experiência de leitura. Acesse tudo quando você estiver conectado ou baixe versões específicas para o uso offline.

O App da Bíblia permite a você explorar a Bíblia com seus amigos mais próximos. Compartilhe conversas honestas sobre a Escritura com um grupo de pessoas que você conhece e confia. Aprenda com eles enquanto vê o que eles estão descobrindo.

LEIA A BÍBLIA
* Defina a interface do App da Bíblia para sua escolha em mais de 30 idiomas.
* Selecione facilmente a partir de centenas de versões da Bíblia, em mais de 775 idiomas.
* Escolha a partir de versões populares, como a ARC09YV, NTLH, NVI, TB10, ARC e VFL.
* Bíblias Offline : Leia mesmo sem acesso à rede. (disponível em algumas versões).
* Ouça aos áudios da Bíblia e aproveite as novas funcionalidades, velocidade da reprodução e controles do cronômetro. (Bíblias em áudio disponíveis em algumas versões e não são para baixar).

USE A BÍBLIA COM SEUS AMIGOS
* Coloque a Bíblia no centro de seus relacionamentos mais próximos com amizades recíprocas no App da Bíblia.
* Veja o fluxo de atividades na Bíblia que mostra o que você e seus amigos estão anotando, marcando e destacando.
* Comente e compartilhe seus pensamentos, faça perguntas, e tenha conversas significativas no aplicativo enquanto vocês estudam a Palavra de Deus juntos.

ESTUDE A BÍBLIA
* Centenas de Planos: Você encontrará devocionais, bem como os planos que te levam através de temas específicos, partes da Bíblia, ou mesmo toda a Bíblia em um ano.
* Assista e compartilhe clipes da minissérie de TV \"A Bíblia\" , o filme \"JESUS​​\" que mudará o mundo, e \"O Projeto Lumo\".
* Pesquise na Bíblia usando palavras-chave.

PERSONALIZE SUA BÍBLIA
* Novos Temas deixam você selecionar uma paleta de cores para completar sua experiência no App da Bíblia.
* Imagens do Versículo: Transforme versículos bíblicos em arte compartilhável.
* Destaque com cores personalizadas — como em uma Bíblia de papel.
* Marque passagens: Compartilhe, memorize, ou apenas organize seus marcadores.
* Compartilhe versículos com amigos usando redes sociais, e-mail ou SMS (texto).
* Adicione anotações nas passagens: Deixe-as privadas ou torne-as públicas para compartilhar com amigos.
* Com uma conta gratuita YouVersion veja todas as suas anotações, destaques, marcadores, e planos de leitura em qualquer dispositivo que tenha sincronização na nuvem.
* Facilite a leitura com configurações como: tipos de letra, tamanho do texto e contraste para as condições de luz ou pouca luz.

ENTRE EM CONTATO COM YOUVERSION
* Contate o suporte diretamente de dentro do App da Bíblia.
* Curta-nos no Facebook: http://facebook.com/youversion
* Siga-nos no Twitter: http://twitter.com/youversion
* Saiba sobre as novidades em nosso blog: http://blog.youversion.com
* Use o YouVersion on-line: http://bible.com

Obtenha a Bíblia agora, o Aplicativo número 1 do mundo, e desfrute da experiência de leitura da Bíblia amada por milhões!

Na ponad 350 milionach urządzeń na całym świecie, ludzie czytają, słuchają i dzielą się Biblią używając najlepiej ocenianej Aplikacji Biblii—całkowicie za darmo. Setki przekładów Biblii, setki planów czytania, dziesiątki języków. Twoje własne zakreślenia, zakładki oraz publiczne lub prywatne notatki. Ustal swój własny sposób czytania. Miej dostęp do wszystkiego on-line lub pobierz konkretny przekład do użytku poza siecią.

CZYTAJ BIBLIĘ
* Ustaw język interfejsu Aplikacji Biblii na jeden z ponad 40 dostępnych.
* Łatwo wybieraj spośród przekładów Biblii, w blisko 1000 językach.
* Wybieraj spośród popularnych przekładów, takich jak Nowa Biblia Gdańska, Słowo Życia, Biblia Gdańska, Uwspółcześniona Biblia Gdańska, King James Version KJV, New International Version NIV, New King James Version NJKV.
* Biblia off-line: Czytaj nawet bez dostępu do sieci.
* Słuchaj Biblii audio podczas innych zajęć. (Biblii audio nie można pobrać.)

STUDIUJ BIBLIĘ
* Setki planów czytania: Rozważania, plany tematyczne, części Biblii lub cała Biblia.
* Wiele planów czytania jest dostępne w różnych wersjach językowych.
* Znajdziesz rozważania, jak również plany, które przeprowadzą cie przez konkretne tematy, częsci Biblii lub nawet przez całą Biblię.
* Przeszukuj Biblię używając słów kluczowych.

DOSTOSUJ SWOJĄ BIBLIĘ
* Zakreślaj dowolnymi kolorami—tak jak Biblię papierową.
* Udostępniaj wersety przyjaciołom, używając portali społecznościowych, e-maila lub SMSa.
* Zaznaczaj fragmenty: Udostępniaj, zapamiętuj lub po prostu kolekcjonuj swoje ulubione.
* Dodawaj notatki do fragmentów: Zachowaj je prywatnie, tak abyś tylko ty miał do nich dostęp lub upublicznij je, aby podzielić się z przyjaciółmi.
* Z darmowym kontem YouVersion, oglądaj wszystkie swoje notatki, zakreślenia, zakładki i plany czytania na dowolnym obsługiwanym urządzeniu.
* Ułatw sobie czytanie ustawiając czcionki, wielkość tekstu i kontrast dla jasnego lub ciemnego otoczenia.

BĄDŹ W KONTAKCIE Z YOUVERSION
* Skontaktuj się z naszym wsparciem bezpośrednio z Aplikacji Biblii.
* Polub nas na Facebooku: http://facebook.com/youversion
* Śledź nas na Twitterze: http://twitter.com/youversion
* Bądź na bieżąco z naszym blogiem: http://blog.youversion.com
* Używaj YouVersion on-line: http://bible.com

På mer enn 130 millioner enheter verden over er det personer som leser, lytter til eller deler Bibelen med andre ved hjelp av den mest populære Bibel-appen - helt gratis. Hundrevis av bibeloversettelser, hundrevis av leseplaner, hundrevis av språk. Legg inn dine egne markeringer, bokmerker og private eller offentlige notater. Tilpass visningen for å lese lettere. Ha tilgang på alt når du er pålogget, eller last ned utvalgte bibeloversettelser for bruk uten nettilgang.

Nå gir Bibel-appen 5 deg helt nye muligheter for å utforske Bibelen sammen med dine nærmeste venner. Ta del i åpenhjertige samtaler om skriften i et fellesskap av personer du kjenner og stoler på. Lær sammen med dem når du ser hva de oppdager.

LES BIBELEN
* Bibel-appen er tilgjengelig på mer enn 30 språk.
* Velg blant hundrevis av bibeloversettelser på over 400 språk.
* Velg blant versjoner som Bibelen 2011, Norsk Bibel 88/07 og Bibelen 1978/1985.
* Offline Bibler: Les uten nettilgang (begrenset utvalg på engelsk)
* Lytt til lydbibler mens du gjør andre ting. (Ikke på norsk, kan ikke lastes ned.)

BRUK BIBELEN SAMMEN MED DINE VENNER
* Sett Bibelen i sentrum av dine nærmeste vennskap ved hjelp av gjensidig vennskap i Bibel-appen.
* Se en opplisting av aktiviteter som viser hva du og dine venner noterer, uthever og lager bokmerker for.
* Del dine tanker gjennom kommentarer og spørsmål. Ha innholdsrike samtaler i appen når dere studerer Bibelen sammen.

STUDER BIBELEN
* Hundrevis av leseplaner: Andakter, temaplaner og planer for deler av eller hele Bibelen.
* Se og del videoklipp fra miniserien The Bible, Jesus-filmen og The Lumo Project. Kun på engelsk.
* Søk i Bibelen med stikkord.

TILPASS BIBELEN
* Marker tekst med dine farger, akkurat som i en papirutgave.
* Lag bokmerke for vers i ønsket farge for å dele, lære utenat eller for å finne igjen favorittene dine.
* Del vers med venner via sosiale nettverk, e-post eller sms.
* Legg til notater: Hold dem private, så bare du kan se dem, eller gjør dem offentlige for å dele med venner.
* Med en gratis YouVersion-brukerkonto kan du se alle dine notater, markeringer, bokmerker og leseplaner på alle støttede enheter via synkronisering i nettskyen.
* Enklere å lese med tilpasning av skrifttype, tekststørrelse og kontrast for lyse eller mørke omgivelser.

KONTAKT YOUVERSION
* Kontakt support direkte fra Bibel-appen.
* Lik oss på Facebook: http://facebook.com/youversion
* Følg oss på Twitter: http://twitter.com/youversion
* Få med det siste på vår blogg: http://blog.youversion.com
* Bruk YouVersion online: http://bible.com

Last ned verdens mest populære Bibel-app nå og gled deg over en leseopplevelse verdsatt av millioner! (Gratis!)

Op meer dan 180 miljoen apparaten over de hele wereld, lezen, luisteren, kijken en delen mensen de bijbel met behulp van de #1 Bible App —— volledig gratis. Meer dan 1000 Bijbelversies, in honderden talen. Honderden leesplannen, in meer dan 40 talen. Voeg uw eigen versafbeeldingen, markeringen, bladwijzers, en openbare of particuliere notities toe.

—Pas uw leeservaring aan. Toegang tot alles terwijl je verbonden bent, of download specifieke versies voor offline gebruik.

De Bible App laat je de Bijbel verkennen met je beste vrienden. Deel eerlijke gesprekken over de Schrift met een gemeenschap van mensen die je kent en vertrouwt. Leer samen met hen als je ziet wat ze ontdekken.

LEES DE BIJBEL
* Stel de interface van jouw Bible App in met een keuze uit meer dan 30 talen.
* Selecteer eenvoudig uit honderden Bijbelversies, in meer dan 775 talen.
* Kies uit populaire versies, zoals de SV1750, NBG51, Het Boek, BasicBijbel, en nog veel meer in andere talen.
* Offline Bijbels: Lees ook zonder netwerktoegang (beschikbaar voor bepaalde versies).
* Luister naar audio Bijbels en geniet van alle nieuwe controles zoals overslaan, afspeelsnelheid en tijd. (Audio Bijbels zijn beschikbaar voor bepaalde versies en zijn niet te downloaden).

GEBRUIK DE BIJBEL met je vrienden
* Zet de Bijbel in het midden van je beste relaties met wederzijdse vriendschappen in de Bible App
* Zie een stroom van Bijbelactiviteit, die laat zien wat jij en je vrienden noteren, kenmerken, en markeren
* Geef commentaar om je gedachten te delen, vragen te stellen, en heb zinvolle gesprekken in de app als je Gods Woord samen bestudeert

BESTUDEER DE BIJBEL
* Honderden plannen: je zult devotionals vinden, evenals plannen die je door specifieke thema's, delen van de Bijbel of zelfs de hele Bijbel in een jaar leiden.
* Kijk en deel fragmenten van 'The Bible' TV miniseries, de wereld veranderende 'Jezus' film, en 'The Lumo Project.'
* Doorzoek de Bijbel met behulp van trefwoorden.

PAS JE BIJBEL AAN
* Hele nieuwe Thema's laten je een kleurenpalet voor je hele Bible App ervaring selecteren.
* Versafbeeldingen: Zet Bijbelverzen in deelbare kunst.
* Markeer met aangepaste kleuren — net als in een papieren Bijbel.
* Kenmerk passages: Deel, onthoud, of gewoon bijhouden van je favorieten.
* Deel verzen met vrienden via sociale netwerken, e-mail of SMS (tekst).
* Opmerkingen toevoegen aan passages: Houd ze privé zodat alleen jij ze kunt zien, of maak ze openbaar om te delen met vrienden.
* Zie al je notities, markeringen, bladwijzers, en leesplannen op elk ondersteund apparaat door middel van cloud-synchronisatie, met een gratis YouVersion account.
* Lees makkelijker met instellingen zoals lettertype, tekstgrootte en contrast voor veel of weinig licht.

VERBIND MET YOUVERSION
* Krijg ondersteuning direct vanuit de Bible App.
* Like ons op Facebook: http://facebook.com/youversion
* Volg ons op Twitter: http://twitter.com/youversion
* Lees bij op onze blog: http://blog.youversion.com
* Gebruik YouVersion online: http://bible.com

Download nu 's werelds nummer 1 Bible App en geniet van de Bijbel leeservaring geliefd door miljoenen!

Dalam lebih dari 180 juta peranti di seluruh dunia, orang-orang sedang membaca, mendengar, menonton, dan berkongsi Alkitab dengan menggunakan App Alkitab yang dinilai sebagai #1- percuma sepenuhnya. Lebih 1,000 versi Alkitab, dalam ratusan bahasa. Ratusan Pelan Bacaan, dalam lebih 40 bahasa. Tambahkan Imej Ayat, highlight, bookmark, dan nota umum atau peribadi anda sendiri.

Sesuaikan pengalaman bacaan anda. Akses apa sahaja ketika anda mempunyai talian internet, atau muat turun versi yang spesifik untuk kegunaan offline.

App Alkitab membolehkan anda meneroka Alkitab bersama sahabat terdekat anda. Kongsi perbualan yang jujur tentang Kitab Suci bersama komuniti yang anda kenal dan percaya. Pelajari bersama mereka tentang apa yang mereka temukan.

BACA ALKITAB
*Tetapkan interface App Alkitab anda untuk lebih dari 30 pilihan bahasa.
* Pilih dari ratusan versi Alkitab dengan mudah, dalam lebih 775 bahasa.
* Pilih versi popular seperti Alkitab Berita Baik (BM), Alkitab Berita Baik +Deuterokanonika, BMDC, dan lebih lagi.
* Alkitab Offline: Baca walaupun tiada akses internet.(Terdapat dalam versi yang terpilih).
* Dengar Alkitab audio dan nikmati ciri skip, kelajuan playback, dan kawalan pemasa. (Alkitab audio terdapat dalam versi terpilih dan tidak boleh di muat turun).

GUNAKAN ALKITAB BERSAMA SAHABAT ANDA
*Letakkan Alkitab di tengah persahabatan terdekat anda dengan persahabatan dalam App Alkitab
*Lihat siaran aktiviti Alkitab yang menunjukkan apa yang anda dan sahabat anda sedang tuliskan sebagai nota, bookmark, dan highlight
*Komen untuk berkongsi pendapat anda, bertanya soalan, dan memiliki perbualan yang bermakna dalam app ketika anda mempelajari Firman Allah bersama

PELAJARI ALKITAB
*Ratusan Pelan: anda akan mendapati devosi, dan Pelan yang akan membimbing anda melalui topik yang spesifik, bahagian Alkitab, atau bahkan keseluruhan Alkitab dalam setahun.
* Tonton dan kongsi klip daripada 'The Bible' siri mini TV, filem perubahan dunia 'JESUS', dan 'THE LUMO PROJECT'
* Cari Alkitab dengan menggunakan kata kunci.

UBAHSUAI ALKITAB ANDA
*Dengan Tema terbaru membolehkan anda memilih palet warna untuk keseluruhan pengalaman App Alkitab anda.
* Imej Ayat: Ubah ayat Alkitab kepada seni yang boleh dikongsikan.
* Highlight dengan warna pilihan- sama seperti Alkitab kertas.
* Petikan Bookmark: Kongsi, hafal, atau jejaki kegemaran anda.
* Kongsi ayat dengan sahabat menggunakan jaringan sosial, e-mel, atau SMS (teks).
* Tambah nota pada petikan: Jadikan ia peribadi agar hanya anda yang boleh melihatnya, atau jadikan ia umum untuk berkongsi dengan sahabat.
* Dengan akaun YouVersion yang percuma, lihat kesemua nota, highlight, bookmark, dan pelan bacaan dalam setiap peranti yang disokong melalui sinkronisasi cloud.
* Baca lebih mudah dengan setting seperti font, saiz teks, dan kontras untuk keadaan cahaya terang atau rendah.

BERHUBUNG DENGAN YOUVERSION
* Hubungi sokongan secara terus dalam App Alkitab.
* Klik butang Like dalam Facebook: http://facebook.com/youversion
* Ikuti kami di Twitter: http://twitter.com/youversion
* Lihat yang terbaru dalam blog kami: http://blog.youversion.com
* Gunakan YouVersion secara online: http://bible.com

Muat turun app #1 dunia App Alkitab sekarang dan nikmati pengalaman bacaan Alkitab yang dicintai oleh jutaan orang.

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

세계적으로 1억 8천 대가 넘는 기기로 사람들이 무료 성경 앱을 사용해 말씀을 읽고, 듣고, 보고, 나누고 있습니다. 수백 가지 언어로 된 1천 가지 이상의 번역본을 보유하고 있습니다. 40여 가지 언어로 된 수백 편의 묵상 계획을 제공합니다. 나만의 성경 이미지, 하이라이트, 책갈피, 공개 노트와 비공개 노트를 지원합니다.자신에게 맞는 성경읽기를 체험하실 수 있습니다. 온라인으로 모든 기능을 사용할 수 있고, 일부 번역본은 다운로드받아 오프라인에서 사용할 수 있습니다.

성경 앱으로 가장 가까운 친구들과 함께 성경을 탐구할 수 있습니다. 본인이 믿고 신뢰하는 공동체 식구들과 말씀에 대해 솔직한 대화를 나눠 보세요. 그들이 탐구한 내용을 보며 함께 말씀을 배우세요.

성경읽기
*30여 가지 언어 중 원하는 언어를 선택해 성경 앱 인터페이스를 조정하세요.
수백 가지 언어로 된 775개 이상의 성경 번역본 중에서 선택하세요.* 인기있는 번역본인 개역한글, 새번역, 현대인의 성경, NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message 등을 선택할 수 있습니다. * 오프라인 성경: 네트워크 연결 없이 성경을 읽을 수 있습니다(일부번역본만 가능).* 오디오 성경으로 말씀을 들으며 건너뛰기, 다시듣기, 속도 및 타이머 조정 기능을 사용해 보세요. (오디오 성경은 일부 번역본에서만 지원하며 다운로드가 불가함).

친구들과 함께 성경 읽기 
 * 친밀한 사람들과의 관계 중심에 성경을 놓을 수 있습니다 
 * 친구들의 활동, 노트, 책갈피, 하이라이트를 볼 수 있습니다 
 * 하나님의 말씀을 함께 공부하며 댓글을 통해 여러분의 생각을 나누고, 질문을 하고, 의미있는 대화를 나눌 수 있습니다.

성경공부
* 수백개의 묵상 계획: 묵상을 비롯해 일정한 주제나 말씀구절 혹은 성경전체를 일년 안에 읽을 수 있습니다.* '성경' TV 미니시리즈와 세상을 변화시키는 영화인 '예수,' '루모 프로젝트'를 감상하고 영상을 나눌 수 있습니다. * 키워드 이용해 말씀 찾기.

성경 설정
*완전히 새로운 테마로 성경 앱 전체에서 색깔 팔레트를 선택하실 수 있습니다.
* 말씀 이미지: 성경 말씀을 이미지로 만들어 공유하세요.
* 개인 성경처럼 사용자 지정 색깔로 하이라이트하세요.
* 북마크: 북마크로 말씀을 공유, 암송하거나 좋아하는 구절을 표시하세요.
* 소셜 네트워크, 이메일, 문자 메시지로 친구들과 말씀을 나누세요.
* 노트 추가하기: 자신만 볼 수 있는 비공개 노트를 쓰거나, 친구들과 공유할 수 있는 공개 노트를 만들 수 있습니다.
* 무료 YouVersion 계정이 있으면 지원 가능한 기기에서 클라우드 동기화를 통해 자신의 노트 전체, 하이라이트, 북마크, 성경 계획을 볼 수 있습니다.
* 폰트, 글자 크기, 명암 조절 등을 설정해 말씀을 더 쉽게 읽을 수 있습니다.

YouVersion과 연결하기
* 성경 앱에서 직접 지원할 수 있습니다.
* 페이스북에서 좋아요를 눌러 주세요. http://facebook.com/youversion
* 트위터에서 팔로우해 주세요. http://twitter.com/youversion
* 블로그를 이용해 주세요. http://blog.youversion.com
* 온라인 YouVersion을 사용해 주세요: http://bible.com

최고 점수를 받은 성경 앱을 지금 다운로드해서 수백만 회원이 사용하며 즐기는 성경을 경험해 보세요!

1億8000万以上のデバイスから、ナンバーワン評価の聖書アプリ(完全無料)で、世界中の人々が聖書を読んだり、聞いたり、シェアしています。1000以上もの聖書訳、多数の言語に対応。何百もの読書プランがあり、40以上の言語に対応。 あなた自身の聖句画像、ハイライト、ブックマーク、公開・非公開ノートを追加できます。

自分ピッタリにカスタマイズも可能。接続している時には全コンテンツにアクセス可能、オフラインの時用に特定の訳をダウンロードすることもできます。

聖書アプリは、親しい友人や仲間と一緒に聖書を楽しむことを可能にします。信頼できる仲間と一緒に、聖句について心から語り合うことができます。仲間達と一緒に学び、成長しましょう。

聖書を読む
* 30以上の言語から聖書アプリのインタフェースを設定
* 775以上の言語から聖書訳を選択
* 口語訳、リビングバイブルなどの人気の訳から選択可能
* オフライン聖書: ネットワークにアクセスできない時でも読書可能
* オーディオ聖書を聴くことや、新機能のスキップ、再生スピード、タイマーなどのコントロール類を使うことが可能 (オーディオ聖書は特定の聖書訳のみで、ダウンロードできません)

友だちと一緒に
* 聖書アプリを使って、聖書をフレンドシップの中心に
* ノート、ブックマーク、ハイライトなど、お友達やご自身のアクティビティをチェック
* 共に神様の御言葉について学びながら、意見を交換したり、質問したり、意義深い会話ができます

聖書を学ぶ
* 何百もの読書プラン: ディボーション、主題、聖書の一部分、もしくは聖書の一年通読など
* テレビ番組「The Bible」シリーズ、革新的な映画「Jesus」、「The Lumo Project」をご覧いただけます
* キーワードを使って聖書を検索

聖書アプリのカスタマイズ
* 新機能のテーマでは聖書アプリ全体向けにカラーパレットが選択可能

* 聖句画像: 聖句を共有可能な画像に変換
* 紙の聖書のように好きな色でハイライト
* 聖書箇所をブックマーク: お気に入りの聖句をシェア、暗記、マーク 
* ソーシャルネットワーク、あるいは電子メールやSMS(テキスト)を通じて気軽に御言葉をシェア
* 聖書箇所にノートを追加: 非公開(あなただけが見られる)、または公開(友達とシェア)のノートを書くことができます
* 無料のYouVersionアカウントを利用すれば、クラウドサービスを通じて、対応デバイスすべてで、あなたのノート、ハイライト、ブックマーク、読書プランを見ることができます
* 明るい、あるいは暗い場所で読みやすいように、フォントや文字サイズ、コントラストを設定できます

YOUVERSIONとコネクト
* 聖書アプリ内からサポートに直接連絡できます
* Facebookでいいね!: http://facebook.com/youversion
* Twitterでフォロー: http://twitter.com/youversion
* ブログで最新情報を入手: http://blog.youversion.com
* (YouVersionをオンラインで利用: http://bible.com)

今すぐ、世界ナンバーワンの聖書アプリをダウンロードして、1億人以上に愛用されている聖書アプリお楽しみください!

Su più di 180 milioni di dispositivi in tutto il mondo si legge, si ascolta e si condivide la Bibbia attraverso l'App Bibbia N°1 - completamente gratuita. Più di 1.000 versioni della Bibbia, in centinaia di lingue. Centinaia di piani di lettura. Aggiungi le tue Immagini Versetti, evidenziazioni, segnalibri e note pubbliche o private

Personalizza la tua esperienza per facilitare la lettura. Accedi a tutto quando sei collegato, o scarica determinate versioni per l'utilizzo offline.

L'App Bibbia ti permette di esplorare la Bibbia assieme ai tuoi amici più intimi. Condividi delle conversazioni oneste sulle Scritture con una comunità di persone che conosci e di cui ti fidi. Impara assieme a loro mentre vedi che cosa stanno scoprendo.

LEGGI LA BIBBIA
* Imposta l'interfaccia della tua App Bibbia scegliendo una di più di 30 lingue.
* Scegli facilmente tra centinaia di versioni della Bibbia, in più di 775 lingue.
* Scegli tra versioni popolari come la Nuova Riveduta 1994 e 2006 e la TILC.
* Bibbie offline: Leggi anche senza l'accesso alla rete (disponibile per alcune versioni).
* Ascolta le Bibbie audio con i nuovi controlli salta, velocità di riproduzione e timer. (Le Bibbie audio sono disponibile per alcune versioni e non possono essere scaricate.)

CONDIVIDI LA BIBBIA CON I TUOI AMICI
* Metti la Bibbia al centro delle tue relazioni più intime attraverso delle amicizie reciproche nell'App Bibbia
* Vedi il flusso di attività con la Bibbia che mostra le note, i segnalibri e le evidenziazioni fatte da te e dai tuoi amici
* Commenta per condividere i tuoi pensieri, porre domande e intrattenere delle conversazioni significative all'interno dell'App mentre studiate insieme la Parola di Dio

STUDIA LA BIBBIA
* Centinaia di piani di lettura: Devozionali, piani per argomenti, porzioni della Bibbia, o perfino tutta la Bibbia in un anno.
* Guarda e condividi videoclip dalla miniserie TV "The Bible", dal film "Jesus" che ha avuto un impatto mondiale e il "Lumo Project".
* Cerca nella Bibbia con parole chiave.

PERSONALIZZA LA TUA BIBBIA
* Temi completamente nuovi ti permettono di scegliere una palettadi colori per tutta la tua esperienza YouVersion
* Immagini Versetto: Trasforma i versetti della Bibbia in immagini da condividere.
* Evidenzia con colori personalizzati - come una Bibbia stampata.
* Crea segnalibri: Condividi, memorizza, o semplicemente tieni traccia dei tuoi passi preferiti.
* Condividi versetti con gli amici sui social network, per e-mail o SMS (testo).
* Aggiungi note ai passi: Mantienile private perché solo tu le possa vedere, o rendile pubbliche per condividerle con gli amici.
* Con un account YouVersion gratuito, puoi vedere tutte le tue note, evidenziazioni, segnalibri e piani di lettura su qualsiasi dispositivo supportato attraverso la sincronizzazione cloud.
* Facilita la lettura con impostazioni come font, grandezza caratteri, e contrasto per condizioni di luce forte o debole.

COLLEGATI CON YOUVERSION
* Contatta l'assistenza direttamente dall'App Bibbia.
* Segna "mi piace" su Facebook: http://facebook.com/youversion
* Seguici su Twitter: http://twitter.com/youversion
* Mettiti al corrente delle novità sul nostro blog: http://blog.youversion.com
* Usa YouVersion online: http://bible.com

Scarica ora l'App Bibbia numero ! nel mondo e goditi l'esperienza di lettura della Bibbia apprezzata da milioni di persone!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

Pada lebih dari 180 juta perangkat di seluruh dunia, orang membaca, mendengarkan, menonton, dan berbagi Alkitab menggunakan Ap Alkitab #1—gratis total. Lebih dari 1000 versi Alkitab, dalam ratusan bahasa. Ratusan Rencana Bacaan, dalam lebih dari 40 bahasa. Tambahkan Gambar Ayat, sorotan, markah, dan catatan pribadi atau umum.

Sesuaikan cara membaca Anda. Akses semua saat Anda terhubung, atau unduh versi tertentu untuk penggunaan luring.

Ap Alkitab membawa Anda menjelajah Alkitab bersama teman terdekat Anda. Bagikan percakapan jujur tentang Kitab Suci dengan komunitas yang Anda kenal dan percayai. Belajar bersama mereka sambil Anda melihat apa yang mereka temukan.

BACA ALKITAB
* Tetapkan antarmuka Ap Alkitab Anda di antara lebih dari 30 bahasa.
* Pilih dengan mudah dari ratusan versi Alkitab, dalam lebih dari 775 bahasa.
* Pilih dari versi populer seperti Alkitab dalam Bahasa Indonesia Masa Kini, Alkitab Terjemahan Baru, Terjemahan Sederhana Indonesia, dan banyak lagi.
* Alkitab luring: Baca walau tanpa akses jaringan (tersedia untuk versi tertentu).
* Dengarkan Alkitab suara dan nikmati fungsi lewati yang baru, kecepatan pemutaran, dan pengatur waktu. (Alkitab suara tersedia untuk versi tertentu dan tidak dapat diunduh).

GUNAKAN ALKITAB BERSAMA TEMAN ANDA
* Jadikan Alkitab sebagai pusat hubungan terdekat Anda dengan persahabatan mutualisme di Ap Alkitab
* Lihat alur aktivitas Alkitab yang memperlihatkan apa yang Anda dan teman Anda catat, markahi, dan soroti
* Komentar untuk berbagi pikiran Anda, bertanya, dan miliki percakapan berarti di Ap sambil Anda belajar Firman Tuhan bersama

PELAJARI ALKITAB
* Ratusan Rencana: Anda akan temukan renungan, juga Rencana yang memimpin Anda melalui topik tertentu, sebagian Alkitab atau bahkan keseluruhan Alkitab dalam satu tahun.
* Tonton dan bagikan cuplikan dari miniseri TV 'The Bible', film 'JESUS' yang mengubah dunia, dan 'The Lumo Project.'
* Telusuri Alkitab menggunakan kata-kata kunci.

SESUAIKAN ALKITAB ANDA
* Tema yang sama sekali baru membolehkan Anda memilih palet warna untuk keseluruhan pengalaman Ap Alkitab.
* Gambar Ayat: Mengubah ayat Alkitab menjadi bentuk seni yang bisa dibagi.
* Soroti dengan warna sesuai keinginan—sebagaimana Alkitab kertas.
* Markahi perikop: Bagi, hafalkan, atau hanya melacak kesukaan Anda.
* Berbagi ayat dengan teman melalui jejaring sosial, email atau SMS (teks).
* Tambah catatan ke perikop: Simpan secara pribadi agar hanya Anda yang dapat melihatnya, atau jadikan umum untuk berbagi dengan teman.
* Dengan akun gratis YouVersion, lihat semua catatan, sorotan, markah, dan rencana bacaan Anda pada piranti apapun yang didukung melalui sinkronisasi awan.
* Baca lebih mudah dengan pengaturan seperti jenis huruf, ukuran teks, dan kontras untuk kondisi terang cahaya atau redup.

TERHUBUNG DENGAN YOUVERSION
* Hubungi bantuan langsung dari dalam Ap Alkitab.
* Sukai kami di Facebook: http://facebook.com/youversion
* Ikuti kami di Twitter: http://twitter.com/youversion
* Dapatkan berita terbaru di blog kami: http://blog.youversion.com
* Gunakan Youversion dalam jaringan: http://bible.com

Unduh Ap Alkitab #1 sekarang dan nikmati pengalaman membaca Alkitab yang digemari jutaan orang!

Világszerte több, mint 350 millió készüléken olvassák, hallgatják és osztják meg emberek a legjobbként értékelt Biblia alkalmazást—teljesen ingyen. Biblia verziók és olvasási tervek százai, több tucat nyelven. Adj hozzá saját kiemeléseket, könyvjezőket, személyes vagy nyilvános jegyzeteket. Tapasztald meg a testreszabható olvasási élményt.. Mindenhez hozzáférhetsz, ha él az adatkapcsolatod, de le is tölthetsz bizonyos verziókat offline használathoz.

OLVASD A BIBLIÁT
* Állítsd be a Biblia alkalmazásod felületét, több, mint 40 nyelv közül választva.
* Válassz könnyedén Biblia verziók százai közül, közel 1000 fordításban.
* Válassz népszerű verziókat, mint a Károli 1590-es fordítás, Revideált Új Fordítás RUF, Egyszerű fordítás.
* Offline Bibliák: Olvass akár adatkapcsolat nélkül.
* Hallgasd a hangos Bibliát, miközben mással foglalkozol (A hangos Biblia nem letölthető.)

TANULMÁNYOZD A BIBLIÁT
* Olvasási tervek százai: vallási, alkalmi, a Biblíának egy része, vagy egésze.
* Számos olvasási terv több nyelven is elérhető.
* Találhatsz vallásos terveket, úgy mint amelyek a Bibliának csak bizonyos témáin, részein, vagy akár az egész Biblián vezetnek.
* Keress a Bibliában kulcsszavakkal.

SZEMÉLYRE SZABHATÓ BIBLIA
* Emelj ki saját színekkel—akár a papíron.
*Oszd meg a verseket a barátaiddal a közösségi hálózatokat, e-mailt vagy SMS-t (szöveg) használva.
* Könyvjezőzd a szakaszokat: Oszd meg, jegyezd meg vagy csak tarts szem előtt a kedvenceid.
*Hozz létre megjegyzéseket a szakaszokhoz: állítsd be személyesnek, hogy csak magad láthasd, vagy tedd nyilvánossá, hogy megoszthasd a barátaiddal.
* Egy ingyenes YouVersion fiókkal, bármely támogatott eszközön láthatod az összes jegyzeted, kiemelésed, könyvjelződ és olvasási terved.
* Olvass könnyebben a betűtípus, betűméret és a kontraszt beállításával fényes vagy rossz fényviszonyok között.

KAPCSOLÓDJ A YOUVERSIONNEL
* Kérj segítséget közvetlenül az alkalmazáson belül.
* Kövess minket a Facebookon: http://facebook.com/youversion
* Kövess minket a Twitteren: http://twitter.com/youversion
* Kísérd figyelemmel a blogunkat: http://blog.youversion.com
* Használd a YouVersion weboldalt: http://bible.com

Töltsd le az első számú Biblia alkalmazást és leld kedved a milliók által kedvelt Biblia olvasási élményben!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

Na preko 350 miliona uređaja diljem svijeta, ljudi čitaju, slušaju i dijele Bibliju koristeći najbolju biblijsku aplikaciju - potpuno besplatno. Stotine prijevoda Biblije, stotine planova čitanja, deseci jezika. Dodaj vlastite oznake i javne ili privatne bilješke. Podesi-olakšaj čitanje Biblije. Pristupi svemu s čim si povezan ili preuzmi specifični prijevod Biblije za čitanje offline.

ČITAJ BIBLIJU
Podesi sučelje svoje aplikacije Biblija prema vlastitom izboru među više od 40 jezika. Jednostavno odaberi između stotina prijevoda Biblije na skoro 1000 jezika. Odaberi popularni prijevod "Knjiga o Kristu". Offline Biblija: čitaj i bez pristupa internetu. Slušaj audio Bibliju dok radiš druge poslove (audio Biliju nije moguće preuzeti na uređaj).

PROUČAVAJ BIBLIJU
Stotine planova čitanja: nadahnuti, tematski, za čitanje dijela ili cijele Biblije. Mnogo planova čitanja je dostupno na više jezika. Naći ćeš nadahnute, kao i planove čitanja koji te vode kroz specifičen teme, kroz dijelove ili čak cijelu Bibliju. Pretraži Bibliju pomoću ključnih riječi.

PODESI SVOJU BIBLIJU
Označi različitim bojama - kao markerom papirnatu Bibliju. Dijeli stihove s prijateljima preko društvenih mreža, emaila ili SMS-a. Označi poglavlja: dijeli, pamti ili samo prati svoje favorite. Dodaj bilješke poglavljima: drži ih privatnima, da ih samo ti vidiš, ili javnima da podjeliš s prijateljima. Sa besplatnim YouVersion korisničkim računom pregledavaj sve svoje oznake, bilješke i planove čitanja na bilo kojem podržanom uređaju. Čitaj jednostavnije s podešenim oblikom i veličinom slova, te kontrastom za lakše čitanje u presvijetlim ili pretamnim uvjetima.

POVEŽI SE SA YOUVERSION
Obrati se službi za podršku direktno iz aplikacije Biblija.
Lajkaj nas na Facebooku: http://facebook.com/youversion
Slijedi nas na Twitteru: http://twitter.com/youversion
Ulovi najnovije vijesti na našem blogu: http://blog.youversion.com
Koristi YouVersion online: http://bible.com

Preuzmi najbolju aplikaciju Biblija sad i uživaj u čitanju Biblije poput miliona drugih ljudi.

#1 बाइबिल App उपयोग कर दुनिया भर में 350 लाख से अधिक डिवाइस पर लोगो द्वारा बाइबिल पढ़ा,सुना और शेयर किया जा रहा-बिलकुल मुफ्त|सौ से अधिक संस्करण,पाठक योजनाओं का लाभ उठाये अनेक भाषाओँ में|अपना हाइलाइट,बुकमार्क और नीजी या आम टिपण्णी जोड़े|अपने रुचि के अनुसार पाठ सेट करे|सभी कुछ एक्सेस करे जब आप कनेक्टेड हैं या प्रत्येक संस्करण ऑफलाइन उपयोग के लिए डाउनलोड करे|

बाइबिल को पढ़े
* अपने बाइबिल App इंटरफ़ेस को आपके द्वारा पसंदीद 30 से अधिक भाषाओँ में सेट करिए|
* तकरीबन 900 भाषाओँ और सौ से अधिक संस्करणों में अपना पसंदीद बाइबिल संस्करण चुने|
* प्रचलित संस्करणों में से चुनिए जैसे:
सरल हिन्दी बाइबल
पवित्र बाइबिल
नया नियम
* ऑफलाइन बाइबिल:पढ़िए बिना नेटवर्क के|
* अन्य कार्यों संग ऑडियो बाइबिल सुने(ऑडियो बाइबिल डाउनलोड) हेतु उपलब्ध नहीं|

बाइबिल का अध्ययन
* सौ से अधिक पाठक योजनाएँ : डिवोशनल,प्रासंगिक योजनाएँ,बाइबिल का आंशिक भाग या सम्पूर्ण |
* अनेक पाठक योजनाएँ विविध भाषाओँ में उपलब्धित हैं|
* डिवोशनल तथा पाठक योजना आपको बाइबिल के आंशिक भाग या सम्पूर्ण भाग के अध्ययन में मददगार साबित होगा|
* प्रधान वाक्य उपयोग कर बाइबिल अन्वेषण करिए|

बाइबिल अपने रुचि के अनुसार
* कागज़ के बाइबिल की तरह रंगों से हाइलाइट करे|
* इमेल और SMS(टेक्स्ट)के द्वारा अपने पद्यों को सामाजिक नेटवर्क और मित्रों में शेयर करे|
* प्रधान अंश बुकमार्क कीजिए: शेयर करे,याद रखे या पसंदीदा वाक्य का ट्रैक रखे|
* अंशों के लिए टिपण्णी जोड़े : अपने उपयोग के लिए उसे नीजी रखे या मित्रो के साथ करने के लिए आम रखे|
* मुफ्त YouVersion अकाउंट के साथ अपने समस्त टिप्पणियाँ,हाइलाइट,बुकमार्क्स और पाठक योजनाएँ किसी भी सपोर्टेड डिवाइस पर देखिये|
* पढने में सहायक सेटिंग्स जैसे फोंट्स,टेक्स्ट साइज़ और कंट्रास्ट, उजले और मद्धम रोशनी हालत के लिए |

YOUVERSION के संग कनेक्ट कीजिए
* बाइबिल App से सीधा सहायता से संपर्क करे
* फेसबुक पर पसंद करे : http://facebook.com/youversion
* ट्विटर पर अनुयाय करे: http://twitter.com/youversion
* ताज़ा जानकारी हेतु ब्लॉग पर जाइये : http://blog.youversion.com
* YouVersion ऑनलाइन उपयोग करे: http://bible.com

लाखों लोगो द्वारा पसंदीद और लाभ उठाया जाने वाला दुनिया का #1 बाइबिल App डाउनलोड करिए|

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

Sur plus de 180 millions d'appareils de part le monde, des gens lisent, écoutent et partagent la Bible en utilisant l'app biblique classée numéro 1 — et tout cela gratuitement. Plus de 1000 versions de la Bible, dans des centaines de langues. Des centaines de plans de lecture dans plus de 40 langues. Ajoutez vos propres versets illustrés, annotations, et notes privées ou publiques.

Personalisez votre expérience de lecture. Accédez à tout votre contenu en ligne ou téléchargez des versions spécifiques pour une utilisation hors ligne.

La Bible App vous permet d'explorer la Bible avec vos amis proches. Partagez des conversations ouvertes avec une communauté de gens que vous connaissez et à qui vous faites confiance. Apprenez avec eux en découvrant ce qu'ils lisent.

LISEZ LA BIBLE
* Configurez l'interface de votre Bible App pour choisir parmi plus de 30 langues.
* Choisissez facilement parmi des centaines de versions de la Bible, dans plus de 775 langues.
* Choisissez parmi des versions populaires telles que LSG, DBY, NBS, BDS, PDV et encore d'autres.
* Bibles hors-ligne : lisez sans passer le réseau (disponible pour les certaines versions).
* Ecoutez les Bibles audio et appréciez les nouvelles fonctions de contrôle telles que la vitesse du playback, le chrono et d'autres. (Les Bibles audios sont disponibles pour certaines versions seulement et ne sont pas téléchargeables).

UTILISEZ LA BIBLE AVEC VOS AMIS
* Placez la Bible au centre de vos amis proches avec les options partagées de la Bible App.
* Parcourez l'historique de votre activité biblique affichant ce que vous et vos amis soulignez ou annotez
* Créez des commentaires pour partager vos pensées, poser des questions, et ouvrir des débats constructifs directement depuis l'application alors que vous étudiez la Parole de Dieu ensembles

ETUDIEZ LA BIBLE
* Des centaines de plans : vous trouverez des dévotions, ainsi que des plans sur des sujets spécifiques, des portions de la Bible, ou même toute la Bible en un an.
* Regardez et partagez des clips de la mini-série TV 'The Bible’, le film mondial ‘JESUS’, ainsi que ‘The Lumo Project.’
* Faites des recherches par mots-clés.

PERSONALISEZ VOTRE BIBLE
* Les tous nouveaux thèmes vous laissent choisir la couleur de votre Bible App parmi toute une palette de couleurs pour une expérience unique.
* Versets illustrés : transformez vos versets préférés en art que vous pouvez partager.
* Surlignez avec des couleurs personalisables—comme une Bible au format papier.
* Marquez des passages : partagez, mémorisez, ou gardez simplement une trace de vos versets favoris.
* Partagez des versets avec vos amis sur les réseaux sociaux, par e-mail, ou SMS (texto).
* Ajoutez des notes aux passages : marquez-les comme privés pour être la seule personne à les voir ou rendez-les publics pour les partager avec des amis.
* Avec un compte gratuit YouVersion, retrouvez toutes vos notes, signets, marques-pages, et plans de lectures sur chacun de vos appareils via la synchronisation du cloud.
* Améliorez votre confort de lecture avec des réglages tels que la police, taille de texte et contraste pour des conditions d'éclairage fort ou faible.

CONNECTEZ-VOUS AVEC YOUVERSION
* Contactez notre assistance directement depuis la Bible App.
* Aimez-nous sur Facebook : http://facebook.com/youversion
* Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/youversion
* Découvrez les dernières infos sur notre blog : http://blog.youversion.com
* Découvrez YouVersion en ligne : http://bible.com

Téléchargez maintenant l'application biblique numéro 1 et découvrez cette expérience de lecture unique utilisée par des millions d'utilisateurs !

Yli 180 miljoonassa laitteessa ympäri maailman ihmiset ovat lukeneet, kuunnelleet ja jakaneet Raamattua käyttäen parhaaksi arvosteltua Raamattusovellusta käyttäen - täysin ilmaiseksi. Yli tuhat Raamatun käännöstä, sadoilla kielillä. Satoja lukusuunnitelmia, yli 40 kielellä. Lisää omia huoneentauluja, korostuksia, kirjanmerkkejä ja muistiinpajona, yksityisiä tai julkisia.

Voit mukauttaa omaa lukukokemustasi. Sinulla on pääsy kaikkeen verkossa tai voit ladata paikallisen kopion eri käännöksistä käyttääksesi niitä, kun verkkoyhteyttä ei ole saatavilla.

Raamattusovellus mahdollistaa Raamatun tutkimisen lähimpien ystäviesi kanssa. Jaa keskusteluja Sanasta yhteisössä, jossa on tuttuja ja luotettavia ystäviäsi. Opit samalla, kun näet mitä he ovat löytäneet.

LUE RAAMATTUA
* Aseta Raamattusovelluksen kieleksi joku yli 30:sta kielestä.
* Voit helposti valita sadoista Raamatun käännöksistä jopa 775 kielellä.
* Suomen kielellä voit valita versiot KR1776, KR1933/38, 38 tai KR92
* Raamatun paikallinen kopio: lue ilman verkkoyhteyttä (saatavilla valituilla käännöksillä).
* Kuuntele ääniraamattuja, nyt voit nauttia uusista ohitus-, toistonopeus- ja ajastintoiminnoista. (Ääniraamattuja ei voi ladata paikalliseksi kopioksi ja saatavilla vain tietyt käännökset).

KÄYTÄ RAAMATTUA YSTÄVIESI KANSSA
* Aseta Raamattu lähimpien ystävyyssuhteidesi keskiöön muodostamalla yhteisöjä Raamattusovelluksella
* Näet uutisvirrassa omia ja ystäviesi aktiviteetteja, tehdyt muistiinpanot, kirjanmerkit ja korostukset
* Kommentoi ja jaa ajatuksia, kysy, käy merkityksellisiä keskusteluja sovelluksen avulla opiskellessasi Jumalan sanaa yhdessä toisten kanssa

OPISKELE RAAMATTUA
* Satoja lukusuunnitelmia: Hartauksia, aiheittaisia suunnitelmia, osittaisia Raamatun suunnitelmia tai kokonaisia Raamatun suunnitelmia.
* Katsele ja jaa videoklippejä ‘The Bible’ -minisarjasta, maailmaa mullistavasta ‘JEESUS’-elokuvasta ja ‘The Lumo Project’ -elokuvasarjasta.
* Etsi Raamatusta käyttäen hakusanoja.

TEE RAAMATUSTA OMASI
* Täysin uusi Teema-ominaisuus antavaa sinun valita Raamattusovelluksessa käytössä olevan värimaailman.
* Huoneentaulut: muuta raamatunjakeita jaettaviksi kuviksi.
* Korosto mukautettavilla väreillä - ihan kuten paperistakin Raamattua.
* Kirjanmerkitse kappaleita: Jaa, paina mieleen tai pidä muuten vain kirjaa suosikeistasi.
* Jaa jakeita ystäviesi kanssa yheisöpalveluiden kautta, sähköpostilla tai SMS (tekstiviestein).
* Lisää muistiinpanoja kappaleisiin: Pidä muistiinpanosi yksityisinä, jotta vain sinä voit nähdä ne tai tee niistä julkisia jakaaksesi ne ystäviesi kanssa.
* Ilmaisen YouVersion-tilisi kautta näet kaikki muistiinpanosi, korostuksesi, kirjanmerkkisi ja lukusuunnitelmasi kaikilla tuetuilla laitteilla.
* Tee lukemisesta helpompaa asettamalla kirjasimen, tekstin koon ja kontrastin valoisan tai vähän valaistuksen mukaan.

OLE YHTEYDESSÄ YOUVERSIONIN KANSSA
* Ota yhteyttä tukeen suoraan Raamattusovelluksen kautta.
* Tykkää meistä Facebookissa: http://facebook.com/youversion
* Seuraa meitä Twitterissä: http://twitter.com/youversion
* Viimeisimmät kuulumiset: http://blog.youversion.com
* YouVersion-sivusto: http://bible.com

Lataa maailman paras Raamattusovellus nyt ja nauti Raamatun lukukokemuksesta, jota miljoonat ihmiset rakastavat!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

En más de 180 millones de dispositivos alrededor del mundo, la gente está leyendo, escuchando, viendo y compartiendo la Biblia usando la aplicación de la Bíblia número uno, completamente gratuita. Más de 1.000 versiones, en cientos de idiomas. Cientos de planes de lectura, en más de 40 idiomas. Añade tus propias imágenes con versículo y notas públicas o privadas.

Personaliza tu experiencia de lectura. Accede a todo cuando estás conectado, o descarga algunas versiones para uso fuera de línea.

La Biblia App te permite explorar la Biblia con tus amigos más cercanos. Comparte conversaciones sinceras sobre la Escritura con una comunidad de personas que conoces y en las que confías. Aprende junto a ellos según ves lo que están descubriendo.

LEE LA BIBLIA
* Puedes ajustar la interfaz de la Biblia App según tu conveniencia en más de 30 idiomas.
* Puedes elegir entre cientos de versiones de la Biblia, en más de 775 idiomas.
* Elige desde versiones populares como la NVI, DHH, RV1960 y más.
* Biblias fuera de línea: Lee cuando no tienes acceso a la red (disponible sólo para algunas versiones).
* Escucha las audio-biblias y disfruta con los mandos de saltar, seleccionar velocidad y controles de tiempo. (La audiobiblias están disponibles sólo para algunas versiones y no pueden ser descargadas).

USA LA BIBLIA CON TUS AMIGOS
* Pon la Biblia en el centro de tus relaciones más cercanas con amigos que comparten la Biblia App
* Puedes ver el curso de la actividad de la Biblia que te muestra lo que tu y tus amistades están anotando, destacando o marcando
* Puedes compartir tus pensamientos y tener conversaciones interesantes en la App según estudiáis la Palabra de Dios juntos

ESTUDIA LA BIBLIA
* Cientos de planes: puedes encontrar devociones, así como planes que te llevarán a través de temas de interés, porciones de la Biblia o incluso a ller la Biblia en un año.
* Puedes ver y compartir secciones de las miniseries de "La Biblia" de TV, la desafiante película "Jesús" y el proyecto "Lumo".
* Búsqueda en la Biblia por palabras clave.

PERSONALIZA TU BIBLIA
* Los nuevos temas te permiten seleccionar el color de la paleta para tu experiencia total con la Biblia App.
* Versículos con imagen: Convierte los versículos bíblicos en arte para compartir.
* Destacados con colores personalizados, como si fuera una Biblia de papel.
* Destaca pasajes: Comparte, memoriza o sigue la línea de tus preferidos.
* Comparte versículos con amigos usando las redes sociales, email, o SMS (texto).
* Añade notas a los pasajes: puedes mantenerlos privados para verlos sólo tu, o hacerlos públicos y compartirlos con amigos.
* Con una cuenta gratuita de YouVersion, puedes ver todas tus notas, destacados, marcadores y planes de lectura en cualquier dispositivo que tenga sincronización en la nube.
* Leer es más fácil al poder ajustar el tipo de letra, el tamaño y el contraste para entornos de mucho o poco brillo.

CONECTA CON YOUVERSION
* Contacta para soporte directo desde la misma aplicación.
* Dale me gusta en Facebook: http://facebook.com/youversion
* Síguenos en Twitter: http://twitter.com/youversion
* Puedes conocer las noticias más recientes en nuestro blog: http://blog.youversion.com
* Usa YouVersion online: http://bible.com

Descarga la aplicación de la Biblia número uno en todo el mundo y disfruta la experiencia de la lectura de la Biblia que apasiona a millones de personas.

Σε πάνω από 170.000.000 συσκευές παγκοσμίως, διαβάζουν, ακούν και μοιράζονται την Αγία Γραφή χρησιμοποιώντας την κορυφαία εφαρμογή Αγία Γραφή — εντελώς δωρεάν. Εκατοντάδες εκδόσεις της Αγίας Γραφής, σχέδια μελέτης και γλώσσες. Προσθέστε επισημάνσεις, σελιδοδείκτες και δημόσιες ή προσωπικές σημειώσεις. Προσαρμόστε την εμπειρία ανάγνωσης στα μέτρα σας. Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση όταν είστε συνδεδεμένοι, ή κατεβάστε εκδόσεις για χρήση εκτός σύνδεσης.

Η εφαρμογή Αγία Γραφή 5 σας προσφέρει νέες δυνατότητες για να εξερευνήσετε την Αγία Γραφή μαζί με τους καλύτερους φίλους σας. Συζητήστε για την Αγία Γραφή με ανθρώπους που γνωρίζετε και εμπιστεύεστε. Μάθετε μαζί τους καθώς παρακολουθείτε τι ανακαλύπτουν,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
* Χρησιμοποιείστε το μενού της εφαρμογής Αγία Γραφή επιλέγοντας μεταξύ 35 γλωσσών.
* Επιλέξτε εύκολα μεταξύ εκατοντάδων εκδόσεων της Αγίας Γραφής σε πάνω από 400 γλώσσες.
* Αγία Γραφή εκτός σύνδεσης: Διαβάστε ακόμα και χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο (διαθέσιμο σε επιλεγμένες εκδόσεις).
* Ακούστε τις ηχογραφημένες εκδόσεις κάνοντας άλλες δραστηριότητες (διαθέσιμες σε επιλεγμένες εκδόσεις και όχι εκτός σύνδεσης).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΑΣ
* Βάλτε την Αγία Γραφή στο κέντρο των φιλιών μέσω της εφαρμογής Αγία Γραφή.
* Παρακαλουθείστε τις δραστηριότητες, τις σημειώσεις, τους σελιδοδείκτες και τις επισημάνσεις των φίλων σας.
* Κοινοποιήστε τις σκέψεις σας, ρωτήστε και συζητείστε μέσω της εφαρμογής καθώς μελετάτε τον Λόγο του Θεού μαζί.

ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
* Εκατοντάδες πνευματικά αναγνώσματα και σχέδια μελέτης με συγκεκριμένα θέματα, αποσπάσματα της Αγίας Γραφής ή και για ανάγνωση ολόκληρης της Γραφής σε ένα έτος.
* Παρακολουθείστε βίντεο.
• Αναζητήστε λέξεις στην Αγία Γραφή.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΓΡΑΦΗ ΣΑΣ
• Επισημάνετε με διάφορα χρώματα — όπως σε μία έντυπη Αγία Γραφή.
• Βάλτε σελιδοδείκτες σε εδάφια, κοινοποιήίστε, απομνημονεύσετε, ή αποθηκεύστε τα στα αγαπημένα σας.
• Κοινοποιήστε εδάφια σε κοινωνικά δίκτυα, με e-mail ή με SMS (κείμενο).
• Προσθέστε σημειώσεις σε περικοπές, κρατήστε τις για εσάς ή δημοσιεύεστε τις για να τις μοιραστείτε με φίλους.
• Με έναν δωρεάν YouVersion λογαριασμό, δείτε όλες τις σημειώσεις, επισημάνσεις και σχέδια μελέτης σας σε οποιαδήποτε υποστηριζόμενη συσκευή.
• Εύκολη ανάγνωση με ρυθμιζόμενες γραμματοσειρές, μέγεθος και φωτεινότητα κειμένου.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ YOUVERSION
* Επικοινωνήστε απευθείας με το τμήμα υποστήριξης μέσα από την εφαρμογή Αγία Γραφή.
* Κάνετε "Μου αρέσει" στο Facebook: http://facebook.com/youversion
* Ακολουθείστε μας στο Twitter: http://twitter.com/youversion
* Μάθετε τα τελευταία νέα στο blog μας: http://blog.youversion.com
* Χρησιμοποιείστε την YouVersion διαδικτυακά: http://bible.com

Κατεβάστε τώρα την κορυφαία εφαρμογή Αγία Γραφή και απολαύστε την εμπειρία ανάγνωσης της Αγίας Γραφής που έχουν ήδη αγαπήσει εκατομμύρια άνθρωποι!

Auf mehr als 180 Millionen Geräten auf der ganzen Welt lesen, hören und teilen die Menschen die Bibel über die als Nr.1 bewertete Bibel App — und das völlig kostenlos. Über 1‘000 Bibelversionen, in Hunderten von Sprachen. Hunderte Lesepläne, in über 40 Sprachen. Füge deine Versbilder, Markierungen, Lesezeichen sowie öffentliche oder private Notizen hinzu.

Richte dir dein individuelles Leseerlebnis ein. Greife auf alles online zu oder lade Übersetzungen für die Offline-Nutzung herunter.

Mit der Bibel App kannst du die Bibel mit deinen engsten Freunden erforschen. Tausche dich über die Schrift aus mit Menschen, die du kennst und denen du vertraust. Lerne mit ihnen zusammen mehr, indem du siehst und liest, was sie selbst entdecken.

LIES DIE BIBEL
* Stelle die Bibel App Oberfläche aus einer Auswahl von über 30 Sprachen auf die Sprache deiner Wahl ein.
* Wähle einfach aus Hunderten verfügbaren Bibelübersetzungen in über 775 verschiedenen Sprachen.
* Wähle zwischen beliebten Übersetzungen wie der Lutherbibel (DELUT), Hoffnung für Alle (HFA), Schlachter (SCH) und anderen aus.
* Offline-Bibeln: Lies, auch wenn du keinen Zugang zum Internet hast (verfügbar für erlesene Übersetzungen).
* Höre dir Hörbibeln an und erfreue dich an den komplett neuen Optionen, wie Überspringen, Wiedergabegeschwindigkeit und Zeitsteuerung. (Erlesene Übersetzungen sind als Hörbibel verfügbar, man kann sie jedoch nicht herunterladen).

BENUTZE DIE BIBEL MIT DEINEN FREUNDEN
* Setze die Bibel in den Mittelpunkt deiner engsten Beziehungen durch gemeinsame Freundschaften in der Bibel App.
* Sieh dir die Liste mit den Aktivitäten an, die zeigt, was du und deine Freunde in der Bibel hervorheben und welche Notizen und Lesezeichen angelegt worden sind.
* Hinterlasse Kommentare zu deinen Gedanken, stelle Fragen und führe wertvolle Konversationen in der App, während ihr Gottes Wort zusammen studiert.

STUDIERE DIE BIBEL
* Hunderte von Leseplänen: Du findest Andachten sowie Lesepläne, die dich durch bestimmte Themen, Teile der Heiligen Schrift oder in einem Jahr sogar durch die ganze Bibel führen.
* Schaue dir Filme an und teile sie; z. B. Videoclips aus der amerikanischen Mini-Serie ‘The Bible’, den JESUS-Film, der die Welt verändert hat, oder ‘The Lumo Project’.
* Durchsuche die Bibel mit Hilfe von Schlagwörtern.

DEINE PERSÖNLICHE BIBEL
* Mit brandneuen Vorlagen kannst du eine Farbe von der Palette für dein gesamte Bibel App Erlebnis wählen.
* Versbilder: Verwandle Bibelverse in Kunst, die von allen genutzt werden kann.
* Markiere mit benutzerdefinierten Farben - genau wie in einer gedruckten Bibel.
* Lesezeichen Abschnitte: teile, speichere oder behalte einfach die Übersicht über deine Favoriten.
* Teile Verse mit Freunden über soziale Netzwerke, per E-Mail oder SMS.
* Erstelle Notizen für Abschnitte: Behalte sie für dich privat, sodass nur du sie sehen kannst, oder teile sie mit deinen Freunden.
* Mit einem kostenlosen YouVersion-Konto findest du alle deine Notizen, Markierungen, Lesezeichen und Lesepläne auf jedem durch Cloud Synchronisation unterstützten Gerät.
* Mache dir das Lesen leicht und stelle die Schriftart, -größe und den Kontrast bei hellen oder schlechten Lichtverhältnissen passend ein.

VERNETZE DICH MIT YOUVERSION
* Kontaktiere direkt in der Bibel App Unterstützung.
* Like uns auf Facebook: http://facebook.com/youversion
* Folge uns auf Twitter: http://twitter.com/youversion
* Erfahre das Neueste auf unserem Blog: http://blog.youversion.com
* Benütze YouVersion online: http://bible.com

Lade die weltweit beliebteste Bibel App jetzt kostenlos herunter und genieße das Bibel-Leseerlebnis, das Millionen anderer Menschen auch lieben!

På mere end 180 millioner enheder rundt omkring i verden, læser folk, lytter til, ser og deler Bibelen ved hjælp af den # 1 bedømte Bibel App - helt gratis . Over 1.000 Bibel versioner i hundredevis af sprog. Hundredvis af Læse Planer på mere end 40 sprog. Tilføj dine egne markeringer, bogmærker og offentlige eller private noter.

Tilpas din læse oplevelse. Adgang til det hele når du er online eller hent udvalgte versioner til offline brug.

Bibel App´en lader dig opdage Bibelen med dine nærmeste venner. Del dybe samtaler om Skriften med et fællesskab af mennesker, du kender og stoler på. Lær sammen med dem, og se, hvad de opdager.

LÆS BIBELEN
* Indstil din Bibel App grænseflade til dit valg af mere end 30 sprog.
* Vælg nemt mellem hundredvis af Bibelversioner på mere end 775 sprog.
* Vælg mellem populære versioner som Bibelen på Hverdagsdansk, NIV , NASB , ESV , NKJV , NLT , KJV , The Message, og meget mere.
* Offline bibler: Læs selv uden adgang til nettet (tilgængelig for udvalgte versioner).
* Lyt til lydbibler og nyd helt nye spring over, afspilningshastighed og tids kontroller. (Lydbibler er tilgængelige for udvalgte versioner og kan ikke downloades).

BRUG BIBELEN MED DINE VENNER
* Sæt Bibelen i centrum af dine nærmeste relationer med gensidige venskaber i Bibel App'en
* Se en strøm af Bibelaktivitet, der viser, hvad du og dine venner noterer, bogmærker og marker
* Kommenter for at dele dine tanker , stille spørgsmål og have meningsfulde samtaler i app'en, mens I studerer Guds Ord sammen

STUDÉR BIBELEN
* Hundreder af Bibellæseplaner: Her finder du andagter, samt planer, der fører dig gennem specifikke emner, dele af Bibelen eller endda hele Bibelen på et år.
* Se og del klip fra 'The Bible ' TV miniserie , den verdensforvandlende 'Jesus'- film , og 'The Lumo Project'.
* Søg i Bibelen ved hjælp af nøgleeord.

TILPAS DIN BIBEL
* Helt nyt med Temaer som du vælger fra en farve palette til hele din Bibel App oplevelse.
* Versbilleder: Lav Bibel vers om til kunst der deles.
* Fremhæv med brugerdefinerede farver - ligesom en papirbibel.
* Marker passager : Del , lær udenad , eller bare hold styr på dine favoritter.
* Del vers med venner via sociale netværk , email eller SMS.
* Tilføj noter til passager: . Hold dem private, så kun du kan se dem eller gør dem offentlige og del med venner.
* Med den gratis YouVersion konto kan du se alle dine noter, markeringer, bogmærker og Bibellæseplaner på enhver understøttet enhed gennem 'cloud'-synkronisering.
* Læs nemmere med indstillinger som skrifttyper, tekststørrelse og kontrast mellem skarpt eller svagt lys.

KONTAKT YOUVERSION
* Kontakt supporten direkte inde Bibel App'en.
* Synes om os på Facebook: http://facebook.com/youversion
* Følg os på Twitter : http://twitter.com/youversion
* Følg op på nyheder på vores blog : http://blog.youversion.com
* Brug YouVersion online : http://bible.com

Hent verdens # 1 Bibel App nu og nyd Bibellæseoplevelsen, der er elsket af millioner !

Na více než 350 milionech zařízení po celém světě lidé čtou, poslouchají a sdílejí se o Bibli díky nejlépe hodnocené aplikaci Bible a to zcela zdarma. Stovky překladů, stovky plánů čtení, desítky jazyků. Vytvářejte vlastní zvýraznění, záložky, veřejné i soukromé poznámky. Upravte si zobrazení podle chuti. Přístup máte ke všemu, jestliže jste připojení na Internet. Vybrané překlady si můžete stáhnout ke čtení v offline módu.

ČTĚTE BIBLI
* Prostředí aplikace Bible můžete používat ve více než 40 jazycích.
* Jednoduše přepínejte mezi stovkami překladů v téměř 1000 jazycích.
* Vyberte si z populárních překladů Bible21, Bible kralická a Slovo na cestu.
* Offline Bible: čtěte i bez internetového připojení.
* Poslouchejte audio Bible i při práci. (Audio Bible nelze stáhnout).

STUDUJTE BIBLI
* Stovky plánů čtení: ke stišení, tématické plány, vybrané úseky i celá Bible.
* Mnoho plánů je dokonce dostupných ve více jazycích.
* Naleznete plány čtemé k osobnímu stišení, rovněž i plány, které vás provedou konkrétním tématem, vybraným úsekem i celou Biblí.
* Vyhledávejte v Bibli pomocí klíčových slov.

PŘIZPŮSOBTE SI BIBLI
* Zvýrazňujte barvami - stejně jako v papírové Bibli.
* Sdílejte verše s přáteli přes sociální sítě, e-mail nebo SMS.
* Dělejte si záložky: sdílejte, učte se nebo si jen založte oblíbená místa.
* Přidávejte poznámky: soukromé uvidíte jen vy, veřejné můžete sdílet s přáteli.
* Pomocí účtu YouVersion (zdarma) máte přístup ke svým poznámkám, zvýrazněním, záložkám a plánům z libovolného podporovaného zařízení.
* Zjednodušte si čtením nastavením vhodného písma a kontrastu.

SPOJTE SE S YOUVERSION
* Kontaktujte podporu přímo z aplikace Bible.
* Sledujte nás na Facebooku: http://facebook.com/youversion
* Následujte nás na Twitteru: http://twitter.com/youversion
* Nezmeškejte novinky na našem blogu: http://blog.youversion.com
* Používejte YouVersion online: http://bible.com

Stáhněte si nejlepší aplikaci Bible a připojte se k milionům spokojených uživatelů!

En més de 350 milions d'aparells a tot el món, hi ha gent llegint, escoltant i compartint la Bíblia utilitzant l'aplicació de Bíblia més ben valorada, completament gratis. Centenars de versions de la Bíblia, centenars de plans de lectura, desenes de llengües. Subratlla els teus textos, afegeix-hi marques i notes públiques o privades. Personalitza la teva experiència de lectura. Accedeix a tot quan estiguis connectat, o descarrega't algunes versions per utilitzar fora de línia.

LLEGEIX LA BÍBLIA
* Entre més de 40 idiomes, tria el que vulguis per a la interfície de la teva aplicació.
* Tria fàcilment entre centenars de versions de la Bíblia, en gairebé 1000 idiomes.
* Tria versions populars de la Bíblia com la Bíblia catalana. Traducció interconfessional BCI, Biblia Reina Valera 1960 RVR1960, Reina Valera 1995 RVR1995, Nueva Versión Internacional NVI, Traducción en Lenguaje Actual TLA.
* Bíblies fora de línia: Llegeix fins i tot quan no tinguis accés a la xarxa.
* Escolta les audicions de la Bíblia mentre fas altres tasques. (Les audicions no es poden descarregar.)

ESTUDIA LA BÍBLIA
* Centenars de plans de lectura: devocionals, plans temàtics, porcions de la Bíblia, o la Bíblia sencera.
* Molts plans de lectura estan disponibles en diversos idiomes.
* Hi trobaràs devocionals i també plans que et mostraran temes específics, porcions de la Bíblia o, fins i tot, la Bíblia sencera.
* Fes cerques de paraules clau a la Bíblia.

PERSONALITZA LA TEVA BÍBLIA
* Subratlla amb colors personalitzats - igual que en una Bíblia en paper.
* Comparteix versets amb amics a través de les xarxes socials, correu electrònic o SMS (text).
* Marca passatges: comparteix, memoritza o simplement recorda els teus preferits.
* Afegeix notes a passatges: pots mantenir-les en privat i veure-les només tu, o fer-les públiques per compartir-les amb amics.
* Amb un compte gratuït de YouVersion, pots veure totes les teves notes, marques, punts i plans de lectura en qualsevol aparell compatible.
* Llegeix més fàcilment i tria el tipus de lletra, la mida del text i el contrast per adaptar-te a diferents condicions lumíniques.

CONNECTA AMB YOUVERSION
* Contacta amb l'equip de suport directament des de dins l'aplicació.
* Fes m'agrada al Facebook: http://facebook.com/youversion
* Segueix-nos al Twitter: http://twitter.com/youversion
* Assabenta't de les darreres notícies al nostre blog: http://blog.youversion.com
* Utilitza YouVersion en línia: http://bible.com

Descarrega la primera aplicació de la Bíblia del món i gaudeix de l'experiència de llegir la Bíblia que ja agrada a milions de persones!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

On more than 350 million devices around the world, people are reading, listening to, watching, and sharing the Bible using the #1 rated Bible App—completely free. Over 1,000 Bible versions, in hundreds of languages. Hundreds of Reading Plans, in over 40 languages. Add your own Verse Images, highlights, bookmarks, and public or private notes.

Customize your reading experience. Access everything when you’re connected, or download specific versions for offline use.

The Bible App lets you explore the Bible with your closest friends. Share honest conversations about Scripture with a community of people you know and trust. Learn along with them as you see what they’re discovering.

READ THE BIBLE
* Set your Bible App’s interface for your choice of more than 30 languages.
* Easily select from hundreds of Bible versions, in over 775 languages.
* Choose from popular versions like the NIV, NASB, ESV, NKJV, NLT, KJV, The Message, and more.
* Offline Bibles: Read even without network access (available for select versions).
* Listen to audio Bibles and enjoy all-new skip, playback speed, and timer controls. (Audio Bibles available for select versions and are not downloadable).

USE THE BIBLE WITH YOUR FRIENDS
* Put the Bible at the center of your closest relationships with mutual friendships in the Bible App
* See a stream of Bible activity that shows what you and your friends are noting, bookmarking, and highlighting
* Comment to share your thoughts, ask questions, and have meaningful conversations in the app as you study God’s Word together

STUDY THE BIBLE
* Hundreds of Plans: you’ll find devotionals, as well as Plans that lead you through specific topics, portions of the Bible, or even the entire Bible in a year.
* Watch and share clips from ‘The Bible’ TV miniseries, the world-changing ‘JESUS’ film, and ‘The Lumo Project.’
* Search the Bible using keywords.

CUSTOMIZE YOUR BIBLE
* All-new Themes let you select a color palette for your entire Bible App experience.
* Verse Images: Turn Bible verses into shareable art.
* Highlight with custom colors—just like a paper Bible.
* Bookmark passages: Share, memorize, or just keep track of your favorites.
* Share verses with friends using social networks, email, or SMS (text).
* Add notes to passages: Keep them private so only you can see them, or make them public to share with friends.
* With a free YouVersion account, see all of your notes, highlights, bookmarks, and reading plans on any supported device through cloud syncing.
* Read easier with settings like fonts, text size, and contrast for bright or low-light conditions.

CONNECT WITH YOUVERSION
* Contact support from directly inside the Bible App.
* Like us on Facebook: http://facebook.com/youversion
* Follow us on Twitter: http://twitter.com/youversion
* Catch up on the latest on our blog: http://blog.youversion.com
* Use YouVersion online: http://bible.com

Download the world’s #1 Bible App now and enjoy the Bible reading experience loved by millions!

Screenshots
Read more
320x480bb 320x480bb 320x480bb 320x480bb
360x480bb 360x480bb 360x480bb 360x480bb
Tell your friends
Ratings
more
Rating 5.0 Stars 33,445,435 ratings
Sentiment Analysis
more
Positive
 
77%
Addictive
 
15%
Crashes
 
2%
Negative
 
2%

What's this?

Sentiment Analysis

positive: Reviews that love the app or a feature, or generally find it fun, great, perfect, epic, etc. People recommending others to buy/download it.

addictiveness: Reviews talking about an app being enjoyable, useful, addictive, entertaining, fun, easy to use. People saying how they keep using an app or can't stop playing it.

crash: Reviews talking about the app or a feature crashing, freezing, not loading or working properly or needing bug-fixing.

negative: Reviews finding the app terrible, boring, unusable etc. People talking about deleting, uninstalling or even hating the app or a version; recommendations to others to not buy / download / upgrade.

Reviews keywords
more
Versions
Read more
8.9
March 14, 2019
8.8.4
February 15, 2019
8.8.3
February 13, 2019
8.8.2
February 06, 2019
8.8.1
February 04, 2019
8.8
February 01, 2019
8.7.2
January 05, 2019
8.7.1
December 22, 2018
8.7
December 14, 2018
8.6.2
October 29, 2018
8.6.1
October 10, 2018
8.6
September 07, 2018
8.5.4
September 03, 2018
8.5.3
August 10, 2018
8.5.2
August 08, 2018
8.5.1
July 25, 2018
8.4.5
June 14, 2018
8.4.4
June 10, 2018
8.4.3
June 07, 2018
8.4.2
May 31, 2018
8.4.1
May 27, 2018
8.4
May 24, 2018
8.3.4
May 10, 2018
8.3.3
May 02, 2018
8.3.2
April 25, 2018
8.3.1
April 15, 2018
8.3
April 10, 2018
8.2.1
March 27, 2018
8.2
March 11, 2018
8.1.2
February 10, 2018
8.1.1
February 08, 2018
8.1
February 06, 2018
8.0.8
January 10, 2018
8.0.7
December 15, 2017
8.0.6
December 08, 2017
8.0.5
December 02, 2017
8.0.4
November 23, 2017
8.0.3
November 20, 2017
8.0.2
November 16, 2017
8.0.1
November 14, 2017
8.0
November 11, 2017
7.7
October 04, 2017
7.6
August 16, 2017
7.5.3
July 08, 2017
7.5.2
July 02, 2017
7.5.1
May 28, 2017
7.5
May 24, 2017
7.4.3
May 01, 2017
7.4.2
April 22, 2017
7.4.1
April 16, 2017
7.4
April 13, 2017
7.3
February 14, 2017
7.2.1
January 09, 2017
7.2
December 22, 2016
7.1.1
December 04, 2016
7.1
October 20, 2016
7.0
August 30, 2016
6.9
July 08, 2016
6.8
June 01, 2016
6.7
April 18, 2016
6.6.1
March 22, 2016
6.6
March 15, 2016
6.5
December 04, 2015
6.4
November 11, 2015
6.3
September 24, 2015
6.3
September 22, 2015
6.2.1
August 29, 2015
6.2
August 27, 2015
6.1
July 13, 2015
6.0
June 22, 2015
5.9.1
April 28, 2015
5.9
April 14, 2015
5.8.1
March 20, 2015
5.8
March 18, 2015
5.7
February 01, 2015
5.6.1
January 14, 2015
5.6
December 14, 2014
5.5.1
November 19, 2014
5.5
November 14, 2014
5.4
October 11, 2014
5.3
September 10, 2014
5.2
August 12, 2014
5.1.1
July 15, 2014
5.1
July 02, 2014
5.0.3
May 21, 2014
5.0.2
May 15, 2014
5.0.1
April 24, 2014
5.0
April 09, 2014
4.4.2
September 21, 2013
4.4.1
August 30, 2013
4.4
August 08, 2013
4.3.4
July 02, 2013
4.3.3
June 13, 2013
4.3.2
April 05, 2013
4.3.1
March 13, 2013
4.3
March 05, 2013
4.2.2
February 23, 2013
4.2.1
February 09, 2013
4.2
December 21, 2012
4.1
November 06, 2012
4.0.2
October 09, 2012
4.0.1
May 11, 2012